Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

DDo^`ng ba`o o+i,Bo.n ba'n nu+o+'c buo^n da^n dda^u he^'t ca? ro^`i?

Expand Messages
 • Tran Nam Binh
  Theo tường thuật của báo Taipei Times,bà Lôi Tình thuộc viện lập pháp ĐàiLoan ,đã đưa một phụ nữ Việt Nam ,người đã bị
  Message 1 of 1 , Jun 2, 2005
  • 0 Attachment
   Theo tường thuật của báo Taipei Times,bà Lôi Tình thuộc viện lập pháp ĐàiLoan ,đã đưa một phụ nữ Việt Nam ,người  đã bị hai cha con "quỷ râu xanh" [74 và 48 tuổi người ĐàiLoan,chủ 1 công ty  hợp tác với nhà cầm quyền cộng sản VN tại Hànội để đưa các thiếu nữ VN  sang làm công tại Đài Loan]thay nhau hãm hiếp nhiều lần [có 20 thiếu nữ VN như vậy đã bị hiếp dâm bởi 2 con quỷ này]ra trước một cuộc họp báọ
    
   Trong cuộc họp báo,thiếu nữ nạn nhân VN  kia phải che mặt kín mít vì sợ nhà cầm quyền cộng sản VN nhận diện rồi trả thù vì đã không nghe lời viên chức đại diện đảng Cộng Sản VN  là không được tố cáo 2 con quỷ râu xanh bởi họ là những ông chủ lớn, đối tác làm ăn lớn với nhà cầm quyền Hà Nội trong việc buôn bán phụ nữ Việt Nam sang Đài Loan làm nô lệ .
    
   Người phụ nữ lên tiếng trước các nhà baó, đã run rẩy tố giác  đại diện tại Đài Bắc của chính phủ ở Hànội[trích nguyên văn bản tin đăng trên tờ Việt Báo]đã ép buộc bà và người
   em của bà  huỷ bỏ vụ kiện.
    
   Bà nói :.............................
    
   :...."vụ xâm phạm tính dục đó đã gây ra những thiệt hại to lớn về thể xác và tinh cảm cho hai chị em chúng tôi mà bây giờ chúng tôi lại còn bị chính phủ của mình hăm dọạ ......"
    
   Thiên địa th'anh thần ơi,hãy cúi xuống thương xót cho dân nước tôi,đau đớn và nhục nhã cho con dân Việt Nam chúng tôi là nhuờng  nào khi phải chịu đựng bao đắng cay khổ hải từ khi bọn Cộng Sản cướp quyền cai trị 30 năm trời nay tại Việt Nam.
    
   Trong lịch sử 4000 năm lập quốc của chúng tôi,1000 năm bị giặc TẦU  xâm lăng cai trị,gần 100 năm Thực dân Pháp xâm lược,dân VIỆT chúng tôi cũng chưa bao giờ bị NHỤC NHÃ,ĐẮNG CAY và bị ĐỐI XỬ cùng hung cực ác như thế này bao giờ.
    
   MẠNH,LƯƠNG, KHẢI ơi!
    
   Chúng mày là người hay là ác thú?Chúng mày còn có tai nghe,còn có mắt thấy,còn có trái tim để rung động trước thảm cảnh vô cùng tàn nhẫn này không!
    
   Còn có phải là người Việt nữa không mà sao chúng mày đầy đọa dân VIỆT đến dường nàỵ
    
   Toado91767
    
   ----
    
   Theo tu+o+`ng thua^.t cu?a ba'o Taipei Times,ba` Lo^i Ti`nh thuo^.c vie^.n la^.p pha'p DDa`iLoan ,dda~ ddu+a mo^.t phu. nu+~ Vie^.t Nam ,ngu+o+`i  dda~ bi. hai cha con "quy? ra^u xanh" [74 va` 48 tuo^?i ngu+o+`i DDa`iLoan,chu? 1 co^ng ty  ho+.p ta'c vo+'i nha` ca^`m quye^`n co^.ng sa?n VN ta.i Ha`no^.i dde^? ddu+a ca'c thie^'u nu+~ VN  sang la`m co^ng ta.i DDa`i Loan]thay nhau ha~m hie^'p nhie^`u la^`n [co' 20 thie^'u nu+~ VN nhu+ va^.y dda~ bi. hie^'p da^m bo+?i 2 con quy? na`y]ra tru+o+'c mo^.t cuo^.c ho.p ba'o.
    
   Trong cuo^.c ho.p ba'o,thie^'u nu+~ na.n nha^n VN  kia pha?i che ma(.t ki'n mi't vi` so+. nha` ca^`m quye^`n co^.ng sa?n VN nha^.n die^.n ro^`i tra? thu` vi` dda~ kho^ng nghe lo+`i vie^n chu+'c dda.i die^.n dda?ng Co^.ng Sa?n VN  la` kho^ng ddu+o+.c to^' ca'o 2 con quy? ra^u xanh bo+?i ho. la` nhu+~ng o^ng chu? lo+'n, ddo^'i ta'c la`m a(n lo+'n vo+'i nha` ca^`m quye^`n Ha` No^.i trong vie^.c buo^n ba'n phu. nu+~ Vie^.t Nam sang DDa`i Loan la`m no^ le^. .
    
   Ngu+o+`i phu. nu+~ le^n tie^'ng tru+o+'c ca'c nha` bao', dda~ run ra^?y to^' gia'c  dda.i die^.n ta.i DDa`i Ba('c cu?a chi'nh phu? o+? Ha`no^.i[tri'ch nguye^n va(n ba?n tin dda(ng tre^n to+` Vie^.t Ba'o]dda~ e'p buo^.c ba` va` ngu+o+`i
   em cu?a ba`  huy? bo? vu. kie^.n.
    
   Ba` no'i :.............................
    
   :...."vu. xa^m pha.m ti'nh du.c ddo' dda~ ga^y ra nhu+~ng thie^.t ha.i to lo+'n ve^` the^? xa'c va` tinh ca?m cho hai chi. em chu'ng to^i ma` ba^y gio+` chu'ng to^i la.i co`n bi. chi'nh phu? cu?a mi`nh ha(m do.a. ......"
    
   Thie^n ddi.a th'anh tha^`n o+i,ha~y cu'i xuo^'ng thu+o+ng xo't cho da^n nu+o+'c to^i,ddau ddo+'n va` nhu.c nha~ cho con da^n Vie^.t Nam chu'ng to^i la` nhuo+`ng  na`o khi pha?i chi.u ddu+.ng bao dda('ng cay kho^? ha?i tu+` khi bo.n Co^.ng Sa?n cu+o+'p quye^`n cai tri. 30 na(m tro+`i nay ta.i Vie^.t Nam.
    
   Trong li.ch su+? 4000 na(m la^.p quo^'c cu?a chu'ng to^i,1000 na(m bi. gia(.c TA^`U  xa^m la(ng cai tri.,ga^`n 100 na(m Thu+.c da^n Pha'p xa^m lu+o+.c,da^n VIE^.T chu'ng to^i cu~ng chu+a bao gio+` bi. NHU.C NHA~,DDA('NG CAY va` bi. DDO^'I XU+? cu`ng hung cu+.c a'c nhu+ the^' na`y bao gio+`.
    
   MA.NH,LU+O+NG, KHA?I o+i!
    
   Chu'ng ma`y la` ngu+o+`i hay la` a'c thu'?Chu'ng ma`y co`n co' tai nghe,co`n co' ma('t tha^'y,co`n co' tra'i tim dde^? rung ddo^.ng tru+o+'c tha?m ca?nh vo^ cu`ng ta`n nha^~n na`y kho^ng!
    
   Co`n co' pha?i la` ngu+o+`i Vie^.t nu+~a kho^ng ma` sao chu'ng ma`y dda^`y ddo.a da^n VIE^.T dde^'n du+o+`ng na`y.
    
   Toado91767
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.