Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [S-R] Help

Expand Messages
 • Dr. Joe Q
  It could be spam, but I don t see usual $20 M USD or some other outrageous sum of money that you are going to get. It is from Turkey and that is why you have
  Message 1 of 20 , Oct 7, 2005
   It could be spam, but I don't see usual $20 M USD or
   some other outrageous sum of money that you are going
   to get.

   It is from Turkey and that is why you have the ?
   marks. You have to select a compatible character set
   on your browser (under the View tab), try Unicode
   UTF-8 first, and others until you have only letters
   with various diacritical marks.

   I do not know any Turkish so I cannot begin to guess
   what the message is.

   Dr. "Q"

   --- J&H Helbrecht <harry43@...> wrote:

   > Will someone please tell me what this is? I have
   > been getting these
   > emails and have no idea what they are
   > Thank you
   > Jean
   >
   > SANAL DEDEKTI.FLI.K HI.ZMETLERI.
   >
   > TÜRKI.YE BU HI.ZMET VE TEKNI.G(I. KONUS,UYOR...
   > YENI. TEKNOLOJI. HI.ZMETI.NI.ZDE!
   > "Art?k es,ler, sevgililer, ortaklar birbirlerini
   > aldatamayacak!"
   >
   > Sizi aldatt?g(?ndan kus,ku duydug(unuz kis,inin,
   >
   > * Sesli "cep telefon kay?tlar?"na (Geriye dönük/8
   > ayl?k vd.)
   > * I.leriye yönelik sesli "cep telefon kay?tlar?"na
   > (Haftal?k)
   > * Görüs,me ân?ndaki "cep telefon kay?tlar?"na
   > (Paralel/Sesli Dinleme)
   > * Ald?g(?/gönderdig(i "SMS mesajlar?"na (Geriye
   > dönük SMS/8 ayl?k vd.)
   > * Ald?g(?/gönderdig(i "SMS mesajlar?"na (I.leriye
   > yönelik SMS/Haftal?k)
   > * Gelen/Giden arama kay?tlar?na (Geçmis,/Gelecek;
   > Gizli No ve Çag(r?lar)
   > * Gizledig(i "Özel" veya "Analog" numara bilgilerine
   > (1 ve 2. kademe)
   > * I.leri tarihlere yönelik Telekom telefonlar?na ait
   > ses kay?tlar?na
   >
   > * Kis,isel bilgisayar?nda (ve online ortamda)
   > kulland?g(? s,ifre bilgilerine
   > * Hard Diskindeki her bir dosya vd. dokümanlara
   > * "Thief" uygulamas? ile yapt?g(? her yaz?s,maya
   >
   > * Gelen/giden "e-mail yaz?s,malar?"na (Yaz?l? Metin:
   > Anl?k/Geçmis,/Gelecek)
   > * MSN Messenger "chat yaz?s,malar?"na (Log
   > Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
   > * Yahoo Messenger "chat yaz?s,malar?"na (Log
   > Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
   > * ICQ yaz?s,malar?na (Log Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
   > * IRC odalar?nda yapt?g(? "chat kay?tlar?"na (Log
   > Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
   > * Skype ve Paltalk odalar?ndaki "ses kay?tlar?"na
   > (Sesli/Yaz?l?; Anl?k)
   > * Sizi aldatt?g(? kis,inin "kimlik bilgileri"ne
   > (Whois/Info/Contact)
   > * IP protokolüne ve Internet'e eris,im sag(lad?g(?
   > "Telekom numaras?"na
   > * Aldatma içerikli diyaloglar?n yas,and?g(?
   > "zamanlama bilgileri"ne
   >
   > Sizi ve/veya yak?nlar?n?z? rahats?z eden bir
   > kis,inin,
   >
   > * (Gizli kay?t/özel numara bile olsa) Tel.
   > numaras?na (1 ve 2. kademe)
   > * (Sabit numara ise) Telefon numaras?na ve abone
   > bilgilerine
   > * (Cep telefonundan ar?yor ise) Tel. numaras?na ve
   > yer tespitine
   > * (Ankesör telefondan ar?yor ise) yer tespitine
   >
   > rahatl?kla ulas,abilir, bilmediklerinizi
   > ög(renebilir,
   > elde ettig(iniz bilgileri "belge" olarak
   > kullanabilir,
   > ilis,kilerinizi de bu veriler dog(rultusunda
   > s,ekillendirebilirsiniz.
   >
   > Takip gerektiren is,leriniz için,
   >
   > * Kay?p kis,i bulma ve yer tespit çal?s,malar?
   > * Çal?nt? arabalarda yer tespiti ve "bulma tüyolar?"
   > * Ticari piyasa, rakip ve muhaliflerle ilgili tespit
   > ve aras,t?rmalar
   > * Kredi kart? ve banka hesab? doland?r?c?l?g(?nda
   > fail tespiti
   > * Kanun kaçaklar?n?n ve g?yâbi tutuklular?n
   > bulunmas?nda is, takibi
   >
   > Ayr?ca,
   >
   > * "Tele-Kay?t" ile telefon görüs,melerini
   > kaydedebilirsiniz.
   > * "Tele-Kulak" ile kablosuz telefon
   > dinleyebilirsiniz (Sabit tel/GSM).
   > * "Casus-Kulakl?k" ile ortam dinleyebilirsiniz
   > (Mesafe s?n?r? var/yok).
   > * "Sound Converter" cihaz? ile sesinizi
   > deg(is,tirerek konus,abilirsiniz.
   > * "GSM-Casus" uygulamas? ile ses kayd? ve nakli
   > yapabilirsiniz.
   > * "Kap-kaç Alarm?"n? evinize, araban?za, is,yerinize
   > uygulayabilirsiniz.
   >
   > Maliyet bilgilerini ve dig(er ög(renmek isteg(iniz
   > ayr?nt?lar? sorunuz.
   > Bu reklam sizi ilgilendirmiyorsa, lütfen ihtiyac?
   > olanlar? bilgilendiriniz.
   >
   > N. Cem, Antalya, TR
   > GSM ve SMS: 0546-797 93 76
   > E-MAIL ve MSN: sd1005t4r@...
   > ICQ: 310-115-006   __________________________________
   Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
   http://mail.yahoo.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.