Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

LE CHI QUANG HOI VIEN DANH DU TRUNG TAM VAN BUT HOA KY

Expand Messages
 • Tran Nam Binh
  Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ Nhà luật học kiêm nhà văn Lê Chí Quang được bầu làm hội viên danh dự của
  Message 1 of 1 , Jun 1, 2004

   B���n Tin Li��n H���i Nh��n Quy���n Vi���t Nam ��� Th���y S��

   Nh�� lu���t h���c ki��m nh�� v��n L�� Ch�� Quang

   �������c b���u l��m h���i vi��n danh d���

   c���a Trung T��m V��n B��t Hoa K���


   Ng��y 16 th��ng t�� v���a qua, ch��ng t��i c�� ����a tin r���ng hai
   nh�� lu���t h���c
   ki��m nh�� v��n L�� Ch�� Quang v�� Nasser Zarafshan (n�����c Ba T��)
   �����ng l��nh Gi���i
   V��n B��t/Barbara Goldsmith Quy���n T��� Do �������c Vi���t
   (PEN/Barbara Goldsmith
   Freedom to Write Awards) n��m 2004. C��� hai nh�� tr�� th���c d��ng
   c���m n��y �����u l��
   t�� nh��n ng��n lu���n. ��ng L�� Ch�� Quang b��� ph���t 4 n��m t�� v��
   3 n��m qu���n ch��� v��
   nh���ng b��i ti���u lu���n ch��� tr��ch ch��nh ph��� Vi���t c���ng v���
   v���n ����� s���a �����i bi��n
   gi���i l��m thi���t th��i l���n cho �����t n�����c. C��n ��ng Nasser
   Zarafshan th�� b��� l��nh
   ��n 5 n��m t�� v�� ��ng t��� c��o c�� quan t��nh b��o c���a ch��nh
   quy���n n�����c ��ng c�� d��nh
   li���u trong nh���ng v��� ��m s��t h��ng lo���t c��c nh�� v��n Ba T��.
   Ch��ng t��i v���a nh���n
   �������c ��i���n th�� c���a ���y ban "Quy���n T��� Do �������c Vi���t"
   b��o tin ���y ban ���� b���u ��ng
   L�� Ch�� Quang l��m h���i vi��n danh d��� c���a Trung T��m V��n B��t
   Hoa K���. ���y ban B��nh
   v���c Nh�� V��n b��� c���m t�� thu���c V��n B��t Qu���c T��� c��ng
   �������c th��ng tri. Nh�� v���y,
   ��ng L�� Ch�� Quang l�� h���i vi��n danh d��� c���a c��� 3 Trung T��m
   V��n B��t v��ng B���c M���:
   Trung T��m Gia N�� �����i, Trung T��m Hoa K��� v�� Trung T��m T��y Hoa
   K���.

   Nh��n d���p n��y, ���y ban "Quy���n T��� Do �������c Vi���t" nh���c
   l���i r���ng: nh�� lu���t
   h���c ki��m k��� s�� ng��nh tin h���c L�� Ch�� Quang l�� t��c gi���
   b��i ti���u lu���n "H��y c���nh
   gi��c v���i B���c tri���u" t���ng �������c ph��� bi���n tr��n M���ng
   l�����i Internet. ��ng b��� b���t
   gi��� trong m���t qu��n caf�� Internet t���i H�� N���i. Sau n���a ng��y
   h���p k��n, t��a ��n
   (Vi���t c���ng) tuy��n ph���t ��ng 4 n��m t�� v�� 3 n��m qu���n ch���
   v�� "ph���m t���i ph��� bi���n
   t��i li���u tuy��n truy���n ch���ng Nh�� n�����c". ��ng L�� Ch�� Quang
   ��au th���n n���ng. Trung
   T��m V��n B��t Hoa K��� r���t quan ng���i khi th���y ng�����i h���i
   vi��n danh d��� kh��ng �������c
   ch���n b���nh th��ch h���p v�� ��i���u tr��� kh���n c���p m���c d��
   t��nh tr���ng s���c kh���e b��� suy
   �����i nghi��m tr���ng. C���n ghi th��m r���ng ��ng L�� Ch�� Quang v��
   m���t t�� nh��n kh��c b���
   nh���t chung trong m���t x�� lim r���ng 6 th�����c vu��ng.

   Trung T��m V��n B��t Hoa K��� qui t��� �����n 2.700 h���i vi��n trong
   s��� h��n m�����i
   ng��n ng�����i ��u���c V��n B��t Qu���c T��� ghi nh���n t���i 130 Trung
   T��m th��nh vi��n ��� kh���p
   th��� gi���i. Hi���n nay c�� 31 ng�����i c���m b��t b��� ng�����c
   ����i, ����n ��p v�� t�� ����y nh��
   ��ng L�� Ch�� Quang �������c l��m h���i vi��n danh d��� c���a Trung
   T��m V��n B��t Hoa K���. ����
   l�� nh���ng nh�� v��n, nh�� th�� v�� nh�� b��o c�� g���c g��c ho���c
   mang qu���c t���ch kh��c
   nhau: Cuba, Trung c���ng, T��y T���ng b��� chi���m ����ng, Mi���n
   ��i���n, Ba T��, Cameroun,
   Th��� Nh�� K���, Uzb��kistan, Erythr��e. V��n B��t Hoa K��� cam k���t
   t��ch c���c v���n �����ng
   c��ng lu���n, ch��nh ph��� c��ng c��c t��� ch���c qu���c t��� �����
   ����i tr��� t��� do cho t���t c���
   h���i vi��n danh d��� c���a Trung T��m. ��ng L�� Ch�� Quang l�� m���t
   tr�����ng h���p ��u ti��n.   (Vi���t theo tin c���a nh�� th�� Nguy��n Ho��ng B���o Vi���t h���i
   vi��n V��n B��t
   Th���y S�� Ph��p Tho���i v�� V��n B��t Vi���t Nam H���i Ngo���i/Trung
   t��m ��u Ch��u)             Gen��ve ng��y 27 th��ng 5 n��m 2004

             Li��n H���i Nh��n Quy���n Vi���t Nam ��� Th���y S��.


   Do you Yahoo!?
   Friends. Fun. Try the all-new Yahoo! Messenger
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.