Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

! Dordrecht - (2) uit de index ingekomen/uitgegane brieven gemeentepolitie (1943)

Expand Messages
 • Erica
  INDEX op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven ... (brief 0014) v/d Burg. van Dordt i/z verzoek van I. van Huiden om teruggave van eigendommen;
  Message 1 of 1 , May 1, 2012
  • 0 Attachment
   INDEX op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven

   ----1943----

   (brief 0014) v/d Burg. van Dordt i/z verzoek van I. van Huiden om teruggave
   van eigendommen;

   (brief 0024) schrijven v.d Joodsche Raad i/z bescheiden van Katan;

   (brief 0028) Insp. Gen. v.d Scheepvaart vraagt uitreiking monsterboekje aan
   J. Roobol e.a.;

   (brief 0048) gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche
   Politie 's-Gravenhage i/z het dragen der S.S.-runen op de uniformen der
   Nederl. Politie;

   (brief 0098-20) C.H. Lebret i/z beschadiging van de deur van diens garage
   verhuurd ten behoeve van den luchtbeschermingsdienst;

   (brief 0098-22) H. van der HOUWEN a/d Burgem. Dordt i/z het gebouw Kromhout
   102 [=leger des heils] als beter geschikt voor noodziekenhuis dan de M.T.S.;

   (brief 0098-25) dir. Havendienst en Veerbedrijf/Dir. Gasfabriek en
   Waterleiding/Dir. Electr. bedrijf/ Generaal Brandmeester, mededeeling betr.
   het present melden van de manschappen van hun dienst na het signaal
   luchtalarm aan den Commandopost luchtbesch. dienst aan het Hoofdbureau van
   Politie;

   (brief 0098-37) Luchtbeschermingsdienst: a/d Burgem. Dordrecht i/z in
   gebruik nemen van een deel van den commandopost a/h Hoofdbureau van Politie
   door de Duitsche Weermacht;

   (brief 0098-40) a/d Hoofd Inspec. l.b.d. betr. toezending van proces-verb.
   en rapport bominslag (scheepswerf) de Biesbosch;

   (brief 0098-51) Luchtbeschermingsdienst: Mevr. KROOS, Voorz. E.H.B.O., i/z
   loondoorbetaling door den werkgever aan van Bezouwen bij een bomaanval als
   lid blokploeg;

   (brief 0098-53) a/d Burgem. Dordt i/z der Ordedienst man W.A. de VOS betr.
   diens ontslag en dat van anderen wegens diefstal van uien;

   (brief 0098-54) v/d Burgem. Dordt i/z uitbreiding van het aantal sirenes met
   één op de Gem. Electrische Centrale en één in de Standhasenstraat Groen van
   Prinstererschool;

   (brief 0098-56) a/d Burgem. Dordt i/z rapporten betr. den luchtbescherming
   man J.C.J. v.d. Waals;

   (brief 0098-72) Vereeniging Dordt Harmoniekorps i/z verhooging van de huur
   voor het gebouw Harmonie a/d Vest voor luchtbescherming gebruik;

   (brief 0098-74) Circulaire v/d Hoofd Insp. l.b.d. i/z geen vrijstelling voor
   uitzending naar Duitschland voor blok- en wijkhoofden;

   (brief 0098-81) De Heer KOOPMAN, Dir. v.d Gem. Geneeskundige en
   Gezondheidsdienst [G.G. en G.D.] heeft aanwijzingen omtrent uitbreiding van
   het aantal bedden in het noodziekenhuis;

   (brief 0098-83) Secretaris afd. Dordt v/h Roode Kruis, verzoekt verandering
   aan te brengen in de lijst van gebouwen bestemd voor noodziekenhuis, wat de
   openb. school en de Dr. A. Kuijperschool te Ridderkerk betreft;

   (brief 0098-93) Bericht v.d. Hoofd Insp. l.b.d. i/z aanschrijving door de
   Gew. Arbeidsbeurs van D. Bouman, J. Meerkerk, D. de Groot en A. VERHEUL voor
   vaart op Oostzee voor 4 leden van de l.b.d. brandweer;

   (brief 0098-98) Pakbrief betr. verstrekken schoenen aan de luchtbesch. leden
   (ordedienst) Vliegenthart en Stolk.

   (brief 0098-101) i/z verlof aan J.P. v.d. BERG die op eigen verzoek uit den
   luchtbeschermingdienst is ontslagen.

   (brief 0098-112) J. Vliegenthart, en D. Stolk /z het volgen van een cursus
   te Schalkhaar en een l.b.d. cursus te Groesbeek

   (brief 0098-113) Instructie voor eigenaars en chauffeurs van de auto's voor
   geneeskundige hulpverleening bij een bombardement in deze gemeente;

   (brief 0098-119) v/d Hoofd Inspectie l.b.d. toezending van 87 paar
   beenkappen ter completeering van de kleeding van de vaste kern van de l.b.d.
   alhier;

   (brief 0098-148) Stukken i/z ontslag uit de Ordedienst van A. over de Linden

   (brief 0122) Officier van Justitie Dordrecht: i/z huwelijksdispensatie voor
   J.J. Sluiters en W. de Bie

   (brief 0150-5) gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche
   Politie 's-Gravenhage i/z rijden op rolschaatsen;

   (brief 0150-14) Gewestelijk Politiepersoneel i/z personenvervoer met
   vrachtauto's;

   (brief 0150-32) v/d Rijksverkeersinspectie i/z verbod van taxigebruik voor
   kerkbezoek;

   (brief 0226) gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche
   Politie 's-Gravenhage i/z pensionneering van politiepersoneel bij het
   bereiken van het 55e levensjaar;

   (brief 0293) a/d P.G. Den Haag i/z een bij den N.S.B.' er J.D. de Koning
   vernielde ruit;

   (brief 0374) A. Kievit vraagt inlichtingen over een vermisten mand wijn van
   de fa. H.C. Wijers;

   (brief 0386) v/d Officier van Justitie Dordrecht i/z een door den
   gedetineerde R. Goulooze aan Mevr. Mussert geschreven brief;

   (brief 0417) P. van Schravendijk aangesteld als arbeidscontractant bij de
   Politie;

   (brief 0417-23) v/d Feldgendarmerie Dordrecht i/z overschrijding sperrtijd
   door C.J. Kraaijeveld en W.F. Ubink;

   (brief 0417-31) a/d Gewestelijk Politiepresident te Rotterdam i/z
   onvoldoende bestraffing van overtredingen der verduistering-voorschriften;

   (brief 0423) Rijksrecherchecentrale: opgave inbeslaggenomen slagersmes van
   W.L. Corvers en C. Lips;

   (brief 0572) Gewestelijk Politiepersoneel i/z sluitingsuur cafe's en tijdvak
   waarin men zich niet op straat mag bevinden;

   (brief 0594) marechaussee Dordrecht bericht een voetbalwedstrijd
   Marechaussee-W.A.

   (brief 0646) Gewestelijk Politiepersoneel i/z Duitsche
   levensmiddelendistributiekaarten uitgeworpen door Engelsche vliegtuigen;

   (brief 0667) a/d Dir. Rijkswerkinrichting Veenhuizen I i/z persoonsbewijs
   van F.J. Kroonen;

   (brief 0674) Gewestelijk Politiepersoneel i/z oproeping van leden van de
   Nederl. Politie voor de Landwacht;

   (brief 0687) Gemeentewerken vraagt toezicht door Ordedienst op openbare
   plantsoenen;

   (brief 0846) Officier van Justitie 's-Gravenhage vraagt inl. i/z
   naamsverandering van J. Wirtz;

   (brief 0905) v/d R.W.I. Veenhuizen betr. ontslag van S. Huijgen;

   (brief 0950) Kapelaan J.N. Kossen vraagt inl. over het houden van
   vergaderingen;

   (brief 0955) A. van Geenhuizen, in de Nieuwehaven te water geraakt en
   verdronken;

   (brief 0977) telefoondistrict Rotterdam vraagt opgave van vernielers van een
   telefooncel aan den Zuidendijk

   (brief 0987) Postkantoor Dordrecht vraagt inl. i/z vermist pakket van Fa. O.
   Kern;

   (brief 1167) a/d Off. van Just. te Amsterdam i/z vermissing van ringen van
   M.A. de MEIJ, met proces-verbaal No. 406;

   (brief 1189) v/d Gewestelijk Politiepresident te Rotterdam t/z naleving
   spertijd door leden v.d. N.S.B.;

   (brief 1248) v/d Dir. Gen. van Pol. (Recherchecontrole) a.d Burg. van Dordt
   i/z 't overlijden van A. van Hees;

   (brief 1250) v/d Burg. van Dordrecht een onmisbaarheidsverklaring voor C.J.
   Klaassen;

   (brief 1267) van Sociale Zaken der Gem. Dordrecht i/z J.G. Bijl-Köllman die
   eventueel fraude heeft gepleegd;

   (brief 1279) v/d Gew. Pol. Pres. i/z voortvluchtigheid van Leden der Ned.
   politie

   (brief 1308) Verboden boeken: Lijst van den Gew. Pol. Pres. te Rotterdam i/z
   verboden boeken te beginnen bij No. 1601 R.P. Alle geschriften van Salomon
   Dembutzer tot en met No. 1843 R.P. Der Vulkan, alzoo 243 nummers;

   (brief 1309) Rapport i/z H.H. Kraai voor de S.S. te Rotterdam;

   (brief 1341) v/d Arbeitsbereich der NSDAP i/z inlichtingen over A. Faasen;

   (brief 1435-1) /d Comm. van Pol. Just. Dienst Rotterdam i/z uitreiking
   oproeping ingevolge de beroepswet aan L.J. Lengton;

   (brief 1494) v/d Wed. Hazenbosch i/z klachte over een kostganger;

   (brief 1502) a/d Korpschef van Politie te Bloemendaal i/z mededeeling aan A.
   Nispeling;

   (brief 1503) a/d Deutsche Gerichtskasse i/z adres van H.Th. Poorten

   (brief 1509) a/d Dir. van Groot-Emaus te Ermelo i/z den ontvluchten A.
   Boogers;

   (brief 1537) a/d Burg. van Tilburg i/z P.B.'s van Th. van Wanrooij en E.J.
   van Laarhoven;

   (brief 1553) a/d Korpschef van Politie te Vught proc.verb. No. 941 met
   verzoek tot verhoor van P.M. Vogelsang;

   (brief 1607) a/d Lagerführer v/h D.A.F. Kamp te Ritzenbüttel i/z dood van
   J.T. van Heukelum;

   (brief 1695) aan J.H.J. van Heuten i/z nota van J.E. Monte i/z afsluiting
   Synagoge etc.

   (brief 1722) a/d off. van Just. te Dordrecht i/z oprichting N.V. Liberty

   (brief 1782) v/d Dir. v.d Ziekenverpl. Duinrust te Wassenaar i/z/ F.C. van
   Heck;

   (brief 1870) a/d Dir. van gemeentewerken i/z plaatsing alarmschel;

   (brief 1871) v/d OrtsKmdtur Dordrecht i/z verhuizing der Wehrmacht
   Kommandantur naar Dordrecht;

   (brief 1872) v/d Burg. van Dordrecht i/z St. Nicolaasvertooning op straat
   door M. Grootenboer;

   (brief 1943) a/d Officier van Justitie Amsterdam i/z naamsverandering Dirk
   de Ronde;

   (brief 2102) a/d Verbindungsoffizier der B.d.O. i/z telefoonaansluiting v.d
   Nachtveiligheidsdienst De Ster;

   [BRON: Erfgoedcentrum DiEP 213-53]

   * * *

   - Mees Jan Teunis van Heukelum
   Beroep Scheepstimmerman
   Geboorteplaats Dordrecht Geboortedatum 01-07-1924
   Overlijdensplaats Lemwerder Landkreis Wesermarsch
   Overlijdensdatum 08-10-1943
   www.ogs.nl

   * * *

   Erfgoedcentrum DiEP
   Toegangsnummer: 213 # Gemeentepolitie van Dordrecht
   Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1940-1945
   34 1943 (1-114)
   35 1943 (115-263)
   36 1943 (264-400)
   37 1943 (401-667)
   38 1943 (668-876)
   39 1943 (877-1110)
   40 1943 (1111-1399)
   41 1943 (1400-1712)
   42 1943 (1713-1944)
   43 1943 (1945-2155)
   Alfabetische indices op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven,
   1940 - 1945
   53 1943

   * * *
   Erica
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.