Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Slovak-World] Jobs in Slovakia

Expand Messages
 • LongJohn Wayne
  Is fluent Slovak a requirement? ... === message truncated === ____________________________________________________________________________________ Looking for
  Message 1 of 6 , Jul 6, 2007
   Is fluent Slovak a requirement?

   --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:

   > This is simply information that I'm passing along.
   > If you have friends
   > or family in Slovakia who might be interested,
   > please have them contact
   > the appropriate person as stated in the info, _NOT
   > ME_.
   >
   > Here are job descriptions (in Slovak) for three
   > positions that Cinetics
   > Systems in Trnava, Slovakia, is having difficulties
   > filling in Slovakia
   > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
   > supplier for the final
   > assembly of cars). They are also looking for
   > mechanical and electrical
   > technicians to work under the supervision of what
   > they call a
   > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
   > expertise). The
   > company will consider the right candidate even
   > without experience.
   >
   > *****************************
   > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
   > Maintenance)
   > Pocet: 1
   > Hlavné úlohy:
   > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
   > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej údrzby
   > a opráv
   > Objednat potrebné náhradné diely
   >
   > ¦pecifické úlohy:
   > Koordinovat a riadit plán údrzby.
   > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
   > údrzby.
   > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
   > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
   > na náhradné diely a
   > ich dodávky.
   > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
   > ich efektívne
   > vyuzitie.
   > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje sa
   > na schôdzach
   > pripípravy plánov údrzby.
   > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
   > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe a
   > sledovanie spotreby
   > náhradných dielov.
   > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
   > Zavedenie do praxe inovacné procesy ( organizovanie,
   > sledovanie ...).
   >
   > Kvalifikácia:
   > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
   > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe dopravnikov,
   > transportu
   > materialu v strojárenskom priemysle.
   > Ovládat prácu s pocítacom.
   > ¦kolenie z pouzívania informacných systémov ako MAO
   >
   > *******************************************
   > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
   > Preventive Maintenance)
   > Pocet: 2
   >
   > Hlavné úlohy:
   > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
   > SERVICE SLOVAKIA.
   > Radit a prijímat potrebné kvalifikované rozhodnutia
   > vo svojom pracovnom
   > tíme.
   > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
   > zápisu v GMAO.
   > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
   > vykonania, prevenciu a
   > bezpecnost.
   > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
   > (modifikácia pracovných
   > postupov* )
   >
   > ¦pecifické úlohy:
   > Koordinovat a riadit práce údrzby.
   > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
   > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
   > pracovnej skupiny.
   > Hladat a navrhovat zlep¨ujúce rie¨enia.
   > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
   > pouzívanie pracovných
   > nástrojov a strojného zariadenia.
   > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
   > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
   > náhradných dielov vo
   > vztahu s vykonanými analýzami.
   > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu do
   > GMAO.
   > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
   > prácu s otvoreným
   > ohnom pred kazdou operáciou.
   > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
   > bezpecnosti pri práci,
   > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
   > Pripravit práce preventívnej údrzby.
   > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
   > Predvídat v¨etky nevyhnutnosti potrebné na úspe¨né
   > plnenie údrzby.
   > Radit technikom pri nárocných prácach.
   > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich nevyhnutné
   > zásoby.,
   > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat sa
   > v¨etkých potrebných
   > schôdzí.
   > Vyhodnocovat v¨etky hodnotiace výsledky a prijaté
   > pripomienky
   > Neustále zlep¨ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
   > údrzby,
   > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
   >
   > Kvalifikácia:
   > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
   > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
   > automatizácie
   > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá¨ky
   > Ovládanie práce s pocíta
   > ¦kolenie z MAO .
   >
   > *********************************
   > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
   > Pocet: 1
   >
   > Hlavné úlohy:
   > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
   > Slovakia
   > Byt hlavným partnerom PSA
   > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
   > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
   > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
   >
   > ¦pecifické úlohy:
   > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
   > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
   > pracovnikov
   > Radit a priná¨at potrebné doplnkové poznatky do
   > svojeho kolektívu.
   > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
   > partnermi.
   > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
   > analyzovat plnenie
   > stanovených cielov
   > Pripravit a vykonat mesacné porady,
   > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
   > Vyhladat a navrhovat zlep¨ujúce rie¨enia
   > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
   > bezpecnosti pri práci,
   > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
   > Neustále zlep¨ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
   > údrzby,
   > Sledovat rozpocet
   > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
   > Développer des travaux supplémentaires en interne
   > chez le client,
   > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
   > klienta.
   > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v oblasti
   > výroby automobilov
   > a iných odvetviach priemyslu.
   > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat ich
   > moznosti a
   > schopnosti.
   >
   > Qualifications:
   > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
   > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe dopravnikov,
   > transportu
   > materialu v strojárenskom priemysle.
   > Ovládat práce s pocítacom
   > ****************************************
   > In Slovakia, please contact:
   > Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320
   > or
   > Email: r.elbatouli@...
   >
   > For additional information here in the US, please
   > call Viera Jamrich at
   > 703-280-7924.
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   === message truncated ===
   ____________________________________________________________________________________
   Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo! FareChase.
   http://farechase.yahoo.com/
  • Helen Fedor
   I have no idea. You ll have to contact the folks listed at the end of the message. H ... Is fluent Slovak a requirement? ... === message truncated ===
   Message 2 of 6 , Jul 9, 2007
    I have no idea. You'll have to contact the folks listed at the end of
    the message.

    H    >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...> 07/06/07 11:41 AM >>>
    Is fluent Slovak a requirement?

    --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:

    > This is simply information that I'm passing along.
    > If you have friends
    > or family in Slovakia who might be interested,
    > please have them contact
    > the appropriate person as stated in the info, _NOT
    > ME_.
    >
    > Here are job descriptions (in Slovak) for three
    > positions that Cinetics
    > Systems in Trnava, Slovakia, is having difficulties
    > filling in Slovakia
    > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
    > supplier for the final
    > assembly of cars). They are also looking for
    > mechanical and electrical
    > technicians to work under the supervision of what
    > they call a
    > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
    > expertise). The
    > company will consider the right candidate even
    > without experience.
    >
    > *****************************
    > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
    > Maintenance)
    > Pocet: 1
    > Hlavné úlohy:
    > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
    > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej údrzby
    > a opráv
    > Objednat potrebné náhradné diely
    >
    > |pecifické úlohy:
    > Koordinovat a riadit plán údrzby.
    > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
    > údrzby.
    > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
    > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
    > na náhradné diely a
    > ich dodávky.
    > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
    > ich efektívne
    > vyuzitie.
    > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje sa
    > na schôdzach
    > pripípravy plánov údrzby.
    > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
    > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe a
    > sledovanie spotreby
    > náhradných dielov.
    > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
    > Zavedenie do praxe inovacné procesy ( organizovanie,
    > sledovanie ...).
    >
    > Kvalifikácia:
    > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
    > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe dopravnikov,
    > transportu
    > materialu v strojárenskom priemysle.
    > Ovládat prácu s pocítacom.
    > |kolenie z pouzívania informacných systémov ako MAO
    >
    > *******************************************
    > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
    > Preventive Maintenance)
    > Pocet: 2
    >
    > Hlavné úlohy:
    > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
    > SERVICE SLOVAKIA.
    > Radit a prijímat potrebné kvalifikované rozhodnutia
    > vo svojom pracovnom
    > tíme.
    > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
    > zápisu v GMAO.
    > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
    > vykonania, prevenciu a
    > bezpecnost.
    > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
    > (modifikácia pracovných
    > postupov* )
    >
    > |pecifické úlohy:
    > Koordinovat a riadit práce údrzby.
    > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
    > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
    > pracovnej skupiny.
    > Hladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia.
    > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
    > pouzívanie pracovných
    > nástrojov a strojného zariadenia.
    > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
    > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
    > náhradných dielov vo
    > vztahu s vykonanými analýzami.
    > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu do
    > GMAO.
    > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
    > prácu s otvoreným
    > ohnom pred kazdou operáciou.
    > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
    > bezpecnosti pri práci,
    > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
    > Pripravit práce preventívnej údrzby.
    > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
    > Predvídat v*etky nevyhnutnosti potrebné na úspe*né
    > plnenie údrzby.
    > Radit technikom pri nárocných prácach.
    > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich nevyhnutné
    > zásoby.,
    > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat sa
    > v*etkých potrebných
    > schôdzí.
    > Vyhodnocovat v*etky hodnotiace výsledky a prijaté
    > pripomienky
    > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
    > údrzby,
    > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
    >
    > Kvalifikácia:
    > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
    > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
    > automatizácie
    > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá*ky
    > Ovládanie práce s pocíta
    > |kolenie z MAO .
    >
    > *********************************
    > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
    > Pocet: 1
    >
    > Hlavné úlohy:
    > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
    > Slovakia
    > Byt hlavným partnerom PSA
    > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
    > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
    > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
    >
    > |pecifické úlohy:
    > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
    > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
    > pracovnikov
    > Radit a priná*at potrebné doplnkové poznatky do
    > svojeho kolektívu.
    > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
    > partnermi.
    > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
    > analyzovat plnenie
    > stanovených cielov
    > Pripravit a vykonat mesacné porady,
    > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
    > Vyhladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia
    > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
    > bezpecnosti pri práci,
    > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
    > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
    > údrzby,
    > Sledovat rozpocet
    > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
    > Développer des travaux supplémentaires en interne
    > chez le client,
    > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
    > klienta.
    > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v oblasti
    > výroby automobilov
    > a iných odvetviach priemyslu.
    > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat ich
    > moznosti a
    > schopnosti.
    >
    > Qualifications:
    > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
    > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe dopravnikov,
    > transportu
    > materialu v strojárenskom priemysle.
    > Ovládat práce s pocítacom
    > ****************************************
    > In Slovakia, please contact:
    > Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320
    > or
    > Email: r.elbatouli@...
    >
    > For additional information here in the US, please
    > call Viera Jamrich at
    > 703-280-7924.
    >
    >
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    === message truncated ===
    ____________________________________________________________________________________
    Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo!
    FareChase.
    http://farechase.yahoo.com/
   • LongJohn Wayne
    Unfortunately, Helen, my copy is truncated. Hope you have a great day! ... === message truncated ===
    Message 3 of 6 , Jul 9, 2007
     Unfortunately, Helen, my copy is truncated.

     Hope you have a great day!


     --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:

     > I have no idea. You'll have to contact the folks
     > listed at the end of
     > the message.
     >
     > H
     >
     >
     >
     > >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...>
     > 07/06/07 11:41 AM >>>
     > Is fluent Slovak a requirement?
     >
     > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
     >
     > > This is simply information that I'm passing along.
     >
     > > If you have friends
     > > or family in Slovakia who might be interested,
     > > please have them contact
     > > the appropriate person as stated in the info, _NOT
     > > ME_.
     > >
     > > Here are job descriptions (in Slovak) for three
     > > positions that Cinetics
     > > Systems in Trnava, Slovakia, is having
     > difficulties
     > > filling in Slovakia
     > > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
     > > supplier for the final
     > > assembly of cars). They are also looking for
     > > mechanical and electrical
     > > technicians to work under the supervision of what
     > > they call a
     > > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
     > > expertise). The
     > > company will consider the right candidate even
     > > without experience.
     > >
     > > *****************************
     > > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
     > > Maintenance)
     > > Pocet: 1
     > > Hlavné úlohy:
     > > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
     > > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej
     > údrzby
     > > a opráv
     > > Objednat potrebné náhradné diely
     > >
     > > |pecifické úlohy:
     > > Koordinovat a riadit plán údrzby.
     > > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
     > > údrzby.
     > > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
     > > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
     > > na náhradné diely a
     > > ich dodávky.
     > > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
     > > ich efektívne
     > > vyuzitie.
     > > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje
     > sa
     > > na schôdzach
     > > pripípravy plánov údrzby.
     > > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
     > > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe
     > a
     > > sledovanie spotreby
     > > náhradných dielov.
     > > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
     > > Zavedenie do praxe inovacné procesy (
     > organizovanie,
     > > sledovanie ...).
     > >
     > > Kvalifikácia:
     > > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
     > > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe
     > dopravnikov,
     > > transportu
     > > materialu v strojárenskom priemysle.
     > > Ovládat prácu s pocítacom.
     > > |kolenie z pouzívania informacných systémov ako
     > MAO
     > >
     > > *******************************************
     > > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
     > > Preventive Maintenance)
     > > Pocet: 2
     > >
     > > Hlavné úlohy:
     > > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
     > > SERVICE SLOVAKIA.
     > > Radit a prijímat potrebné kvalifikované
     > rozhodnutia
     > > vo svojom pracovnom
     > > tíme.
     > > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
     > > zápisu v GMAO.
     > > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
     > > vykonania, prevenciu a
     > > bezpecnost.
     > > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
     > > (modifikácia pracovných
     > > postupov* )
     > >
     > > |pecifické úlohy:
     > > Koordinovat a riadit práce údrzby.
     > > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
     > > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
     > > pracovnej skupiny.
     > > Hladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia.
     > > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
     > > pouzívanie pracovných
     > > nástrojov a strojného zariadenia.
     > > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
     > > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
     > > náhradných dielov vo
     > > vztahu s vykonanými analýzami.
     > > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu
     > do
     > > GMAO.
     > > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
     > > prácu s otvoreným
     > > ohnom pred kazdou operáciou.
     > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
     > > bezpecnosti pri práci,
     > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
     > > Pripravit práce preventívnej údrzby.
     > > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
     > > Predvídat v*etky nevyhnutnosti potrebné na úspe*né
     > > plnenie údrzby.
     > > Radit technikom pri nárocných prácach.
     > > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich
     > nevyhnutné
     > > zásoby.,
     > > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat
     > sa
     > > v*etkých potrebných
     > > schôdzí.
     > > Vyhodnocovat v*etky hodnotiace výsledky a prijaté
     > > pripomienky
     > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
     > > údrzby,
     > > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
     > >
     > > Kvalifikácia:
     > > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
     > > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
     > > automatizácie
     > > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá*ky
     > > Ovládanie práce s pocíta
     > > |kolenie z MAO .
     > >
     > > *********************************
     > > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
     > > Pocet: 1
     > >
     > > Hlavné úlohy:
     > > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
     > > Slovakia
     > > Byt hlavným partnerom PSA
     > > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
     > > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
     > > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
     > >
     > > |pecifické úlohy:
     > > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
     > > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
     > > pracovnikov
     > > Radit a priná*at potrebné doplnkové poznatky do
     > > svojeho kolektívu.
     > > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
     > > partnermi.
     > > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
     > > analyzovat plnenie
     > > stanovených cielov
     > > Pripravit a vykonat mesacné porady,
     > > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
     > > Vyhladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia
     > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
     > > bezpecnosti pri práci,
     > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
     > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
     > > údrzby,
     > > Sledovat rozpocet
     > > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
     > > Développer des travaux supplémentaires en interne
     > > chez le client,
     > > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
     > > klienta.
     > > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v
     > oblasti
     > > výroby automobilov
     > > a iných odvetviach priemyslu.
     > > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat
     > ich
     > > moznosti a
     > > schopnosti.
     > >
     > > Qualifications:
     > > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
     >
     === message truncated ===
     ____________________________________________________________________________________
     Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new Car Finder tool.
     http://autos.yahoo.com/carfinder/
    • Gregory J Kopchak
     If a message you send is too long, it will be truncated. Trim the excess and resend. Greg Kopchak www.iarelative.com ...
     Message 4 of 6 , Jul 9, 2007
      If a message you send is too long, it will be truncated.

      Trim the excess and resend.

      Greg Kopchak
      www.iarelative.com      --- In Slovak-World@yahoogroups.com, LongJohn Wayne
      <daxthewarrior@...> wrote:
      >
      > Unfortunately, Helen, my copy is truncated.
      >
      > Hope you have a great day!
      >
      >
      > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
      >
      > > I have no idea. You'll have to contact the folks
      > > listed at the end of
      > > the message.
      > >
      > > H
      > >
      > >
      > >
      > > >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...>
      > > 07/06/07 11:41 AM >>>
      > > Is fluent Slovak a requirement?
      > >
      > > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
      > >
      > > > This is simply information that I'm passing along.
      > >
      > > > If you have friends
      > > > or family in Slovakia who might be interested,
      > > > please have them contact
      > > > the appropriate person as stated in the info, _NOT
      > > > ME_.
      > > >
      > > > Here are job descriptions (in Slovak) for three
      > > > positions that Cinetics
      > > > Systems in Trnava, Slovakia, is having
      > > difficulties
      > > > filling in Slovakia
      > > > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
      > > > supplier for the final
      > > > assembly of cars). They are also looking for
      > > > mechanical and electrical
      > > > technicians to work under the supervision of what
      > > > they call a
      > > > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
      > > > expertise). The
      > > > company will consider the right candidate even
      > > > without experience.
      > > >
      > > > *****************************
      > > > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
      > > > Maintenance)
      > > > Pocet: 1
      > > > Hlavné úlohy:
      > > > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
      > > > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej
      > > údrzby
      > > > a opráv
      > > > Objednat potrebné náhradné diely
      > > >
      > > > |pecifické úlohy:
      > > > Koordinovat a riadit plán údrzby.
      > > > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
      > > > údrzby.
      > > > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
      > > > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
      > > > na náhradné diely a
      > > > ich dodávky.
      > > > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
      > > > ich efektívne
      > > > vyuzitie.
      > > > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje
      > > sa
      > > > na schôdzach
      > > > pripípravy plánov údrzby.
      > > > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
      > > > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe
      > > a
      > > > sledovanie spotreby
      > > > náhradných dielov.
      > > > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
      > > > Zavedenie do praxe inovacné procesy (
      > > organizovanie,
      > > > sledovanie ...).
      > > >
      > > > Kvalifikácia:
      > > > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
      > > > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe
      > > dopravnikov,
      > > > transportu
      > > > materialu v strojárenskom priemysle.
      > > > Ovládat prácu s pocítacom.
      > > > |kolenie z pouzívania informacných systémov ako
      > > MAO
      > > >
      > > > *******************************************
      > > > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
      > > > Preventive Maintenance)
      > > > Pocet: 2
      > > >
      > > > Hlavné úlohy:
      > > > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
      > > > SERVICE SLOVAKIA.
      > > > Radit a prijímat potrebné kvalifikované
      > > rozhodnutia
      > > > vo svojom pracovnom
      > > > tíme.
      > > > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
      > > > zápisu v GMAO.
      > > > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
      > > > vykonania, prevenciu a
      > > > bezpecnost.
      > > > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
      > > > (modifikácia pracovných
      > > > postupov* )
      > > >
      > > > |pecifické úlohy:
      > > > Koordinovat a riadit práce údrzby.
      > > > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
      > > > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
      > > > pracovnej skupiny.
      > > > Hladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia.
      > > > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
      > > > pouzívanie pracovných
      > > > nástrojov a strojného zariadenia.
      > > > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
      > > > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
      > > > náhradných dielov vo
      > > > vztahu s vykonanými analýzami.
      > > > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu
      > > do
      > > > GMAO.
      > > > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
      > > > prácu s otvoreným
      > > > ohnom pred kazdou operáciou.
      > > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
      > > > bezpecnosti pri práci,
      > > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
      > > > Pripravit práce preventívnej údrzby.
      > > > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
      > > > Predvídat v*etky nevyhnutnosti potrebné na úspe*né
      > > > plnenie údrzby.
      > > > Radit technikom pri nárocných prácach.
      > > > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich
      > > nevyhnutné
      > > > zásoby.,
      > > > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat
      > > sa
      > > > v*etkých potrebných
      > > > schôdzí.
      > > > Vyhodnocovat v*etky hodnotiace výsledky a prijaté
      > > > pripomienky
      > > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
      > > > údrzby,
      > > > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
      > > >
      > > > Kvalifikácia:
      > > > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
      > > > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
      > > > automatizácie
      > > > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá*ky
      > > > Ovládanie práce s pocíta
      > > > |kolenie z MAO .
      > > >
      > > > *********************************
      > > > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
      > > > Pocet: 1
      > > >
      > > > Hlavné úlohy:
      > > > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
      > > > Slovakia
      > > > Byt hlavným partnerom PSA
      > > > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
      > > > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
      > > > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
      > > >
      > > > |pecifické úlohy:
      > > > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
      > > > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
      > > > pracovnikov
      > > > Radit a priná*at potrebné doplnkové poznatky do
      > > > svojeho kolektívu.
      > > > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
      > > > partnermi.
      > > > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
      > > > analyzovat plnenie
      > > > stanovených cielov
      > > > Pripravit a vykonat mesacné porady,
      > > > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
      > > > Vyhladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia
      > > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
      > > > bezpecnosti pri práci,
      > > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
      > > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
      > > > údrzby,
      > > > Sledovat rozpocet
      > > > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
      > > > Développer des travaux supplémentaires en interne
      > > > chez le client,
      > > > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
      > > > klienta.
      > > > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v
      > > oblasti
      > > > výroby automobilov
      > > > a iných odvetviach priemyslu.
      > > > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat
      > > ich
      > > > moznosti a
      > > > schopnosti.
      > > >
      > > > Qualifications:
      > > > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
      > >
      > === message truncated ===
      >
      >
      >
      >
      >
      _____________________________________________________________________
      _______________
      > Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos
      new Car Finder tool.
      > http://autos.yahoo.com/carfinder/
      >
     • Helen Fedor
      Oh, sorry, I didn t realize that. Here s the contact info: In Slovakia, please contact: Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320 or Email:
      Message 5 of 6 , Jul 9, 2007
       Oh, sorry, I didn't realize that. Here's the contact info:

       In Slovakia, please contact:
       Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320
       or
       Email: r.elbatouli@...

       For additional information here in the US, please call Viera Jamrich at
       703-280-7924.

       H
       >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...> 07/09/07 11:50 AM >>>
       Unfortunately, Helen, my copy is truncated.

       Hope you have a great day!


       --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:

       > I have no idea. You'll have to contact the folks
       > listed at the end of
       > the message.
       >
       > H
       >
       >
       >
       > >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...>
       > 07/06/07 11:41 AM >>>
       > Is fluent Slovak a requirement?
       >
       > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
       >
       > > This is simply information that I'm passing along.
       >
       > > If you have friends
       > > or family in Slovakia who might be interested,
       > > please have them contact
       > > the appropriate person as stated in the info, _NOT
       > > ME_.
       > >
       > > Here are job descriptions (in Slovak) for three
       > > positions that Cinetics
       > > Systems in Trnava, Slovakia, is having
       > difficulties
       > > filling in Slovakia
       > > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
       > > supplier for the final
       > > assembly of cars). They are also looking for
       > > mechanical and electrical
       > > technicians to work under the supervision of what
       > > they call a
       > > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
       > > expertise). The
       > > company will consider the right candidate even
       > > without experience.
       > >
       > > *****************************
       > > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
       > > Maintenance)
       > > Pocet: 1
       > > Hlavné úlohy:
       > > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
       > > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej
       > údrzby
       > > a opráv
       > > Objednat potrebné náhradné diely
       > >
       > > |pecifické úlohy:
       > > Koordinovat a riadit plán údrzby.
       > > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
       > > údrzby.
       > > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
       > > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
       > > na náhradné diely a
       > > ich dodávky.
       > > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
       > > ich efektívne
       > > vyuzitie.
       > > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje
       > sa
       > > na schôdzach
       > > pripípravy plánov údrzby.
       > > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
       > > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe
       > a
       > > sledovanie spotreby
       > > náhradných dielov.
       > > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
       > > Zavedenie do praxe inovacné procesy (
       > organizovanie,
       > > sledovanie ...).
       > >
       > > Kvalifikácia:
       > > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
       > > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe
       > dopravnikov,
       > > transportu
       > > materialu v strojárenskom priemysle.
       > > Ovládat prácu s pocítacom.
       > > |kolenie z pouzívania informacných systémov ako
       > MAO
       > >
       > > *******************************************
       > > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
       > > Preventive Maintenance)
       > > Pocet: 2
       > >
       > > Hlavné úlohy:
       > > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
       > > SERVICE SLOVAKIA.
       > > Radit a prijímat potrebné kvalifikované
       > rozhodnutia
       > > vo svojom pracovnom
       > > tíme.
       > > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
       > > zápisu v GMAO.
       > > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
       > > vykonania, prevenciu a
       > > bezpecnost.
       > > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
       > > (modifikácia pracovných
       > > postupov* )
       > >
       > > |pecifické úlohy:
       > > Koordinovat a riadit práce údrzby.
       > > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
       > > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
       > > pracovnej skupiny.
       > > Hladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia.
       > > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
       > > pouzívanie pracovných
       > > nástrojov a strojného zariadenia.
       > > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
       > > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
       > > náhradných dielov vo
       > > vztahu s vykonanými analýzami.
       > > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu
       > do
       > > GMAO.
       > > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
       > > prácu s otvoreným
       > > ohnom pred kazdou operáciou.
       > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
       > > bezpecnosti pri práci,
       > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
       > > Pripravit práce preventívnej údrzby.
       > > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
       > > Predvídat v*etky nevyhnutnosti potrebné na úspe*né
       > > plnenie údrzby.
       > > Radit technikom pri nárocných prácach.
       > > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich
       > nevyhnutné
       > > zásoby.,
       > > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat
       > sa
       > > v*etkých potrebných
       > > schôdzí.
       > > Vyhodnocovat v*etky hodnotiace výsledky a prijaté
       > > pripomienky
       > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
       > > údrzby,
       > > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
       > >
       > > Kvalifikácia:
       > > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
       > > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
       > > automatizácie
       > > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá*ky
       > > Ovládanie práce s pocíta
       > > |kolenie z MAO .
       > >
       > > *********************************
       > > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
       > > Pocet: 1
       > >
       > > Hlavné úlohy:
       > > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
       > > Slovakia
       > > Byt hlavným partnerom PSA
       > > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
       > > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
       > > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
       > >
       > > |pecifické úlohy:
       > > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
       > > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
       > > pracovnikov
       > > Radit a priná*at potrebné doplnkové poznatky do
       > > svojeho kolektívu.
       > > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
       > > partnermi.
       > > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
       > > analyzovat plnenie
       > > stanovených cielov
       > > Pripravit a vykonat mesacné porady,
       > > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
       > > Vyhladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia
       > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
       > > bezpecnosti pri práci,
       > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
       > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
       > > údrzby,
       > > Sledovat rozpocet
       > > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
       > > Développer des travaux supplémentaires en interne
       > > chez le client,
       > > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
       > > klienta.
       > > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v
       > oblasti
       > > výroby automobilov
       > > a iných odvetviach priemyslu.
       > > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat
       > ich
       > > moznosti a
       > > schopnosti.
       > >
       > > Qualifications:
       > > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
       >
       === message truncated ===
       ____________________________________________________________________________________
       Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new
       Car Finder tool.
       http://autos.yahoo.com/carfinder/
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.