Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ba`i cu?a TS NGUYE^~N BA' LONG ve^` "GIA?I PHA'P CHUYE^?N HO'A D-A^'T NU*O*'C" tru*o*'c D-A.I HO^.I X D-a?ng CSVN

Expand Messages
 • Tran Nam Binh
  (unicode va vietnet) English, Vietnamese, UNICODE va Vietnet (B#7843;n ti#7871;ng Anh d#432;#7899;i b#7843;n Vietnet ti#7871;ng Vi#7879;t, UNICODE ) GI#7842;I
  Message 1 of 1 , Aug 2, 2004
   (unicode va vietnet)
    
    

   English, Vietnamese, UNICODE va Vietnet

    (Bản tiếng Anh dưới bản Vietnet tiếng Việt, UNICODE )
    
    
   GIẢI PH�P KHẢ HO�N GIỮẦ NỔI DẬY, H�NH TH�NH ĐẢNG D�N CHỦ LY KHAI & C�NG CUỘC  CHUYỂN H�A ĐẤT NƯỚC TRƯỚC ĐH 10

   Phong Tr�o Hiến Chương 2000/The Charter 2000 Movement
    
    B�i viết n�y đi v�o chiều s�u của suy tư, đưa ra  s�ch lược chuyển h�a h�a b�nh được t�m gọn trong 4 c�u thơ ở cuối b�i. Tuy nhi�n, ch�ng ta cần ph�n t�ch c�c điều kiện của t�nh h�nh thực tại v� cuộc đấu tranh giữa D�N CHỦ  v� CHUY�N CH�NH  đang diễn ra gay gắt ở nước ta. Từ đ� mới thấy được s�ch lược n�o l� tốt nhất để cứu nước hiệu qủa,�t tổn thất. Xin độc giả ch� � b�i n�y.
    

    Hiện Đảng CSVN đang coi đất nước như một đồ vật ri�ng tư muốn mua b�n thế n�o cũng được, v� Đảng n�y đang đi h�ng hai giữa Mỹ v� Trung Cộng với tư thế hy sinh bất cứ c�i g� của đất nước để b�m lấy cả hai hầu t�m sự hậu thuẩn của hai cường quốc n�y, k�o d�i chuy�n ch�nh v� hạn. H�y ph�n t�ch về s�ch lược Đảng CSVN đang đi v� c�ch m� Đảng n�y sử dụng đất nước như một m�n đồ vật để biết ch�ng ta phải l�m g� để lấy lại đất nước v� đoạt lại c�c quyền của con người theo bản Tuy�n Ng�n Quốc Tế Nh�n Quyền v� c�c c�ng ước li�n hệ, được cụ thể h�a cho trường hợp VN qua Hiến Chương 2000, c�n gọi l� Hiến Chương Nh�n Quyền - X�y Dựng D�n Chủ - v� Ph�t Triển Đất Nước của người Việt, c�ng bố ng�y 26-11-2000 tại Hội Trường Quốc Tế FIAP, Paris. Số 56 Khai Th�c Thị Trường của th�ng 10-11-12/2004 tới sẽ l� số Kỷ Niệm 4 năm Hiến Chương 2000. Ngay từ số b�o 55 n�y, vấn đề kết hợp giữa c�c tổ chức c�ch mạng hải ngoại với c�c lực lượng t�n gi�o v� d�n tộc quốc nội để tạo chuyển ho� cho đất nước trước Đại Hội X Đảng CSVN năm tới sẽ được b�n x�t v� t�m phương thực hiện, m� mục ti�u l� tạo một "ngọn triều" để chuyển h�a đất nước: tham vọng m� hồi 1996, Nguyễn Hộ đ� từng ph�t động nhưng thất bại v� sự can thiệp của ph�i đo�n h�ng hậu Trung Cộng l�n đến cả trăm người l�m xoay chuyển c�n c�n giữa phe muốn tạo đột biến v� phe theo Trung Cộng. Với c�c điều kiện c� kh�c hơn ng�y nay, ch�ng ta thử ph�n t�ch c�c t�nh huống sẽ dẫn đến Đại Hội X Đảng CSVN để từ đ� th�c đẩy sự chuyển h�a xứ sở.
   ỊS�CH LƯỢC CỦA ĐẢNG CSVN: B�N ĐỨNG ĐẤT NƯỚC V� NHƯỢNG BỘ TRUNG CỘNG V� MỸ ĐỂ LẤY SỰ HỖ TRỢ CỦA HAI CƯỜNG QUỐC N�Y. TRONG NƯỚC, ĐẢNG CSVN MẶC T�NH THAO T�NG
    Đảng CSVN lại t�i giở những tr� tồi tệ nhất m� n� đ� tiến h�nh những năm sau 1945 nhằm ti�u diệt c�c lực lượng kh�ng c�ng ch�nh kiến (như VNQĐD, ĐV�) bằng c�ch bắt tay với Ph�p. B�y giờ Đảng CSVN lại chơi tr� n�y với c�c lực lượng đối kh�ng v� c�c t�n gi�o quốc nội sau khi bắt tay với hai thế lực c� ảnh hưởng nhất đối với VN l� T�u v� Mỹ. Để T�u chịu để y�n cho VC bắt tay với Mỹ, VC phải nhượng bộ lớn cả một phần giang san gấm v�c l� khoảng 12000 c�y số vu�ng l�nh hải Vịnh Bắc Bộ. Tại sao VC chịu d�ng cả một phần giang sơn cho T�u trong điều kiện m� nhiều người ngạc nhi�n: VC kh�ng đang c� chiến tranh hoặc bại trận với T�u m� phải d�ng l�nh thổ. VC đang t�nh giở lại tr� "đu gi�y" giữa T�u v� Mỹ, giống như trước kia Hồ Ch� Minh "đu gi�y" giữa Nga v� T�u. VC biết rằng chỉ c� "đu gi�y" l� c� lợi nhất. VC rất muốn đi với Mỹ nhưng lại sợ T�u hơn, bởi v� T�u đang khống chế nội bộ VC,nhất l� từ sau Đại Hội 8. Những người tiến bộ như Nguyễn Hộ muốn tho�t ra khỏi gọng kềm n�y m� kh�ng được. Từ sau Đại Hội 8�, Trung Cộng khống chế hẵn VNCS , m� đỉnh cao l� L� Khả Phi�u v� N�ng Đức Mạnh đ� k� kết v� thực hiện việc "b�n nước" cho T�u. C� thể n�o những t�n ch� săn như L� Khả Phi�u v� N�ng Đức Mạnh - với Phi�u bị nghi l� nằm v�ng cho T�u trong Đảng CSVN - tho�t được việc d�ng hiến l�nh thổ cho T�u hay kh�ng? Kh� lắm! V� T�u đ� g�i thế , mua chuộc v� khống chế nội t�nh ch�nh trị VN từ l�u rồi! Những ng�y c�n ảnh hưởng của Li�n X�, t�nh h�nh đở hơn v� phe th�n Nga lấn phe th�n T�u (phe th�n T�u của Ho�ng Văn Hoan đ� bị đ�nh bật v� Hoan phải trốn sang T�u lu�n!). Nhưng từ sau khi Li�n X� bị giải thể (từ năm 1991), th� ảnh hưởng của T�u ng�y c�ng trở n�n quan trọng, v� T�u đem to�n lực hỗ trợ cho phe c�nh của m�nh thắng Đại Hội Đảng lần thứ 8 năm 1996 m� c� l�c c�c quan s�t vi�n tưởng rằng phe tiến bộ đ� c� thể thắng, qua trận chiến d�n chủ quyết liệt ph�t động bởi Nguyễn Hộ tr�n Diễn Đ�n Quốc Tế Của C�c Phong Tr�o D�n Chủ VN kể từ th�ng 2 năm 1996. Thấy nguy v� ảnh hưởng d�n chủ lan rộng tr�n thế giới sau sự sụp đổ của Đ�ng A�u v� Li�n X�, v� phe tiến bộ của VN đ� đứng l�n m� cụ thể l� Nguyễn Hộ, T�u Cộng đ� đưa sang một ph�i đo�n h�ng hậu dự Đại Hội 8 l�n đến cả trăm người h�ng xoay chuyển t�nh thế. Trước đ�, nhiều U�y Vi�n Bộ Ch�nh Trị v� U�y Vi�n Trung Ương Đảng quan trọng của cả hai phe tiến bộ v� th�n T�u của CSVN đ� bị thanh to�n, bỏ mạng hoặc t�n phế, như l� Nguyễn Đ�nh Tứ, Đ�o Duy T�ng, L� Mai, Dương Văn Đầy. Sau đ�, phe th�n Trung Quốc l�n với L� Khả Phi�u l�m Tổng B� Thư, Nguyễn Hộ bị quản th�c chặt chẻ cho đến ng�y nay�Hiện giờ th� thế của T�u đ� qu� mạnh trong nhiều cơ cấu CSVN, kể cả một t�n T�u rặt đang l�m Bộ Trưởng Tư Ph�p của VN (U�ng Chu Lưu). Một t�n T�u m� lại cầm đầu ng�nh tư ph�p của VN th� ch�ng ta biết t�nh h�nh lệ thuộc Trung Cộng của VN đ� bi đ�t đến như thế n�o rồi! Nghi vấn về việc T�u g�i rất nhiều gi�n điệp trong tầng lớp l�nh đạo v� Đảng CSVN đ� trở th�nh hiện thực. Ch�ng ta thấy nổi bật ra một L� Khả Phi�u, một U�ng Chu Lưu, chứ thật sự th� h�ng h� sa số những kẻ bị mua chuộc trong giới l�nh đạo v� t�i ch�nh, thương mại, kinh tế, đầu tư v.v. đ� ăn của đ�t v� b�n mạng cho T�u từ l�u (VN nổi tiếng nhất nh� � Ch�u về tham nhũng!). Cho n�n khuynh hướng của CSVN l� sẽ tiếp tục nhượng bộ T�u tr�n cả c�c mặt chiến lược ch�nh trị v� kinh tế, kể cả l�nh thổ đất đai v� biển cả, v� rất nhiều l�nh đạo CSVN đ� bị VC g�i thế, m� vụ L� Khả Phi�u c� con rơi với một nữ gi�n điệp  Trung Cộng mới chỉ l� khi� cạnh nổi của vấn đề. Vấn đề Trung Cộng khống chế VN về ch�nh trị v� kinh tế c� bề d�y v� s�u thẳm hơn nhiều, v� bọn l�nh đạo v� t�nh b�o Trung Cộng rất th�m độc, sử dụng nhuần nhuyễn c�c kh� cụ: T�nh, Tiền, A�p Lực, G�i Bẫy v.v. đối với mọi con mồi CSVN m� L� Khả Phi�u mới chỉ l� một trường hợp ch�ng ta biết m� th�i.
    Khi m� một số l�nh đạo CSVN đ� bị Trung Cộng mua đứt như L� Khả Phi�u chẳng hạn, th� chuyện "b�n nước" của L� Khả Phi�u (v�  những con thi�u th�n mới hơn như N�ng Đức Mạnh) chỉ l� chuyện tất yếu m� th�i!
    Đ� b�n đứng đất nước v� h�ng phục T�u rồi, Đảng CSVN y�n ch� kh�ng sợ T�u x�i bẩy lật đổ hoặc tấn c�ng; nhưng kinh tế VN vẫn qu� k�m v� sự suy sụp về kinh tế cũng như phong tr�o d�n chủ l�n mạnh c� thể đẩy VC tới sụp đổ. Do đ�, VC thấy rằng cần phải bắt tay với Mỹ để thủ lợi về kinh tế v� để Mỹ kh�ng yểm trợ c�c phong tr�o d�n chủ v� t�n gi�o trong nước đứng l�n, th� địa vị của Đảng CSVN mới bền vững được. Do đ�, Đảng CSVN bằng mọi gi� phải nắm được sự ủng hộ của T�u v� Mỹ, d� phải nhượng bộ bất cứ gi� n�o (kể cả b�n nước), h�ng đạt c�c mục ti�u:
   - Giữ được quyền h�nh độc t�i, chuy�n ch�nh m�i m�i
   - Ti�u diệt mọi lực lượng đối kh�ng trong nước
   - Ti�u diệt mọi gi�o hội t�n gi�o kh�ng l�m tay sai Đảng CSVN qua sự gia nhập c�c gi�o hội quốc doanh.
   Thế n�y gọi l� thế bắt tay với ngoại bang để r�nh tay ti�u diệt mọi mầm mống chống đối nội địa, từ c�c lực lượng d�n chủ đối kh�ng tới c�c gi�o hội t�n gi�o.
   II.CSVN ĐANG THẲNG TAY Đ�N �P C�C LỰC LƯỢNG ĐỐI KH�NG V� C�C T�N GI�O QUỐC NỘI DO Đ� BẮT TAY ĐƯỢC VỚI CẢ TRUNG CỘNG V� MỸ
    Sau khi đ� "b�n nước" cho quan thầy Trung Cộng v� y�n ch� Trung Cộng sẽ bảo vệ m�nh; Đảng CSVN đi một bước nữa l� bắt tay với cựu th� Mỹ - l� nguồn nguy hiểm nhất yểm trợ cho c�c phong tr�o d�n chủ quốc nội, v� cả c�c t�n gi�o; h�ng giữ chắc địa vị thống trị tr�n đầu tr�n cổ nh�n d�n VN m� CSVN biết chắc Mỹ sẽ l�m ngơ v� CSVN đ� nhượng bộ Mỹ một số điều ph� hợp với nhu cầu v� thế chiến lược của Mỹ tr�n to�n cầu.
    Nhu cầu của Mỹ hiện nay l� g�? Đ� l� chống khủng bố to�n cầu v� c�ng cuộc to�n cầu h�a kinh tế theo điều kiện của Mỹ. Vấn đề d�n chủ h�a to�n cầu c� trong s�ch lược của Mỹ, nhưng vấn đề n�y "đi theo" c�ng cuộc to�n cầu h�a kinh tế v� chống khủng bố, chứ n� kh�ng dẫn đạo hoặc đi trước hai l�nh vực kia. Mỹ thực sự c� quan t�m đến nh�n quyền v� d�n chủ; nhưng từ căn bản n�y kh�ng th�i để Mỹ phải khởi động một cuộc chiến tranh hoặc can thiệp v�o một nước, điều n�y sẽ kh�ng xảy ra. Th�nh ra từ căn bản phản nh�n quyền v� phản d�n chủ của chế độ CSVN m� đ�i hỏi Mỹ can dự v�o để chấm dứt chế độ mọi rợ phi nh�n tại VN th� chuyện ấy kh�ng thực tế. VN ho�n to�n kh�c với Iraq hiện nay trong thế chiến lược của Mỹ: sự kh�c nhau đ� l� c�c thế lực qu� kh�ch Hồi Gi�o nguồn gốc của khủng bố quốc tế v� dầu hỏa Trung Đ�ng; cho n�n Mỹ cần phải tấn c�ng Iraq tr�n cơ sở loại bỏ chế độ man rợ giết người của Sađam Hussein - tức l� d�n chủ v� nh�n quyền. Nhưng ta phải hiểu rằng chỉ c� chuyện t�n bạo của Sađam kh�ng th�i, m� kh�ng c� c�c vấn đề khủng bố quốc tế nguồn gốc từ qu� kh�ch Hồi Gi�o Trung Đ�ng, nguồn dầu hỏa quan trọng quyết định cho kỹ nghệ Mỹ tại v�ng n�y; th� chuyện can thiệp v�o Iraq đ� kh�ng xảy ra. VN kh�ng c� điều kiện g� hiện nay sống chết đối với Mỹ để Mỹ phải can thiệp thay đổi chế độ ở đ�; trừ việc Mỹ c� thể cố gắng lấy l�ng CSVN để trao đổi một số điều m� hai b�n c�ng thấy c� lợi, v� để l�m vừa l�ng c�c nh� tư bản v� c�c c�ng ty đa quốc của Mỹ muốn l�m ăn ở VN. Tuy nhi�n, tr�n b�nh diện tổng qu�t (chứ kh�ng phải can thiệp bằng v� lực), Mỹ c� ch�nh nghi� v� lợi �ch để l�n �n VN vi phạm nh�n quyền cũng như th�c đẩy c�ng cuộc d�n chủ h�a, c� lợi cho việc l�m ăn trong một nền kinh tế thị trường ng�y c�ng được đặt v�o khu�n khổ trọng ph�p v� d�n chủ. Đ� l� chủ thuyết to�n cầu h�a d�n chủ. N�i chung, Mỹ muốn to�n cầu h�a d�n chủ nhưng qua đ�n bẫy kinh tế v� c�c th�c đẩy của c�c cơ chế quốc tế (như Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế - WTO) v� c�c hiệp định song phương hoặc đa phương (như Thỏa Hiệp Mậu Dịch Song Phương Mỹ v� VN - BTA) hơn l� c�c sự can thiệp bằng ch�nh trị hoặc qu�n sự. Trường hợp Afghanistan v� Iraq chỉ l� c�c ngoại lệ chẳng đặng đừng, m� Mỹ cũng đ� phải trả gi� kh� đắt với c�c tổn thất về nh�n mạng v� t�i ch�nh. Đi xa hơn nữa, Mỹ c� thể sa lầy! Do đ� con đường cầu Mỹ can thiệp v�o VN để chấm dứt chế độ CS l� việc kh�ng thể� xảy ra, nhất l� b�y giờ Mỹ v� VN đ� bắt tay nhau về kinh tế, v� c� thể đến cả qu�n sự nữa (việc Bộ Trưởng Quốc Ph�ng CSVN Phạm Văn Tr� sang Mỹ cuối năm ngo�i, trong khi đ� t�u chiến Mỹ đ� cập bến VN c�ng thời khoảng l�c Tr� sang Mỹ, v� sắp cập bến VN nữa; cho thấy mối li�n hệ VN - Hoa Kỳ v� Iraq - Hoa Kỳ ho�n to�n kh�c nhau).
    Với con số cả triệu người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ v� với c�ch thức tổ chức để tăng cường sức mạnh cử tri người Mỹ gốc Việt trong c�c cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, nhất l� cuộc bầu cử tổng thống Mỹ th�ng 11 tới đ�y, như l� c�ch m� GS Nguyễn Văn Canh đang l�m; chắc chắn rằng cộng đồng người Mỹ gốc Việt c� thể tạo ảnh hưởng nhất định trong thế người Việt hải ngoại đối kh�ng với CSVN - nhất l� Chiến Dịch Cờ V�ng. Nhưng từ cơ sở n�y m� �p lực Mỹ can dự để thay đổi chế độ tại VN, th� chuyện ấy Mỹ sẽ kh�ng l�m theo như  người Việt mong muốn, m� chuyện ấy phải đến từ sự đứng l�n của ch�nh người Việt, quốc nội v� hải ngoại, đặc biệt l� quốc nội.
    Sau khi đ� b�n nước cho Trung Cộng đến mức độ cả ng�n c�y số vu�ng bi�n giới đường bộ v� h�ng chục ng�n c�y số vu�ng l�nh hải Vịnh Bắc Bộ đến nỗi l�m ngạc nhi�n c�c giới quốc tế về việc rằng trong mọi thương lượng, VC nổi tiếng kỳ k�o; m� sao trong vụ thương lượng với Trung Cộng về bi�n giới đất liền v� l�nh hải của tổ quốc; VC l�m như vung tay bất kể g� hết! Một người d� chỉ b�n một c�i xe của m�nh (chứ chưa n�i c�i nh� nữa!) cũng phải c� k� bớt một th�m hai; c�n đ�y VC thương lượng về bi�n giới v� l�nh hải của Tổ Quốc, m� lại nhượng cả ng�n c�y số vu�ng bi�n giới chiến lược v� h�ng chục ng�n  c�y số vu�ng l�nh hải c� tầm quan trọng quyết định về t�i nguy�n v� an ninh. Phải chăng Trung Cộng đ� g�i gi�n điệp nắm c�c vai tr� l�nh đạo Đảng CSVN để đ�ng l�c tự động d�ng hiến tổ quốc cho Bắc Triều? Theo một số nguồn tin đ� được phổ biến l�u nay trong giới t�nh b�o v� ch�nh trị qua Internet th� Trung Cộng đ� x�m nhập v�o h�ng ngũ l�nh đạo VC kh� nhiều v� nay hầu như khống chế nền ch�nh trị VN. Đ� l� l� do ch�ng ta thấy một anh nổi tiếng keo kiệt v� thương lượng kỳ k�o đối với T�y Phương; m� sao trong vụ cực kỳ quan trọng l� l�nh thổ của tổ quốc; VC lại chịu nhượng Trung Cộng qu� sức tưởng tượng, trong khi chưa c� chuyện g� khẩn cấp hoặc chiến tranh để bắt VC phải b�n đứng đất nước. T�m lại chỉ c�n hai giả thiết khả dĩ nhất l� VC đ� ho�n to�n bị khống chế bởi T�u v� VC b�n nước để được T�u gia ơn bảo hộ.
    Đối với T�u v� Mỹ th� Đảng CSVN nhượng bộ, nhưng đối với c�c lực lượng d�n tộc đối kh�ng lại CS v� c�c t�n gi�o th� VC thẳng tay ti�u diệt, trừ khi c�c th�nh phần n�y chịu biến th�nh tay sai CS, trong hệ thống quốc doanh t�n gi�o hoặc Mặt Trận Tổ Quốc.
    C�i m�n ti�u diệt đối lập v� c�c t�n gi�o dưới thời Việt Minh sau 1945 khi m� VC đ� bắt tay với Ph�p đang được lập lại ng�y nay sau c�c nỗ lực "b�n nước" cho Trung Quốc để được Trung Quốc hộ gi� về ch�nh trị v� bắt tay với Mỹ để cầu Mỹ đừng t�m c�ch lật đổ. Tr�n mặt biểu kiến, c� thể n�i VC đ� th�nh c�ng trong việc thống thuộc Bắc Kinh v� bắt tay với Mỹ, với c�i gi� sẽ l�m đau l�ng bao thế hệ sau n�y của VN v� tạo th�nh một trang sử đen tối, nhục nh� nhất của đất nước trong thời hiện đại. Trong thời gian gần đ�y, VC đ� ra những bản �n khắc nghiệt - đa số với tội danh "gi�n điệp" hay "ph� hoại khối đo�n kết quốc gia" đối với c�c tu sĩ bất đồng ch�nh kiến v� c�c nh� đối kh�ng, như LM Nguyễn Văn L�, Nguyễn Khắc To�n, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ B�nh v.v. Mới đ�y nhất, nhiều người Thượng đ� bị giết hại trong ng�y cầu nguyện nh�n Lễ Phục Sinh 10-4-2004 tại Gia Lai v� Đắc Lắc v� Mục Sư Nguyễn Hồng Quang đ� bị bắt sau khi lớn tiếng phản đối CSVN trong nhiều vụ, Truyền Đạo Nguyễn Ngọc Thạch bị c�ng an đ�nh gần chết�Ph�p Lệnh T�n Gi�o (ảnh hưởng đến khoảng 80% d�n số VN - những người c� t�n gi�o) được Quốc Hội b� nh�n CSVN biểu quyết th�ng qua h�m 18-6-04 v� sẽ c� hiệu lực từ ng�y 15-11 n�y sẽ l� c�i triệt ti�u tự do t�n gi�o tại VN. Sẽ kh�ng c�n một h�nh thức về t�n gi�o n�o m� kh�ng phải xin ph�p VC. N�i kh�c VC ho�n to�n ở tư thế thống trị đối với t�n gi�o. Bất cứ h�nh thức truyền đạo n�o, d� tư gia hay tr�n Internet, đều bị cấm chỉ. Tr�n thế giới hiện nay chưa c� ph�p lệnh n�o về t�n gi�o n�o m� đ�n �p tự do tư tưởng khắc nghiệt đến như thế. Tại sao VC d�m ban h�nh một ph�p lệnh mọi rợ như thế m� kh�ng lo phản ứng của thế giới, d� VC bị Mỹ chỉ tr�ch về nh�n quyền ho�i ho�i. Đ� l� do VC đ� �m ch�n được Trung Cộng v� Mỹ, y�n ch� rằng Đảng CSVN đ� c� sự bảo hộ, kh�ng c�n sợ g� ai nữa. Cũng như t�a �n CSVN li�n tiếp đưa ra c�c bản �n "gi�n điệp" đối với những nh� đối kh�ng, với c�c �n t� mươi, mười lăm năm; cả ba người ch�u của Cha L�, chỉ l� li�n hệ ra ngoại quốc để th�ng tin gi�p Cha L�, m� cũng từng bị kết tội gi�n điệp, sau đ� quốc tế l�n �n dữ qu� VC mới xử ph�c thẩm bỏ tội danh gi�n điệp v� giảm �n, thả ra (lần đầu đọc vụ �n mới biết gia đ�nh ba người ch�u Cha L� ở v�ng c�y l�n sỏi đ� ở Thừa Thi�n, b� mẹ c�n kh�ng biết chữ phải lăn tay thay cho chữ k�! Thế m� cũng bị tội gi�n điệp! H�a ra dưới chế độ CSVN, những người đối kh�ng kh�ng c� ai kh�ng l� "gi�n điệp" hết!
    B�y giờ l� l�c Đảng CSVN đang ra tay ti�u diệt đối kh�ng cũng như c�c t�n gi�o kh�ng dưới sự l�nh đạo của CSVN. C�c bản �n khắc nghiệt v� Ph�p Lệnh T�n Gi�o đ� cho ch�ng ta thấy VC t�nh l�m c�i g� trong nội địa sau khi đ� b�n nước cho T�u v� bắt tay với Mỹ. Con đường của Quốc D�n Việt kh�ng phải l� cam t�m nh�n VC vận dụng đất nước hơn một m�n đồ trong t�i, m� ch�ng ta phải đứng l�n đoạt lại quyền l�m chủ của người d�n v� c�c quyền căn bản của con người. Kh�ng thể n�o chấp nhận một đảng ch�nh trị b�n nước, coi đất nước c�n thua đồ vật ri�ng tư của m�nh, cống hiến v� b�n đứng đất nước cho ngoại bang qu� dễ d�ng. Con đường duy nhất để giải quyết vấn đề d�n tộc l� phải đứng l�n. Rất nhiều khuynh hướng v� lực lượng quốc nội - hải ngoại căm hận chuyện Đảng CSVN b�n nước; cho n�n cần phải c� một sự kết hợp v� điều hợp để biến c�c khuynh hướng căm hận CS th�nh sức mạnh tổng hợp c� tổ chức, cũng như đứng l�n đ�ng l�c, huy động to�n d�n v�o v�ng tranh đấu. Từ nay cho đến trước ng�y Đại Hội 10 Đảng CSVN năm tới l� giai đọan quyết liệt nhất của đất nước để ph�t động chiến dịch to�n d�n đ�i lại quyền l�m chủ của m�nh v� c�c quyền con người đương nhi�n phải c�, dẹp bỏ tức khắc c�c c�i như Nghị Định 31 CP, Ph�p Lệnh T�n Gi�o, Điều 4 Hiến Ph�p v.v. Phải biến Đại Hội 10 th�nh Đại Hội cuối c�ng của Đảng CSVN đ�nh dấu chế độ chuy�n ch�nh bị giải thể. Muốn thế đ�i hỏi c�c nỗ lực, sự kết hợp v� điều hợp quy m� hơn nhiều so với c�c nỗ lực của Nguyễn Hộ v� nh�m tiến bộ tại VN năm 1996. Hải ngoại phải l�m g� v� quốc nội phải l�m c�i g� trong điều kiện hiện nay để dấy l�n "NGỌN TRIỀU D�N TỘC"? Ta biết rằng c� nhiều nh�m đang căm hận việc Đảng CSVN b�n nước, cũng như đảng n�y đang ra tay ti�u diệt c�c nh� đối kh�ng v� c�c gi�o hội kh�ng quy phục. Vấn đề dấy động "NGỌN TRIỀU D�N TỘC" phải như thế n�o?
    Ch�ng t�i vẫn cảm k�ch Nguyễn Hộ v� nh�m của �ng đ�� can đảm trong biến cố 1996 m� nhiều U�y Vi�n Bộ Ch�nh Trị v� Trung Ương Đảng đ� bỏ mạng hoặc bị thanh to�n. Kinh nghiệm năm 96 rất q�y gi� cho việc khởi động ngọn triều năm 2004-2005 n�y. Nguyễn Hộ hiện giờ c� thể qu� lớn tuổi v� bị quản th�c kh� tạo được yếu tố bất ngờ như năm 1996. Cần phải c� một nh�m người trẻ hơn thuộc phe chống lại phe th�n Trung Quốc v� đồng � với nguy�n tắc d�n chủ h�a đất nước để chuẩn bị khi t�nh h�nh chuyển h�a th� một cơ cấu l�m thời c� khả năng v� được l�ng d�n phải sẵn s�ng. Tại hải ngoại, c�c lực lượng chống Cộng v� c�ch mạng thực sự phải t�ch cực chuẩn bị kết hợp, loại trừ đ�m c� mồi v� h�a hợp h�a giải kiểu CS, mục đ�ch đưa đất nước v�o một kỷ nguy�n mới, d�n chủ h�a thực sự. Muốn thế, c�ng cuộc đứng dậy phải dứt kho�t đối với chủ nghi� v� chế độ CS. T�c dụng qua lại v� nh�n l�n theo cấp số lũy thừa giữa "b�n nước" v� "ti�u diệt đối kh�ng", "ti�u diệt t�n gi�o", sẽ c� khả năng tạo n�n một "NGỌN TRIỀU D�N TỘC" nếu c� người l�nh đạo trong nước biết c�ch khởi động v� hải ngoại hợp t�c to�n diện để tạo n�n cuộc khởi nghi�. Ba nguy�n l� cần phải theo s�t cho c�ch mạng VN kỳ n�y:
   - Nguy�n l� 1: Chọn v� đ�nh đ�ng "tử điểm" của CSVN
   - Nguy�n l� 2: "B�ng nổ loạn biến" phải được ứng dụng
   - Nguy�n l� 3: Kh�ng chấp nhận chủ nghi� v� chế độ CS, nghi� l� phải chấm dứt chuy�n ch�nh. Khi b�ng nổ l� phải dứt điểm, kh�ng chấp nhận để CS c� thể hồi phục v� đ�nh ngược lại.
   Ch�ng t�i sẽ kh�ng b�n chi tiết v�o kế hoạch  ở đ�y, nhưng sẽ trao đổi với c�c nh�m li�n hệ tiến h�nh .
   III.KH�NG MONG G� C� SỰ THAY ĐỔI TỰ BẢN TH�N ĐẢNG CSVN. TR�NG MONG ĐẢNG CSVN TỰ THAY ĐỔI V� CHUYỂN H�A L� HO�N TO�N SAI LẦM
    Một số người c� quan niệm sai lầm l� CSVN tự th�n sẽ thay đổi. Chuyện đ� kh�ng c� v� khuynh hướng b�m quyền l�c n�o cũng thắng thế trong nội bộ đảng CS�. Thay v� chờ VC thay đổi th� ta n�n chuẩn bị một phong tr�o đứng dậy c� vẽ hợp l� hơn. Tại sao ph�t động đứng dậy th� thực tế hơn l� chờ VC thay đổi? Bởi v� Đảng CSVN kh�ng bao giờ từ bỏ quyền lực, trừ khi bị đẩy v�o thế phải l�m như vậy. Điều n�y chỉ c� thể xảy ra qua một cuộc c�ch mạng với sự đứng dậy của to�n d�n hoặc một cuộc c�ch mạng do những người c� � thức trong hệ thống CS đứng l�n chống lại  nh�m b�m quyền v� chuyển đất nước sang d�n chủ. Cuộc tranh đấu giữa những người c� � thức trong hệ thống CS v� nh�m b�m quyền từng xảy ra một lần trước Đại Hội 8 như  ch�ng ta đ� n�i, với Nguyễn Hộ ph�t động chiến dịch tr�n hệ thống Diễn Đ�n Quốc Tế từ th�ng 2-1996 với t�m niệm quyết liệt một mất một c�n, v� Diễn Đ�n Quốc Tế cũng � thức được sự khả hữu chuyển h�a đất nước trong thời điểm đ� (v�i năm sau khi Đ�ng A�u v� Li�n X� sụp đổ, h�ng kh� c�ch mạng l�c đ� đang bừng l�n trong l�ng người d�n Việt, c� khả năng chuyển động cơ đồ, kh�ng may Trung Cộng ph�i một ph�i đo�n cả trăm người sang tận nơi can thiệp!). Lần n�y, năm 2004-2005, c�ng cuộc đụng độ giữa tr�o lưu chuyển h�a VN v� nh�m bảo thủ giữ vững chuy�n ch�nh v� th�n Trung Cộng sẽ khủng khiếp hơn nhiều; m� trận đồ sơ khởi đ� nổ ra qua cuộc kh�m x�t nh� của �ng L� Hồng H�, ch�nh văn ph�ng Bộ C�ng An, v� văn kiện 17 th�ng 6, 2004 của Thượng Tướng Nguyễn Nam Kh�nh. Đ�y l� văn kiện c� t�nh c�ch  sinh tử đối với Đảng CSVN, "li�n quan đến sự mất c�n của chế độ XHCN", như nguy�n văn bức thư  tướng Kh�nh đ� n�i. Bản văn "chết người" n�y của Thượng Tướng Nguyễn Nam Kh�nh v� việc kh�m nh� L� Hồng H� l� b�o hiệu của một trận ba đ�o giữa hai tổng lực ch�nh trị tại VN hiện nay: (1) Lực theo Trung Cộng v� b�m quyền đến chết, ph� hợp với mưu định của Đảng CSVN trong bản chất, v� (2) Lực cố tho�t sự lệ thuộc Trung Cộng, chuyển h�a đất nước sang d�n chủ, với sự hậu thuẩn của to�n d�n, c�c t�n gi�o, cộng đồng VN hải ngoại, cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất l� Mỹ, Cộng Đồng A�u Ch�u, Nhật Bản, Canada, U�c, c�c nước d�n chủ kh�c, v� c�c tổ chức ch�nh trị v� nh�n quyền quốc tế�Trận chiến bắt đầu nổ ra với biến cố L� Hồng H� - Nguyễn Nam Kh�nh được lưu chuyển tr�n Internet, khi m� b�i viết n�y đang được t�c giả kết th�c. Một điều ch�ng ta c� thể cảm nghiệm được l� trận chiến giữa D�N CHỦ v� CHUY�N CH�NH kỳ n�y to�n diện hơn rất nhiều trận chiến khởi động bởi Nguyễn Hộ năm 1996. Nhiều quan s�t vi�n nghi rằng Đại Hội 10 sẽ l� Đại Hội cuối c�ng đ�nh dấu cuộc ch�n v�i chuy�n ch�nh CS v� vai tr� lịch sử của Đảng CSVN, n�n tất cả tiềm lực của hai phe D�N CHỦ v� CHUY�N CH�NH sẽ được vận dụng v� huy động v�o trận chiến, kể cả c�c phe li�n hệ tại Hải Ngoại.
    Số Khai Th�c Thị Trường & Ph�c Tr�nh Doanh Thương VN #55, th�ng 7-8-9/2004 c�ng với biến cố L� Hồng H� - Nguyễn Nam Kh�nh ở quốc nội l� khơi nguồn của chiến dịch lớn từ nay đến Đại Hội Đảng CSVN lần thứ X  để c�c lực lượng d�n chủ VN trong ngo�i nước bắt tay v�o trận. Diễn Đ�n Quốc Tế v� Phong Tr�o Hiến Chương 2000 sẽ hỗ trợ CHIẾN DỊCH CHUYỂN H�A của c�c lực lượng d�n chủ quốc nội kỳ n�y với mặt trận truyền th�ng ra Quốc Tế (đa ngữ) v� vận động dư luận cho một sự chuyển tiếp ch�nh trị khả dĩ xảy ra m� kh�ng đ�i hỏi bất cứ điều kiện n�o. Chỉ mong sao C�ch Mạng th�nh c�ng để sớm chuyển h�a VN sang d�n chủ. Ch�ng t�i biết c� những con người thực sự c�ch mạng muốn ch�n v�i chuy�n ch�nh để cứu nước, lấy lại c�c phần đất v� l�nh hải đ� bị Đảng CSVN d�ng cho Trung Cộng. Điều n�y chỉ c� thể xảy ra nếu mặt trận d�n chủ trong nước thắng kỳ n�y! Mong c�c anh em chuẩn bị kỹ v� lưu � đến yếu tố khả năng can dự của Trung Cộng như v�o Đại Hội 8 Đảng CSVN năm 1996.
   IV.TRẬN CHIẾN D�N CHỦ V� CON ĐƯỜNG CHUYỂN H�A ĐẤT NƯỚC:  C� THỂ N�O TH�NH LẬP MỘT ĐẢNG D�N CHỦ LY KHAI KHỎI  ĐẢNG CS ĐỂ CHUYỂN H�AH�A B�NH?
    Trong cơn loạn biến bởi l�ng người đ� qu� th�i th�c về một cuộc chuyển đổi lịch sử tại VN khiến ai cũng k�u l�n l� "qu� trễ rồi!": đất nước đ� bị b�n, c�c lực lượng đối kh�ng v� c�c t�n gi�o ch�n truyền đang bị ti�u diệt�; người CS thức tỉnh chỉ c�n một con đường l� khởi động một cuộc đấu tranh quyết liệt với sự hậu thuẩn của to�n d�n (kể cả VNHN) v� quốc tế để chuyển h�a VN, đạt tới mục ti�u m� c�c lực lượng d�n chủ trước Đại Hội 8 năm 1996 chủ xướng bởi Nguyễn Hộ đ� cố l�m. Vấn đề căn bản l� chuyển sang d�n chủ. C�c dị biệt của c�c khuynh hướng sẽ nhờ v�o hệ thống bầu cử d�n chủ sau đ� m� san bằng, khi ch�nh trị đa nguy�n đa đảng được x�c lập. Vấn đề lớn nhất l� phải "GIẢI THỂ CHUY�N CH�NH" chứ kh�ng phải cải tổ để� chuy�n ch�nh lại tiếp tục một c�ch tr� h�nh. Th�nh ra cuộc c�ch mạng kỳ n�y phải chấp nhận l�m mạnh, huy động cả c�c yếu tố quốc tế v� hải ngoại v�o cuộc; khởi đầu từ một nh�m người nhưng phải l�m mọi c�ch cho n� b�ng nổ th�nh phong tr�o to�n d�n  th� mới chấm dứt ho�n to�n chuy�n ch�nh CS được. M�a Xu�n năm A�t Dậu (2005) sẽ l� M�a Xu�n Lịch Sử bởi tầm mức của cuộc c�ch mạng m� nh�n d�n ta ph�t động để ch�n v�i chuy�n ch�nh CS, cứu qu� hương, v� sự can dự của mọi khuynh hướng, lực lượng t�n gi�o v� d�n tộc. Trước Ph�p Lệnh T�n Gi�o v� �m mưu ti�u diệt c�c Gi�o Hội Truyền Thống đ� qu� r�; trước ch�nh s�ch diệt chủng th�m độc v� đ�n �p man rợ đối với c�c sắc tộc T�y Nguy�n; trước việc b�p chết tự do th�ng tin v� Internet bằng c�c biện ph�p kềm kẹp người sử dụng Internet chưa từng c� tr�n thế giới; trước nạn tham nhũng v� b�n r�t của c�ng khiến phần lớn c�c viện trợ đều v�o t�i bọn l�nh đạo CS trung ương v� địa phương, người d�n kh�ng c�n lại mấy ch�t để m� x�a nạn đ�i ngh�o; trước mọi thỉnh nguyện, khiếu kiện đều bị bỏ ngo�i tai hoặc vứt v�o sọt r�c; trước c�c bản �n bất c�ng, khắc nghiệt v� v� l� đối với những người d�n chủ v� c�c th�nh phần bị h� hiếp v.v.; người d�n, c�c t�n gi�o, c�c sắc tộc, thanh ni�n sinh vi�n học sinh, những người đối kh�ng, những người CS thức tỉnh, c�c th�nh phần lao động thấp cổ b� miệng bị b�c lột v� h� hiếp� kh�ng c�n con đường n�o kh�c hơn l� đứng l�n để đoạt lại quyền l�m chủ thực sự v� c�c quyền con người, như được quy định bởi TNQTNQ v� c�c c�ng ước li�n hệ (đ� được VN k� kết)�, v� được tuy�n nhận qua Hiến Chương 2000.
    Nhưng muốn đưa Hiến Chương n�y v�o c�ng cuộc x�y dựng nước VN mới đầu thế kỷ 21, cần phải c� cuộc c�ch mạng giải thể chuy�n ch�nh do ch�nh c�c nh� �i quốc VN trong l�ng chế độ đứng l�n - những người đ� thức tỉnh v� mưu cầu chấm dứt hệ thống CS, đặc biệt những người đang đảm nhận c�c vị thế quan trọng trong guồng m�y của chế độ. Người ta ngạc nhi�n tại sao trong cuộc bỏ phiếu ở Quốc Hội CSVN ng�y 15-6-2004 để th�ng qua hiệp định b�n đứng một phần rộng lớn l�nh hải Vịnh Bắc Bộ cho Trung Cộng lại chỉ c� một phiếu chống? V� c� thể c�c khuynh hướng chống đối che dấu để tồn tại mưu cầu một cuộc quật khởi lớn hơn. D� l� CS nhưng chắc chắn kh�ng phải chỉ c� một trong hằng bốn năm trăm người kh�ng biết việc d�ng đất v� biển của Tổ Quốc cho T�u l� một trọng tội. Đ�ng l�c sẽ c� phản ứng quyết liệt v� những kẻ b�n nước thực sự sẽ phải trả lời trước T�a A�n Quốc D�n. Việc n�y kh�ng thể n�o tha thứ được.
    Trận chiến giữa D�N CHỦ v� CHUY�N CH�NH đang b�o hiệu, m� bản văn của Thượng Tướng Nguyễn Nam Kh�nh v� vụ x�t nh� L� Hồng H� - ch�nh văn ph�ng Bộ C�ng An, l� c� khởi đầu s�t đ�nh. Trong những ng�y th�ng tới, khi c�c chuyển động lớn chuẩn bị cho trận chiến giữa D�N CHỦ v� CHUY�N CH�NH khai triển to�n lực, c�c biến cố ấy sẽ được ph�c tr�nh v� b�nh luận đ�ng mức tr�n hệ thống Diễn Đ�n Quốc Tế Của C�c Phong Tr�o D�n Chủ VN, c�ng với chuyển ngữ tiếng Anh ra quốc tế.
    Người CS thức tỉnh, c�c t�n gi�o, c�c sắc tộc, thanh ni�n sinh vi�n học sinh, sĩ phu VN, c�c giới lao động v� n�ng d�n bị tham nhũng, �p bức, người Việt hải ngoại v.v. đang bị dồn v�o thế phải đấu tranh quyết liệt trong năm 2004 n�y với d� t�m qu� r� của Đảng CSVN qua Ph�p Lệnh T�n Gi�o, quy định về Internet, Nghị Quyết 36 v.v. T�y nguy�n đ� đứng dậy nh�n M�a Phục Sinh th�ng 4/2004, Hải ngoại đ� h�nh động quyết liệt đối với sự thi h�nh Nghị Quyết 36 v� đ� đưa ra hai nghị quyết c� hiệu quả cấm cửa CSVN b�n m�ng đến c�c thị x� Garden Grove v� Westminster của thủ đ� tị nạn Nam Cali�; đ�y l� c�c chỉ dấu b�o trước một sự đứng dậy Quốc Nội - Hải Ngoại to�n diện do sự li�n hợp của c�c  nh� �i quốc đứng l�n từ l�ng chế độ v� từ hải ngoại�, trong trận chiến từ nay đến Đại Hội X Đảng CSVN  để biến Đại Hội n�y th�nh Đại Hội chấm dứt chuy�n ch�nh Cộng Sản!
    
   Giữa tuyết lạnh, măng non vẫn mọc
   Cạnh tre gi�, ruộng l�a trỗ b�ng
   Trong biển m�u Thanh Ni�n Trung Quốc
   Đ� dấy l�n bao ngọn S�ng Thần
   Khi thế giới vươn m�nh thức dậy
   Đ�u hỡi người tuổi trẻ Việt Nam?
   Những Ph� Đổng Thi�n Vương thuở ấy
   C� nghe chăng cả nước cơ h�n?
           (Chiến Sĩ Nh�n Quyền ki�m Nh� Thơ NGUYỄN DẬT LĨNH)
    
    Chỉ c� một đường lối kh�c (alternative) để dấy động cuộc chuyển h�a  lịch sử, một cuộc khởi nghi� h�a b�nh để cứu nước, l� một nh�m người � thức v� quả cảm từ h�ng ngũ CS đứng ra  th�nh lập Đảng d�n chủ ly khai khỏi Đảng CS, với Quốc D�n v� Thế Giới đứng sau lưng v� c� cả bộ phận Hải Ngoại (ch�ng t�i sẽ hỗ trợ), t�m tắt trong 4 c�u thơ  sau đ�y của Phong Tr�o HC 2000:
   Hỡi số người trong Đảng bạo t�n
   c�n thương n�i Việt, x�t Nam Quan
   H�y ly khai lập n�n "D�n Đảng"
   Ấy ch�nh "CON ĐƯỜNG CỦA  VIỆT NAM"!
          (NGUYỄN B� LONG, Tuyển Tập Thơ/Văn �i Quốc M�a Xu�n Khởi Nghi�!, 2003)
   L�c mới th�nh lập th� Đảng d�n chủ ly khai yếu hơn Đảng CS, nhưng với thời gian th� ch�nh đảng vi�n CS sẽ bỏ Đảng để sang Đảng d�n chủ ly khai với số đ�ng, v� đ�y l� động lượng h�nh th�nh nước VN mới! Quốc tế v� nh�n d�n đều nhiệt t�nh ủng hộ v� bảo vệ�. Nội một sự ra đời v� c�ng bố th�nh lập Đảng d�n chủ ly khai (khỏi Đảng CS) ở Quốc Nội v� Hải Ngoại trước ĐH X đ� b�o hiệu Đảng CSVN hết đường!
    
        
    Hải Ngoại, ng�y 24 th�ng 7 năm 2004
   T/M Diễn Đ�n Quốc Tế & Phong Tr�o Hiến Chương 2000
    TS NGUYỄN B� LONG
    Tổng Đại Diện ki�m Ph�t Ng�n Vi�n
   ----
   English, Vietnamese, Vietnet, UNICODE, VNI
    (Ba?n tie^'ng Anh du*o*'i ba?n Vietnet tie^'ng Vie^.t, UNICODE & VNI sau cu`ng)
    
    
   GIA?I PHA'P KHA? HOA'N GIU+~A^` NO^?I DA^.Y, HI`NH THA`NH DDA?NG DA^N CHU? LY KHAI & CO^NG CUO^.C  CHUYE^?N HO'A DDA^'T NU+O+'C TRU+O+'C DDH 10

   Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000/The Charter 2000 Movement
    
    Ba`i vie^'t na`y ddi va`o chie^`u sa^u cu?a suy tu+, ddu+a ra  sa'ch lu+o+.c chuye^?n ho'a ho`a bi`nh ddu+o+.c to'm go.n trong 4 ca^u tho+ o+? cuo^'i ba`i\. Tuy nhie^n, chu'ng ta ca^`n pha^n ti'ch ca'c ddie^`u kie^.n cu?a ti`nh hi`nh thu+.c ta.i va` cuo^.c dda^'u tranh giu+~a DA^N CHU?  va` CHUYE^N CHI'NH  ddang die^~n ra gay ga('t o+? nu+o+'c ta\. Tu+` ddo' mo+'i tha^'y ddu+o+.c sa'ch lu+o+.c na`o la` to^'t nha^'t dde^? cu+'u nu+o+'c hie^.u qu?a,i't to^?n tha^'t\. Xin ddo^.c gia? chu' y' ba`i na`y\.
    

    Hie^.n DDa?ng CSVN ddang coi dda^'t nu+o+'c nhu+ mo^.t ddo^` va^.t rie^ng tu+ muo^'n mua ba'n the^' na`o cu~ng ddu+o+.c, va` DDa?ng na`y ddang ddi ha`ng hai giu+~a My~ va` Trung Co^.ng vo+'i tu+ the^' hy sinh ba^'t cu+' ca'i gi` cu?a dda^'t nu+o+'c dde^? ba'm la^'y ca? hai ha^`u ti`m su+. ha^.u thua^?n cu?a hai cu+o+`ng quo^'c na`y, ke'o da`i chuye^n chi'nh vo^ ha.n\. Ha~y pha^n ti'ch ve^` sa'ch lu+o+.c DDa?ng CSVN ddang ddi va` ca'ch ma` DDa?ng na`y su+? du.ng dda^'t nu+o+'c nhu+ mo^.t mo'n ddo^` va^.t dde^? bie^'t chu'ng ta pha?i la`m gi` dde^? la^'y la.i dda^'t nu+o+'c va` ddoa.t la.i ca'c quye^`n cu?a con ngu+o+`i theo ba?n Tuye^n Ngo^n Quo^'c Te^' Nha^n Quye^`n va` ca'c co^ng u+o+'c lie^n he^., ddu+o+.c cu. the^? ho'a cho tru+o+`ng ho+.p VN qua Hie^'n Chu+o+ng 2000, co`n go.i la` Hie^'n Chu+o+ng Nha^n Quye^`n - Xa^y Du+.ng Da^n Chu? - va` Pha't Trie^?n DDa^'t Nu+o+'c cu?a ngu+o+`i Vie^.t, co^ng bo^' nga`y 26-11-2000 ta.i Ho^.i Tru+o+`ng Quo^'c Te^' FIAP, Paris\. So^' 56 Khai Tha'c Thi. Tru+o+`ng cu?a tha'ng 10-11-12/2004 to+'i se~ la` so^' Ky? Nie^.m 4 na(m Hie^'n Chu+o+ng 2000\. Ngay tu+` so^' ba'o 55 na`y, va^'n dde^` ke^'t ho+.p giu+~a ca'c to^? chu+'c ca'ch ma.ng ha?i ngoa.i vo+'i ca'c lu+.c lu+o+.ng to^n gia'o va` da^n to^.c quo^'c no^.i dde^? ta.o chuye^?n hoa' cho dda^'t nu+o+'c tru+o+'c DDa.i Ho^.i X DDa?ng CSVN na(m to+'i se~ ddu+o+.c ba`n xe't va` ti`m phu+o+ng thu+.c hie^.n, ma` mu.c tie^u la` ta.o mo^.t "ngo.n trie^`u" dde^? chuye^?n ho'a dda^'t nu+o+'c: tham vo.ng ma` ho^`i 1996, Nguye^~n Ho^. dda~ tu+`ng pha't ddo^.ng nhu+ng tha^'t ba.i vi` su+. can thie^.p cu?a pha'i ddoa`n hu`ng ha^.u Trung Co^.ng le^n dde^'n ca? tra(m ngu+o+`i la`m xoay chuye^?n ca'n ca^n giu+~a phe muo^'n ta.o ddo^.t bie^'n va` phe theo Trung Co^.ng\. Vo+'i ca'c ddie^`u kie^.n co' kha'c ho+n nga`y nay, chu'ng ta thu+? pha^n ti'ch ca'c ti`nh huo^'ng se~ da^~n dde^'n DDa.i Ho^.i X DDa?ng CSVN dde^? tu+` ddo' thu'c dda^?y su+. chuye^?n ho'a xu+' so+?\.
   I.SA'CH LU+O+.C CU?A DDA?NG CSVN: BA'N DDU+'NG DDA^'T NU+O+'C VA` NHU+O+.NG BO^. TRUNG CO^.NG VA` MY~ DDE^? LA^'Y SU+. HO^~ TRO+. CU?A HAI CU+O+`NG QUO^'C NA`Y\. TRONG NU+O+'C, DDA?NG CSVN MA(.C TI`NH THAO TU'NG
    DDa?ng CSVN la.i ta'i gio+? nhu+~ng tro` to^`i te^. nha^'t ma` no' dda~ tie^'n ha`nh nhu+~ng na(m sau 1945 nha(`m tie^u die^.t ca'c lu+.c lu+o+.ng kho^ng cu`ng chi'nh kie^'n (nhu+ VNQDDD, DDV�) ba(`ng ca'ch ba('t tay vo+'i Pha'p\. Ba^y gio+` DDa?ng CSVN la.i cho+i tro` na`y vo+'i ca'c lu+.c lu+o+.ng ddo^'i kha'ng va` ca'c to^n gia'o quo^'c no^.i sau khi ba('t tay vo+'i hai the^' lu+.c co' a?nh hu+o+?ng nha^'t ddo^'i vo+'i VN la` Ta`u va` My~\. DDe^? Ta`u chi.u dde^? ye^n cho VC ba('t tay vo+'i My~, VC pha?i nhu+o+.ng bo^. lo+'n ca? mo^.t pha^`n giang san ga^'m vo'c la` khoa?ng 12000 ca^y so^' vuo^ng la~nh ha?i Vi.nh Ba('c Bo^.\. Ta.i sao VC chi.u da^ng ca? mo^.t pha^`n giang so+n cho Ta`u trong ddie^`u kie^.n ma` nhie^`u ngu+o+`i nga.c nhie^n: VC kho^ng ddang co' chie^'n tranh hoa(.c ba.i tra^.n vo+'i Ta`u ma` pha?i da^ng la~nh tho^?\. VC ddang ti'nh gio+? la.i tro` "ddu gia^y" giu+~a Ta`u va` My~, gio^'ng nhu+ tru+o+'c kia Ho^` Chi' Minh "ddu gia^y" giu+~a Nga va` Ta`u\. VC bie^'t ra(`ng chi? co' "ddu gia^y" la` co' lo+.i nha^'t\. VC ra^'t muo^'n ddi vo+'i My~ nhu+ng la.i so+. Ta`u ho+n, bo+?i vi` Ta`u ddang kho^'ng che^' no^.i bo^. VC,nha^'t la` tu+` sau DDa.i Ho^.i 8\. Nhu+~ng ngu+o+`i tie^'n bo^. nhu+ Nguye^~n Ho^. muo^'n thoa't ra kho?i go.ng ke^`m na`y ma` kho^ng ddu+o+.c\. Tu+` sau DDa.i Ho^.i 8u`, Trung Co^.ng kho^'ng che^' ha(~n VNCS , ma` ddi?nh cao la` Le^ Kha? Phie^u va` No^ng DDu+'c Ma.nh dda~ ky' ke^'t va` thu+.c hie^.n vie^.c "ba'n nu+o+'c" cho Ta`u\. Co' the^? na`o nhu+~ng te^n cho' sa(n nhu+ Le^ Kha? Phie^u va` No^ng DDu+'c Ma.nh - vo+'i Phie^u bi. nghi la` na(`m vu`ng cho Ta`u trong DDa?ng CSVN - thoa't ddu+o+.c vie^.c da^ng hie^'n la~nh tho^? cho Ta`u hay kho^ng\? Kho' la('m! Vi` Ta`u dda~ ga`i the^' , mua chuo^.c va` kho^'ng che^' no^.i ti`nh chi'nh tri. VN tu+` la^u ro^`i! Nhu+~ng nga`y co`n a?nh hu+o+?ng cu?a Lie^n Xo^, ti`nh hi`nh ddo+? ho+n vi` phe tha^n Nga la^'n phe tha^n Ta`u (phe tha^n Ta`u cu?a Hoa`ng Va(n Hoan dda~ bi. dda'nh ba^.t va` Hoan pha?i tro^'n sang Ta`u luo^n!)\. Nhu+ng tu+` sau khi Lie^n Xo^ bi. gia?i the^? (tu+` na(m 1991), thi` a?nh hu+o+?ng cu?a Ta`u nga`y ca`ng tro+? ne^n quan tro.ng, va` Ta`u ddem toa`n lu+.c ho^~ tro+. cho phe ca'nh cu?a mi`nh tha('ng DDa.i Ho^.i DDa?ng la^`n thu+' 8 na(m 1996 ma` co' lu'c ca'c quan sa't vie^n tu+o+?ng ra(`ng phe tie^'n bo^. dda~ co' the^? tha('ng, qua tra^.n chie^'n da^n chu? quye^'t lie^.t pha't ddo^.ng bo+?i Nguye^~n Ho^. tre^n Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN ke^? tu+` tha'ng 2 na(m 1996\. Tha^'y nguy vi` a?nh hu+o+?ng da^n chu? lan ro^.ng tre^n the^' gio+'i sau su+. su.p ddo^? cu?a DDo^ng Aa^u va` Lie^n Xo^, va` phe tie^'n bo^. cu?a VN dda~ ddu+'ng le^n ma` cu. the^? la` Nguye^~n Ho^., Ta`u Co^.ng dda~ ddu+a sang mo^.t pha'i ddoa`n hu`ng ha^.u du+. DDa.i Ho^.i 8 le^n dde^'n ca? tra(m ngu+o+`i ho`ng xoay chuye^?n ti`nh the^'\. Tru+o+'c ddo', nhie^`u U�y Vie^n Bo^. Chi'nh Tri. va` U�y Vie^n Trung U+o+ng DDa?ng quan tro.ng cu?a ca? hai phe tie^'n bo^. va` tha^n Ta`u cu?a CSVN dda~ bi. thanh toa'n, bo? ma.ng hoa(.c ta`n phe^', nhu+ la` Nguye^~n DDi`nh Tu+', DDa`o Duy Tu`ng, Le^ Mai, Du+o+ng Va(n DDa^`y\. Sau ddo', phe tha^n Trung Quo^'c le^n vo+'i Le^ Kha? Phie^u la`m To^?ng Bi' Thu+, Nguye^~n Ho^. bi. qua?n thu'c cha(.t che? cho dde^'n nga`y nay�Hie^.n gio+` thi` the^' cu?a Ta`u dda~ qua' ma.nh trong nhie^`u co+ ca^'u CSVN, ke^? ca? mo^.t te^n Ta`u ra(.t ddang la`m Bo^. Tru+o+?ng Tu+ Pha'p cu?a VN (Uo^ng Chu Lu+u)\. Mo^.t te^n Ta`u ma` la.i ca^`m dda^`u nga`nh tu+ pha'p cu?a VN thi` chu'ng ta bie^'t ti`nh hi`nh le^. thuo^.c Trung Co^.ng cu?a VN dda~ bi dda't dde^'n nhu+ the^' na`o ro^`i! Nghi va^'n ve^` vie^.c Ta`u ga`i ra^'t nhie^`u gia'n ddie^.p trong ta^`ng lo+'p la~nh dda.o va` DDa?ng CSVN dda~ tro+? tha`nh hie^.n thu+.c\. Chu'ng ta tha^'y no^?i ba^.t ra mo^.t Le^ Kha? Phie^u, mo^.t Uo^ng Chu Lu+u, chu+' tha^.t su+. thi` ha`ng ha` sa so^' nhu+~ng ke? bi. mua chuo^.c trong gio+'i la~nh dda.o va` ta`i cha'nh, thu+o+ng ma.i, kinh te^', dda^`u tu+ v.v\. dda~ a(n cu?a ddu't va` ba'n ma.ng cho Ta`u tu+` la^u (VN no^?i tie^'ng nha^'t nhi` A' Cha^u ve^` tham nhu~ng!)\. Cho ne^n khuynh hu+o+'ng cu?a CSVN la` se~ tie^'p tu.c nhu+o+.ng bo^. Ta`u tre^n ca? ca'c ma(.t chie^'n lu+o+.c chi'nh tri. va` kinh te^', ke^? ca? la~nh tho^? dda^'t ddai va` bie^?n ca?, vi` ra^'t nhie^`u la~nh dda.o CSVN dda~ bi. VC ga`i the^', ma` vu. Le^ Kha? Phie^u co' con ro+i vo+'i mo^.t nu+~ gia'n ddie^.p  Trung Co^.ng mo+'i chi? la` khia' ca.nh no^?i cu?a va^'n dde^`\. Va^'n dde^` Trung Co^.ng kho^'ng che^' VN ve^` chi'nh tri. va` kinh te^' co' be^` da`y va` sa^u tha(?m ho+n nhie^`u, vi` bo.n la~nh dda.o va` ti`nh ba'o Trung Co^.ng ra^'t tha^m ddo^.c, su+? du.ng nhua^`n nhuye^~n ca'c khi' cu.: Ti`nh, Tie^`n, Au`p Lu+.c, Ga`i Ba^~y v.v\. ddo^'i vo+'i mo.i con mo^`i CSVN ma` Le^ Kha? Phie^u mo+'i chi? la` mo^.t tru+o+`ng ho+.p chu'ng ta bie^'t ma` tho^i\.
    Khi ma` mo^.t so^' la~nh dda.o CSVN dda~ bi. Trung Co^.ng mua ddu+'t nhu+ Le^ Kha? Phie^u cha(?ng ha.n, thi` chuye^.n "ba'n nu+o+'c" cu?a Le^ Kha? Phie^u (va`  nhu+~ng con thie^u tha^n mo+'i ho+n nhu+ No^ng DDu+'c Ma.nh) chi? la` chuye^.n ta^'t ye^'u ma` tho^i!
    DDa~ ba'n ddu+'ng dda^'t nu+o+'c va` ha`ng phu.c Ta`u ro^`i, DDa?ng CSVN ye^n chi' kho^ng so+. Ta`u xu'i ba^?y la^.t ddo^? hoa(.c ta^'n co^ng; nhu+ng kinh te^' VN va^~n qua' ke'm va` su+. suy su.p ve^` kinh te^' cu~ng nhu+ phong tra`o da^n chu? le^n ma.nh co' the^? dda^?y VC to+'i su.p ddo^?\. Do ddo', VC tha^'y ra(`ng ca^`n pha?i ba('t tay vo+'i My~ dde^? thu? lo+.i ve^` kinh te^' va` dde^? My~ kho^ng ye^?m tro+. ca'c phong tra`o da^n chu? va` to^n gia'o trong nu+o+'c ddu+'ng le^n, thi` ddi.a vi. cu?a DDa?ng CSVN mo+'i be^`n vu+~ng ddu+o+.c\. Do ddo', DDa?ng CSVN ba(`ng mo.i gia' pha?i na('m ddu+o+.c su+. u?ng ho^. cu?a Ta`u va` My~, du` pha?i nhu+o+.ng bo^. ba^'t cu+' gia' na`o (ke^? ca? ba'n nu+o+'c), ho`ng dda.t ca'c mu.c tie^u:
   - Giu+~ ddu+o+.c quye^`n ha`nh ddo^.c ta`i, chuye^n chi'nh ma~i ma~i
   - Tie^u die^.t mo.i lu+.c lu+o+.ng ddo^'i kha'ng trong nu+o+'c
   - Tie^u die^.t mo.i gia'o ho^.i to^n gia'o kho^ng la`m tay sai DDa?ng CSVN qua su+. gia nha^.p ca'c gia'o ho^.i quo^'c doanh\.
   The^' na`y go.i la` the^' ba('t tay vo+'i ngoa.i bang dde^? ra~nh tay tie^u die^.t mo.i ma^`m mo^'ng cho^'ng ddo^'i no^.i ddi.a, tu+` ca'c lu+.c lu+o+.ng da^n chu? ddo^'i kha'ng to+'i ca'c gia'o ho^.i to^n gia'o\.
   II.CSVN DDANG THA(?NG TAY DDA`N A'P CA'C LU+.C LU+O+.NG DDO^'I KHA'NG VA` CA'C TO^N GIA'O QUO^'C NO^.I DO DDA~ BA('T TAY DDU+O+.C VO+'I CA? TRUNG CO^.NG VA` MY~
    Sau khi dda~ "ba'n nu+o+'c" cho quan tha^`y Trung Co^.ng va` ye^n chi' Trung Co^.ng se~ ba?o ve^. mi`nh; DDa?ng CSVN ddi mo^.t bu+o+'c nu+~a la` ba('t tay vo+'i cu+.u thu` My~ - la` nguo^`n nguy hie^?m nha^'t ye^?m tro+. cho ca'c phong tra`o da^n chu

   (Message over 64 KB, truncated)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.