Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

DDa^'u tranh cho tu+. do to^n gia'o ta.i Gia'o pha^.n Hue^' (Ban tin 9/7/2003)

Expand Messages
 • Tran NamBinh
  (unicode va vietnet) Đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Giáo phận Huế Bản tin ngày 09-07-2003 1. Tiếng nói từ trong nhà tù Ba Sao. Hôm
  Message 1 of 1 , Jul 9, 2003
   (unicode va vietnet)
    

   �a�u tranh cho t�� do to�n gia�o ta�i Gia�o pha�n Hue�

   Ba�n tin nga�y 09-07-2003

    

   1. Tie�ng no�i t�� trong nha� tu� Ba Sao.

   Ho�m 7-7 m��i ro�i, ba� Nguye�n Th� Hie�u va� ng���i cha�u ruo�t la� Nguye�n Va�n Tha�m la�i la�n lo�i �e�n tra�i Ba Sao tha�m v� tu� nha�n l��ng ta�m Nguye�n Va�n Ly�. Ca� hai va�o co�ng lu�c 7g30 sa�ng, �u�ng 10g th� ����c ga�p cha. Buo�i tha�m nuo�i ke�o da�i 2 tie�ng �o�ng ho�.

   Tr���c he�t, ba� Hie�u �e� ca�p �e�n chuye�n 3 ng���i cha�u Hoa C���ng Vie�t, ��nh ba�o nh��ng tin m��i nha�t. Cha Ly� cha�n ngay:

   - Em �a� bie�t he�t ro�i. Nha� n���c tho�i ga�n cho to�i danh gia�n �ie�p la� pha�i. Ga�n nh� va�y qua� vo� ly�....

   Ba� Hie�u ca�t ngang:

   - Ho�m 01-07, khi ��a ba�n ke�t lua�n �ie�u tra m��i cho gia ��nh (xin xem d���i �a�y), co�ng an co� no�i: "Chu�ng to�i �o�i to�i danh ra nhe� nh� va�y la� v� chu� cu�a ba b� can �a� la�m ��n xin Quo�c ho�i".

   - La�m chi co� chuye�n em g��i ��n le�n Quo�c ho�i. Em cha�ng bao gi�� xin xo� chi v��i Nha� n���c ca�. Ma�y tay co�ng an �o� no�i la�o! Ma� du� co� �em x�� v��i to�i danh kha�c cu�ng co�n ba�t co�ng. Ba ���a cha�u kho�ng co� to�i chi ca�!

   - D�p �o�, co�ng an cu�ng ba�o tin cho gia ��nh: mo�ng 2-9 t��i, o�ng Ly� co� the� ����c tha ve� nh�ng pha�i ra ha�i ngoa�i.

   - Vie�c tra� t�� do cho em kho�ng quan tro�ng ba�ng tra� t�� do cho ca� da�n to�c va� ca�c to�n gia�o. Ngoa�i ra, kho�ng ai e�p ����c em xua�t ngoa�i ca�! (Va� co� le� �e� �o�n �a�u, cha�n tr���c a�m m�u na�y, cha Ly� the�m). Em ch� ra ha�i ngoa�i, ne�u ca�n, v� l��i �ch cu�a �a�t n���c va� cu�a Gia�o ho�i tho�i, ch�� kho�ng pha�i cu�a rie�ng m�nh. �i v��i le�nh cu�a Gia�o quye�n. Va� �i mo�t hai na�m ro�i ve� ch�� kho�ng h�n. Ba�ng kho�ng th� c�� ngo�i tu�, la�u ma�y cu�ng ����c, �e� hy sinh ca�u nguye�n cho �a�t n���c va� Gia�o ho�i. Co�n ra tu� th� tie�p tu�c �� la�i trong n���c ma� tranh �a�u tie�p.

   - T�� ho�m 08-5, ���c Cha The� co� h��a la� se� th���ng xuye�n cho ng���i la�m ��n xin �i tha�m chu�. Va�y �a� co� ai �a�i die�n Gia�o pha�n ra tha�m ch�a?

   - Ch�a! Nh�ng xin Ch� th�a v��i nga�i la� em he�t lo�ng ca�m �n nga�i. Tha�t ra, mo�i na�m em ch� mong ga�p mo�t linh mu�c mo�t la�n va�o mu�a Chay �e� lo vie�c linh ho�n, x�ng to�i x�ng lo�i. �ie�u ���c Cha ca�n la�m h�n la� le�n tie�ng ve� vu� a�n cu�a em... La�n tha�m t��i, Ch� nh�� cho em bie�t ke�t qua� l��i th�nh ca�u na�y. Xin Ch� cu�ng co� ga�ng ve� gia�o x�� An Truye�n, tha�m ho�i ho� giu�m em. Nh�� Ch� nha�n v��i Ho�i �o�ng gia�o x�� the� na�y: nh��ng nha� gia�o da�n nha� na�o ga�y go� nhau, ba�t ho�a nhau, th� xin H�GX t��i �o� thay ma�t cha s��, quy� la�n chuo�i Ma�n Co�i, cho �e�n khi ma�y gia ��nh na�y ho�a gia�i e�m tha�m....

   - Cha�c Chu� cu�ng co� nghe no�i chuye�n mo�t so� do�ng tu �� Hue� m��i b� la�y �a�t �ai ta�i sa�n?

   - Em co� bie�t. Va� em cu�ng bie�t ra�ng ���c Cha �ie�n �a� kho�ng bao gi�� hie�n c� s�� gia�o du�c na�o ta�i Gia�o pha�n cho nha� n���c ca�, nh�ng co� ke�u m��i mo�i ��a ph��ng va� mo�i co�ng �oa�n sa�n lo�ng �e� nha� n���c s�� du�ng, bao la�u nha� n���c co�n ca�n, ca�c c� s�� va� ph��ng tie�n gia�o du�c cu�a t� thu�c Co�ng gia�o ta�i Gia�o pha�n. No�i va�n go�n la� co� the� cho nha� n���c m���n tr���ng ho�c, ky� tu�c xa�. Va� pha�i co� gia�y t�� �a�ng hoa�ng ro� re�t gi��a ��n v� gia�o ho�i ��a ph��ng va� ch�nh quye�n ta�i cho�. Tha�nh ra kho�ng co� chuye�n hie�n, la�i ca�ng kho�ng co� chuye�n ���c Cha t�� quye�n da�ng ta�ng cho nha� n���c ca�c ta�i sa�n cu�a ca�c do�ng tu nh� do�ng Lasan, do�ng Chu�a C��u The�... Ma� �a� m���n th� pha�i lo tra�! La� th� ky� to�a gia�m mu�c lu�c a�y, em na�m ra�t ro� vie�c na�y. Ch�nh em m��i �a�y cu�ng no�i tr��c tie�p chuye�n na�y v��i ca�n bo� nha� n���c...

   T�nh tra�ng s��c kho�e cha va�n to�t. Co�n tinh tha�n th� nh� v��a tha�y. Cha va�n b� bie�t giam, cha�ng ga�p ����c ai ca�. Tra�i Ba Sao cu�ng v��a m��i �o�n nh��ng ng���i tu� m��i nh� anh Le� Ch� Quang va� anh Nguye�n Kha�c Toa�n. Nh�ng hai ng���i na�y b� giam �� khu B, co�n cha Ly� �� khu A, na�m tre�n vu�ng �a�t cao h�n, ga�n ��nh nu�i.

   2. Co�ng sa�n nha�n �a�o, phu�c thie�n va� th��ng da�n !?!

   Sau �a�y, chu�ng to�i xin g��i �e�n Quy� v� ba (3) va�n ba�n qua �o� Co�ng sa�n muo�n to� ra lo�ng nha�n �a�o, phu�c thie�n �a�y m�nh va� th��ng da�n d�� la�m!

   Tr���c he�t la� Phu�c th� cu�a pho� chu� t�ch U�y ban nha�n da�n t�nh Th��a Thie�n Hue� g��i �an vie�n Thie�n An, �e� ba�y to� (theo va�n ba�n) "tra�ch nhie�m va� thie�n ch� cu�a c� quan Nha� n���c ��a ph��ng" va� tra�ch �an vie�n "thie�u to�n tro�ng �e�n s�� quan ta�m cu�a Nha� n���c no�i chung va� cu�a UBND t�nh Th��a Thie�n Hue� no�i rie�ng" �o�i v��i �an vie�n (Xin xem la�i Ba�n tin nga�y 27-05-03 va� nga�y 01-07-03). Mo�i quan ta�m �o� la� "cho phe�p La�m tr���ng Tie�n Phong ����c giao khoa�n 11,4 ha r��ng tho�ng nh��a cho �an vie�n cha�m so�c, ba�o ve� r��ng" (va� �o�i ba chuye�n kha�c). C���p tra�ng cu�a ng���i ta 102 ha, ng���i ta ye�u ca�u ����c gi�� la�i 50 ha (v� ye�u the� tr���c ho�ng su�ng) th� ch� giao khoa�n cho ng���i ta 11,4 ha �e� gi�� kho�ng co�ng. O�i! Lo�ng nha�n �a�o co�ng sa�n! Nga�y 11-07 t��i �a�y la� le� tha�nh Bie�n ���c, bo�n ma�ng �an vie�n. Nguye�n ca�u Tha�nh nha�n giu�p con ca�i nga�i thoa�t kho�i kie�u nha�n �a�o kho�n na�n cu�a bo�n c���p nga�y na�y!

   Th�� �e�n la� Ba�n ke�t lua�n �ie�u tra m��i mang so� 521 cu�a C� quan An ninh �ie�u tra thuo�c Bo� Co�ng an ve� Hoa, C���ng Vie�t. Vie�c �o�i to�i danh cho ba b� can tr���c s�� le�n a�n t�i b��i cu�a quo�c te� xem ra cho tha�y Co�ng sa�n cu�ng bie�t phu�c thie�n. Tha�t ra CS ch� bie�t phu�c l��i tho�i, ch� s�� bay ma�t nh��ng �o�ng �o� la thie�ng tha�nh cu�a t� ba�n tho�i (Tr���c �a�y ta�i Vie�t Nam co� tha�nh ng�� CS hay du�ng: "Cuo�c chie�n tha�n tha�nh cho�ng bo�n �e� quo�c t� ba�n" va� "Ta�i sa�n xa� ho�i chu� ngh�a thie�ng lie�ng". Nay th��i the� �o�i thay, lo�ng ng���i thay �o�i, ch� co�n la�i mo�t va�t ra�t thie�ng tha�nh �o�i v��i CSVN la� �o�ng �o� la!). Nh�ng �e� tho�a ma�n lo�ng t�� a�i, ha� da� lo�ng ca�m thu� va� ne�u ba�t cha�n ly� "�a�ng ta bao gi�� cu�ng ha�nh �o�ng �u�ng", CS pha�i na�n ra mo�t to�i kha�c cho ����c. Tha�nh ra, du� �em x�� v��i to�i danh kha�c na�y, cu�ng va�n co�n ba�t co�ng. Qua ba�n va�n d���i �a�y va� Ba�n ca�o tra�ng m��i cu�a vie�n Kie�m sa�t to�i cao (sa�p xua�t hie�n), ba� con se� ����c tha�y nh��ng bie�m ho�a ra�t trung th��c ve� ne�n pha�p ly� �u vie�t cu�a n���c CHXHCN Vie�t Nam!

   Cuo�i cu�ng la� "�e� c��ng gi��i thie�u nh��ng no�i dung c� ba�n cu�a ba Ngh� quye�t : ve� �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c, ve� co�ng ta�c da�n to�c, ve� co�ng ta�c to�n gia�o". Mu�c ��ch la� "Go�p pha�n tho�ng nha�t nha�n th��c trong �a�ng va� trong he� tho�ng ch�nh tr�, giu�p da�n hie�u ro� chu� tr��ng, ����ng lo�i cu�a �a�ng, ba�c bo� nh��ng lua�n �ie�u xuye�n ta�c, vu ca�o cu�a ca�c the� l��c thu� ��ch.... Ta�o �ie�u kie�n quan tro�ng �e� th��c hie�n to�t ch�nh sa�ch �a�i �oa�n ke�t cu�a �a�ng nha�m th��c hie�n tha�ng l��i nh��ng mu�c tie�u va� nhie�m vu� cu�a nha�n da�n ta trong th��i ky� m��i". �a�ng ta tha�t la� th��ng n���c th��ng da�n kho�ng ai ba�ng! Nh�ng �o�c cho tha�t ky�, Quy� v� se� tha�y �o� la� ca� mo�t chie�n l���c nha�m go�ng co� toa�n da�n, �a�c bie�t la� ca�c to�n gia�o va� ca�c sa�c to�c thie�u so� h�n n��a d���i ba�n tay sa�t cu�a �a�ng. Minh ho�a cu� the� va� tr���c ma�t cho chie�n l���c na�y la� mo�t loa�t vu� a�n man r�� da�nh cho nh��ng ng���i ba�t �o�ng ch�nh kie�n, mo�t loa�t vu� c���p tra�ng tr��n nha�m va�o ta�i sa�n cu�a ca�c to�n gia�o, mo�t loa�t vu� �a�n a�p tho� ba�o phu� �a�u ca�c �o�ng ba�o sa�c to�c va� mo�t chie�n d�ch ra�m ro� tre�n ca� n���c nha�m ca�p to�c hoa�n tha�nh hai cu�i sa�t "pha�p le�nh to�n gia�o" va� "ngh� ��nh to�n gia�o".

   Pho�ng vie�n t���ng tr�nh t�� Hue�

   +++++++++++++++++++++++++++++++

   U�Y BAN NHA�N DA�N CO�NG HO�A XA� HO�I CHU� NGH�A VIE�T NAM

   T�NH TH��A THIE�N HUE� �o�c la�p - T�� do - Ha�nh phu�c

   --------------------------- -----------------------------

   So� 1390/KN-UB Hue� nga�y 13 tha�ng 6 na�m 2003

   "V/v Tra� l��i Va�n th� so� 25 VT-VPTA

   nga�y 25-5-2003"

   K�nh g��i: O�ng Linh mu�c Huy�nh Quang Sanh

   Be� tre�n �an vie�n Thie�n An

   UBND t�nh Th��a Thie�n Hue� nha�n ����c Va�n th� so� 25/VT-VPTA nga�y 25/5/2003 do O�ng ky� te�n tr�nh ba�y mo�t so� va�n �e� lie�n quan �e�n nguo�n n���c Ho� Thu�y Tie�n, r��ng tho�ng va� vie�c di d��i mo� ma� tre�n tuye�n ����ng va�o khu Trung ta�m vui ch�i gia�i tr� �o�i Thie�n An - Ho� Thu�y Tie�n.

   Sau khi xem xe�t ca�c no�i dung va�n th�, UBND t�nh tra� l��i O�ng nh� sau:

   1/ Vie�c s�� du�ng nguo�n n���c ho� Thu�y Tie�n:

   - Ta�i buo�i la�m vie�c v��i �an vie�n Thie�n An nga�y 13/7/2002 (co� O�ng va� mo�t so� tu s� kha�c cu�a �an vie�n cu�ng tham d��), UBND t�nh �a� ke�t lua�n giao nhie�m vu� cho Co�ng ty Du l�ch Co� �o� Hue� va� UBND xa� Thu�y Ba�ng ta�o �ie�u kie�n thua�n l��i �e� �an vie�n s�� du�ng n���c t���i cho v���n cam, ����c no�i tuye�n �e� s�� du�ng n���c sa�ch khi xa�y d��ng tuye�n ca�p n���c cho khu vui ch�i gia�i tr�. Va�n �e� na�y �a� ����c Co�ng ty Du l�ch Co� �o� Hue� t�ch c��c trie�n khai th��c hie�n. Ca�c he� tho�ng co�ng, ra�nh thoa�t n���c, he� tho�ng tho�ng nguo�n n���c ho� Thu�y Tie�n... se� ����c th��c thi trong th��i gian t��i theo tie�n �o� co�ng tr�nh �a� ����c phe� duye�t. �a�y la� va�n �e� l��n nha�m ba�o ve� ����ng giao tho�ng, ca�c co�ng tr�nh cu�a Nha� n���c va� cu�a nha�n da�n no�i chung trong �o� co� v���n cam cu�a �an vie�n.

   - Vie�c ma�t n���c ho� Thu�y Tie�n kho� ca�n la� do th��i tie�t t�� nhie�n, na�ng no�ng ke�o da�i ga�y kho� ha�n tre�n die�n ro�ng; kho�ng rie�ng g� �� t�nh ta, ma� ca�c t�nh kha�c cu�ng trong t�nh tra�ng ba�o �o�ng kha�n ca�p. Co�ng ty Du l�ch Co� �o� Hue� pha�i �a�o sa�u, m�� ro�ng ho� (ph�a gia�p ����ng) �e� co� nguo�n n���c phu�c vu� ye�u ca�u tr���c ma�t va� la�u da�i.

   2/ Vie�c giao khoa�n mo�t so� die�n t�ch r��ng tho�ng:

   O�ng cho ra�ng UBND t�nh kho�ng l�u ta�m �e�n vie�c �an vie�n xin gi�� la�i mo�t so� die�n t�ch r��ng tho�ng �e� �an vie�n cha�m so�c va� ba�o ve�.... la� kho�ng �u�ng s�� tha�t, thie�u to�n tro�ng �e�n va�n �e� quan ta�m cu�a Nha� n���c no�i chung va� cu�a UBND t�nh Th��a Thie�n Hue� no�i rie�ng �o�i v��i �an vie�n:

   - Ta�i ca�c buo�i ho�p nga�y 13/7/2002 va� nga�y 9/10/2002 gi��a UBND t�nh va� ca�c c� quan, ban nga�nh lie�n quan v��i �an vie�n Thie�n An, O�ng co� �e� �a�t nguye�n vo�ng xin ����c giao mo�t so� die�n t�ch r��ng tho�ng do La�m tr���ng Tie�n Phong �ang qua�n ly� �e� cha�m so�c ba�o ve� mo�i tr���ng khu v��c t�nh tu. Ve� nguye�n ta�c, UBND t�nh �a� �o�ng y�. Tuy nhie�n, �e� �a�m ba�o thu� tu�c, UBND t�nh �a� ye�u ca�u ph�a �an vie�n pha�i co� va�n ba�n tr�nh T�nh xem xe�t gia�i quye�t; nh�ng �e�n nay, ph�a �an vie�n Thie�n An va�n ch�a co� va�n ba�n �e� ngh� theo ye�u ca�u no�i tre�n.

   - Ma�c du� va�y, nh�ng v��i tra�ch nhie�m va� thie�n ch� cu�a c� quan Nha� n���c ��a ph��ng, nga�y 03/12/2002, UBND t�nh co� Co�ng va�n so� 2518/CV-UB "V/v Giao khoa�n r��ng tho�ng cho ho� ta�p the� �an vie�n Thie�n An" g��i tr��c tie�p cho O�ng. UBND t�nh �a� �o�ng y�, cho phe�p La�m tr���ng Tie�n Phong ����c giao khoa�n 11,4 ha r��ng tho�ng nh��a cho ng���i �a�i �ie�n �an vie�n v��i t� ca�ch la� chu� ho� ta�p the� �e� �an vie�n cha�m so�c, ba�o ve� r��ng theo tinh tha�n Ngh� ��nh 163/1999/N�-CP nga�y 16/1/1999 va� Ngh� ��nh 01/CP nga�y 4/1/1995 cu�a Ch�nh phu�. UBND t�nh co� �e� ngh� O�ng lie�n he� v��i La�m tr���ng Tie�n Phong �e� la�m thu� tu�c nha�n khoa�n theo quy ��nh cu�a pha�p lua�t. Nh�ng �e�n nay, O�ng va�n ch�a lie�n he� v��i La�m tr���ng Tie�n Phong (chu� r��ng) �e� th��c hie�n thu� tu�c nha�n khoa�n.

   - Th��c hie�n y� kie�n ch� �a�o cu�a UBND t�nh trong vie�c giao khoa�n die�n t�ch r��ng tho�ng no�i tre�n cho �an vie�n, nga�y 04/12/2002 S�� ��a ch�nh �a� chu� tr� pho�i h��p v��i S�� No�ng nghie�p va� PTNT, UBND huye�n H��ng Thu�y, UBND xa� Thu�y Ba�ng, La�m tr���ng Tie�n Phong va� Trung ta�m Ky� thua�t ��a ch�nh tie�n ha�nh ca�m mo�c ranh gi��i ca�c khu �a�t r��ng tho�ng nh��a �a�c du�ng �e� giao khoa�n cho ho� ta�p the� �an vie�n. Ho�i �o�ng �a� m��i �an vie�n tham gia Ho�i �o�ng ca�m mo�c nh�ng �an vie�n kho�ng c�� ng���i tham gia. La�m tr���ng Tie�n Phong �a� chua�n b� ca�c ho� s�, thu� tu�c ca�n thie�t �e� �an vie�n th��c hie�n vie�c ky� h��p �o�ng giao nha�n khoa�n die�n t�ch r��ng tho�ng �a�c du�ng no�i tre�n, nh�ng �an vie�n cu�ng kho�ng lie�n he�. Ma�t kha�c, S�� ��a ch�nh cu�ng �a� c�� ca�n bo� la�m vie�c v��i �a�i die�n �an vie�n �e� h���ng da�n la�p ho� s� ca�p gia�y CNQSD� o�n ��nh la�u da�i �o�i v��i khuo�n vie�n Do�ng tu �an vie�n, v���n cam va� h���ng da�n thu� tu�c giao s�� du�ng ta�m th��i ca�c th��a �a�t �a� ca�m mo�c khi th��c hie�n Quye�t ��nh 577/Q�-XKT nga�y 06/6/2002 cu�a To�ng thanh tra Nha� n���c... nh�ng cho �e�n nay, ph�a �an vie�n va�n ch�a th��c hie�n ca�c va�n �e� no�i tre�n.

   3/ Ve� ��a �ie�m ta�i cho�n ca�t mo� ma�:

   The� theo nguye�n vo�ng cu�a nh��ng ho� co� mo� ma� ng���i tha�n thuo�c die�n gia�i to�a va� �e� xua�t cu�a �an vie�n, UBND t�nh tho�ng nha�t ��a �ie�m ta�i cho�n ca�t so� mo� ma� na�m tre�n tuye�n ����ng thuo�c die�n gia�i to�a �e�n ta�i v� tr� �o�i tho�ng co� to�a �o� theo He� To�a �o� VN-2000: X = 775437,0m - Y = 1818425,0m; V� �o� Ba�c B = 16024�45,7"; Kinh �o� �o�ng L = 107034�51,1"; �o� cao H = 39,8m. Tr�nh t��, thu� tu�c, m��c gia� �e�n bu� di d��i mo� ma�, la�ng mo� th��c hie�n theo �u�ng ch�nh sa�ch �e�n bu� gia�i to�a Nha� n���c quy ��nh. Tr���ng h��p ca�c ho� co� nguye�n vo�ng muo�n di chuye�n mo� ng���i tha�n ve� ngh�a trang tha�nh pho� va�n ����c ca�c ca�p co� tha�m quye�n giu�p ���, ta�o �ie�u kie�n.

   Ban Qua�n ly� D�� a�n ca�c Co�ng tr�nh Giao tho�ng T�nh se� la�m vie�c v��i ca�c ho� lie�n quan va� v��i �an vie�n ve� ca�c thu� tu�c ca�n thie�t lie�n quan �e�n vie�c di d��i mo� ma�.

   Tre�n �a�y la� mo�t so� va�n �e� UBND t�nh tra� l��i O�ng theo no�i dung Va�n th� so� 25/VT-VPTA nga�y 25/5/2003 no�i tre�n.

   N�i nha�n

   TM. U�Y BAN NHA�N DA�N T�NH TH��A THIE�N HUE�

   - Nh� tre�n;

   KT CHU� T�CH

   - Th���ng vu� T�nh u�y (ba�o ca�o);

   (ky� te�n va� �o�ng da�u)

   - CT. PCT H�ND & UBND t�nh;

   PHO� CHU� T�CH

   - UBMTTQVN t�nh;

   NGUYE�N XUA�N LY�

   - Ban TGCQ t�nh; CA t�nh, LTTP;

   - UBND huye�n H.Thu�y; UBND xa� T. Ba�ng;

   - �an phu� Chu� t�ch ho�i Subiaco;

   - ���c To�ng Gia�m mu�c Gia�o pha�n Hue�;

   - Ca�c linh mu�c va� ca�c Do�ng tu Gia�o pha�n Hue�;

   - VP; L�; CV; KNTC; NC; N�; TH;

   - L�u VT.

   +++++++++++++++++++++++++++++++

   BO� CO�NG AN CO�NG HO�A XA� HO�I CHU� NGH�A VIE�T NAM

   C� QUAN AN NINH �IE�U TRA �o�c la�p - T�� do - Ha�nh phu�c

   ---------- ---------------------------

   So� : 521 / AN�T Tp. Ho� Ch� Minh, nga�y 01 tha�ng 7 na�m 2003

   BA�N KE�T LUA�N �IE�U TRA

   Vu� a�n

   : Nguye�n Vu� Vie�t va� �o�ng bo�n l��i du�ng ca�c quye�n t�� do da�n chu�

   xa�m pha�m l��i �ch cu�a Nha� n���c, quye�n, l��i �ch h��p pha�p cu�a to� ch��c, co�ng da�n

   xa�y ra ta�i Tp Ho� Ch� Minh va� ca�c t�nh kha�c

   - Ca�n c�� Quye�t ��nh kh��i to� vu� a�n h�nh s�� so� 118 nga�y 21/6/2001 cu�a C� quan An ninh �ie�u tra - Bo� Co�ng an.

   - Ca�n c�� ca�c Quye�t ��nh kh��i to� b� can so� 120, 121 nga�y 21/6/2001, so� 124 nga�y 27/6/2001 cu�a C� quan An ninh �ie�u tra - Bo� co�ng an �o�i v��i Nguye�n Vu� Vie�t, Nguye�n Tr��c C���ng va� Nguye�n Th� Hoa ve� to�i: gia�n �ie�p.

   - Ca�n c�� Quye�t ��nh tra� ho� s� so� 04 nga�y 18/6/2003 cu�a Vie�n Kie�m sa�t nha�n da�n To�i cao.

   - Ca�n c�� ca�c Quye�t ��nh thay �o�i Quye�t ��nh kh��i to� b� can so� 62, 61, 63 nga�y 24/6/2003 cu�a C� quan An ninh �ie�u tra - Bo� Co�ng an �o�i v��i Nguye�n Vu� Vie�t, Nguye�n Tr��c C���ng, Nguye�n Th� Hoa ve� to�i: L��i du�ng ca�c quye�n t�� do da�n chu� xa�m pha�m l��i �ch cu�a Nha� n���c, quye�n, l��i �ch h��p pha�p cu�a to� ch��c, co�ng da�n.

   Sau khi ke�t thu�c �ie�u tra tha�y:

   NO�I DUNG VU� A�N:

   Tha�ng 11/2000 Nguye�n Vu� Vie�t t�� Tp Ho� Ch� Minh ra Nguye�t Bie�u, Hue� �e� ho�c vi t�nh. Trong th��i gian �� Hue� ho�c vi t�nh khoa�ng 2 tua�n, Nguye�n Vu� Vie�t �a� ga�p hai ng���i phu� n�� te�n Hie�n va� Thu la� Vie�t kie�u, quo�c t�ch My� (Ngo� Th� Hie�n la� chu� t�ch U�y ban t�� do to�n gia�o cho Vie�t Nam, mo�t to� ch��c pha�n �o�ng cu�a ng���i Vie�t Nam ta�i My�). Khi ga�p Nguye�n Vu� Vie�t, Thu ngo� y� ne�u Vie�t muo�n �i du ho�c n���c ngoa�i th� se� giu�p. Khoa�ng tha�ng 3/2001 th� Thu �a� g��i Email cho Vie�t qua ma�ng Internet ye�u ca�u Vie�t g��i ba�ng to�t nghie�p, ly� l�ch tr�ch ngang, ba�ng �ie�m cho th� Thu, theo ��a ch� la� Lynaghminhthu@.... Khoa�ng tha�ng 5/2001 th� Thu tie�p tu�c g��i Email cho Vie�t ye�u ca�u vie�t th� theo ma�u ba�ng tie�ng Anh do th� Thu g��i �e� th� Thu xin ho�c bo�ng �i tu cho Vie�t ta�i My�. Cu�ng trong th��i gian t�� tha�ng 1 �e�n 6/2001, Nguye�n Vu� Vie�t �a� nha�n mo�t so� ta�i lie�u t�� tre�n ma�ng Internet qua ca�c ho�p th� huong oanh Vu, Jn Vie�t @ hotmail. Com, glorier more @ hotmail.Com, co� no�i dung kho�ng �u�ng s�� tha�t ve� t�� do, da�n chu� va� t�n ng���ng, to�n gia�o Vie�t Nam cu�a Nguye�n Va�n Ly� va� mo�t so� �o�i t���ng kha�c.

   Sau khi ba� no�i Nguye�n Vu� Vie�t (me� ruo�t cu�a Nguye�n Va�n Ly�) che�t (nga�y 18/5/2001) Vie�t co� nha�n ����c Email cu�a th� Hie�n qua ho�p th� cu�a Nguye�n Vu� Vie�t v��i no�i dung ho�i tha�m chia buo�n ve� �a�m tang cu�a ba� no�i Vie�t va� trong th� co� no�i se� la�m 01 cuo�n sa�ch ve� ca�c linh mu�c �� Vie�t Nam, trong �o� co� linh mu�c Nguye�n Va�n Ly�, do �o� th� Hie�n ye�u ca�u Nguye�n Vu� Vie�t g��i cho th� mo�t so� tho�ng tin ve� Nguye�n Va�n Ly� do th� Hie�n �a�t ra, mo�t so� h�nh a�nh �a�m tang ba� no�i Vie�t... Nguye�n Vu� Vie�t �a� g��i cho th� Hie�n mo�t ta�i lie�u qua ma�ng Internet v��i no�i dung tra� l��i 30 ca�u ho�i ve� Nguye�n Va�n Ly� cho th� Hie�n �a�t ra, mo�t so� h�nh a�nh ve� th��i nie�n thie�u cu�a Nguye�n Va�n Ly�. Ngoa�i ra Vie�t co�n g��i cho th� Hie�n mo�t so� ta�i lie�u kha�c do Nguye�n Va�n Ly� va� Vie�t t�� vie�t. Cu�ng ta�i th��i �ie�m tr���c va� sau khi ba� no�i cu�a Nguye�n Vu� Vie�t che�t th� Nguye�n Th� Hoa (ch� ruo�t cu�a Nguye�n Vu� Vie�t) co� nha�n ����c �ie�n thoa�i cu�a mo�t ng���i t�� be�n My� go�i ve� nha� th� Hoa t�� x�ng te�n la� Trang la�m �� �a�i Que� h��ng ta�i My� va� nh�� th� Hoa �o�ng vie�n em cu�a th� giu�p na�m t�nh h�nh ve� vie�c ca�c t�n �o� pha�t gia�o chua�n b� �i �o�n Huye�n Quang (Le� ��nh Nha�n) t�� Qua�ng Nga�i va�o Tp Ho� Ch� Minh. Nguye�n Th� Hoa �a� �o�ng vie�n Nguye�n Tr��c C���ng (em trai th� Hoa) giu�p th� Trang �i Thanh Minh Thie�n Vie�n �� Tp Ho� Ch� Minh, �e� na�m t�nh h�nh ve� vie�c �o�n Le� ��nh Nha�n t�� Qua�ng Nga�i va�o Tp Ho� Ch� Minh va� ��a cho C���ng 500 USD trong to�ng so� 2300 USD ma� th� Trang g��i cho th� Hoa. Nguye�n Tr��c C���ng �a� s�� du�ng 500 USD cu�ng Nguye�n Vu� Vie�t �i mua 01 �ie�n thoa�i di �o�ng va� 2 Sim card m��i (Nguye�n Tr��c C���ng s�� du�ng 01 Sim card, Nguye�n Vu� Vie�t s�� du�ng 01 Sim card), �e� lie�n la�c v��i th� Trang �� �a�i Que� h��ng. Vie�t �a� h���ng da�n C���ng ca�ch �i la�i, quan sa�t kho�ng ����c ga�y s�� chu� y� �e� kho�i b� ba�t gi��. Sau khi tr��c tie�p �i na�m t�nh h�nh �� khu v��c Thanh Minh Thie�n Vie�n, C���ng �ie�n thoa�i ba�o t�nh h�nh �� Thanh Minh Thie�n Vie�n cho th� Trang, Trang la�i ye�u ca�u C���ng �i Qua�ng Nga�i ga�p Le� ��nh Nha�n. C���ng mua 01 ma�y ghi a�m va� 01 ma�y a�nh �e� th��c hie�n ye�u ca�u tre�n. Tr���c khi th��c hie�n ye�u ca�u na�y, C���ng �a� ba�n v��i Vie�t va� ����c Vie�t h���ng da�n pha�i la�m the� na�o nh� mo�t ng���i �i du l�ch tra�nh b� pha�t hie�n ba�t gi��. Nga�y 9/6/2001 khi �e�n chu�a Ph���c Quang, huye�n Ngh�a Ha�nh, Qua�ng Nga�i ga�p Le� ��nh Nha�n (Huye�n Quang), C���ng �a� chu�p ����c 2 kie�u a�nh Le� ��nh Nha�n va� chuye�n l��i tha�m ho�i cu�a th� Trang �e�n Le� ��nh Nha�n, sau �o� y ra kho�i chu�a th� b� Co�ng an huye�n Ngh�a Ha�nh, Qua�ng Nga�i ta�m gi�� ha�nh ch�nh.

   �e� ta�o �ie�u kie�n va� �o�ng vie�n Nguye�n Vu� Vie�t, Nguye�n Th� Hoa, Nguye�n Tr��c C���ng la�m vie�c theo ye�u ca�u cu�a chu�ng, Ngo� Th� Hie�n, �oan Trang �a� g��i nhie�u la�n cho Nguye�n Vu� Vie�t, Nguye�n Th� Hoa v��i to�ng so� tie�n 2950 USD va� 2.900.000�. Khi ba�t gi�� Nguye�n Vu� Vie�t, Nguye�n Th� Hoa, c� quan �ie�u tra �a� thu ����c mo�t so� ta�i lie�u in ra t�� o� ��a me�m, o� ��a c��ng ma�y vi t�nh cu�a Nguye�n Vu� Vie�t va� 01 ta�p ta�i lie�u ta�i nha� th� Hoa go�m nhie�u ba�i vie�t cu�a ca�c linh mu�c trong va� ngoa�i n���c, co� no�i dung ca ng��i Nguye�n Va�n Ly�, xuye�n ta�c ����ng lo�i ch�nh sa�ch cu�a �a�ng va� Nha� n���c. Nh��ng ta�i lie�u na�y Nguye�n Vu� Vie�t khai nha�n t�� tre�n ma�ng Internet va� mo�t so� ta�i lie�u do Nguye�n Va�n Ly� g��i cho Vie�t; Vie�t �a� in ra mo�t so� ba�i va� �o�ng tha�nh 01 quye�n sa�ch �em ve� �e� �� nha� me� �e� cu�a Vie�t; quye�n sa�ch na�y ta thu gi�� khi kha�m xe�t nha� th� Hoa.

   KE�T LUA�N

   L��i du�ng ca�c quye�n t�� do da�n chu�, t�� tha�ng 11/2000 �e�n 2001, Nguye�n Vu� Vie�t, Nguye�n Tr��c C���ng, Nguye�n Th� Hoa �a� thu tha�p, ta�ng tr��, tuye�n truye�n nhie�u tin t��c, ta�i lie�u kho�ng �u�ng s�� tha�t ve� t�n ng���ng to�n gia�o �� Vie�t Nam la�m a�nh h���ng xa�u t��i ch�nh sa�ch t�� do t�n ng���ng, to�n gia�o cu�a Nha� n���c ta, �a� pha�m va�o to�i: L��i du�ng ca�c quye�n t�� do da�n chu� xa�m pha�m l��i �ch cu�a Nha� n���c, quye�n, l��i �ch h��p pha�p cu�a to� ch��c, co�ng da�n ����c quy ��nh ta�i �ie�u 258 Bo� lua�t h�nh s��.

   HA�NH VI PHA�M TO�I CU�A CA�C B� CAN

   1. Nguye�n Vu� Vie�t

   Nam

   Sinh nga�y 24 tha�ng 2 na�m 1975 ta�i Qua�ng Tr�.

   N�i �KNKTT: 77 to� 2, Lai Uye�n, Be�n Ca�t, B�nh D��ng.

   Cho� ��: 179 Hoa�ng Va�n Thu�, ph���ng 8, qua�n Phu� Nhua�n, TP Ho� Ch� Minh.

   Nghe� nghie�p: Nha�n vie�n Va�n pho�ng lie�n la�c ch��ng tr�nh h��p ta�c �a�o ta�o gi��a �a�i ho�c da�n la�p Va�n Hie�n Tp Ho� Ch� Minh va� �a�i ho�c Broward Hoa Ky�.

   Quo�c t�ch: Vie�t Nam; Da�n to�c: Kinh.

   Ha�nh vi pha�m to�i:

   Nguye�n Vu� Vie�t �a� tr��c tie�p quan he� v��i Ngo� Th� Hie�n, chu� t�ch U�y ban t�� do to�n gia�o cho Vie�t Nam; �oan Trang, gia�m �o�c �a�i Que� h��ng �� My�. Nguye�n Vu� Vie�t thu tha�p, ta�ng tr�� nhie�u tin t��c ta�i lie�u kho�ng �u�ng ve� t�� do t�n ng���ng, to�n gia�o �� Vie�t Nam, la�m a�nh h���ng xa�u t��i ch�nh sa�ch t�� do t�n ng���ng, to�n gia�o cu�a Nha� n���c ta. �a� nha�n t�� Ngo� Th� Hie�n 2.900.000� va� nha�n cu�a mo�t ng���i te�n Du�ng t�� My� g��i ve� cho Vie�t 650 USD; Vie�t �a� gi�� la�i 150 USD co�n 500 USD �a� ��a cho Nguye�n Va�n Du�ng (anh trai Vie�t) �e� lo ch��a be�nh cho me� Vie�t. Ngoa�i ra Nguye�n Vu� Vie�t co�n ta�ng tr�� nhie�u ta�i lie�u trong ma�y vi t�nh, in ra t�� ma�y ��a ve� nha� me� Nguye�n Vu� Vie�t (�� 41/111 khu 2B Qua�ng Bie�n, Qua�ng Tie�n, Tho�ng Nha�t, �o�ng Nai) 01 ta�p ta�i lie�u co� no�i dung xuye�n ta�c ����ng lo�i, ch�nh sa�ch cu�a �a�ng va� Nha� n���c ta ve� t�� do t�n ng���ng, to�n gia�o.

   Ha�nh vi cu�a Nguye�n Vu� Vie�t �a� pha�m va�o to�i l��i du�ng quye�n t�� do da�n chu� xa�m pha�m l��i �ch cu�a Nha� n���c, quye�n, l��i �ch h��p pha�p cu�a to� ch��c, co�ng da�n ����c quy ��nh ta�i �ie�u 258-BLHS n���c CHXHCN Vie�t Nam.

   2. Nguye�n Tr��c C���ng

   Nam

   Sinh nga�y 01/11/1967 ta�i Qua�ng Tr�.

   N�i �KNKTT: 41/111 khu 2B, Qua�ng Bie�n, Qua�ng Tie�n, Tho�ng Nha�t, �o�ng Nai.

   Cho� ��: Nh� tre�n.

   Nghe� nghie�p: Th�� trang tr� no�i tha�t.

   Quo�c t�ch: Vie�t Nam; Da�n to�c: Kinh.

   Ha�nh vi pha�m to�i:

   Tho�ng qua Nguye�n Th� Hoa (ch� ga�i Nguye�n Tr��c C���ng), C���ng tr��c tie�p quan he� v��i �oan Trang, gia�m �o�c �a�i Que� h��ng �� My�. Nguye�n Tr��c C���ng �a� nha�n t�� �oan Trang (tho�ng qua th� Hoa) 500 USD �e� mua ma�y �ie�n thoa�i di �o�ng, ma�y chu�p a�nh va� ma�y ghi a�m; th��c hie�n ca�c ye�u ca�u cu�a �oan Trang �i Thanh Minh Thie�n Vie�n �e� na�m t�nh h�nh chua�n b� �o�n Le� ��nh Nha�n t�� Qua�ng Nga�i va�o Tp Ho� Ch� Minh; �i Qua�ng Nga�i na�m t�nh h�nh ve� Le� ��nh Nha�n, theo ye�u ca�u cu�a th� Trang.

   Ha�nh vi cu�a Nguye�n Tr��c C���ng �a� pha�m va�o to�i l��i du�ng ca�c quye�n t�� do da�n chu� xa�m pha�m l��i �ch cu�a Nha� n���c, quye�n, l��i �ch h��p pha�p cu�a to� ch��c, co�ng da�n ����c quy ��nh ta�i �ie�u 258-BLHS n���c CHXHCN Vie�t Nam.

   3. Nguye�n Th� Hoa

   N��

   Sinh na�m 1959 ta�i Qua�ng Tr�.

   N�i �KNKTT: 40/110 khu 2B, Qua�ng Bie�n, Qua�ng Tie�n, Tho�ng Nha�t, �o�ng Nai.

   Cho� ��: Nh� tre�n.

   Nghe� nghie�p: Buo�n ba�n.

   Quo�c t�ch: Vie�t Nam; Da�n to�c: Kinh.

   Ha�nh vi pha�m to�i:

   Nguye�n Th� Hoa t�� khi ����c �oan Trang, gia�m �o�c �a�i Que� h��ng ta�i My� mo�c no�i, �a� lie�n la�c nhie�u la�n v��i �oan Trang. �a� nhie�u la�n nha�n tie�n do to� ch��c cu�a �oan Trang g��i ve� �e� chuye�n cho gia ��nh Nguye�n Va�n Ly� va� ��a cho Nguye�n Tr��c C���ng mua sa�m ph��ng tie�n hoa�t �o�ng theo ye�u ca�u cu�a chu�ng, �o�ng vie�n Nguye�n Tr��c C���ng (em ruo�t) la�m ca�c co�ng vie�c theo ye�u ca�u cu�a �oan Trang.

   Nguye�n Th� Hoa �a� nha�n t�� �oan Trang 2300 USD (trong �o� ��a C���ng 500 USD �e� th��c hie�n ca�c ye�u ca�u cu�a �oan Trang; ��a ba� Quy (ch� ba� Hie�u) 1000 USD �e� xa�y mo� cho me� Nguye�n Va�n Ly�, ��a cho ba� Hie�u 500 USD �e� tha�m nuo�i Nguye�n Va�n Ly�, ba�n tha�n th� Hoa ����c h���ng 300 USD.

   Nguye�n Th� Hoa co�n ta�ng tr�� 01 ta�p ta�i lie�u do Nguye�n Vu� Vie�t ��a ve� co� no�i dung kho�ng �u�ng s�� tha�t ve� t�n ng���ng, to�n gia�o �� Vie�t Nam.

   Ha�nh vi cu�a Nguye�n Th� Hoa �a� pha�m va�o to�i l��i du�ng ca�c quye�n t�� do da�n chu� xa�m pha�m l��i �ch cu�a Nha� n���c, quye�n, l��i �ch h��p pha�p cu�a to� ch��c, co�ng da�n ����c quy ��nh ta�i �ie�u 258-BLHS n���c CHXHCN Vie�t Nam.

   - Ca�n c�� ke�t qua� �ie�u tra vu� a�n.

   - Ca�n c�� �ie�u 137, 138 Bo� lua�t TTHS n���c CHXHCN Vie�t Nam

   C� quan An ninh �ie�u tra - Bo� Co�ng an

   QUYE�T ��NH

   Chuye�n ba�n ke�t lua�n �ie�u tra vu� a�n h�nh s�� va� toa�n bo� ho� s� vu� a�n �e�n VKSND To�i cao �e� ngh� truy to� 03 b� can co� ly� l�ch ne�u tre�n theo to�i danh va� �ie�u lua�t �a� da�n.

   Ke�m theo ba�n ke�t lua�n �ie�u tra co�

   Ho� s� vu� a�n go�m: ......ta�p, to�ng co�ng ........t��.

   Tho�ng ke� va�t ch��ng.

   N�i nha�n

   C� QUAN AN�T - BO� CO�NG AN

   - VKSNDTC

   PHO� THU� TR���NG

   - �/c Thu� tr���ng CQAN�T-BCA

   (ky� te�n va� �o�ng da�u)

   - Ca�c b� can.

   Th���ng ta�: Ly� Anh Qua�n

   - L�u ho� s�.

   +++++++++++++++++++++++++++++++

   �e� c��ng gi��i thie�u :

   NH��NG NO�I DUNG C� BA�N CU�A BA NGH� QUYE�T :

   VE� �A�I �OA�N KE�T TOA�N DA�N TO�C, VE� CO�NG TA�C DA�N TO�C,

   VE� CO�NG TA�C TO�N GIA�O

   Ho�i ngh� la�n th�� ba�y Ban Cha�p ha�nh Trung ��ng (kho�a IX) �a� ba�n va� ra 4 Ngh� quye�t l��n. Trong �o� co� 3 ngh� quye�t lie�n quan �e�n co�ng ta�c da�n va�n, ma�t tra�n. �o� la� Ngh� quye�t ve� pha�t huy s��c ma�nh �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c v� mu�c tie�u da�n gia�u, n���c ma�nh, xa� ho�i co�ng ba�ng, da�n chu�, va�n minh ; Ngh� quye�t ve� co�ng ta�c da�n to�c va� Ngh� quye�t ve� co�ng ta�c to�n gia�o.

   S�� ca�n thie�t cu�a vie�c Trung ��ng ba�n va� ra ngh� quye�t ve� ca�c va�n �e� �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c, co�ng ta�c da�n to�c, co�ng ta�c to�n gia�o.

   - T�� khi ra ���i va� trong suo�t qua� tr�nh la�nh �a�o ca�ch ma�ng, �a�ng ta luo�n xa�c ��nh va�n �e� �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c, va�n �e� da�n to�c, va�n �e� to�n gia�o la� nh��ng va�n �e� chie�n l���c co� ta�m quan tro�ng �a�c bie�t. Nga�y nay trong th��i ky� m��i, co�ng nghie�p ho�a, hie�n �a�i ho�a �a�t n���c, Ngh� quye�t �a�i ho�i IX cu�a �a�ng mo�t la�n n��a xa�c ��nh: "�o�ng l��c chu� ye�u �e� pha�t trie�n �a�t n���c la� �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n tre�n c� s�� lie�n minh gi��a co�ng nha�n va� no�ng da�n va� tr� th��c do �a�ng la�nh �a�o, ke�t h��p ha�i ho�a ca�c l��i �ch ca� nha�n, ta�p the� va� xa� ho�i, pha�t huy mo�i tie�m na�ng va� nguo�n l��c cu�a ca�c tha�nh pha�n kinh te� cu�a toa�n xa� ho�i"

   - Ca�c the� l��c thu� ��ch cu�a ca�ch ma�ng hie�u ro� �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n d���i s�� la�nh �a�o cu�a �a�ng la� nguo�n go�c s��c ma�nh cu�a nha�n da�n ta ne�n luo�n t�m ca�ch pha� hoa�i kho�i �a�i �oa�n ke�t �o�, �a�c bie�t chu�ng ra s��c l��i du�ng t�nh ph��c ta�p va� nha�y ca�m cu�a ca�c va�n �e� da�n to�c, to�n gia�o �e� k�ch �o�ng, chia re�, ga�y ro�i va� can thie�p va�o co�ng vie�c no�i bo� cu�a n���c ta, cho�ng pha� che� �o� xa� ho�i chu� ngh�a va� s�� nghie�p ca�ch ma�ng cu�a nha�n da�n ta. T�� khi ta th��c hie�n ����ng lo�i �o�i m��i, pha�t trie�n ne�n kinh te� nhie�u tha�nh pha�n va� m�� c��a ho�i nha�p kinh te� the� gi��i th� ca�c the� l��c thu� ��ch la�i ca�ng ta�ng c���ng l��i du�ng ca�c va�n �e� da�n to�c, to�n gia�o �e� cho�ng pha� quye�t lie�t.

   - Trong khi �o�, vie�c th��c hie�n chu� tr��ng �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c va� ca�c ch�nh sa�ch ve� da�n to�c, to�n gia�o be�n ca�nh nh��ng tha�nh co�ng, cu�ng co�n nhie�u thie�u so�t. Nhie�u quan �ie�m, chu� tr��ng, ch�nh sa�ch cu�a �a�ng ve� da�n to�c, to�n gia�o, nha�t la� ve� to�n gia�o, la�u nay kho�ng ����c tho�ng tin �a�y �u� �e�n ca�n bo�, �a�ng vie�n va� nha�n da�n. Co� t�nh tra�ng thie�u tho�ng nha�t trong no�i bo� ca�n bo� �a�ng vie�n ve� quan �ie�m, chu� tr��ng, gia�i quye�t nhie�u va�n �e� cu� the� lie�n quan �e�n co�ng ta�c da�n to�c, to�n gia�o. Tr���c ca�c vu� vie�c ph��c ta�p va� nha�y ca�m pha�t sinh co�n co� nhie�u y� kie�n kha�c nhau t�� ca�p d���i �e�n ca�p tre�n. To� ch��c bo� ma�y cha�m lo ca�c co�ng ta�c na�y co�n nhie�u ba�t ca�p khie�n vie�c th��c hie�n ����ng lo�i, ch�nh sa�ch cu�a �a�ng kho�ng nha�t qua�n, ke�m hie�u qua�, ga�y nh��ng nghi ng��, ta�m t� hoa�c s�� hie�u sai le�ch trong mo�t bo� pha�n nha�n da�n, nha�t la� trong mo�t so� �o�ng ba�o �� mo�t so� vu�ng da�n to�c thie�u so� va� trong mo�t so� �o�ng ba�o va� ch��c sa�c to�n gia�o.

   Co�ng ta�c �a�u tranh nga�n cha�n ca�c ha�nh vi l��i du�ng to�n gia�o va� da�n to�c �e� cho�ng pha� ta, tuy �a� co� co� ga�ng, nh�ng co�n b� �o�ng, lu�ng tu�ng va� na�ng ve� x�� ly� t��ng vu�� vie�c, ne�n hie�u qua� kho�ng cao.

   V� nh��ng ly� do tre�n �a�y, Trung ��ng ca�n ba�n va� ra ngh� quye�t ve� ca�c va�n �e� ne�u tre�n la� ra�t ca�n thie�t, go�p pha�n tho�ng nha�t nha�n th��c trong �a�ng va� trong he� tho�ng ch�nh tr�, giu�p da�n hie�u ro� chu� tr��ng, ����ng lo�i cu�a �a�ng, ba�c bo� nh��ng lua�n �ie�u xuye�n ta�c, vu ca�o cu�a ca�c the� l��c thu� ��ch. V��i vie�c ra ca�c Ngh� quye�t �o� se� ta�o �ie�u kie�n quan tro�ng �e� th��c hie�n to�t ch�nh sa�ch �a�i �oa�n ke�t cu�a �a�ng nha�m th��c hie�n tha�ng l��i nh��ng mu�c tie�u va� nhie�m vu� cu�a nha�n da�n ta trong th��i ky� m��i.

   Cu�ng v� ly� do tre�n, Trung ��ng �o�ng t�nh vie�c cho ban ha�nh 3 ngh� quye�t rie�ng bie�t �e� co� �ie�u kie�n tr�nh ba�y ro� nh��ng quan �ie�m, chu� tr��ng, ch�nh sa�ch ve� ca�c va�n �e� da�n to�c va� to�n gia�o.

   Sau �a�y la� no�i dung c� ba�n trong ngh� quye�t tre�n.

   I. VE� �A�NH GIA� T�NH H�NH

   1. Ve� nh��ng tha�nh t��u

   a. Nh�n chung, kho�i �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c tre�n ne�n ta�ng lie�n minh giai ca�p co�ng nha�n v��i giai ca�p no�ng da�n va� �o�i ngu� tr� th��c ����c m�� ro�ng h�n, no�i dung phong phu�, sa�u sa�c h�n, h�nh th��c �a da�ng h�n. �o� la� nha�n to� quan tro�ng thu�c �a�y s�� pha�t trie�n kinh te� - xa� ho�i, gi�� v��ng o�n ��nh ch�nh tr� - xa� ho�i cu�a �a�t n���c.

   - T�� sau �a�i ho�i VI (1986) cu�a �a�ng �e�n nay, �a�ng ta �a� co� nhie�u ngh� quye�t, ch� th� ve� ta�ng c���ng mo�i quan he� gi��a �a�ng va� nha�n da�n, ve� �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c, ve� da�n to�c, to�n gia�o, ve� Ma�t tra�n va� ca�c �oa�n the� nha�n da�n. Tho�ng qua vie�c th��c hie�n ca�c ngh� quye�t, ch� th� �o�, quye�n la�m chu� cu�a nha�n da�n trong tham gia qua�n ly� nha� n���c, qua�n ly� kinh te�, xa� ho�i �a� t��ng b���c ����c pha�t huy, go�p pha�n t�ch c��c �o�ng vie�n nha�n da�n pha�n kh��i �a�y ma�nh sa�n xua�t, th��c hie�n ca�c nhie�m vu� kinh te� - va�n ho�a - xa� ho�i, cu�ng co� quo�c pho�ng, an ninh.

   - Vie�c ta�p h��p nha�n da�n d���i ca�c h�nh th��c �a da�ng co� b���c pha�t trie�n m��i. Ma�t tra�n To� quo�c va� ca�c to� ch��c tha�nh vie�n ����c m�� ro�ng, vai tro� va� v� tr� trong xa� ho�i ����c na�ng cao, no�i dung hoa�t �o�ng phong phu�, thie�t th��c h�n �a� �o�ng vie�n, lo�i cuo�n ����c �o�ng �a�o ca�c ta�ng l��p nha�n da�n tham gia ca�c cuo�c va�n �o�ng, ca�c phong tra�o thi �ua ye�u n���c.

   b. �a�nh gia� ve� t�nh h�nh da�n to�c va� co�ng ta�c da�n to�c, Ngh� quye�t ch� ro�:

   T�nh h�nh mie�n nu�i va� ca�c vu�ng �o�ng ba�o da�n to�c thie�u so� co� nh��ng chuye�n bie�n quan tro�ng, bie�u hie�n �� nh��ng �ie�m sau:

   - Quye�n b�nh �a�ng gi��a ca�c da�n to�c c� ba�n �a� ����c Hie�n pha�p xa�c ��nh va� the� hie�n tre�n mo�i la�nh v��c cu�a ���i so�ng, xa� ho�i.

   - �oa�n ke�t gi��a ca�c da�n to�c tie�p tu�c ����c cu�ng co�.

   - Ne�n kinh te� nhie�u tha�nh pha�n b���c �a�u h�nh tha�nh va� pha�t trie�n, c� ca�u kinh te� ����c chuye�n d�ch theo h���ng sa�n xua�t ha�ng ho�a. Vie�c trie�n khai th��c hie�n nhie�u ch�nh sa�ch, ch��ng tr�nh, d�� a�n �a�u t� �a� la�m cho ke�t ca�u ha� ta�ng kinh te� - xa� ho�i va� ���i so�ng nha�n da�n �� nhie�u vu�ng �o�ng ba�o da�n to�c thie�u so� ����c ca�i thie�n ro� re�t. Co�ng ta�c xo�a �o�i, gia�m nghe�o �a�t ����c nh��ng ke�t qua� to l��n. Ma�t ba�ng da�n tr� ����c na�ng cao, toa�n vu�ng �a� hoa�n tha�nh pho� ca�p tie�u ho�c va� xo�a mu� ch��; he� tho�ng tr���ng pho� tho�ng da�n to�c no�i tru� ����c h�nh tha�nh t�� Trung ��ng �e�n t�nh, huye�n, cu�m xa�.

   - Va�n ho�a pha�t trie�n phong phu� h�n; ���i so�ng va�n ho�a cu�a �o�ng ba�o ����c na�ng cao h�n mo�t b���c; va�n ho�a truye�n tho�ng cu�a ca�c da�n to�c ����c to�n tro�ng, gi�� g�n va� pha�t huy.

   - Ca�c loa�i d�ch be�nh c� ba�n ����c nga�n cha�n va� t��ng b���c �a�y lu�i; vie�c kha�m, ch��a be�nh cho ng���i nghe�o vu�ng sa�u, vu�ng xa ����c quan ta�m h�n.

   - T�nh h�nh ch�nh tr�, tra�t t�� xa� ho�i c� ba�n o�n ��nh; an ninh, quo�c pho�ng ����c gi�� v��ng v.v...

   c. �a�nh gia� t�nh h�nh to�n gia�o va� co�ng ta�c to�n gia�o trong vie�c th��c hie�n ����ng lo�i to�n gia�o cu�a �a�ng, Ngh� quye�t Trung ��ng 7 ne�u nh��ng tha�nh t��u chu� ye�u la�:

   - Mo�t la� �o�ng ba�o ca�c to�n gia�o �a� co� nh��ng �o�ng go�p t�ch c��c va�o co�ng cuo�c xa�y d��ng va� ba�o ve� To� quo�c.

   - Hai la� nh�n chung, ca�c to�n gia�o �a� xa�y d��ng ����ng h���ng ha�nh �a�o, hoa�t �o�ng theo pha�p lua�t; ca�c to�n gia�o ����c Nha� n���c co�ng nha�n �a� ha�nh �o�ng ga�n bo� v��i da�n to�c, ta�p h��p �o�ng �a�o t�n �o� trong kho�i �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c, tham gia pha�t trie�n kinh te� - xa� ho�i, xa�y d��ng cuo�c so�ng to�t ���i �e�p �a�o, go�p pha�n va�o co�ng cuo�c �o�i m��i �a�t n���c.

   - Ba la� ca�c nga�nh, ca�c ca�p �a� chu� �o�ng, t�ch c��c th��c hie�n ca�c chu� tr��ng, ch�nh sa�ch to�n gia�o cu�a �a�ng va� Nha� n���c, pha�t trie�n kinh te� - xa� ho�i va� gi�� v��ng an ninh ch�nh tr� �� vu�ng �o�ng ba�o to�n gia�o, �o�ng th��i �a�u tranh nga�n cha�n, la�m tha�t ba�i nh��ng hoa�t �o�ng l��i du�ng t�n ng���ng, to�n gia�o �e� hoa�t �o�ng cho�ng pha� �a�ng va� Nha� n���c.

   Nguye�n nha�n cu�a nh��ng tha�nh t��u tre�n �a�y la�:

   - Nha�n da�n ta co� truye�n tho�ng ye�u n���c, th��ng no�i, �oa�n ke�t trong qua� tr�nh d��ng n���c va� gi�� n���c; t�� nga�y co� �a�ng, luo�n ga�n bo� v��i �a�ng, v��i ca�ch ma�ng.

   - ����ng lo�i �o�i m��i �u�ng �a�n cu�a �a�ng la� ngo�n c�� �oa�n ke�t, ta�p h��p nha�n da�n trong giai �oa�n pha�t trie�n m��i cu�a �a�t n���c.

   - To� ch��c �a�ng va� ch�nh quye�n ca�c ca�p co� b���c chuye�n bie�n ve� co�ng ta�c da�n va�n.

   - Ma�t tra�n va� ca�c �oa�n the� nha�n da�n no� l��c �o�i m��i co�ng ta�c, hoa�t �o�ng nga�y ca�ng co� hie�u qua� h�n.

   2. Ye�u ke�m, khuye�t �ie�m

   a. Kho�i �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c, mo�i quan he� gi��a �a�ng, Nha� n���c va� nha�n da�n ch�a tha�t be�n cha�t va� �ang ���ng tr���c nh��ng tha�ch th��c m��i.

   Nh��ng bie�u hie�n cu� the� cu�a th��c tra�ng �o� la�:

   - Lo�ng tin va�o �a�ng, Nha� n���c va� che� �o� cu�a mo�t bo� pha�n nha�n da�n ch�a v��ng cha�c, pha�n v� ���i so�ng co�n nhie�u kho� kha�n, pha�n v� ba�t b�nh tr���c nh��ng ba�t co�ng xa� ho�i va� tr���c t�nh tra�ng tham nhu�ng, quan lie�u, la�ng ph� co�n kha� pho� bie�n va� nghie�m tro�ng, ky� c��ng phe�p n���c nhie�u lu�c, nhie�u n�i kho�ng nghie�m, �a�o ���c xa� ho�i co� ma�t xuo�ng tha�p, tra�t t�� an toa�n xa� ho�i co�n ph��c ta�p. Ca�c te� na�n xa� ho�i: ma tu�y, te� na�n ma�i da�m gia ta�ng...

   - Ca�c vu� khie�u kie�n �o�ng ng���i va�n co�n nhie�u, co� lu�c, co� n�i ra�t gay ga�t.

   - Vie�c ta�p h��p nha�n da�n, Ma�t tra�n va� ca�c �oa�n the�, ca�c to� ch��c xa� ho�i co�n nhie�u ha�n che�, nha�t la� �� khu v��c kinh te� t� nha�n, khu v��c doanh nghie�p co� vo�n �a�u t� n���c ngoa�i, �� mo�t so� vu�ng co� �o�ng �o�ng ba�o theo �a�o, �o�ng ba�o da�n to�c thie�u so�...

   b. Ve� va�n �e� da�n to�c co� nh��ng ha�n che�, ye�u ke�m sau:

   - Mo�t la�, ve� kinh te�:

   + Nh�n chung, kinh te� �� mie�n nu�i va� ca�c vu�ng da�n to�c co�n cha�m pha�t trie�n, nhie�u n�i co�n lu�ng tu�ng trong vie�c chuye�n d�ch c� ca�u kinh te�, ta�p qua�n canh ta�c co�n la�c ha�u. C� ca�u kinh te� chung ca� n���c na�m 2000 la�: no�ng la�m nghie�p 24,3%; co�ng nghie�p, xa�y d��ng la� 36,1%; th��ng ma�i, d�ch vu� 39,09%. Trong khi �o�, ty� le� t��ng ��ng cu�a Ta�y Nguye�n la� 65,17%; 13,7% va� 21,6%; mie�n nu�i ph�a Ba�c la� 40,2%, 21,5% va� 34,7%.

   + Cha�t l���ng sa�n pha�m tha�p, tie�u thu� kho� kha�n.

   + T�nh tra�ng du canh, du c�, di c� t�� do co�n die�n bie�n ph��c ta�p.

   + Mo�t so� ho� co�n thie�u �a�t sa�n xua�t.

   + Ke�t ca�u ha� ta�ng �� mo�t so� vu�ng sa�u, vu�ng xa, vu�ng ca�n c�� ca�ch ma�ng cu� co�n tha�p ke�m.

   + Kinh te� la�m nghie�p chuye�n bie�n cha�m, ch�nh sa�ch �o�i v��i la�m nghie�p ch�a tha�t s�� ba�o �a�m cho �o�ng ba�o so�ng va� ga�n bo� v��i nghe� r��ng.

   + Nhie�u n�i mo�i tr���ng sinh tha�i tie�p tu�c b� suy thoa�i.

   - Hai la�, ve� ma�t xa� ho�i:

   + Ty� le� �o�i nghe�o �� nhie�u vu�ng da�n to�c va� mie�n nu�i co�n cao so v��i b�nh qua�n ca� n���c. Khoa�ng ca�ch che�nh le�ch ve� m��c so�ng gi��a ca�c vu�ng, gi��a ca�c da�n to�c nga�y ca�ng gia ta�ng.

   + Cha�t l���ng, hie�u qua� ve� gia�o du�c va� �a�o ta�o co�n tha�p, vie�c �a�o ta�o nghe� ch�a ����c quan ta�m.

   + Co�ng ta�c cha�m so�c s��c kho�e cho �o�ng ba�o �� vu�ng sa�u, vu�ng xa co�n nhie�u kho� kha�n.

   + Mo�t so� ta�p qua�n la�c ha�u, me� t�n, d� �oa�n co� xu h���ng pha�t trie�n.

   + Mo�t so� ba�n sa�c to�t �e�p trong va�n ho�a cu�a ca�c da�n to�c thie�u so� �ang b� mai mo�t. M��c h���ng thu� va�n ho�a cu�a �o�ng ba�o co�n tha�p.

   - Ba la�, he� tho�ng ch�nh tr� c� s�� �� nhie�u vu�ng da�n to�c va� mie�n nu�i co�n ye�u. Bie�u hie�n cu� the� la�:

   + Tr�nh �o� cu�a �o�i ngu� ca�n bo� co�n tha�p, co�ng ta�c pha�t trie�n �a�ng cha�m. Theo tho�ng ke�, tr�nh �o� ho�c va�n cu�a ca�n bo� ng���i Kinh so v��i ng���i da�n to�c v��i tr�nh �o� tre�n �a�i ho�c ga�p 12 la�n; �a�i ho�c ga�p 4,5 la�n; trung ho�c ky� thua�t la� 2,3 la�n va� co�ng nha�n ky� thua�t la� 4 la�n.

   + Ca�p u�y, ch�nh quye�n va� ca�c �oa�n the� nha�n da�n �� nhie�u n�i hoa�t �o�ng ch�a hie�u qua�, kho�ng sa�t da�n, kho�ng ta�p h��p ����c �o�ng ba�o.

   c. T�nh h�nh to�n gia�o co�n co� nh��ng ha�n che� sau:

   - Mo�t so� ng���i ch�a tua�n thu� pha�p lua�t, co�n to� ch��c truye�n �a�o tra�i phe�p; co�n l��i du�ng t�n ng���ng, to�n gia�o �e� ha�nh nghe� me� t�n d� �oan.

   - �� mo�t so� n�i, nha�t la� �� vu�ng da�n to�c thie�u so�, mo�t so� ng���i �a� l��i du�ng t�n ng���ng, to�n gia�o �e� tie�n ha�nh nh��ng hoa�t �o�ng cho�ng �o�i, k�ch �o�ng t�n �o� nha�m pha� hoa�i kho�i �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c, ga�y ma�t o�n ��nh ch�nh tr�.

   Nguye�n nha�n cu�a nh��ng khuye�t �ie�m, ye�u ke�m no�i tre�n chu� ye�u la� do:

   - �a�ng ta ch�a pha�n t�ch va� d�� ba�o �a�y �u� nh��ng bie�n �o�i trong c� ca�u giai ca�p - xa� ho�i va� nh��ng ma�u thua�n m��i na�y sinh trong nha�n da�n, trong mo�t th��i gian da�i ch�a co� chu� tr��ng kha�c phu�c nh��ng ma�u thua�n a�y mo�t ca�ch �u�ng �a�n, k�p th��i.

   - Nhie�u to� ch��c �a�ng, ch�nh quye�n co�n coi nhe� co�ng ta�c da�n va�n.

   - �� mo�t so� n�i, ca�p u�y �a�ng co�n ma�t �oa�n ke�t; mo�t bo� pha�n ca�n bo�, �a�ng vie�n thie�u g��ng ma�u, tha�m ch� thoa�i ho�a, h� ho�ng; mo�t so� ca�p u�y, ca�n bo�, �a�ng vie�n co�n he�p ho�i, ��nh kie�n v��i ng���i ngoa�i �a�ng, ng���i la�m kinh te� t� nha�n, ch��c sa�c to�n gia�o... la�m gia�m su�t vai tro� ha�t nha�n la�nh �a�o va� �oa�n ke�t cu�a to� ch��c �a�ng.

   - Co�ng ta�c da�n to�c, to�n gia�o cha�m �o�i m��i no�i dung va� ph��ng th��c hoa�t �o�ng, trong khi ca�c the� l��c thu� ��ch ra�o rie�t tranh thu�, gia�nh gia�t, lo�i ke�o qua�n chu�ng t�n �o�, ch��c sa�c to�n gia�o.

   - Mo�t so� ca�p u�y, ch�nh quye�n ca�c ca�p, mo�t so� ca�n bo� co� tra�ch nhie�m ch�a nha�n th��c, qua�n trie�t �a�y �u� ca�c chu� tr��ng, ch�nh sa�ch cu�a �a�ng, Nha� n���c ve� da�n to�c, to�n gia�o. Co� n�i chu� quan, no�ng vo�i, gia�n ��n trong gia�i quye�t nhie�u va�n �e� lie�n quan �e�n da�n to�c, to�n gia�o; co� n�i la�i h��u khuynh, thu� �o�ng, buo�ng lo�ng qua�n ly�.

   - Ca�c chu� tr��ng, ch�nh sa�ch cu�a �a�ng va� Nha� n���c �o�i v��i ca�c va�n �e� da�n to�c, t�n ng���ng, to�n gia�o cha�m ����c the� che� ho�a.

   - To� ch��c, bo� ma�y la�m co�ng ta�c da�n to�c, to�n gia�o cu�a he� tho�ng ch�nh tr�, nha�t la� bo� ma�y qua�n ly� nha� n���c ve� to�n gia�o ch�a xa�c ��nh ro� ����c mo� h�nh, ch��c na�ng, nhie�m vu�, quye�n ha�n, c� che� pho�i h��p, thie�u s�� quan ta�m �a�u t� ba�o �a�m ca�c �ie�u kie�n hoa�t �o�ng; �o�i ngu� ca�n bo� la�m co�ng ta�c da�n to�c, to�n gia�o va� he� tho�ng ch�nh tr� �� c� s��, �� ca�c vu�ng �o�ng t�n �o� to�n gia�o, vu�ng �o�ng ba�o ca�c da�n to�c thie�u so� co�n ye�u, vie�c ta�p h��p qua�n chu�ng co�n ha�n che�.

   - Mo�t so� chu� tr��ng, ch�nh sa�ch cu�a Nha� n���c ch�a the� hie�n �a�y �u� quan �ie�m �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c; vie�c th��c hie�n co�n nhie�u thie�u so�t, la�m nha�n da�n gia�m lo�ng tin.

   - Ca�c the� l��c thu� ��ch ra s��c pha� hoa�i kho�i �oa�n ke�t cu�a nha�n da�n ta, luo�n k�ch �o�ng nh��ng va�n �e� "da�n chu�, nha�n quye�n", da�n to�c, to�n gia�o... �e� ga�y ly gia�n, chia re� no�i bo� �a�ng, Nha� n���c va� nha�n da�n ta.

   II. MU�C TIE�U, QUAN �IE�M

   1. Mu�c tie�u:

   Ngh� quye�t ch� ro� mu�c tie�u chung, bao tru�m la�: cu�ng co� va� ta�ng c���ng kho�i �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c nha�m pha�t huy s��c ma�nh to�ng h��p cu�a toa�n da�n to�c, gi�� v��ng �o�c la�p, tho�ng nha�t cu�a To� quo�c, th��c hie�n tha�ng l��i s�� nghie�p co�ng nghie�p ho�a, hie�n �a�i ho�a �a�t n���c v� mu�c tie�u da�n gia�u, n���c ma�nh, xa� ho�i co�ng ba�ng, da�n chu�, va�n minh, v��ng b���c �i le�n chu� ngh�a xa� ho�i.

   2. Quan �ie�m:

   a. Ngh� quye�t ve� �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c ne�u 4 quan �ie�m ch� �a�o.

   Mo�t la� �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c tre�n ne�n ta�ng lie�n minh giai ca�p co�ng nha�n v��i giai ca�p no�ng da�n va� �o�i ngu� tr� th��c d���i s�� la�nh �a�o cu�a �a�ng la� ����ng lo�i chie�n l���c cu�a ca�ch ma�ng Vie�t Nam, la� nguo�n s��c ma�nh, �o�ng l��c chu� ye�u va� la� nha�n to� co� y� ngh�a quye�t ��nh ba�o �a�m tha�ng l��i be�n v��ng cu�a s�� nghie�p xa�y d��ng va� ba�o ve� To� quo�c.

   Hai la� �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c la�y mu�c tie�u gi�� v��ng �o�c la�p, tho�ng nha�t cu�a To� quo�c, v� da�n gia�u, n���c ma�nh, xa� ho�i co�ng ba�ng, da�n chu�, va�n minh la�m �ie�m t��ng �o�ng, xo�a bo� ma�c ca�m, ��nh kie�n, pha�n bie�t �o�i x�� ve� qua� kh��, tha�nh pha�n, giai ca�p, xa�y d��ng tinh tha�n c��i m��, tin ca�y la�n nhau, cu�ng h���ng t��i t��ng lai.

   Ba la� ba�o �a�m co�ng ba�ng va� b�nh �a�ng xa� ho�i, cha�m lo l��i �ch thie�t th��c, ch�nh �a�ng, h��p pha�p cu�a ca�c giai ca�p, ca�c ta�ng l��p nha�n da�n; ke�t h��p ha�i ho�a l��i �ch ca� nha�n, l��i �ch ta�p the� va� l��i �ch toa�n xa� ho�i; th��c hie�n da�n chu� ga�n lie�n v��i gi�� g�n ky� c��ng, cho�ng quan lie�u, tham nhu�ng, la�ng ph�; kho�ng ng��ng bo�i d���ng, na�ng cao tinh tha�n ye�u n���c, y� th��c �o�c la�p da�n to�c, tho�ng nha�t To� quo�c, tinh tha�n t�� l��c, t�� c���ng xa�y d��ng �a�t n���c; xem �o� la� �o�ng l��c cu�ng co� va� pha�t trie�n kho�i �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c.

   Bo�n la� �a�i �oa�n ke�t la� s�� nghie�p cu�a toa�n da�n to�c, cu�a ca� he� tho�ng ch�nh tr� ma� ha�t nha�n la�nh �a�o la� ca�c to� ch��c �a�ng, ����c th��c hie�n ba�ng nhie�u bie�n pha�p, h�nh th��c, trong �o� ca�c chu� tr��ng cu�a �a�ng va� ch�nh sa�ch, pha�p lua�t cu�a Nha� n���c co� y� ngh�a quan tro�ng ha�ng �a�u.�

   Bo�n quan �ie�m ch� �a�o tre�n �a�y la� mo�t the� tho�ng nha�t, the� hie�n ����ng lo�i chie�n l���c: "Pha�t huy s��c ma�nh toa�n da�n to�c, tie�p tu�c �o�i m��i, �a�y ma�nh co�ng nghie�p ho�a, hie�n �a�i ho�a, xa�y d��ng va� ba�o ve� To� quo�c Vie�t Nam xa� ho�i chu� ngh�a" do �a�i ho�i IX �e� ra.

   b. Mo�t so� quan �ie�m c� ba�n �o�i v��i co�ng ta�c da�n to�c.

   Tre�n c� s�� ly� lua�n Ma�c-Le�nin va� t� t���ng Ho� Ch� Minh ve� va�n �e� da�n to�c va� ch�nh sa�ch da�n to�c cu�a �a�ng Co�ng sa�n, Ngh� quye�t cu� the� ho�a va� ne�u 5 quan �ie�m c� ba�n.

   Mo�t la� va�n �e� da�n to�c va� �oa�n ke�t da�n to�c la� va�n �e� chie�n l���c c� ba�n, la�u da�i �o�ng th��i cu�ng la� va�n �e� ca�p ba�ch hie�n nay cu�a ca�ch ma�ng Vie�t Nam.

   Hai la� ca�c da�n to�c trong �a�i gia ��nh Vie�t Nam b�nh �a�ng, �oa�n ke�t, t��ng tr��, giu�p nhau cu�ng pha�t trie�n, cu�ng nhau pha�n �a�u th��c hie�n tha�ng l��i s�� nghie�p co�ng nghie�p ho�a, hie�n �a�i ho�a �a�t n���c, xa�y d��ng va� ba�o ve� To� quo�c Vie�t Nam xa� ho�i chu� ngh�a, kie�n quye�t �a�u tranh v��i mo�i a�m m�u chia re� da�n to�c.

   Ba la� pha�t trie�n toa�n die�n ch�nh tr�, kinh te�, va�n ho�a, xa� ho�i va� an ninh - quo�c pho�ng tre�n ��a ba�n vu�ng da�n to�c va� mie�n nu�i; ga�n ta�ng tr���ng kinh te� v��i gia�i quye�t ca�c va�n �e� xa� ho�i, th��c hie�n ch�nh sa�ch da�n to�c; quan ta�m pha�t trie�n, bo�i d���ng nguo�n nha�n l��c; cha�m lo xa�y d��ng �o�i ngu� ca�n bo� da�n to�c thie�u so�; gi�� g�n va� pha�t huy nh��ng gia� tr�, ba�n sa�c va�n ho�a truye�n tho�ng cu�a ca�c da�n to�c thie�u so� trong s�� pha�t trie�n chung cu�a co�ng �o�ng da�n to�c Vie�t Nam tho�ng nha�t.

   Bo�n la�

   �u tie�n �a�u t� pha�t trie�n kinh te� - xa� ho�i ca�c vu�ng da�n to�c va� mie�n nu�i; khai tha�c co� hie�u qua� tie�m na�ng, the� ma�nh cu�a t��ng vu�ng �i �o�i v��i ba�o ve� be�n v��ng mo�i tr���ng sinh tha�i; pha�t huy no�i l��c, tinh tha�n t�� l��c t�� c���ng cu�a �o�ng ba�o ca�c da�n to�c, �o�ng th��i ta�ng c���ng s�� quan ta�m ho� tr�� cu�a Trung ��ng va� s�� t��ng tr��, giu�p ��� cu�a ca�c ��a ph��ng trong ca� n���c.

   Na�m la� co�ng ta�c da�n to�c va� th��c hie�n ch�nh sa�ch da�n to�c la� nhie�m vu� cu�a toa�n �a�ng, toa�n da�n, toa�n qua�n, cu�a ca�c ca�p, ca�c nga�nh, cu�a toa�n bo� he� tho�ng ch�nh tr�.

   c. Ca�c quan �ie�m va� ch�nh sa�ch �o�i v��i to�n gia�o

   Tre�n c� s�� th��c hie�n nha�t qua�n ����ng lo�i t�� do t�n ng���ng, Ngh� quye�t xa�c ��nh 5 quan �ie�m, ch�nh sa�ch c� ba�n ca�n tho�ng nha�t nha�n th��c trong ca�c ca�p u�y, ca�c to� ch��c �a�ng, ca�c ca�p, ca�c nga�nh nh� sau:

   Mo�t la� t�n ng���ng, to�n gia�o la� nhu ca�u tinh tha�n cu�a mo�t bo� pha�n nha�n da�n, �ang va� se� to�n ta�i cu�ng da�n to�c trong qua� tr�nh xa�y d��ng chu� ngh�a xa� ho�i �� n���c ta. �o�ng ba�o ca�c to�n gia�o la� bo� pha�n ca�u tha�nh cu�a kho�i �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c.

   Th��c hie�n nha�t qua�n ch�nh sa�ch to�n tro�ng va� ba�o �a�m quye�n t�� do t�n ng���ng, theo hoa�c kho�ng theo mo�t to�n gia�o na�o, quye�n sinh hoa�t to�n gia�o b�nh th���ng theo �u�ng pha�p lua�t. Ca�c to�n gia�o hoa�t �o�ng trong khuo�n kho� pha�p lua�t, b�nh �a�ng tr���c pha�p lua�t.

   Hai la� �a�ng, Nha� n���c th��c hie�n nha�t qua�n ch�nh sa�ch �a�i �oa�n ke�t da�n to�c. �oa�n ke�t �o�ng ba�o theo ca�c to�n gia�o kha�c nhau; �oa�n ke�t �o�ng ba�o theo to�n gia�o va� kho�ng theo to�n gia�o. Gi�� g�n va� pha�t huy nh��ng gia� tr� t�ch c��c cu�a truye�n tho�ng th�� cu�ng to� tie�n, to�n vinh nh��ng ng���i co� co�ng v��i To� quo�c va� nha�n da�n. Nghie�m ca�m s�� pha�n bie�t �o�i x�� v��i co�ng da�n v� ly� do t�n ng���ng, to�n gia�o. �o�ng th��i, nghie�m ca�m l��i du�ng t�n ng���ng, to�n gia�o �e� hoa�t �o�ng me� t�n d� �oan, hoa�t �o�ng tra�i pha�p lua�t va� ch�nh sa�ch cu�a Nha� n���c, k�ch �o�ng chia re� nha�n da�n, chia re� ca�c da�n to�c, ga�y ro�i, xa�m pha�m an ninh quo�c gia.

   Ba la� no�i dung co�t lo�i cu�a co�ng ta�c to�n gia�o la� co�ng ta�c va�n �o�ng qua�n chu�ng. Mu�c tie�u da�n gia�u, n���c ma�nh, xa� ho�i co�ng ba�ng da�n chu�, va�n minh la� �ie�m t��ng �o�ng �e� ga�n bo� �o�ng ba�o ca�c to�n gia�o v��i s�� nghie�p chung. Mo�i co�ng da�n kho�ng pha�n bie�t t�n ng���ng, to�n gia�o �e�u co� quye�n va� ngh�a vu� xa�y d��ng va� ba�o ve� To� quo�c.

   Co�ng ta�c va�n �o�ng qua�n chu�ng ca�c to�n gia�o pha�i �o�ng vie�n �o�ng ba�o ne�u cao tinh tha�n ye�u n���c, y� th��c ba�o ve� �o�c la�p va� tho�ng nha�t cu�a To� quo�c, tho�ng qua vie�c th��c hie�n to�t ca�c ch�nh sa�ch kinh te� - xa� ho�i, an ninh, quo�c pho�ng, ba�o �a�m l��i �ch va�t cha�t va� tinh tha�n cu�a nha�n da�n no�i chung, trong �o� co� �o�ng ba�o to�n gia�o.

   Bo�n la� co�ng ta�c to�n gia�o la� tra�ch nhie�m cu�a ca� he� tho�ng ch�nh tr�.

   - Do co�ng ta�c to�n gia�o lie�n quan �e�n ca�c l�nh v��c cu�a ���i so�ng xa� ho�i, ca�c ca�p, ca�c nga�nh, ca�c ��a ba�n, ne�n la�m to�t co�ng ta�c to�n gia�o la� tra�ch nhie�m cu�a toa�n bo� he� tho�ng ch�nh tr� do �a�ng la�nh �a�o.

   - To� ch��c bo� ma�y, �o�i ngu� ca�n bo� chuye�n tra�ch la�m co�ng ta�c to�n gia�o co� tra�ch nhie�m tr��c tie�p, ca�n ����c cu�ng co� va� kie�n toa�n.

   - Co�ng ta�c qua�n ly� nha� n���c �o�i v��i ca�c to�n gia�o va� �a�u tranh cho�ng vie�c l��i du�ng to�n gia�o �e� cho�ng �o�i che� �o� ch� tha�nh co�ng ne�u la�m to�t co�ng ta�c va�n �o�ng qua�n chu�ng.

   Na�m la� va�n �e� theo �a�o va� truye�n �a�o.

   - Mo�i t�n �o� �e�u co� quye�n ha�nh �a�o ta�i gia ��nh va� c� s�� th�� t�� h��p pha�p theo quy ��nh cu�a pha�p lua�t.

   - Ca�c to� ch��c to�n gia�o ����c Nha� n���c th��a nha�n ����c hoa�t �o�ng theo pha�p lua�t va� ����c pha�p lua�t ba�o ho�, ����c hoa�t �o�ng to�n gia�o, m�� tr���ng �a�o ta�o ch��c sa�c, nha� tu ha�nh, xua�t ba�n kinh sa�ch va� gi�� g�n, s��a ch��a, xa�y d��ng c� s�� th�� t�� to�n gia�o cu�a m�nh theo �u�ng quy ��nh cu�a pha�p lua�t.

   - Vie�c theo �a�o, truye�n �a�o cu�ng nh� mo�i hoa�t �o�ng to�n gia�o kha�c �e�u pha�i tua�n thu� Hie�n pha�p va� pha�p lua�t; kho�ng ����c l��i du�ng to�n gia�o tuye�n truye�n ta� �a�o, hoa�t �o�ng me� t�n d� �oan, kho�ng ����c e�p buo�c ng���i da�n theo �a�o.

   - Nghie�m ca�m ca�c to� ch��c truye�n �a�o, ng���i truye�n �a�o va� ca�c ca�ch th��c truye�n �a�o tra�i phe�p, vi pha�m ca�c quy ��nh cu�a Hie�n pha�p va� pha�p lua�t.

   Na�m quan �ie�m va� ch�nh sa�ch tre�n la� mo�t the� tho�ng nha�t, la� s�� cu� the� ho�a ch�nh sa�ch t�� do t�n ng���ng, t�� do theo �a�o hoa�c kho�ng theo �a�o cu�a �a�ng va� Nha� n���c ta.

   III. NH��NG CHU� TR��NG VA� GIA�I PHA�P CHU� YE�U

   1. Xa�y d��ng nh��ng ��nh h���ng ch�nh sa�ch nha�m ta�ng c���ng kho�i �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c.

   �a�y la� mo�t quye�t ��nh quan tro�ng cu�a Ho�i ngh� Trung ��ng ve� va�n �e� �a�i �oa�n ke�t toa�n da�n to�c. Trong �ie�u kie�n ne�n kinh te� th� tr���ng, l��i �ch c� ba�n cu�a ca�c giai ca�p va� ta�ng l��p nha�n da�n trong xa� ho�i co� �ie�m chung, tho�ng nha�t, nh�ng cu�ng co� nh��ng �ie�m kha�c bie�t. V� va�y, vie�c ta�ng c���ng s�� �oa�n ke�t nha�t tr� tr���c he�t pha�i xua�t pha�t t�� xa�y d��ng c� che�, ch�nh sa�ch �u�ng �a�n, �a�m ba�o l��i �ch ch�nh �a�ng cu�a ca�c giai ca�p va� ta�ng l��p trong xa� ho�i, be�n ca�nh vie�c �o�ng vie�n, co� vu�.

   Ngh� quye�t ne�u 3 ��nh h���ng ch�nh sa�ch chung va� nh��ng ��nh h���ng ch�nh sa�ch cu� the� �o�i v��i t��ng giai ca�p va� ta�ng l��p trong xa� ho�i.

   a. ��nh h���ng ch�nh sa�ch chung

   Mo�t la� pha�t trie�n ma�nh me� ne�n kinh te� nhie�u tha�nh pha�n, la�y pha�t trie�n kinh te�, na�ng cao ���i so�ng nha�n da�n la� nhie�m vu� trung ta�m; ga�n ta�ng tr���ng kinh te� v��i tie�n bo�, co�ng ba�ng xa� ho�i va� ba�o ve� mo�i tr���ng sinh tha�i trong t��ng b���c pha�t trie�n; �a�y ma�nh xo�a �o�i, gia�m nghe�o, khuye�n kh�ch la�m gia�u ch�nh �a�ng. To� ch��c vie�c ke�t ngh�a, giu�p ��� nhau gi��a ca�c vu�ng, ca�c ��a ph��ng co� kinh te� pha�t trie�n v��i vu�ng nghe�o, mie�n nu�i, vu�ng �o�ng ba�o da�n to�c thie�u so�.

   Hai la� pha�t trie�n va�n ho�a, y te�, gia�o du�c - �a�o ta�o, khoa ho�c co�ng nghe�, pha�n �a�u na�ng da�n �o� �o�ng �e�u ve� tr�nh �o� da�n tr�, va�n ho�a va� m��c �o� h���ng thu�, cha�m so�c s��c kho�e cu�a nha�n da�n ca�c vu�ng trong n���c; gi�� g�n va� pha�t huy va�n ho�a truye�n tho�ng to�t �e�p cu�a t��ng da�n to�c; xa�y d��ng ne�n va�n ho�a tie�n tie�n, �a�m �a� ba�n sa�c da�n to�c cu�a co�ng �o�ng ca�c da�n to�c Vie�t Nam.

   Ba la� pha�t huy da�n chu�, gi�� g�n ky� c��ng; �a�y ma�nh �a�u tranh cho�ng quan lie�u, tham nhu�ng, la�ng ph�, �a�c quye�n, �a�c l��i; th��c hie�n ph��ng cha�m "da�n bie�t, da�n ba�n, da�n la�m, da�n kie�m tra", coi tro�ng vai tro� cu�a nha�n da�n trong �a�u tranh cho�ng quan lie�u, tham nhu�ng, la�ng ph�, tie�u c��c.

   b. ��nh h���ng ch�nh sa�ch �o�i v��i ca�c giai ca�p, ta�ng l��p xa� ho�i.

   - �o�i v��i giai ca�p co�ng nha�n:

   + Na�ng cao gia�c ngo� va� ba�n l�nh ch�nh tr�, tr�nh �o� ho�c va�n va� nghe� nghie�p, bo�i d���ng ta�c phong co�ng nghie�p, th��c hie�n "tr� th��c ho�a co�ng nha�n".

   + Gia�i quye�t vie�c la�m, gia�m to�i �a ty� le� co�ng nha�n thie�u vie�c la�m va� tha�t nghie�p.

   + Th��c hie�n to�t pha�p lua�t lao �o�ng, ba�o ho� lao �o�ng va� vie�c cha�m so�c, phu�c ho�i s��c khoe� cho co�ng nha�n.

   + S��m to� ch��c th��c hie�n Quy� tr�� ca�p tha�t nghie�p.

   + Xa�y d��ng, hoa�n thie�n va� to� ch��c th��c hie�n to�t ca�c ch�nh sa�ch ba�o hie�m xa� ho�i, ba�o hie�m y te� �o�i v��i co�ng nha�n, vie�n ch��c, lao �o�ng; ch�nh sa�ch �u �a�i nha� �� �o�i v��i co�ng nha�n ba�c cao.

   + Ta�ng c���ng �a�o ta�o ca�n bo� la�nh �a�o, ca�n bo� qua�n ly� va� pha�t trie�n �a�ng trong co�ng nha�n. Nghie�n c��u vie�c giao to� ch��c co�ng �oa�n gi��i thie�u nh��ng co�ng nha�n �u tu� �e� ke�t na�p va�o �a�ng.

   - �o�i v��i giai ca�p no�ng da�n:

   + Nha� n���c co� ch�nh sa�ch �ie�u tie�t, ho� tr��, to� ch��c to�t vie�c tie�u thu� no�ng sa�n cho no�ng da�n; ��a co�ng nghe� sa�n xua�t tie�n tie�n va�o no�ng nghie�p, no�ng tho�n; co� ch�nh sa�ch �ie�u ch�nh h��p ly� vie�c s�� du�ng quy� �a�t, v��a ba�o �a�m an ninh l��ng th��c, v��a thu�c �a�y chuye�n �o�i c� ca�u ca�y tro�ng, va�t nuo�i, na�ng cao hie�u qua� s�� du�ng �a�t; co� ch�nh sa�ch khuye�n kh�ch no�ng da�n chuye�n sang ca�c nghe� phi no�ng nghie�p; thu�c �a�y kho�i phu�c la�ng nghe�, pha�t trie�n nga�nh nghe� m��i �� no�ng tho�n; m�� ro�ng th��c hie�n ch�nh sa�ch ba�o hie�m xa� ho�i �o�i v��i no�ng da�n he�t tuo�i lao �o�ng...

   + M�� ro�ng ca�c loa�i h�nh �a�o ta�o nghe�, chuye�n giao khoa ho�c - ky� thua�t va� co�ng nghe� tho�ng qua ca�c hoa�t �o�ng khuye�n no�ng, khuye�n la�m, khuye�n ng�, ca�c trung ta�m ho�c ta�p co�ng �o�ng va� ca�c �ie�n h�nh no�ng da�n sa�n xua�t gio�i.

   + Ho�i No�ng da�n la� trung ta�m va� no�ng co�t cho phong tra�o no�ng da�n va� co�ng cuo�c xa�y d��ng no�ng tho�n m��i.

   - �o�i v��i �o�i ngu� tr� th��c:

   + Co� c� che� cu� the� pha�t hie�n, �a�o ta�o, bo�i d���ng, s�� du�ng va� �a�i ngo� x��ng �a�ng ca�c ta�i na�ng; m�� ro�ng da�n chu�, khuye�n kh�ch sa�ng ta�o, pha�t minh, sa�ng kie�n va� ba�o ve� s�� h��u tr� tue�; m�� ro�ng vai tro� t� va�n, pha�n bie�n cu�a ca�c ho�i khoa ho�c ky� thua�t, khoa ho�c xa� ho�i, nha�n va�n va� va�n ho�c nghe� thua�t chuye�n nga�nh �o�i v��i ca�c �e� a�n pha�t trie�n kinh te� - va�n ho�a - xa� ho�i.

   + Co� ch�nh sa�ch �o�ng vie�n ca�c nha� khoa ho�c, ke� ca� nh��ng ng���i �a� ngh� h�u va� nh��ng ng���i �ang sinh so�ng �� n���c ngoa�i, tham gia ca�c ch��ng tr�nh kinh te� - xa� ho�i cu�a quo�c gia va� xa�y d��ng ����ng lo�i, ch�nh sa�ch, pha�p lua�t.

   + �a�y ma�nh pha�t trie�n �a�ng va� na�ng cao cha�t l���ng co�ng ta�c ch�nh tr� t� t���ng �o�i v��i tr� th��c va� sinh vie�n.

   - �o�i v��i thanh nie�n:

   + �a�y ma�nh gia�o du�c nha�n th��c ch�nh tr�, gia�o du�c truye�n tho�ng va� �a�o ���c ca�ch ma�ng, na�ng cao gia�c ngo� ly� t���ng va� hoa�i ba�o cho thanh nie�n, �o�ng vie�n thanh nie�n xung k�ch trong s�� nghie�p co�ng nghie�p ho�a, hie�n �a�i ho�a, xa�y d��ng va� ba�o ve� To� quo�c.

   + T�ch c��c ta�o vie�c la�m cho thanh nie�n. Khuye�n kh�ch thanh nie�n t�� ho�c, t�� na�ng cao tay nghe�, t�� ta�o vie�c la�m. Ta�o �ie�u kie�n, c� ho�i cho thanh nie�n co� ta�i na�ng �i ho�c �� n���c ngoa�i �e� tr�� ve� phu�c vu� �a�t n���c.

   + Chu� tro�ng bo�i d���ng ta�o nguo�n ca�n bo�, da�y nghe� cho thanh nie�n trong l��c l���ng vu� trang khi he�t th��i gian la�m ngh�a vu� qua�n s��.

   + Ta�ng c���ng tuye�n truye�n ve� �a�ng va� co�ng ta�c pha�t trie�n �a�ng trong thanh nie�n.

   + Thu hu�t ro�ng ra�i thanh, thie�u nie�n va� nhi �o�ng va�o ca�c to� ch��c do �oa�n thanh nie�n Co�ng sa�n Ho� Ch� Minh la�m no�ng co�t.

   - �o�i v��i phu� n��:

   + Tie�p tu�c na�ng cao nha�n th��c cu�a ca� he� tho�ng ch�nh tr� va� trong toa�n xa� ho�i ve� co�ng ta�c phu� n�� va� va�n �e� b�nh �a�ng gi��i.

   + Kha�n tr��ng the� che� ho�a ca�c quan �ie�m, chu� tr��ng cu�a �a�ng ve� co�ng ta�c phu� n�� va� co�ng ta�c ca�n bo� n�� trong t�nh h�nh m��i; lo�ng ghe�p va�n �e� gi��i trong qua� tr�nh xa�y d��ng va� th��c hie�n ca�c ch��ng tr�nh, ke� hoa�ch chung.

   + Coi tro�ng ca�c ch�nh sa�ch xa� ho�i, ca�c ch�nh sa�ch ve� gi��i �e� gia�m nhe� lao �o�ng na�ng nho�c cho phu� n��.

   + Na�ng cao tr�nh �o� ho�c va�n va� ky� na�ng nghe� nghie�p cho phu� n��.

   + Cha�m so�c s��c kho�e ba� me� va� tre� em.

   + Ta�o �ie�u kie�n �e� phu� n�� tham gia nga�y ca�ng nhie�u va�o ca�c hoa�t �o�ng xa� ho�i, ca�c c� quan la�nh �a�o va� qua�n ly� ca�c ca�p.

   - �o�i v��i c��u chie�n binh:

   Pha�t huy ba�n cha�t, truye�n tho�ng "Bo� �o�i Cu� Ho�", t�ch c��c tham gia xa�y d��ng va� ba�o ve� �a�ng, ch�nh quye�n, che� �o� xa� ho�i chu� ngh�a; giu�p nhau

   (Message over 64 KB, truncated)

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.