Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Slovak-World] Jobs in Slovakia

Expand Messages
 • LongJohn Wayne
  Unfortunately, Helen, my copy is truncated. Hope you have a great day! ... === message truncated ===
  Message 1 of 6 , Jul 9, 2007
  • 0 Attachment
   Unfortunately, Helen, my copy is truncated.

   Hope you have a great day!


   --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:

   > I have no idea. You'll have to contact the folks
   > listed at the end of
   > the message.
   >
   > H
   >
   >
   >
   > >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...>
   > 07/06/07 11:41 AM >>>
   > Is fluent Slovak a requirement?
   >
   > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
   >
   > > This is simply information that I'm passing along.
   >
   > > If you have friends
   > > or family in Slovakia who might be interested,
   > > please have them contact
   > > the appropriate person as stated in the info, _NOT
   > > ME_.
   > >
   > > Here are job descriptions (in Slovak) for three
   > > positions that Cinetics
   > > Systems in Trnava, Slovakia, is having
   > difficulties
   > > filling in Slovakia
   > > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
   > > supplier for the final
   > > assembly of cars). They are also looking for
   > > mechanical and electrical
   > > technicians to work under the supervision of what
   > > they call a
   > > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
   > > expertise). The
   > > company will consider the right candidate even
   > > without experience.
   > >
   > > *****************************
   > > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
   > > Maintenance)
   > > Pocet: 1
   > > Hlavné úlohy:
   > > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
   > > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej
   > údrzby
   > > a opráv
   > > Objednat potrebné náhradné diely
   > >
   > > |pecifické úlohy:
   > > Koordinovat a riadit plán údrzby.
   > > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
   > > údrzby.
   > > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
   > > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
   > > na náhradné diely a
   > > ich dodávky.
   > > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
   > > ich efektívne
   > > vyuzitie.
   > > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje
   > sa
   > > na schôdzach
   > > pripípravy plánov údrzby.
   > > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
   > > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe
   > a
   > > sledovanie spotreby
   > > náhradných dielov.
   > > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
   > > Zavedenie do praxe inovacné procesy (
   > organizovanie,
   > > sledovanie ...).
   > >
   > > Kvalifikácia:
   > > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
   > > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe
   > dopravnikov,
   > > transportu
   > > materialu v strojárenskom priemysle.
   > > Ovládat prácu s pocítacom.
   > > |kolenie z pouzívania informacných systémov ako
   > MAO
   > >
   > > *******************************************
   > > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
   > > Preventive Maintenance)
   > > Pocet: 2
   > >
   > > Hlavné úlohy:
   > > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
   > > SERVICE SLOVAKIA.
   > > Radit a prijímat potrebné kvalifikované
   > rozhodnutia
   > > vo svojom pracovnom
   > > tíme.
   > > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
   > > zápisu v GMAO.
   > > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
   > > vykonania, prevenciu a
   > > bezpecnost.
   > > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
   > > (modifikácia pracovných
   > > postupov* )
   > >
   > > |pecifické úlohy:
   > > Koordinovat a riadit práce údrzby.
   > > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
   > > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
   > > pracovnej skupiny.
   > > Hladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia.
   > > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
   > > pouzívanie pracovných
   > > nástrojov a strojného zariadenia.
   > > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
   > > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
   > > náhradných dielov vo
   > > vztahu s vykonanými analýzami.
   > > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu
   > do
   > > GMAO.
   > > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
   > > prácu s otvoreným
   > > ohnom pred kazdou operáciou.
   > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
   > > bezpecnosti pri práci,
   > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
   > > Pripravit práce preventívnej údrzby.
   > > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
   > > Predvídat v*etky nevyhnutnosti potrebné na úspe*né
   > > plnenie údrzby.
   > > Radit technikom pri nárocných prácach.
   > > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich
   > nevyhnutné
   > > zásoby.,
   > > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat
   > sa
   > > v*etkých potrebných
   > > schôdzí.
   > > Vyhodnocovat v*etky hodnotiace výsledky a prijaté
   > > pripomienky
   > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
   > > údrzby,
   > > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
   > >
   > > Kvalifikácia:
   > > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
   > > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
   > > automatizácie
   > > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá*ky
   > > Ovládanie práce s pocíta
   > > |kolenie z MAO .
   > >
   > > *********************************
   > > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
   > > Pocet: 1
   > >
   > > Hlavné úlohy:
   > > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
   > > Slovakia
   > > Byt hlavným partnerom PSA
   > > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
   > > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
   > > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
   > >
   > > |pecifické úlohy:
   > > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
   > > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
   > > pracovnikov
   > > Radit a priná*at potrebné doplnkové poznatky do
   > > svojeho kolektívu.
   > > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
   > > partnermi.
   > > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
   > > analyzovat plnenie
   > > stanovených cielov
   > > Pripravit a vykonat mesacné porady,
   > > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
   > > Vyhladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia
   > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
   > > bezpecnosti pri práci,
   > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
   > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
   > > údrzby,
   > > Sledovat rozpocet
   > > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
   > > Développer des travaux supplémentaires en interne
   > > chez le client,
   > > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
   > > klienta.
   > > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v
   > oblasti
   > > výroby automobilov
   > > a iných odvetviach priemyslu.
   > > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat
   > ich
   > > moznosti a
   > > schopnosti.
   > >
   > > Qualifications:
   > > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
   >
   === message truncated ===
   ____________________________________________________________________________________
   Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new Car Finder tool.
   http://autos.yahoo.com/carfinder/
  • Gregory J Kopchak
   If a message you send is too long, it will be truncated. Trim the excess and resend. Greg Kopchak www.iarelative.com ...
   Message 2 of 6 , Jul 9, 2007
   • 0 Attachment
    If a message you send is too long, it will be truncated.

    Trim the excess and resend.

    Greg Kopchak
    www.iarelative.com    --- In Slovak-World@yahoogroups.com, LongJohn Wayne
    <daxthewarrior@...> wrote:
    >
    > Unfortunately, Helen, my copy is truncated.
    >
    > Hope you have a great day!
    >
    >
    > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
    >
    > > I have no idea. You'll have to contact the folks
    > > listed at the end of
    > > the message.
    > >
    > > H
    > >
    > >
    > >
    > > >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...>
    > > 07/06/07 11:41 AM >>>
    > > Is fluent Slovak a requirement?
    > >
    > > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
    > >
    > > > This is simply information that I'm passing along.
    > >
    > > > If you have friends
    > > > or family in Slovakia who might be interested,
    > > > please have them contact
    > > > the appropriate person as stated in the info, _NOT
    > > > ME_.
    > > >
    > > > Here are job descriptions (in Slovak) for three
    > > > positions that Cinetics
    > > > Systems in Trnava, Slovakia, is having
    > > difficulties
    > > > filling in Slovakia
    > > > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
    > > > supplier for the final
    > > > assembly of cars). They are also looking for
    > > > mechanical and electrical
    > > > technicians to work under the supervision of what
    > > > they call a
    > > > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
    > > > expertise). The
    > > > company will consider the right candidate even
    > > > without experience.
    > > >
    > > > *****************************
    > > > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
    > > > Maintenance)
    > > > Pocet: 1
    > > > Hlavné úlohy:
    > > > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
    > > > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej
    > > údrzby
    > > > a opráv
    > > > Objednat potrebné náhradné diely
    > > >
    > > > |pecifické úlohy:
    > > > Koordinovat a riadit plán údrzby.
    > > > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
    > > > údrzby.
    > > > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
    > > > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
    > > > na náhradné diely a
    > > > ich dodávky.
    > > > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
    > > > ich efektívne
    > > > vyuzitie.
    > > > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje
    > > sa
    > > > na schôdzach
    > > > pripípravy plánov údrzby.
    > > > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
    > > > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe
    > > a
    > > > sledovanie spotreby
    > > > náhradných dielov.
    > > > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
    > > > Zavedenie do praxe inovacné procesy (
    > > organizovanie,
    > > > sledovanie ...).
    > > >
    > > > Kvalifikácia:
    > > > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
    > > > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe
    > > dopravnikov,
    > > > transportu
    > > > materialu v strojárenskom priemysle.
    > > > Ovládat prácu s pocítacom.
    > > > |kolenie z pouzívania informacných systémov ako
    > > MAO
    > > >
    > > > *******************************************
    > > > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
    > > > Preventive Maintenance)
    > > > Pocet: 2
    > > >
    > > > Hlavné úlohy:
    > > > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
    > > > SERVICE SLOVAKIA.
    > > > Radit a prijímat potrebné kvalifikované
    > > rozhodnutia
    > > > vo svojom pracovnom
    > > > tíme.
    > > > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
    > > > zápisu v GMAO.
    > > > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
    > > > vykonania, prevenciu a
    > > > bezpecnost.
    > > > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
    > > > (modifikácia pracovných
    > > > postupov* )
    > > >
    > > > |pecifické úlohy:
    > > > Koordinovat a riadit práce údrzby.
    > > > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
    > > > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
    > > > pracovnej skupiny.
    > > > Hladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia.
    > > > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
    > > > pouzívanie pracovných
    > > > nástrojov a strojného zariadenia.
    > > > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
    > > > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
    > > > náhradných dielov vo
    > > > vztahu s vykonanými analýzami.
    > > > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu
    > > do
    > > > GMAO.
    > > > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
    > > > prácu s otvoreným
    > > > ohnom pred kazdou operáciou.
    > > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
    > > > bezpecnosti pri práci,
    > > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
    > > > Pripravit práce preventívnej údrzby.
    > > > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
    > > > Predvídat v*etky nevyhnutnosti potrebné na úspe*né
    > > > plnenie údrzby.
    > > > Radit technikom pri nárocných prácach.
    > > > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich
    > > nevyhnutné
    > > > zásoby.,
    > > > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat
    > > sa
    > > > v*etkých potrebných
    > > > schôdzí.
    > > > Vyhodnocovat v*etky hodnotiace výsledky a prijaté
    > > > pripomienky
    > > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
    > > > údrzby,
    > > > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
    > > >
    > > > Kvalifikácia:
    > > > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
    > > > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
    > > > automatizácie
    > > > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá*ky
    > > > Ovládanie práce s pocíta
    > > > |kolenie z MAO .
    > > >
    > > > *********************************
    > > > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
    > > > Pocet: 1
    > > >
    > > > Hlavné úlohy:
    > > > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
    > > > Slovakia
    > > > Byt hlavným partnerom PSA
    > > > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
    > > > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
    > > > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
    > > >
    > > > |pecifické úlohy:
    > > > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
    > > > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
    > > > pracovnikov
    > > > Radit a priná*at potrebné doplnkové poznatky do
    > > > svojeho kolektívu.
    > > > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
    > > > partnermi.
    > > > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
    > > > analyzovat plnenie
    > > > stanovených cielov
    > > > Pripravit a vykonat mesacné porady,
    > > > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
    > > > Vyhladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia
    > > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
    > > > bezpecnosti pri práci,
    > > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
    > > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
    > > > údrzby,
    > > > Sledovat rozpocet
    > > > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
    > > > Développer des travaux supplémentaires en interne
    > > > chez le client,
    > > > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
    > > > klienta.
    > > > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v
    > > oblasti
    > > > výroby automobilov
    > > > a iných odvetviach priemyslu.
    > > > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat
    > > ich
    > > > moznosti a
    > > > schopnosti.
    > > >
    > > > Qualifications:
    > > > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
    > >
    > === message truncated ===
    >
    >
    >
    >
    >
    _____________________________________________________________________
    _______________
    > Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos
    new Car Finder tool.
    > http://autos.yahoo.com/carfinder/
    >
   • Helen Fedor
    Oh, sorry, I didn t realize that. Here s the contact info: In Slovakia, please contact: Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320 or Email:
    Message 3 of 6 , Jul 9, 2007
    • 0 Attachment
     Oh, sorry, I didn't realize that. Here's the contact info:

     In Slovakia, please contact:
     Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320
     or
     Email: r.elbatouli@...

     For additional information here in the US, please call Viera Jamrich at
     703-280-7924.

     H
     >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...> 07/09/07 11:50 AM >>>
     Unfortunately, Helen, my copy is truncated.

     Hope you have a great day!


     --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:

     > I have no idea. You'll have to contact the folks
     > listed at the end of
     > the message.
     >
     > H
     >
     >
     >
     > >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...>
     > 07/06/07 11:41 AM >>>
     > Is fluent Slovak a requirement?
     >
     > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
     >
     > > This is simply information that I'm passing along.
     >
     > > If you have friends
     > > or family in Slovakia who might be interested,
     > > please have them contact
     > > the appropriate person as stated in the info, _NOT
     > > ME_.
     > >
     > > Here are job descriptions (in Slovak) for three
     > > positions that Cinetics
     > > Systems in Trnava, Slovakia, is having
     > difficulties
     > > filling in Slovakia
     > > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
     > > supplier for the final
     > > assembly of cars). They are also looking for
     > > mechanical and electrical
     > > technicians to work under the supervision of what
     > > they call a
     > > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
     > > expertise). The
     > > company will consider the right candidate even
     > > without experience.
     > >
     > > *****************************
     > > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
     > > Maintenance)
     > > Pocet: 1
     > > Hlavné úlohy:
     > > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
     > > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej
     > údrzby
     > > a opráv
     > > Objednat potrebné náhradné diely
     > >
     > > |pecifické úlohy:
     > > Koordinovat a riadit plán údrzby.
     > > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
     > > údrzby.
     > > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
     > > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
     > > na náhradné diely a
     > > ich dodávky.
     > > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
     > > ich efektívne
     > > vyuzitie.
     > > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje
     > sa
     > > na schôdzach
     > > pripípravy plánov údrzby.
     > > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
     > > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe
     > a
     > > sledovanie spotreby
     > > náhradných dielov.
     > > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
     > > Zavedenie do praxe inovacné procesy (
     > organizovanie,
     > > sledovanie ...).
     > >
     > > Kvalifikácia:
     > > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
     > > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe
     > dopravnikov,
     > > transportu
     > > materialu v strojárenskom priemysle.
     > > Ovládat prácu s pocítacom.
     > > |kolenie z pouzívania informacných systémov ako
     > MAO
     > >
     > > *******************************************
     > > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
     > > Preventive Maintenance)
     > > Pocet: 2
     > >
     > > Hlavné úlohy:
     > > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
     > > SERVICE SLOVAKIA.
     > > Radit a prijímat potrebné kvalifikované
     > rozhodnutia
     > > vo svojom pracovnom
     > > tíme.
     > > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
     > > zápisu v GMAO.
     > > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
     > > vykonania, prevenciu a
     > > bezpecnost.
     > > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
     > > (modifikácia pracovných
     > > postupov* )
     > >
     > > |pecifické úlohy:
     > > Koordinovat a riadit práce údrzby.
     > > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
     > > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
     > > pracovnej skupiny.
     > > Hladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia.
     > > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
     > > pouzívanie pracovných
     > > nástrojov a strojného zariadenia.
     > > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
     > > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
     > > náhradných dielov vo
     > > vztahu s vykonanými analýzami.
     > > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu
     > do
     > > GMAO.
     > > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
     > > prácu s otvoreným
     > > ohnom pred kazdou operáciou.
     > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
     > > bezpecnosti pri práci,
     > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
     > > Pripravit práce preventívnej údrzby.
     > > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
     > > Predvídat v*etky nevyhnutnosti potrebné na úspe*né
     > > plnenie údrzby.
     > > Radit technikom pri nárocných prácach.
     > > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich
     > nevyhnutné
     > > zásoby.,
     > > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat
     > sa
     > > v*etkých potrebných
     > > schôdzí.
     > > Vyhodnocovat v*etky hodnotiace výsledky a prijaté
     > > pripomienky
     > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
     > > údrzby,
     > > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
     > >
     > > Kvalifikácia:
     > > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
     > > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
     > > automatizácie
     > > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá*ky
     > > Ovládanie práce s pocíta
     > > |kolenie z MAO .
     > >
     > > *********************************
     > > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
     > > Pocet: 1
     > >
     > > Hlavné úlohy:
     > > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
     > > Slovakia
     > > Byt hlavným partnerom PSA
     > > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
     > > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
     > > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
     > >
     > > |pecifické úlohy:
     > > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
     > > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
     > > pracovnikov
     > > Radit a priná*at potrebné doplnkové poznatky do
     > > svojeho kolektívu.
     > > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
     > > partnermi.
     > > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
     > > analyzovat plnenie
     > > stanovených cielov
     > > Pripravit a vykonat mesacné porady,
     > > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
     > > Vyhladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia
     > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
     > > bezpecnosti pri práci,
     > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
     > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
     > > údrzby,
     > > Sledovat rozpocet
     > > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
     > > Développer des travaux supplémentaires en interne
     > > chez le client,
     > > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
     > > klienta.
     > > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v
     > oblasti
     > > výroby automobilov
     > > a iných odvetviach priemyslu.
     > > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat
     > ich
     > > moznosti a
     > > schopnosti.
     > >
     > > Qualifications:
     > > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
     >
     === message truncated ===
     ____________________________________________________________________________________
     Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new
     Car Finder tool.
     http://autos.yahoo.com/carfinder/
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.