Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ellada - Pˆpas: Agrypnies, diadhlwseis, keimena

Expand Messages
 • Antonis Papadopoulos
  Αγρυπνίες για Πάπα: Προσευχές για να «εξορκιστούν» εντάσεις κατά την επίσκεψη του
  Message 1 of 1 , Apr 30, 2001
   1rea38.htm

   Πήπαρ - ΝώςιεπΏσξοπορ ξατή τγρ παψξοσλιοποΏγσγρ

   * Οκϋξκγώο το ξεΏλεμο τοθ ξοιμοΐ αμαξοιμυηίμτορ ποθ ηα αμαψμυσηεΏ το απϋψεθλα τγρ Παώασξεθόρ στομ βώήςο τοθ ΝώεΏοθ Πήψοθ


   ΧΝ―ΙΝ ΝΆ‘ΌΆΙΝΡΟ’

   ΪΝμδώερ ΝηγμαΏοι! Σαρ βκίπυ εθκαβίστατοθρ απϋ ξήηε ήποχγ. Πώήψλατι, εμΰ πεώιδιήβαφα τγμ πϋκγ σαρ ξαι ίβκεπα τοθρ ιεώοΐρ σαρ τϋποθρ, βώόξα αμήλεσα σε αθτοΐρ ξαι ίμαμ βυλϋ λε τγμ επιψώαωό: "Στομ ήψμυστο »εϋ". Νθτϋμ κοιπϋμ ποθ εσεΏρ τομ κατώεΐετε ςυώΏρ μα τομ ψμυώΏφετε αθτϋμ εψΰ τΰώα σαρ τομ ξήμυ ψμυστϋΜ. Νθτή όταμ τα κϋψια ποθ απγΐηθμε απϋ τομ Νώειο Πήψο πώιμ απϋ πεώΏποθ 2.000 ςώϋμια ο Νπϋστοκορ τυμ Εημΰμ Παΐκορ στοθρ ΝηγμαΏοθρ. ‘ο απϋψεθλα τγρ Παώασξεθόρ ο Πήπαρ Ιυήμμγρ Παΐκορ ¬' ξαι ο ΝώςιεπΏσξοπορ Νηγμΰμ ξαι Πήσγρ Εκκήδορ ξ. Ήώιστϋδοθκορ απϋ τομ βώήςο τοθ ΝώεΏοθ Πήψοθ ηα απεθηΐμοθμ ίμα λμγλειΰδερ ξεΏλεμο ψια ϋκγ τγμ αμηώυπϋτγτα. Οι πϋκελοι, οι σωαψίρ, γ ωτΰςεια, γ παψξοσλιοποΏγσγ, γ Εθώυπαζξό Εμυσγ ξαι το λίκκομ τγρ εΏμαι λετανΐ τυμ ηελήτυμ ποθ ψια πώΰτγ ωοώή τα τεκεθταΏα ςώϋμια τΏηεμται απϋ γψίτερ δΐο ςώιστιαμιξΰμ εξξκγσιΰμ σε ίμα ξοιμϋ αμαξοιμυηίμ. « Εκκαδιξό ΕξξκγσΏα λε το πώΰτο τγρ σςίδιο φότγσε μα θπήώνοθμ αμαωοώίρ στγμ ίμτανγ τγρ  ΐπώοθ στγμ ΕΕ, στα ¬ακξήμια ξαι στοθρ Οκθλπιαξοΐρ Νψΰμερ τοθ 2004. ‘ο ¬ατιξαμϋ απϋ τγμ πκεθώή τοθ απήκειχε τιρ αμαωοώίρ στα ¬ακξήμια ξαι στοθρ Οκθλπιαξοΐρ Νψΰμερ εμΰ το ηίλα τγρ ίμτανγρ τγρ  ΐπώοθ πώοτΏλγσε μα το λετατώίχει σε λια ψεμιξϋτεώγ επισόλαμσγ λε τγμ οποΏα δγκΰμεται: Ϊ ακοΐλαστε μα σθμεώψασηοΐλε λε σξοπϋ μα οκοξκγώυηεΏ το ταςΐτεώομ δθματϋμ γ ίμτανγ στγμ Εθώυπαζξό Εμυσγ τυμ ςυώΰμ οι οποΏερ εΏμαι τΰώα θποχόωιερ ΰστε ϋκγ γ Εθώΰπγ μα ξαταστεΏ ϋμτυρ ΕμυλίμγΜ. Οεψομϋρ ποθ δεμ ιξαμοποιεΏ απϋκθτα τγμ ΕξξκγσΏα τγρ Εκκήδορ αωοΐ δεμ θπήώςει ομολαστιξό αμαωοώή στγμ  ΐπώο εμΰ, ϋπυρ τομΏφεται λε τγ διϋώηυσγ ποθ ίψιμε απϋ το ¬ατιξαμϋ, εμτήσσεται στιρ θπϋ ίμτανγ ςΰώερ ξαι γ ‘οθώξΏα. Ϊ‘ο ¬όλαΜ ωίώμει σόλεώα στγ δγλοσιϋτγτα το αμαξοιμυηίμ ποθ αμαψμΰστγξε στγ σθμεδώΏασγ τγρ Ριαώξοΐρ Ιεώήρ Σθμϋδοθ το πώυΏ τγρ Παώασξεθόρ στγ διήώξεια τγρ οποΏαρ οώισλίμοι λγτώοποκΏτερ ενίωώασαμ τγμ ήποχγ ϋτι δεμ ηα πώίπει μα ψΏμει αποδεξτϋ.


   1rea38a.gif (Ειξϋμα λεψίηοθρ : 104022 bytes)

   ΪΕλεΏρ, ο Πήπαρ Ιυήμμγρ Παΐκορ ¬' ξαι ο ΝώςιεπΏσξοπορ Νηγμΰμ ξαι Πήσγρ Εκκήδορ Ήώιστϋδοθκορ, στεξϋλεμοι εμΰπιομ τοθ Ιεώοΐ ¬όλατορ τοθ ΝώεΏοθ Πήψοθ, απϋ το οποΏο ο ΠώυτοξοώθωαΏορ Νπϋστοκορ Παΐκορ, "ξκγτϋρ απϋστοκορ αωυώισλίμορ ειρ εθαψψίκιομ »εοΐ", δΏδανε στοθρ ΝηγμαΏοθρ τομ ίμαμ ξαι ακγηιμϋ »εϋ, Πατίώα, ’ιϋ ξαι Νψιο Πμεΐλα ξαι τοθρ ξήκεσε στγμ πΏστγ ξαι στγ λετήμοια, δγκΰμοθλε:

   1. Εθςαώιστοΐλε τομ »εϋ ψια το ψεψομϋρ τγρ σθμήμτγσόρ λαρ στγμ Εδώα τγρ Νποστοκιξόρ ΕξξκγσΏαρ τγρ Εκκήδορ στο ξκειμϋμ ήστθ τυμ Νηγμΰμ.

   2. Επαμακαλβήμοθλε λε ίμα στϋλα ξαι λια ξαώδιή τομ κϋψο τοθ Νποστϋκοθ τυμ Εημΰμ: "Παώαξακΰ θλήρ, αδεκωοΏ, διή τοθ ομϋλατορ τοθ  θώΏοθ γλΰμ Ιγσοΐ Ήώιστοΐ, Ώμα το αθτϋ κίψγτε πήμτερ ξαι λγ γ εμ θλΏμ σςΏσλατα, ότε δε ξατγώτισλίμοι εμ τυ αθτΰ μοά ξαι εμ τγ αθτό ψμΰλγ". Εθςϋλαστε μα ισςΐσει αθτϋ ψια ϋκγ τγ ςώιστιαμοσΐμγ ΰστε μα επίκηει ειώόμγ "πήσι τοιρ επιξακοθλίμοιρ το ϋμολα τοθ  θώΏοθ γλΰμ Ιγσοΐ Ήώιστοΐ εμ παμτΏ τϋπυ".  αταδιξήφοθλε ξήηε πώοσωθψό στγ βΏα, στομ πώοσγκθτισλϋ ξαι στομ ωαματισλϋ στο ϋμολα τυμ ηώγσξειΰμ. Ιδιαιτίώυρ επιλίμοθλε μα ςαώαξτγώΏφομται οι σςίσειρ λετανΐ ςώιστιαμΰμ απϋ εμτιλϋτγτα, σΐμεσγ ξαι ψμΰσγ τυμ σςετιξΰμ ηελήτυμ.

   3. Παώαξοκοθηοΐλε ϋτι γ σγλειοΐλεμγ επιστγλομιξό ξαι ξοιμυμιξό ενίκινγ τοθ αμηώΰποθ δεμ σθμοδεΐεται απϋ τγμ πεώαιτίώυ ελβήηθμσγ στο μϋγλα ξαι στγμ ανΏα τγρ φυόρ, γ οποΏα σε ξήηε πεώΏπτυσγ εΏμαι δΰώο »εοΐ. « οιξομολιξό ξαι τεςμιξό αμήπτθνγ δεμ εΏμαι ξτόλα οκϋξκγώγρ τγρ αμηώυπϋτγταρ ακκή αμόξει σε ίμα λιξώϋ ξολλήτι τγρ. Επιπκίομ γ βεκτΏυσγ τυμ ϋώυμ διαβΏυσγρ δεμ ίωεώε ξαι το ήμοιψλα τγρ ξαώδιήρ στομ πήσςομτα σθμήμηώυπο.  ακοΐλαστε μα σθμεώψασηοΐλε σε ίώψα διξαιοσΐμγρ, διαξομΏαρ τοθ πήσςομτορ αμηώΰποθ, θπεμηθλΏφομταρ τομ κϋψο τοθ Νποστϋκοθ "οθ ψαώ εστΏμ γ ¬ασικεΏα τοθ »εοΐ βώΰσιρ ξαι πϋσιρ ακκή διξαιοσΐμγ ξαι ειώόμγ ξαι ςαώή εμ Πμεΐλατι αψΏυ".

   4. Ριαπιστΰμοθλε εμαψυμΏυρ ϋτι οι πϋκελοι, οι σωαψίρ, τα βασαμιστόώια ξαι τα λαώτΐώια αποτεκοΐμ τγμ ξαηγλεώιμό εωιακτιξό πώαψλατιξϋτγτα ψια εξατολλΐώια αδεκωοΐρ λαρ. Ρεσλεθϋλαστε μα αψυμιστοΐλε ψια τγμ ειώόμγ τοθ σΐλπαμτορ ξϋσλοθ, ψια τομ σεβασλϋ τγρ φυόρ ξαι τγρ ανιοπώίπειαρ τοθ αμηώΰποθ.

   5. Παώαξοκοθηοΐλε λε πώοσοςό τγ διαδιξασΏα τγρ παψξοσλιοποΏγσγρ λε τγμ εκπΏδα ϋτι ηα ωίώει αψαηοΐρ ξαώποΐρ. Επιηθλοΐλε ϋλυρ μα επισγλήμοθλε ϋτι ηα ίςει βκαβεώίρ σθμίπειερ αμ δεμ ψΏμει ϋ,τι ηα όταμ δθματϋμ μα ομολασηεΏ "παψξοσλιοποΏγσιρ τγρ αδεκωυσΐμγρ" εμ Ήώιστΰ, εικιξώιμόρ ξαι αποτεκεσλατιξό.

   6. ΕΏλαστε εθτθςεΏρ ψια τγμ επιτθςΏα ξαι τγμ πώοξοπό τγρ Εθώυπαζξόρ Εμυσγρ. « ίμυσγ τοθ εθώυπαζξοΐ ξϋσλοθ σε λια ποκιτειαξό ομτϋτγτα ςυώΏρ οι καοΏ μα ςήσοθμ τγμ αθτοσθμειδγσΏα, τγμ εημιξό παώήδοσγ ξαι τγ ηώγσξεθτιξό ταθτϋτγτή τοθρ θπόώνε το ϋώαλα τυμ πώυτεώψατΰμ τγρ ξαι απγςεΏ τγμ οιξοθλεμιξϋτγτα ξα τγμ ξαηοκιξϋτγτα τγρ ΕξξκγσΏαρ.  ακοΐλαστε μα σθμεώψασηοΐλε λε σξοπϋ μα οκοξκγώυηεΏ το ταςΐτεώομ δθματϋμ γ ίμτανγ στγμ Εθώυπαζξό Εμυσγ τυμ ςυώΰμ οι οποΏερ εΏμαι τΰώα θποχόωιερ ΰστε ϋκγ γ Εθώΰπγ μα ξαταστεΏ ϋμτυρ Εμυλίμγ.  ακοΐλαστε μα σθμεώψασηοΐλε στεμή ΰστε οι ςώιστιαμιξίρ ώΏφερ τγρ Εθώΰπγρ ξαι γ ςώιστιαμιξό χθςό τγρ μα διατγώγηοΐμ ακΰβγτερ.

   Χε τγμ ξοιμό αθτό δόκυσγ ο Πήπαρ Ιυήμμγρ Παΐκορ ¬', ΕπΏσξοπορ ―ΰλγρ, ξαι ο ΝώςιεπΏσξοπορ Νηγμΰμ ξαι Πήσγρ Εκκήδορ Ήώιστϋδοθκορ εθςϋλαστε ο »εϋρ ξαι Πατόώ γλΰμ ξαι ο  ΐώιορ γλΰμ Ιγσοΐρ Ήώιστϋρ μα ξατεθηΐμει τομ δώϋλο ξαι μα στγώΏνει τιρ ξαώδιίρ τοθ πκγώΰλατορ τγρ ΕξξκγσΏαρ ‘οθΜ.

   * Χε ¬ιβήκμτι ηα νεξιμόσει γ τεκετό στομ Νώειο Πήψο

   ‘ο ειξοσιτετώήυώο τοθ Ιυήμμγ Παΐκοθ ¬' στγμ Νηόμα

   Πίμτε λγτώοποκΏτερ, οι «κεΏαρ ξ. Οεώλαμϋρ, Νττιξόρ ξ. Παμτεκεόλυμ, ΦυξΏδορ ξ. Νηγμαψϋώαρ, Ργλγτώιήδορ ξ. Ιψμήτιορ ξαι  αισαώιαμόρ ξ. Ραμιόκ, δΐο βογηοΏ επΏσξοποι, οι »εώλοπθκΰμ ξ. Ιυήμμγρ ξαι Νςαάαρ ξ. Νηαμήσιορ, ο Νώςιψώαλλατίαρ τγρ Σθμϋδοθ αώςιλαμδώΏτγρ »εοκϋψορ ΝποστοκΏδγρ ξαηΰρ ξαι ο πώυτοσΐψξεκορ τγρ Νώςιεπισξοπόρ πώυτοπώεσβΐτεώορ »υλήρ Σθμοδιμϋρ ηα εΏμαι οι εμμία απϋ τοθρ δίξα εξπώοσΰποθρ τγρ ΕξξκγσΏαρ τγρ Εκκήδορ στγμ τεκετό ποθ ηα ψΏμει στομ Νώειο Πήψο. Σΐλωυμα λε πκγώοωοώΏερ, ο θπεΐηθμορ εηιλοτθπΏαρ τγρ ΕξξκγσΏαρ τγρ Εκκήδορ, ο ξαταψϋλεμορ απϋ τγμ ‘όμο αώςιλαμδώΏτγρ ΠατώΏξιορ  ακεΰδγρ, δόκυσε ϋτι δεμ ηα σθλλετήσςει κϋψυ ωϋώτοθ εώψασΏαρ. Ετσι ο επΏ ςώϋμια θπεΐηθμορ εηιλοτθπΏαρ τοθ πατώιήώςγ Νηγμαψϋώα ξαηΰρ ξαι εωγλίώιορ τυμ Νμαξτϋώυμ τγρ Νηόμαρ διίηεσε τγ ηίσγ τοθ γ οποΏα ξαι ηα ξακθωηεΏ εΏτε απϋ τομ αώςιλαμδώΏτγ Νψαηήψψεκο ΉαώαλαμτΏδγ, ψώαλλατία τγρ Σθμοδιξόρ Επιτώοπόρ ‘ΐποθ, εΏτε απϋ τομ ψκυσσολαηό ψώαλλατία τγρ Επιτώοπόρ Εθώυπαζξΰμ ’ποηίσευμ τγρ Σθμϋδοθ αώςιλαμδώΏτγ Ιψμήτιο Συτγώιήδγ.

   * Στιρ 4 Χαάοθ

   « τεκετό στομ Νώειο Πήψο ηα νεξιμόσει λε ξκασιξό λοθσιξό. Παώή τιρ διαωυμΏερ ποθ θπόώςαμ αώςιξή, οι εξπώϋσυποι τυμ δΐο εξξκγσιΰμ αποωήσισαμ ίμα λιξώϋ ξοθαώτίτο μα παΏνει τιρ Ϊ ‘ίσσεώιρ εποςίρΜ τοθ ¬ιβήκμτι, ο οποΏορ ίπαιφε εξξκγσιαστιξϋ ϋώψαμο σε ίμαμ απϋ τοθρ μαοΐρ τγρ ¬εμετΏαρ. Στγ σθμίςεια ηα διαβαστεΏ γ ολικΏα τοθ Νποστϋκοθ Παΐκοθ στομ Νώειο Πήψο ίτσι ϋπυρ αθτό ωηήμει στιρ γλίώερ λαρ λίσα απϋ τιρ Πώήνειρ τυμ Νποστϋκυμ ξαι αλίσυρ λετή ίμαρ εξπώϋσυπορ απϋ ξήηε πκεθώή ηα αμαψμΰσει το ξοιμϋ αμαξοιμυηίμ ποθ θποψώήωοθμ ο Πήπαρ Ιυήμμγρ Παΐκορ ¬' ξαι ο ΝώςιεπΏσξοπορ Νηγμΰμ ξαι Πήσγρ Εκκήδορ ξ. Ήώιστϋδοθκορ.

   ‘ο τανΏδι τοθ Πήπα ψια τγμ Νηόμα ηα νεξιμόσει στιρ 8.30 το πώυΏ ΰώα ―ΰλγρ, 9.30 το πώυΏ ΰώα Νηγμΰμ, στιρ 4 Χαάοθ.

   Στιρ 11.30 π.λ. αμαλίμεται μα ψΏμει γ πώοσψεΏυσγ τοθ αεώοπκήμοθ ποθ ηα λεταωίώει τομ ΠομτΏωιξα.

   Στιρ 12.15 λ.λ. ηα ψΏμει γ επΏσγλγ τεκετό θποδοςόρ τοθ απϋ τομ Πώϋεδώο τγρ ΡγλοξώατΏαρ ξ.  . Στεωαμϋποθκο.

   Στο Πώοεδώιξϋ Χίψαώο ο Πήπαρ ηα ίςει σθμήμτγσγ 20 κεπτΰμ λε τομ ξ. Στεωαμϋποθκο, 15 κεπτΰμ λε τομ πώυηθποθώψϋ ξ. ΣγλΏτγ ξαι 10 κεπτΰμ λε τομ Πώϋεδώο τγρ ¬οθκόρ ξ. Νπϋστοκο  αξκαλήμγ.

   Στιρ 13.30 ο ΠομτΏωιξαρ ηα επισξεωηεΏ το Νώςιεπισξοπιξϋ Χίψαώο ϋποθ ηα ίςει 15κεπτγ ξατ' ιδΏαμ σθμήμτγσγ λε τομ ξ. Ήώιστϋδοθκο. Στγ σθμίςεια ο ΝώςιεπΏσξοπορ ηα απεθηΐμει ειδιξό ολικΏα λε τγμ οποΏα ηα πώοσωυμόσει τομ Πήπα τγρ ―ΰλγρ ξαι εξεΏ ηα αμαωεώηεΏ σε ϋκα τα ιστοώιξή, ηεοκοψιξή ξαι δοψλατιξή φγτόλατα ποθ ςυώΏφοθμ τιρ δΐο εξξκγσΏερ. Νλίσυρ λετή ηα αξοκοθηόσει γ απήμτγσγ τοθ ΠομτΏωιξα.

   Στιρ 14.30 ο Πήπαρ ηα ίςει σθμήμτγσγ στγμ πώεσβεΏα τοθ ¬ατιξαμοΐ λε τοθρ επισξϋποθρ τγρ ―υλαιοξαηοκιξόρ ΕξξκγσΏαρ στγμ Εκκήδα.

   Στιρ 17.45 ο Πήπαρ τγρ ―ΰλγρ ηα επισξεωηεΏ τομ Χγτώοποκιτιξϋ Άαϋ τοθ ΝψΏοθ ΡιομθσΏοθ τοθ ΝώεοπαψΏτοθ τυμ ―υλαιοξαηοκιξΰμ ποθ βώΏσξεται επΏ τγρ οδοΐ ΠαμεπιστγλΏοθ.

   Στιρ 18.30 ηα διεναςηεΏ γ τεκετό στομ Νώειο Πήψο.

   Στιρ 20.15 ίςει οώιστεΏ γ επΏσξεχγ τοθ Νώςιεπισξϋποθ στγμ πώεσβεΏα τοθ ¬ατιξαμοΐ.

   ‘ο Σήββατο 5 Χαάοθ ο Πήπαρ ηα τεκίσει κειτοθώψΏα στο ξκειστϋ Οκθλπιαξϋ Στήδιο τγρ Νηόμαρ εμΰ γ επΏσξεχό τοθ ηα οκοξκγώυηεΏ στιρ 11.45, οπϋτε ξαι ηα αμαςυώόσει απϋ το αεώοδώϋλιο τυμ Σπήτυμ ψια τγ Ραλασξϋ.


   ‘Ο ¬«ΧΝ, 29-04-2001
    υδιξϋρ ήώηώοθ: B13250A381


   Home Top
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.