Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ÕæÑÉ ÃãíÜÜÜÑÇÊ .... áÇ æÈÚÏ ÓÚæÏíÇÊ!!

Expand Messages
 • ksa site
  صورة أميـــرات .... لا وبعد سعوديات!! http://www.alwgod.com/vb/showthread.php?t=1085 فندق عالمي يصور عروسين في
  Message 1 of 1 , Jul 1, 2005
    
    
    
    
    
    
   ÏÚæå ááãÔÇÑßÉ ÈãäÊÏíÇÊ ÌÓÑ ÇáÊæÇÕá ....
    

   ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã .....
   ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå .....
   ÃÚÒÇÆí ÇáÇÝÇÖá äÏÚæßã áÒíÇÑÉ ãäÊÏíÇÊ ÌÓÑ ÇáÊæÇÕá .....
   æßãÇ ÇäÇ äÚÏßã Ýí ãäÊÏì ÌÓÑ ÇáÊæÇÕá ÈÊÞÏíã ÃÝÖá ÇáãæÇÖíÚ æÇáÍæÇÑÊ ÇáÌÇÏå..
   äÊãäì ãÔÇÑßÊßã ÈÇáãæÇÖíÚ ÇáÌÏíÏÉ æÇáÇßËÑ ÌÏíÉ æÇáãÊäæÚÉ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáËÞÇÝíÉ æÇáÚáãíÉ
   æÇáÊÑÝíåÉ ..
   áÊÚÑÝ ÃßËÑ Úáì ãæÇÖíÚÉ ÇáÌÏíÏÉ ãä ÎáÇá åÐÇ ÇáÑÇÈØ ..
   íÔÑÝäÇ æíÓÚÏäÇ ÒíÇÑÊßã æãÔÇÑßÊßã ãÚäÇ
   ÊãäíÇÊí áßã ÈÞÖÇÁ ÃÓÚÏ æÃãÊÚ ÇÇáÇæÞÇÊ Ýí ÑÍÇÈ ãäÊÏíÇÊ ÌÓÑ ÇáÊæÇÕá...
    
    
    
    
    
    
    
    
   ÚÏæä ááÞíÇã ÈÇßÈÑ Íãáå ÇÚáÇäíå áãæÞÚß Çæ ãäÊÏÇß æ ÈÇáÙãÇäÇÊ
   ÇáÓáÇã Úáíßã
   ßËíÑ ÇáãæÇÞÚ Çááí ÝíåÇ ÇÚáÇäÇÊ
   æßËíÑ ãä ÇÚáä æáÇ ÇÓÊÝÇÏ
   áÇä ÇáØÑíÞå ÕÇÑÊ ÊÞáíÏíå æãÚÑæÝå æãÓÊåáßå
   äÍä ÚäÏäÇ ÇáÌÏíÏ
   æÈÇÓÚÇÑ ãäÇÓÈå ÌÏÇ æÈÇáÖãÇä


   äÍä äãÊáß ÇíãíáÇÊ ãÏÝæÚå ãä ÔÑßÉ ÇáíÇåæ
   æÌãÚäÇ ÚÏÏ ãä ÇáÞÑæÈÇÊ ÍæÇáí 1200 ÞÑæÈ
   ÕÍíÍ Çä Ýí ÞÑæÈÇÊ ãÞÝáå ÇáÇÑÓÇá ÇáÇ ÈÚÏ ÊäÔíØ ÇáÑÓÇáå ÈÓ ÇáÇßËÑ ÇáÑÓÇáå ÊäÑÓá Úáì Øæá
   íÚäí ÇáØÑíÞå ÌÏíÏå æããÊÇÒå   ÈÇáäÓÈå ááÇÓÚÇÑ

   ÝÍÏÏ áäÝÓß ÚÏÏ ÇÚÖÇÁ 1500È500 ÑíÇá
    
   ÚÏÏ ÇÚÖÇÁ 3000 È800 ÑíÇá
    
   ÎáÇá ÝÊÑÉ áÇ ÊÒíÏ Úä 30 íæãÇ

   ÌÑÈ æáä ÊäÏã
    

   ÓäÞæã  ÈÇÑÓÇá ÑÓÇÆá ÇÚáÇäíå ÈÇáÊí ÊÑíÏ ãÚ ÈÏÇíå ÇáÍãáå ÊÍÊæí Úáì ãÇ ÊÑíÏ
   áÊÕá Çáì ÇßÈÑ ÚÏÏ ãä ÇáãÓÊÎÏãíä
   æÊæÌÏ áÏíäÇ ÖãÇä áÇÕÍÇÈ ÇáãäÊÏíÇÊ
   ÇáÇ æåæå ÊÍØíã ÌãíÚ ÇáÇÑÞÇã ÇáÞíÇÓíå Ýí ãæÞÚß Çááí åíÇ
   ÇáÊæÇÌÏ Ýí áÍÙå æÇÍÏå + ÚÏÏ ÇáÒæÇÑ Ýí Çáíæã+ÝÊÑÉ ãÍÏÏå áÇ ÊÒíÏ Úä 30 íæãÇ ãä ÈÏÇÁ ÇáÇÚáÇä
   æäÍä äÍØ ÇäÝÓäÇ ÇãÇ åÐÇ ÇáÊÍÏí áÇääÇ æÇËÞíä ãä ÞÏÑÇÊäÇ
   æÇäÇ æÇËÞæä ãä ÊÌÇæÒ åÐÇ ÇáÊÍÏí æÇä ãÇ ÊÌÇæÒäÇå ÝÓæÝ äÞæã ÈÇÑÌÇÚ ÌãíÚ
   ÇãæÇá ÕÇÍÈ ÇáÇÚáÇä ÈÚÏ ÇáÇäÊåÇÁ ãä ÝÊÑÉ ÇáÇÚáÇä áßä ßãÇ ÇÓáÝÊ æÞáÊ
   äÍä äÑíÏ Çä äÓÊÝíÏ æÛíÑäÇ íÓÊÝíÏ æÍÊì áÇ ÇÍÏ íÍØ ÇãæÇáå Ýí ãßÇä ÇáÇ æåæå ÖÇãä æãÊÇßÏ


   áØáÈ ÇáÇÚáÇä ÇÑÌæÇ ÇáÇÑÓÇá Çæ ÇÖÇÝÊí ÈÇáÈÑíÏ ÇáÊáí

   jeesr9@...

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.