Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

* Cuo^.c Bo? Phie^'u Ca?m DDo^.ng: Mo^.t Lo`ng Vi` Tu+. Do Da^n Chu?

Expand Messages
 • Tran Nam Binh
  (unicode va vietnet) * Đại hội toàn quân: Sẽ đánh sụp CSVN, không hòa hợp hòa giải Anaheim (vb, 29/9/03) -- suốt buổi sáng chúa
  Message 1 of 1 , Oct 1, 2003
   (unicode va vietnet)
    
   * �����i h���i to��n qu��n: S��� ����nh s���p CSVN, kh��ng h��a h���p
   h��a gi���i

   Anaheim (vb, 29/9/03) -- su���t bu���i s��ng ch��a nh���t ng��y 28
   th��ng 9 l�� ng��y n+ 3 c���a �����i h���i to��n qu��n, m���t cu���c
   b���u c��� v�� c��ng nghi��m t��c �������c t��� ch���c t���i ph��ng
   h���p ����ng c���a k��n.
   anh em c���u qu��n c���nh c��ng nhau canh g��c nghi��m ng���t ki���m
   so��t c���a ra v��o, v�� u����an b�����u c��� do c���u t�����ng b��i
   ����nh �����m l�� ch��� t���ch ��i���u �����ng nhi���u nh��n vi��n
   �������c b���u ra, ki���m so��t x��t t�� c��ch t���ng h���i th���o
   vi��n c�� quy���n bi���u quy���t.
   sau ����y l�� t�����ng tr��nh di���n ti���n v�� n���i dung cu���c
   b���u c���.
   danh x��ng c���a t��� ch���c m���i �����i di���n cho anh ch��� em c���u
   qu��n nh��n ch��� l���c qu��n, d���a ph����ng qu��n, ngh��a qu��n, l���c
   l�����ng b��n qu��n s�� c���nh s��t qu���c gia, x��y d���ng n��ng th��n
   v�� l���c l�����ng h���u du��� �������c bi���u quy���t th��ng qua, l��
   t���p th��� chi���n s�� vnch h���i ngo������
   �����a b��n ho���t �����ng tr��n to��n th��� c��c n�����c c�� ng�����i
   vi���t �����nh c��� tr��� s��� ch��nh �����t t���i m���.
   t��n ch���: gi��� v���ng l���p tr�����ng qu���c gia, d��n t���c; kh��ng
   ch���p nh���n ho�� h���p ho�� gi���i v���i vi���t c���ng; l���y qu���c
   k��� v�� qu���c ca vnch l��m bi���u t����.ng.
   l���p tr�����ng: quy���n l���i qu���c gia l�� t���i th�����ng; kh��ng
   ph���c v��� cho c�� nh��n, �����ng ph��i; kh��ng ch���p nh���n c���ng
   s���n; kh��ng xen v��o n���i b��� t��� ch���c b���n; t��n tr���ng quy���n
   t��� quy���t c���a c��c h���i ��o��n th��nh vi��n.
   c�� c���u g���m c�� �����i h���i �����ng; h���i �����ng t�� v���n gi��m
   s��t; h���i �����ng �����i di���n, trung t��m ��i���u h������ trung
   ����ng; v�� c��c trung t��m ��i���u h���p �����a ph����ng : m��� g���m
   c�� 7 v��ng, 1 v��ng cho ��u ch��u, 1 v��ng cho �� ch��u,1 v��ng ��c
   ch��u, 1 v��ng cho gia n�� ��������
   ho���t �����ng th�����ng tr���c l�� ba c�� quan h���i �����ng �����i
   di���n, trung t��m ��i���u h���p trung ����ng, v�� h���i �����ng t��
   v���n- gi��m s��t.
   k���t qu��� b���u c���:
   -- Ch��� t���ch H���i �����ng �����i di���n: �������� t�� Nguy���n xu��n
   Vinh.
   -- Trung T��m Tr�����ng Trung T��m ��i���u H���p Trung ����ng:
   T�����ng L�� Minh ��������
   -- H���i �����ng Gi��m S��t 11 Ng�����i: Nguy���n M���nh T�����ng,
   Ph���m H���u Gi��o (t��� M���c Giao), Tr����ng H���u �����, Nguy���n
   Ph���c H��ng, Ng�� Minh H���ng, Nguy���n T���t �����t, Phan K��� Nh��n,
   Ph���m V��n Thu���n, L�� V��n Sanh, Tr����ng Nh�� Ph��ng, ��o��n Th���
   Trong cu���c h���p b��o, d�����i ����y l�� c��c chi ti���t �������c
   c��ng b���:
   -- S��� m���i th��m m���t s��� nh��n s��� v��o Trung T��m ��i���u H���p
   Trung ����ng, trong v��ng 4 hay 5 th��ng, c��� g���ng ho��n t���t
   tr�����c ng��y 30-4-2004.
   -- S��� t���ng b�����c t��y t��nh h��nh l��m vi���c, th���t ch���c,
   kh��ng tuy��n b��� k��� ho���ch n��o s���m.
   -- V���i m���c ti��u quang ph���c, s��� li��n k���t b��nh �����ng v���i
   c��c l���c l�����ng gi���i ph��ng qu�� h����ng, ����nh CS to��n di���n
   v��� kinh t��� v�� ch��nh tri.. Kh��ng qu��n s��..
   -- S��� l���p 2 kh���i Ngo���i V���n, K��� Ho���ch -- v�� s��� nghi��n
   c���u xem c��c cu���c n���i d���y trong n�����c, c��c ��p l���c kinh
   t��� trong av ngo��i n�����c ���� l��m H�� N���i lao ��ao ra sa���
   -- S��� ti���p tay v���i ng�����i trong n�����c l��m s���p ch��� �����
   CS; D��ng l�� phi���u t���i M��� ����� bu���c ch��nh ph��� M��� ��p l���c
   H�� N������
   -- T����ng lai s��� b��n th���o v��� c��c k��� ho���ch t����ng tr���
   c���u chi���n binh, th����ng binh v�� qu��� ph��� VNCH.
   -- �����i v���i c��c tr�� th���c CS ly khai nh�� H�� S�� Phu, Ho��ng
   Minh Ch��nh, L�� Ch�� Quang, Ph���m H���ng S��n, Ph���m Cao D����ng...
   s��� nghi��n c���u th���t k���, ph���i khuy���n kh��ch nhi���u tr�����ng
   h���p n���a, "nh��ng kh��ng ph���i ai n��i ch���ng c���ng c��ng l��
   �����ng ch�� c���a m��nh... m��nh khuy���n kh��ch h��� nh��ng ph���i quan
   s��t s��� th���t th�� c���a ho...." (l���i c���u �����i T�� N.X. Vinh)
   -- V���i gi���i tr���, th��� h��� h���u du��� VNCH, c�� th��� s��� d��ng
   m�� th���c T���ng ��o��n Thanh Ni��n ��a Hi���u (��� Virginia)..
   -- Hy v���ng 2 n��m l�� m���t l���n �����i h������
   -- T����ng lai s��� k���t h���p v���i c��c h���i ��o��n d��n s���, v��
   ����y l�� cu���c chi���n t���ng l���c c���a to��n d��n...

   * Cu���c B��� Phi���u C���m �����ng: M���t L��ng V�� T��� Do D��n Ch���

   ANAHEIM, Calif. (VB) -- B���n tin sau ����y n��i v��� cu���c b���u c���
   v��o hai ch���c v��� quan tr���ng nh���t c���a T���p Th��� Chi���n s��
   VNCH H���i Ngo���i: Ch��� t���ch H���i �����ng �����i di���n v�� Trung T��m
   Tr�����ng Trung T��m ��i���u H���p Trung ����ng.
   Nguy��n s��ng Ch��� nh���t, ��HTQ t���p trung v��o vi���c b���u c��� ra
   ng�����i l��nh �����o 3 c�� quan then ch���t v���a n����� Thi���u
   T�����ng B��i ����nh �����m �������c ��H bi���u quy���t l�� Ch��� t���ch
   U����an B���u c��� ��i���u h��nh cu���c b���u c��� c��ng v���i s���
   c���ng t��c c���a c��c �����i bi���u do ��u ch��u, U��c Ch��u, Canada,
   �����i di���n C���nh s��t Qu���c gia, �����i di���n th��� h��� h���u
   du��� t��� b���u xung v�����
   Cu���c ki���m ph���m c��ch ����� �������c �����u phi���u th���t
   nghi��m ng���t.
   C��� tri g���c nguy��n l�� T�����ng ��i n���a c��ng ph���i gi�� tay
   �����ng l��n ch��� U����an B���u c��� ghi t��n v�� ph��t phi���u t���n
   ta��� Gi��� ki���m t�� c��ch c��� tri, �����u phi���u, c���a ho��n
   to��n ����ng, co nhu c���u g�� mu���n ra ph���i c�� s��� �����ng ��
   c���a Ch��� t���ch b���u c��� QC m���i cho ra v�� ��i theo nh�� th�� sinh
   ��i thi �����i h���c ��� VN khi x��a v������
   Vi���c l��m n��y �������c ��HTQ h��m ���y thi h��nh ch���t nh�� h���p
   h��nh qu��n. M���i h���i ��o��n c���u qu��n nh��n ch��� �������c 1
   phi���u d�� ��i d��� bao nhi��u ng�������� Nh�� v��n nh�� b��o g���c
   qu��n �����i m�� kh��ng ghi danh l��m th��� t���c h���i th���o vi��n t���
   �����u c��ng kh��ng �������c ph���i l�� c��� tr���
   Li��n H���i, T���ng H���i c�� hai phi������ Sau g���n 30 ph��t ki���m
   t�� c��ch c��� tri, T�����ng �����m tuy��n b��� t���ng s��� c��� tri
   l�� 149 ng�����i �����i di���n cho h���i ��o��n, t���ng v�� li��n h���i
   c���u qu��n nh��n.
   Kh��ng c�� ai xung phong ra ���ng c���. T�����ng Nguy���n Kh���c B��nh
   ����� c��� C���u �����i t�� T�� L���nh Kh��ng Qu��n VNCH Nguy���n xu��n
   Vinh, l�� m���t nh�� khoa h���c v��� h��ng kh��ng kh��ng gian ng����i
   Vi���t c�� t���m v��c qu���c t��� trong ch���c v��� Ch��� t���ch H���i
   �����ng �����i di���n. V�� g���n 7 ng�����i n���a �����ng x���p h��ng
   ph��a sau, h���i l���c kh��ng qu��n ����� m��u v�� th��� h��� ch���
   �����n phi��n ����� ch��� n��i g���n, "Xin ����� c��� �������� t��
   Nguy���n xu��n Vinh."
   K��� ���� Thi���u T�����ng Ch���c c���a C��ng Binh ����� c��� T�����ng
   L�� Minh �������� T�����ng �����o t���c kh���c xin Ch��� to��� ��o��n
   �����ng l��n xin r��t lui v���i l�� do ch���c v��� Ch��� t���ch H���i
   �����ng �����i di���n kh��ng th��ch h���p v���i ��ng; v�� T�����ng
   �����o xin ���ng h��� vi���c ����� c��� �����i t�� Vinh. �����i t�� Vinh
   xin c�� ����i l������ H���i tr�����ng n��n th���, e ng���i ��ng th���i
   tho��t.
   Nh��ng ngo��i d��� ��o��n, �����i t�� Vinh t��m t��nh th��nh kh���n,
   d�� l�� m���t nh�� khoa h���c g���c l��nh, l��ng ��ng kh��ng m���t
   ph��t n��o kh��ng t�����ng nh��� �����n qu��n �����i, �����n kh��ng
   qu��n. ��ng ���� c��� g���ng v����n l��n t��� khi h���c ng��nh n��y ���
   Ph��p, khi ��em h���t t��m huy���t x��y d���ng ban �����u cho Kh��ng
   Qu��n VN ����� sau n��y bi���n th��nh Kh��ng Qu��n m���nh h��ng th��� 6
   tr��n th��� gi���i khi x����� V�� d�� b��y gi��� tu���i ���� cao, b��y
   gi��� sau 28 n��m Qu��n l���c VNCH tan h��ng m���i t���p h���p l���i
   �������c, ��ng s���n s��ng ��em h���t s���c m��nh ph���c v��� cho Qu��n
   �����i v�� ��ng tin ���� l�� ni���m tin c���a nh��n d��n VN. C��� h���i
   tr�����ng ti���ng v��� tay nh�� ph��o n���.

   C���m �����ng ���a n�����c m���t

   Nhi���u s�� quan thu���c th��� h��� th��� ba t����ng �����i c��n tr���,
   c�� ng�����i c���m �����ng, ph���i m��c ki���n ��en ra ��e���
   Cu���c b��� phi���u v�� ki���m phi���u cho bi���t. C���u �����i t��
   Nguy���n xu��n Vinh, nh�� khoa h���c h��ng kh��ng v�� Kh��ng gian
   t���ng n���i danh ��� C�� quan NASA c���a M��� �����c c��� v���i 148
   phi���u v�� 1 phi���u b���t h���p l��.. ��i���u c���n ghi: phi���u
   b���t h���p l��� n��y c�� ghi b���u cho ��ng Vinh, ngh��a l�� thi���t
   s��� n��n hi���u l�� �����c c��� 100% phi���u b������
   Th��� l�� ch���c v��� then ch���t Ch��� t���ch H���i �����ng �����i di���n
   T���p Th��� Chi���n s�� C���ng ho�� �������c ��HTQ b���u cho Gi��o s��
   To��n Phong Nguy���n xu��n Vinh. T�����ng �����m nh��n danh Ch��� t���ch
   ���y ban B���u c��� tuy��n b��� Ch��� t���ch H���i �����ng �����i Di���n,
   C���u �����i t�� KQ Nguy���n xu��n Vinh. Th��� �����ng c���a v��� Ch���
   t���ch �����u ti��n c���a H���i �����ng �����i di���n T���p th��� Chi���n
   s�� VNCH H���i ngo���i b���u cho Gi��o s�� g���c l��nh v���i hai ti���n
   s�� Ph��p v�� M���, v�� nhi���u uy t��n qu���c t��� n��y ch���ng
   nh���ng c�� gi�� tr��� �����i v���i T���p Th��� Chi���n s�� VNCH m��
   c��n t���o uy t��n cho QLVNCH �����i v���i qu���c t���. Gi��o s�� Vinh
   l�� m���t khoa h���c gia, m��� b���t c��� cu���n t���p ch�� n��i v���
   danh nh��n Wh��� s Who �����u c�� t��n v�� �����a ch��� c���a ��ng. Ngo��i
   ra th��� h��� th��� hai c���a ng����i Vi���t h���i ngo���i �����i ��a s���
   xu���t th��n �����i h���c v�� sinh vi��n �����u t��� ra m���n m��� ��ng
   v�� ��ng t��� l��u ���� c�� nhi���u c��� g���ng gi��p cho gi���i tr���
   ti���n xa, ti���n s��u v��o khoa h���c k��� thu���t ti���n ti���n c���a
   T��y Ph����ng.
   Ch���c v��� then ch���t th��� hai cu���c b���u c��� c��ng su��ng s���
   h��n, v�� 99,99 % h���i th���o vi��n �����u nh���n �����nh, n���u
   T�����ng L�� Minh �����o ch���p nh���n ch���c v��� Ch��� T���ch Trung T��m
   ��i���u h���p Trung �����ng l�� ����ng ng�����i ����ng ch��� nh���t.
   Nh���n x��t n��y ���� �������c bi���u l��� qua vi���c g���n 3000
   ng�����i t��� Th��� T�����ng Nguy���n b�� C���n, nhi���u ngh��� s��,
   d��n bi���u, th��n h��o nh��n s�� v�� tham d��� vi��n, h���i th���o
   vi��n ���� bi���u l��� trong ng��y L��� Khai m���c tr�����c ����. C���
   t���a ���� c���m �����ng, nh���t t��� �����ng d���y v��� tay khi
   T�����ng L�� Minh �����o ch���m d���t b��i di���n v��n Khai m���c v���i
   l���i nguy���n c���u xin h���n thi��ng s��ng n��i v�� anh linh t���
   s�� ph�� h��� cho T���p Th��� chi���n s�� VNCH ho��n th��nh nhi���m
   v��� c���u qu���c sau 28 n��m b��� b���c t��� c�� c���u, t�� ����y nh��n
   th��n, kh���ng b��� tinh th���n m�� c��n r��ng g�����ng �����ng d���y
   ����� ����p l���i th��� nguy���n v�� d��n chi���n �����u, v�� n�����c
   hy sinh cho t�� do, d��n ch��� VN.

   L��ng d��n ���ng h���: B�� c��� t���ng tr��ng hoa

   B��i di���n v��n l���i b���t d���u b���ng m���t h��nh ���nh th����ng
   t��m khi m���t b�� c��� gi�� VN c���m m���t tr��ng hoa �����n t���ng
   cho Ph��i ����an ��HTQ �����n vi���ng v�� ��������tr��ng hoa t���i
   T�����ng ����i Chi���n s�� Vi���t m��� ��� Westminster.
   B�� ch��n t��nh, tr��ng hoa b�� mua s���m b���ng ti���n ��i b��n lon
   bia b�� l�����m ����� d��nh ����� m���ng ��HTQ.
    
   T�����ng �����o d�� d���t, to��n �����i h���i k��u g���i g��nh v��c

   Nh��ng ngo��i d��� t�����ng, T�����ng L�� minh �����o t��� ra d�� d���t
   khi �������c hai v��� T�����ng v�� 5 v��� s�� quan t�� ��y �����ng �����
   c���. T�����ng �����o xin ph��p c�� �� ki���n.
   ��ng n��i trong khi ��i v���n �����ng t��� ch���c ��HTQ, ��ng c�� t��m
   tr��nh v���i qu�� v��� t�����ng l��nh kh��c , ��ng s��� l��m t���t c���
   m���i vi���c c�� th��� l��m �������c v�� kh��ng t��� b��� c�� h���i n��o
   ����� anh em QLVNCH t��i t���p h���p l���i �������c, l�� ��ng m��n
   nguy���n, ch��� kh��ng nh���n m���t ch���c g��. B��y gi��� ��H l���i
   ����� c��� ��ng, ��ng kh��ng d��m th���t h���a v���i qu�� v��� T�����ng
   l��nh.
   H��ng ch���c v�� T�����ng l��nh hi���n di���n kh��ng n��i nhi���u m��
   b���ng th��� hi���u nh���t lo���t v���i l���i n��i g���n �����y �� ngh��a
   c���a t�����ng l��nh, Qu��n �����i ph��n c��ng l�� thi h��nh. H���i
   tr�����ng vang d���i ti���ng hoan h��� Cu���c ki���m phi���u 147
   phi���u d��nh cho T�����ng �����o trong ch���c v��� then ch���t th���
   ha��� C���n ghi th��m: c�� 2 phi���u b���t h���p l���, nh��ng tr��n
   ���� v���n ghi t��n T�����ng �����o; ngh��a l�� thi���t s��� v���n l��
   �����c c��� 100% phi������
   C���u �����i t�� KQ Nguy���n xu��n Vinh, �����c c��� Ch��� t���ch H���i
   �����ng �����i Di���n, C���u Thi���u T�����ng L�� minh �����o �����c
   c��� Ch��� t���ch Trung T��m ��i���u H��nh n���m tay nhau l��n c��m ��n
   ��HTQ, h���a h���n s��� l��m h���t s���c m��nh ����� ����p l���i t��n
   nhi��m c���a �����ng �����i v�� �����ng th���i h���a c��ng t��c ch���t
   ch��� nhau trong hai nhiem v��� thi���t l���p �������ng l���i v�� th���c
   hi���n �������ng l������
   T�����ng �����m tuy��n b��� t���m ng��ng ����� ��n tr��a m���t ti���ng
   �����ng h��� v�� s��� v��o ti���p t���c b���u c��� H���i �����ng T��
   v���n v�� Gi��m s��t, g���m 11 ng�����i k��� c��� Ch��� ti.ch.
   ----
    
   * DDa.i ho^.i toa`n qua^n: Se~ dda'nh su.p CSVN, kho^ng ho`a ho+.p
   ho`a gia?i

   Anaheim (vb, 29/9/03) -- suo^'t buo^?i sa'ng chu'a nhu+.t nga`y 28
   tha'ng 9 la` nga`y n+ 3 cu?a dda.i ho^.i toa`n qua^n, mo^.t cuo^.c
   ba^`u cu+? vo^ cu`ng nghie^m tu'c ddu+o+.c to^? chu+'c ta.i pho`ng
   ho.p ddo'ng cu+?a ki'n.
   anh em cu+.u qua^n ca?nh cu`ng nhau canh ga'c nghie^m nga(.t kie^?m
   soa't cu+?a ra va`o, va` u����an ba^`a^u cu+? do cu+.u tu+o+'ng bu`i
   ddi`nh dda.m la` chu? ti.ch ddie^`u ddo^.ng nhie^`u nha^n vie^n
   ddu+o+.c ba^`u ra, kie^?m soa't xe't tu+ ca'ch tu+`ng ho^.i tha?o
   vie^n co' quye^`n bie^?u quye^'t.
   sau dda^y la` tu+o+`ng tri`nh die^~n tie^'n va` no^.i dung cuo^.c
   ba^`u cu+?.
   danh xu+ng cu?a to^? chu+'c mo+'i dda.i die^.n cho anh chi. em cu+.u
   qua^n nha^n chu? lu+.c qua^n, di.a phu+o+ng qua^n, nghi~a qua^n, lu+.c
   lu+o+.ng ba'n qua^n su+ ca?nh sa't quo^'c gia, xa^y du+.ng no^ng tho^n
   va` lu+.c lu+o+.ng ha^.u due^. ddu+o+.c bie^?u quye^'t tho^ng qua, la`
   ta^.p the^? chie^'n si~ vnch ha?i ngoa.i.
   ddi.a ba`n hoa.t ddo^.ng tre^n toa`n the^? ca'c nu+o+'c co' ngu+o+`i
   vie^.t ddi.nh cu+. tru. so+? cha'nh dda(.t ta.i my~.
   to^n chi?: giu+~ vu+~ng la^.p tru+o+`ng quo^'c gia, da^n to^.c; kho^ng
   cha^'p nha^.n hoa` ho+.p hoa` gia?i vo+'i vie^.t co^.ng; la^'y quo^'c
   ky` va` quo^'c ca vnch la`m bie^?u tu+o+.ng.
   la^.p tru+o+`ng: quye^`n lo+.i quo^'c gia la` to^'i thu+o+.ng; kho^ng
   phu.c vu. cho ca' nha^n, dda?ng pha'i; kho^ng cha^'p nha^.n co^.ng
   sa?n; kho^ng xen va`o no^.i bo^. to^? chu+'c ba.n; to^n tro.ng quye^`n
   tu+. quye^'t cu?a ca'c ho^.i ddoa`n tha`nh vie^n.
   co+ ca^'u go^`m co' dda.i ho^.i ddo^`ng; ho^.i ddo^`ng tu+ va^'n gia'm
   sa't; ho^.i ddo^`ng dda.i die^.n, trung ta^m ddie^`u ho+.��� trung
   u+o+ng; va` ca'c trung ta^m ddie^`u ho+.p ddi.a phu+o+ng : my~ go^`m
   co' 7 vu`ng, 1 vu`ng cho a^u cha^u, 1 vu`ng cho a' cha^u,1 vu`ng u'c
   cha^u, 1 vu`ng cho gia na~ dda.i.
   hoa.t ddo^.ng thu+o+`ng tru+.c la` ba co+ quan ho^.i ddo^`ng dda.i
   die^.n, trung ta^m ddie^`u ho+.p trung u+o+ng, va` ho^.i ddo^`ng tu+
   va^'n- gia'm sa't.
   ke^'t qua? ba^`u cu+?:
   -- Chu? ti.ch Ho^.i ddo^`ng DDa.i die^.n: DDa.i. ta' Nguye^~n xua^n
   Vinh.
   -- Trung Ta^m Tru+o+?ng Trung Ta^m DDie^`u Ho+.p Trung U+o+ng:
   Tu+o+'ng Le^ Minh DDa?o.
   -- Ho^.i DDo^`ng Gia'm Sa't 11 Ngu+o+`i: Nguye^~n Ma.nh Tu+o+`ng,
   Pha.m Hu+~u Gia'o (tu+. Ma(.c Giao), Tru+o+ng Hu+~u DDo^., Nguye^~n
   Phu.c Hu+ng, Ngo^ Minh Ho^`ng, Nguye^~n Ta^'t DDa.t, Phan Ky` Nho+n,
   Pha.m Va(n Thua^`n, Le^ Va(n Sanh, Tru+o+ng Nhu+ Phu`ng, DDoa`n Thi.
   Trong cuo^.c ho.p ba'o, du+o+'i dda^y la` ca'c chi tie^'t ddu+o+.c
   co^ng bo^':
   -- Se~ mo+`i the^m mo^.t so^' nha^n su+. va`o Trung Ta^m DDie^`u Ho+.p
   Trung U+o+ng, trong vo`ng 4 hay 5 tha'ng, co^' ga('ng hoa`n ta^'t
   tru+o+'c nga`y 30-4-2004.
   -- Se~ tu+`ng bu+o+'c tu`y ti`nh hi`nh la`m vie^.c, tha^.t cha('c,
   kho^ng tuye^n bo^' ke^' hoa.ch na`o so+'m.
   -- Vo+'i mu.c tie^u quang phu.c, se~ lie^n ke^'t bi`nh dda(?ng vo+'i
   ca'c lu+.c lu+o+.ng gia?i pho'ng que^ hu+o+ng, dda'nh CS toa`n die^.n
   ve^` kinh te^' va` chi'nh tri.. Kho^ng qua^n su+..
   -- Se~ la^.p 2 kho^'i Ngoa.i Va^.n, Ke^' Hoa.ch -- va` se~ nghie^n
   cu+'u xem ca'c cuo^.c no^?i da^.y trong nu+o+'c, ca'c a'p lu+.c kinh
   te^' trong av ngoa`i nu+o+'c dda~ la`m Ha` No^.i lao ddao ra sao.
   -- Se~ tie^'p tay vo+'i ngu+o+`i trong nu+o+'c la`m su.p che^' ddo^.
   CS; Du`ng la' phie^'u ta.i My~ dde^? buo^.c chi'nh phu? My~ a'p lu+.c
   Ha` No^.i.
   -- Tu+o+ng lai se~ ba`n tha?o ve^` ca'c ke^' hoa.ch tu+o+ng tro+.
   cu+.u chie^'n binh, thu+o+ng binh va` qua? phu. VNCH.
   -- DDo^'i vo+'i ca'c tri' thu+'c CS ly khai nhu+ Ha` Si~ Phu, Hoa`ng
   Minh Chi'nh, Le^ Chi' Quang, Pha.m Ho^`ng So+n, Pha.m Cao Du+o+ng...
   se~ nghie^n cu+'u tha^.t ky~, pha?i khuye^'n khi'ch nhie^`u tru+o+`ng
   ho+.p nu+~a, "nhu+ng kho^ng pha?i ai no'i cho^'ng co^.ng cu~ng la`
   ddo^`ng chi' cu?a mi`nh... mi`nh khuye^'n khi'ch ho. nhu+ng pha?i quan
   sa't su+. tha^.t tha` cu?a ho...." (lo+`i cu+.u DDa.i Ta' N.X. Vinh)
   -- Vo+'i gio+'i tre?, the^' he^. ha^.u due^. VNCH, co' the^? se~ du`ng
   mo^ thu+'c To^?ng DDoa`n Thanh Nie^n DDa Hie^.u (o+? Virginia)..
   -- Hy vo.ng 2 na(m la` mo^.t la^`n dda.i ho^.i.
   -- Tu+o+ng lai se~ ke^'t ho+.p vo+'i ca'c ho^.i ddoa`n da^n su+., vi`
   dda^y la` cuo^.c chie^'n to^?ng lu+.c cu?a toa`n da^n...

   * Cuo^.c Bo? Phie^'u Ca?m DDo^.ng: Mo^.t Lo`ng Vi` Tu+. Do Da^n Chu?

   ANAHEIM, Calif. (VB) -- Ba?n tin sau dda^y no'i ve^` cuo^.c ba^`u cu+?
   va`o hai chu+'c vu. quan tro.ng nha^'t cu?a Ta^.p The^? Chie^'n si~
   VNCH Ha?i Ngoa.i: Chu? ti.ch Ho^.i ddo^`ng DDa.i die^.n va` Trung Ta^m
   Tru+o+?ng Trung Ta^m DDie^`u Ho+.p Trung U+o+ng.
   Nguye^n sa'ng Chu? nhu+.t, DDHTQ ta^.p trung va`o vie^.c ba^`u cu+? ra
   ngu+o+`i la~nh dda.o 3 co+ quan then cho^'t vu+`a no'i. Thie^'u
   Tu+o+'ng Bu`i ddi`nh DDa.m ddu+o+.c DDH bie^?u quye^'t la` Chu? ti.ch
   U����an Ba^`u cu+? ddie^`u ha`nh cuo^.c ba^`u cu+? cu`ng vo+'i su+.
   co^.ng ta'c cu?a ca'c dda.i bie^?u do A^u cha^u, Uu`c Cha^u, Canada,
   dda.i die^.n Ca?nh sa't Quo^'c gia, dda.i die^.n the^' he^. ha^.u
   due^. tu+. ba^`u xung va`o.
   Cuo^.c kie^?m pha^?m ca'ch dde^? ddu+o+.c dda^`u phie^'u tha^.t
   nghie^m nga(.t.
   Cu+? tri go^'c nguye^n la` Tu+o+'ng ddi nu+~a cu~ng pha?i gio+ tay
   ddu+'ng le^n cho+` U����an Ba^`u cu+? ghi te^n va` pha't phie^'u ta^.n
   tay. Gio+` kie^?m tu+ ca'ch cu+? tri, dda^`u phie^'u, cu+?a hoa`n
   toa`n ddo'ng, co nhu ca^`u gi` muo^'n ra pha?i co' su+. ddo^`ng y'
   cu?a Chu? ti.ch ba^`u cu+? QC mo+'i cho ra va` ddi theo nhu+ thi' sinh
   ddi thi DDa.i ho.c o+? VN khi xu+a va^.y.
   Vie^.c la`m na`y ddu+o+.c DDHTQ ho^m a^'y thi ha`nh cha(.t nhu+ ho.p
   ha`nh qua^n. Mo^~i ho^.i ddoa`n cu+.u qua^n nha^n chi? ddu+o+.c 1
   phie^'u du` ddi du+. bao nhie^u ngu+o+`i. Nha` va(n nha` ba'o go^'c
   qua^n ddo^.i ma` kho^ng ghi danh la`m thu? tu.c ho^.i tha?o vie^n tu+`
   dda^`u cu~ng kho^ng ddu+o+.c pha?i la` cu+? tri.
   Lie^n Ho^.i, To^?ng Ho^.i co' hai phie^'u. Sau ga^`n 30 phu't kie^?m
   tu+ ca'ch cu+? tri, Tu+o+'ng DDa.m tuye^n bo^' to^?ng so^' cu+? tri
   la` 149 ngu+o+`i dda.i die^.n cho ho^.i ddoa`n, to^?ng va` lie^n ho^.i
   cu+.u qua^n nha^n.
   Kho^ng co' ai xung phong ra u+'ng cu+?. Tu+o+'ng Nguye^~n Kha('c Bi`nh
   dde^` cu+? Cu+.u DDa.i ta' Tu+ Li.nh Kho^ng Qua^n VNCH Nguye^~n xua^n
   Vinh, la` mo^.t nha` khoa ho.c ve^` ha`ng kho^ng kho^ng gian ngu+o`i
   Vie^.t co' ta^`m vo'c quo^'c te^' trong chu+'c vu. Chu? ti.ch Ho^.i
   ddo^`ng DDa.i die^.n. Va` ga^`n 7 ngu+o+`i nu+~a ddu+'ng xe^'p ha`ng
   phi'a sau, ha?i lu.c kho^ng qua^n ddu? ma`u va` the^' he^. cho+`
   dde^'n phie^n dde^? chi? no'i go.n, "Xin dde^` cu+? DDa.i. ta'
   Nguye^~n xua^n Vinh."
   Ke^' ddo' Thie^'u Tu+o+'ng Chu+'c cu?a Co^ng Binh dde^` cu+? Tu+o+'ng
   Le^ Minh DDa?o. Tu+o+'ng DDa?o tu+'c kha('c xin Chu? toa. ddoa`n
   ddu+'ng le^n xin ru't lui vo+'i ly' do chu+'c vu. Chu? ti.ch Ho^.i
   DDo^`ng DDa.i die^.n kho^ng thi'ch ho+.p vo+'i O^ng; va` Tu+o+'ng
   DDa?o xin u?ng ho^. vie^.c dde^` cu+? DDa.i ta' Vinh. DDa.i ta' Vinh
   xin co' ddo^i lo+`i. Ho^.i tru+o+`ng ni'n tho+?, e nga.i O^ng tho^'i
   thoa't.
   Nhu+ng ngoa`i du+. ddoa'n, DDa.i ta' Vinh ta^m ti`nh tha`nh kha^?n,
   du` la` mo^.t nha` khoa ho.c go^'c li'nh, lo`ng O^ng kho^ng mo^.t
   phu't na`o kho^ng tu+o+?ng nho+' dde^'n qua^n ddo^.i, dde^'n kho^ng
   qua^n. O^ng dda~ co^' ga('ng vu+o+n le^n tu+` khi ho.c nga`nh na`y o+?
   Pha'p, khi ddem he^'t ta^m huye^'t xa^y du+.ng ban dda^`u cho Kho^ng
   Qua^n VN dde^? sau na`y bie^'n tha`nh Kho^ng Qua^n ma.nh ha`ng thu+' 6
   tre^n the^' gio+'i khi xu+a. Va` du` ba^y gio+` tuo^?i dda~ cao, ba^y
   gio+` sau 28 na(m Qua^n lu+.c VNCH tan ha`ng mo+'i ta^.p ho.p la.i
   ddu+o+.c, O^ng sa(~n sa`ng ddem he^'t su+'c mi`nh phu.c vu. cho Qua^n
   ddo^.i vi` O^ng tin ddo' la` nie^`m tin cu?a nha^n da^n VN. Ca? ho^.i
   tru+o+`ng tie^'ng vo^~ tay nhu+ pha'o no^~.

   Ca?m ddo^.ng u+'a nu+o+'c ma('t

   Nhie^`u si~ quan thuo^.c the^' he^. thu+' ba tu+o+ng ddo^'i co`n tre?,
   co' ngu+o+`i ca?m ddo^.ng, pha?i mo'c kie^'n dden ra ddeo.
   Cuo^.c bo? phie^'u va` kie^?m phie^'u cho bie^'t. Cu+.u DDa.i ta'
   Nguye^~n xua^n Vinh, nha` khoa ho.c ha`ng kho^ng va` Kho^ng gian
   tu+`ng no^?i danh o+? Co+ quan NASA cu?a My~ dda('c cu+? vo+'i 148
   phie^'u va` 1 phie^'u ba^'t ho+.p le^.. DDie^`u ca^`n ghi: phie^'u
   ba^'t ho+.p le^. na`y co' ghi ba^`u cho O^ng Vinh, nghi~a la` thie^.t
   su+. ne^n hie^?u la` dda('c cu+? 100% phie^'u ba^`u.
   The^' la` chu+'c vu. then cho^'t Chu? ti.ch Ho^.i ddo^`ng DDa.i die^.n
   Ta^.p The^? Chie^'n si~ Co^.ng hoa` ddu+o+.c DDHTQ ba^`u cho Gia'o su+
   Toa`n Phong Nguye^~n xua^n Vinh. Tu+o+'ng DDa.m nha^n danh Chu? ti.ch
   u?y ban Ba^`u cu+? tuye^n bo^' Chu? ti.ch Ho^.i ddo^`ng DDa.i Die^.n,
   Cu+.u DDa.i ta' KQ Nguye^~n xua^n Vinh. The^' ddu+'ng cu?a vi. Chu?
   ti.ch dda^`u tie^n cu?a Ho^.i ddo^`ng DDa.i die^.n Ta^.p the^? Chie^'n
   si~ VNCH Ha?i ngoa.i ba^`u cho Gia'o su+ go^'c li'nh vo+'i hai tie^'n
   si~ Pha'p va` My~, va` nhie^`u uy ti'n quo^'c te^' na`y cha(?ng
   nhu+~ng co' gia' tri. ddo^'i vo+'i Ta^.p The^' Chie^'n si~ VNCH ma`
   co`n ta.o uy ti'n cho QLVNCH ddo^'i vo+'i quo^'c te^'. Gia'o su+ Vinh
   la` mo^.t khoa ho.c gia, mo+? ba^'t cu+? cuo^'n ta.p chi' no'i ve^`
   danh nha^n Who. s Who dde^`u co' te^n va` ddi.a chi? cu?a O^ng. Ngoa`i
   ra the^' he^. thu+' hai cu?a ngu+o`i Vie^.t ha?i ngoa.i dda.i dda so^'
   xua^'t tha^n dda.i ho.c va` sinh vie^n dde^`u to? ra me^'n mo^. O^ng
   vi` O^ng tu+` la^u dda~ co' nhie^`u co^' ga('ng giu'p cho gio+'i tre?
   tie^'n xa, tie^'n sa^u va`o khoa ho.c ky~ thua^.t tie^`n tie^'n cu?a
   Ta^y Phu+o+ng.
   Chu+'c vu. then cho^'t thu+' hai cuo^.c ba^`u cu+? ca`ng suo^ng se?
   ho+n, vi` 99,99 % ho^.i tha?o vie^n dde^`u nha^.n ddi.nh, ne^'u
   Tu+o+'ng Le^ Minh DDa?o cha^'p nha^.n chu+'c vu. Chu? Ti.ch Trung Ta^m
   DDie^`u ho+.p Trung U+o+'ng la` ddu'ng ngu+o+`i ddu'ng cho^~ nhu+'t.
   Nha^.n xe't na`y dda~ ddu+o+.c bie^?u lo^. qua vie^.c ga^`n 3000
   ngu+o+`i tu+` Thu? Tu+o+'ng Nguye^~n ba' Ca^?n, nhie^`u nghi. si~,
   da^n bie^?u, tha^n ha`o nha^n si~ va` tham du+. vie^n, ho^.i tha?o
   vie^n dda~ bie^?u lo^. trong nga`y Le^~ Khai ma.c tru+o+'c ddo'. Cu+?
   to.a dda~ ca?m ddo^.ng, nha^'t te^` ddu+'ng da^.y vo^~ tay khi
   Tu+o+'ng Le^ Minh DDa?o cha^'m du+'t ba`i die^~n va(n Khai ma.c vo+'i
   lo+`i nguye^.n ca^`u xin ho^`n thie^ng so^ng nu'i va` anh linh tu+?
   si~ phu` ho^. cho Ta^.p The^? chie^'n si~ VNCH hoa`n tha`nh nhie^.m
   vu. cu+'u quo^'c sau 28 na(m bi. bu+'c tu+? co+ ca^'u, tu` dda`y nha^n
   tha^n, khu?ng bo^' tinh tha^`n ma` co`n ra'ng gu+o+.ng ddu+'ng da^.y
   dde^? dda'p lo+`i the^. nguye^.n vi` da^n chie^'n dda^'u, vi` nu+o+'c
   hy sinh cho tu+ do, da^n chu? VN.

   Lo`ng da^n u?ng ho^.: Ba` cu. ta(.ng tra`ng hoa

   Ba`i die^~n va(n la.i ba('t da^`u ba(`ng mo^.t hi`nh a?nh thu+o+ng
   ta^m khi mo^.t ba` cu. gia` VN ca^`m mo^.t tra`ng hoa dde^'n ta(.ng
   cho Pha'i DDo`an DDHTQ dde^'n vie^'ng va` dda(.���tra`ng hoa ta.i
   Tu+o+.ng DDa`i Chie^'n si~ Vie^.t my~ o+? Westminster.
   Ba` cho+n ti`nh, tra`ng hoa ba` mua sa('m ba(`ng tie^`n ddi ba'n lon
   bia ba` lu+o.m dde^? da`nh dde^? mu+`ng DDHTQ.
    
   Tu+o+'ng DDa?o de` da(.t, toa`n dda.i ho^.i ke^u go.i ga'nh va'c

   Nhu+ng ngoa`i du+. tu+o+?ng, Tu+o+'ng Le^ minh DDa?o to? ra de` da(.t
   khi ddu+o+.c hai vi. Tu+o+'ng va` 5 vi. si~ quan ta' u'y ddo^`ng dde^`
   cu+?. Tu+o+'ng DDa?o xin phe'p co' y' kie^'n.
   O^ng no'i trong khi ddi va^.n ddo^.ng to^? chu+'c DDHTQ, O^ng co' ta^m
   tri`nh vo+'i qui' vi. tu+o+'ng la~nh kha'c , O^ng se~ la`m ta^'t ca?
   mo.i vie^.c co' the^? la`m ddu+o+.c va` kho^ng tu+` bo? co+ ho^.i na`o
   dde^? anh em QLVNCH ta'i ta^.p ho.p la.i ddu+o+.c, la` O^ng ma~n
   nguye^.n, cho+' kho^ng nha^.n mo^.t chu+'c gi`. Ba^y gio+` DDH la.i
   dde^` cu+? O^ng, O^ng kho^ng da'm tha^'t hu+'a vo+'i qui' vi. Tu+o+'ng
   la~nh.
   Ha`ng chu.c vi` Tu+o+'ng la~nh hie^.n die^.n kho^ng no'i nhie^`u ma`
   ba(`ng thu? hie^.u nha^'t loa.t vo+'i lo+`i no'i go.n dda^`y y' nghi~a
   cu?a tu+o+'ng la~nh, Qua^n ddo^.i pha^n co^ng la` thi ha`nh. Ho^.i
   tru+o+`ng vang do^.i tie^'ng hoan ho^. Cuo^.c kie^?m phie^'u 147
   phie^'u da`nh cho Tu+o+'ng DDa?o trong chu+'c vu. then cho^'t thu+'
   hai. Ca^`n ghi the^m: co' 2 phie^'u ba^'t ho+.p le^., nhu+ng tre^n
   ddo' va^~n ghi te^n Tu+o+'ng DDa?o; nghi~a la` thie^.t su+. va^~n la`
   dda('c cu+? 100% phie^'u.
   Cu+.u DDa.i ta' KQ Nguye^~n xua^n Vinh, dda('c cu+? Chu? ti.ch Ho^.i
   DDo^`ng DDa.i Die^.n, Cu+.u Thie^'u Tu+o+'ng Le^ minh DDa?o dda('c
   cu+? Chu? ti.ch Trung Ta^m DDie^`u Ha`nh na('m tay nhau le^n ca'm o+n
   DDHTQ, hu+'a he.n se~ la`m he^'t su+'c mi`nh dde^` dda'p la.i ti'n
   nhie^m cu?a ddo^`ng ddo^.i va` ddo^`ng tho+`i hu+'a co^ng ta'c cha(.t
   che~ nhau trong hai nhiem vu. thie^'t la^.p ddu+o+`ng lo^'i va` thu+.c
   hie^.n ddu+o+`ng lo^'i.
   Tu+o+'ng DDa.m tuye^n bo^' ta.m ngu+ng dde^? a(n tru+a mo^.t tie^'ng
   ddo^`ng ho^` va` se~ va`o tie^'p tu.c ba^`u cu+? Ho^.i ddo^`ng Tu+
   va^'n va` Gia'm sa't, go^`m 11 ngu+o+`i ke^? ca? Chu? ti.ch.
   ----


   Do you Yahoo!?
   The New Yahoo! Shopping - with improved product search
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.