Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Ca?nh Gia'c - Pham Thanh Phuong

Expand Messages
 • Tran Nam Binh
  (unicode va vietnet) Cảnh Giác....!!! Phạm Thanh Phương Trong những ngày gần đây, CSVN đã phóng thích anh Lê Chí Quang và giảm án cho
  Message 1 of 1 , Jul 4, 2004
  • 0 Attachment
   (unicode va vietnet)
    
    
    
    C���nh Gi��c....!!!  

   Ph���m Thanh Ph����ng

   Trong nh���ng ng��y g���n ����y, CSVN ���� ph��ng th��ch anh L�� Ch�� Quang v�� gi���m ��n cho Lm Nguy���n V��n L��. S��� ki��n n��y c��ng ���� g��y ra nhi���u suy lu���n v�� b��n t��n x��n xao trong C���ng �����ng Ng�����i Vi���t H���i Ngo���i....

   C�� nhi���u ng�����i ng��y th�� cho r���ng CSVN ���� thay �����i, n���� r���ng t�� duy, t��n tr���ng nh��n quy���n....Nh��n k��� v��o s��� th���t m���i th���y, ����y ch��� n���m trong c��i th��� kh��ng c�� �������ng l���a ch���n b���i ��p l���c t��� c��c cao tr��o �����u tranh v�� bang giao tr��n th��� tr�����ng Qu���c T���...

   Theo tin t��� c��c h��ng th���ng t���n, hi���n t���i CSVN ��ang ph���i o b��� Nh���t trong v���n ����� vi���n tr���; Qu���c h���i M��� c��ng r��o ri���t l��n ��n v�� khuy���n c��o CSVN ph���i ph��ng th��ch ngay l���p t���c Lm Nguy���n V��n L��. H��n n���a v��o th��ng t���i ����y, CSVN s��� h���p c��ng H���i Li��n Hi���p ��u Ch��u ����� b��n v��� v���n ����� bang giao kinh t���. Nh��ng ��i���u then ch���t c���a t���t c��� giao d���ch n��y �����u ph���i d���a tr��n ��i���u ki���n c��n b���n l�� Vi���t Nam ph���i c�� thi���n ch�� thay �����i trong l��nh v���c nh��n quy���n...

   Tr��n th���c t���, c��i nh�� t�� l����ng t��m c���a CSVN kh��ng bao gi��� tr���ng ch���, s��� t�� nh��n kh��ng gi���m m�� c��n c�� ph���n gia t��ng. Ch��ng th��� L�� Ch�� Quang v�� gi���m ��n Lm L�� th�� l���i �����i���n v��o ch��� tr���ng��� ���� v��i nh�� �����u tranh d��n ch��� kh��c nh�� Gs Tr���n Khu��, c���u �����i t�� CS Ph���m Qu��� D����ng .v.v... Theo tin m���i nh���t t��� T���p Ch�� Vi���n ����ng ( 8-6-2004 ), CSVN ���� b���t gi��� Ms Nguy���n H���ng Quang v�� c���nh c��o t���t c��� c��c nh�� l��nh �����o t��n gi��o kh��ng n��n l��n ti���ng can thi���p v��� vi���c n��y...Ngo��i ra ng��y 18-6-2004, CSVN v���a ����a ra m���t ph��p l���nh c���m t��n gi��o truy���n �����o tr��i ph��p k��� c��� tr��n Internet v�� qua Email...

   C�� l��� g�� ����u l�� gian manh

   B��y ra q���y k��� h���i d��n l��nh

   H��nh cho tan n��t r���i ��em th���

   ����nh b��ng m���t h��ng, �����i l���i danh

   V���i nh���ng d��� ki���n tr��n, ch��ng ta ���� th���y r�� �������c c��i b���n ch���t l��u manh c���a CSVN. Ch��ng d��ng s��� kh���ng b��� ����� c���ng c��� ch��� ����� v�� b���p b���m l��m ��i���u ki���n th����ng l�����ng vi���n tr��� qu���c t��� v���i nh���ng m��� t��� ���gi��c ng���, t��n tr���ng nh���n quy���n���.... H��n n���a, trong khi thi h��nh th��� �����an tr�� d���p, kh���ng b��� nh���ng nh�� �����i kh��ng d��n ch���, CSVN ���� d��ng ����� m���i c��ch d�� man nh���t k��� c��� thu���c �����c, ����� bi���n nh���ng con ng�����i minh m���n �����y h��o kh�� tr��� th��nh nh���ng k��� n���a ng��y n���a d���i, l��c t���nh , l��c m��. V�� l���ng th��m v��o ���� nh���ng nh���ng ng���y t���o nh�� ��� ��n n��n, h���i c���i, nh���m b��i nh��� nghi�� kh��, thanh danh v�� tri���t ti��u ni���m tin t��� d��n ch��ng...

   Trong tr�����ng h���p anh L�� Ch�� Quang, v�� s���c kho��� qu�� ki���t qu��� n��n CS kh��ng mu���n ����� m���t nh�� �����u tranh d��n ch��� n���i ti���ng mang t���m v��c Qu���c T��� b��� ch���t r���c trong t��, ��i���u n��y s��� ���nh h�����ng l���n �����n m���i l��nh v���c bang giao. Nh��ng v���i b���n ch���u l��u manh, khi ph��ng th��ch anh LCQ, CSVN c��ng kh��ng qu��n g��n cho anh ���c�� nh���ng h��nh vi t���t v�� c��ng ���� l��m ����n xin ��n x��, k��m theo l���i h���i c���i, kh��ng t��i ph���m��� nh���m b���i nh��� anh v�� ����nh b��ng chi��u b��i ���gi��c ng������ gi��� h��nh c���a ch��ng... Tr�����ng h���p Lm L�� c��n t��� h���i h��n, theo nhi���u ngu���n tin cho bi���t, Cha l�� ���� b��� CS d��ng ho�� ch���t �����u �����c, ����� bi���n con ng�����i minh m���n �����y ngh��a kh�� c���a Cha tr��� th��nh m���t k��� �� l��� ng�� ng��o v�� ch��ng c��ng kh��ng qu��n gi��� m���o n��t ch��� c���a cha ����� t���o ra nh���ng b���c th�� ph���n b���i ch��nh ngh��a d��n t���c, ph���n b���i ch��nh b���n th��n Cha... Tuy nhi��n, CSVN ���� l���m, b���i to��n th��� d��n Vi���t Nam kh��ng c��n l��� g�� nh���ng tr�� ���� h��n n��y. V�� th���, d�� ch��ng c�� l��u manh �����n ����u th�� h��nh ���nh ki��u d��ng c���a nh���ng nh�� �����u tranh d��n ch��� nh�� Lm L��, TT Qu���ng �����, L�� Ch�� Quang, Ph���m H���ng S��n.v.v..v���n s��ng ng���i v�� b���t bi���n trong l��ng d��n t���c...

   Ng���c th���t n��o ����u ���� th���y v��i

   Khoan h���ng, �����i m���i �����ng �����u m��i

   Th��� ng�����i h��m tr�����c, h��m sau b���t

   K��� �����n ng�����i ��i, th��� �����i ng��i

   T��m l���i , Trong ch��� ����� CS, vi���c b��� b���t hay ph��ng th��ch nh���ng ���t�� nh��n��� �����i kh��ng hay l����ng t��m kh��ng c�� ngh��a l�� ��������i m���i, gi��c ng������ c���a ch��� ����� m�� ch��� l�� s��� thay �����i ch��nh s��ch m��nh mung, b���p b���m m���t c��ch tinh vi h��n tu��� theo giai ��o���n v�� ho��n c���nh m�� th��i...Do ����, ch��ng ta n��n c���nh gi��c, �����ng v���i v��ng c��� tin v��o s��� ��������i m���i��� c���a ����m l��nh �����o CSVN v���i nh���ng l���i r��u rao tuy��n truy���n ���n���i r���ng t�� duy, gi��c ng��� nh��n quy���n��� ����� v�����ng b���y ���Ho�� h���p, h��a gi���i���... C�� c���nh gi��c, ch��ng ta m���i c�� th��� nh���n r�� b���n th��, v�� c�� th��� ki��n ��inh l���p tr�����ng tr��n con �������ng gi���i th��� CS, quang ph���c Qu�� H����ng.

   V���i kinh nghi���m ch���ng C���ng c���a nh��n lo���i h��n n���a th��� k��� qua ���� gi��p ch��ng ta hi���u r���ng, trong cu���c �����u tranh gi��nh t��� do d��n ch��� cho qu�� h����ng Vi���t Nam h��m nay, khi n��o ta c��n ����� tr�� s��ng su���t, l��ng can �����m v�� l����ng t��m c���a m���t ng�����i Vi���t ch��n ch��nh, khi ���� ta c��n coi ch��� ����� CS l�� k��� th�� ph���i gi��� th���. V��� n���u c�� hy sinh tr��n �������ng tranh �����u th�� ch���c ch���n s��� hy sinh trong h��o quang ch��nh ngh��a v���i n���i th����ng ti���c c���a b���n b�� v�� t��� h��o v���i ch��nh b���n th��n.

   Ph���m Thanh Ph����ng

   ----

    
    Ca?nh Gia'c....!!!  

   Pha.m Thanh Phu+o+ng

   Trong nhu+~ng nga`y ga^`n dda^y, CSVN dda~ pho'ng thi'ch anh Le^ Chi' Quang va` gia?m a'n cho Lm Nguye^~n Va(n Ly'\. Su+. kie^n na`y cu~ng dda~ ga^y ra nhie^`u suy lua^.n va` ba`n ta'n xo^n xao trong Co^.ng ��o^`ng Ngu+o+`i Vie^.t Ha?i Ngoa.i....

   Co' nhie^`u ngu+o+`i nga^y tho+ cho ra(`ng CSVN dda~ thay ddo^?i, no+i' ro^.ng tu+ duy, to^n tro.ng nha^n quye^`n....Nhi`n ky~ va`o su+. tha^.t mo+'i tha^'y, dda^y chi? na(`m trong ca'i the^' kho^ng co' ddu+o+`ng lu+.a cho.n bo+?i a'p lu+.c tu+` ca'c cao tra`o dda^'u tranh va` bang giao tre^n thi. tru+o+`ng Quo^'c Te^'...

   Theo tin tu+` ca'c ha~ng tho^.ng ta^'n, hie^.n ta.i CSVN ddang pha?i o be^' Nha^.t trong va^'n dde^` vie^.n tro+.; Quo^'c ho^.i My~ cu~ng ra'o rie^'t le^n a'n va` khuye^'n ca'o CSVN pha?i pho'ng thi'ch ngay la^.p tu+'c Lm Nguye^~n Va(n Ly'\. Ho+n nu+~a va`o tha'ng to+'i dda^y, CSVN se~ ho.p cu`ng Ho^.i Lie^n Hie^.p A^u Cha^u dde^? ba`n ve^` va^'n dde^` bang giao kinh te^'\. Nhu+ng ddie^`u then cho^'t cu?a ta^'t ca? giao di.ch na`y dde^`u pha?i du+.a tre^n ddie^`u kie^.n ca(n ba?n la` Vie^.t Nam pha?i co' thie^.n chi' thay ddo^?i trong la~nh vu+.c nha^n quye^`n...

   Tre^n thu+.c te^', ca'i nha` tu` lu+o+ng ta^m cu?a CSVN kho^ng bao gio+` tro^'ng cho^~, so^' tu` nha^n kho^ng gia?m ma` co`n co' pha^`n gia ta(ng\. Chu'ng tha? Le^ Chi' Quang va` gia?m a'n Lm Ly' thi` la.i �����ie^`n va`o cho^~ tro^'ng��� ddo' va`i nha` dda^'u tranh da^n chu? kha'c nhu+ Gs Tra^`n Khue^, cu+.u dda.i ta' CS Pha.m Que^' Du+o+ng .v.v\... Theo tin mo+'i nha^'t tu+` Ta.p Chi' Vie^~n ��o^ng ( 8-6-2004 ), CSVN dda~ ba('t giu+~ Ms Nguye^~n Ho^`ng Quang va` ca?nh ca'o ta^'t ca? ca'c nha` la~nh dda.o to^n gia'o kho^ng ne^n le^n tie^'ng can thie^.p ve^` vie^.c na`y...Ngoa`i ra nga`y 18-6-2004, CSVN vu+`a ddu+a ra mo^.t pha'p le^.nh ca^'m to^n gia'o truye^`n dda.o tra'i phe'p ke^? ca? tre^n Internet va` qua Email...

   Co' la. gi` dda^u lu~ gian manh

   Ba`y ra qu?y ke^' ha.i da^n la`nh

   Ha`nh cho tan na't ro^`i ddem tha?

   ��a'nh bo'ng ma(.t ha`ng, ddo^?i lo+.i danh

   Vo+'i nhu+~ng du+~ kie^.n tre^n, chu'ng ta dda~ tha^'y ro~ ddu+o+.c ca'i ba?n cha^'t lu+u manh cu?a CSVN\. Chu'ng du`ng su+. khu?ng bo^' dde^? cu?ng co^' che^' ddo^. va` bi.p bo+.m la`m ddie^`u kie^.n thu+o+ng lu+o+.ng vie^.n tro+. quo^'c te^' vo+'i nhu+~ng my~ tu+` ���gia'c ngo^., to^n tro.ng nha^.n quye^`n���\.... Ho+n nu+~a, trong khi thi ha`nh thu? ddo.an tru` da^.p, khu?ng bo^' nhu+~ng nha` ddo^'i kha'ng da^n chu?, CSVN dda~ du`ng ddu? mo.i ca'ch da~ man nha^'t ke^? ca? thuo^'c ddo^.c, dde^? bie^'n nhu+~ng con ngu+o+`i minh ma^~n dda^`y ha`o khi' tro+? tha`nh nhu+~ng ke? nu+?a nga^y nu+?a da.i, lu'c ti?nh , lu'c me^\. Va` lo^`ng the^m va`o ddo' nhu+~ng nhu+~ng ngu.y ta.o nhu+ y` a(n na(n, ho^'i ca?i, nha(`m bo^i nho. nghia~ khi', thanh danh va` trie^.t tie^u nie^`m tin tu+` da^n chu'ng...

   Trong tru+o+`ng ho+.p anh Le^ Chi' Quang, vi` su+'c khoe? qua' kie^.t que^. ne^n CS kho^ng muo^'n dde^? mo^.t nha` dda^'u tranh da^n chu? no^?i tie^'ng mang ta^`m vo'c Quo^'c Te^' bi. che^'t ru.c trong tu`, ddie^`u na`y se~ a?nh hu+o+?ng lo+'n dde^'n mo.i la~nh vu+.c bang giao\. Nhu+ng vo+'i ba?n cha^'u lu+u manh, khi pho'ng thi'ch anh LCQ, CSVN cu~ng kho^ng que^n ga'n cho anh ���co' nhu+~ng ha`nh vi to^'t va` cu~ng dda~ la`m ddo+n xin a^n xa', ke`m theo lo+`i ho^'i ca?i, kho^ng ta'i pha.m��� nha(`m bo^.i nho. anh va` dda'nh bo'ng chie^u ba`i ���gia'c ngo^.��� gia? hi`nh cu?a chu'ng\... Tru+o+`ng ho+.p Lm Ly' co`n te^. ha.i ho+n, theo nhie^`u nguo^`n tin cho bie^'t, Cha ly' dda~ bi. CS du`ng hoa' cha^'t dda^`u ddo^.c, dde^? bie^'n con ngu+o+`i minh ma^~n dda^`y nghi~a khi' cu?a Cha tro+? tha`nh mo^.t ke? u` ly` ngo+ nga'o va` chu'ng cu~ng kho^ng que^n gia? ma.o ne't chu+~ cu?a cha dde^? ta.o ra nhu+~ng bu+'c thu+ pha?n bo^.i chi'nh nghi~a da^n to^.c, pha?n bo^.i chi'nh ba?n tha^n Cha\... Tuy nhie^n, CSVN dda~ la^`m, bo+?i toa`n the^? da^n Vie^.t Nam kho^ng co`n la. gi` nhu+~ng tro` dde^ he`n na`y\. Vi` the^', du` chu'ng co' lu+u manh dde^'n dda^u thi` hi`nh a?nh kie^u du~ng cu?a nhu+~ng nha` dda^'u tranh da^n chu? nhu+ Lm Ly', TT Qua?ng ��o^., Le^ Chi' Quang, Pha.m Ho^`ng So+n.v.v..va^~n sa'ng ngo+`i va` ba^'t bie^'n trong lo`ng da^n to^.c...

   Ngu.c tha^'t na`o dda^u dda~ tha^'y vo+i

   Khoan ho^`ng, ddo^?i mo+'i ddo.ng dda^`u mo^i

   Tha? ngu+o+`i ho^m tru+o+'c, ho^m sau ba('t

   Ke? dde^'n ngu+o+`i ddi, the^' ddo^?i ngo^i

   To'm la.i , Trong che^' ddo^. CS, vie^.c bi. ba('t hay pho'ng thi'ch nhu+~ng ���tu` nha^n��� ddo^'i kha'ng hay lu+o+ng ta^m kho^ng co' nghi~a la` ���ddo^?i mo+'i, gia'c ngo^.��� cu?a che^' ddo^. ma` chi? la` su+. thay ddo^?i chi'nh sa'ch ma'nh mung, bi.p bo+.m mo^.t ca'ch tinh vi ho+n tuy` theo giai ddoa.n va` hoa`n ca?nh ma` tho^i...Do ddo', chu'ng ta ne^n ca?nh gia'c, ddu+`ng vo^.i va`ng ca? tin va`o su+. ���ddo^?i mo+'i��� cu?a dda'm la~nh dda.o CSVN vo+'i nhu+~ng lo+`i re^u rao tuye^n truye^`n ���no+'i ro^.ng tu+ duy, gia'c ngo^. nha^n quye^`n��� dde^? vu+o+'ng ba^~y ���Hoa` ho+.p, ho`a gia?i���\... Co' ca?nh gia'c, chu'ng ta mo+'i co' the^? nha^.n ro~ ba.n thu`, va` co' the^? kie^n ddinh la^.p tru+o+`ng tre^n con ddu+o+`ng gia?i the^? CS, quang phu.c Que^ Hu+o+ng.

   Vo+'i kinh nghie^.m cho^'ng Co^.ng cu?a nha^n loa.i ho+n nu+?a the^' ky? qua dda~ giu'p chu'ng ta hie^?u ra(`ng, trong cuo^.c dda^'u tranh gia`nh tu+. do da^n chu? cho que^ hu+o+ng Vie^.t Nam ho^m nay, khi na`o ta co`n ddu? tri' sa'ng suo^'t, lo`ng can dda?m va` lu+o+ng ta^m cu?a mo^.t ngu+o+`i Vie^.t cha^n chi'nh, khi ddo' ta co`n coi che^' ddo^. CS la` ke? thu` pha?i gia? the^?\. Va? ne^'u co' hy sinh tre^n ddu+o+`ng tranh dda^'u thi` cha('c cha('n su+. hy sinh trong ha`o quang chi'nh nghi~a vo+'i no^~i thu+o+ng tie^'c cu?a ba.n be` va` tu+. ha`o vo+'i chi'nh ba?n tha^n.

   Pha.m Thanh Phu+o+ng

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.