Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

14 czerwca Dniem Pamiêci o Mêczeñstwie Polaków - projekt grupy PMI

Expand Messages
 • Jan
  DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI: Szacunek i pamiπμ dla ofiar nazistowskich Niemiec, w szczegφlno£ci w stosunku do zag│ady narodu ┐ydowskiego, s╣ godne
  Message 1 of 1 , Jun 13, 2013

   DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI:

    

   Szacunek i pamiêæ dla ofiar nazistowskich Niemiec, w szczególnoœci w stosunku do zag³ady narodu ¿ydowskiego, s¹ godne podziwu oraz w pe³ni zas³u¿one. Na ca³ym œwiecie ustanowiono dni, aby upamiêtniæ zag³adê ¯ydów oraz wzniesiono pomniki dla ¯ydów, homoseksualistów oraz Romów, na przyk³ad w Stanach Zjednoczonych, Anglii czy Niemczech.

    

   Polish Media Issues (w skrócie PMI; grupa zajmuj¹ca siê sprawami polskimi w mediach) rozpoczyna kampaniê na rzecz rozszerzenia wiedzy o cierpieniu etnicznych Polaków. W czerwcu 2015 r. przypada 75 rocznica pierwszego zes³ania wiêŸniów, jakimi by³o 728 obywateli polskich, do najbardziej haniebnego wœród niemieckich obozów koncentracyjnych - AUSCHWITZ. Jeszcze przed pierwszym transportem wiêŸniów, Niemcy i ich sojusznicy zamordowali dziesi¹tki tysiêcy polskich obywateli, a setki tysiêcy wtr¹cili do wiêzieñ, obozów pracy, obozów jenieckich; polskich ¯ydów uwiêzili w gettach.


   W wyniku II Wojny Œwiatowej œmieræ ponios³o 6 milionów polskich obywateli (Polaków, ¯ydów i innego pochodzenia), kilka milionów zosta³o deportowanych, setki tysiêcy zgwa³conych i uwiêzionych.

   Proponujemy, aby 14 czerwca ustanowiæ dniem pamiêci wszystkich Polaków, którzy ucierpieli podczas II Wojny Œwiatowej z r¹k nazistowskich Niemców, sowieckich Rosjan, ukraiñskich nacjonalistów oraz innych zbrodniarzy.

    

   Naszym kolejnym celem jest to, aby do czerwca 2020 r., przynajmniej w Berlinie, stworzono pomnik upamiêtniaj¹cy cierpienie Polaków.

    

   Jest to znaczne przedsiêwziêcie jak na tak nieliczn¹ grupê, ale PMI uwa¿a, ¿e mo¿liwe do zrealizowania przy wsparciu Polaków i Polonii, bior¹c pod uwagê sukcesy odniesione w ci¹gu ostatnich 8 lat w przeciwstawianiu siê b³êdnym wiadomoœciom dotycz¹cym historii Polski w czasie II Wojny Œwiatowej w mediach.

   Zainteresowanych prosimy o kontakt z PMI.

    

   Adres korespondencyjny: PMI via Support Poland Limited, 49 Castle Rise, Cardiff CF3 4BB, Wielka Brytania

   Telefon (jêzyk angielski): +44(0)797 382 3732

   E-mail: pmi@...

   Drugi adres e-mail: jan_niechwiadowicz@...

   Strona www:  www.germancampspolishvictims.info (obecnie w przebudowie).

    

   Grupê Polish Media Issues za³o¿ono w czerwcu 2005 r. Obecnie liczy 71 cz³onków, którzy wyst¹pili o sprostowanie 1500 publikacji z wynikiem korzystnym w prawie 1200 przypadkach. Grupa wyda³a dwie broszury o problemie niemieckich obozów w jêzyku angielskim oraz jedn¹ w jêzyku polskim i przygotowa³a robocz¹ wersjê vademecum na temat antypolonizmu w mediach.

    

   --KONIEC—

    

   FOR IMMEDIATE RELEASE:

    

    

   The remembrance for the victims of Nazi Germany, especially the extermination of many Jews in the Holocaust, is both admirable and deserved.  The world has come to set aside whole days to commemorate the Jewish Holocaust and monuments have been built in places such as United States, England and Germany to Jews, male homosexuals and Roma. 

    

   The Polish Media Issues (PMI) group are launching a campaign to increase knowledge of ethnic Polish suffering.  June 2015 will see the 75th anniversary of 728 Polish citizens becoming the first prisoners at the most infamous of the German concentration camps, AUSCHWITZ.  By this time Germans and their allies had murdered tens of thousands of Polish citizens and hundreds of thousands were held in prisoners of war camps, prisons, labour camps and ghettos for Poland's Jewish citizens.

    

   World War Two resulted in the death of six million Polish citizens (Poles, Jews and others), millions more were deported and hundreds of thousands rape and imprisoned.

    

   We propose that June 14th be made a day to remember all Poles who suffered in WWII at the hands of Nazi Germans, Soviet Russians, Ukrainian nationalist and others. 

    

   It is our goal by June 2020, at least in Berlin, there be a monument to Polish suffering.

    

   This is a significant undertaking for such a small group of individuals but with a track record of combating misleading media coverage of Poland's history during World War II for the last 8 years, the PMI feel we will be able to achieve it with the support of Poles and the Polonia, Polish Diaspora.

    

   Those interested should contact the PMI.

    

   Postal address: PMI via Support Poland Limited, 49 Castle Rise, Cardiff CF3 4BB, Wales

   Tele (English speaker): +44(0)797 382 3732

   E-mail: pmi@...

   Alternatively e-mail: jan_niechwiadowicz@...

   Website: www.germancampspolishvictims.info ((currently being rebuilt))

    

   The Polish Media Issues group was founded in July 2005.  We currently have 71 members who have been involved in 1,500 media issues with favourable results in almost 1,200 cases.  We have produced two booklets on the German camp issue in English, one in Polish and a draft guide to anti-Polish sentiment.

    

    

   -- END --

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.