Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Belarussian Katyn List

Expand Messages
 • Jan
  Dear group, The fate of my Grandfather is still unknown. The so called Belarussian Katyn List is one of best chances to find where he died. Please keep me
  Message 1 of 1 , Jun 20, 2012

   Dear group,

    

   The fate of my Grandfather is still unknown.  The so called "Belarussian Katyn List" is one of best chances to find where he died.  Please keep me inform of any development.

    

   Regards

    

   Jan N., Cardiff

   http://wyborcza.pl/1,75478,11979863,Znalazla_sie_bialoruska_lista_katynska___PIERWSZE.html

   Znamy wreszcie ukrywan¹ przez 72 lata "bia³orusk¹ listê katyñsk¹". To nazwiska 1996 Polaków wywiezionych przez NKWD do katowni w Miñsku i tam prawdopodobnie rozstrzelanych na rozkaz Stalina i Berii

   Wstrz¹saj¹cego odkrycia dokona³a Natalia Lebiediewa. Profesor odnalaz³a w Rosyjskim Wojskowym Archiwum Pañstwowym nazwiska Polaków przewo¿onych w 1940 r. z wiêzieñ na obszarze w³¹czonym do radzieckiej Bia³orusi do wiêzieñ zarz¹du NKWD w Miñsku, gdzie, jak siê przypuszcza, rozstrzelano ich na rozkaz Stalina.

   - Od dawna podejrzewa³am, ¿e œladów tego, co badacze nazywaj¹ "bia³orusk¹ list¹ katyñsk¹", nale¿y szukaæ w archiwach 15. Brygady Wojsk Konwojowych, która w 1940 r. stacjonowa³a na Bia³orusi i przewozi³a wiêŸniów NKWD do stolicy republiki. Przeczucie mnie nie myli³o - powiedzia³a prof. Lebiediewa, która wchodzi w sk³ad Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

   Przekaza³a nam listê 1996 osób, które wywieziono z aresztów NKWD w Brzeœciu, Piñsku, Baranowiczach, Grodnie, Bia³ymstoku i innych miast na terenach okupowanych przez Armiê Czerwon¹ po 5 marca 1940 r.

   Prof. Natalia Lebiediewa

   S¹ to wype³nione odrêcznie (s¹dz¹c z charakteru pisma, przez jednego cz³owieka) tabele z nazwiskami, imionami i "otczestwem" (imiê tworzone w Rosji od imienia ojca) wiêŸniów, których 15. brygada przewozi³a wiosn¹ 1940 r. S¹ te¿ informacje, kiedy, sk¹d i dok¹d ich transportowano.

   15. Brygada Wojsk Konwojowych od koñca marca do lipca przewozi³a do Miñska grupy nawet do 60 osób. W sumie do Miñska zwieziono ponad 1800 z 1996 osób. Zdaniem prof. Lebiediewej 99 proc. tam w³aœnie rozstrzelano - w tym samym czasie co oficerów w Katyniu, Twerze i Charkowie.

   - Prze³omowe odkrycie! Do tej pory ¿aden z polskich badaczy do tych danych nie dotar³ - mówi dr Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.

   * Czytaj wiêcej jutro w "Gazecie Wyborczej"; wkrótce "Gazeta" opublikuje te¿ ca³¹ listê odnalezion¹ przez prof. Lebiediew¹

   * Rosyjskie archiwa trzeba otwieraæ powoli i ostro¿nie. U nas brat strzela³ do brata. Po co nam powtórka kataklizmu? - mówi Andriej Artizow, szef Federalnej S³u¿by Archiwalnej Rosji. Czytaj w sobotê w "Magazynie Œwi¹tecznym"


   ród³o: Gazeta Wyborcza

    

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.