Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Nederlands Indie, van der Parra Breton Vincent

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Nederlands Indie, van der Parra Breton Vincent Hallo Peter Schakel Je vraag was: Hr Musquetier Ik ben op zoek naar een huwelijk van mensen in Batavia van
  Message 1 of 1 , Dec 31, 2004
  • 0 Attachment
   Nederlands Indie, van der Parra Breton Vincent

   Hallo Peter Schakel

   Je vraag was:

   Hr Musquetier

   Ik ben op zoek naar een huwelijk van mensen in Batavia van omstreeks
   1910
   tussen Pieter Johannes Grotenboer en Irma Rosalia van den Parra
   Breton
   Vincent, en event ouders van hen

   de familie is later naar Nederland gekomen, alleen de kleinkinderen
   weten
   niet of dit met het hele gezin of dat het in gedeelten was, mocht
   niet over
   gevraagd worden, zegt men

   Ik ben benieuwd of U enige informatie heeft , of weet waar dit kan
   zijn

   in afwachting en alvast bedankt
   P Schakel Oosterwolde

   Ondertussen heb ik je per prive mail een genealogie van haar
   gestuurd en ook het familiewapen toegezonden, als er nog meer
   geinteresserden voor dit wapen zijn dan kunnen zij een gratis scan
   bij mij aanvragen, tot 2 dagen na heden. ik wilde de anderen dit
   niet onthouden zodoende op de groep.
   musquetier@...


   VINCENT
   van der Parra Breton Vincent

   Wapen:
   Gedeeld: 1 In de schildvoet,
   van een gebouw, waarachter een
   uitgaande van de delingslijn een gedeelte
   gekanteelde muur en waartussen een toren
   met een venster oprijst, gedekt door een koepel waarop een tijdbal;
   11 een dolfijn vergezeld van drie lelies.
   Dit wapen - zonder kleurvermelding - werd gevoerd door Anthony
   Vincent
   (11) als notaris te Padang (Indische Navorscher 6 (1940)).
   Genealogie:
   1. Charles Vincent, vestigt zich omstreeks 1788 als particulier
   schrijver
   te Demerary, verkrijgt in 1791 en 1792 concessies op land ald.,
   lid Raad van Justitie ald. 1797-1803, president weeskamer en
   ontvanger
   van 's lands kas te Stabroek febr. 1803- en 6 aug. - 28 sept. 1803
   algemeen
   ontvanger van Demerary, eigenaar van de plantage "Le Repentir" juli
   1805,
   vermeld ald. 30 juli 1824, overl. ?, tr. --.
   Uit dit huwelijk:
   1. Anthony, volgt 11.
   2. Charles Vincent, geb. Demerary omstr. 1796, lidmaat door
   belijdenis
   Waalse gemeente te Haarlem 26 aug. 1811, met attestatie naar Demerary
   1 sept. 1811, komt 10 jan. 1814 naar Batavia, sedert 1819 ambtenaar
   ter
   beschikking van de commissaris te Padang, pakhuismeester ald. 1821,
   onderpakhuismeester der Westzijdse pakhuizen te Batavia 1823,
   testeert
   ald. 30 juli 1824, overl. Batavia 10 jan. 1827.
   Zijn geadopteerde zoon:
   Charles Lodewijk Vincent.
   11. Anthony Vincent, geb. Demerary 27 sept. 1792, komt met Waalse
   attestatie
   van Haarlem naar Amsterdam 12 febr. 1811, vertrekt met attestatie
   16 juni 1812 naar Demerary, komt 10 jan., 1814 naar Batavia,
   postmeester
   en lid van de "Commercial Committee" 1815, secretaris van de
   weeskamer van Batavia 1817, secretaris van Padang 1823-, overl. ald.
   21
   mei 1828, tr. Kaapstad 1813 Sara Wilhelmina van Groll, geb.
   Amsterdam 3
   jan. 1787, overl. Kleef 19 aug. 1855, dr. van Gerard en Catharina
   Geertruida
   Breton.
   Uit dit huwelijk:
   1. Charles Gerardus Vincent, geb. Batavia 1 mei, ged. ald. 3 juli
   1814,
   overl. Batavia 14 sept. 1820.
   2. Catharina Sara Elisabeth Vincent, geb. Batavia 12 mei, ged. ald. 2
   juli 1815, overl. Bonn 5 dec. 1894, tr. Padang 1831 Charles Antoine
   Granpré Molière, geb. Amsterdam 23 febr. 1803, agent te Soerabaja
   1836-
   1842, lid 1844- en president 1853-1855 Nederl. Handel Maatschappij,
   overl. Bonn 7 maart 1876, zn. van Louis en Susanna Esther Simon
   Thomas.
   3. Anthony William Adriaan, volgt IIIa.
   4. Charles Gerard Alexander Breton Vincent, geb. Padang 21 juni, ged.
   Batavia 1 okt. 1820, overl. Semarang 30 dec. 1843.
   5. Edward James Elize, volgt IIIb.
   6. Rosalie Antoinette Vincent, geb. Padang 6 juni 1824, overl.
   Fernwood
   (Wallington, Surrey) 24 maart 1902, tr. Batavia 7 nov. 1853 Pieter
   James Gerhard du Puy, geb. Padang 18 juli 1828, 2e commies dep. van
   Financiën
   1851-1854, lid firma Maclaine Watson en Co., procuratiehouder
   firma Mac Neill en Co. te Semarang, vice-consul 1860- en consul van
   Groot-Brittannië 1865- ald., le luitenant plaatselijke schutterij te
   Semarang 1863-, overl. Fernwood 27 febr. 1897, zn. van James en
   Elisabeth,
   Johanna van Groll.
   7. Emelie Guillaumine Vincent, geb. Padang 30 jan. 1826, overl.
   Edinburgh
   (na 20 febr. 1856), tr. Batavia 23 okt. 1844 Donald Maclaine, geb.
   Argyleshire 26 okt. 1816, lid firma Maclaine Watson en Co.,
   kooplieden
   te Batavia, overl. Edinburgh okt. 1863, zn. van Murdoch en Christian
   Mac Lean.
   8. Elizabeth Charlotte Vincent, geb. Padang 6 juni 1827, overl.
   Buiten--
   zorg 14 aug. 1851, tr. Batavia 2 sept. 1848 Jan Jacobus Rochussen,
   geb.
   Etten 23 okt. 1797, minister van Financiën 1840-1843, buitengewoon
   gezant
   en gevolmachtigd minister te Brussel 1843, gouverneur-generaal van
   Ned.-
   Indië 1845-1851, minister van Koloniën 1858-1860, lid Tweede Kamer
   der
   Staten-Generaal 1852-1857 en 1864-1869, minister van staat, overl.
   's-Gravenhage 21 jan. 1871, zn. van Jan en Aletta Jacoba Erbervelt en
   wedr. van Anna Sara Velsberg.
   IIIa. Anthony William Adriaan Vincent, geb. Batavia 18 maart, ged.
   ald.
   14 sept. 1817, assistent-resident van Ponorogo (Madioen) 1851,
   benoemd
   assistent-resident van Madoera, overl. (vermoord) Ponorogo 31 dec.
   1852,
   tr. Batavia 14 juni 1851 Antoinette Catharine Pahud, geb. Batavia 3
   nov.
   1828, overl. Genève 9 dec. 1898, dr. van Charles Ferdinand en
   Catharina
   Johanna Wilhelmina Bogaardt.
   Uit dit huwelijk:
   Cathérine Vincent, geb. Semarang 27 maart 1852, overl. San Remo 16
   febr. 1932, tr. le 's-Gravenhage 10 sept. 1873 (echtsch. ingeschr.
   ald.
   19 febr. 1878) Hendrik Marius Emilius baron van Asbeck, geb. Koudum 6
   jan. 1850, overl. Lobbes (Henegouwen) 15 juni 1909, zn. van baron
   Epke
   51
   Roos en Cornelia Diderica Adriana van der Meulen van Cats, hij hertr.
   Lobbes 15 dec. 1892 Alice Lebon; tr 2e 1883 August Bothe.
   van der Parra Breton Vincent
   IIIb. Edward James Elize van de Parra Breton Vincent, geb. Padang 3
   juni 1822, 3e commies dep. van Financiën 1843-1846, boekhouder firma
   Taylor, Lawson en Co. te Batavia, overl. ald. 4 sept. 1877, tr.
   Batavia
   25 nov. 1843 Anna Catharina Hofland, geb. Pasoeroean 3 maart 1824,
   overl.
   Batavia 8 jan. 1884, dr. van Thomas Benjamin en Anna Juliana
   Masquerier.
   Uit dit huwelijk:
   1. Anne Catherine Julienne Guilllaumine van der Parra Breton Vincent,
   geb. Soebang (Pamanoekan, Krawang) 27 aug. 1844, overl. ?, tr.
   Meester
   Cornelis 27 febr. 1875 Alphonse Marie Jean van Geen, overl. Batavia
   25
   mei 1884.
   2. Charles Gerard Alexander van der Parra Breton Vincent, geb.
   Batavic
   20 dec. 1845, overl. Meester Cornelis 11 sept. 1871.
   3. Anthony Benjamin, volgt IV.
   IV. Anthony Benjamin van der Parra Breton Vincent, geb. Soebang 20
   jul!.
   1847, overl. Batavia 10 maart 1916.
   Zijn erkende kinderen:
   1. Irma Rosalie Antoinette van der Parra Breton Vincent, geb. Meester
   Cornelis 8 mei 1886, overl. Batavia 22 aug. 1941, tr. Pieter Johannes
   Grotenboer, geb. Batavia 28 nov. 1891, employé K.P.M., boekhouder
   machinefabriek
   "Batavia", overl. Batavia 3 okt. 1945, zn. van Willem en
   Hermina Petronella Jacoba Dorothea Mensinga.
   2. Elise Charlotte van der Parra Breton Vincent, geb. Meester
   Cornelis
   25 sept. 1894, woont in 1950 te Djakarta, tr. Batavia 11 sept. 1923
   (door echtsch. ontb. omstr. 1934) Robert August Igel, geb.
   Heutingsheim.
   26 sept. 1900, employé Genera1 Motors (Java) te Batavia, woont in
   nov.
   1950 te Djakarta, hij hertr. A.M.H. Beerens.
   3. Nicoline Christine van der Parra Breton Vincent, geb. Bandoeng 5
   dec. 1898, ambtenaar dep. van
   1939 en 1942.
   Justitie te Batavia, overl. ald.

   Bron Indische Navorscher


   Met Vriendelijke groet van
   Anton Musquetier

   Bezoek eens mijn site, U zult verrast zijn, met zoveel gegevens voor
   uw onderzoek.
   http://members.home.nl/musquetier/

   http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie

   Uw eigen Schippers-Veldwachters, Bedelaars, Vondelingen, enz. zelf
   op deze site zetten dat kan !
   http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland.

   Uitgaande berichten worden gescand met Norton Antivirus
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.