Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Translation

Expand Messages
 • ford4free2002
  Looking for someone who could translate a breif history of a small town in CZ. My son is doing a school project on his heritage and we found the history of
  Message 1 of 67 , Dec 2, 2004
   Looking for someone who could translate a breif history of a small
   town in CZ. My son is doing a school project on his heritage and we
   found the history of Zadverice, but it is in Czech. Could anyone
   help? Did not know how to post, so I included just in case. Any
   help will be greatly appreciated. Email is ford4free2002@...

   ZÁDVEØICE
   Zádveøice dnes tvoøí podstatnou èást obce Zádveøice-Raková.
   Nacházejí se na hlavní silnici vedoucí ze Zlína na Vsetín. Leží na
   kopcích i v údolí, kterým protéká øíèka Lutoninka. Nejvyšším bodem v
   okolí je Tlustá hora (480 m n.m.). Nejvyššího poètu obyvatel dosáhly
   Zádveøice roku 1936, kdy žilo v 234 domech 1374 lidí. Od té doby
   poèet obyvatel stále klesá až na dnešních 1050 trvale bydlících
   obèanù. V obci je však, na rozdíl od minulosti, vybudováno rozsáhlé
   víkendové centrum, kam se uchylují desítky chataøù na odpoèinek.

   První písemná zmínka o Zádveøicích pochází z r. 1261. Tehdy Smil
   ze Støílek daroval novì založenému klášteru Smilheim ve Vizovicích
   svùj díl Zádveøic. Druhá èást patøila Vilémovi z Hustopeèí a ten je
   rovnìž vìnoval tomuto klášteru, takže od té doby byla celá obec
   majetkem kláštera. Další její osudy byly spoleèné s osudy
   klášterního majetku a pozdìji, po pøechodu klášterních statkù do
   rukou svìtských, s vizovickým panstvím.

   K pùvodu názvu obce se váže nìkolik výkladù. Pravdìpodobnì
   vzniklo z osobního jména Zádveøa, tj. ves lídí Zádveøových. Podle
   dalšího možného výkladu jsou Zádveøice ves lidí sídlících za dveømi,
   èímž se mínila obec pøi ústí pøechodu pøes Vizovické vrchy do
   otevøené doliny kolem øeky Døevnice. Podporou pro tuto teorii je i
   ta skuteènost, že pøi gruntì è. 70 bývala v obci brána a hospodáø
   tohoto gruntu míval pøezdívku „Bránský". Toto pøízvisko se v obci
   udržuje do dnešních dnù. V písemných pramenech se jméno obce
   objevuje v nejrùznìjších podobách: napø. ve falzu ze 14. století je
   to Zadwasicz, v r. 1512 v Zadwriczych, 1578 ves Zadwerzycze apod.,
   r. 1885 Zadveøice, 1893 Zádveøice.

   O obyvatelích Zádveøic je první písemná zmínka až z první
   poloviny 16. století. Prvním jmenným seznamem usedlých v naší obci
   je až Panský urbáø z roku 1585. V období tøicetileté války žilo v
   Zádveøicích 44 rodin. Události této války postihly pøedevším poddané
   rolníky, jejichž poèet se v dùsledku váleèných útrap znaènì snížil.
   Je pravdìpodobné, že v tomto období pøišla do naší obce i vìtšina
   dnešních zádveøických rodù. Pøedpokládáme, že tyto rody pøicházely
   pøevážnì z nejbližších rovinných oblastí Moravy, které byly nejvíce
   vystaveny váleèným akcím. Kopcovitý a zalesnìný terén v blízkosti
   naší obce poskytoval na rozdíl od bezlesných rovinných oblastí
   obyvatelstvu dobrý úkryt v prùbìhu vojenských tažení, která byla v
   té dobì tak èastá.

   V písemnostech z období tøicetileté války se poprvé setkáváme s
   pojmy „Valaši" a „Valašsko". Obec Zádveøice, podobnì jako Lípa,
   Kleèùvka, Kostelec èi Štípa, náleží k okrajovému území jižní hranice
   Valašska. Od obyvatelstva v sousedních Vizovicích se naši pøedkové
   lišili v minulosti napøíklad lidovým krojem.

   Koncem 17. století byly u obyvatelstva naší obce již vedeny
   matrièní zápisy o narození, oddání i úmrtí. Zádveøice náležely v té
   dobì k farnosti vizovické. Vizovické matriky (psané asi od roku
   1667) však byly ztraceny, a proto první matrièní údaje o obyvatelích
   naší obce pocházejí až ze zaèátku 18. století z matrik farního úøadu
   ve Zlínì (zhruba od roku 1723).

   V polovinì 19. století odcházela celá øada rodin èi jednotlivcù
   hledat štìstí za oceán, nebo ve zdejší oblasti nebylo dostatek
   pracovních pøíležitostí a políèka, nacházející se pøevážnì v
   kopcovitém a kamenitém terénu, neposkytovala dostatek potravin pro
   stále rostoucí poèet obyvatel. Nárùst vystìhovalectví byl zaznamenán
   v roce 1856, kdy obec hoøela. Na emigraci mìla vliv i prosincová
   ústava z roku 1867, která zaruèovala volnost stìhování.

   Obec hoøela, nìkolikrát ji postihla povodeò, krupobití,
   nevyhnuly se jí nemoci. Údolí se zelenalo i usychalo. Žilo a
   umíralo. Z první svìtové války se domù nevrátilo 30 mužù. Ve druhé
   svìtové válce byla vesnice jedním z center partyzánského odboje.
   Èestní mužové pomáhali svobodì na bojištích, umírali ve vìzeních a
   na popravištích.
   Hrdinùm obou válek byl odhalen v roce 1986 pomník v parku
   uprostøed obce. Jeho ústøední motto „Braòte mír" je mementem dnešním
   obèanùm.

   V roce 1899 zahájila provoz pøes Zádveøice lokální železnice
   Otrokovice – Vizovice. Elektøina zaèala fungovat v roce 1930 a rok
   pøedtím byl zaveden do obce telefon.

   Po osvobození byla vystavìna budova nového národního výboru s
   požární zbrojnicí. V roce 1958 došlo k celkovému zemìdìlskému
   združstevnìní, o dva roky pozdìji se slouèila zemìdìlská družstva
   Zádveøic a Rakové, v roce 1971 pøibylo do celku družstevní
   zemìdìlské hospodáøství obce Kleèùvky. V roce 1976 dochází ke
   slouèení zádveøického a slušovického zemìdìlského seskupení.

   V sedmdesátých a osmdesátých letech byly v obci postaveny dvì
   školy, obchod, motorest, došlo k podstatnému rozšíøení zemìdìlských
   družstevních provozù. Byl vybudován spoleèný vodovod, pìstitelské
   zaøízení, øada bytù a mnoho rodinných domkù.
  • Allen Livanec
   The kroužek, háček and  čárka are the diacritical marks used in the Czech language.. The  kroužek and   čárka  are used on vowels only! kroužek
   Message 67 of 67 , Mar 7


    The kroužek, háček and  čárka are the diacritical marks used in the Czech language.. The  kroužek and   čárka  are used on vowels only!    kroužek


    On Monday, March 6, 2017 11:57 PM, "'Tonya Hettler' spffcmh@... [TexasCzechs]" <TexasCzechs@yahoogroups.com> wrote:


     
    Thank you! Will see if I can find a shortcut for those.
    Tonya
     
    From: TexasCzechs@yahoogroups.com [mailto:TexasCzechs@yahoogroups.com]
    Sent: Sunday, March 5, 2017 4:47 PM
    To: TexasCzechs@yahoogroups.com
    Subject: Re: [TexasCzechs] Translation
     
     
    Czechs have 3 diacriticals: Haček      Make soft sounding consonants and the vowel 'e'
                                                             Čarka      ´     Make long sounding vowels
                                                            Kroužek  o     Used For a long 'u' when it is in the middle of a word (Instead of the čarka)
     
    On 3/5/2017 1:10 PM, Carroll Warschak CWarschak@... [TexasCzechs] wrote:
     
    Tonya,

    Thanks for your post. I have one question, however. The marks to which you referred in your post are for marks used
    in the German language (umlaut, escet, etc.)

    Can you, or someone else, provide codes for marks that are used in the Czech language? Thanks.

    Carroll Warschak    Avast logo
    This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
    www.avast.com
     


   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.