Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Lietuvoje

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Labas, Atvykau i Lietuva. Jau kalbejau su Zigmu Bigeliu, Sauliumi Maskeliunu. Su Zigmu jau pradejau darba kartu, su Sauliumi gal uz geros savaites. Dar
  Message 1 of 2 , May 12, 2000
   Labas,
   Atvykau i Lietuva. Jau kalbejau su Zigmu Bigeliu, Sauliumi
   Maskeliunu. Su Zigmu jau pradejau darba kartu, su Sauliumi gal uz geros
   savaites. Dar noriu susisiekti su Raimundu, tikiu irgi galesime dirbti,
   tam yra pinigu.
   Jeigu kas domisi musu veikla, noretu isijungti, prabilkite.
   Geriausia per sia grupe. Taip pat tikiu per sekancius du menesius
   Lietuvoje papasakoti apie musu laboratorijos veikla, sudominti. Jeigu
   noretumete, kad jus aplankyciau, parasykite.
   Pradesiu bureli Liaudies kurybos klube Atzalyne, kur esame isikure.
   Atzalynas yra Vilniuje, Aukstutiniame Pavilnyje, labai grazioje
   aplinkoje, Grudu g 6. Cia yra siokios tokios galimybes apnakvydinti,
   kas atvyktu is toliau. Laboratorijos telefonas 60-67-38.
   Burelyje pamokyciau kaip dirbti tiriamaji darba, kauptumeme
   rinktumeme mastymo reiskinius, is ju isgautumeme naudingu pastabu,
   kurtumeme ir taikytumeme. Burelio veikla butu ir poilsis, ir
   lavinimasis, ir supratimas ka musu laboratorija dirba.
   Jeigu tai jus domina, prasau parasykite i musu grupe.
   Jusu,
   Andrius
  • Andrius Kulikauskas
   ... Labas, Renata. Plačiausia pasiskaityti lietuvių kalba rasite http://www.ms.lt/mslt/ Ten rasite straipsnį: Dvylika MINČIŲ SODO Apžvalgų,
   Message 2 of 2 , May 19, 2000
    Renata Maumeviciute wrote:

    > As esu uzsiregistravus jusu grupeje, bet kol kas nelabai aiskiai suvokiu jusu tiksla ir veikla.
    > Tad, gal kas nors galetu man placiau apie tai parasyti?
    >
    > Nuosirdziai
    >
    > Renata

    Labas, Renata.
    Plaèiausia pasiskaityti lietuviø kalba rasite http://www.ms.lt/mslt/
    Ten rasite straipsná: Dvylika MINÈIØ SODO Apþvalgø, Telkianèiø Minèiø
    Brandintojus Jos pradþià pridedu þemiau.
    Taip pat pridedu naujesnæ informacijà kurià iððiunèiau seminarui kurá
    norëtumëme dar ðá mënesá surengti.
    Ádomu, suþinoti ir apie tave, kuo domies, kà veiki? Ir apie visus mûsø
    konferencijos, paðnekesio, dalyvius.
    Aèiû Sigitui Rimkevièiui uþ ádomø laiðkà ir tiesiog dar kartà kvieèiu
    iðpildyti anketà þemiau, galësite dalyvauti mûsø laboratorijos veikloje
    ir ádomiuose renginiuose, tikimës - LIFE festivalyje. Atsakymà
    nebûtinai apie darbà, gali bûti ir ið gyvenimo mokykloje ar bet kokioje
    veiksmingoje organizacijoje. Labai norime jus paremti, bet reikia
    pajusti ið jûsø pusës, kad tai jums irgi svarbu.
    Jûsø,
    Andrius Kulikauskas

    “MINÈIØ SODAS” - tai laboratorija veikianti per Internetà, ugdanti
    rûpestá màstymu. Ðiuo metu turime keturiasdeðimts nariø po visà
    pasaulá. Mûsø direktorius Andrius Kulikauskas papasakos apie pastarøjø
    metø veiklà. Ðiuo metu pagrindinë mûsø veiklos kryptis vadinasi
    "Patyrimø Tëkmë". Siekiame sukurti ir pramuðti standartà padedantá
    màstytojui perkelti savo tvarkomas mintis ið vienos programinës árangos
    á kità. Suradome dvi ámones, TheBrain ir MindJET, finansuojanèia
    "MINÈIØ SODO" tyrimus ir veiklà. Ðiuo metu ruoðiame antrà mûsø veiklos
    kryptá, "Darningà Iðsijudinimà". Jai vadovauja mûsø tyrinëtojas Steve
    Raiff ið Kalifornijos. Ðia veikla palaikysime norinèius màstyti savo
    nuostatas. Daþnai su principingu þmogumi yra sunku dirbti, jis jauèia
    reikalà darbe visapusiðkai reikðtis, o tai gali sutrukdyti darbà. Vis
    dël to, þmogaus principingumas yra be galo vertingas, iðlaiko þmogø
    visapusiðkai sveikà, o mums padeda iðlaikyti teisingà kryptá, be kurios
    kiekvienas darbas galiausiai þlunga. Manau, tai ypaè svarbu mokykloje,
    kur tiek mokiniai, tiek mokytojai nuolatos spaudþiami siekti dirbtinø
    rodikliø, vietoj kad rûpintis, ar jie ðviesûs þmonës, bræstantys ir
    atsiskleidþiantysè jautrûs visoms gyvenimo kryptims. Birþelio 5-7
    dienomis, Vilniuje, Steve Raiff praves mûsø laboratorijos darbo grupës
    posëdá kuriame susitarsime dël uþmojo kurá ryþtumëmës ágyvendinti per
    kokius dvejus metus. Uþmojo sieksime taip, kad prisidedantiems vis
    atsivertø galimybës uþsidirbti. Maloniai kvieèiame susipaþinti su
    ávairia mûsø laboratorijos veikla. Andrius Kulikauskas


    -----------------------------------------
    Dvylika MINÈIØ SODO Apþvalgø, Telkianèiø Minèiø Brandintojus

    Andrius KULIKAUSKAS

    Mintys daþnai mus blaðko, reèiau jas brandiname. A.Kulikausko ámonë
    “MINÈIØ SODAS” - tai laboratorija, savo tyrimais palaikanti minèiø
    brandintojus. Asmuo brandina mintá vis naujai prie jos prieidamas.
    Bendruomenë brandina mintá derindama jà prie kitø minèiø pagal jø
    savybes. Visuomenë brandina mintá atsiliepdama á jos taikymus.

    Laboratorijos darbai vyksta vieðai. Visi kvieèiami juos stebëti
    apsilankydami www.ms.lt svetainëje. Darbai remiasi direktoriaus Andriaus
    Kulikausko, Ph.D., surëdytomis màstymo reiðkinius kaupianèiomis
    apþvalgomis. Sukaupti reiðkiniai renkami, aptariami, tiriami kartu su
    “MINÈIØ SODO” nariais, palaikanèiais laboratorijos veiklà savo darbais
    ir iðtekliais. Ypatingai svarbus nariø ánaðas - iðryðkinti teorinius
    klausimus, siejant juos su praktiniais uþdaviniais. Laboratorija savo
    apþvalgomis suteikia progø panaðiomis temomis besidomintiems þmonëms
    susipaþinti ir bendradarbiauti. Taip susidaro galimybës uþmegzti ryðius
    tarp tiekëjø ir vartotojø, konsultantø ir klientø, mokslininkø ir
    studentø, darbdaviø ir programuotojø, verslininkø ir investuotojø ir kt.

    Laboratorija veikia tarptautiniu mastu per savo svetainæ www.ms.lt Ji
    sudaro sàlygas Lietuvos gyventojams ásijungti á jos veiklà. Ypaè
    kvieèiami:

    - savarankiðki màstytojai, sukaupæ daugybæ minèiø, neástengiantys su
    jomis susitvarkyti, leidþiantys "MINÈIØ SODUI" tenkinti jø poreikius ir
    tuo paèiu juos tirti.
    - áþvalgûs programuotojai, mokantys Visual Basic, Lotus Notes, Java,
    C++, Small Talk ar kitas programavimo kalbas, norintys glaudþiai
    bendradarbiauti su uþsakovais.
    - paþangûs vadovai, siekiantys savo ámonëse ir ástaigose diegti þiniø
    valdymà, mobiliajà kompiuterijà, ámonës árangos integravimà ir kitas
    màstymo strategijos bei kultûros ugdymo veiklas.
    - iðradingi tyrinëtojai, sugebantys ties teoriniu klausimu sutelkti
    dalyviø dëmesá, paþadinti màstymo reiðkiniø aptarimà, ástengiantys
    padaryti tam tikras iðvadas.

    “MINÈIØ SODO” veikla pristatyta LIKS Mokymosi sekcijos sueigoje
    Dièiûnuose, taip pat LIKS Intelektikos sekcijos susirinkime Vilniuje.

    Visi kvieèiami aplankyti virtualià laboratorijà www.ms.lt, taip pat
    Liaudies kûrybos klube “ATÞALYNE” ásikûrusià laboratorijà. Adresas:
    Grûdø g 6, Vilnius (Aukðtutinis Pavilnys). Tel: 8 (22) 60-67-38.
    Veikia ryðiø centras Kalifornijoje +1 (619) 881-2667. Su “MINÈIØ SODO”
    direktoriumi Andriumi Kulikausku visada susisieksite elektroniniu paðtu
    ms@...

    Laboratorijos veikla skiriama visuomenës labui. Laboratorija ir jos
    dalyviai atsisako autoriniø teisiø.

    Pagrindà sudaro apþvalgos. Jø yra dvylika. Màstymo reiðkiniai apraðomi,
    aptariami, nagrinëjami anglø kalba, taèiau “MINÈIØ SODAS” pasirengæs
    átraukti ir nemokanèius anglø kalbos. Todël ir pristatome apþvalgas
    lietuviðkai.

    -----------------------------------------

    1) Vardas, pavardë, elektroninio paðto adresas:

    2) Papasakokite, kada savo sprendimuose ryðium su darbu jums teko
    apsispræsti, kokios nuostatos laikysitës?

    3) Kaip manote, kiek artimai tai buvo susijæ su jûsø darbo galutiniu
    tikslu?

    4) Kaip kiti priëmë jûsø apsisprendimà?

    5) Ar kokios nors struktûros darbe, ar uþ darbo, palaikë jûsø
    apsisprendimà?

    6) Ar kokios nors struktûros darbe, ar uþ darbo, nepalaikë jûsø
    apsisprendimo?

    7) Ar jûs patenkintas pasëkmëmis? Kodël?

    8) Ar sutinkate, kad visi galëtø naudotis jûsø atsakymais? Ar
    pasirenkate pasilikti autorines teises, ar sutinkate jø tiesiog
    atsisakyti ir leisti visuomenei naudotis jûsø atsakymais be apribojimø?
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.