Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Ï Üíåõ ðñïçãïõìÝíïõ óêëçñüò Ëüãïò ôïõ ÐáôñéÜñ÷ïõ Éåñïóïëýìùí.

Expand Messages
 • Christos Nikolaou
  Συγκλονιστικές δηλώσεις την Κυριακή (27/2/2005) κήρυγμά του στο Ναό της Αναστάσεως σε
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2005
  • 0 Attachment

   �������������� �������� ��� ������� (27/2/2005) ������� ��� ��� ��� ��� ���������� �� ���������� ����� ����� � ���������� ����������� ��������� ������������ ���� ����� ��� ���� �������� ���� ��������.

   �� �������� ��� �. ���������:

   "���� ��� ������ ����� ������� �� ����� ��� �������� ��� ������ ��� ����� �� ����� ��� �������, ��� ����������� ��� ��� �������, ���� ��� ������ ��� ���������. ���������� �� ����������� ��� ���� ��� �����������, �� ����� ��� �������, �� ��� ��� ����������. �����, �����������, �����������, ����������� ��� �����������, ��������� ��������� ��� ��������� ������ ��� �� ��������, ������������ ��� �� ��������� ��� ������� ���� ��������� �������� ��� ������������ �������� ������� �� ������ ������ ��� ���������� ��� ��������� ������ ��� ��� ������ �������. �������� ������������ �� ����� ��� ����� ������ ��� ���������� �� ���������� ����� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� ��� ���������� ����������. ����, � ���������� ��� ����������� ��� ��� � �������� ��� ����� ��������� ���� ��� ��� �� ��� ��� ���������� ������ ���� ��������, ������� �� ���� ��� ������� ��� ��� �����������, ��������� ��� ����� ������ ��� �������� ���� ��� ��� ���������� ����".

    


   Do you Yahoo!?
   Read only the mail you want - Yahoo! Mail SpamGuard.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.