Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Poland-speaks-out] Re: Katyn Universary

Expand Messages
 • Krysia
  Carol you are correct the only people knew about Russian crimes against Polish people were the families. Would you agree that the world wide governments and
  Message 1 of 4 , Apr 9, 2008
   Carol you are correct the only people knew about Russian crimes against Polish people  were the families.
   Would you agree that the world wide  governments and their policies   are becomig more transparent?
   pozdrawiam Krysia

   Carol <stashaok@...> wrote:
   Krysia,

   It seems like the truth is getting closer to being once more spoken
   about. We never would have found articals like the one below even 10
   years ago. Carol

   Dr Andrzej S&#322;awi&# 324;ski,
   Policy of the United States of America towards the Soviet Union 1941-
   1945 and its Consequences for Poland

   http://www.polishre sistance- ak.org/23% 20Article. htm

   --- In Poland-speaks- out@yahoogroups. com, Krysia <thymetrax@. ..>
   wrote:
   >
   > Below notification received from Kolo Filmowe 3F's in Toronto;
   >
   >
   > ............ ......... ......... ......... ......... ......... .........
   ............ ......... ......
   >
   > Okrêg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej uprzejmie informuje,
   ¿e w najbli¿szym czasie bêdziemy wspólnie obchodzili nastêpuj¹ce
   wa¿ne uroczystoœci organizowane przez Okrêg Toronto KPK:
   >
   > 68 –ta rocznica Mordu Katyñskiego.
   > 13 kwietnia(niedziela) o godz.11:15 w koœciele Œw.Kazimierza
   bêdzie odprawiona specjalna Msza Œw. za pomordowanych w Katyniu.
   > Bezpoœrednio po Mszy spotykamy siê pod pomnikiem Katyñskim, gdzie
   odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z rocznic¹ tego tragicznego
   wydarzeniem oraz zapalenie œwieczek, z³o¿enie wieñców i Apel
   Poleg³ych. Bardzo prosimy o przyniesienie symbolicznych kwiatów i
   œwieczek.
   >
   > Rocznica Konstytucji 3 Maja.
   > 3 maja (sobota) o godz.12:00 odbêd¹ siê uroczystoœci wci¹gniecie
   polskiej flagi przed budynkiem Parlamentu Ontaryjskiego w Toronto.
   > 4 maja (niedziela)- godz.10:45- nast¹pi przemarsz pochodu z High
   Park Blvd i Parkside Dr. do koœcio³a Œw.Kazimierza, gdzie o
   godz.11:15 bêdzie odprawiona uroczysta Msza Œw. w intencji Ojczyzny.
   > Równie¿ w niedzielê o godz.15:00 w budynku SPK przy Beverley Str.
   odbêdzie siê okolicznoœciowa akademia i obiad Kombatancki
   organizowane wspólnie przez Ko³o SPK #20, Ko³o Pañ „Nadzieja" oraz
   KPK O.Toronto.
   > Prosimy o zarezerwowanie czasu i przygotowanie organizacji do
   licznego udzia³u w tych wa¿nych uroczystoœciach.
   > Z powa¿aniem,
   >
   > Jan Cytowski
   > Prezes KPK OT
   >
   >
   > KATYN ANNIVERSARY
   >
   > April of every year is an anniversary of horrible murders and
   crimes against humanity committed on Polish officers and
   intelligentsia by the Soviet Union in the spring of 1940. The Soviet
   Union was at the beginning of the Second World War an ally of the
   Nazi Germany, and invaded Poland on September 17, 1939. The invasion
   of Poland stemmed from the pact Ribbentrop-Molotov, also known as
   Hitler-Stalin Pact.
   >
   > As a result of the Soviet invasion of Poland, hundreds of
   thousands of Polish officers and soldiers became POWs. The Soviets
   also arrested anybody they considered their "ideological enemy", like
   teachers, doctors, university professors, and other members of Polish
   intelligentsia. The prisoners were subjected to lengthy
   interrogations and they were led to believe that they would be
   released, whereas actually the interrogations were a selection
   process to determine who would die. The Soviets organized a number of
   camps for the Polish prisoners. The best known of them were at
   Kozelsk, Ostashkov, and Starobielsk. On March 5, 1940, an order was
   signed by Josef Stalin, Vyacheslav Molotow, Lazar Kaganovich, Mikhail
   Kalinin, Kliment Voroshilov, Anastas Mikoyan, and Lavrenty Beria, to
   execute 25,700 Polish prisoners.
   >
   > The executions started on April 3, 1940. The prisoners from
   the Kozelsk camp were murdered with a shot to the back of the head at
   the Katyn forest, and buried there in mass graves. The people from
   Starobielsk were murdered in the NKVD prison of Kharkov, and the
   bodies buried near Pyatikhatki. The people from Ostashkov were
   murdered in the inner NKVD prison of Kalinin and buried in Miednoje.
   Those who died at Katyn included an admiral, two generals, 24
   colonels, 79 lieutenant colonels, 258 majors, 654 captains, 17 naval
   captains, 3,420 officers, seven chaplains, three landowners, a
   prince, 43 officials, 85 privates, and 131 refugees. Also among the
   murdered were 20 university professors, 300 physicians; several
   hundred lawyers, engineers, and teachers; and more than 100 writers
   and journalists as well as about 200 pilots. In all, the Soviets
   executed at least 22,436 Polish POWs and prisoners, which constituted
   almost half the Polish officer corps.
   >
   > In April 1943 the German Wehrmacht discovered the mass grave
   of more than 4,000 Polish military officers in the forest on Goat
   Hill near Katyn. The Germans brought in an international commission
   of forensic experts from a number of European countries, who
   determined that the murders were committed by the Soviet Union.
   However, after the war the Western Allies denied the truth and took
   part in the cover-up of the Soviet crimes. The United States received
   two intelligence reports which pointed to the Soviet responsibility
   for the crimes, but they were suppressed. Roosevelt gave a written
   order not to publish Navy Lieutenant Commander George Earle's report
   which also pointed to the Soviets. Churchill assured the Soviets: "We
   shall certainly oppose vigorously any 'investigation' by the
   International Red Cross or any other body in any territory under
   German authority. Such investigation would be a fraud and its
   conclusions reached by terrorism." On 13 April 1990, the
   > forty-seventh anniversary of the discovery of the mass graves, the
   Soviet Union formally expressed "profound regret" and admitted Soviet
   secret police responsibility for the murders of the Polish prisoners.
   To day, no one has been prosecuted for the Soviet atrocities.
   >
   > ____________ _________ _________ _________ _________ __
   > Do You Yahoo!?
   > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   > http://mail. yahoo.com
   >


   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com

  • Carol
   Krystyna, I think others know and knew but if we were not speaking out they felt, why rock the boat. Poland feels like we saved them from Germany. The longer
   Message 2 of 4 , Apr 10, 2008
    Krystyna,

    I think others know and knew but if we were not speaking out they
    felt, why rock the boat. Poland feels like we saved them from
    Germany. The longer time went by under "communist Poland" the harder
    it became for the truth to be told and accepted. Check out the next
    two articals.

    Carol


    --- In Poland-speaks-out@yahoogroups.com, Krysia <thymetrax@...>
    wrote:
    >
    > Carol you are correct the only people knew about Russian crimes
    against Polish people were the families.
    > Would you agree that the world wide governments and their
    policies are becomig more transparent?
    > pozdrawiam Krysia
    >
    > Carol <stashaok@...> wrote:
    > Krysia,
    >
    > It seems like the truth is getting closer to being once more spoken
    > about. We never would have found articals like the one below even
    10
    > years ago. Carol
    >
    > Dr Andrzej Sławiński,
    > Policy of the United States of America towards the Soviet Union
    1941-
    > 1945 and its Consequences for Poland
    >
    > http://www.polishresistance-ak.org/23%20Article.htm
    >
    > --- In Poland-speaks-out@yahoogroups.com, Krysia <thymetrax@>
    > wrote:
    > >
    > > Below notification received from Kolo Filmowe 3F's in Toronto;
    > >
    > >
    > > ..................................................................
    > ...........................
    > >
    > > Okrêg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej uprzejmie informuje,
    > ¿e w najbli¿szym czasie bêdziemy wspólnie obchodzili nastêpuj¹ce
    > wa¿ne uroczystoœci organizowane przez Okrêg Toronto KPK:
    > >
    > > 68 –ta rocznica Mordu Katyñskiego.
    > > 13 kwietnia(niedziela) o godz.11:15 w koœciele Œw.Kazimierza
    > bêdzie odprawiona specjalna Msza Œw. za pomordowanych w Katyniu.
    > > Bezpoœrednio po Mszy spotykamy siê pod pomnikiem Katyñskim, gdzie
    > odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z rocznic¹ tego tragicznego
    > wydarzeniem oraz zapalenie œwieczek, z³o¿enie wieñców i Apel
    > Poleg³ych. Bardzo prosimy o przyniesienie symbolicznych kwiatów i
    > œwieczek.
    > >
    > > Rocznica Konstytucji 3 Maja.
    > > 3 maja (sobota) o godz.12:00 odbêd¹ siê uroczystoœci wci¹gniecie
    > polskiej flagi przed budynkiem Parlamentu Ontaryjskiego w Toronto.
    > > 4 maja (niedziela)-godz.10:45-nast¹pi przemarsz pochodu z High
    > Park Blvd i Parkside Dr. do koœcio³a Œw.Kazimierza, gdzie o
    > godz.11:15 bêdzie odprawiona uroczysta Msza Œw. w intencji
    Ojczyzny.
    > > Równie¿ w niedzielê o godz.15:00 w budynku SPK przy Beverley Str.
    > odbêdzie siê okolicznoœciowa akademia i obiad Kombatancki
    > organizowane wspólnie przez Ko³o SPK #20, Ko³o Pañ „Nadzieja" oraz
    > KPK O.Toronto.
    > > Prosimy o zarezerwowanie czasu i przygotowanie organizacji do
    > licznego udzia³u w tych wa¿nych uroczystoœciach.
    > > Z powa¿aniem,
    > >
    > > Jan Cytowski
    > > Prezes KPK OT
    > >
    > >
    > > KATYN ANNIVERSARY
    > >
    > > April of every year is an anniversary of horrible murders and
    > crimes against humanity committed on Polish officers and
    > intelligentsia by the Soviet Union in the spring of 1940. The
    Soviet
    > Union was at the beginning of the Second World War an ally of the
    > Nazi Germany, and invaded Poland on September 17, 1939. The
    invasion
    > of Poland stemmed from the pact Ribbentrop-Molotov, also known as
    > Hitler-Stalin Pact.
    > >
    > > As a result of the Soviet invasion of Poland, hundreds of
    > thousands of Polish officers and soldiers became POWs. The Soviets
    > also arrested anybody they considered their "ideological enemy",
    like
    > teachers, doctors, university professors, and other members of
    Polish
    > intelligentsia. The prisoners were subjected to lengthy
    > interrogations and they were led to believe that they would be
    > released, whereas actually the interrogations were a selection
    > process to determine who would die. The Soviets organized a number
    of
    > camps for the Polish prisoners. The best known of them were at
    > Kozelsk, Ostashkov, and Starobielsk. On March 5, 1940, an order was
    > signed by Josef Stalin, Vyacheslav Molotow, Lazar Kaganovich,
    Mikhail
    > Kalinin, Kliment Voroshilov, Anastas Mikoyan, and Lavrenty Beria,
    to
    > execute 25,700 Polish prisoners.
    > >
    > > The executions started on April 3, 1940. The prisoners from
    > the Kozelsk camp were murdered with a shot to the back of the head
    at
    > the Katyn forest, and buried there in mass graves. The people from
    > Starobielsk were murdered in the NKVD prison of Kharkov, and the
    > bodies buried near Pyatikhatki. The people from Ostashkov were
    > murdered in the inner NKVD prison of Kalinin and buried in
    Miednoje.
    > Those who died at Katyn included an admiral, two generals, 24
    > colonels, 79 lieutenant colonels, 258 majors, 654 captains, 17
    naval
    > captains, 3,420 officers, seven chaplains, three landowners, a
    > prince, 43 officials, 85 privates, and 131 refugees. Also among the
    > murdered were 20 university professors, 300 physicians; several
    > hundred lawyers, engineers, and teachers; and more than 100 writers
    > and journalists as well as about 200 pilots. In all, the Soviets
    > executed at least 22,436 Polish POWs and prisoners, which
    constituted
    > almost half the Polish officer corps.
    > >
    > > In April 1943 the German Wehrmacht discovered the mass grave
    > of more than 4,000 Polish military officers in the forest on Goat
    > Hill near Katyn. The Germans brought in an international commission
    > of forensic experts from a number of European countries, who
    > determined that the murders were committed by the Soviet Union.
    > However, after the war the Western Allies denied the truth and took
    > part in the cover-up of the Soviet crimes. The United States
    received
    > two intelligence reports which pointed to the Soviet responsibility
    > for the crimes, but they were suppressed. Roosevelt gave a written
    > order not to publish Navy Lieutenant Commander George Earle's
    report
    > which also pointed to the Soviets. Churchill assured the
    Soviets: "We
    > shall certainly oppose vigorously any 'investigation' by the
    > International Red Cross or any other body in any territory under
    > German authority. Such investigation would be a fraud and its
    > conclusions reached by terrorism." On 13 April 1990, the
    > > forty-seventh anniversary of the discovery of the mass graves,
    the
    > Soviet Union formally expressed "profound regret" and admitted
    Soviet
    > secret police responsibility for the murders of the Polish
    prisoners.
    > To day, no one has been prosecuted for the Soviet atrocities.
    > >
    > > __________________________________________________
    > > Do You Yahoo!?
    > > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
    > > http://mail.yahoo.com
    > >
    >
    >
    >
    >
    >
    > __________________________________________________
    > Do You Yahoo!?
    > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
    > http://mail.yahoo.com
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.