Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Slovak-World] Jobs in Slovakia

Expand Messages
 • Helen Fedor
  Oh, sorry, I didn t realize that. Here s the contact info: In Slovakia, please contact: Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320 or Email:
  Message 1 of 6 , Jul 9, 2007
   Oh, sorry, I didn't realize that. Here's the contact info:

   In Slovakia, please contact:
   Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320
   or
   Email: r.elbatouli@...

   For additional information here in the US, please call Viera Jamrich at
   703-280-7924.

   H
   >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...> 07/09/07 11:50 AM >>>
   Unfortunately, Helen, my copy is truncated.

   Hope you have a great day!


   --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:

   > I have no idea. You'll have to contact the folks
   > listed at the end of
   > the message.
   >
   > H
   >
   >
   >
   > >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...>
   > 07/06/07 11:41 AM >>>
   > Is fluent Slovak a requirement?
   >
   > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
   >
   > > This is simply information that I'm passing along.
   >
   > > If you have friends
   > > or family in Slovakia who might be interested,
   > > please have them contact
   > > the appropriate person as stated in the info, _NOT
   > > ME_.
   > >
   > > Here are job descriptions (in Slovak) for three
   > > positions that Cinetics
   > > Systems in Trnava, Slovakia, is having
   > difficulties
   > > filling in Slovakia
   > > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
   > > supplier for the final
   > > assembly of cars). They are also looking for
   > > mechanical and electrical
   > > technicians to work under the supervision of what
   > > they call a
   > > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
   > > expertise). The
   > > company will consider the right candidate even
   > > without experience.
   > >
   > > *****************************
   > > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
   > > Maintenance)
   > > Pocet: 1
   > > Hlavné úlohy:
   > > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
   > > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej
   > údrzby
   > > a opráv
   > > Objednat potrebné náhradné diely
   > >
   > > |pecifické úlohy:
   > > Koordinovat a riadit plán údrzby.
   > > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
   > > údrzby.
   > > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
   > > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
   > > na náhradné diely a
   > > ich dodávky.
   > > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
   > > ich efektívne
   > > vyuzitie.
   > > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje
   > sa
   > > na schôdzach
   > > pripípravy plánov údrzby.
   > > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
   > > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe
   > a
   > > sledovanie spotreby
   > > náhradných dielov.
   > > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
   > > Zavedenie do praxe inovacné procesy (
   > organizovanie,
   > > sledovanie ...).
   > >
   > > Kvalifikácia:
   > > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
   > > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe
   > dopravnikov,
   > > transportu
   > > materialu v strojárenskom priemysle.
   > > Ovládat prácu s pocítacom.
   > > |kolenie z pouzívania informacných systémov ako
   > MAO
   > >
   > > *******************************************
   > > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
   > > Preventive Maintenance)
   > > Pocet: 2
   > >
   > > Hlavné úlohy:
   > > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
   > > SERVICE SLOVAKIA.
   > > Radit a prijímat potrebné kvalifikované
   > rozhodnutia
   > > vo svojom pracovnom
   > > tíme.
   > > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
   > > zápisu v GMAO.
   > > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
   > > vykonania, prevenciu a
   > > bezpecnost.
   > > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
   > > (modifikácia pracovných
   > > postupov* )
   > >
   > > |pecifické úlohy:
   > > Koordinovat a riadit práce údrzby.
   > > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
   > > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
   > > pracovnej skupiny.
   > > Hladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia.
   > > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
   > > pouzívanie pracovných
   > > nástrojov a strojného zariadenia.
   > > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
   > > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
   > > náhradných dielov vo
   > > vztahu s vykonanými analýzami.
   > > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu
   > do
   > > GMAO.
   > > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
   > > prácu s otvoreným
   > > ohnom pred kazdou operáciou.
   > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
   > > bezpecnosti pri práci,
   > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
   > > Pripravit práce preventívnej údrzby.
   > > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
   > > Predvídat v*etky nevyhnutnosti potrebné na úspe*né
   > > plnenie údrzby.
   > > Radit technikom pri nárocných prácach.
   > > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich
   > nevyhnutné
   > > zásoby.,
   > > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat
   > sa
   > > v*etkých potrebných
   > > schôdzí.
   > > Vyhodnocovat v*etky hodnotiace výsledky a prijaté
   > > pripomienky
   > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
   > > údrzby,
   > > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
   > >
   > > Kvalifikácia:
   > > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
   > > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
   > > automatizácie
   > > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá*ky
   > > Ovládanie práce s pocíta
   > > |kolenie z MAO .
   > >
   > > *********************************
   > > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
   > > Pocet: 1
   > >
   > > Hlavné úlohy:
   > > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
   > > Slovakia
   > > Byt hlavným partnerom PSA
   > > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
   > > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
   > > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
   > >
   > > |pecifické úlohy:
   > > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
   > > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
   > > pracovnikov
   > > Radit a priná*at potrebné doplnkové poznatky do
   > > svojeho kolektívu.
   > > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
   > > partnermi.
   > > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
   > > analyzovat plnenie
   > > stanovených cielov
   > > Pripravit a vykonat mesacné porady,
   > > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
   > > Vyhladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia
   > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
   > > bezpecnosti pri práci,
   > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
   > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
   > > údrzby,
   > > Sledovat rozpocet
   > > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
   > > Développer des travaux supplémentaires en interne
   > > chez le client,
   > > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
   > > klienta.
   > > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v
   > oblasti
   > > výroby automobilov
   > > a iných odvetviach priemyslu.
   > > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat
   > ich
   > > moznosti a
   > > schopnosti.
   > >
   > > Qualifications:
   > > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
   >
   === message truncated ===
   ____________________________________________________________________________________
   Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new
   Car Finder tool.
   http://autos.yahoo.com/carfinder/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.