Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Genocidai ir Holokaustas Lietuvoje

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Dariau, Vygantai, Raimundai, Ačiū už laiškus man šia rūpima tema. Ji man tapo opi prieš pora mėnesių kai beieškodamas naujienų apie mūsų
  Message 1 of 1 , Sep 25, 2012
   Dariau, Vygantai, Raimundai,

   Ačiū už laiškus man šia rūpima tema. Ji man tapo opi prieš pora mėnesių
   kai beieškodamas naujienų apie mūsų olimpiečius užklydau ant litvakų
   straipsnio. Išeivijoje litvakai ir lietuviai neranda bendros kalbos, o
   straipsnyje kaltino Lietuvos ambasadą ir vieną žydą, kad bendradarbiauja
   renkant aukas žydų kapų tvarkymui, nesiderinant su žydų bendruomene. Dar
   vienas leptelėjo, kad lietuviai išžudė visus Lietuvos žydus, tai aš
   nuolankiai paprieštaravau, kad ne vien lietuviai žudė. Taip ir prirašėme
   trisdešimt komentarų, bet vis tiek kultūringiau, kaip kad Delfi, ir su
   vienu litvaku Grant Gochin susidraugavau per Facebook. Ir berašydamas
   pastebėjau jog lietuviškoje Vikipedijoje, turinčioje daugiau kaip 150,000
   straipsnių, neradau nė vieno sakinio apie Holokaustą Lietuvoje. Tai mane
   suglumino, kad nesirūpiname litvakais, jų išgyventomis nuoskriaudomis,
   mūsų santykiais, istorine tiesa. Ir kai pasiryžau rašyti, sulaukiau
   ištrynimų, pamokymų, suabejojimų, pasiūlymų išeiti, bet jau viskas aprimo
   ir rašau sau toliau.
   http://lt.wikipedia.org/wiki/Holokaustas_Lietuvoje
   http://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Holokaustas_Lietuvoje

   Išmokstu, kad nėra taip, kaip įsivaizdavau.

   Įsivaizdavau, kad žudymas vyko per eilę metų ir būtent geto žydų. Iš
   tikrųjų, 75% žydų buvo išžudyti per kelis mėnesius 1941 m. Lietuva buvo
   pirma šalis patyrusi tokį visuotinį žydų išžudymą. Tai įvyko prieš 1942
   m. Vansė konferenciją kurioje naciai nusprendė, kaip išžudys Europos
   žydus, ir jie mokėsi būtent iš patirties Lietuvoje.

   Įsivaizdavau, kaip tūkstančiai vokiečių verčia kelis lietuvius žudyti. O
   iš tikrųjų... žmonių naikinimui vokiečių SS sukūrė operatyvines grupes,
   kurios lydėjo armijų grupes ir pirmiausiai naikino partizanus ir komunistų
   komisarus, kaip kad Hitleris įsakė. A operatyvinei grupei priklausė 1000
   žmonių. Ji lydėjo Šiaurės armijų grupę per Baltijos valstybęs link
   Leningrado. Lietuvoje liko 3/A operatyvinis būrys susidarantis iš maždaug
   100 žmonių. Iš to būrio sudarė Hamano skrajojantį būrį, turintį 10
   žmonių.
   http://lt.wikipedia.org/wiki/Hamano_skrajojantis_b%c5%abrys
   Tai tas 10 vokiečių būrys sugebėjo per maždaug 70 dienų išžudyti 70,000
   žydų, jų tarpe visus Lietuvos provincijos žydus. Jie sugebėjo dėl to, kad
   Lietuvos saugumo policijos vadovas Vytautas Reivytis - būtent kaip
   lietuvis - nurodydavo vietovių policijoms sugaudyti visus žydus, kokį
   tūkstantį, nuvaryti į kareivines ar sinagogą ar apleistą pastatą, juos
   išprievartauti ir laužyti iki visiško paklusnumo. Tada atvažiuodavo pora
   sunkvežimių iš Kauno su Hamano skrajojančiu būriu ir su keliasdešimt
   lietuvių iš Tautos Darbo Apsaugos bataliono. Varydavo kelis kilometrus į
   mišką ar lauką, versdavo juos iškasti sau duobę, ir sušaudydavo, kartais
   sulaukę svečių - burmistro, kunigo ar mokyklos direktoriaus. Ir taip
   išžudė 200 žydų bendruomenių.

   Įsivaizduodavau, kad negalėjo būti lietuvių dalinių, visur maišėsi
   vokiečiai, o iš tikrųjų Tautos Darbo Apsaugos batalionas buvo vadovaujamas
   lietuvių ir tik lietuvių, jie gana savarankiškai tvarkėsi, tūkstančiai
   lietuvių.

   Įsivaizdavau, kad tik lietuvių padugnės žudydavo. O iš tikrųjų, iškyla
   priešingas vaizdas. Lietuvių daliniams ir policijai vadovavo šaunuoliai,
   kietekai, karininkai, policininkai ir ypač karo aviacijos lakūnai, kas
   tais Dariaus ir Girėno laikais buvo vos ne astronautai.

   Įsivaizdavau, kad lietuviai nesąmoningai įklimpo į žudynes. Tiriu ir
   matau, iš dalies taip, o iš dalies ne. Dar prieš karą, 1938 metais grupė
   voldemarininkų prašė paramos iš Vokietijos rengti pogromus Lietuvoje.
   Voldemarininkai vaidino svarbų vaidmenį Lietuvių aktyvistų fronte ir 1941
   m. birželio sukilime. O jie surengė pučą prieš Lietuvos laikinąją
   vyriausybę ir Kauno karo komendantą Jurgį Bobelį, kurie (kaip kad ir
   Vokietijos kariuomenė) pritarė tūkstančių žydų komunistų (ar galimų
   komunistų) sušaudymui be teismo, bet vis dėl to nepritarė besąlygiškam
   moterų ir vaikų ir nepriklausomybės kovų veteranų išžudymui. Tad
   voldemarininkai liepos 23-24 d. surengė pučą kurio dėka jie nušalino Kauno
   karo komendantą, Tautos darbo apsaugos bataliono vadą ir Lietuvos saugumo
   policjos vadą ir jų vietoje pastatė savo žmones, lietuvius, tokius kurie
   drąsiai palaikė visuotinį žudymą. Ir voldemarininkų pučas turėjo gana
   platų palaikymą lietuvių karių tarpe. Ir po pučo voldemarininkai grynino
   kadrus, taip kad iš bataliono pasitraukė visi nepatenkinti žudymo
   politika, ir liko lietuvių išgryninti lietuviai.

   Taip kad per kelis mėnesius buvo išžudyta didesnė dalis Lietuvos žydų.
   Hitleris šito neįsakė, kiek žinom, ir greičiausiai šito nenorėjo, nes jam
   kaip tik paranku turėti ką pažeminti. Šitą sugalvojo vokiečių SS
   karjeristai (Heydrichas, Štalekeris, Jėgeris) ir Lietuvos voldemarininkai,
   kuriems tiko Lietuva be žydų. Ir atsirėmė į pakankamai platų sluoksnį
   lietuvių pasiruošusių žudyti, ar talkininkauti, ypač pasisavinant žydų
   nuosavybę.

   Įsivaizdavau, kad mes lietuviai domimės istorine tiesa; kad mums gaila
   žydų; bet gal taip nėra; bet gal taip bus. Tad ir rašau.

   Džiaugiamės kada lietuviai laimi krepšinį. Bet tikri sergėjai pergyvena,
   kada pralaimiame. Ir manau, panašiai, tikri patrijotai pergyvena, kai
   mums nesiseka, ir ieško, kaip taisytis, kaip išsikapstyti.

   Dariau, genocidas tarptautinėje teisėje suprantamas labai plačiai:
   http://lt.wikipedia.org/wiki/Genocidas
   siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors
   nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei:
   tokios grupės narių žudymas;
   sunkūs kūno sužalojimai ar psichinės traumos;
   tyčinis tokių gyvenimo sąlygų tai grupei sudarymas, dėl kurių visi jos
   nariai ar dalis jų žūtų;
   priemonių, ribojančių tai grupei priklausančių žmonių gimstamumą, taikymas;
   prievartinis vienos grupės vaikų perdavimas kitai grupei.

   Aš asmeniškai rūšiuoju tautos naikinimo lygmenis. Viena yra nutautinti
   žmones (tai gali ir nebūti genocidas), kita yra juos žeminti ir menkinti,
   slopinti, skriausti, paneigti; juos iškeldinti ar išvaryti ("etninis
   valymas"); juos marinti; jų šviesuomenę ištremti ar išžudyti; bet dar
   kitas lygis yra visiškas "išrovimas", kada išžudomi ir vaikai, išžudomi
   genai, kada neįmanoma persikrikštyti, neįmanoma nutautėti, neįmanoma
   prisiplakti ar padlaižiauti, neįmanoma išsipirkti, nes esi tiesiog
   genetiškai pasmerktas. Toks ir buvo Holokaustas. Mus JAV mokė, ir aš
   sutinku, kad jis iš esmės skiriasi nuo lietuvių ar palestiniečių ar
   ukrainiečių ar daugybės kitų išgyventų siaubų, jisai siaubų siaubas.

   Raimundai, ačiū už laiškus ir pastabas. Ačiū, nepastebėjau kad yra du,
   trys Algirdai Klimaičiai, tad straipsnius pataisiau, patvarkiau:
   http://lt.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Klimaitis

   O man rūpi, kadangi esu ne šiaip lietuvis, o sąmoningas lietuvis, kuris
   galėjo būti kaliforniečiu, bet visgi rinkosi būti lietuviu (ir ne vien),
   man rūpi, kas tokia per lietuvių tauta, prisidėjusi prie savo žydų
   išžudymo, kad aš asmeniškai rinkčiausi jai priklausyti? Kas ji tokia?
   Nu, tikiu, pirmiausiai nebijanti tiesos, ar bent, aš nebijau. Ir
   sugebanti užjausti nuskriaustuosius. Jau vien tai daug. Užtat gilinuosi,
   kadangi atsakau už skolas tos įmonės (UAB Lietuva) kurios akcijų aš pirkau
   ir tikiu dar pirkti.

   Dariau, dar pridedu Liudo Truskos pasisakymą apie Lietuvos žydų (ne)
   dalyvavimą Sovietų okupacijoje. Jisai vadovavo pakomisei ištirti
   sovietinius nusikaltimus Lietuvoje.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas, ms@..., (773) 306-3807

   ---------------------------

   http://www.genocid.lt/GRTD/Konferencijos/lietuvi.htm

   Liudas Truska:

   Nuomonė, kad žydai nusikalto Lietuvai pirmuoju sovietmečiu - 1940… metais,
   yra labai giliai įsišaknijusi ir kone visuotinė. Aš net drįsčiau
   tvirtinti, kad jeigu ne 100, tai 95% lietuvių galvoja, kad žydai daugiau
   ar mažiau nusikalto lietuviams pirmuoju sovietmečiu. Aš irgi taip
   galvojau. Ir kada aš ėmiausi specialiai tyrinėti šitą temą, manęs laukė
   kartus nusivylimas, kaip lietuvio nusivylimas, kada aš pamačiau, kad jokio
   ypatingo žydų vaidmens nebuvo. Ir netgi tas mitas net šviesių žmonių
   galvose, štai, sakykime, tikrai demokratas, diplomatas Balutis arba …
   demokratinių pažiūrų Vincas Krėvė, arba štai tikrai jau Zenonas…
   laikinosios Vyriausybės ryšininkas su vokiečių įstaigomis, kuris bene
   vienintelis tada suvokė momento atsakingumą, istorijai atsakingumą ir
   bandė įtikinti laikinąją Vyriausybę, kad reikia pasmerkti, viešai
   pasmerkti nacių pradėtas žydų žudynes, atsiriboti nuo jų, tai net ir jis,
   kaip rodo jo pokario metų rašiniai, emigracijoje paskelbti jo paskutinysis
   straipsnis … apie lietuvių žydų santykius prieš pat mirtį, ir jis vis tiek
   prikiša žydams, kad jie, na, nusikalto lietuviams pirmuoju sovietmečiu.
   Yra apie tai rašyta daug išeivijoje daugiausia, ir ten mes kone kiekvienam
   tokiam rašiny užtiksime tvirtinimus, jog žydai griovė nepriklausomą
   Lietuvą komunistų partijos eilėse būdami, jie pasikvietė Raudonąją Armiją,
   jie sovietizavo Lietuvą, jų buvo pilna visur represinėse struktūrose, kad
   jie kankino, trėmė, žudė lietuvius ir, žodžiu, pirmuoju sovietmečiu jie
   taip jau nusikalto, kad tolesnis bendradarbiavimas su jais jau tikrai yra
   neįmanomas. Tai aš per daug nesigilindamas į statistiką, vis dėlto kadangi
   mano tema yra apie tai, tai kai kuriuos faktus pateiksiu. Štai, be abejo,
   nepriklausomybės netektį nulėmė Molotovo-Ribbentropo paktas. Bet tą
   baisią, gėdingą kapituliaciją, kai net nebuvo įvardyta agresija,
   nepareikšta jokio protesto, besąlygiškai priimtas ultimatumas ir mūsų
   valstybės vyrai Ministras Pirmininkas einąs Prezidento pareigas Merkys,
   užsienio reikalų ministras Urbšys ėmėsi teisinti okupaciją. Tai būtent
   toje mūsų vadovybėje, kuri paliko tokią juodą dėmę Lietuvos istorijoje,
   nebuvo nė vieno žydo. Toliau, liaudies vyriausybėje, kolaboracinėje
   liaudies vyriausybėje tebuvo vienas žydas - sveikatos apsaugos ministras
   Koganas. Bet sutikite, kad Sveikatos ministerija - tai ne Vidaus reikalų,
   ne Krašto apsaugos, ne Teisingumo ministerija. Liaudies Seimo … Seimas.
   Sudaryta vyriausioji rinkimų komisija, kurie tiesiogiai falsifikavo
   rinkimų rezultatus. Jos visi penki nariai buvo lietuviai: Junka,
   Domaševičius, Kvietkauskas, Bulota ir … Nė vieno žydo. Nė vieno žydo.
   Dabar toliau, Liaudies Seimas, kuris priėmė “istorinius”, istorinius iš
   tikrųjų… iš 78 jo narių - 4 žydai. Tada žydai sudarė maždaug apie … su
   Vilniumi apie 8% visų Lietuvos gyventojų. Beje, sprendžiant apie žydų
   vaidmenį struktūrose, negalima remtis vien tik žydų procentų visame
   Lietuvos gyventojų skaičiu…, reikia žiūrėti, kiek buvo žydų tarp miestų
   gyventojų. Juk aktyviausi buvo ir yra pilietiškai aktyviausi yra miestų
   gyventojai. Tarp miestų gyventojų žydai sudarė iki 20% visų gyventojų.
   Delegacijoje, kurią Liaudies Seimas išsiuntė į Maskvą “parvežti saulės”,
   iš 20 narių buvo vienas žydas, LKP antrasis sekretorius Adomas…. LKP
   sudėtis. Kalbėjo mano kolegė N.Maslauskienė. Priminsiu tiktai, kad 1941
   metų biržely žydai sudarė 12,5% visų LKP narių. Taip, Kaune, ten, žinoma,
   buvo kitoks santykis. Bet aš visos Lietuvos mastu… Svarbiausia valdžia
   partinė, LKP Centro komitete 1941 metų pavasarį tarp 47 jo narių žydų buvo
   5. O biure, CK svarbiausia įstaiga yra biuras, kuris nuolat posėdžiauja,
   CK tai susirenka porą kartų per metus į plenumus, tai biure iš 11, tada
   buvo mažas, 11 LKP CK biuras turėjo narių, buvo tiktai vienas žydas -
   Meskupas. CK aparate tarp CK skyrių sektorių viršininkų bei jų pavaduotojų
   tai iš 25 tokių aukščiausio rango pareigūnų buvo 4 lietuviai, 5 vietiniai
   žydai, 16 iš Sovietų Sąjungos atsiųstų kadrų, rusakalbių, tarp kurių buvo
   du Rusijos žydai.

   Iš apskričių komitetų sekretorių, pirmųjų, antrųjų sekretorių (dar ne
   visai buvo sukomplektuota iki karo), iš 56 partkomų sekretorių žydų buvo
   3. Būtent Vilniuje antrasis sekretorius Vinickis, Šiaulių pirmasis
   sekretorius Kleineris, Trakų apskrities antrasis sekretorius Šadevičius -
   ir viskas. Iš 119 valsčių partorgų žydų - 5. Komjaunime žydų vaidmuo buvo
   didesnis, komjaunime 1941 metų pavasarį, karo išvakarėse, žydai sudarė
   17,5% visų komjaunuolių. Liaudies komisarų taryboje arba Ministrų Taryboje
   visą laiką būdavo keli žydai, keitėsi, sudėtis buvo labai nepastovi. Štai
   1941 metų pavasarį iš 49 liaudies komisarų bei jų pavaduotojų, ministrų ir
   pavaduotojų buvo 26 lietuviai, 18 rusų ir 5 žydai, vienas buvo pramonės
   ministras ir 4 ministrų pavaduotojai. Iš 54 miestų bei apskričių vykdomųjų
   komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų žydo - nė vieno.

   Labai svarbu, žinoma, represinės struktūros. 1940 metų vasarą, rudenį žydų
   vaidmuo NKVD buvo iš tikrųjų nemažas. 1940 metų rugsėjo pradžioje net 26%
   visų NKVD darbuotojų centre, Kaune ministerijoje, buvo žydai, tačiau
   pradėjus masiškai siųsti kadrus iš Sovietų Sąjungos žydų bei lietuvių
   santykis labai sparčiai mažėjo. 1941 metų pavasarį, karo išvakarėse, jau
   apie 80% represinių struktūrų (atsirado NKGB iš NKVD sudėties, NKVD
   funkcijos susiaurėjo), vadovaujančių NKGB darbuotojų buvo nevietiniai,
   atsiųsti iš Maskvos: rusai, šiek tiek ukrainiečių, baltarusių, čiuvašų, o
   NKGB viršūnėje tarp aukštųjų pareigūnų buvo 5 - 6 žydai, kurių pavardes
   mes visą laiką linksniuojame. Tai, žinoma, S.Rozauskas - Tardymo skyriaus
   viršininkas, D.Todesas - Slaptojo politinio skyriaus viršininkas,
   A.Slavinas - Kontržvalgybos skyriaus poskyrio viršininkas, Levitacas -
   poskyrio viršininkas, N.Karpis - Administracinio ūkinio skyriaus
   viršininkas. Štai ir viskas. Čia ministerijoje Kaune. NKGB Vilniaus
   valdyboje (antras padalinys savo reikšme) iš 118 darbuotojų buvo tik 12
   vietinių: maždaug 6 lietuviai, 6 - žydai, visi kiti, 112, atsiųsti iš
   Rusijos. 1941 metų pavasarį tarp NKGB apskričių skyrių viršininkų ir jų
   pavaduotojų nebuvo nė vieno žydo. Tai duomenys, kai 1941 metų trėmimo
   išvakarėse buvo sudarytas centrinis operatyvinis štabas vadovauti trėmimo
   operacijai ir apskričių vietiniai štabai. Iš 7 respublikinio štabo narių
   žydų nebuvo nė vieno, o apskrityse, miestuose, vietinėse operatyvinėse
   tarnybose, iš esmės štabuose, buvo maždaug 5 - 6 žydai iš 75.   ------------------------------

   Sveikas Andriau,

   Sovietams okupavus Lietuvą 1940 metais visi siekiantys karjeros ir naudos
   prisidėjo prie sovietų valdžios. Padėjo įsikurti okupacinei valdžiai,
   padėjo sudarinėti nepritariančių okupacijai sąrašus, dalyvavo
   organizuojant trėmimus. Labai nemaža dalis tokių prisitaikėlių ir buvo
   žydeliai, jie prie visų valdžių prisitaiko ir sulenda į valdžią. Didžiają
   daugumą sovietų valdžios viršūnėlių jie ir sudarė.

   Taip radosi daug žmonių nepatenkintu trėmimais ir represijomis. Vokiečiams
   okupavus Lietuvą prasidėjo atvirkštinis procesas - buvo pradėti gaudyti
   sovietų pakalikai. Kliuvo ir žydams, tačiau jie ne vieninteliai buvo
   gaudomi ir žudomi, tas pat buvo taikoma ir rusams, ir lenkams, ir
   lietuviams. Tačiau tai niekam neįdomu, nes jie ne "išrinktoji tauta".

   Kaltinant lietuvius, sovietų okupantų pakalikų žudymu, daroma klaida -
   primetamas kažkokios tautos išskirtinumas. Lietuviai ir po karo žudė
   sovietų pareigūnus ir jų pakalikus (tame tarpe ir žydus). Tačiau čia jie
   jau didvyriai, partizanai, laisvės kovotojai. O koks skirtumas tarp tų,
   žudžiusių okupantų pakalikus karo metu ir po karo?

   Vokiečiai išlaisvino Lietuvą nuo sovietų okupacijos, po to sovietai
   išlaisvino nuo vokiečių okupacijos, dabar patys išsilaisvinom iš sovietų
   ir vėl sulindom į kažkokią sąjungą, kuri ir toliau diktuoja ką ir kaip
   daryti :))))) Lietuva tik žaisliukas gudriose rankose :)))) Kada mes patys
   ką sprendėm, kas leido?

   Visais laikais buvo iškrypėlių ir žudikų, ir šiandien pilni jų kalėjimai,
   tačiau visą Lietuvių Tautą vadinti žydšaudžiais niekaip negalima. Čia
   nusikaltimas prieš Lietuvių Tautą.
   Mano senelis nežudė, tėvas nežudė ir aš nežudau. O jei kieno seneliai ką
   ir žudė, tai aš nenešu už tai jokios atsakomybės ir niekam nieko
   neskolingas, kaip ir visi kiti Lietuvoje gyvenantys.

   Andriau, norėčiau paklausti - ar galima vadinti genocidu tą faktą:
   1932-1933 metų žiemą sovietai badu numarino nuo 7 iki 10 milijonų
   ukrainiečių (dar ir dabar negali suskaičiuoti kiek iš tikro). Čekistai
   atėmė visą maistą, girnas, mėsmales ir žmones marino lėta mirtimi.
   O gal toks skaičius per mažas, kad tai vadinti genocidu?

   Pagarbiai,
   Darius Šlapakauskas

   ---------------------------------

   sveiki,
   beje, norėčiau pasidomėti, gal kas turi kokių straipsnių nuorodų apie
   tyrimus, padarytus apie tai kiek ir kokių koncentracijos stovyklų veikė ir
   tebeveikia Izraelyje? kiek jie AMERIKONŲ raketomis, tankais ir automatais
   išsprogdino, ištraiškė aplinkinių tautų moterų ir vaikų per visą savo
   "išsivadavimo" keliasdešimtmetį?
   ačiū už vienašališką požiūrį
   vygantas vėjas

   ---------------------------------

   ir dar iš pateiktos Lietuvoje vykdyto holokausto medžiagos gan nesunku
   suskaičiuoti, jog toje žydų naikinimo akcijoje dalyvavo ne daugiau 1000
   asmenų. toks procentas dvasinių išgamų lengvai atsirastų bet kurioje
   tautoje. todėl kaltinti lietuvių tautą žydų naikinimu yra mažų mažiausia
   tendencinga. mano seneliai yra suteikę pagalbą ir žydų sprunkančiai šeimai
   ir kokį tai rusų kareivėlį per naktį klojime apnakvindyno, o ir vokiečiams
   vandens iš šulinio neatsakė. tai kas jie tuomet tokie? ar taip
   besielgusius žmones, kurių ,manau, buvo absoliuti dauguma, dabar reikia
   tepti visokių kolaborantų, žydšaudžių, nacionalistų ir kt., etiketėmis?
   buvo tuo metu Lietuvoje daug ko. ar tikrai visos žaizdos taip jau užgijo,
   kad reikėtų kalifornijos pliažų augintiniui dabar visą tai vėl drąskyti?

   Vygantas Vėjas

   ---------------------------------

   vat, gerbiamieji, "smagus straipsnelis" apie tai kas nutylima, kai kita
   kryptimi kuo garsiau šaukiama:
   http://radikaliai.lt/radikaliai/1090-30-metu-po-sabros-ir-satilos-skerdyniu-pasaulio-ir-popieziaus-abejingumas

   --
   Vygantas Vėjas

   ---------------------------------

   Laba diena,

   angliška vikipedija pateikia tokią informaciją apie šį įvykį:

   " The Sabra and Shatila massacre was the slaughter of between 762 and
   3,500 Palestinian and Lebanese Shiite civilians, by a Lebanese Christian
   Phalangist militia, in the Sabra and Shatila Palestinian refugee camps in
   Beirut, Lebanon between September 16 and September 18, 1982, during the
   Lebanese civil war. "

   Raimundas Vaitkevičius


   ---------------------------------

   Sveikas, Andriau,

   dar sugrįžtu prie holokausto Lietuvoje temos. Galvojau apie tai ir noriu
   trumpai išdėstyti savo poziciją. Holokaustas, taip pat ir XX amžiaus
   okupacijos, trėmimai, pokario įvykiai - visa tai yra dar neužgijusios
   Lietuvos žaizdos. Tai sunkūs klausimai, susiję su dabarties įvykiais, su
   politika, su daugelio dabar gyvenančių žmonių interesais. Dažnai tokie
   klausimai sukelia emocines reakcijas. Visai bešališkai tai svarstyti kol
   kas turbūt nelabai įmanoma.

   Aš holokausto temoje jaučiuosi tik eiliniu piliečiu, nemanau, kad galėčiau
   ką ypatingo pasakyti. Kaip ir daugelis gyvenančių Lietuvoje, nuo vaikystės
   girdėjau apie tai pasakojant, skaičiau knygose ir straipsniuose, mačiau
   muziejuose, nuotraukose ir filmuose, mačiau palaidojimo vietas.
   Pagrindiniai įvykiai lyg ir aiškūs, o giliau nagrinėjant, žinoma,
   atsiranda spragos ir neaiškumai. Pvz., vertinant konkrečių žmonių ir
   organizacijų vaidmenį.

   Gerai, kad vikipedijoje jau yra pirmas "Holokausto Lietuvoje" variantas.
   Reikia manyti, jis bus tobulinamas. Apskritai lietuviška vikipedija dar
   atrodo gana žalia, joje daug ko trūksta.

   Linkėjimai visiems ir visoms

   Raimundas Vaitkevičius
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.