Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Minciu_sodas_LT] Re: Kelmes sueiga

Expand Messages
 • Dalia Steponeniene
  Sveiki, dalyvausime Kelmės sueigoje visi trys, jei tik ji įvyks. Kalbėsiu apie savą gyvenimo suvokimą (filosofiniai klausimai), jei tik kam tai įdomu.
  Message 1 of 7 , Mar 12, 2002
  • 0 Attachment
   Sveiki,
   dalyvausime Kelm�s sueigoje visi trys, jei tik ji
   �vyks.
   Kalb�siu apie sav� gyvenimo suvokim� (filosofiniai
   klausimai), jei tik kam tai �domu. Jei kas nori apie
   k� nors konkre�iai paklausti, pra�au atsi�sti
   klausimus, jei sugeb�siu, atsakysiu.
   Vilius nor�t� i�girsti apie LINUX lietuvizacij�.
   Laukiame i� organizatori� kelmi�ki� tiksli� sueigos
   koordina�i� (laikas, vieta).
   Iki susitikimo.

   Dalia
   Anyk��iai   --- Raimundas Vaitkevicius <r.vaitkevicius@...>
   wrote:
   > Sveiki,
   >
   > a�i� Valdui, kad neu�mir�o Kelm�je planuoto
   > susitikimo.
   >
   > Vakar gr��au i� Lietuvos kompiuterinink� s�jungos
   > Mokymosi sekcijos
   > sueigos Vilkavi�kyje. Bet esu pasiruo��s ��
   > �e�tadien� dalyvauti ir
   > Kelm�je, jei susiorganizuosime.
   >
   > Pirmiausia reik�t�, turb�t, �inoti:
   >
   > kas dar nori dalyvauti?
   > ko nori planuojantys dalyvauti?
   > k� jie gal�t� padaryti (parodyti, papasakoti)
   > susitikimo metu?
   >
   > Yra daug prad�t� darb�, kryp�i�, judan�i� � priek�
   > labai �vairiu grei�iu.
   > Apie tai b�t� gerai pasi�nek�ti. Atrodo, b�t�
   > tikslinga diskusija apie
   > "virtuves" (Andriaus pasi�lyta prasme) Internete.
   > Pvz.:
   >
   > kada tikslinga perkelti savo darb� � Intenet�, o
   > kada ne? (Turb�t, per
   > dr�su b�t� sakyti, kad visada tikslinga).
   > Kuriuos savo darbus galima perkelti � Internet�, o
   > kuri� negalima ar
   > neapsimoka?
   > Kokie savo darbo perk�limo � "virtuv�" Internete
   > privalumai ir tr�kumai
   > (turb�t, negalima b�t� sakyti, kad yra vien tik
   > privalumai)?
   > Kokios yra pagrindin�s kli�tys, kurias reikia
   > �veikti?
   >
   > Laukiu kit� nuomoni�. Vis� pirma reik�t� �inoti, kas
   > dalyvaus.
   >
   > Raimundas
   > ====================================
   >
   > Raimundas Vaitkevi�ius
   > Kaunas, VDU
   >
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
   > To: <minciu_sodas_lt@yahoogroups.com>
   > Sent: Sunday, March 10, 2002 2:02 PM
   > Subject: [Minciu_sodas_LT] Kelmes sueiga
   >
   >
   > > Persiunciu Valdo Rutkuno laiska. Labas, Valdai!
   > Andrius
   > >
   > > Sveikinu visus su pavasariu!
   > > Kur� laik� buvo suged�s kompiuteris, aptur�jau
   > saugomos informacijos
   > > sunaikinim�, buvau atitr�k�s nuo min�i� sodo.
   > > Kauno sueigoje kalb�jom apie kit� susitikim�
   > Kelm�je kovo 16d.
   > > Sutariau gauti
   > > Kelm�s J.Grai�i�no gimnazijos kompiuteri� klas�.
   > Internetinis ry�ys
   > > yra.
   > > Laukiu nuomoni� ir pasi�lym�.
   > >
   > > Valdas Rutk�nas
   > >
   >
   >
   > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
   >
   > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be
   > teksto adresu:
   > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to
   > http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >


   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Try FREE Yahoo! Mail - the world's greatest free email!
   http://mail.yahoo.com/
  • Saidas
   Sveiki, Mes su Edmu taip pat planuojam atvažiuoti, tuo labiau kad proga palanki - arti :) Belieka tik sužinoti kur ir kada vyks sueiga. Besidomintiems
   Message 2 of 7 , Mar 13, 2002
   • 0 Attachment
    Sveiki,

    Mes su Edmu taip pat planuojam atvažiuoti, tuo labiau kad proga
    palanki - arti :)

    Belieka tik sužinoti kur ir kada vyks sueiga.

    Besidomintiems Flash-u (ir ne tik) , ypač Viliui siūlau aplankyti
    www.dreams.lt . Ten kol kas veikia tik angliška dalis, bet tai tikrai
    įspūdinga. Tai turbūt pats kiečiausiais lietuviškas Flash puslapis,
    nenustebčiau, jei jis laimėtų prizą ir kokiam nors Europos konkurse.
    Be to ten pilna idėjų kaip atskleisti savo originalumą...


    Saidas mailto:Said@...


    DS> Sveiki,
    DS> dalyvausime Kelmės sueigoje visi trys, jei tik ji
    DS> įvyks.
    DS> Kalbėsiu apie savą gyvenimo suvokimą (filosofiniai
    DS> klausimai), jei tik kam tai įdomu. Jei kas nori apie
    DS> ką nors konkrečiai paklausti, prašau atsiųsti
    DS> klausimus, jei sugebėsiu, atsakysiu.
    DS> Vilius norėtų išgirsti apie LINUX lietuvizaciją.
    DS> Laukiame iš organizatorių kelmiškių tikslių sueigos
    DS> koordinačių (laikas, vieta).
    DS> Iki susitikimo.

    DS> Dalia
    DS> Anykščiai    DS> --- Raimundas Vaitkevicius <r.vaitkevicius@...>
    DS> wrote:
    >> Sveiki,
    >>
    >> ačiū Valdui, kad neužmiršo Kelmėje planuoto
    >> susitikimo.
    >>
    >> Vakar grįžau iš Lietuvos kompiuterininkų sąjungos
    >> Mokymosi sekcijos
    >> sueigos Vilkaviškyje. Bet esu pasiruošęs šį
    >> šeštadienį dalyvauti ir
    >> Kelmėje, jei susiorganizuosime.
    >>
    >> Pirmiausia reikėtų, turbūt, žinoti:
    >>
    >> kas dar nori dalyvauti?
    >> ko nori planuojantys dalyvauti?
    >> ką jie galėtų padaryti (parodyti, papasakoti)
    >> susitikimo metu?
    >>
    >> Yra daug pradėtų darbų, krypčių, judančių į priekį
    >> labai įvairiu greičiu.
    >> Apie tai būtų gerai pasišnekėti. Atrodo, būtų
    >> tikslinga diskusija apie
    >> "virtuves" (Andriaus pasiūlyta prasme) Internete.
    >> Pvz.:
    >>
    >> kada tikslinga perkelti savo darbą į Intenetą, o
    >> kada ne? (Turbūt, per
    >> drąsu būtų sakyti, kad visada tikslinga).
    >> Kuriuos savo darbus galima perkelti į Internetą, o
    >> kurių negalima ar
    >> neapsimoka?
    >> Kokie savo darbo perkėlimo į "virtuvę" Internete
    >> privalumai ir trūkumai
    >> (turbūt, negalima būtų sakyti, kad yra vien tik
    >> privalumai)?
    >> Kokios yra pagrindinės kliūtys, kurias reikia
    >> įveikti?
    >>
    >> Laukiu kitų nuomonių. Visų pirma reikėtų žinoti, kas
    >> dalyvaus.
    >>
    >> Raimundas
    >> ====================================
    >>
    >> Raimundas Vaitkevičius
    >> Kaunas, VDU
    >>
    >>
    >> ----- Original Message -----
    >> From: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
    >> To: <minciu_sodas_lt@yahoogroups.com>
    >> Sent: Sunday, March 10, 2002 2:02 PM
    >> Subject: [Minciu_sodas_LT] Kelmes sueiga
    >>
    >>
    >> > Persiunciu Valdo Rutkuno laiska. Labas, Valdai!
    >> Andrius
    >> >
    >> > Sveikinu visus su pavasariu!
    >> > Kurį laiką buvo sugedęs kompiuteris, apturėjau
    >> saugomos informacijos
    >> > sunaikinimą, buvau atitrūkęs nuo minčių sodo.
    >> > Kauno sueigoje kalbėjom apie kitą susitikimą
    >> Kelmėje kovo 16d.
    >> > Sutariau gauti
    >> > Kelmės J.Graičiūno gimnazijos kompiuterių klasę.
    >> Internetinis ryšys
    >> > yra.
    >> > Laukiu nuomonių ir pasiūlymų.
    >> >
    >> > Valdas Rutkūnas
   • Bronius Tamulynas
    Sveiki, As vaziuoju i Kelmę.Reikia tartis su kitais Kaunieciais ar vel su Ryciu, jei jis vaziuos. Ir zinoma laikas..... Kada.... kiek truks.....? su
    Message 3 of 7 , Mar 13, 2002
    • 0 Attachment
     Sveiki,
     As vaziuoju i Kelmę.Reikia tartis su kitais Kaunieciais
     ar vel su Ryciu, jei jis vaziuos. Ir zinoma laikas.....
     Kada.... kiek truks.....?

     su linkėjimais
     Bronius
    • Raimundas Vaitkevicius
     Sveiki, manau, kad organizuojant šį susitikimą svarbiausia turėtų būti kelmiškių nuomonė. Laukiame iš Valdo, ką jis pasakys. Taip pat būtų gerai
     Message 4 of 7 , Mar 14, 2002
     • 0 Attachment
      Sveiki,

      manau, kad organizuojant šį susitikimą svarbiausia turėtų būti kelmiškių
      nuomonė. Laukiame iš Valdo, ką jis pasakys. Taip pat būtų gerai žinoti
      Valdo telefonus, o gal kas iš mūsų žino?

      Pradžiai siūlau tokį variantą:

      10 - 11 val. suvažiavimas.
      11-19 val. darbas (kas skubės, galės ir anksčiau išvažiuoti).

      Kažkuriuo metu reikėtų 1 val. pietų pertraukos. O gal ir 2 val., kad
      galėtume dar ką nors įdomaus Kelmėje pamatyti.

      Galbūt, būtų galimas ir variantas su nakvyne. Dirbant ilgiau ir
      išsiskirstant sekmadienio pradžioje. Rugsėjo mėnesį Kelmėje buvo
      susitikusi LIKS Mokymosi sekcija ir mes vieną naktį nakvojome bendrabutyje
      prie Kražantės mokyklos. Bet nežinau, ar tai dabar būtų įmanoma. Valdas
      turėtų pasakyti. Be to, neaišku, ar mes patys norėtume ir galėtume likti
      iki sekmadienio. Gal palaukim, ką Valdas pasakys. O kol kas galime
      pagalvoti apie susitikimo programą.

      Raimundas
      r.vaitkevicius@...


      Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com writes:
      > Sveiki,
      >
      > Mes su Edmu taip pat planuojam atvažiuoti, tuo labiau kad proga
      > palanki - arti :)
      >
      > Belieka tik sužinoti kur ir kada vyks sueiga.
      >
      > Besidomintiems Flash-u (ir ne tik) , ypač Viliui siūlau aplankyti
      > www.dreams.lt . Ten kol kas veikia tik angliška dalis, bet tai tikrai
      > įspūdinga. Tai turbūt pats kiečiausiais lietuviškas Flash puslapis,
      > nenustebčiau, jei jis laimėtų prizą ir kokiam nors Europos konkurse.
      > Be to ten pilna idėjų kaip atskleisti savo originalumą...
      >
      >
      > Saidas mailto:Said@...
      >
      >
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.