Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Free Archbishop Jovan (John) VI

Expand Messages
 • vasilis_m21
  So, are there numerous Orthodox people in Skopje? I wonder what the prevalent idea is about the Macedonian issue. I am afraid that FYROM/Skopje will attain
  Message 1 of 5 , Mar 1, 2006
  • 0 Attachment
   So, are there numerous Orthodox people in Skopje? I wonder what the
   prevalent idea is about the Macedonian issue. I am afraid that
   FYROM/Skopje will attain acknowledgment as Macedonia (if not already),
   and in fact I was taken aback when I saw that the BBC World News
   Service has a section for the news of FYROM under the
   title: "Macedonian News". Was the defeat in this issue, for us Greeks,
   self-inflicted?
   Bill

   http://www.bbc.co.uk/macedonian/
  • Meni53@aol.com
   In a message dated 3/1/2006 1:59:29 AM Eastern Standard Time, stagona@gmail.com writes: ¼ðùò ìüëéò Ýìáèá , áðü óåñâéêÞ
   Message 2 of 5 , Mar 1, 2006
   • 0 Attachment
    In a message dated 3/1/2006 1:59:29 AM Eastern Standard Time, stagona@... writes:
    ¼ðùò ìüëéò Ýìáèá , áðü óåñâéêÞ äïñõöïñéêÞ ôçëåüñáóç, ï äéêçãüñïò ôïõ
    Áñ÷éåðßóêïðïõ ÉùÜííç äÞëùóå üôé ï Áñ÷éåðßóêïðïò âãáßíåé áðü ôçí öõëáêÞ. 
    Ôï ÄéêáóôÞñéï ôïý ìåßùóå ôçí ðïéíÞ áðü 2 ÷ñüíéá êáé 4 ìÞíåò öõëáêßóåùò
    óå 8 ìÞíåò êáé ôþñá ìðïñåß íá âãåé.

    It seems that two year and four months prison sentence was transformed
    to eight months prison sentence. So the Archbishop of Ohrid and
    Metropolitan of Skopje Jovan (John) is free.
    I learned that from RTS sat (Serbian Television).
     
                Αληθεια?  Δοξα σοι ο Θεος !
                
         Now,these are good news ! Glory to God for everything !
                Melpomeni.
   • Meni53@aol.com
    _Click here: Free Archbishop Jovan (John) VI_ (http://www.freearchbishop.com/)
    Message 3 of 5 , Feb 19, 2007
    • 0 Attachment
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.