Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Jobs in Slovakia

Expand Messages
 • Helen Fedor
  This is simply information that I m passing along. If you have friends or family in Slovakia who might be interested, please have them contact the appropriate
  Message 1 of 6 , Jun 29 1:00 PM
   This is simply information that I'm passing along. If you have friends
   or family in Slovakia who might be interested, please have them contact
   the appropriate person as stated in the info, _NOT ME_.

   Here are job descriptions (in Slovak) for three positions that Cinetics
   Systems in Trnava, Slovakia, is having difficulties filling in Slovakia
   (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main supplier for the final
   assembly of cars). They are also looking for mechanical and electrical
   technicians to work under the supervision of what they call a
   "coordinateur" (a kind of foreman with technical expertise). The
   company will consider the right candidate even without experience.

   *****************************
   FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned Maintenance)
   Pocet: 1
   Hlavné úlohy:
   Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
   Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej údrzby a opráv
   Objednat potrebné náhradné diely

   Špecifické úlohy:
   Koordinovat a riadit plán údrzby.
   Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej údrzby.
   Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
   Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky na náhradné diely a
   ich dodávky.
   Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat ich efektívne
   vyuzitie.
   Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje sa na schôdzach
   pripípravy plánov údrzby.
   Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
   Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe a sledovanie spotreby
   náhradných dielov.
   Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
   Zavedenie do praxe inovacné procesy ( organizovanie, sledovanie ...).

   Kvalifikácia:
   3-5 rocná prax na podobnom mieste.
   Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe dopravnikov, transportu
   materialu v strojárenskom priemysle.
   Ovládat prácu s pocítacom.
   Školenie z pouzívania informacných systémov ako MAO

   *******************************************
   FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of Preventive Maintenance)
   Pocet: 2

   Hlavné úlohy:
   Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC SERVICE SLOVAKIA.
   Radit a prijímat potrebné kvalifikované rozhodnutia vo svojom pracovnom
   tíme.
   Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich zápisu v GMAO.
   Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich vykonania, prevenciu a
   bezpecnost.
   Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku (modifikácia pracovných
   postupov* )

   Špecifické úlohy:
   Koordinovat a riadit práce údrzby.
   Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
   Pripravit a kontrolovat systém autokontroly pracovnej skupiny.
   Hladat a navrhovat zlepšujúce riešenia.
   Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku, pouzívanie pracovných
   nástrojov a strojného zariadenia.
   Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
   Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby náhradných dielov vo
   vztahu s vykonanými analýzami.
   Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu do GMAO.
   Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit prácu s otvoreným
   ohnom pred kazdou operáciou.
   Preverovat dodrziavanie interných predpisov o bezpecnosti pri práci,
   kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
   Pripravit práce preventívnej údrzby.
   Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
   Predvídat všetky nevyhnutnosti potrebné na úspešné plnenie údrzby.
   Radit technikom pri nárocných prácach.
   Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich nevyhnutné zásoby.,
   Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat sa všetkých potrebných
   schôdzí.
   Vyhodnocovat všetky hodnotiace výsledky a prijaté pripomienky
   Neustále zlepšovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej údrzby,
   Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.

   Kvalifikácia:
   Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
   Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti automatizácie
   Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlášky
   Ovládanie práce s pocíta
   Školenie z MAO .

   *********************************
   FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
   Pocet: 1

   Hlavné úlohy:
   Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service Slovakia
   Byt hlavným partnerom PSA
   Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
   Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
   Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.

   Špecifické úlohy:
   Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
   V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových pracovnikov
   Radit a prinášat potrebné doplnkové poznatky do svojeho kolektívu.
   Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a partnermi.
   Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a analyzovat plnenie
   stanovených cielov
   Pripravit a vykonat mesacné porady,
   Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
   Vyhladat a navrhovat zlepšujúce riešenia
   Preverovat dodrziavanie interných predpisov o bezpecnosti pri práci,
   kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
   Neustále zlepšovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej údrzby,
   Sledovat rozpocet
   Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
   Développer des travaux supplémentaires en interne chez le client,
   Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u klienta.
   Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v oblasti výroby automobilov
   a iných odvetviach priemyslu.
   Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat ich moznosti a
   schopnosti.

   Qualifications:
   Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
   Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe dopravnikov, transportu
   materialu v strojárenskom priemysle.
   Ovládat práce s pocítacom
   ****************************************
   In Slovakia, please contact:
   Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320
   or
   Email: r.elbatouli@...

   For additional information here in the US, please call Viera Jamrich at
   703-280-7924.
  • LongJohn Wayne
   Is fluent Slovak a requirement? ... === message truncated === ____________________________________________________________________________________ Looking for
   Message 2 of 6 , Jul 6, 2007
    Is fluent Slovak a requirement?

    --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:

    > This is simply information that I'm passing along.
    > If you have friends
    > or family in Slovakia who might be interested,
    > please have them contact
    > the appropriate person as stated in the info, _NOT
    > ME_.
    >
    > Here are job descriptions (in Slovak) for three
    > positions that Cinetics
    > Systems in Trnava, Slovakia, is having difficulties
    > filling in Slovakia
    > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
    > supplier for the final
    > assembly of cars). They are also looking for
    > mechanical and electrical
    > technicians to work under the supervision of what
    > they call a
    > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
    > expertise). The
    > company will consider the right candidate even
    > without experience.
    >
    > *****************************
    > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
    > Maintenance)
    > Pocet: 1
    > Hlavné úlohy:
    > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
    > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej údrzby
    > a opráv
    > Objednat potrebné náhradné diely
    >
    > ¦pecifické úlohy:
    > Koordinovat a riadit plán údrzby.
    > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
    > údrzby.
    > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
    > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
    > na náhradné diely a
    > ich dodávky.
    > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
    > ich efektívne
    > vyuzitie.
    > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje sa
    > na schôdzach
    > pripípravy plánov údrzby.
    > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
    > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe a
    > sledovanie spotreby
    > náhradných dielov.
    > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
    > Zavedenie do praxe inovacné procesy ( organizovanie,
    > sledovanie ...).
    >
    > Kvalifikácia:
    > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
    > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe dopravnikov,
    > transportu
    > materialu v strojárenskom priemysle.
    > Ovládat prácu s pocítacom.
    > ¦kolenie z pouzívania informacných systémov ako MAO
    >
    > *******************************************
    > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
    > Preventive Maintenance)
    > Pocet: 2
    >
    > Hlavné úlohy:
    > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
    > SERVICE SLOVAKIA.
    > Radit a prijímat potrebné kvalifikované rozhodnutia
    > vo svojom pracovnom
    > tíme.
    > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
    > zápisu v GMAO.
    > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
    > vykonania, prevenciu a
    > bezpecnost.
    > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
    > (modifikácia pracovných
    > postupov* )
    >
    > ¦pecifické úlohy:
    > Koordinovat a riadit práce údrzby.
    > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
    > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
    > pracovnej skupiny.
    > Hladat a navrhovat zlep¨ujúce rie¨enia.
    > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
    > pouzívanie pracovných
    > nástrojov a strojného zariadenia.
    > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
    > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
    > náhradných dielov vo
    > vztahu s vykonanými analýzami.
    > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu do
    > GMAO.
    > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
    > prácu s otvoreným
    > ohnom pred kazdou operáciou.
    > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
    > bezpecnosti pri práci,
    > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
    > Pripravit práce preventívnej údrzby.
    > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
    > Predvídat v¨etky nevyhnutnosti potrebné na úspe¨né
    > plnenie údrzby.
    > Radit technikom pri nárocných prácach.
    > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich nevyhnutné
    > zásoby.,
    > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat sa
    > v¨etkých potrebných
    > schôdzí.
    > Vyhodnocovat v¨etky hodnotiace výsledky a prijaté
    > pripomienky
    > Neustále zlep¨ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
    > údrzby,
    > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
    >
    > Kvalifikácia:
    > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
    > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
    > automatizácie
    > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá¨ky
    > Ovládanie práce s pocíta
    > ¦kolenie z MAO .
    >
    > *********************************
    > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
    > Pocet: 1
    >
    > Hlavné úlohy:
    > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
    > Slovakia
    > Byt hlavným partnerom PSA
    > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
    > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
    > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
    >
    > ¦pecifické úlohy:
    > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
    > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
    > pracovnikov
    > Radit a priná¨at potrebné doplnkové poznatky do
    > svojeho kolektívu.
    > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
    > partnermi.
    > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
    > analyzovat plnenie
    > stanovených cielov
    > Pripravit a vykonat mesacné porady,
    > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
    > Vyhladat a navrhovat zlep¨ujúce rie¨enia
    > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
    > bezpecnosti pri práci,
    > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
    > Neustále zlep¨ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
    > údrzby,
    > Sledovat rozpocet
    > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
    > Développer des travaux supplémentaires en interne
    > chez le client,
    > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
    > klienta.
    > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v oblasti
    > výroby automobilov
    > a iných odvetviach priemyslu.
    > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat ich
    > moznosti a
    > schopnosti.
    >
    > Qualifications:
    > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
    > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe dopravnikov,
    > transportu
    > materialu v strojárenskom priemysle.
    > Ovládat práce s pocítacom
    > ****************************************
    > In Slovakia, please contact:
    > Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320
    > or
    > Email: r.elbatouli@...
    >
    > For additional information here in the US, please
    > call Viera Jamrich at
    > 703-280-7924.
    >
    >
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    === message truncated ===
    ____________________________________________________________________________________
    Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo! FareChase.
    http://farechase.yahoo.com/
   • Helen Fedor
    I have no idea. You ll have to contact the folks listed at the end of the message. H ... Is fluent Slovak a requirement? ... === message truncated ===
    Message 3 of 6 , Jul 9, 2007
     I have no idea. You'll have to contact the folks listed at the end of
     the message.

     H     >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...> 07/06/07 11:41 AM >>>
     Is fluent Slovak a requirement?

     --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:

     > This is simply information that I'm passing along.
     > If you have friends
     > or family in Slovakia who might be interested,
     > please have them contact
     > the appropriate person as stated in the info, _NOT
     > ME_.
     >
     > Here are job descriptions (in Slovak) for three
     > positions that Cinetics
     > Systems in Trnava, Slovakia, is having difficulties
     > filling in Slovakia
     > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
     > supplier for the final
     > assembly of cars). They are also looking for
     > mechanical and electrical
     > technicians to work under the supervision of what
     > they call a
     > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
     > expertise). The
     > company will consider the right candidate even
     > without experience.
     >
     > *****************************
     > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
     > Maintenance)
     > Pocet: 1
     > Hlavné úlohy:
     > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
     > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej údrzby
     > a opráv
     > Objednat potrebné náhradné diely
     >
     > |pecifické úlohy:
     > Koordinovat a riadit plán údrzby.
     > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
     > údrzby.
     > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
     > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
     > na náhradné diely a
     > ich dodávky.
     > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
     > ich efektívne
     > vyuzitie.
     > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje sa
     > na schôdzach
     > pripípravy plánov údrzby.
     > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
     > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe a
     > sledovanie spotreby
     > náhradných dielov.
     > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
     > Zavedenie do praxe inovacné procesy ( organizovanie,
     > sledovanie ...).
     >
     > Kvalifikácia:
     > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
     > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe dopravnikov,
     > transportu
     > materialu v strojárenskom priemysle.
     > Ovládat prácu s pocítacom.
     > |kolenie z pouzívania informacných systémov ako MAO
     >
     > *******************************************
     > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
     > Preventive Maintenance)
     > Pocet: 2
     >
     > Hlavné úlohy:
     > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
     > SERVICE SLOVAKIA.
     > Radit a prijímat potrebné kvalifikované rozhodnutia
     > vo svojom pracovnom
     > tíme.
     > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
     > zápisu v GMAO.
     > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
     > vykonania, prevenciu a
     > bezpecnost.
     > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
     > (modifikácia pracovných
     > postupov* )
     >
     > |pecifické úlohy:
     > Koordinovat a riadit práce údrzby.
     > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
     > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
     > pracovnej skupiny.
     > Hladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia.
     > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
     > pouzívanie pracovných
     > nástrojov a strojného zariadenia.
     > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
     > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
     > náhradných dielov vo
     > vztahu s vykonanými analýzami.
     > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu do
     > GMAO.
     > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
     > prácu s otvoreným
     > ohnom pred kazdou operáciou.
     > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
     > bezpecnosti pri práci,
     > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
     > Pripravit práce preventívnej údrzby.
     > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
     > Predvídat v*etky nevyhnutnosti potrebné na úspe*né
     > plnenie údrzby.
     > Radit technikom pri nárocných prácach.
     > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich nevyhnutné
     > zásoby.,
     > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat sa
     > v*etkých potrebných
     > schôdzí.
     > Vyhodnocovat v*etky hodnotiace výsledky a prijaté
     > pripomienky
     > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
     > údrzby,
     > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
     >
     > Kvalifikácia:
     > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
     > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
     > automatizácie
     > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá*ky
     > Ovládanie práce s pocíta
     > |kolenie z MAO .
     >
     > *********************************
     > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
     > Pocet: 1
     >
     > Hlavné úlohy:
     > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
     > Slovakia
     > Byt hlavným partnerom PSA
     > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
     > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
     > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
     >
     > |pecifické úlohy:
     > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
     > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
     > pracovnikov
     > Radit a priná*at potrebné doplnkové poznatky do
     > svojeho kolektívu.
     > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
     > partnermi.
     > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
     > analyzovat plnenie
     > stanovených cielov
     > Pripravit a vykonat mesacné porady,
     > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
     > Vyhladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia
     > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
     > bezpecnosti pri práci,
     > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
     > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
     > údrzby,
     > Sledovat rozpocet
     > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
     > Développer des travaux supplémentaires en interne
     > chez le client,
     > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
     > klienta.
     > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v oblasti
     > výroby automobilov
     > a iných odvetviach priemyslu.
     > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat ich
     > moznosti a
     > schopnosti.
     >
     > Qualifications:
     > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
     > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe dopravnikov,
     > transportu
     > materialu v strojárenskom priemysle.
     > Ovládat práce s pocítacom
     > ****************************************
     > In Slovakia, please contact:
     > Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320
     > or
     > Email: r.elbatouli@...
     >
     > For additional information here in the US, please
     > call Viera Jamrich at
     > 703-280-7924.
     >
     >
     >
     > Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     === message truncated ===
     ____________________________________________________________________________________
     Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo!
     FareChase.
     http://farechase.yahoo.com/
    • LongJohn Wayne
     Unfortunately, Helen, my copy is truncated. Hope you have a great day! ... === message truncated ===
     Message 4 of 6 , Jul 9, 2007
      Unfortunately, Helen, my copy is truncated.

      Hope you have a great day!


      --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:

      > I have no idea. You'll have to contact the folks
      > listed at the end of
      > the message.
      >
      > H
      >
      >
      >
      > >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...>
      > 07/06/07 11:41 AM >>>
      > Is fluent Slovak a requirement?
      >
      > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
      >
      > > This is simply information that I'm passing along.
      >
      > > If you have friends
      > > or family in Slovakia who might be interested,
      > > please have them contact
      > > the appropriate person as stated in the info, _NOT
      > > ME_.
      > >
      > > Here are job descriptions (in Slovak) for three
      > > positions that Cinetics
      > > Systems in Trnava, Slovakia, is having
      > difficulties
      > > filling in Slovakia
      > > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
      > > supplier for the final
      > > assembly of cars). They are also looking for
      > > mechanical and electrical
      > > technicians to work under the supervision of what
      > > they call a
      > > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
      > > expertise). The
      > > company will consider the right candidate even
      > > without experience.
      > >
      > > *****************************
      > > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
      > > Maintenance)
      > > Pocet: 1
      > > Hlavné úlohy:
      > > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
      > > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej
      > údrzby
      > > a opráv
      > > Objednat potrebné náhradné diely
      > >
      > > |pecifické úlohy:
      > > Koordinovat a riadit plán údrzby.
      > > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
      > > údrzby.
      > > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
      > > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
      > > na náhradné diely a
      > > ich dodávky.
      > > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
      > > ich efektívne
      > > vyuzitie.
      > > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje
      > sa
      > > na schôdzach
      > > pripípravy plánov údrzby.
      > > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
      > > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe
      > a
      > > sledovanie spotreby
      > > náhradných dielov.
      > > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
      > > Zavedenie do praxe inovacné procesy (
      > organizovanie,
      > > sledovanie ...).
      > >
      > > Kvalifikácia:
      > > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
      > > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe
      > dopravnikov,
      > > transportu
      > > materialu v strojárenskom priemysle.
      > > Ovládat prácu s pocítacom.
      > > |kolenie z pouzívania informacných systémov ako
      > MAO
      > >
      > > *******************************************
      > > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
      > > Preventive Maintenance)
      > > Pocet: 2
      > >
      > > Hlavné úlohy:
      > > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
      > > SERVICE SLOVAKIA.
      > > Radit a prijímat potrebné kvalifikované
      > rozhodnutia
      > > vo svojom pracovnom
      > > tíme.
      > > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
      > > zápisu v GMAO.
      > > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
      > > vykonania, prevenciu a
      > > bezpecnost.
      > > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
      > > (modifikácia pracovných
      > > postupov* )
      > >
      > > |pecifické úlohy:
      > > Koordinovat a riadit práce údrzby.
      > > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
      > > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
      > > pracovnej skupiny.
      > > Hladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia.
      > > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
      > > pouzívanie pracovných
      > > nástrojov a strojného zariadenia.
      > > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
      > > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
      > > náhradných dielov vo
      > > vztahu s vykonanými analýzami.
      > > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu
      > do
      > > GMAO.
      > > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
      > > prácu s otvoreným
      > > ohnom pred kazdou operáciou.
      > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
      > > bezpecnosti pri práci,
      > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
      > > Pripravit práce preventívnej údrzby.
      > > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
      > > Predvídat v*etky nevyhnutnosti potrebné na úspe*né
      > > plnenie údrzby.
      > > Radit technikom pri nárocných prácach.
      > > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich
      > nevyhnutné
      > > zásoby.,
      > > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat
      > sa
      > > v*etkých potrebných
      > > schôdzí.
      > > Vyhodnocovat v*etky hodnotiace výsledky a prijaté
      > > pripomienky
      > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
      > > údrzby,
      > > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
      > >
      > > Kvalifikácia:
      > > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
      > > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
      > > automatizácie
      > > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá*ky
      > > Ovládanie práce s pocíta
      > > |kolenie z MAO .
      > >
      > > *********************************
      > > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
      > > Pocet: 1
      > >
      > > Hlavné úlohy:
      > > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
      > > Slovakia
      > > Byt hlavným partnerom PSA
      > > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
      > > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
      > > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
      > >
      > > |pecifické úlohy:
      > > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
      > > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
      > > pracovnikov
      > > Radit a priná*at potrebné doplnkové poznatky do
      > > svojeho kolektívu.
      > > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
      > > partnermi.
      > > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
      > > analyzovat plnenie
      > > stanovených cielov
      > > Pripravit a vykonat mesacné porady,
      > > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
      > > Vyhladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia
      > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
      > > bezpecnosti pri práci,
      > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
      > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
      > > údrzby,
      > > Sledovat rozpocet
      > > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
      > > Développer des travaux supplémentaires en interne
      > > chez le client,
      > > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
      > > klienta.
      > > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v
      > oblasti
      > > výroby automobilov
      > > a iných odvetviach priemyslu.
      > > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat
      > ich
      > > moznosti a
      > > schopnosti.
      > >
      > > Qualifications:
      > > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
      >
      === message truncated ===
      ____________________________________________________________________________________
      Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new Car Finder tool.
      http://autos.yahoo.com/carfinder/
     • Gregory J Kopchak
      If a message you send is too long, it will be truncated. Trim the excess and resend. Greg Kopchak www.iarelative.com ...
      Message 5 of 6 , Jul 9, 2007
       If a message you send is too long, it will be truncated.

       Trim the excess and resend.

       Greg Kopchak
       www.iarelative.com       --- In Slovak-World@yahoogroups.com, LongJohn Wayne
       <daxthewarrior@...> wrote:
       >
       > Unfortunately, Helen, my copy is truncated.
       >
       > Hope you have a great day!
       >
       >
       > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
       >
       > > I have no idea. You'll have to contact the folks
       > > listed at the end of
       > > the message.
       > >
       > > H
       > >
       > >
       > >
       > > >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...>
       > > 07/06/07 11:41 AM >>>
       > > Is fluent Slovak a requirement?
       > >
       > > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
       > >
       > > > This is simply information that I'm passing along.
       > >
       > > > If you have friends
       > > > or family in Slovakia who might be interested,
       > > > please have them contact
       > > > the appropriate person as stated in the info, _NOT
       > > > ME_.
       > > >
       > > > Here are job descriptions (in Slovak) for three
       > > > positions that Cinetics
       > > > Systems in Trnava, Slovakia, is having
       > > difficulties
       > > > filling in Slovakia
       > > > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
       > > > supplier for the final
       > > > assembly of cars). They are also looking for
       > > > mechanical and electrical
       > > > technicians to work under the supervision of what
       > > > they call a
       > > > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
       > > > expertise). The
       > > > company will consider the right candidate even
       > > > without experience.
       > > >
       > > > *****************************
       > > > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
       > > > Maintenance)
       > > > Pocet: 1
       > > > Hlavné úlohy:
       > > > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
       > > > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej
       > > údrzby
       > > > a opráv
       > > > Objednat potrebné náhradné diely
       > > >
       > > > |pecifické úlohy:
       > > > Koordinovat a riadit plán údrzby.
       > > > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
       > > > údrzby.
       > > > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
       > > > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
       > > > na náhradné diely a
       > > > ich dodávky.
       > > > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
       > > > ich efektívne
       > > > vyuzitie.
       > > > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje
       > > sa
       > > > na schôdzach
       > > > pripípravy plánov údrzby.
       > > > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
       > > > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe
       > > a
       > > > sledovanie spotreby
       > > > náhradných dielov.
       > > > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
       > > > Zavedenie do praxe inovacné procesy (
       > > organizovanie,
       > > > sledovanie ...).
       > > >
       > > > Kvalifikácia:
       > > > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
       > > > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe
       > > dopravnikov,
       > > > transportu
       > > > materialu v strojárenskom priemysle.
       > > > Ovládat prácu s pocítacom.
       > > > |kolenie z pouzívania informacných systémov ako
       > > MAO
       > > >
       > > > *******************************************
       > > > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
       > > > Preventive Maintenance)
       > > > Pocet: 2
       > > >
       > > > Hlavné úlohy:
       > > > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
       > > > SERVICE SLOVAKIA.
       > > > Radit a prijímat potrebné kvalifikované
       > > rozhodnutia
       > > > vo svojom pracovnom
       > > > tíme.
       > > > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
       > > > zápisu v GMAO.
       > > > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
       > > > vykonania, prevenciu a
       > > > bezpecnost.
       > > > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
       > > > (modifikácia pracovných
       > > > postupov* )
       > > >
       > > > |pecifické úlohy:
       > > > Koordinovat a riadit práce údrzby.
       > > > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
       > > > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
       > > > pracovnej skupiny.
       > > > Hladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia.
       > > > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
       > > > pouzívanie pracovných
       > > > nástrojov a strojného zariadenia.
       > > > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
       > > > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
       > > > náhradných dielov vo
       > > > vztahu s vykonanými analýzami.
       > > > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu
       > > do
       > > > GMAO.
       > > > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
       > > > prácu s otvoreným
       > > > ohnom pred kazdou operáciou.
       > > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
       > > > bezpecnosti pri práci,
       > > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
       > > > Pripravit práce preventívnej údrzby.
       > > > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
       > > > Predvídat v*etky nevyhnutnosti potrebné na úspe*né
       > > > plnenie údrzby.
       > > > Radit technikom pri nárocných prácach.
       > > > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich
       > > nevyhnutné
       > > > zásoby.,
       > > > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat
       > > sa
       > > > v*etkých potrebných
       > > > schôdzí.
       > > > Vyhodnocovat v*etky hodnotiace výsledky a prijaté
       > > > pripomienky
       > > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
       > > > údrzby,
       > > > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
       > > >
       > > > Kvalifikácia:
       > > > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
       > > > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
       > > > automatizácie
       > > > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá*ky
       > > > Ovládanie práce s pocíta
       > > > |kolenie z MAO .
       > > >
       > > > *********************************
       > > > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
       > > > Pocet: 1
       > > >
       > > > Hlavné úlohy:
       > > > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
       > > > Slovakia
       > > > Byt hlavným partnerom PSA
       > > > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
       > > > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
       > > > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
       > > >
       > > > |pecifické úlohy:
       > > > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
       > > > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
       > > > pracovnikov
       > > > Radit a priná*at potrebné doplnkové poznatky do
       > > > svojeho kolektívu.
       > > > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
       > > > partnermi.
       > > > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
       > > > analyzovat plnenie
       > > > stanovených cielov
       > > > Pripravit a vykonat mesacné porady,
       > > > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
       > > > Vyhladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia
       > > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
       > > > bezpecnosti pri práci,
       > > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
       > > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
       > > > údrzby,
       > > > Sledovat rozpocet
       > > > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
       > > > Développer des travaux supplémentaires en interne
       > > > chez le client,
       > > > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
       > > > klienta.
       > > > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v
       > > oblasti
       > > > výroby automobilov
       > > > a iných odvetviach priemyslu.
       > > > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat
       > > ich
       > > > moznosti a
       > > > schopnosti.
       > > >
       > > > Qualifications:
       > > > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
       > >
       > === message truncated ===
       >
       >
       >
       >
       >
       _____________________________________________________________________
       _______________
       > Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos
       new Car Finder tool.
       > http://autos.yahoo.com/carfinder/
       >
      • Helen Fedor
       Oh, sorry, I didn t realize that. Here s the contact info: In Slovakia, please contact: Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320 or Email:
       Message 6 of 6 , Jul 9, 2007
        Oh, sorry, I didn't realize that. Here's the contact info:

        In Slovakia, please contact:
        Ralide El Batouli telephone: 0 915 793 320
        or
        Email: r.elbatouli@...

        For additional information here in the US, please call Viera Jamrich at
        703-280-7924.

        H
        >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...> 07/09/07 11:50 AM >>>
        Unfortunately, Helen, my copy is truncated.

        Hope you have a great day!


        --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:

        > I have no idea. You'll have to contact the folks
        > listed at the end of
        > the message.
        >
        > H
        >
        >
        >
        > >>> LongJohn Wayne <daxthewarrior@...>
        > 07/06/07 11:41 AM >>>
        > Is fluent Slovak a requirement?
        >
        > --- Helen Fedor <hfed@...> wrote:
        >
        > > This is simply information that I'm passing along.
        >
        > > If you have friends
        > > or family in Slovakia who might be interested,
        > > please have them contact
        > > the appropriate person as stated in the info, _NOT
        > > ME_.
        > >
        > > Here are job descriptions (in Slovak) for three
        > > positions that Cinetics
        > > Systems in Trnava, Slovakia, is having
        > difficulties
        > > filling in Slovakia
        > > (Cinetic Service is PSA Peugeot Citroën's main
        > > supplier for the final
        > > assembly of cars). They are also looking for
        > > mechanical and electrical
        > > technicians to work under the supervision of what
        > > they call a
        > > "coordinateur" (a kind of foreman with technical
        > > expertise). The
        > > company will consider the right candidate even
        > > without experience.
        > >
        > > *****************************
        > > FICHE DE FONCTION: PREPARATEUR (Manager of Planned
        > > Maintenance)
        > > Pocet: 1
        > > Hlavné úlohy:
        > > Realizovat a sledovat plánovanie údrzby,
        > > Riadit a sledovat náhradné diely preventívnej
        > údrzby
        > > a opráv
        > > Objednat potrebné náhradné diely
        > >
        > > |pecifické úlohy:
        > > Koordinovat a riadit plán údrzby.
        > > Dodrziavat realizáciu plánovanej preventívnej
        > > údrzby.
        > > Analyzovat harmonogram prác a sledovat jeho vývoj.
        > > Overit plán náhradných dielov, sledovat poziadavky
        > > na náhradné diely a
        > > ich dodávky.
        > > Analyzovat potreby na náhradné diely a analyzovat
        > > ich efektívne
        > > vyuzitie.
        > > Byt v priamom kontakte s PSA v Trnave (zúcastnuje
        > sa
        > > na schôdzach
        > > pripípravy plánov údrzby.
        > > Byt v kontakte s 2 koordinátormi údrzby.
        > > Zabezpecit správy o vykonanej preventívnej údrzbe
        > a
        > > sledovanie spotreby
        > > náhradných dielov.
        > > Zavedenie do praxe a sledovanie princípov 5S.
        > > Zavedenie do praxe inovacné procesy (
        > organizovanie,
        > > sledovanie ...).
        > >
        > > Kvalifikácia:
        > > 3-5 rocná prax na podobnom mieste.
        > > Technik údrzby so skúsenostami v údrzbe
        > dopravnikov,
        > > transportu
        > > materialu v strojárenskom priemysle.
        > > Ovládat prácu s pocítacom.
        > > |kolenie z pouzívania informacných systémov ako
        > MAO
        > >
        > > *******************************************
        > > FICHE DE FONCTION: COORDINATEUR (Manager of
        > > Preventive Maintenance)
        > > Pocet: 2
        > >
        > > Hlavné úlohy:
        > > Koordinovat a sledovat technikov údrzby CINETIC
        > > SERVICE SLOVAKIA.
        > > Radit a prijímat potrebné kvalifikované
        > rozhodnutia
        > > vo svojom pracovnom
        > > tíme.
        > > Zabezpecit hlásenia a odsúhlasit správnost ich
        > > zápisu v GMAO.
        > > Sledovat pracovné postupy zásahov, kvalitu ich
        > > vykonania, prevenciu a
        > > bezpecnost.
        > > Sledovanie dosiahnutia výsledkov pokroku
        > > (modifikácia pracovných
        > > postupov* )
        > >
        > > |pecifické úlohy:
        > > Koordinovat a riadit práce údrzby.
        > > Preverit prípravu a realizaciu vykonaných prác.
        > > Pripravit a kontrolovat systém autokontroly
        > > pracovnej skupiny.
        > > Hladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia.
        > > Stanovit pravidlá pre prácu na pracovisku,
        > > pouzívanie pracovných
        > > nástrojov a strojného zariadenia.
        > > Dodrziavat plán realizácie preventívnej údrzby.
        > > Odsúhlasit úpravy preventívnej údrzby a potreby
        > > náhradných dielov vo
        > > vztahu s vykonanými analýzami.
        > > Odsúhlasit pocet vykonaných zásahov a ich zápisu
        > do
        > > GMAO.
        > > Poziadat o sprístupnenie zariadenia a odsúhlasit
        > > prácu s otvoreným
        > > ohnom pred kazdou operáciou.
        > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
        > > bezpecnosti pri práci,
        > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku.
        > > Pripravit práce preventívnej údrzby.
        > > Realizovat, viest a kontrolovat vykonané práce.
        > > Predvídat v*etky nevyhnutnosti potrebné na úspe*né
        > > plnenie údrzby.
        > > Radit technikom pri nárocných prácach.
        > > Sledovat spotrebu náhradných dielov a ich
        > nevyhnutné
        > > zásoby.,
        > > Byt v priamom kontakte s PSA Trnava (zúcastnovat
        > sa
        > > v*etkých potrebných
        > > schôdzí.
        > > Vyhodnocovat v*etky hodnotiace výsledky a prijaté
        > > pripomienky
        > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
        > > údrzby,
        > > Vyhodnocovat hlásenia cinností a ich prehlady.
        > >
        > > Kvalifikácia:
        > > Viac ako 5 rokov práce na podobnej funkcii.
        > > Technik údrzby s praxou, alebo odborník v oblasti
        > > automatizácie
        > > Osvedcenie o odbornej spôsobilosti*21 vyhlá*ky
        > > Ovládanie práce s pocíta
        > > |kolenie z MAO .
        > >
        > > *********************************
        > > FICHE DE FONCTION: CHEF DE SITE
        > > Pocet: 1
        > >
        > > Hlavné úlohy:
        > > Zodpovedne reprezentovat pobocku CINETIC Service
        > > Slovakia
        > > Byt hlavným partnerom PSA
        > > Riadit a sledovat koordinátorov údrzby
        > > Navrhnút plán rozvoja a sledovat jeho naplnenie
        > > Rozvinút aktivity údrzÿby na Slovensku.
        > >
        > > |pecifické úlohy:
        > > Koordinovat a riadit kolektív pracovníkov
        > > V pripade nenaplnenej systemizacie prijímat nových
        > > pracovnikov
        > > Radit a priná*at potrebné doplnkové poznatky do
        > > svojeho kolektívu.
        > > Riadit vztahy so zákazníkmi, dodavatelmi a
        > > partnermi.
        > > Vypracovat a analyzovat výkonnostné ukazovatele a
        > > analyzovat plnenie
        > > stanovených cielov
        > > Pripravit a vykonat mesacné porady,
        > > Vypracovat mesacné správy o cinnosti pre ústredie
        > > Vyhladat a navrhovat zlep*ujúce rie*enia
        > > Preverovat dodrziavanie interných predpisov o
        > > bezpecnosti pri práci,
        > > kvalite vykonanej práce a cistote na pracovisku
        > > Neustále zlep*ovat údrzbu z pohladu nevyhnutnej
        > > údrzby,
        > > Sledovat rozpocet
        > > Stále dbat o spokojnost hlavného klienta
        > > Développer des travaux supplémentaires en interne
        > > chez le client,
        > > Zabezpecit vykonanie dodatocných prác priamo u
        > > klienta.
        > > Rozvíjat na Slovensku klientské portfolio v
        > oblasti
        > > výroby automobilov
        > > a iných odvetviach priemyslu.
        > > Zistovat potenciálnych konkurentov a analyzovat
        > ich
        > > moznosti a
        > > schopnosti.
        > >
        > > Qualifications:
        > > Viac ako 5 rokov praxe na podobnej pozícii
        >
        === message truncated ===
        ____________________________________________________________________________________
        Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new
        Car Finder tool.
        http://autos.yahoo.com/carfinder/
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.