Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [HoiNghi] Re: TU+` NGU+~ CU?A CO.NG SA?N VIE^.T NAM !!!

Expand Messages
 • vnmd2002
  Gui Ban , Day la dat dung vo cua bac ve tai van chuong nen toi chuyen bai nay de bac doc choi hoac co y kien.Toi lay ra hai diem de ban choi cho vui :
  Message 1 of 1 , Sep 4, 2003
  • 0 Attachment
   Gui Ban ,
   Day la dat dung vo cua bac ve tai van chuong nen toi chuyen bai nay
   de bac doc choi hoac co y kien.


   Toi lay ra hai diem de ban choi cho vui :

   1. Thang TTU da voi va phe binh chu " trao doi" la dong tu ma no quen
   va bet can khong chiu doc ky nguyen van viet la " cuoc trao doi" .
   Day la mot danh tu. Nhu vay la dung , nhung do la loi viet cua
   ve.m , con thuong thi phe ta dung danh tu+ `" su trao doi" .

   2. Bai viet ve DaLat cua ve.m doc xong thay buon cuoi vi chung qua
   xai chu that la "nom doi" va ngo nghe ha que dech chiu duoc:-))

   Neu la toi thi chi can viet lai mot cach don gian va sang sua hon nhu
   sau, bac thay the nao:

   Day la nguyen van viet ngo nghe , cuc mich kieu vc:

   "Khó bảo tá»"n khu biệt thá»± cổ Đà Lạt

   Với trên 1.500 biệt thá»± thời Pháp, Đà Lạt Ä`ang sở há=
   »¯u quỹ kiến
   trúc Ä`ô thị dá»"i dào. NhÆ°ng gần 30 năm qua, khu biệt thá»± ấ=
   y vẫn lặng
   câm, Ä`ứng ngoài cuộc sá»± phát triển. Ã"ng Nguyễn Xuân Tiến,=
   Phó chủ
   tịch UBND tỉnh Lâm Đá»"ng, Ä`ã có cuộc trao Ä`ổi với báo chÃ=
   ­ về vấn Ä`ề
   này..."

   Day la loi viet binh di nhungtrong sang :

   " Với trên 1.500 biệt thá»± thời Pháp, Đà Lạt Ä`ang "co'" mo^.=
   t quỹ "
   thie^'t ke^'" Ä`ô thị dá»"i dào. NhÆ°ng gần 30 năm qua, khu biệt t=
   hự ấy
   vẫn Ä`ứng ngoài cuộc "cu?a" sá»± phát triển do^ thi. Ã"ng Nguyễ=
   n Xuân
   Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đá»"ng, Ä`ã có "cuộc trao Ä=
   `ổi" ( day la
   danh tu vi` co' chu+~ "cuo^.c" du+'ng tru+o+'c, du`ng cu~ng nghe
   du+o+.c va` kho^ng tra^.t va(n pha.m , TTuUyen nen doc cho ky lai va`
   ve^` ho.c la.i va(n pha.m vo+~ lo`ng !! ) với báo chí về vấn Ä`ề=

   này...(Tuy nhien de lam cau viet gon gang hon thi chi viec viet
   la` " ..da~ co' cuoc ho.p ba'o ve van de nay ..." . Ban choi cho vui
   va day do TTU , nen nho la mo moi chi hoc het rung hoc thoi day nhe,
   nhan tai VN hoc cao hon mo con nhieu lam nhung ho khong them mua riu
   lo to mo dau vi ho khong muon lam thung thiec rong keu to nhu vc :-))

   HoCap528

   --- In diendanviahe@yahoogroups.com, "Tra^`n Tu' Uye^n"
   <trantuuyen@c...> wrote:   Thu+a o^ng Phu'c,

   TTU kho^ng pha?i la` ta'c gia? ba`i vie^'t ma` o^ng dde^` ca^.p
   dde^'n, nhu+ng cu~ng xin go'p y' vo+'io^ng nhu+ the^' na`y\.

   1) The^' chu+~ "W" dda~ kho^ng co' trong ba?ng ma^~u tu+. tie^'ng
   Vie^.t Nam thi` ta.i sao ngu+o+`i xu+o+'ng ngo^n vie^n ddo' la.i
   ddo.c la` "ve^ ke'p" \.? No'i cho chi'nh xa'c ho+n thi` chu+~ "www"
   la` chu+~ vie^'t ta('t cu?a chu+~ "world wide web" cu?a tie^'ng My~
   thi` ddu'ng ra la` pha?i phie^n a^m chu+~ "W" "double u" ra dde^?
   du`ng nhu+ chu+~ "ghi ddo^ng" chu+' \. Thi' du. nhu+ chu+~ "software"
   dda^u co' so+` ddu+o+.c no' dda^u dde^? bie^'t no' me^`m hay cu+'ng
   ma` la.i di.ch ra tie^'ng Vie^.t Nam la` "pha^`n me^`m" \? Co`n
   chu+~ "hardware" no' dda^u co' pha?i ca'i na`o cu~ng "cu+'ng" dda^u
   ma` la.i go.i no' la` "pha^`n cu+'ng" \? Ta.i sao kho^ng
   di.ch "software" la` "nhu lie^.u vo^ hi`nh" va` "hardware" la` "nhu
   lie^.u hu+~u hi`nh" \???

   2) To^i kho^ng tha^'y mo^.t ddoa.n na`o ta'c gi?a to? y' "che^ bai
   chu+~ Ha'n Vie^.t" ca? ma` chi? no'i la` "ba('t chu+o+'c Ta^`u"\.
   Ta.i sao du`ng chu+~ "Ha'n Vie^.t" thi` la.i hay trong va`i tru+o+`ng
   ho+.p ma` la.i "ddu+`ng ne^n ba('t chu+o+'c Ta^`u" \????

   Xin thu+a vo+'i o^ng la` "chu+~ Ha'n Vie^.t" kha'c vo+'i "chu+~
   Ta^`u"\. Khi na`o co' nhie^`u tho+`i gio+` to^i se~ no'i the^m ve^`
   su+. kha'c bie^.t na`y, ba^y gio+` chi? xin to'm ta('t dde^? kho?i
   la.c dde^` la` tie^'ng/chu+~ "Ha'n Vie^.t" kho^ng pha?i la` chu+~
   Ta^`u ma` la` chu+~ Ta^`u tu+` ddo+`i nha` Ha'n dda~ ddu+o+.c "Vie^.t
   Ho'a" va` ca'c cu. nga`y xu+a kho^ng co`n go.i no' la` "chu+~ Ha'n"
   nu+~a ma` go.i la` "chu+~ Nho" va` co' va`i gia'o su+ Vie^.t Ngu+~
   go.i la` "Ha'n Vie^.t" cho kho?i bi. la^~n lo^.n vo+'i tie^'ng
   Ta^`u\. Sau na`y mo^.t so^' dda~ ddu+o+.c die^~n no^m (Vie^.t Ngu+~)
   va` mo^.t so^' va^~n co`n giu+~ a^m chu+~ Nho va` ta^'t ca? ddu+o+.c
   ddo^`ng nha^'t vie^'t theo chu+~ Quo^'c Ngu+~ (ma^~u tu+. la tinh)
   cho ne^n ddo^i khi kho' nha^.n ra go^'c Vie^.t Ngu+~ hay Ha'n
   Vie^.t\. Va^'n dde^` o+? dda^y la` ca'c sinh vie^n ho.c sinh va`
   nhu+~ng ngu+o+`i kha'c cu+' va'c tie^'ng Ta^`u ra phie^n a^m Vie^.t
   Nam xong ro^`i go.i ddo' la` "Ha'n Vie^.t" la` sai la^`m kho^ng the^?
   tha thu+' ddu+o+.c\.

   Cuo^'i cu`ng la` mo^.t ba`i ba'o tre^n website tu+` trong nu+o+'c
   http://vnexpress.net/Vietnam/Home/ to^i xin ddi'nh ke`m theo du+o+'i
   dda^y dde^? la`m thi' du. ve^` ca'ch du`ng chu+~ Vie^.t Nam mo^.t
   ca'ch ca^?u tha? va` sai va(n pha.m cu?a nhu+~ng ngu+o+`i so^'ng
   du+o+'i che^' ddo^. Co^.ng Sa?n o+? Vie^.t Nam; DDo' la` chu+~ "so+?
   hu+~u" va` chu+~ "la(.ng ca^m" va` chu+~ "trao ddo^?i" trong ba?n
   tin, va` to^i xin du`ng quye^?n Vie^.t Nam Tu+. DDie^/n cu?a Le^ Va(n
   DDu+'c va` Le^ Ngo.c Tru. dde^? giu'p cho ca^u chuye^.n ddu+o+.c hie^?
   u mo^.t ca'ch ro~ ra`ng ho+n:

   So+? hu+~u la` danh tu+` chi? mo^.t va^.t thuo^.c ve^` cu?a rie^ng cu?
   a mo^.t ngu+o+`i na`o (chu? tu+`) na`o ddo', thi' du. nhu+ "so+?
   hu+~u chu?"\. Trong khi ddo' tho^ng ti'n vie^n cu?a VN Express la.i
   du`ng chu+~ so+? hu+~u la`m ddo^.ng tu+`, co`n chu+~ "quy~ kie^'n
   tru'c ddo^ thi. do^`i da`o" thi` la.i du+ thu+`a tha`nh ra ca? mo^.t
   ca^u va(n tha`nh to^'i nghia~ va` ba^'t tha`nh cu'\.

   La(.ng ca^m kho^ng co' trong Vie^.t Nam Tu+. DDie^?n, the^' nhu+ng
   to^i hie^?u ra(`ng no' ddo^`ng nghia~ vo+'i chu+~ "la(.ng im" la`
   ddo^.ng tu+` chi? ta'c ddo^.ng ve^` a^m thanh thi' du. nhu+ "ni'n
   thinh kho^ng no'i mo^.t lo+`i na`o"\. Tho^ng ti'n vie^n VN Express
   vie^'t mo^.t ba?n tin nhu+ va^.y tha^.t la` nguy hie^?m vi` se~ la`m
   cho ddo^.c gi?a hie^?u la^`m ra(`ng: ngo^i bie^.t thu+. a^'y kho^ng
   no'i mo^.t lo+`i na`o trong vo`ng 30 na(m qua tu+'c la` o+? trong
   ddo' kho^ng co' ma (ghost), nhu+ the^' la` ddie^`u to^'t chu+' ta.i
   sao la.i ca^`n pha?i "pha't trie^?n" no' \???

   Trao ddo^?i la` ddo^.ng tu+` chi? ta'c ddo^.ng "trao va^.t na`y la^'y
   va^.t kha'c"; The^' ma` tho^ng ti'n vie^n VN Express la.i vie^'t
   chu+~ "trao ddo^?i" tro^'ng kho^ng ma` kho^ng co' danh tu+` theo sau
   la`m ddo^.c gia? kho^ng hie^?u la` trao ddo^?i ca'i gi` !!!

   Cha(?ng le~ chu? nghia~ Co^.ng Sa?n la.i sinh ra nhu+~ng "nha^n ta`i"
   dde^'n no^~i vie^'t mo^.t ma^?u tin nga('n cu~ng kho^ng xong va`
   du`ng chu+~ mo^.t ca'ch do^'t na't nhu+ the^' na`y hay sao \???

   Xã hội:
   Khó bảo tá»"n khu biệt thá»± cổ Đà Lạt

   Với trên 1.500 biệt thá»± thời Pháp, Đà Lạt Ä`ang sở há=
   »¯u quỹ kiến
   trúc Ä`ô thị dá»"i dào. NhÆ°ng gần 30 năm qua, khu biệt thá»± ấ=
   y vẫn lặng
   câm, Ä`ứng ngoài cuộc sá»± phát triển. Ã"ng Nguyễn Xuân Tiến,=
   Phó chủ
   tịch UBND tỉnh Lâm Đá»"ng, Ä`ã có cuộc trao Ä`ổi với báo chÃ=
   ­ về vấn Ä`ề
   này.

   Trong Phuc Nguyen <ntpc99@y...> wrote:
   cái này gọi là bới lông tìm vết, viết theo phong cách Ä`ầu =
   nậu, ráng
   nhào nặn ra. tôi có thể kể ra vài chỗ , chứ không phải táº=
   ¥t cả Ä`ể khoe
   kiến thức như anh ta:

   1. W là 1 chữ cái ko có trong bảng chữ cái của Việt Nam. Vậ=
   y theo anh
   bạn, ta phải Ä`ọc nhÆ° nào. Chuyện này cÅ©ng giá»`ng nhÆ° trong b=
   ảng chữ
   cái của Bá»" Đào Nha không có các chữ : K, Y, W .

   2. anh bạn chê bai việc sử dụng tiếng Hán-Việt mà không dù=
   ng chữ
   thuần Việt, vậy xin
   hỏi : thủy quân lục chiến là tiếng Hán Việt hay thuần Viá»=
   ‡t. Xin nhắc
   lại cho anh bạn hiểu,
   trong ngôn ngữ của Việt Nam, và cũng trong ý thức của ngườ=
   i Việt Nam
   từ xưa.
   cùng 1 ý nghĩa, nhưng khi dùng từ Hán Việt thì ý nghĩa nó tra=
   ng trọng
   hÆ¡n (còn tại sao, vui lòng hỏi tiền nhân). Ä`ọc sách của cá»=
   ¥ Trần Đại
   SÄ© (1 nhân vật rất Ä`ược kính trọng trong cộng Ä`á»"ng hải =
   ngoại), thì
   ông ấy dùng rất rất nhiều chữ Hán Việt. Việc dùng chữ H=
   án Việt nói
   riêng hay chữ Việt hóa nói chung và chữ thuần Việt Ä`ều Ä`Æ=
   °á»£c chấp nhận
   từ xa xưa.

   3. vui lòng hãy xem phần chú thích cạnh 1 chữ mà anh ta muá»`n c=
   hê bai.
   Ä`ó là 1
   chữ tiếng Anh. vậy có nghÄ©a là sao. anh bạn Ä`ang lợi dụng v=
   iệc 1 sá»`
   lớn người
   hải ngoại hiện rành tiếng Anh hÆ¡n tiếng Việt Ä`ể lòe. Khi =
   muá»`n hiểu
   nghĩa 1 chữ thì
   phải dùng chính ngôn ngữ của chữ Ä`ó Ä`ể giải nghÄ©a. anh b=
   ạn Ä`ang làm
   cái trò dịch 1
   chữ ra tiếng Anh, rá»"i dịch lại thành tiếng Việt Ä`ể giải=
   nghÄ©a, rá»"i
   rao giảng khắp nÆ¡i . tôi nhìn thấy 1 sá»± dá»`t nát về tiếng =
   Việt nói
   riêng và ngôn ngữ nói chung của anh bạn. Không hiểu là vô tÃ=
   ¬nh hay cá»`
   ý. Đọc Ä`ến chữ "khả thi", tôi cười muá»`n té ra khỏi
   ghế khi anh bạn hiểu là "thi Ä`ược" . không hiểu anh bạn dá»=
   `t tiếng
   Việt, hay tiếng Hán Việt, hay dá»`t tiếng Anh, hay thậm chí dá»=
   `t cả ba,
   mà cũng có thể giỏi cả 3 nhiều quá thành lẫn lộn.

   4. trong nhiều trường hợp ví dụ của anh bạn, quả thực có=
   những chỗ
   tôi cũng chưa bao giờ thấy xuất hiện. không hiểu do anh bạn=
   chế ra
   hay nghe lỏm hai anh nông dân nào nói. hơn nữa việc phân tích =
   ý nghĩa
   của 1 từ, 1 chữ. anh bạn phải Ä`ặt trong trọn vẹn 1 câu, h=
   ay thậm chí
   1 Ä`oạn. hãy xem, anhbạn cắt xén thành 1 cụm vài từ ngữ sau=
   Ä`ó dùng
   xảo thuật ngụy biện của mình Ä`ể xào nấu ý nghÄ©a Ä`i. ví=
   dụ như
   trong "thá»`ng nhất", "trao Ä`ổi"
   .
   5. anh bạn không xem lại lịch sử của Việt Nam nói riêng và =
   sự phát
   triển của ngôn ngữ nói chung. Bất cứ 1 ngôn ngữ nào trên t=
   hế giới
   cũng có những từ cổ, hay còn gọi là cổ ngữ, tiếng Anh cũ=
   ng vậy. Tiếng
   Việt cổ cũng như các ngôn ngữ khác trên thế giới, cho tới=
   nay Ä`ã trải
   qua 1 sự phát triển rất dài. Mỗi thời kỳ, mỗi phát minh, m=
   ỗi sự kiện
   mới, mỗi hòan cảnh mới, con người có xu hướng chế ra 1 tá=
   »« mới mô tả.
   có thể sau này sẽ bị Ä`ào thải, nhÆ°ng trong 1 giai Ä`ọan nháº=
   ¥t Ä`ịnh, nó
   vẫn có giá trị của nó. ví dụ như khi chưa có xe lửa, tàu =
   lửa, hỏa xa
   (train) thì khó mà dùng Ä`ến Ä`ược chữ Ä`ó, nhÆ°ng giả xá»­ v=
   ài trăm năm
   nữa, con người ko dùng phÆ°Æ¡ng tiện Ä`ó nữa, thì kết quả s=
   ẽ ra sao. có
   những thứ do người nước khác chế ra, họ Ä`ặt tên cho nó,=
   vậy mình phải
   gọi là cái gì khi mà ngôn ngữ mình ko có chữ tÆ°Æ¡ng Ä`Æ°Æ¡ng.=
   ở Việt Nam,
   gọi Ä`ó là Việt hóa từ ngữ, ví dụ nhÆ° cái ghi-Ä`ông xe Ä`á=
   º¡p (ở Việt Nam,
   sá»`
   lượng từ ngữ Việt hóa từ tiếng Pháp khá nhiều). Người =
   Nhật họ
   dùng "chữ
   cái" Hiragana Ä`ể viết chữ Nhật và những gì do học chế ra,=
   "chữ cái"
   Katakana dùng Ä`ể
   viết chữ nước ngòai (Ä`ịa danh, tên riêng) và những gì khô=
   ng do họ chế
   ra mà phải phiên âm lại . việc ko dùng chữ này mà thích dùn=
   g chữ kia,
   Ä`ó là chuyện của mỗi người. anh ghi danh, tôi Ä`ăng ký. ko t=
   in anh bạn
   Ä`i 1 vòng Sài Gòn xem mấy trung tâm Anh ngữ,
   nÆ¡i thì Ä`ăng ký, nÆ¡i thì ghi danh. Người ta chỉ có thể cÆ°á»=
   i khi Ä`ùng
   từ ko Ä`úng
   nÆ¡i, ko Ä`úng chỗ, không phù hợp hoàn cảnh. chứ ko dùng cái =
   trò xào
   nấu từ ngữ Ä`ể
   cười này nọ. nhất là Ä`á»`i với cộng Ä`á»"ng hải ngoại khi=
   mà hiện nay,
   ngôn ngữ tiếng Việt Ä`ang là của 30 năm về trước. và nhấ=
   t là, vấn Ä`ề
   tiếng Việt của giới trẻ hải ngọai Ä`ang bị báo Ä`ộng tro=
   ng cộng Ä`á»"ng.

   Vài lời mong anh hãy cẩn trọng.
   Thân chào

   From: foobar77771@j <mailto:foobar77771@j>...
   Date: Tue Sep 2, 2003 4:12 pm
   Subject: Re: TU+` NGU+~ CU?A CO.NG SA?N VIE^.T NAM !!!

   Ca?m o+n o^ng ba.n dda~ pha^n ti'ch kha' dda`y ddu? ve^` nhu+~ng
   chu+~ nghi~a
   ma` Vie^.t Co^.ng ba('t da^n trong nu+o+'c pha?i du`ng. Tuy nhie^n
   va`i ho^m
   tru+o+'c to^i co' nghe mo^.t o^ng xu+o+'ng ngo^n vie^n DDa`i RFA co'
   gio.ng
   Ba('c eo e'o dda'nh va^`n chu+~ WWW la` V ke'p, V ke'p, V ke'p la`m
   ke? he`n
   na`y pha't ru`ng mi`nh. Xin lu+u y', DDa`i na`y dda~ tuye^n bo^' pha?
   i du`ng
   nhu+~ng chu+~ cho^'i tai cu?a Ba'c va` DDa?ng sa'ng ta'c dde^? da^n
   trong
   nu+o+'c hie^?u (sic).
   HT
   ---------------

   TU+` NGU+~ CU?A CO.NG SA?N VIE^.T NAM

   O+? trong nu+o+'c, hie^.n tu+o+.ng du`ng chu+~ nghi~a ky` cu.c do CS
   Ba('c
   Vie^.t du nha^.p va`o mie^`n Nam, lai ca(ng vo+'i nhie^`u tu+` ngu+~
   mo+'i
   che^' ra^'t ngo^ nghe^ va` xa la. ddo^'i vo+'i pha^`n ddo^ng da^n
   chu'ng. Vo+'i
   chu? tru+o+ng no^m na ho'a ngo^n ngu+~ Vie^.t, ta^.p ddoa`n CS na('m
   quye^`n
   dda~ la.m du.ng tu+` thua^`n Vie^.t qua' mu+'c tro+? tha`nh tho^ tu.c
   (nhu+:
   "xu+o+?ng dde?" du`ng cho "nha` ba?o sanh", "nha` i?a" du`ng
   cho "nha` ve^.
   sinh", hay "li'nh thu?y dda'nh bo^." du`ng cho "thu?y qua^n lu.c
   chie^'n" v.
   v... , va` dda(.t ra nhie^`u tu+` sai ha(?n vo+'i nguye^n nghi~a.
   Sau dda^y, chu'ng to^i xin ghi la.i mo^.t so^' tu+` ngu+~ ma` che^'
   ddo^. CSVN
   e'p da^n chu'ng du`ng, ddo.c le^n, no'i le^n sai vo+'i nguye^n
   nghi~a, nghe
   tho^ tu.c, ky` la. va` a?nh hu+o+?ng Ta^y phu+o+ng ra^'t na(.ng, kho'
   co' the^?
   cha^'p nha^.n:
   1. "Ða.i tra`" = on a large scale = co+~ lo+'n, quy mo^ lo+'n. Thi'
   du.:
   ddo^`ng ba`o tro^`ng ca^y ca` phe^ dda.i tra`. Ta.i sao kho^ng du`ng
   nhu+
   tru+o+'c la` "quy mo^ lo+'n"? Ngoa`i ra du`ng "dda.i tra`" la` ba('t
   chu+o+'c
   Trung Quo^'c. Co' the^? ga^y hie^?u la^`m la` "ca^y tra` lo+'n"!!
   2. "Ða(ng ky' " = register = ghi te^n, ghi danh. Nghi~a ra^'t ddo+n
   gia?n,
   nhu+ng ba('t chu+o+'c Trung Quo^'c, co^' du`ng Ha'n-Vie^.t. Ca^u no'i
   sau dda^y
   nghe ky` la.: ‘To^i dda~ dda(ng ky' mua khoai mi` o+? Phu+o+`ng...’.
   Ta.i sao
   kho^ng du`ng "ghi danh", "ghi te^n"?
   3. "Ca?i ta.o" = transform, improve; re-education. Ho. kho^ng pha^n
   bie^.t
   "ca?i ta.o va^.t cha^'t" vo+'i "ca?i ta.o tu+ tu+o+?ng", quan nie^.m
   chi'nh
   tri.. No'i : ‘Pha?i du`ng ca't dde^? ca?i ta.o dda^'t’, kha'c
   vo+'i ‘Trung u'y
   mie^`n Nam bi. ddi tu` ca?i ta.o’. Ne^'u muo^'n chu+~a cho dda^'t co'
   ma`u mo+~
   ho+n ne^n du`ng "ca?i tie^'n", "ca?i thie^.n". Khoa?ng 50 na(m nay
   tu+` ca?i
   ta.o ca? nu+o+'c dda~ hie^?u la` o+? tu` ro^`i!
   4. "Ða^`u ra, dda^`u va`o" = output, input = ca'i ddu+a ra, ca'i
   ddu+a va`o,
   do`ng ddie^.n cho va`o ma'y; du+~ kie^.n ddu+a va`o ma'y vi ti'nh.
   Ho. co`n
   du`ng co' nghi~a la` vo^'n, hoa(.c thi` gio+`, co^ng su+'c bo? va`o
   va` ke^'t
   qua? cu?a cuo^.c dda^`u tu+ ddo'. Nhu+ng du`ng "dda^`u ra, dda^`u
   va`o" nghe
   tho^ tu.c (gio^'ng nhu+ tu+` bo^. pha^.n = mo^.t pha^`n vie^.c, mo^.t
   nho'm,
   to^?, dda~ bi. nha` va(n Kathy Tra^`n ddo^'p cha't, ho?i: Bo^. pha^.n
   gi`? bo^.
   pha^.n cu?a dda`n o^ng, dda`n ba` a?). Co' the^? du`ng "vo^'n dda^`u
   tu+" va`
   "ke^'t qua? sa?n lu+o+.ng".
   5. "Ki'ch ca^`u" = to level the bridge/ needing to sitimulate = nhu
   ca^`u dde^?
   ki'ch thi'ch/ na^ng cao ca'i ca^`u le^n. Ca? hai nghi~a dde^`u ha`m
   y' la`
   cha^'t xu'c ta'c, ki'ch thi'ch to^' khie^'n su+. vie^.c tie^'n nhanh
   ho+n.
   Ca'ch du`ng ho+i la.. Be^n co^ng cha'nh co' lo^'i du`ng nhu+~ng con
   ddo^.i
   dde^? na^ng cao ca'i ca^`u giao tho^ng le^n. Ta.i sao kho^ng
   du`ng "ki'ch
   thi'ch to^' ", "cha^'t xu'c ta'c" nhu+ tru+o+'c?
   6. "Qua?n ly' " = management = qua?n tri., chi.u tra'ch nhie^.m. Ba
   ('t chu+o+'c
   tu+` Trung Quo^'c va` bi. la.m du.ng. No'i: ‘Anh X qua?n ly' mo^.t xi'
   nghie^.p’ thi` ddu+o+.c, nhu+ng ca^u sau ‘nha'i la.i’ kho^i ha`i ‘A=
   nh
   se~ xa^y
   du+.ng vo+'i ddo^`ng chi' ga'i, va` ddo^`ng chi' ga'i se~ qua?n ly'
   ddo+`i
   anh...’ "Qua?n ly' " chi? du`ng dde^? trong li~nh vu+.c kinh doanh,
   thu+o+ng
   ma.i, ha`nh cha'nh. "Qua?n ly' " kho^ng du`ng cho li~nh vu+.c ti`nh
   ca?m
   ddu+o+.c, ti`nh ca?m kho^ng pha?i la` mo^.t lo^ ha`ng, kho^ng pha?i
   la` mo^.t
   xi' nghie^.p.
   7. "Trao ddo^?i" = exchange = theo nghi~a cu?a ho. la` no'i chuye^.n,
   ddo^'i
   thoa.i, ho^.i thoa.i. Ca'ch du`ng chi.u a?nh hu+o+?ng na(.ng Ta^y
   phu+o+ng.
   Trao ddo^?i theo ddu'ng nghi~a la` ddo^?i cha'c ‘o^ng ddu+a ca'i
   gio`, ba` tho`
   chai ru+o+.u’. Ho. chi.u a?nh hu+o+?ng Ta^y phu+o+ng qua' na(.ng, vi`
   trao
   ddo^?i chi? a'p du.ng cho ha`ng ho'a (giao thu+o+ng) hay con
   ngu+o+`i. Thi'
   du.: ‘Hai nu+o+'c trao ddo^?i la~nh su+., trao buo^n ba'n, ma^.u
   di.ch’. Kie^`u
   va` Kim Tro.ng dda~ trao ddo^?i qua` ta(.ng ti`nh ye^u cho nhau.
   Kho^ng bao
   gio+` trao ddo^?i la.i co' nghi~a la` no'i chuye^.n, ddo^'i thoa.i.
   Thi' du.
   sau dda^y cho tha^'y ca'ch du`ng sai la.c: ‘Anh Phillippe Jamet ddang
   trao
   ddo^?i vo+'i mo^.t be' ga'i Vie^.t Nam...’ Trao ddo^?i gi`? Qua` ta
   (.ng gi`?
   Trao ddo^?i kho^ng bao gio+` co' nghi~a la` converse, talk to...,
   chi? la`
   exchange tho^i.
   8. "Kha? thi" = applicable; ability to carry out = co' the^? thu+.c
   hie^.n
   ddu+o+.c, co' the^? thi ha`nh ddu+o+.c. "Kha? thi" va` "ba^'t kha?
   thi" cu~ng
   chi.u a?nh hu+o+?ng na(.ng cu?a Trung Quo^'c. Sao kho^ng
   du`ng: "kho^ng thu+.c
   hie^.n ddu+o+.c"/ "kho^ng thu+.c hie^.n no^?i". Ngoa`i ra kha? thi
   se~ ddu+a
   dde^'n su+. hie^?u la^`m la` co' the^? du+. thi ddu+o+.c.
   9. "Vi. tri' " = place/ position/ job, task = cho^~ ddu+'ng, vi.
   the^' / no+i
   cho^'n/ vie^.c la`m, tra'ch vu.. Nhu+ng ho. du`ng vi. tri' cho luo^n
   ca? nghi~a
   la` tra'ch vu., vie^.c la`m. Ca^u no'i sau dda^y la` sai: ‘Anh A dda~
   thay anh
   B co^ng ta'c o+? vi. tri' ke^' toa'n tru+o+?ng’ Ne^n no'i: ‘Anh A
   dda~ thay anh
   B co^ng ta'c o+? tra'ch vu. ke^' toa'n tru+o+?ng’ mo+'i ddu'ng.
   Thu+o+`ng
   thu+o+`ng chu'ng ta hay du`ng: ‘Tie^?u ddo^.i A dda~ chie^'m ddu+o+.c
   mo^.t vi.
   tri' tre^n cao, tu+` ddo' co' the^? nga(n cha(.n ddu+o+.c trung
   ddo^.i ddi.ch
   tie^'n le^n ddo^`i’.
   10. "Gia?i pho'ng" = liberate, emancipate/ free, relieve, release =
   gia?i to?a,
   xa? ,tha?, tra? tu+. do. Tu+` gia?i pho'ng chi? ne^n du`ng cho con
   ngu+o+`i,
   kho^ng du`ng cho loa`i va^.t, dda^'t, vu+o+`n... Ho. la.m du.ng tu+`
   gia?i
   pho'ng, nghe kho^ng thua^.n tai va` sai nghi~a. Thi' du.: ‘Ða~ gia?i
   pho'ng
   (gia?i to?a) xong ma(.t ba(`ng dde^? xa^y du+.ng nha` ma'y/ Anh co^ng
   an lu+u
   tho^ng ti'ch cu+.c co^ng ta'c dde^? gia?i pho'ng (gia?i to?a) xe
   co^. ../ Em X
   gia?i pho'ng (tha?) con cho' !! Nhu+~ng ca^u sau dda^y mo+'i la`
   du`ng ddu'ng
   ca'ch: ‘phong tra`o gia?i pho'ng phu. nu+~ ../ Co^ng cuo^.c gia?i
   pho'ng no^
   le^. ..’
   11. "Cuo^.c ga(.p" = meet, run into = ho^.i kie^'n, ga(.p ma(.t, ga
   (.p go+~,
   buo^?i ho.p. Nghe "Cuo^.c ga(.p" tha^'y cu.t ngu?n, chu+a tro.n
   nghi~a. Y' ho.
   muo^'n ta? mo^.t cuo^.c ho^.i kie^'n tay ddo^i, mo^.t la^`n ga(.p
   go+~, chu+a
   ha(?n la` mo^.t ho^.i nghi. (conference). Ne^n du`ng nhu+ thi' du.
   na`y: Bo^.
   tru+o+?ng Tha'i dda~ ho^.i kie^'n ga(.p bo^. tru+o+?ng La`o...
   12. "Tha`nh vie^n" = member = theo ca'ch no'i va` vie^'t tho^ng
   thu+o+`ng la`
   mo^.t ngu+o+`i trong mo^.t to^? chu+'c , ho^.i ddoa`n, nho'm na`o
   ddo. Kho^ng
   the^? du`ng tha`nh vie^n cho mo^.t ca' nha^n trong gia ddi`nh
   ddu+o+.c. Thi'
   du. sau dda^y nghe ra^'t Ta^y: ‘Ca'c tha`nh vie^n trong ho^. ddo' co'
   cha, me.
   va` hai con/ Be' Na(m la` mo^.t tha`nh vie^n trong gia ddi`nh....’
   Ta.i sao
   kho^ng no'i: ‘Trong ho^. ddo' co' cha, me. va` hai con/ Be' Na(m la`
   mo^.t
   ddu+'a con trong gia ddi`nh....’ Thi' du. sau dda^y mo+'i la` du`ng
   ddu'ng:
   ‘My~ la` tha`nh vie^n trong Ho^.i ddo^`ng Ba?o An Lie^n Hie^.p Quo^'c
   co'
   quye^`n phu? quye^'t ...’
   13. "Ca^`u lo^ng" = Badmington = Mo^.t mo^n the^? thao nhe. nha`ng
   ga^`n
   gio^'ng qua^`n vo+.t, co' gia(ng lu+o+'i cao, du`ng vo+.t nhe. va`
   qua? ca^`u
   co' ga('n lo^ng vu~, dda'nh qua la.i tre^n lu+o+'i. Tre^n thu+.c te^'
   qua?
   ca^`u badmington la`m gia? ba(`ng nhu+.a kho^ng che^' ba(`ng lo^ng
   ga` lo^ng
   vi.t nu+~a. Ca'ch go.i na`y tho^ tu.c qua'!. Ta.i sao kho^ng go.i la`
   ca^`u
   lo^ng vu~ hoa(.c ba't-minh-to+n? Ngu+o+`i vie^'t co`n nho+' co' la^`n
   dda~ bi.
   ba` vo+. mo^.t dda.i ta' su+?a lu+ng, khi lo+? mie^.ng no'i: lo^ng
   qua? dda`o.
   Ba` ke^? la.i, to^i bi. ba` Trg. Tg. Khg. mo^.t ngu+o+`i mie^`n Ba('c
   chu+~a
   khe'o: ‘Chi. ne^n go.i la` tuye^'t cu?a qua? dda`o thi` li.ch su+.,
   thanh tao
   ho+n’. Sau dda^y la` ca'ch du`ng sai la.c, nha(`m chu? ddi'ch tuye^n
   truye^`n
   hoa(.c la`m gia?m ddi hoa(.c ta(ng mu+'c quan tro.ng cu?a su+.
   vie^.c.
   14. "Tru'ng thu+o+?ng" = reward, award. The^' na`o go.i la` thu+o+?ng?
   Thu+o+?ng la` thu+o+?ng cho nhu+~ng ca' nha^n hay ta^.p the^? co'
   co^ng, ta`i
   gio?i, dda.t tha`nh ti'ch cao. ..Thu+o+?ng ddi ddo^i vo+'i pha.t.
   Va^.y kho^ng
   the^? no'i : ‘Mua ha`ng se~ ddu+o+.c tru'ng thu+o+?ng.../ Anh X tru'ng
   thu+o+?ng xo^? so^' tha`nh pho^' X. ddu+o+.c 50 trie^.u. ‘Ðo' chi?
   la` qua`
   ta(.ng, bie^'u kho^ng, kho^ng pha?i la` thu+o+?ng, va` chi? la`
   tru'ng xo^?
   so^' chu+' kho^ng li~nh thu+o+?ng. Xo^? so^' la` hi`nh thu+'c dda'nh
   ba.c, ne^n
   go.i tra'nh ddi la` tru'ng thu+o+?ng (Tha^.t la` ma^u thua^~n, trong
   khi ddo'
   ho. bo? tie^`n ra mua ma'y dda'nh ba.c dda(.t trong ca'c kha'ch sa.n
   lo+'n!!)
   15. "Tru'ng tuye^?n" ( nghi~a vu. qua^n su+.) = select, choose/
   recruit. Chu'ng
   ta va^~n no'i va` vie^'t "tuye^?n sinh", "tuye^?n qua^n", "tuye^?n
   mo^.",
   "tuye^?n du.ng"... Nhu+ng no'i : "tru'ng tuye^?n nghi~a vu." tha^.t
   la` kho^i
   ha`i. Nghi~a vu. qua^n su+. la` thi ha`nh qua^n di.ch, dde^'n tuo^?i
   pha?i ddi,
   ba('t buo^.c pha?i ddi, kho^ng co' chuye^.n tru'ng tuye^?n hay kho^ng
   ddu+o+.c
   tuye^?n (ne^n du`ng theo nghi~a xa^'u chi? co' da^n nghe`o, kho^ng
   co' tie^`n
   ddu't lo't va` kho^ng pha?i la` con ca'n bo^. cao ca^'p, mo+'i bi.
   tru'ng
   tuye^?n).
   16. "So+ hu+~u". ‘Mo^'i quan he^. Vie^.t-My~ chi? la` so+ hu+~u.’ So+
   hu+~u +
   ba.n mo+'i quen, mo+'i la`m ba.n (new friendship). Ta.i sao kho^ng
   no'i: ‘Mo^'i
   quan he^. Vie^.t-My~ chi? la` ba.n mo+'i quen...?
   17. "Hie^?n thi." ‘Chi? ca^`n a^'n nu't thi` mo.i nhu ca^`u se~
   ddu+o+.c hie^?n
   thi. tre^n ma'y ti'nh...’ (appear on screen) Ta.i sao kho^ng
   no'i "se~ tha^'y
   hie^.n ro~ tre^n ma'y".
   18. "Hu`ng hie^?m" ‘Ði.a the^' no^?i ddo' ra^'t hu`ng hie^?m...’ hu`ng=

   vi~=hie^?m tro+? (majestic greatness+dangerous).
   19. "Tu+o+ng thi'ch". Gia' ca? ddo' tu+o+ng thi'ch vo+'i cha^'t
   lu+o+.ng ma(.t
   ha`ng...’ tu+o+ng ddu+o+ng=thi'ch ho+.p (equal=appropriated). Ca'ch
   ghe'p no^'i
   gu+o+.ng gao.
   20. "Tai te^. na.n". ‘Tai te^. na.n xa?y ra kha' nhie^`u tre^n ddoa.n
   ddu+o+`ng
   na`y’ tai na.n + te^. na.n xa~ ho^.i (accident + social crime/evil).
   Ca'ch
   ghe'p no^'i ky` la..
   21. "Tro.ng thi." Coi tro.ng (show consideration for/ attach
   important to)
   trong tu+` ddie^?n ghi la` mo^.t tu+` cu~, kho^ng hie^?u sao la.i
   ddu+o+.c
   du`ng tro+? la.i. Thi' du.: Chu'ng ta pha?i tro.ng thi. ye^'u to^'
   ddo'. Cu+'
   no^m na no'i: ‘Chu'ng ta pha?i coi tro.ng ye^'u to^' ddo'’ la` ddu?
   va` gia?n
   di. ro^`i.
   22. "Vu`ng sa^u xa" Vu`ng ru+`ng nu'i, dda^`m la^`y (highland=swamp
   area). Ða^y
   la` ca'ch su+? du.ng chu+~ tro^'n tra'nh thu+.c te^.. Vu`ng o+? trong
   sa^u
   hie^?u la` vu`ng he?o la'nh, si`nh la^`y va` vu`ng xa tu+'c la` vu`ng
   tre^n
   cao, o+? xa. Ða^y la` ca'ch du`ng mi. da^n, cu~ng nhu+ dde^? de^~
   be^` dda^?y
   gia'o vie^n, ky~ su+, ba'c si~ kho^ng phe dda?ng, kho^ng la` con
   cha'u ca'n
   bo^. dde^'n phu.c vu. no+i khi? ho co` ga'y. Ngoa`i ra ‘sa^u xa’ co`n
   ga^y
   hie^?u la^`m vo+'i ‘lo`ng ca?m o+n, bie^'t o+n sa^u xa’dda~ quen
   du`ng tru+o+'c
   dda^y.
   23. "Ca?m gia'c". ‘Xin anh cho bie^'t ca?m gia'c ra sao ve^` hie^.n
   tu+o+.ng
   ddo'’ nhu+~ng gi` ca?m tha^'y ddu+o+.c ddu+o+.c ba(`ng gia'c quan.
   Co' ngu~
   gia'c: xu'c gia'c: so+` cha.m, thi. gia'c: ma('t tha^'y, thi'nh
   gia'c: tai
   nghe; vi. gia'c: lu+o+~i ne^'m, khu+'u gia'c: mu~i ngu+?i. Ðo' la`
   ca'c sense
   organs, co`n ca?m gia'c va` ca?m tu+o+?ng; ca?m ti'nh (feeling, kha'c
   vo+'i ly'
   ti'nh) de^~ la^`m la^~n vi` ddo' la` sensation, impression. Du`ng
   ddu'ng chu+~
   pha?i la`: ‘Xin anh cho bie^'t ca?m nghi~, ca?m tu+o+?ng, ve^` hie^.n
   tu+o+.ng
   ddo'’ chi'nh xa'c ho+n la` ca?m gia'c. (ngoa`i ra impression co`n co'
   nghi~a
   la` a^'n tu+o+.ng, da^'u a^'n). Chu'ng ta co' the^? no'i : co' ca?m
   gia'c ghe^
   so+., nho+`m to+?m, la.t le~o, a^'m cu'ng.. mo^.t gia'c xua^'t pha't
   tu+` na~o
   bo^., tuy cu~ng do tu+` na(m gia'c quan vu+`a ke^? gu+?i ti'n hie^.u
   le^n o'c.
   24. "Tho^'ng nha^'t". ‘To^i dda~ xuo^'ng huye^.n tho^'ng nha^'t
   ddo^`ng chi' X
   ..’ Ca^u na`y ma('c hai lo^~i. Thu+' nha^'t thie^'u tu+` lie^n tu+.
   vo+'i,
   thu+' nhi` la` tho^'ng nha^'t ddie^`u gi`, chuye^.n gi`. Tho^'ng
   nha^'t (unify;
   unified). Tru+o+`ng ho+.p na`y pha?i no'i la` "ddo^`ng y' "
   vo+'i; "nha^'t tri'
   " vo+'i.
   25. "Buo^?i dde^m". ‘Buo^?i dde^m to^i co' ga(.p ddo^`ng chi' a^'y’.
   Tu+` xu+a
   dde^'n nay ngu+o+`i Vie^.t kho^ng bao gio+` no'i "buo^?i dde^m" ca?,
   chi? no'i
   "ban dde^m", "ban nga`y". "Ban" ddu+o+.c hie^?u nhu+ la` mo^.t tho+`i
   gian
   khoa?ng 12 gio+`, ban dde^m 12 gio+` co^.ng vo+'i ban nga`y 12 gio+`
   la` 24
   gio+`. Co`n "buo^?i" thi` chu'ng ta co' "buo^?i sa'ng", "buo^?i
   tru+a", "buo^?i
   chie^`u", "buo^?i to^'i". Ban nga`y co' 12 gio+` va` ta.m coi nhu+
   co' 4
   buo^?i, nhu+ va^.y mo^~i buo^?i co' 3 gio+` ddo^`ng ho^`. Night time,
   day time
   kha'c vo+'i morning; noon; afternoon; evening. Chu'ng ta thu+o+`ng
   no'i:’Cho+`
   o^ng a^'y ma^'t ca? buo^?i. Buo^?i o+? dda^y la` khoa?ng ba gio+`.
   Ca^u no'i
   kha'c; ‘The^' la` ma^'t mo^.t buo^?i ca`y. ' Buo^?i o+? dda^y la.i
   co' nghi~a
   ma^'t ca? mo^.t nga`y co^ng. Che^' ra tu+` buo^?i dde^m la` la`m ho?
   ng tie^'ng
   Vie^.t.
   26. "Cu+o+'i". Nha` va(n Le^ Minh Ha` ddi tu+` mie^`n ba('c, co^ng
   ta'c o+?
   Ðo^ng Ðu+'c, ro^`i xin ty. na.n o+? Ðu+'c, vie^'t trong ta^.p
   truye^.n nga('n
   ‘Tra(ng Go'a’ :’Bo.n na`y chu+a cu+o+'i.’, chu'ng to^i cu+o+'i’ Ã=
   o'
   la` tho'i
   quen tu+` vu`ng co^.ng sa?n. Ða^y kho^ng pha?i la` lo^'i ha`nh va(n
   mo+'i la.,
   kie^?u ca'ch chi? la` tho'i quen du`ng sai tu+`. To marry, get
   married, nhu+ng
   ngu+o+`i Vie^.t pha?i no'i la` ‘Chu'ng to^i chu+a la`m dda'm cu+o+'i;
   bo.n na`y
   cu+o+'i nhau. Ca^u na`y la.i do mo^.t vai nu+~ tu+. thua^.t, la.i
   ca`ng sai
   na(.ng nu+~a. Chu'ng ta chi? no'i cu+o+'i vo+., kho^ng bao gio+` no'i
   cu+o+'i
   cho^`ng ca?. Chi? co' hai tru+o+`ng ho+.p du`ng ddu+o+.c hai chu+~
   cu+o+'i
   cho^`ng. Mo^.t la` co^ ga'i co' lo^~i la^`m na`o ddo', nha` ga'i pha?
   i bo?
   tie^`n, chi.u mo.i chi phi' dda'm cu+o+'i dde^? la^'y cho ddu+o+.c
   mo^.t ta^'m
   cho^`ng. Hai la` nhu+~ng ddo^`ng ba`o thie^?u so^', sa('c da^n na`o
   co`n theo
   che^' ddo^. ma^~u he^., co^ ga'i cu+o+'i cho^`ng, vi` cha`ng re^? se~
   thuo^.c
   ve^` nha` ga'i. Nha` ga'i pha?i tra? cho nha` trai tra^u, lo+.n, ga`,
   chie^ng
   ddo^`ng, v.v. dde^? mua re^?.
   27. "Nga`i" ‘Bo^. tru+o+?ng ngoa.i giao ta dda~ ga(.p Nga`i Brown thi.
   tru+o+?ng tha`nh pho^' San Francisco.’ Nga`i la` Sir, mo^.t tu+o+'c
   vi. cu?a
   Hoa`ng gia nu+o+'c Anh ban cho mo^.t nha^n va^.t na`o ddo'. Sir co'
   the^? di.ch
   ra la` Hie^.p si~, cu~ng co' the^? la` Knight = Ha^`u tu+o+'c xuo^'ng
   dde^'n
   to`ng Nam tu+o+'c = Baronet. Theo nghi~a thu+' nhi` nga`i la` mo^.t
   tu+` du`ng
   dde^? xu+ng ho^ va` la` mo^.t tu+` to^n xu+ng nhu+ cu., o^ng ba`,
   ba'c, chu.
   Trong ca? hai tru+o+`ng ho+.p ca^u tre^n dde^`u sai. O^ng W. Brown
   chu+a bao
   gio+` ddu+o+.c Nu+~ hoa`ng Anh trao ta(.ng tu+o+'c hie^.u Sir. Theo
   lo^'i xu+ng
   ho^ chi'nh thu+'c ngoa.i giao cu?a My~ va` theo lo^'i Vie^.t Nam,
   kho^ng ne^n
   go.i o^ng W. Brown la` Nga`i vie^'t hoa. Theo lo^'i xu+ng ho^ chi'nh
   thu+'c
   cu?a My~, tre^n va(n thu+ pha?i la`:
   The Honorable ...W. Brown
   Mayor of San Francisco
   Hi`nh thu+'c cha`o ho?i:
   Sir:
   Dear Mayor Brown
   Nhu+ the^' go.i mo^.t o^ng thi. tru+o+?ng My~ la` Nga`i dda~ hoa`n
   toa`n sai.
   Qua sa'ch ba'o tu+` sau 1954, mie^`n ba('c du`ng sai va` la.m du.ng
   tu+` Nga`i.
   Ca'ch du`ng thu+' nha^'t dde^? to^n xu+ng qua' dda'ng gio+'i chu+'c
   ngoa.i
   quo^'c, thu+' nhi` la` dde^? che^' die^~u, kho^i ha`i ca'c nha^n
   va^.t trong
   kho^'i tu+. do da^n chu?, va` o+? mie^`n nam, thi' du.: Nga`i dda.i
   u'y, nga`i
   thie^'u ta. ngay ca? co' da.o ho. dda~ go.i Thie^'u tu+o+'ng Nguye^~n
   Cao Ky`
   la` Nguye^n soa'i! Tu+` sau 1954, trong mie^`n nam ga^`n nhu+ kho^ng
   bao gio+`
   chu'ng ta tha^'y xua^'t hie^.n tu+` Nga`i! Che^' ddo^. co^.ng sa?n
   tu+. nha^.n
   la` vo^ sa?n, dda'nh phong kie^'n, die^.t quan la.i, nhu+ng nay ho.
   la.i quan
   la.i, phong kie^'n ho+n ai he^'t. Chu+'ng co+' qua tu+` to^n xu+ng
   Nga`i va`
   ho. co`n tu+. nha^.n va` go.i ca'c ca'n bo^. va` nha^n va^.t quan
   tro.ng ngoa.i
   quo^'c la` Quan chu+'c. Quan chu+'c = officials, co' the^? di.ch la`
   vie^n
   chu+'c, hay gio+'i chu+'c ngoa.i giao, nha^n vie^n chi'nh phu?, pha'i
   ddoa`n
   ngoa.i giao, v.v...
   28. "La`m ro~" ‘Co^ng an Phu+o+`ng 16 ddang la`m ro~ vu. vie^.c
   na`y.’ La`m
   ro~=clarify, ca^`n la`m ro~ vi` co' su+. mu` mo+`, chu+a minh ba.ch,
   ngoa`i
   co`n co' nghi~a ga^`n nhu+ no'i la.i cho ro~, ddi'nh chi'nh. Ðu'ng
   nghi~a pha?i
   la` ddie^`u tra = investigate. Ca'ch su+? du.ng tu+` la`m ro~ cu~ng
   gio^'ng
   nhu+ la`m vie^.c (vo+'i co^ng an) chi? nha(`m xo'a bo+'t su+. ghe^
   so+., ha~i
   hu`ng cu?a ngu+o+`i da^n khi pha?i tie^'p xu'c vo+'i co^ng an co^.ng
   sa?n. Ho.
   co^' tra'nh nhu+~ng ddo^.ng tu+` nhu+ "ddie^`u tra", "khai
   ba'o", "tri`nh
   die^.n" v.v...
   29. "Tha'ng mo^.t; tha'ng mu+o+`i hai". Hie^.n nay o+? Vie^.t Nam
   trong
   tru+o+`ng ho.c ho. kho^ng da.y ho.c sinh tha'ng gie^ng va` tha'ng
   cha.p nu+~a.
   Tha'ng gie^ng va` tha'ng cha.p la` ca'ch go.i ra^'t Vie^.t Nam. Li.ch
   in o+?
   Vie^.t Nam ghi tha'ng mo^.t la` tha'ng gie^ng cu~. Tu+` xu+a dde^'n
   nay chu'ng
   ta va^~n go.i tha'ng dda^`u na(m a^m li.ch la` tha'ng gie^ng, tha'ng
   thu+' 11
   la` tha'ng mo^.t va` tha'ng cuo^'i na(m la` tha'ng cha.p. Go.i la`
   tha'ng cha.p
   la` do tha'ng cuo^'i na(m a^m li.ch co' nhie^`u le^~, trong ddo' co'
   le^~
   cha.p. Ca dao dda~ co' ca^u:
   "Tha'ng cha.p la` tie^'t tro^`ng khoai
   Tha'ng gie^ng tro^`ng dda^.u tha'ng hai tro^`ng ca`"
   Tha'ng thu+' 11 a^m li.ch go.i la` tha'ng mo^.t de^~ la^`m la^~n
   vo+'i tha'ng
   gie^ng, ne^n dda~ ta.m bo. Nhu+ng go.i tha'ng January du+o+ng li.ch
   la` tha'ng
   mo^.t nghe kho^ng o^?n, pha?i go.i la` tha'ng gie^ng. Co`n tha'ng
   December go.i
   la` tha'ng mu+o+`i hai, kho^ng co' va^'n dde^`. Nhu+ng ho. co' da.y
   cho ho.c
   sinh tie^?u ho.c hie^?u ra(`ng muo^'n chi? tha'ng thu+' 12 trong na(m
   a^m li.ch
   ba('t buo^.c pha?i go.i la` tha'ng cha.p kho^ng?
   30. "Thu+' nha^'t, thu+' nhi`". Tu+` xu+a theo ca'ch dde^'m so^',
   chu'ng ta co'
   con so^' thu+o+`ng (cardinal number) nhu+ 1.2.3.4 va` so^' thu+' tu+.
   (ordinal
   number) thu+' nha^'t, thu+' nhi. Hie^.n nay ho. du+o+`ng nhu+ kho^ng
   u+a du`ng
   so^' thu+' tu+. va` go.i thu+' nhi` la` thu+' hai. Chi? second;
   deuxie`me la`
   thu+' hai de^~ la^`m la^~n vo+'i thu+' hai = Monday. Tre^n sa'ch ba'o
   chi?
   tha^'y vie^'t: mo^.t la`; hai la`. Nhu+ the^' chi? rie^ng nu+o+'c
   Vie^.t Nam
   kho^ng ca^`n dde^'n so^' thu+' tu+. (ordinal number) nu+~a sao?
   31. "Co' kha? na(ng". Ða^y la` ca'ch su+? du.ng ra^'t Ta^y, thi'
   du.: ‘Ho^m nay
   tho+`i tie^'t co' kha? na(ng mu+a’ chu'ng ta ta.m cha^'p nha^.n (sao
   kho^ng
   no'i gia?n di. la`: Ho^m nay tro+`i co' the^? mu+a.). Thi' du. na`y
   kho' cha^'p
   nha^.n: ‘Ho.c sinh X co' kha? na(ng kho^ng dda.t ddie^?m to^'t
   nghie^.p’. Co'
   kha? na(ng la` ability; aptitude; capacity va` luo^n luo^n du`ng o+?
   tra.ng
   tha'i ti'ch cu+.c (positive), kho^ng bao gio+` du`ng vo+'i tra.ng
   tha'i tie^u
   cu+.c (negative). Nhu+~ng ca^u sau dda^y nghe ra^'t
   chu+o+'ng: ‘Be^.nh nha^n
   co' kha? na(ng bi. ho^n me^. ‘Ði.ch co' kha? na(ng bi. tie^u
   die^.t..’v.v...
   32. "Kha(?ng ddi.nh". Tho'i quen du`ng ddo^.ng tu+` na`y bi. la.m
   du.ng:
   ‘Die^~n vie^n X dda~ kha(?ng ddi.nh ddu+o+.c ta`i na(ng. Ðo^`ng chi'
   A kha(?ng
   ddi.nh o+? vi. tri' gia'm ddo^'c’ Kha(?ng ddi.nh; xa'c ddi.nh, xa'c
   nha^.n =
   affirm va` confirm co' nghi~a ga^`n gio^'ng nhau, ngoa`i nghi~a theo
   lua^.t
   pha'p co' nghi~a la` phe^ chua^?n, chua^?n y. Tuy nhie^n a^m thanh cu?
   a kha(?ng
   ddi.nh nghe na(.ng ne^`.
   33. Co`n hai tu+` nu+~a bi. ngu+o+`i da^n mie^`n ba('c la.m du.ng vi`
   la^y
   ca'ch du`ng cu?a ca'n bo^. la` ba?n tha^n va` chu? ye^'u. "Ba?n
   tha^n" = self,
   oneself va` "chu? ye^'u" = main, principal. Qua nhu+~ng ca^u chuye^.n
   thu+o+`ng
   nga`y, chu'ng ta nghe ho. du`ng hai tu+` na`y bu+`a ba~i , sai
   le^.ch: ‘Thu+'c
   a(n chu? ye^'u cu?a ddo^`ng ba`o vu`ng na`y la` ngo^ va` khoai;
   Chu'ng to^i
   la^'y ga.o la`m chu? ye^'u dde^? qui tha`nh gia' tri. trao ddo^?i.’
   Va`: ‘Ba?n
   tha^n to^i cu~ng kho^ng tra'nh kho?i dao ddo^.ng. Ba?n tha^n su+.
   kie^.n ddo'
   co`n nhie^`u to^`n ta.i’. Ngu+o+`i ta dda~ bo? que^n tu+` tu+. va`
   chi'nh
   ddu+o+.c du`ng tu+` xu+a dde^'n nay, thi' du.: Thu+'c a(n chi'nh cu?a
   ddo^`ng
   ba`o Chi'nh to^i cu~ng kho^ng tra'nh kho?i dao ddo^.ng; Tu+. tha^n
   su+. kie^.n
   ddo'. Hie^.n nay ddang co' phong tra`o ghe'p chu+~ bu+`a ba~i giu+~a
   hai tu+`
   Ha'n-Vie^.t + Ha'n- Vie^.t hoa(.c Ha'n-Vie^.t + No^m. Thi' du.:
   ddo^.ng tha'i,
   the^? tra.ng, sie^u sao, sie^u tru+o+`ng. Ðo^.ng tha'i la` ha`nh
   ddo^.ng +
   tha'i ddo^. (action + attitude); the^? tra.ng la` ti`nh tra.ng tha^n
   the^?
   (physical form sitituation); sie^u sao = super-star; sie^u tru+o+`ng =
   super-long. nghe la. tai. Ða~ dda`nh la` ngo^n ngu+~ cha(?ng qua chi?
   la`
   nhu+~ng u+o+'c hie^.u con ngu+o+`i su+? du.ng dde^? hie^?u nhau,
   tho^ng ca?m
   nhau. Tuy nhie^n nhu+~ng u+o+'c hie^.u ddo' kho^ng ddu+o+.c kho' hie^?
   u, bi'
   hie^?m, kho' nghe, cho'i tai, ky` la.
   Nhu+~ng tie^'ng no'i, nhu+~ng chu+~ vie^'t na`o kho^ng ddu+o+.c
   qua^`n chu'ng
   cha^'p nha^.n se~ bi. que^n la~ng ngay.   ----- Original Message -----
   From: "Trong Phuc Nguyen" <ntpc99@y...>
   To: <HoiNghi@yahoogroups.com>
   Cc: <foobar77771@j...>
   Sent: Wednesday, September 03, 2003 4:14 AM
   Subject: Re: [HoiNghi] Re: TU+` NGU+~ CU?A CO.NG SA?N VIE^.T NAM !!!


   >
   --- End forwarded message ---
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.