Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: [welgeborenen] Fw: Yahoo! Groups ZuidHolland-Genealogy Messages Message 2608 of 2772

Expand Messages
 • a.a. van deelen
  Yahoo! Groups : ZuidHolland-Genealogy Messages :Message 2608 of 2772Hierbij gaat een bericht die ik eerder doorgezonden heb aan verschillende andere sites, dit
  Message 1 of 1 , Jan 7, 2002
  • 0 Attachment
   Yahoo! Groups : ZuidHolland-Genealogy Messages :Message 2608 of 2772Hierbij gaat een bericht die ik eerder doorgezonden heb aan verschillende andere sites, dit naar aanleiding van de vraag van de heer van Gils. Met dergelijke informatie kun je een genealogie aankleden voor anderen die daar minder mee bezig zijn en duidelijk maken hoe de mensen eventueel geleefd hebben, in wat voor kommervolle omstandigheden c.q. wat hun blijde inkomsten waren.
   Met vriendelijke groet, tekent
   Harry van Deelen
   ----- Original Message -----   Home
   Messages
   Post
   Chat
   Files
   Photos
   Bookmarks
   Database
   Polls
   Members
   Calendar
   Promote

   --------------------------------------------------------------

   = Owner
   = Moderator
   = Online

   Message 2608 of 2772 | Previous | Next [ Up Thread ] Message Index Msg #

   From: "a.a. van deelen" <aa.vandeelen@q...>
   Date: Fri Nov 30, 2001 9:14 am
   Subject: Inkomens en waarden in de 17de eeuw en later

   Lectori Salutem,
   Er is soms nogal wat te doen rond de waarden die onze voorouders in hun
   bezit hebben gehad, vaak zijn wij niet bewust van het feit dat de waarde
   welke is opgegeven bij een begravenis, eigenlijk de vastlegging is van hun
   stand en standing, zeg maar de economische voet waarop zij leefden, je moest
   namelijk betalen naar de waarde die men vertegenwoordigde voor de
   belastingen, u ziet het er is niks nieuws onder de zon.
   Op ons onvolprezen internet is er veel informatie over lonen en onkomens in
   vroeger tijd te vinden. (Het copyright van onderstaande informatie behoort
   uiteraard aan de genoemde bronnen, dan wel aan diegenen van wie zij het weer
   hebben verkregen en (hopelijk) met toestemming op internet hebben
   gepubliceerd. Bij voorbaat excuus als het hier weergeven van deze informatie
   iemands copyright schaadt, het gebeurt in ieder geval niet met een
   commercieel, maar met een wetenschappelijk doel, bovendien wordt er conform
   de regelgeving terzake verwezen naar de herkomst.)
   Met dank aan het zoekwerk van de heer Toon v.d. Werf.


   http://www.ecn.nl/zijpe/society/zhb_1997/verhaal.html
   Uit: Zijper Historie Bladen 15.1, p.3-23 (1997). Uitgave van: Historische
   Vereniging "De Zijpe"
   Auteur: L.F(rank) van Loo

   Het dagelijks brood
   Los van de boeren (zie hierna) was de `werkende klasse' in 1828 als volgt
   samengesteld: 194 manlijke en 163 vrouwelijke dienst- en werkboden (meiden
   en knechts vooral bij de boeren), 217 dagloners/arbeiders, 68
   ambachtsknechts/werklieden, 19 pakkers/sjouwers/voerlieden/schippersknechten
   en 11 `rondventers'. Voorts zelfstandige ambachtslieden (smeden,
   timmerlieden), acht bakkers, twintig man in dienst van de polder en tien bij
   de gemeente (onderwijzers, politie). In de sector verkeer en handel zien we
   64 schippers/kooplui-winkeliers/herbergiers/grutters en een graanhandelaar.
   Dat was Gerrit Blaauboer, eerst wethouder en van 1826 tot 1841 burgemeester
   van Zijpe.
   > Veel kostwinners hadden een combinatie van beroepen in die tijd. Zo was
   politieman Voorthuysen ook vrachtrijder (met paard en wagen), boerde hij met
   twee koetjes en verhuurde hij drie kamertjes in zijn huisje aan drie
   gezinnen... Vrouw en kinderen werkten ook meestal om het gezinsinkomen wat
   aan te vullen. Aanvullen, want ze kregen veel minder dan de mannen.
   >
   > De dagloners/arbeiders hadden een loon in 1840 van gemiddeld f. 0,60 tot
   f. 0,75 per dag, als er werk was. Aan huur betaalden ze twee kwartjes tot
   zestig cent per week en volgens het gemeentebestuur was het inkomen "te
   gering om daarvan iets op zij te leggen". Bij strenge vorst en vaker in de
   winter of bij ziekte ontvingen deze mensen geen loon en dan was het dus
   armoede. De gemeente of kerk moest bijspringen met wat geld en wellicht
   brood. Ook op kerkelijke feestdagen werd er niet gewerkt en ontving men dus
   geen loon. Een kerstpakket met voedingsmiddelen hielp in het verleden om de
   eerste kerstdag, die niet per definitie op een zondag viel, door te komen.
   >
   > http://www.richel.org/sbo/vdmuelen.htm
   > Vaderschap in de achttiende eeuw: de gebroeders Van der Muelen
   > Door Benjamin Roberts
   > In een noot bij dit verhaal staat:
   > De Jong (1987), 100-102. Burgemeester Six van Amsterdam
   schonk in 1730 de opbrengsten van het ambt van postmeester te Antwerpen als
   pillegift. Het betrof een jaarlijks inkomen van fl. 11.678 Volgens het
   dagboek van de zeventiende-eeuwse Engelse predikant Ralph Josselin waren
   peetouders vaak verwanten: MacFarlane (1970), 145
   >
   > http://www.users.skynet.be/Ravels-Weelde-Poppel/nieuwe_pagina_1463.htm
   > De parochie van St.-Michiel
   > Uit: Ravels, Weelde, Poppel Welkom op deze website! Hier vindt u actuele,
   genealogische en historische informatie over "De Drie Goddelijke Deugden",
   want zo worden Ravels, Weelde en Poppel sinds oudsher genoemd.
   >
   >
   > Het inkomen van de pastoor
   > Wij kunnen hier niet ingaan op al de bezittingen, schenkingen en lasten
   die ten voordele van de parochiekerk en de pastoor vermeld worden in de
   onderscheiden kerkrekeningen, manuales en dokumenten. Toch lijkt het ons
   interessant even na te gaan wat bv. in 1770 het inkomen was van de pastoor
   wat betreft het regulier beneficie. Wij vonden in een verslag desbetreffende
   de volgende gegevens. Het regulier beneficie behoorde aan de abdij van
   Averbode. De voordelen waren:
   >
   > 1. De pastoor bekwam een derde van de oude of grote tiende van heel het
   dorp Weelde. Opbrengst: 200 viertelen rogge per jaar.
   > 2. Hij genoot de gehele novale tiende
   > 3. Een derde van de vlastiende was voor hem, indien het vlas gewonnen werd
   op oude erven. Op de nieuwe erven had hij de hele tiende.
   > 4 Een derde van de lammertiende kon hij ontvangen op oude erven, maar de
   gehele tiende op nieuwe erven
   > 5. De panes praebentales brachten hem steeds 14 pond brood op per 380
   roeden zaailand. Diegenen die zoveel grond niet bezaten doch er zelfstandig
   woonden, gaven 7 pond. Nochtans, vermits de inwoners niet wilden voldoen aan
   de panes en de pastoor ermee akkoord ging, had dit in negen jaren niets meer
   opgebracht
   > 6. Daarbij bezat de kerk nog gronden waarvan de pastoor de huur mocht
   opstrijken:
   > a) een boerderij met hof en aanstede in het Laar: 1400
   roeden oppervlakte
   > b) de weideakker tegenover de hoeve: 300 roeden
   > c) een drieske van 51 roeden
   > d) de Poppelse akker: 300 roeden
   > Als bijkomende bezittingen geeft men in 1755 nog op:
   > 1. De Ossenvennen: 150 roeden
   > 2. Een heideveld: 200 roeden
   > 3. Een perceel genoemd de Borcht met weide en een klein
   hofke: 270 roeden.
   >
   > Naast dit regulier beneficie waren er blijkbaar nog andere schenkingen,
   legaten, gunsten, gewoonten en benefici�n. Doch ook dit inkomen was niet
   standvastig en men kon er niet altijd even grote onkosten mee dekken. In de
   armoedige toestand bij het begin der zeventiende eeuw was er reeds een
   verzoek ingediend door de "regeerders" van Weelde bij de prelaat van
   Averbode. Zij opperden dat de bevolking erg "gedepaupereert" was door de
   pestilentie. De prelaat beloofde dan de pastoor te helpen en schreef hun dat
   die ziekte (pest) een genade was van de Heer almachtig. Nog kwam er echter
   geen werkelijke welstand. De bevolking was niet bij machte sterk te steunen
   en de inkomsten waren te klein om alles te onderhouden (kerk, pastorij,
   kerkelijke goederen, enz). Hierover werden vele brieven geschreven om steun
   en hulp van de abt. Wij weiden er elders uitvoerig over uit.
   >
   > Op 21 februari 1686 deed de pastoor zijn beklag over de daling van de
   prijs van het graan. Hij vreesde niet te kunnen bijdragen in de onkosten,
   vermits hij ook de onderpastoor moest onderhouden. Deze laatste moest ter
   plaatse resideren, omdat er 500 communicanten waren en 100 scholieren. Op 19
   mei 1700 kwam er echter een ordonnantie vanwege het Hof van Brabant. Van nu
   af moesten de pastoors met minder dan 300 gulden inkomen geen 20e penning
   meer betalen. Die met een inkomen tussen 300 en 450 gulden betaalden 20e
   penning van hetgeen ze bezaten. Pastoor Otgeri betaalde 37 stuivers.
   Nochtans werd het leven duurder en in 1772 lezen wij in het handboek van een
   pastoor een en ander over zijn toestand. Wij hebben hierboven reeds gezien
   welke inkomsten hij in die tijd had en laten hier nu een en ander volgen
   inzake zijn uitgaven en onkosten. Hij klaagt erover dat het bier zeer slecht
   was en hij gedwongen was steeds wijn te schenken aan de "hospites en de
   paters stationarissen en anderen van eenig tracteer". Elders konden de
   pastoors meer doen met een gulden dan de pastoor te Weelde met 4 of 5
   schellingen. De pastoor moest aalmoezen geven, "bezwaart met de bestiering
   van den armen". Hij moest paters stationarissen logeren, maar ook anderen
   die kwamen bedelen voor hun kloosters met de permissie van de bisschop. Hij
   moest de "landtdeken bij visitatie tracteren en logeren". Reeds drie
   "reysen" had hij de bisschop bij het vormsel moeten logeren en trakteren. De
   hele tiende van Weelde, overgebracht in het cahier van 1686, bedroeg 1253
   gulden. Het was nog juist de waarde van toen ze verpacht was. Dit was de
   schuld van de sekretaris, die een "papenvijandt" was. Honderden jaren was de
   tiende minder verpacht geworden. De pastoors hadden verschillende jaren geen
   "genoegzame competentie" gehad. De tiende was merkelijk beginnen te
   "augmenteren" in 1748 of 1749. Aldus kunnen wij vaststellen dat de pastoor
   voortdurend te klagen had over zijn inkomen en blijkbaar moest onderdoen
   voor zijn kapelaan, die zich zelfs kon verheugen in een zekere overvloed en
   die aan de kerk heel wat kon voorschieten. Anderzijds zien wij zelfs, dat de
   schout en de schepenen een beroep doen op E.H.Van Lummen, gewezen kapelaan,
   om hun van de middelen van de kapelanie een lening af te staan van 200
   gulden tegen 3% om te gebruiken tot betaling der "Fransche contributie zo in
   de groote magazijnen als andersinds", alsmede tot betaling van de leveringen
   van de Keizerlijke troepen.
   >
   > http://geneaknowhow.net/faq/dagelijks-leven/geld.htm
   > GELD -- Achtergrondinfo-dagelijks leven
   > Waarde van het geld
   > Regelmatig worden er vragen gesteld in de trant van: mijn
   over-overgrootvader erfde 1000 gulden in 1850. Hoeveel zou dat nu waard
   zijn? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een antwoord op dergelijke vragen
   is lastig te geven. Je moet niet alleen kijken naar de geldontwaarding die
   zich de afgelopen 150 jaar heeft voorgedaan. De waarde van het geld hangt
   ook sterk samen met de goederen waaraan je het kunt uitgeven. Met die
   1000gulden zou hij b.v. een huis hebben kunnen kopen, maar dat was een huis
   zonder sanitair, electriciteit, luxe keuken, badkamer. Er zou geen dubbel
   glas in zitten, het zou geen spouwmuren hebben hebben en de ruimte zou ons
   vermoedelijk ook wat tegenvallen. Je kunt dus niet zeggen dat die 1000
   gulden van 150 jaar geleden, nu 300.000 gulden waard is. Dit geldt ook voor
   de besteding van het loon. Vaak ging 70% of meer van het inkomen op aan
   eerste levensbehoeften: het grootste deel daarvan aan eten(brood,
   aardappelen, pap). Stel je eens voor dat je nu voor 1500 gulden per maand
   brood (of aardappelen of pap, of een combinatie daarvan zou opeten), dat is
   25 broden per dag per gezin of 50 kilo goedkope aardappelen! Een andere
   factor, die vergelijking bemoeilijkt, is de verschillende belastingheffing.
   Tenslotte: door massaproduktie en invoer uit de derde wereld zijn sommige
   produkten verhoudingsgewijs veel goedkoper geworden. Kousen stoppen loont
   niet meer en naar de schoenmaker gaan is alleen verstandig als het om dure,
   enigszins traditioneel vervaardigde, schoenen gaat. Al met al is heel
   moeilijk om een goede vergelijking te maken.
   >
   > Daglonen
   > De daglonen lagen in de 18e eeuw op het platteland in het westen rond de 1
   gulden per dag, in het zuiden en oosten lag dit tussen de 10 stuivers en 1
   gulden per dag. Voor een vakman iets meer, voor een knecht wat minder. In en
   rond de steden lagen de loonkosten hoger (het dubbele). Er werd onderscheid
   gemaakt tussen inhuren 'met de kost' en inhuren 'op eigen kost'. In het
   eerste geval kreeg met niet alleen dagloon maar ook de kost en eventueel een
   slaapplaats. Omdat de kosten van levensonderhoud het belangrijkste deel van
   de uitgaven vormen, kon een lager dagloon met kost, meer waard zijn dan een
   hoger dagloon zonder kost.
   >
   > Rekenen
   > Zuidelijke Nederlanden (globaal):
   > 1 gulden of 1 pond = 20 schelling
   > 1 schelling = 12 penningen of 12 deniers
   > 1 penning = 2 obolen
   > of
   > 1 gulden = 20 stuivers
   > 1 stuiver = 4 oort
   > 1 oort = 2 negenmannekens
   > 1 oort = 18 myten
   > 1 stuiver = 3 plecken
   > 1 pleck = 24 myten
   >
   > Noordelijke Nederlanden (globaal):
   > 1 gulden = 20 stuiver
   > 1 stuiver = 16 penningen
   >
   > Voorbeeld (1 stuiver = 16 penningen):
   > 1.19.12
   > 0.13.11
   > --------- +
   > 1.32.23 = 1.33.7 = 2.13.7
   >
   >
   > Noteren en rekenen
   > (Uit: L.M. Hollestelle e.a. (red.), Werken met Zeeuwse bronnen, Amsterdam,
   1998)
   >
   > http://www.dse.nl/leende/pw/onderwijs.htm
   > Fragment uit: Geschiedenis onderwijs in Leende(c) Piet Willems
   > Eikenlaan 9 5595 AG Leende ; Tel. 040 2061429 30 juli 1996
   >
   > Toen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 5 december 1873 met een
   circulaire ook het gemeentebestuur van Leende aanschreven om de jaarwedde
   van de onderwijzers te verhogen, kregen ze vijf dagen later al namens de
   gemeenteraad een uitvoerig antwoord. Daarin stond dat de Leendse raad
   besloten had de jaarwedde van Borsten niet te verhogen. Hij genoot al een
   wedde van 450 gulden met een inkomen van 20 cents per leerling die de
   avondschool bezoekt, schreven burgemeester en wethouders, en dat is meer dan
   zijn inkomen van voor de invoering van de wet van 1857, en dat lag al 50
   gulden boven het bij de wet gevorderde minimum. Ter toelichting van zijn
   handelwijze schreef de raad, dat Borsten 'behoort tot de welgezeten
   ingezetenen dezer gemeente en zijn neven zaken schijnen hem een bestaan op
   zich zelf op te leveren. Hij heeft twee huizen en landerijen als zijn
   eigendom, waarvan hij het eene huis met zijn gezin bewoont en verhuurt de
   gemeente onderwijzerswoning, welke in goeden staat is onderhouden. Zijnde
   zijn winkel in manufacturen kruidenierswaren, boterhandel en koperwaren uit
   de koperslagerij zijns zoon die bij hem inwoont, wel beklant, terwijl zijne
   betrekking invloed erop uitoefent. Mede levert het Agentschap van eene
   brandassurantie hem nog wat op. Bovendien heeft hij landbouwbedrijf, zoodat
   hij in gunstige omstandigheden verkeert. In 1834 is hij als onderwijzer
   alhier aangesteld zoodat hij in Januari van het volgend jaar 40 jaren dienst
   heeft, en aanspraak op pensioen kan maken. Door de vestiging der hulpschool
   op het gehucht Strijp, is sedert zijne jaarwedde regeling zijn werkkring
   veel verminderd. Wij hebben aldus besloten zijn inkomen niet te mogen
   verhoogen, te meer daar als hij zijn pensioen zal vragen, de gemeente dan te
   zeer gedrukt zal worden omdat de inkomsten geheel uit belasting gevonden
   worden.
   >
   > Bij het vaceren dezer school zullen wij welligt verpligt zijn eene hoogere
   jaarwedde uit te schrijven om een bekwamen onderwijzer te erlangen volledig
   bekend met de nieuwe leerwijzen.
   >
   > De Jaarwedde van den Hulponderwijzer aan de Hulpschool Strijp bedraagt f
   325,- met vrije woning en grooten tuin en 20 cents voor iedere leerling voor
   de avondschool. Voor een jong mensch is dit inkomen voldoende en wordt dit
   ook erkend door de menigen der hulponderwijzers die om deze betrekking
   gevraagd hadden.
   >
   > PS Het aantal der schoolgaande kinderen zal op de helft gaan verminderd
   worden door het vestigen van een Liefde gesticht alhier, bestemd voor het
   lager onderwijs en handwerken voor meisjes, waarvoor de gelden reeds
   beschikbaar zijn.'
   >
   > http://www.kolumbus.fi/marley/hoevelak.htm
   > Een geschiedenis van een Dorp en wat over een familie Leijenhorst, met en
   zonder Van.
   > Samengesteld door Martinus Leyenhorst.
   >
   > Uit gegevens uit het archief van de familie Schimmelpenninck blijkt, dat
   de boerderij Leijenhorst een bepaalde periode geexploiteerd is voor rekening
   van de al eerder genoemde Baron A.J. Zijn kasboek doet vermoeden dat hij met
   de exploitatie begonnen is in Februari 1857. Hij pacht Leijenhorst van zijn
   moeder voor f 485,- per jaar. Hij leent een be-drijfskapitaal van haar (van
   Mama) van f. 4.548,- en gaat daarmee aan de slag. Zijn landbouwkundige
   interesse blijkt duidelijk uit de zeer minutieuze opstellin-(bladzijde
   75)gen die hij heeft gemaakt van de inkomsten en uitgaven.Over de jaren
   1857-1860 zijn dagboeken opgemaakt, niet alleen de kas betreffende maar ook
   met beschrijving van het weer (de warmte-opgaven zijn genomen op een
   thermometer hangende op het zuiden en dagelijks te twaalf uren), de
   werkzaamheden op het land enzovoorts.
   > Omdat de bewaarde gegevens een aardig overzicht geven van het reilen en
   zeilen van een boerenbedrijf in het midden van de vorige eeuw, vermeld ik
   hierbij een aantal feiten. Op het bedrijf zijn in 1857 werkzaam:
   > de "bedrijfsleider" Toon (Antonie) Kraaikamp, die verdient
   f 182,-
   > zijn vrouw Mina, met een inkomen van f 52,-
   > de "meid" Wilhelmina Buijs f 50,-
   > de knecht Jan van Kommeren f 85,-
   > de knecht Gijs van 't Veld f 98,-
   > en de knecht Hannes Walet f 68,-
   > De knechten worden ingehuurd voor de periode van 9 februari tot 18
   oktober; voor dat tijdvak beuren zij de genoemde bedragen. Bij de in
   diensttreding krijgen de knech-ten en de meid f 3,- handgeld; dit bedrag
   mogen zij houden indien zij tot 18 oktober blijven. De rest van het loon
   wordt in ��n termijn op de laatstgenoemde datum uitbetaald. Naast dit vaste
   personeel zijn er ook regelmatig dagloners in dienst. Vooral het wieden van
   de akkers wordt gedaan door dergelijke losse krachten. In juli 1859 verdient
   de voorwiedster T.Boshuizen 45 ct. per dag, de wieders P. van Es, L. Beitler
   en M. Wernsen 40 ct. en W. Wernsen 30 ct. Ook bij het hooien, oogsten van de
   gewassen, het grasmaaien en het spitten werd wel een beroep gedaan op
   dergelijke krachten. Het bedrijfsgebeuren werd regelmatig opgeluisterd door
   het nuttigen van jenever; uit het kasboek blijkt de aanschaf bijvoorbeeld
   bij het inhalen van de oogst, het legen van een put, het grasmaaien en het
   opladen van varkens (bij aflevering). Toon Kraaikamp houdt als
   bedrijfsleider een kasboek bij, waarin hij alle dagelijkse uitgaven en
   inkomsten verant-woordt. Eens per week wordt er afgerekend met de heer
   Schimmelpenninck. Uit diens boekhouding blijkt, dat Toon recht had op een
   "omzetprovisie": 1% van de opbrengst van de produkten werd aan hem
   uitbetaald. Het kasboek van de baron vermeldt ook berekeningen van zijn
   winsten en verliezen. Op 15 november 1857 is gekocht het 5e mestvarken; dit
   is geslacht op 9 november 1858.
   >
   > Hij heeft in 51 weken gebruikt:
   > 2827 kop karnemelk: de 20 kop 6 cts f 8,48
   > 7 1/2 mud aardappels f 12,00
   > 1 1/4 mud roggemeel f 8,05
   > brand voor stoken van de oven f 1,75
   > inkoop (aankoop-prijs) f 6,25
   > onkosten f
   36,53
   > Opbrengst:
   > het woog schoon 170 pond � 40 cts f
   68,--
   > 7 voer mest � 1,50 = f 10,50
   > 3 voer mest � f 2,-- = f 6,--
   >
   f 16,50 f 84,50 voordeel f 47,97
   > (bl. 76) Uit de cijfers blijkt dat nagenoeg alle varkens in de periode
   1857 - 1861 een voordeel hebben opgeleverd. Grote winsten heeft de boerderij
   echter niet opgebracht: de rekening over 1858 vermeldt een batig saldo van
   f182,63.
   >
   > http://www.sdu.nl/uitg/geschiedenis/ijkpunt/1650hfdst.html
   > Prof.dr. Willem Frijhoff, historicus aan de Vrije Universiteit Amsterdam,
   en prof.dr. Marijke Spies, tot voor kort werkzaam als neerlandica aan
   dezelfde universiteit, beschrijven in Bevochten eendracht de
   cultuurgeschiedenis van de Republiek: filosofie, godsdienst, kunst,
   literatuur, muziek, sociale cultuur en culturele infrastructuur.
   > Een deel van het eerste hoofdstuk van "1650 - Bevochten eendracht" is hier
   te lezen.
   >
   > (Loon en inkomen)
   > Het bestaansminimum voor een huishouden in de Hollandse steden wordt voor
   1650 op inkomsten ter hoogte van 200 gulden geschat. Het jaarinkomen van een
   ongeschoold arbeider bedroeg er toen zeker niet meer dan 240 gulden, eerder
   minder, waarbij dan nog wat moeilijk te becijferen extra inkomsten van
   andere gezinsleden kunnen komen. Ter overbrugging van momenten zonder werk
   of inkomen, maar ook om zich te vestigen, zijn huis in te richten, bij
   ziekte en grote uitgaven voor kleding of huwelijk moest men zich in de
   schulden steken en bleef van het magere salaris nog minder over.
   Werkloosheid, ook tijdelijk, werd al gauw een kleine ramp voor het gezin. De
   koopkracht werd bovendien be�nvloed door de van jaar tot jaar sterk
   wisselende prijzen van de eerste levensbehoeften. Hoewel de nominale lonen
   sedert de Opstand heel sterk waren gestegen, gold dat veel minder voor het
   re�le loon, dus voor de koopkracht. Rond 1650 was die in een dal geraakt
   waaruit ze de komende decennia weer snel omhoog krabbelde om in de jaren
   1680 een hoogtepunt te bereiken. De jaren na 1650 vormden de doorbraak van
   de gouden eeuw voor de gewone man. De lonen bleven op peil, en door de bank
   genomen stegen de prijzen niet, ze konden zelfs dalen. Hoewel vier vijfde
   van de bevolking minder dan 600 gulden per jaar verdiende, bedroeg het
   gemiddeld gezinsinkomenvan die grote groep naar schatting toch zo'n 363
   gulden.
   > Iets hoger in de maatschappelijke orde waren ook de salarissen wel wat
   vetter. Een dorpspredikant verdiende zeker tweemaal zoveel als een arbeider,
   maar hij had dan ook beroepskosten en standsverplichtingen. En vooral: zijn
   vrouw kon het zich eigenlijk niet veroorloven erbij werken - iets wat voor
   een loonarbeider vanzelfsprekend was. Een predikant genoot maatschappelijk
   aanzien en cultureel prestige, zeker op het platteland waar hij niet zelden
   de enige intellectueel geschoolde was, maar financieel was het voor hem
   beslist geen vetpot. Boeken, papier, pennen en inkt, een mantel en hoed voor
   hemzelf, een passende muts en 'japonse rok' voor zijn vrouw waren uitgaven
   waarop niet kon worden beknibbeld maar die bij tegenslag al gauw de nodige
   hoofdbrekens kostten. In een pamflet van 1658 berekende zo'n predikant dan
   ook uitvoerig waarom een salaris van 500 gulden voor hem ontoereikend was.
   Nevenwerkzaamheden (betaald schrijfwerk, lesgeven, land of tuinbouw, ja
   handel) waren dan ook nauwelijks te vermijden wilde zo'n dominee zijn stand
   op kunnen houden. Dat gold ook voor leraren aan de Latijnse scholen. Ze
   kregen een vergelijkbaar salaris dat werd aangevuld met bijlessen en het
   houden van kostleerlingen. Bedeelden of weeskinderen moesten het met minder
   dan een kwart van dominee's salaris doen: honderd gulden per jaar was voor
   hen al heel mooi. Een matroos op een haringbuis verdiende in 1658 per maand
   12 gulden, met een toeslag in haring. Voor gewone soldaten als piekeniers en
   musketiers bedroeg het minimumloon 11 gulden per 'heremaand' maar die
   'maand' duurde 42 dagen. Het was dus in geen geval een vetpot. Maar de
   Republiek onderscheidde zich tenminste van nogal wat andere Europese staten
   door de relatief betrouwbare betalingspraktijk van de overheid, zodat aan
   ambtenaren, predikanten, loonarbeiders en soldaten een minimale
   bestaanszekerheid gewaarborgd was.
   > .....
   > (Belastingen)
   > Waar precies in de belevingswereld de drempels van het persoonlijk
   vermogen lagen blijkt uit de termen 'kapitalisten', in 1653 in Holland
   ingevoerd voor degenen die een vermogen van meer dan 2000 gulden bezaten, en
   'halve kapitalisten', voor vermogens boven de 1000 gulden. Hoewel het
   uitermate moeilijk is om inzicht te krijgen in de re�le belastingdruk die op
   de huishoudens rustte, is berekend dat rond 1650 de bovenste 30% van de
   samenleving in totaal gemiddeld zo'n twintig gulden per hoofd aan
   belastingen betaalde, de onderste 70% ruim elf gulden per hoofd. Twee
   conclusies dringen zich op: naarmate een gezin groeide woog de belastingdruk
   zwaarder, en gezien de grote verschillen tussen de inkomens werd de betere
   burgerij door de fiscus relatief ontzien. De belasting was in feite niet
   progressief, maar regressief. Maar in tegenstelling tot de meeste andere
   landen van Europa bestond er in de Republiek nauwelijks belastingvrijdom op
   grond van heerlijke of kerkelijke voorrechten. Iedereen - of bijna
   iedereen - was voor de fiscus gelijk.

   Met vriendelijke groet, tekent
   Harry van Deelen
   Msg #
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.