Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [SPAM][S-R] Need Help with Translation

Expand Messages
 • Vladimir Linder
  That is in Polish language. More luck on Polish list, perhaps? Vladi ... [Non-text portions of this message have been removed]
  Message 1 of 4 , May 29, 2008
   That is in Polish language. More luck on Polish list, perhaps?

   Vladi

   t 07:36 AM 5/29/2008, you wrote:

   >Could someone please translate the following letter for me? Many
   >thanks! Jim Fendya in Pittsburgh
   >
   >Wasz znak: - Data: 06.02.2008 Nasz
   >znak: 843-19/08 Data: 27.05.2008
   >
   >Archiwum Pañstwowe w Przemyœlu informuje, ¿e w zasobie
   >tutejszego Archiwum przechowywane s¹ zespo³y zawieraj¹ce akta
   >metrykalne z interesuj¹cych Pani¹ miejscowoœci. S¹ to:
   >
   >zespó³ nr 142 – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyœlu a
   >w nim:
   >- z miejscowoœci Sieniawa ksiêgi urodzeñ, œlubów i zgonów z lat 1784 –
   >1859;
   >
   >- z miejscowoœci Jaros³aw ksiêgi urodzeñ, œlubów i zgonów z lat 1785 –
   >1846;
   >
   >zespó³ nr 147 – Parafie greckokatolickie by³ego województwa
   >rzeszowskiego – zbiór szcz¹tków zespo³ów, a w nim:
   >- z miejscowoœci Jaros³aw ksiêgi urodzeñ z lat 1776 – 1865, 1783 -
   >1785, ksiêgi œlubów z lat 1776 – 1784, 1783 - 1785, ksiêgi zgonów z
   >lat 1760 – 1785, 1784;
   >
   >zespó³ nr 146 – Parafie rzymskokatolickie by³ego województwa
   >rzeszowskiego – zbiór szcz¹tków zespo³ów, a w nim:
   >- z miejscowoœci Sieniawa ksiêgi urodzeñ z lat 1784 – 1860, ksiêgi
   >œlubów z lat 1784 - 1835;
   >
   >zespó³ nr 154 - Izraelickie Gminy Wyznaniowe - zbiór szcz¹tków
   >zespo³ów, a w nim:
   >- z miejscowoœci Sieniawa ksiêgi urodzeñ z lat 1869 – 1888, 1891 –
   >1900. ksiêgi œlubów z lat 1878 – 1879, 1891, 1893 – 1894, 1896 – 1899;
   >
   >- z miejscowoœci Jaros³aw ksiêgi urodzeñ, œlubów i zgonów z 1877 roku.
   >
   >Informujemy, ¿e poszukiwania s¹ przez nas prowadzone
   >odp³atnie, wp³at dokonuje siê na konto bankowe. Op³ata za jedn¹
   >godzinê poszukiwañ (pobierana tak¿e przy negatywnym wyniku) wynosi
   >40,00 z³, za jedn¹ kserokopiê formatu A4: 2,00 z³, A3: 4,00 z³.
   >Zawiadamiamy, ¿e do ca³kowitego kosztu kwerendy nale¿y doliczyæ
   >koszty prowizji za przelew bankowy, które ponosi zamawiaj¹cy.
   >
   >Zawiadamiamy równie¿, ¿e z akt znajduj¹cych siê w zasobie
   >Archiwum Pañstwowego w Przemyœlu mo¿na korzystaæ bezpoœrednio w
   >pracowni naukowej. U¿ytkownik p³aci wówczas tylko za ewentualnie
   >zamówione reprografie. Archiwum Pañstwowe w Przemyœlu dysponuje
   >pokojami goœcinnymi. Cena za tê us³ugê wynosi 40 z³ za dobê od osoby.
   >W przypadku chêci skorzystania z naszej oferty, prosimy o
   >wczeœniejsze dokonanie rezerwacji telefonicznie.
   >
   >Je¿eli jest Pan zainteresowany poszukiwaniami w tutejszym
   >zasobie na wy¿ej podanych zasadach prosimy o tak¹ informacjê, po jej
   >otrzymaniu podejmiemy dalsze czynnoœci.
   >
   >Jednoczeœnie zawiadamiamy, ¿e w Archiwum Pañstwowym w
   >Rzeszowie Oddzia³ w Sanoku przechowywane s¹:
   >
   >- zespó³ nr 4373 – Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w
   >Romanowie, a w nim z miejscowoœci Sieniawa ksiêga zapowiedzi z 1890
   >r. Ni¿ej podajemy adres:
   >
   >Archiwum Pañstwowe w Rzeszowie
   >
   >Oddzia³ w Sanoku
   >
   >Rynek 10
   >
   >38-500 Sanok
   >
   >Tel. 0-13 463-19-99
   >
   ><mailto:arch_sanok%40go2.pl>arch_sanok@...
   >
   >Dodatkowo informujemy, ¿e w Urzêdzie Stanu Cywilnego
   >miasta sto³ecznego Warszawy w Wydziale Archiwum przechowywany jest
   >zespó³ nr 325 – Akta metrykalne wyznania rzymskokatolickiego a w nim
   >z miejscowoœci Sieniawa ksiêgi urodzeñ, œlubów i zgonów z lat 1921 –
   >1930, 1932 – 1933, 1935, 1937. Ni¿ej podajemy adres:
   >
   >Urz¹d Stanu Cywilnego m.st. Warszawy
   >Wydzia³ Archiwum
   >Ul. Smyczkowa 14
   >02-678 Warszawa
   >tel. 0-22 847-48-21
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Jim Fendya
   Yes, of course. Jim
   Message 2 of 4 , May 29, 2008
    Yes, of course.
    Jim

    --- In SLOVAK-ROOTS@yahoogroups.com, Vladimir Linder <vlinder49@...>
    wrote:
    >
    > That is in Polish language. More luck on Polish list, perhaps?
    >
    > Vladi
   • jtgen96
    I need help with translation of a record written in Cyrillic. The section of the document needing translation is highlighted. The file is in the folder titled
    Message 3 of 4 , Jun 12, 2013
     I need help with translation of a record written in Cyrillic. The section of the document needing translation is highlighted.

     The file is in the folder titled "Kello"

     Thanks
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.