Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: anOPERAlist~ new WEBMagazin

Expand Messages
 • John A.Yeager
  subscribe John Yeger jayeger@erols.com ... [eGroups] My Groups | AnOPERAlist Main Page | Start a new group! ... subscribe John Yeger jayeger@erols.com
  Message 1 of 1 , Sep 2, 2000
  • 0 Attachment
   subscribe

   John Yeger
   jayeger@...

   ZbychuOnet wrote:


   Dear Friends!We welcome input from our subscribers and would appreciate
   any thoughts you might want to share with our other readers. In particular, we are looking for:
   * Stories about classical music.
   * Articles (watch the copyright laws)
   * Jokes (with a musical theme)
   * Links (suggestions for links to good sites, preferably musical)
   * Pictures  (for our Picture Gallery)
   * Other Stuff (concert news, music related contests etc.) "Fuga. Die Fuge. The Fugue." is a user-friendly magazine, which means we need your help to make it work.  Please send all stories, ideas etc to:
   diefuge@... Thanks for subscribing.(pls sen an e-mail with subject "suscribe" on diefuge@... - the First magazine you will receive on 1st November this year) Sincerely, Z. Landowski
   diefuge@... Please Tell A Friend About "Fuga. Die Fuge. The Fugue"!=========***============   Szanowni Koledzy i Kole¿anki z Listy!W listopadzie uka¿e siê Pierwszy Numer nowego "wirtualnego" pisma poswiêconego muzyce powa¿nej "Fuga". Adres strony i poczty do redakcji podam Pañstwu pod koniec wrzeœnia, ale ju¿ serdecznie zapraszam Was do wspó³pracy.Chêtnie witamy wszelkie autorskie teksty - szczególnie zjadliwe krytyki! Poszukujemy równiez do sta³ej wspó³pracy t³umaczy na/z j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego. hiszpañskiego i rosyjskiego. jeœli ktokolwiek z Was bêdzie zainteresowany wspó³prac¹ (tak¿e WEBmasterowie, graficy, kompozytorzy) prosimy o kontakt pod tymczasowy adres: diefuge@... Uwaga! Wszystkich profesjonalnych muzyków prosimy o nadsy³anie informacji o sobie i swoje artystyczne c.v. za  zdjêciem - bêdziemy stale promowaæ "nowe twarze" - zarówno wykonawców, jak i kompozytorów.Dokumenty proszê przesy³aæ jako file *.rtf, *.html, *.doc - w formatach ZIP, RAR.diefuge@... Jeœli ktoœ z Pañstwa JU¯ chce zostaæ suskrybentem (Numer Pierwszy otrzyma dopiero w listopadzie) proszê o przes³anie e-maila z tematem : suscribe pod adres:diefuge@... WaszoddanyRedNaczZ. Landowski


   SEE:
   http://MUSIClassical.com ~ (Music Directories)
   http://newCDnews.com ~ (Latest Release News)

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.