Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[Nuoc_VIET] Vietland Khan Bao Dong Ve Cuoc Bieu Tinh o Viet Nam !!!

Expand Messages
 • Ton That Son
  Hoa Hoang Lan wrote: To: diendancongluan@yahoogroups.com, DANTOCVIET@yahoogroups.com, dantocviet@yahoogroups.com,
  Message 1 of 1 , Jul 17, 2007
  • 0 Attachment
   Hoa Hoang Lan <hoahoanglan011@...> wrote:
   To: diendancongluan@yahoogroups.com, DANTOCVIET@yahoogroups.com,
   dantocviet@yahoogroups.com, nuoc_viet@yahoogroups.com,
   mevietnam@yahoogroups.com, nuoc_Viet@yahoogroups.com,
   NguoiVietQuocGia@yahoogroups.com, Sghn_9@yahoogroups.com,
   hoinghi@yahoogroups.com, dantocViet@yahoogroups.com
   From: Hoa Hoang Lan <hoahoanglan011@...>
   Date: Mon, 16 Jul 2007 22:12:10 -0700 (PDT)
   Subject: [Nuoc_VIET] Vietland Khan Bao Dong Ve Cuoc Bieu Tinh o Viet Nam !!!


   Lưu Ý: Đây Là Bản Tin Chính Xác 100%, Xin Quí Bạn Đọc Giúp Phổ Biến Gấp ........
   Báo Động Đỏ: Quân Đội Cộng Sản Chuẩn Bị Đàn Áp Đẫm Máu Đồng Bào Khiếu Kiện .

   Tin từ BBT Vietland tại Quốc Nội cho biết là vào đêm qua, vào khoảng 3-4 giờ khuya, rạng sáng 17 tháng 7, nhiều quân xa, hằng trăm bộ đội và ít nhất là hai chiến xa đã được nhìn thấy trên Quóc Lộ 1A băng qua đường Quang Trung tiến vào hướng Tân Sơn Nhất . BBT Vietland chia thành 2 toán để theo dõi toán quân xa nầy và ghi nhận đoàn quân xa bộ đội CSVN đã đến ngã 3 Phi Trường , quẹo phải vào ngõ Phạm Văn Bạch và đi vào bên trong Phi Trường. BBT Vietland đã chờ ở 3 nút là (1) đường Phạm Văn Bạch & Quang Trung ; (2) Quang Trung & Thống Nhất và (3) Bạch Đằng & Nguyễn Thái Sơn cho tới sáng ngày 17 tháng 7 vẫn không thấy đoàn quân xa nầy ra khỏi Tân Sơn Nhất .
   Qua những sự kiện trên, Vietland khẳng định là đoàn quân xa nầy dùng để chuẩn bị đàn áp những người dân khiếu kiện ở 194 Hoàng Văn Thụ vì từ khu vực Phi Trường Tân Sơn Nhất chỉ cần chạy ra ngõ Trường Sơn; Phan Đình Giót là tới ngay địa điểm dân oan .
   Đây có thể là một cuộc đẫm máu Thiên An Môn tại Việt Nam sắp xảy ra . Vietland xin cảnh báo tới các đồng bào khiếu kiện để đồng bào chuẩn bị tinh thần . Đồng thời xin cộng đồng, báo chí, thông tin chuẩn bị tinh thần trong sự kiện có nhiều khả năng xảy ra nầy .
   Xin quí vị trong các tổ chức cứu trợ hãy giúp đồng bào một tay bằng cách túc trực từ ngày hôm nay từ các ngõ ra của hướng Phi Trường để kịp thời báo cho Dân Oan biết để tránh đẫm máu.
   Các dân oan chú ý là khi đoàn quân xa từ Tân Sơn Nhất tiến về hướng đồng bào thì Vietland sẽ liên lạc quí vị qua Cell Phone, BBT Vietland đã có một số Cell Phone từ một số Dân Oan . Xin quí Dân Oan đừng tắt Cell Phone trong lúc nầy .
   Trân Trọng

   Thanh HÆ°Æ¡ng
   BBT Vietland Quốc Nội
   Posted by Vietland.net on 16-07-2007 (772 )
   Lu+u Y': DDa^y La` Ba?n Tin Chi'nh Xa'c 100%, Xin Qui' Ba.n DDo.c Giu'p Pho^? Bie^'n Ga^'p ........

   Ba'o DDo^.ng DDo?: Qua^n DDo^.i Co^.ng Sa?n Chua^?n Bi. DDa`n A'p DDa^~m Ma'u DDo^`ng Ba`o Khie^'u Kie^.n .

   Tin tu+` BBT Vietland ta.i Quo^'c No^.i cho bie^'t la` va`o dde^m qua, va`o khoa?ng 3-4 gio+` khuya, ra.ng sa'ng 17 tha'ng 7, nhie^`u qua^n xa, ha(`ng tra(m bo^. ddo^.i va` i't nha^'t la` hai chie^'n xa dda~ ddu+o+.c nhi`n tha^'y tre^n Quo'c Lo^. 1A ba(ng qua ddu+o+`ng Quang Trung tie^'n va`o hu+o+'ng Ta^n So+n Nha^'t. BBT Vietland chia tha`nh 2 toa'n dde^? theo do~i toa'n qua^n xa na^`y va` ghi nha^.n ddoa`n qua^n xa bo^. ddo^.i CSVN dda~ dde^'n nga~ 3 Phi Tru+o+`ng , que.o pha?i va`o ngo~ Pha.m Va(n Ba.ch va` ddi va`o be^n trong Phi Tru+o+`ng . BBT Vietland dda~ cho+` o+? 3 nu't la` (1) ddu+o+`ng Pha.m Va(n Ba.ch & Quang Trung ; (2) Quang Trung & Tho^'ng Nha^'t va` (3) Ba.ch DDa(`ng & Nguye^~n Tha'i So+n cho to+'i sa'ng nga`y 17 tha'ng 7 va^~n kho^ng tha^'y ddoa`n qua^n xa na^`y ra kho?i Ta^n So+n Nha^'t .
   Qua nhu+~ng su+. kie^.n tre^n, Vietland kha(?ng ddi.nh la` ddoa`n qua^n xa na^`y du`ng dde^? chua^?n bi. dda`n a'p nhu+~ng ngu+o+`i da^n khie^'u kie^.n o+? 194 Hoa`ng Va(n Thu. vi` tu+` khu vu+.c Phi Tru+o+`ng Ta^n So+n Nha^'t chi? ca^`n cha.y ra ngo~ Tru+o+`ng So+n; Phan DDi`nh Gio't la` to+'i ngay ddi.a ddie^?m da^n oan .
   DDa^y co' the^? la` mo^.t cuo^.c dda^~m ma'u Thie^n An Mo^n ta.i Vie^.t Nam sa('p xa?y ra . Vietland xin ca?nh ba'o to+'i ca'c ddo^`ng ba`o khie^'u kie^.n dde^? ddo^`ng ba`o chua^?n bi. tinh tha^`n . DDo^`ng tho+`i xin co^.ng ddo^`ng, ba'o chi', tho^ng tin chua^?n bi. tinh tha^`n trong su+. kie^.n co' nhie^`u kha? na(ng xa?y ra na^`y .
   Xin qui' vi. trong ca'c to^? chu+'c cu+'u tro+. ha~y giu'p ddo^`ng ba`o mo^.t tay ba(`ng ca'ch tu'c tru+.c tu+` nga`y ho^m nay tu+` ca'c ngo~ ra cu?a hu+o+'ng Phi Tru+o+`ng dde^? ki.p tho+`i ba'o cho Da^n Oan bie^'t dde^? tra'nh dda^~m ma'u\.
   Ca'c da^n oan chu' y' la` khi ddoa`n qua^n xa tu+` Ta^n So+n Nha^'t tie^'n ve^` hu+o+'ng ddo^`ng ba`o thi` Vietland se~ lie^n la.c qui' vi. qua Cell Phone, BBT Vietland dda~ co' mo^.t so^' Cell Phone tu+` mo^.t so^' Da^n Oan . Xin qui' Da^n Oan ddu+`ng ta('t Cell Phone trong lu'c na^`y .

   Tra^n Tro.ng

   Thanh Hu+o+ng
   BBT Vietland Quo^'c No^.i

   Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel.

   No need to miss a message. Get email on-the-go
   with Yahoo! Mail for Mobile. Get started.


   Be a PS3 game guru.
   Get your game face on with the latest PS3 news and previews at Yahoo! Games.


   Park yourself in front of a world of choices in alternative vehicles.
   Visit the Yahoo! Auto Green Center.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.