Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

11755Re: Votrubova Chata

Expand Messages
 • amiak27
  Mar 1, 2005
   Martin,

   Thanks for the short version of the hut and better detailed version
   of the border dispute! I scanned the three photos so will post
   those, and have the text from the photos (1924,31, &36) here.
   From "Tatry" by Jan Gaspar, the Slovak original follows my
   trnaslation of the German:

   292 (1924) Votruba Hut - 1675m
   On strategic grounds during the time of the border dispute with
   Poland in 1922, the army built a sheltering hut southeast under the
   White saddle at the elevation of about 1675 meters. It was built by
   soldiers of the engineer company 2 Mountain brigade at the intiative
   and direction of StafCaptain Vaclav Dusil. It was named after the
   commander of the Brigade and chairman of the Under-Tatra Area
   (Untertatra-Gaus)of the KC^ST General Jan Votruba (1865-1935).
   Construction was supported with Kcs 12,300 from the central KC^ST in
   Prague. After the Czechoslovak-Polish border was finalized the hut
   was turned over to the administration of the Kezmarok section of the
   KC^ST.

   293 (1931) The hut was opened for tourists with a celebration July
   1, 1924 and the first season managers were two students. In the
   fall of 1924 the innkeeper Jozef Kerte'sz from Kexmarok took over
   operation of the hut until 1927. The Votruba Hut soon became the
   favorite ski center of the Czechoslovak public. Te hut was simply
   but efficiently outfitted for its purpose. It included a kitchen, a
   hallway, a dining room and a shared bunkroom with 32 beds.

   294 (1936) That was not adequate for the large crowds of visitors,
   so the Kezmarok section of the KC^ST built a frame addition on the
   back of the hut, where they had a dining room, two sleeping rooms
   and mansard rooms (under the roof). The capacity of the hut was
   thus increased to 45 beds.
   The addition was ready to use on September 18, 1932. The hut was
   under the care of Bohdan Pohla, who ran the hut until 1938. In 1942
   the VOtruba Hut was demolished and replaced by the somewhat lower
   Kezmarok Hut on the White
   Sea.

   292 Pofskom postavila armáda v roku 1922 juhovýchodne pod Predným
   Kopským sedlom vo vý¹ke asi 1675 rn ochrannú chatu. Stavali ju
   vojaci c ..-Pomenovali ju podfa velitefa brigády a predsedu
   Podtatranskej ¾upy KÈST generála Jana výstavbu sumou 12300 korún
   prispelo aj ústredie KÈST v Prahe.
   Keï boli èeskoslovensko-pofské hranice právoplatne ustálené, bola
   chata v roku 1924 odovzdaná do správy

   293 Pre turistov bola slávnostne otvorená 1. júla 1924 a jej prvými
   sezónnymi správcami boli dvaja ¹tudenti. V jeseni 1924 nastúpil za
   chatára]ozef Kertész z Ke¾marku, ktorý tu pósobil dQ roku 1927.
   Votrubova chata sa zakrátko stala obfúbeným Iy¾iar- skym strediskom
   èeskoslovenskej verejnosti. Bola jednoducho, ale úèelne zariadená,
   mala kuchyòu, predsieò, jedáleò a spoioè- nú nocfaháreò s 32
   postefami.

   294 To v¹ak vel'kej náv¹tevnosti nestaèilo a preto odbor KÈST z
   Ke¾marku vybudoval zo zadnej strany drevenú prístavbu, v ktorej bola
   jedáleò, dve nocfahárne a izby v manzardkách. Kapacita chaty sa
   zvý¹ila na 45 Ió¾ok.
   Prístavba bola daná do u¾ívania 18. septembra 1932. Vtedy tu bol
   chatárom Bohdan Pohla, ktorý tu pósobil a¾ do roku 1938, po òom
   Alojz Krupitzer. V roku 1942 Votrubovu chatu rozobrali a namiesto
   nej ni¾¹ie pri Bielych plesách postavili Ke¾marskú chatu.
  • Show all 13 messages in this topic