Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Greek minister pushes for Athens' first mosque

Expand Messages
 • vasilis_m21
  Μελπομένη, η ισλαμοφοβία δεν είναι θετικό φαινόμενο, θυμίζει τον αντισημιτισμό, τις
  Message 1 of 65 , Apr 1, 2006
   Μελπομένη, η ισλαμοφοβία δεν είναι θετικό φαινόμενο, θυμίζει τον
   αντισημιτισμό, τις Σταυροφορίες. Θα μας άρεσε σε χώρες του εξωτερικού
   μη-ορθόδοξες να αντιμετωπίζουν τους Ορθόδοξους με τέτοια επιφύλαξη και
   σκληρότητα όπως εμείς τους αιρετικούς ή τους αλλόδοξους;
   Όσο για τα σημεία των καιρών, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Μερικές φορές
   συμβαίνουν ερήμην μας.
   Μία προφητεία έλεγε ότι στους έσχατους καιρούς , όταν θα πλησιάζει η
   εποχή του Î`ντιχρίστου, θα υπάρχουν 2 εποχές ουσιαστικά με βάση την
   εναλλαγή των καιρικών φαινομένων! Πράγμα που φαίνεται να ισχύει στις
   μέρες μας. Ή μία άλλη προφητεία που λέει ότι οι άνθρωποι θα βλέπουν τα
   φαγητά και δεν θα μπορούν να τα φάνε!
   Bill
  • vasilis_m21
   Αν ξέρει κανείς κανέναν Πνευματικό- Εξομολόγο που ξέρει να κάνει καλή
   Message 65 of 65 , Apr 6, 2006
    Áí îÝñåé êáíåßò êáíÝíáí "Ðíåõìáôéêü- Åîïìïëüãï" ðïõ îÝñåé íá êÜíåé
    êáëÞ øõ÷ïèåñáðåßá,äçëáäÞ âïçèÜåé ôïõò áíèñþðïõò íá ãßíïõí ðéï
    öõóéïëïãéêïß, ðéï áñìïíéêïß íá ìáò ôïí ãíùñßóåé êáé ìáò, áöïý ðñþôá
    ìáò ðåé áðü ðïéïí ðëáíÞôç ðñïóãåéþèçêå ï åí ëüãù ÃÝñïíôáò!
    ¼ôáí Ýíáò ÃÝñïíôáò ðéóôåýåé óå ôåñáôþäåéò áíôéëÞøåéò üðùò ôçí õðáêïÞ
    óôïí Äåóðüôç (ðåôÜåé ï ãÜéäáñïò; ðåôÜåé), ôéò áìáñôùëÝò ðñïãáìéáßåò
    ó÷Ýóåéò (ïé ðáñáâÜôåò Ý÷ïõí åðéôßìéá),ôçí áðïöõãÞ ôçò ôåêíïãïíßáò, ôá
    666, ôçí "Áãßá ÅðéóôïëÞ", ôá Ôåëþíéá êáé ôéò "ÄéçãÞóåéò öïâåñÝò êáé
    ùöÝëéìåò", ôï "ÐçäÜëéï" ôïõ Íéêüäçìïõ ôïõ Áãéïñåßôç, ôá åðéôßìéá äåí
    íïìßæù üôé áðïêáëåßôáé áõôü øõ÷ïèåñáðåßá.
    Bill

    If you know a "Confessor-spiritual father" who does good
    psychotherapy,
    that is to say helps the people become more normal and more balanced,
    please inform us, but first tell us :which planet did he come from?
    When a spiritual father has grotesue beliefs like obedience to the
    Bishop, considering premarital affairs/anti-conception sinful, about
    666, the "Holy Epistle" , the Toll House Demons and the morbid
    narrations about Hell, the "Rudder" of Nikodemos the Hagiorite, I
    don't think you can call this psychotherapy.
    Bill
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.