Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Viet Nam ngày nay dang trên da phát trien, phat trien ve kinh te cung nhu phat trien ve con nguoi. Cho nen nhu cau an mac cung bat dau can thiet. Vay chung ta can phai cung nhau gop suc tao ra mot thoi trang cho Viet Nam cua chung ta. Mong rang nhung ai yeu thich thoi trang hay nha tao mau co tam huyet cùng nhau góp suc tao len mot net moi thoi trang riêng, mot nét doc dao danh cho dân toc va cho con Viet Nam cua chúng ta. Muong trang web nay toi mong rang tat ca các ban nào yêu thích thoi trang va nhung nhà thoi trang kinh nghiem hoac khong kinh nghiem thì xin hay tham gia vào trang web này. Chúng ta cùng nhau dóng góp và bàn thao dua ra nhung phuong sách, mot chien luoc kinh doanh và phát nganh thoi trang tao ra mot phong trào: "Thoi Trang Viet Nam"...Moi tat ca các ban yêu thích thoi trang cùng tham gia dóng góp ý kien nhé !!!

Group Information

 • 38
 • Startups
 • Oct 11, 2006
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History