Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13106Help

Expand Messages
 • J&H Helbrecht
  Oct 6, 2005
  • 0 Attachment
   Will someone please tell me what this is? I have been getting these
   emails and have no idea what they are
   Thank you
   Jean

   SANAL DEDEKTI.FLI.K HI.ZMETLERI.

   TÜRKI.YE BU HI.ZMET VE TEKNI.G(I. KONUS,UYOR...
   YENI. TEKNOLOJI. HI.ZMETI.NI.ZDE!
   "Art?k es,ler, sevgililer, ortaklar birbirlerini aldatamayacak!"

   Sizi aldatt?g(?ndan kus,ku duydug(unuz kis,inin,

   * Sesli "cep telefon kay?tlar?"na (Geriye dönük/8 ayl?k vd.)
   * I.leriye yönelik sesli "cep telefon kay?tlar?"na (Haftal?k)
   * Görüs,me ân?ndaki "cep telefon kay?tlar?"na (Paralel/Sesli Dinleme)
   * Ald?g(?/gönderdig(i "SMS mesajlar?"na (Geriye dönük SMS/8 ayl?k vd.)
   * Ald?g(?/gönderdig(i "SMS mesajlar?"na (I.leriye yönelik SMS/Haftal?k)
   * Gelen/Giden arama kay?tlar?na (Geçmis,/Gelecek; Gizli No ve Çag(r?lar)
   * Gizledig(i "Özel" veya "Analog" numara bilgilerine (1 ve 2. kademe)
   * I.leri tarihlere yönelik Telekom telefonlar?na ait ses kay?tlar?na

   * Kis,isel bilgisayar?nda (ve online ortamda) kulland?g(? s,ifre bilgilerine
   * Hard Diskindeki her bir dosya vd. dokümanlara
   * "Thief" uygulamas? ile yapt?g(? her yaz?s,maya

   * Gelen/giden "e-mail yaz?s,malar?"na (Yaz?l? Metin: Anl?k/Geçmis,/Gelecek)
   * MSN Messenger "chat yaz?s,malar?"na (Log Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
   * Yahoo Messenger "chat yaz?s,malar?"na (Log Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
   * ICQ yaz?s,malar?na (Log Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
   * IRC odalar?nda yapt?g(? "chat kay?tlar?"na (Log Kay?tlar?: Anl?k/Gelecek)
   * Skype ve Paltalk odalar?ndaki "ses kay?tlar?"na (Sesli/Yaz?l?; Anl?k)
   * Sizi aldatt?g(? kis,inin "kimlik bilgileri"ne (Whois/Info/Contact)
   * IP protokolüne ve Internet'e eris,im sag(lad?g(? "Telekom numaras?"na
   * Aldatma içerikli diyaloglar?n yas,and?g(? "zamanlama bilgileri"ne

   Sizi ve/veya yak?nlar?n?z? rahats?z eden bir kis,inin,

   * (Gizli kay?t/özel numara bile olsa) Tel. numaras?na (1 ve 2. kademe)
   * (Sabit numara ise) Telefon numaras?na ve abone bilgilerine
   * (Cep telefonundan ar?yor ise) Tel. numaras?na ve yer tespitine
   * (Ankesör telefondan ar?yor ise) yer tespitine

   rahatl?kla ulas,abilir, bilmediklerinizi ög(renebilir,
   elde ettig(iniz bilgileri "belge" olarak kullanabilir,
   ilis,kilerinizi de bu veriler dog(rultusunda s,ekillendirebilirsiniz.

   Takip gerektiren is,leriniz için,

   * Kay?p kis,i bulma ve yer tespit çal?s,malar?
   * Çal?nt? arabalarda yer tespiti ve "bulma tüyolar?"
   * Ticari piyasa, rakip ve muhaliflerle ilgili tespit ve aras,t?rmalar
   * Kredi kart? ve banka hesab? doland?r?c?l?g(?nda fail tespiti
   * Kanun kaçaklar?n?n ve g?yâbi tutuklular?n bulunmas?nda is, takibi

   Ayr?ca,

   * "Tele-Kay?t" ile telefon görüs,melerini kaydedebilirsiniz.
   * "Tele-Kulak" ile kablosuz telefon dinleyebilirsiniz (Sabit tel/GSM).
   * "Casus-Kulakl?k" ile ortam dinleyebilirsiniz (Mesafe s?n?r? var/yok).
   * "Sound Converter" cihaz? ile sesinizi deg(is,tirerek konus,abilirsiniz.
   * "GSM-Casus" uygulamas? ile ses kayd? ve nakli yapabilirsiniz.
   * "Kap-kaç Alarm?"n? evinize, araban?za, is,yerinize uygulayabilirsiniz.

   Maliyet bilgilerini ve dig(er ög(renmek isteg(iniz ayr?nt?lar? sorunuz.
   Bu reklam sizi ilgilendirmiyorsa, lütfen ihtiyac? olanlar? bilgilendiriniz.

   N. Cem, Antalya, TR
   GSM ve SMS: 0546-797 93 76
   E-MAIL ve MSN: sd1005t4r@...
   ICQ: 310-115-006
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 20 messages in this topic