Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Θα ανοιχθούν τα βιβλία

Expand Messages
 • markoseugenikos@in.gr
  Tου Σεβασμ. Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης κ. Αυγουστίνου ... ΘΆ ΑΝΟΙΧΘΟΥΝ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ «Και
  Message 1 of 1 , Jan 1, 2008
   Tου Σεβασμ. Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης κ. Αυγουστίνου
   ----------------------------------------------------------------------------


   ΘΆ ΑΝΟΙΧΘΟΥΝ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ

   «Και βιβλία ηνοίχθησαν» (Αποκ. 20, 12 )


   Νέον έτος. Τι θα φέρη το έτος τούτο ; Την ειρήνην ή τον γ΄παγκόσμιον πόλεμον, τον Αρμαγεδώνα της Αποκαλύψεως; Αγνωστον το μέλλον.
   Διό προσπέσωμεν εν μετανοία και κράξωμεν τω Κυρίω :
   «Κύριε ! ΄Απαντες ηνομήσαμεν και ημαρτήσαμεν και δεν είμεθα άξιοι να υψώσωμεν τους οφθαλμούς προς τον Ουρανόν δια το πλήθος των παραπτωμάτων μας. Η γή εμιάνθη από τα απαίσια εγκλήματά μας. Και αυτός ο αέρας με τας φρικτάς βλασφημίας μας. «Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Αγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς».


   Νέον έτος ! Τώρα, αγαπητοί, πού ευρισκόμεθα εις το κατώφλι του νέου έτους, συνιστώ να μελετήσετε την Αποκάλυψιν και ιδίως τους στίχους 11-15 του 20ου κεφαλαίου.


   Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είδε όραμα που προκαλεί τον φόβον. Εστήθη θρόνος ΛΕΥΚΟΣ. Λευκός, διότι Εκείνος, Οστις κάθεται επί του θρόνου δεν είπε ποτέ το ψεύδος, δεν ήρπασε την εξουσίαν βιαίως, δεν αιματοκύλισε τα έθνη, δεν μετεχειρίσθη δολιότητας και απατηλά συνθήματα προς στερέωσιν και εξάπλωσιν της βασιλείας Του.


   Είπε την αλήθειαν και υπέρ της αληθείας εθυσιάσθη. Ουδεμία σταγών αίματος μολύνει τον ιδεώδη θρόνον Του. Οι μάρτυρές του εσφάγησαν, δεν έσφαξαν.
   Λευκός ο θρόνος. Ο καθήμενος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ο Βασιλεύς, ο Κυρίαρχος του Σύμπαντος, ενώπιον του Οποίου θα κάμψη πάν γόνυ και όχι πλέον εμπαικτικώς, όπως την Μ. Παρασκευήν, αλλά με πλήρη συναίσθησιν του Μεγαλείου Του πάσα γλώσσα θα είπη : «Χαιρε ο Βασιλευς ημων».


   Αλλά την φοράν αυτήν, περί της οποίας ομιλεί ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής έρχεται δια να δικάση, ν' αποκαταστήση την ηθικήν τάξιν, να τιμωρήση την κακίαν, να βραβεύση την αρετήν, ν' αποδώση εκάστω κατά τα έργα αυτού.


   Προς τούτο εκ των τάφων θα εγερθούν οι νεκροί. Και η θάλασσα θα δώση τους νεκρούς της. Ουδείς θα μείνη έξω της κρίσεως. Ο θρόνος θα εκπέμπη φλόγας πυρός. Η γή έντρομος θα φύγη από του προσώπου του και ο ουρανός θα σαλευθή, και δεν θα βρεθή ο τόπος αυτών.


   Οι ΄Αγγελοι εκστατικοί θα παρατηρούν. Πού τα μεγάλα κράτη ; Πού αι κοσμοκρατορίαι ; Πού ο ήλιος ; Πού η σελήνη ; Που οι Γαλαξίαι, οι διάφοροι αστερισμοί ; Τίποτε δεν θα μείνη εκ του παρόντος υλικού κόσμου.
   ΝΕΑ δε Γη και ΝΕΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ θα εμφανισθούν με την δικαιοσύνην του Θεού θριαμβεύουσαν. Τότε έμπροσθεν του λευκού θρόνου θα σταθούν οι νεκροί, μεγάλοι και μικροί, βασιλείς και στρατιώται, πλούσιοι και πτωχοί, φιλόσοφοι και αγράμματοι, όλα τα εκατομμύρια της ανθρωπότητας.


   Και θ' ανοιχθούν τα βιβλία, τα μητρώα μας. «Και βιβλια ηνοιχθησαν», λέγει η Αποκάλυψις. Ποία είναι τα βιβλία αυτά;


   Είναι ο βίος εκάστου,.ίνα ομιλήσωμεν με παράδειγμα σύμφωνα με το όραμα. Εις την αρχήν εκάστου έτους ο άγγελός μας – κάθε χριστιανός έχει τον άγγελόν του – μας δίδει ένα βιβλίον με 365 φύλλα, όσαι είναι και αι ημέραι του έτους. Όλα τα φύλλα είναι άγραπτα. Λευκόν είναι το βιβλίον.


   «Ψυχή ! Λάβε το βιβλίον τουτο. Σου το δωρίζει ο Θεός. Γράψε εις αυτό τα ωραιότερα πράγματα. Πρόσεχε ! Ο, τι θα γράψης, καλόν ή κακόν, θΆ αναγνωσθή ως έκθεσις ενώπιον του σύμπαντος κόσμου». Ταύτα λέγει ο Αγγελός μας.


   Αλλά ο άνθρωπος αδιαφορεί εις την συμβουλήν του φύλακος Αγγέλου. Δεν δίδει καμμίαν προσοχήν εις την ζωήν του. Ζή, κατά τον φιλόσοφον Σωκράτη, βίον ανεξέλεγκτον. Σκέπτεται το κακόν, ποθεί το πονηρόν, λαλεί το ψεύδος μυριάκις της ημέρας, εργάζεται το έγκλημα και την ατιμίαν, καλύπτει δε ταύτα πάντα με το πέπλον της κοινωνικής υποκρισίας και θεωρείται κύριος ευϋπόληπτος και κυρία ερίτιμος.


   Αθλιε ! Το μητρώον σου το κρατεί ο Ουρανός. Μίαν ημέραν θΆ ανοιχθή; Δεν τρέμεις;


   «Και βιβλία ηνοίχθησαν».

   Φίλε αναγνώστα, συ που διαβάζεις το παρόν, ενώπιόν σου έχεις δύο βιβλία.

   Το έν είναι το έτος που παρήλθε. Το άλλο είναι το έτος που έρχεται.

   Το έν το έχεις γράψει μέχρι τελευταίας σελίδος. Εζησες και σύ τας 365 ημέρας σου. Τι εσκέφθης; Τι επόθησες; Τι είπες; Τι έπραξες; Αόρατο χέρι τα πάντα έχει καταγράψει.

   ΑλλΆ όσον και εάν αι σελίδες του παρελθόντος είναι σκοτειναί, καμμία απελπισία, εφΆ όσον αναπνέεις. Εχεις ελπίδας διαγραφής.

   Τώρα εις την αρχήν του νέου έτους, αδελφέ, σπεύσον εν μετανοία προς τον καθήμενον επί ΛΕΥΚΟΥ θρόνου, όστις σχίζει όλα τα χειρόγραφα των αμαρτημάτων μας και με την σφραγίδα του Αίματός Του σημειώνει επί των μαύρων σελίδων της ζωής μας: « Το χρέος εσβέσθη. Το εξώφλησα επί του Σταυρού».


   Και τότε γεμάτος ευγνωμοσύνην θα ψάλλης την υπέροχον στροφήν του Ακαθίστου Υμνου «Χάριν δούναι θελήσας…και ΣΧΙΣΑΣ το χειρόγραφον ακούει παρά πάντων ούτως : ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ = Αινείτε τον Λυτρωτήν οι σεσωσμένοι.


   Ως προς δε το νέον βιβλίον του νέου έτους, ιδού είναι ενώπιόν σου Λευκόν.
   Πρόσεξε να μη το μολύνης με πονηράς σκέψεις, με ρυπαρά αισθήματα, με έργα φαυλότητος και ανομίας.


   Γράψε μόνον ό, τι αξίζει να μείνη εις την αιωνιότητα.
   Και μη λησμονής ποτέ το της Αποκαλύψεως : Κκαι βιβλια ηνοιχθησαν». Μεταξύ αυτών θα είναι και το ιδικόν σου.


   ( Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ» της Κύμης Ευβοίας, πρίν από 57 χρόνια.
   Είναι γραμμένο από τον ακαταμάχητο αγωνιστή, πρύτανη των σημερινών ιεροκηρύκων, γνήσιο επίσκοπο του Ιησού Χριστού, τον αιωνόβιο-υπερεκατονταετή μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης κ. Αυγουστίνο.
   Μπορείτε να υποδείξετε σήμερα έναν παρόμοιο ιεροκήρυκα, σαν τον ιεροκήρυκα Αυγουστίνο;
   Ποιοι από τους σημερινούς ιεροκήρυκες εμπνέουν, θέλγουν και συναρπάζουν, όπως ο χαλκέντερος Αυγουστίνος; Αναντίλεκτα ουδείς.
   Οι, εν κραιπάλη και μέθη ζώντες, άνθρωποι και χριστιανοί της εποχής μας, είμεθα οι δυστυχέστεροι όλων των εποχών. Διότι σήμερα διανύουμε εποχήν μεγάλης ένδειας, εποχήν «λιμού, του ακούσαι λόγον Κυρίου» (Αμώς, . )

   Να πούμε λόγον προφητικόν; Υστερα από 100 χρόνια θα στείλει ο Θεός έναν παρόμοιο ιεροκήρυκα.

   Απο το περιοδικο ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ μηνός Δεκεμβρίου 2007
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.