Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Noord-Brabant_Genealogy] Haestrecht

Expand Messages
 • Marvin
  Beste Jan, Ik kan de ouders nietvinden. Wel kom ik tegen; Ermgart Claess die Bont trouwde met Peter Peters van Scouwen. (5 GAH, R 1201, f 318V, 1430/31. R
  Message 1 of 12 , Feb 7, 2010
  • 0 Attachment
   Beste Jan,

   Ik kan de ouders nietvinden.
   Wel kom ik tegen;

   Ermgart Claess die Bont trouwde met Peter Peters van Scouwen.
   (5 GAH, R 1201, f 318V, 1430/31. R 1205, f 251, 1434/35) In 1436 verklaarde
   hij, dat de predikheren van Den
   Bosch het recht hadden om met pleyten een Venloonse vaert
   te gebruiken tussen zijn erf, aan beide zijden en ter lengte
   van dat erf.6 Peter van Scouwen was schout van Loon op
   Zand.7 Ermgart was zijn weduwe in 1444 en leefde nog in
   1460.8 Peter en Ermgart hadden ten minste twee zonen:

   a. Peeter van Schouwen, priester te Loon op Zand in 1482,
   in 1519 de absente rector van het Lambertus- en Nicolaasaltaar
   te Rijsbergen.9

   b. Gherit Peters van Schouwen10, schout van Loon op Zand, vader van:
   aa. Jan Gheraerts van Schouwen, schout van Loon op Zand, volgt onder V.
   bb. Gysbertken Gherits van Schouwen.11
   cc. Peter Gherits van Schouwen.11
   dd. Dierck Gherits van Schouwen.12

   8) GAH, R 1215, f 147, 10 december 1444. R 1230, f 244V, 30 juni 1460.
   9) G.C.A. Juten, Consilium de Beke (Z.pl., z.j.) 241. G. Bannenberg, A.
   Frenken en H. Hens, De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek
   in de 15de- en 16de-eeuwse registers van het aartsdiakenaat Kempenland
   (2 dhi; Nijmegen, 1968-1970) II, 161).
   10) GAH, R 1225, f415, 1454/55. R 1226, ff 19, 263V, 1455/56. R 1235, f178,
   1465/66. R 1243, f 283v, 1473/74. R 1252, f 121v, 1482/83.
   11) GAH, R 1265, f355, 1495/97.
   12) GAH, R 1241, f 90V, 1471/72.

   bbl 1992
   ----------------------
   From: Jan van den Bergh
   Sent: Sunday, February 07, 2010 8:21 PM
   To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
   Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Haestrecht   Dag Marvin,

   De eerder genoemde Gerit: Jans vader, Gerit Peters van Schouwen, was
   (althans in 1471)
   schout van Loon op Zand was getrouwd met Elsbeen van Haestrecht.

   RAT. Loon op Zand. R 57 f 309v t/m 311r d.d. 25-1-1565.

   Wij Bartolomeus Jan Geldensse ende Jacop Jansse de Bont, schepenen in
   Venloon, hebben gesien ende hooren lezen eene brief inhoudende "Wij Jan
   Henricxsoen ende Gijsbrecht Diricxsoen, scepenen tot Venloen van der
   heerlijckheijt wegen van Venloen ten versucke Dircks, Jans, Geerits,
   Geertruijden, Gijsbrechts ende Henricx als man ende momboir Heilwijgen zijns
   wijfs, in den naeme van hen zelven ende voert in den naeme Heren Peeters
   ende oock Beatrisen nog onmondig, allen kijnder wilner Geerits van Scouwen,
   van den zelven Geeritden ende van wilner Joffrouwe Elsbeenen van Haestrecht
   sijnen vrouwe tesaemen gewonnen. Daerop gedaen behoirlijcke wete alzoo dat
   gewoonlijck is gedeelt zijn die goederen ende erffenisse hen aencomen van
   vader ende moeder voorschr. Mits welcke delingen Geertruiden voorschr. te
   deel is gevallen eene erfpacht van twee mudde ende drie lopen roggen metter
   maten van Venloon alle jaer te vergelden op onser liever vrouwen dach
   Lichtmisse, uit ende van der herbergen metter erffenisse ende toebehoirten
   gelijck dat Gijsberten voorschr. te deel is gevallen ende daer hoer vader
   voorschr. in te wonen plach. Item hiertoe een achtste gedeelte in den moeren
   tesaemen metten lasten van den grontchijnsse tot hoeren gedeelte daerop
   staende. Met voorwaerden hier in toegedaen dat een ijegelijc van hen die
   lasten ende commer in sijnre porchien ende gedeelte begrepen alzoo zal geven
   ende betalen dat den eene van den andere daeraf geen schade en comen in
   enige toecomende tijden. Ende off uit voorst. goederen naemaels gevonden
   worden van rechtswegen meer te vergelden of dat enige van hen naemaels niet
   afgewonen worden met recht boven 't gene dat elck in sijnre porchien sij dat
   elck sullen dragen ende betalen. Ende of men enige goederen meer bevindt die
   ter delingen niet connen en sijn gedeelt te worden in gelijcke porchien. In
   welcker dingen getuigenisse wij schepenen voorschr. onser segelen hier aen
   hebben doen hangen opten 28e dach in october int jaer ons Heeren duijsent
   vierhondert vijf en tachtich." Actum anno 1565 den 25e januari.

   Weet jij (of iemand anders) wie haar ouders zijn.

   Met vriendelijke groet,
   Jan van den Bergh

   http://home.studieaccess.nl/bergh825
  • Arie
   Beste Jan en Marvin Zie voor meer gegevens mijn artikel (met aanvullingen van Leo Adriaenssen): Een Loonse prehistorische akte uit 1485 : de boedelverdeling
   Message 2 of 12 , Mar 2, 2010
   • 0 Attachment
    Beste Jan en Marvin

    Zie voor meer gegevens mijn artikel (met aanvullingen van Leo Adriaenssen): Een Loonse prehistorische akte uit 1485 : de boedelverdeling van het echtpaar Van Schouwen-Van Haestrecht, in: De Brabantse Leeuw, 58 (2009), nr. 4, p. 209-212 (met een fragmentgenealogie Van S(c)ouwen.

    Met vriendelijke groet,
    Arie Jan Stasse

    --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "Marvin" <brandesstamboom@...> wrote:
    >
    > Beste Jan,
    >
    > Ik kan de ouders nietvinden.
    > Wel kom ik tegen;
    >
    > Ermgart Claess die Bont trouwde met Peter Peters van Scouwen.
    > (5 GAH, R 1201, f 318V, 1430/31. R 1205, f 251, 1434/35) In 1436 verklaarde
    > hij, dat de predikheren van Den
    > Bosch het recht hadden om met pleyten een Venloonse vaert
    > te gebruiken tussen zijn erf, aan beide zijden en ter lengte
    > van dat erf.6 Peter van Scouwen was schout van Loon op
    > Zand.7 Ermgart was zijn weduwe in 1444 en leefde nog in
    > 1460.8 Peter en Ermgart hadden ten minste twee zonen:
    >
    > a. Peeter van Schouwen, priester te Loon op Zand in 1482,
    > in 1519 de absente rector van het Lambertus- en Nicolaasaltaar
    > te Rijsbergen.9
    >
    > b. Gherit Peters van Schouwen10, schout van Loon op Zand, vader van:
    > aa. Jan Gheraerts van Schouwen, schout van Loon op Zand, volgt onder V.
    > bb. Gysbertken Gherits van Schouwen.11
    > cc. Peter Gherits van Schouwen.11
    > dd. Dierck Gherits van Schouwen.12
    >
    > 8) GAH, R 1215, f 147, 10 december 1444. R 1230, f 244V, 30 juni 1460.
    > 9) G.C.A. Juten, Consilium de Beke (Z.pl., z.j.) 241. G. Bannenberg, A.
    > Frenken en H. Hens, De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek
    > in de 15de- en 16de-eeuwse registers van het aartsdiakenaat Kempenland
    > (2 dhi; Nijmegen, 1968-1970) II, 161).
    > 10) GAH, R 1225, f415, 1454/55. R 1226, ff 19, 263V, 1455/56. R 1235, f178,
    > 1465/66. R 1243, f 283v, 1473/74. R 1252, f 121v, 1482/83.
    > 11) GAH, R 1265, f355, 1495/97.
    > 12) GAH, R 1241, f 90V, 1471/72.
    >
    > bbl 1992
    > ----------------------
    >
    >
    >
   • Wilbert Steenbakkers
    Arie, hebben deze een link naar het Boxtelse geslacht Stoopen (alias van Haestrecht, alias van de Nostrum (zoals ze nu nog heten) ? Wilbert ... Van: Arie Aan:
    Message 3 of 12 , Mar 2, 2010
    • 0 Attachment
     Arie,

     hebben deze een link naar het Boxtelse geslacht Stoopen (alias van Haestrecht, alias van de Nostrum (zoals ze nu nog heten) ?

     Wilbert

     ----- Oorspronkelijk bericht -----
     Van: Arie
     Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
     Verzonden: dinsdag 2 maart 2010 11:19
     Onderwerp: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Haestrecht
     Beste Jan en Marvin

     Zie voor meer gegevens mijn artikel (met aanvullingen van Leo Adriaenssen): Een Loonse prehistorische akte uit 1485 : de boedelverdeling van het echtpaar Van Schouwen-Van Haestrecht, in: De Brabantse Leeuw, 58 (2009), nr. 4, p. 209-212 (met een fragmentgenealogie Van S(c)ouwen.

     Met vriendelijke groet,
     Arie Jan Stasse
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.