Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

LE^N LU*O*'I SO^' D-O^'I LU*.C #127 THA'NG 3-2011 VE^` "MU`A XUA^N THA(NG LONG!"

Expand Messages
 • Ton That Son
  From: doiluc To: Nuoc_VIET@yahoogroups.com; Nuoc_VIETquocnoi@yahoogroups.com; . Cc:
  Message 1 of 1 , Mar 24, 2011
  • 0 Attachment

   From: doiluc <doiluc@...>
   To: Nuoc_VIET@yahoogroups.com; Nuoc_VIETquocnoi@yahoogroups.com; . <nhanquyenchovietnam@yahoogroups.com>
   Cc: ToiAcDangCongSanVietNam@yahoogroups.com
   Sent: Thu, March 24, 2011 1:14:59 PM
   Subject: LE^N LU*O*'I SO^' D-O^'I LU*.C #127 THA'NG 3-2011 VE^` "MU`A XUA^N THA(NG LONG!"

    
    
    
    
    
    
   Vietnet & UNICODE
    
    
    
    
   Thu*a D-o^`ng Ba`o va` qu'y Chie^'n Hu*~u trong ngoa`i nu*o*'c:
    
    
   So^' ba'o D-o^'i Lu*.c #127 tha'ng 3-2011 d-a(.c bie^.t ve^` "MU`A XUA^N THA(NG LONG!" va` cuo^.c kho*?i d-o^.ng BU`NG NO^? CA'CH MA.NG 1789 THE^' KY? 21 TA.I VN SAN THA`NH BI`NH D-I.A LA(NG BA D-I`NH, da^~n d-e^'n su*. TA^.N DIE^.T CU?A MA?NG CS CO`N LA.I TRE^N THE^' GIO*'I, se~ co' su*. go'p ma(.t cu?a ca'c nha` ly' thuye^'t va` ha`nh d-o^.ng cu~ng nhu* HI.CH NO^?I DA^.Y! cu?a Si~ Phu lu*`ng danh nu*o*'c Vie^.t. Chie^'n di.ch li.ch su*? "MU`A XUA^N THA(NG LONG!" na`y cu~ng la` chie^'n di.ch tu*o*?ng nie^.m THA'NG TU* D-EN thu*' 36 cu?a ngu*o*`i Vie^.t tre^n toa`n the^' gio*'i.\
    
   Chi? co' HA`NH D-O^.NG, HA`NH D-O^.NG, va` HA`NH D-O^.NG!, d-a(.c bie^.t cu?a GIO*'I TRE? va` ca'c tha`nh pha^`n bi. A'P CHE^' du*o*'i che^' d-o^. CSVN mo*'i se~ d-u*a d-e^'n thay d-o^?i ta.i VN. La`m the^' na`o ta.o ta^m d-o^.ng lu*.c cho GIO*'I TRE? D-U*'NG LE^N tha`nh PHU` D-O^?NG la` nguye^n ly' gia?i quye^'t va^'n d-e^`. So^' ba'o na`y se~ tra? lo*`i va` gia?i quye^'t va^'n na.n d-o'.\
    
   D-a^y la` mo^.t so^' ba'o cu*.c ky` quan tro.ng TRU`NG HO*.P VO*'I CA'CH MA.NG HOA LA`I BU`NG NO^? KHA('P NO*I (trong ca'c nu*o*'c d-o^.c ta`i) va` THA'NG TU* D-EN ta.i VN; do d-o' chu'ng ta ba(`ng mo.i ca'ch pha?i la`m cho CA'CH MA.NG BU`NG NO^? TA.I VIE^.T NAM, chu*' d-u*`ng nghe theo nhu*~ng ke? a(n ba? cu?a CS hoa(.c co` mo^`i, d-o^'i kha'ng cuo^.i, ba?o d-u*`ng la`m gi` vi` chu*a chua^?n bi. xong va` VC se~ d-a`n a'p! Ho*n 20 na(m ro^`i tu*` ca'ch ma.ng D-o^ng A^u d-e^'n gio*` ma` va^~n no'i ca^u d-o', thi` 100 na(m sau nu*~a cha('c cha('n cu~ng se~ chu*a chua^?n bi. xong va` cu~ng se~ tie^'p tu.c no'i ca^u d-o', va` VC va^~n se~ ta.i vi. Tha`nh ra D-o^`ng ba`o d-u*`ng co' nghe d-a'm co` mo^`i va` d-a^'u tranh cuo^.i; ma` chu'ng ta pha?i ti`m mo.i ca'ch la`m cho ba(`ng d-u*o*.c (di~ nhie^n pha?i co' ke^' hoa.ch chu*' kho^ng che^'t ngu!), va` kho^ng nghe nhu*~ng ke? ti`m mo.i ca'ch d-e^? VC tie^'p tu.c so^'ng co`n tre^n su*. nhu.c nha(`n va` kho^'n kho^? kho^'n na.n cu?a D-o^`ng ba`o.
    
   CO^.NG SA?N PHA?I CHE^'T chu*' kho^ng the^? na`o tie^'p tu.c ngo^`i tre^n d-a^`u tre^n co^? nha^n da^n VN  d-e^? vo* ve't, tham nhu~ng, ba'n nu*o*'c, va` tu*o*'c d-oa.t mo.i tu*. do cu?a con ngu*o*`i.
    
   Chie^'n di.ch "MU`A XUA^N THA(NG LONG!" va` TU*O*?NG NIE^.M THA'NG TU* D-EN ky` na`y ca^`n su*. tie^'p tay cu?a mo.i chie^'n si~ tranh d-a^'u va` ca'c die^~n d-a`n d-ie^.n toa'n, nha^'t la` ca'c die^~n d-a`n chuye^?n ta?i tin tu*'c ve^` trong nu*o*'c, d-e^? pha't huy ta'c du.ng, va` d-e^? anh chi. em trong nu*o*'c de^~ la`m vie^.c. Xin ki'nh lo*`i ca'm o*n su*. go'p tay cu?a qu'y vi. tru*o*'c.
    
   Sau so^' ba'o D-o^'i Lu*.c ky` na`y se~ la` so^' Khai Tha'c Thi. Tru*o*`ng 82 Tu*o*?ng Nie^.m Quo^'c Ha^.n va` tie^'p tu.c khai trie^?n CHIE^'N DI.CH MU`A XUA^N THA(NG LONG mo*? ra ho^m nay. Xin D-o^`ng ba`o va` ca'c chie^'n hu*~u lu*u y' theo do~i.\
    
   So^' D-o^'i Lu*.c 127 tha'ng 3-2011 go^`m ca'c pha^`n:
    
   PHA^`N I: KHO*?I D-O^.NG "MU`A XUA^N THA(NG LONG!" & CA'CH MA.NG 1789 THE^' KY? 21 TA.I VN VO*'I SU*. SAN THA`NH BI`NH D-I.A LA(NG BA D-I`NH D-E^? CHA^'M DU*'T HE^. THO^'NG CS THE^' GIO*'I & HI.CH SI~ PHU HO^ HA`O NO^?I DA^.Y! GIA?I THU*O*?NG 10000 MY~ KIM CHO CUO^.C XUO^'NG D-U*O*`NG 3000 NGU*O*`I TA.I VN...
    
       - Ba`i cu?a TS NGUYE^~N BA' LONG & Hi.ch No^?i Da^.y cu?a Si~ Phu NGUYE^~N CAO HA'CH: Ca'ch ma.ng 1789 the^' ky? 21 ta.i VN vo*'i su*. san tha`nh bi`nh d-i.a La(ng Ba D-i`nhHi.ch HO^ HA`O NO^?I DA^.Y! cu?a Si~ Phu NGUYE^~N CAO HA'CH (Hi.ch cu?a Si~ Phu NGUYE^~N CAO HA'CH tie^'p ngay sau ba`i cu?a TS LONG)
    
       - TREO GIA?I THU*O*?NG 10000 MY~ KIM cu?a Phong Tra`o Hie^'n Chu*o*ng 2000 cho ca'c nho'm du`ng phu*o*ng thu*'c NO^'I KE^'T va` TRA^.N D-O^` D-IE^.N TOA'N d-u*a d-u*o*.c 3000 ngu*o*`i xuo^'ng d-u*o*`ng ta.i Sa`i Go`n, Ha` No^.i va` ca'c tha`nh pho^' lo*'n o*? VN...(Tin pha^'n kho*?i mo*'i nha^'t: Ca'ch Ma.ng Hoa La`i ta.i Yemen tre^n d-a` tha('ng lo*.i)
    
       - Die^~n D-a`n Quo^'c Te^': Chu'ng ta pha?i ho.c Da^n To^.c Nha^.t: GIO*'I TRE? VN PHA?I TRO*? THA`NH CA'C PHU` D-O^?NG THIE^N VU*O*NG, kho^ng cha^'p nha^.n thua su't da^n Nha^.t...
    
       - GS TS NGUYE^~N PHU'C LIE^N: Pha?i die^.t d-a'm tay sai CSVN nga(n ca?n Ca'ch Ma.ng Qua^`n Chu'ng.
    
       - The Charter 2000 Movement offers a Prize of $US 10000 for any group(s) in VN using Information Technology applications to mobilze at least 3000 people to the streets... (the Viet Democratic Side's International Forum)
    
   PHA^`N II:  PHU'C TRI`NH PHA'T GIA?I (CUO^'I CU`NG) GIA?I NA(M CANH DA^`N 2010
    
       - Phu'c Tri`nh Pha't Gia?i cuo^'i cu`ng va` d-o'ng so^?.
      
       - J. B. NGUYE^~N HU*~U VINH tha(m D-u*'c TGM NGO^ QUANG KIE^.T o*? Cha^u So*n.
    
    
   PHA^`N I I I: CA'CH MA.NG HOA LA`I BU`NG NO^? KHA('P CA'C NU*O*'C D-O^.C TA`I
    
       - Ca'ch Ma.ng Hoa La`i d-e^'n Ta^y Ta.ng.
    
       - TRI.NH TIE^'N KHA?I: CS TA`U & VC se~ pha?i che^'t vi` su*. bu`ng no^? cu?a ca'ch ma.ng a('t pha?i xa?y ra.\
    
       - HD-BA LHQ cha^'p thua^.n khu vu*.c ca^'m bay ta.i Lybia. Lie^n qua^n do^.i bom Lybia.\
    
       - Ca?nh ba'o ve^` Ca'ch Ma.ng Hoa La`i cu?a Tra^`n Da^`n va` Lo*`i go'p y' cu?a Die^~n D-a`n Quo^'c Te^'.
    
       - Vie^.n Si~ GS LE^ MO^.NG NGUYE^N: Tro*? la.i v/d- su*?a d-o^?i Hie^'n Pha'p CSVN sau cuo^.c Tru*ng Ca^`u Da^n Y' thay d-o^?i Hie^'n Pha'p ta.i Ai Ca^.p nga`y 20/3/2011.
    
    
   PHA^`N IV: KINH TE^' VN NGUY NGA^.P
    
       - DAVID COH: Chi'nh phu? VN co' nguy co* bi. pha' sa?n (Eng. & Vietnamese)
    
       - GS My~ ca?nh ba'o Kinh te^' VN ca.n d-o^ la...
    
       - Anthony CHA^U NGUYE^~N: Ca? nu*o*'c VN kho^ng mu*o*.n no*. US$ cu?a Quo^'c Te^' d-u*o*.c nu*~a.
    
    
   PHA^`N V: PHA^.T GIA'O
    
       - D-A(.NG TA^'N HA^.U: Tu*. do & Ha.nh Phu'c hay la` Tho^ng D-ie^.p Xua^n Ta^n Ma~o cu?a D-a.i La~o HT Thi'ch Qua?ng D-o^..
    
    
   PHA^`N VI: VA(N NGHE^. & CA'C BA`I TRU'NG GIA?I NA(M CANH DA^`N
    
       - H. N. TUA^'N (VN): Ta^.n cu`ng man ro*.: Ho^`i Û'c ve^` nha` tu` CSVN (Gia?i Nhi` Gia?i Na(m Canh Da^`n tie^'p theo)
      
       - KY HA (VN): La`m d-ie^'m ho*n la` la`m la~nh tu. (Gia?i Khuye^'n Khi'ch)
    
      - PHAN D-U*'C MINH: Gio*` phu't ha^'p ho^'i cu?a TP D-a` Na(~ng (Tu*. Truye^.n - Gia?i D-a(.c Bie^.t VI Gia?i na(m Canh Da^`n)
    
       - NGUYE^~N VA(N TA`I (Ottawa): Que^ Hu*o*ng Nie^`m Nho*' (tho*, Gia?i Khuye^'n Khi'ch)  
    
       - NGUYE^~N THANH GIANG: Nho*' Huy Ca^.n
    
    
   PHA^`N VII: Y HO.C
    
       - Ca^y sa? tri. bi.nh ung thu*
    
    
   PHA^`N VI I I: GIO*'I THIE^.U TUYE^?N TA^.P KY? NIE^.M 10 NA(M PHONG TRA`O HIE^'N CHU*O*NG 2000
    
       - Thu? Tu.c mua Tuye^?n Ta^.p
    
   *    *    *   
    
    
   D-e^? d-a(.t mua ba'o da`i ha.n, xin qu'y vi. gu*?i cheque, money order hoa(.c tie^`n ma(.t (so^' nho? bo? trong pho`ng bi`) theo gi'a bie^?u:
    
         - Canada: $CAN 50.00/na(m
          - Hoa Ky`: $US 50/na(m
           - Ha?i ngoa.i: $Eu 70/na(m
   d-e^` tra? cho:
    
    L. NGUYEN (Publ.)
   142 - 4975 Southampton Drive.
   Mississauga, Ontario L5M 8C8
   Canada
    
   D-ie^.n thoa.i  Tel/Fax: 905-997-3169   Cell: 647-296-3133
   D-i.a chi? Email: vietmarketing2@ eol.ca & doiluc@...
    
   Xin ca'm o*n su*. ye^?m tro*. cu?a qu'y vi.\
    
    
   Khi the^' gio+'i vu+o+n mi`nh thu+'c da^.y
   DDa^u ho+~i ngu+o+`i Tuo^?i Tre? Vie^.t Nam\?
   Nhu+~ng Phu` DDo^?ng Thie^n Vu+o+ng thuo+? a^'y
   Co' nghe cha(ng ca? nu+o+'c co+ ha`n\?

   Chie^'n Si~ Nha^n Quye^`n kie^m Nha` Tho+ Nguye^~n Da^.t Li~nh
    
    
    
   UNICODE
    
    
    
   Thưa Đồng Bào và qúy Chiến Hữu trong ngoài nước:
    

   Số báo Đối Lực #127 tháng 3-2011 đặc biệt về "MÙA XUÂN THĂNG LONG!" và cuộc khởi động BÙNG NỔ CÁCH MẠNG 1789 THẾ KỶ 21 TẠI VN SAN THÀNH BÌNH ĐỊA LĂNG BA ĐÌNH, dẫn đến sự TẬN DIỆT CỦA MẢNG CS CÒN LẠI TRÊN THẾ GIỚI, sẽ có sự góp mặt của các nhà lý thuyết và hành động cũng như HỊCH NỔI DẬY! của Sĩ Phu lừng danh nước Việt. Chiến dịch lịch sử "MÙA XUÂN THĂNG LONG!" này cũng là chiến dịch tưởng niệm THÁNG TƯ ĐEN thứ 36 của người Việt trên toàn thế giớị\
    
   Chỉ có HÀNH ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG, và HÀNH ĐỘNG!, đặc biệt của GIỚI TRẺ và các thành phần bị ÁP CHẾ dưới chế độ CSVN mới sẽ đưa đến thay đổi tại VN. Làm thế nào tạo tâm động lực cho GIỚI TRẺ ĐỨNG LÊN thành PHÙ ĐỔNG là nguyên lý giải quyết vấn đề. Số báo này sẽ trả lời và giải quyết vấn nạn đó.\
    
   Đây là một số báo cực kỳ quan trọng TRÙNG HỢP VỚI CÁCH MẠNG HOA LÀI BÙNG NỔ KHẮP NƠI (trong các nước độc tài) và THÁNG TƯ ĐEN tại VN; do đó chúng ta bằng mọi cách phải làm cho CÁCH MẠNG BÙNG NỔ TẠI VIỆT NAM, chứ đừng nghe theo những kẻ ăn bả của CS hoặc cò mồi, đối kháng cuội, bảo đừng làm gì vì chưa chuẩn bị xong và VC sẽ đàn áp! Hơn 20 năm rồi từ cách mạng Đông Âu đến giờ mà vẫn nói câu đó, thì 100 năm sau nữa chắc chắn cũng sẽ chưa chuẩn bị xong và cũng sẽ tiếp tục nói câu đó, và VC vẫn sẽ tại vị Thành ra Đồng bào đừng có nghe đám cò mồi và đấu tranh cuội; mà chúng ta phải tìm mọi cách làm cho bằng được (dĩ nhiên phải có kế hoạch chứ không chết ngu!), và không nghe những kẻ tìm mọi cách để VC tiếp tục sống còn trên sự nhục nhằn và khốn khổ khốn nạn của Đồng bàọ
    
   CỘNG SẢN PHẢI CHẾT chứ không thể nào tiếp tục ngồi trên đầu trên cổ nhân dân VN  để vơ vét, tham nhũng, bán nước, và tước đoạt mọi tự do của con ngườị
    
   Chiến dịch "MÙA XUÂN THĂNG LONG!" và TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN kỳ này cần sự tiếp tay của mọi chiến sĩ tranh đấu và các diễn đàn điện toán, nhất là các diễn đàn chuyển tải tin tức về trong nước, để phát huy tác dụng, và để anh chị em trong nước dễ làm việc. Xin kính lời cám ơn sự góp tay của qúy vị trước.
    
   Sau số báo Đối Lực kỳ này sẽ là số Khai Thác Thị Trường 82 Tưởng Niệm Quốc Hận và tiếp tục khai triển CHIẾN DỊCH MÙA XUÂN THĂNG LONG mở ra hôm naỵ Xin Đồng bào và các chiến hữu lưu ý theo dõị\
    
   Số Đối Lực 127 tháng 3-2011 gồm các phần:
    
   PHẦN I: KHỞI ĐỘNG "MÙA XUÂN THĂNG LONG!" & CÁCH MẠNG 1789 THẾ KỶ 21 TẠI VN VỚI SỰ SAN THÀNH BÌNH ĐỊA LĂNG BA ĐÌNH ĐỂ CHẤM DỨT HỆ THỐNG CS THẾ GIỚI & HỊCH SĨ PHU HÔ HÀO NỔI DẬY! GIẢI THƯỞNG 10000 MỸ KIM CHO CUỘC XUỐNG ĐƯỜNG 3000 NGƯỜI TẠI VN...
    
       - Bài của TS NGUYỄN BÁ LONG & Hịch Nổi Dậy của Sĩ Phu NGUYỄN CAO HÁCH: Cách mạng 1789 thế kỷ 21 tại VN với sự san thành bình địa Lăng Ba Đình & Hịch HÔ HÀO NỔI DẬY! của Sĩ Phu NGUYỄN CAO HÁCH (Hịch của Sĩ Phu NGUYỄN CAO HÁCH tiếp ngay sau bài của TS LONG)
    
       - TREO GIẢI THƯỞNG 10000 MỸ KIM của Phong Trào Hiến Chương 2000 cho các nhóm dùng phương thức NỐI KẾT và TRẬN ĐỒ ĐIỆN TOÁN đưa được 3000 người xuống đường tại Sài Gòn, Hà Nội và các thành phố lớn ở VN...(Tin phấn khởi mới nhất: Cách Mạng Hoa Lài tại Yemen trên đà thắng lợi)
    
       - Diễn Đàn Quốc Tế: Chúng ta phải học Dân Tộc Nhật: GIỚI TRẺ VN PHẢI TRỞ THÀNH CÁC PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG, không chấp nhận thua sút dân Nhật...
    
       - GS TS NGUYỄN PHÚC LIÊN: Phải diệt đám tay sai CSVN ngăn cản Cách Mạng Quần Chúng.
    
       - The Charter 2000 Movement offers a Prize of $US 10000 for any group(s) in VN using Information Technology applications to mobilze at least 3000 people to the streets... (the Viet Democratic Sidés International Forum)
    
   PHẦN II:  PHÚC TRÌNH PHÁT GIẢI (CUỐI CÙNG) GIẢI NĂM CANH DẦN 2010
    
       - Phúc Trình Phát Giải cuối cùng và đóng sổ.
      
       - J. B. NGUYỄN HỮU VINH thăm Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT ở Châu Sơn.
    

   PHẦN I I I: CÁCH MẠNG HOA LÀI BÙNG NỔ KHẮP CÁC NƯỚC ĐỘC TÀI
    
       - Cách Mạng Hoa Lài đến Tây Ta.ng.
    
       - TRỊNH TIẾN KHẢI: CS TÀU & VC sẽ phải chết vì sự bùng nổ của cách mạng ắt phải xảy rạ\
    
       - HĐBA LHQ chấp thuận khu vực cấm bay tại Lybiạ Liên quân dội bom Lybiạ\
    
       - Cảnh báo về Cách Mạng Hoa Lài của Trần Dần và Lời góp ý của Diễn Đàn Quốc Tế.
    
       - Viện Sĩ GS LÊ MỘNG NGUYÊN: Trở lại v/đ sửa đổi Hiến Pháp CSVN sau cuộc Trưng Cầu Dân Ý thay đổi Hiến Pháp tại Ai Cập ngày 20/3/2011.
    

   PHẦN IV: KINH TẾ VN NGUY NGẬP
    
       - DAVID COH: Chính phủ VN có nguy cơ bị phá sản (Eng. & Vietnamese)
    
       - GS Mỹ cảnh báo Kinh tế VN cạn đô la...
    
       - Anthony CHÂU NGUYỄN: Cả nước VN không mượn nợ US$ của Quốc Tế được nữạ
    

   PHẦN V: PHẬT GIÁO
    
       - ĐẶNG TẤN HẬU: Tự do & Hạnh Phúc hay là Thông Điệp Xuân Tân Mão của Đại Lão HT Thích Quảng Đô..
    

   PHẦN VI: VĂN NGHỆ & CÁC BÀI TRÚNG GIẢI NĂM CANH DẦN
    
       - H. N. TUẤN (VN): Tận cùng man rợ: Hồi Û'c về nhà tù CSVN (Giải Nhì Giải Năm Canh Dần tiếp theo)
      
       - KY HA (VN): Làm điếm hơn là làm lãnh tụ (Giải Khuyến Khích)
    
      - PHAN ĐỨC MINH: Giờ phút hấp hối của TP Đà Nẵng (Tự Truyện - Giải Đặc Biệt VI Giải năm Canh Dần)
    
       - NGUYỄN VĂN TÀI (Ottawa): Quê Hương Niềm Nhớ (thơ, Giải Khuyến Khích)  
    
       - NGUYỄN THANH GIANG: Nhớ Huy Cận
    

   PHẦN VII: Y HỌC
    
       - Cây sả trị bịnh ung thư
    

   PHẦN VIII: GIỚI THIỆU TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 10 NĂM PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000
    
       - Thủ Tục mua Tuyển Tập
    
   *    *    *  
    

   Để đặt mua báo dài hạn, xin qúy vị gửi cheque, money order hoặc tiền mặt (số nhỏ bỏ trong phòng bì) theo gía biểu:
    
         - Canada: $CAN 50.00/năm
          - Hoa Kỳ: $US 50/năm
           - Hải ngoại: $Eu 70/năm
   đề trả cho:
    
    L. NGUYEN (Publ.)
   142 - 4975 Southampton Drivẹ
   Mississauga, Ontario L5M 8C8
   Canada
    
   Điện thoại  Tel/Fax: 905-997-3169   Cell: 647-296-3133
   Địa chỉ Email:
   vietmarketing2@... & doiluc@...
    
   Xin cám ơn sự yểm trợ của qúy vị\
    

   Khi thế giới vươn mình thức dậy
   Đâu hỡi người Tuổi Trẻ Việt Nam?
   Những Phù Đổng Thiên Vương thuở ấy
   Có nghe chăng cả nước cơ hàn?
    
   Chiến Sĩ Nhân Quyền kiêm Nhà Thơ Nguyễn Dật Lĩnh
    
    
    

      
    
    
    
    
      

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.