Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

salam doostan
be hamkari shoma baraye sakhte
Music ehtiaj ast . az tamamie
doostane Musician khod ra davat
konid .
ÓáÇã ÚÒیÒÇä .
åÏİ ÇÒ ÓÇÎÊ Çیä �Ñæ� ÌãÚ ÂæÑی ãæÒی˜ÈÇÒåÇی ÊåÑÇä ÇÓÊ
ÈÑÇی ÓÇÎÊ ãæÒی˜ ÇÒ ÔãÇ ÚÒیÒÇä ÏÚæÊ Èå åæ˜ÇÑی ãی äãÇیã
�یÛÇãåÇی ÎæÏ ÑÇ ÏÑ ÕİÍå ãÎÕæÕ �یÛÇãåÇ ÈäæیÓیÏ .
ÎæÔÍÇá ãیÔã ˜å ÚÖæ �Ñæ� ãä ÈÔیä .

Group Information

 • 34
 • Young Musicians
 • Jan 20, 2005
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages require approval.
 • All members can post messages.

Message History