Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Lietuvos šalininkai

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Juozai, Dariau, Ačiū už laiškus! Abu panaudojote žodį ginti . Tad gal tiktų dažniau sakyti Lietuvos gynėjas ? Tada nepainiotumėme su lietuvybe ar
  Message 1 of 7 , May 6, 2011
   Juozai, Dariau, Ačiū už laiškus! Abu panaudojote žodį "ginti". Tad gal
   tiktų dažniau sakyti "Lietuvos gynėjas"? Tada nepainiotumėme su lietuvybe
   ar lietuviška kilme. Juk tiek lietuvis, tiek kitatautis gali būti
   gynėjas, gali būti engėjas, skriaudėjas, išdavikas. Andrius


   Juozas Budzinauskas:

   Patriotas Įdomus ir geras žodis,nors ir tarptautinis...Prasmė gal verstųsi
   į tėvo šalį mylintis,saugojantis,ginantis...Turim žodžius Žemietis,
   Kraštietis, Lietuvninkas, Lietuvis, Tautietis... Ir
   kiti...Tautietis(Tautininkas) gal geriausiai atitiktų šią reikšmę, bet juk
   pagal dabartinį suvokimą yra daug savę laikančių Lietuvos patriotų ir ne
   lietuvių..Šalis mano suvokimu turi truputį gretimo krašto ,ne
   tėvynės,gimtinės, prasmes..
   Manau turėtų gerai pamąstyti kalbininkai kaip šiuos senai mūsų kalboje
   prigijusius žodžius išversti Lietuviškai..Iš tikrųjų ir ar verta...Gal
   mąstant truputį švariau Lietuviškai ir nereik nelietuviškų tarptautinių
   sąvokų...


   Darius Slapakauskas:

   Yra ir toks lietuviškas žodis - pilietis. Tai pilėnas, pilies gyventojas,
   pilies gynėjas. Kiekvienas ginam savo pilį. Na kas negina, tas jau turi
   kitokį pavadinimą :))))))

   2011/3/23 Andrius Kulikauskas <ms@...>

   > > Stengiuos lietuviškai kalbėti ir mąstyti. Kai susiduriu su svetimybe,
   > > ypač giliai įsišaknijusia, pagalvoju, kuo ja pakeisti. Juk lietuviškas
   > > žodis būna skaidrus, turiningas, aiškus, paprastas.
   > >
   > > Vietoj "kultūros" sakau "bendrystė" ir man daug aiškiau, ko noriu:
   > > bendros aplinkos, bendro supratimo, bendrų vertybių, bendros kūrybos,
   > > bendro gyvenimo.
   > >
   > > Žodis "patriotas" man visada keistai skamba lietuviškai. Tai lotynų
   > > kalbos žodis. Mūsų protėviai tikrai nebuvo "patriotai". Gal jiems
   > > tokia sąvoka buvo visiškai nereikalinga. Užtat ji man skamba netikra,
   > > primesta.
   > >
   > > Šiandien prisiminiau žodį "šalininkas" ir supratau, tą patį reiškia,
   > > kaip patriotas, tik paprasčiau ir žmoniškiau. Žodis "patriotas"
   > > neturiningas, užtat skamba keistai, tarsi tas patriotas iš savo patrios
   > > sęmtųsi didybės, matyt, pats jos neturėdamas. Ogi šalininkas,
   > > priešingai, palaiko savo šalį. Ir gali palaikyti ne vieną šalį. Aišku,
   > > palaiko šališkai. Tad iš karto viskas aišku, paprasta ir lietuviška.
   > >
   > > Įsivaizduoju Lietuvos šalininkų eitynes.
   > >
   > > Pridedu Andriaus Mamontovo atsiųstą nuorodą, kviečiančią ruoštis Gatvės
   > > muzikos dienai, gegužės 7tą d., 2011:
   > > http://www.youtube.com/watch?v=zXGDsWLm5zA
   > >
   > > Linkėjimai iš Čikagos! Pavasariški orai.
   > >
   > > Andrius
   > >
   > > Andrius Kulikauskas
   > > http://www.selflearners.net
   > > ms@...
   > > (773) 306-3807
   > > Twitter: @selflearners
   > >
  • Darius Slapakauskas
   Lietuva lietuviams, Rusija - rusams, Kinija - kiniečiams, Lenkija - lenkams. Tai teritorijos iš kurių mes kile, kurias mes saugom kaip savas. Niekas kitas
   Message 2 of 7 , May 9, 2011
    Lietuva lietuviams, Rusija - rusams, Kinija - kinie�iams, Lenkija - lenkams.
    Tai teritorijos i� kuri� mes kile, kurias mes saugom kaip savas. Niekas
    kitas nesaugos m�s� �akn�. Nemanau, kad lenkams ar rusams r�p�tu lietuvyb�s
    i�saugojimas. Tai m�s� reikalas, kaip ir man ner�pi ar lenkai saugo
    lenki�kum� Lenkijoje.

    Lietuva tai �em�, vienintel� vieta, kurioje mes turim galimyb� i�likti
    lietuviais, puosel�ti savo tradicijas, savo vaikus aukl�ti lietuviais.
    Nema�iau, kad Amerikoje, ar kur kitur, tre�ia ar ketvirta karta lietuvi�,
    r�pintusi savo kra�tu, jiems tas "savas" jau kitur. Gal tik egzotikos
    sumetimais sav� vadina lietuviais, bet ne daugiau, jie Lietuvos ginti jau
    neis.

    Panaudojau �od� "ginti", nes neginamas, nepuosel�jamas dalykas i�nyksta,
    kaip ir nelaistoma g�l�. O mes nykstam ir labai neblogais tempais.

    K� gyn� m�s� prot�viai? �em�, galimyb� kurtis, tvarkytis savo gyvenimus,
    galimyb� i�gyventi. Dabar i�gyvenimas visai nesiejamas su ka�kokia
    teritorija, jis siejamas su galimybe u�sidirbti pinigo, kaip vienintelio
    i�gyvenimo �altinio. Tod�l visi�kai nesvarbu kokioje valstyb�je tai bus
    daroma. Taip ir i�silakstom, o � m�s� viet� atva�iuos tie, kuriems �ia
    lengviau nei savo kra�te.

    Viskas daroma d�l pinigo, n�ra kit� tiksl�. Kam tada apsimetin�ti, kad r�pi
    Lietuva, lietuvyb�, Lietuvos �em�, m�s� garbinga istorija. Kam gali r�p�ti
    Lietuvos Nepriklausomyb�? Kokia i� to nauda? Kam i� vis �ven�iam ka�kokias
    Kovo 11, ar Vasario 16? I�siparduodam Lietuvos �emes u�sienie�iams, nors
    trumpai geriau pagyvensim. Po m�s� nors ir tvanas. Kam r�pi k� an�kai veiks?
    Kam sarmata prie� prot�vius? Pagal tai kas vyksta galima spr�sti, kad
    daugumai tokie dalykai visi�kai ner�pi.

    �mogus save pastato � pirm� viet�, jo poreikiai svarbiausi, jo asmenin�
    laisv� svarbiausia. Tada jau koks ten bendruomeni�kumas reikalingas, ir kam?
    Mes ne tauta, ne valstyb�, o kr�va besistumdan�i� egoist�. Tai tiesus kelias
    � i�nykim�. Mes vienkartiniai sve�iai �ioj �em�j ir kam r�pi kas po m�s�
    bus. Toks po�i�ris vyrauja. Tai propogandos rezultatas. Numu�ti prioritetai.

    Kaip Andriau �sivaizduoji kitataut� "Lietuvos gyn�j�"?
    K� jis tur�tu ginti?


    Darius

    2011 m. gegu�� 7 d. 06:52, <ms@...> ra��:

    >
    >
    > Juozai, Dariau, A�i� u� lai�kus! Abu panaudojote �od� "ginti". Tad gal
    > tikt� da�niau sakyti "Lietuvos gyn�jas"? Tada nepainiotum�me su lietuvybe
    > ar lietuvi�ka kilme. Juk tiek lietuvis, tiek kitatautis gali b�ti
    > gyn�jas, gali b�ti eng�jas, skriaud�jas, i�davikas. Andrius
    >
    >


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • railiene
    Sveiki, Pritariu Dariui, kad buvusi Lietuvos didybė nyksta kaip ryto rasa... Sovietmečiu lietuvybę pavyko išsaugoti tik tėvų, senelių dėka. Dabar jie
    Message 3 of 7 , May 10, 2011
     Sveiki,
     Pritariu Dariui, kad buvusi Lietuvos didybė nyksta kaip ryto rasa...
     Sovietmečiu lietuvybę pavyko išsaugoti tik tėvų, senelių dėka. Dabar jie jau
     išmirė. Likome mes, bet gi jau dažnai gėda švęsti tautines šventes, o ir
     nenoromis "falšą" įžvelgiu masiniuose renginiuose.
     Apmaudžiausia, kad patys lietuviai taip lengvai pozicijas užleidžia
     kosmopolitiškam mąstymui. Man pačiai ne kartą teko išgirsti, kad stengiuosi
     įžvelgti sąmokslo teoriją - kuomet bandydavau analizuoti dabartinę tautos
     genocido politiką.
     Deja, neturiu ką sakyti nuo kalno - nieko nepadariau, kad būtų kitaip.

     Iki,
     Birutė

     -----Original Message-----
     From: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
     [mailto:Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com] On Behalf Of Darius Slapakauskas
     Sent: Tuesday, May 10, 2011 9:59 AM
     To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
     Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Re: Lietuvos šalininkai

     Lietuva lietuviams, Rusija - rusams, Kinija - kiniečiams, Lenkija - lenkams.
     Tai teritorijos iš kurių mes kile, kurias mes saugom kaip savas. Niekas
     kitas nesaugos mūsų šaknų. Nemanau, kad lenkams ar rusams rūpėtu lietuvybės
     išsaugojimas. Tai mūsų reikalas, kaip ir man nerūpi ar lenkai saugo
     lenkiškumą Lenkijoje.

     Lietuva tai žemė, vienintelė vieta, kurioje mes turim galimybę išlikti
     lietuviais, puoselėti savo tradicijas, savo vaikus auklėti lietuviais.
     Nemačiau, kad Amerikoje, ar kur kitur, trečia ar ketvirta karta lietuvių,
     rūpintusi savo kraštu, jiems tas "savas" jau kitur. Gal tik egzotikos
     sumetimais savę vadina lietuviais, bet ne daugiau, jie Lietuvos ginti jau
     neis.

     Panaudojau žodį "ginti", nes neginamas, nepuoselėjamas dalykas išnyksta,
     kaip ir nelaistoma gėlė. O mes nykstam ir labai neblogais tempais.

     Ką gynė mūsų protėviai? Žemę, galimybę kurtis, tvarkytis savo gyvenimus,
     galimybę išgyventi. Dabar išgyvenimas visai nesiejamas su kažkokia
     teritorija, jis siejamas su galimybe užsidirbti pinigo, kaip vienintelio
     išgyvenimo šaltinio. Todėl visiškai nesvarbu kokioje valstybėje tai bus
     daroma. Taip ir išsilakstom, o į mūsų vietą atvažiuos tie, kuriems čia
     lengviau nei savo krašte.

     Viskas daroma dėl pinigo, nėra kitų tikslų. Kam tada apsimetinėti, kad rūpi
     Lietuva, lietuvybė, Lietuvos žemė, mūsų garbinga istorija. Kam gali rūpėti
     Lietuvos Nepriklausomybė? Kokia iš to nauda? Kam iš vis švenčiam kažkokias
     Kovo 11, ar Vasario 16? Išsiparduodam Lietuvos žemes užsieniečiams, nors
     trumpai geriau pagyvensim. Po mūsų nors ir tvanas. Kam rūpi ką anūkai veiks?
     Kam sarmata prieš protėvius? Pagal tai kas vyksta galima spręsti, kad
     daugumai tokie dalykai visiškai nerūpi.

     Žmogus save pastato į pirmą vietą, jo poreikiai svarbiausi, jo asmeninė
     laisvė svarbiausia. Tada jau koks ten bendruomeniškumas reikalingas, ir kam?
     Mes ne tauta, ne valstybė, o krūva besistumdančių egoistų. Tai tiesus kelias
     į išnykimą. Mes vienkartiniai svečiai šioj žemėj ir kam rūpi kas po mūsų
     bus. Toks požiūris vyrauja. Tai propogandos rezultatas. Numušti prioritetai.

     Kaip Andriau įsivaizduoji kitatautį "Lietuvos gynėją"?
     Ką jis turėtu ginti?


     Darius

     2011 m. gegužė 7 d. 06:52, <ms@...> rašė:

     >
     >
     > Juozai, Dariau, Ačiū už laiškus! Abu panaudojote žodį "ginti". Tad gal
     > tiktų dažniau sakyti "Lietuvos gynėjas"? Tada nepainiotumėme su lietuvybe
     > ar lietuviška kilme. Juk tiek lietuvis, tiek kitatautis gali būti
     > gynėjas, gali būti engėjas, skriaudėjas, išdavikas. Andrius
     >
     >


     [Non-text portions of this message have been removed]     ------------------------------------

     Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
     yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
     pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.ms.lt/lt/ Kviečiame dalintis mūsų
     laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

     Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

     Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
     minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com

     Yahoo! Groups Links

     __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature
     database 6108 (20110509) __________

     The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

     http://www.eset.com
     __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature
     database 6110 (20110510) __________

     The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

     http://www.eset.com
    • Darius Slapakauskas
     Sistema paprasta - yra žemė, ant tos žemės gyvena žmonės, kurie, bendrai gerovei, sukūrė valstybę. Saugodami valstybę, saugome savo kultūrą, savo
     Message 4 of 7 , May 10, 2011
      Sistema paprasta - yra �em�, ant tos �em�s gyvena �mon�s, kurie, bendrai
      gerovei, suk�r� valstyb�. Saugodami valstyb�, saugome savo kult�r�, savo
      i�gyvenimo pagrindus.
      Per valstyb� tvarkom�s savo bendr� �k�, taip kuriame savo ateit�, galimyb�
      rastis �eimoms.

      Visa ko prad�ia yra �em�, teritorija. Nuo to kam ji priklausys, priklausys
      ir tautos i�likimas. Tod�l k� mes galime daryti, tai saugoti savo �em� nuo
      svetimtau�i�. K� �imtme�ius ir dar�me, nieko naujo. Tik anks�iau � �em�
      k�sindavosi ginklu, o dabar priver�ia parduoti. Jokio skirtumo kaip �em�
      pereina � u�sienie�i� rankas, juk ir mes savo pilie�i� interesus giname
      visame pasaulyje, na bent jau taip deklaruojama.

      Reikia visos tautos paklausti - ar mes norime i�likti valstyb�, ar norime
      i�saugoti baz� lietuvybei. Tam reikia referendumo, kuriame b�t� nuspr�sta -
      ar galime �em� pardavin�ti u�sienie�iams. Va �ia ir pasitikrinsime, kiek
      lietuvi� ant Lietuvos like :))))))

      Tai ar vertyb� b�ti LIETUVIU?

      Pagarbiai,
      Darius

      P.S. Manau, kad �iemet tikrai susiburs �mon�s norintys tok� referendum�
      surengti. O KIT� lietuvi� ir nelike, likom tik mes patys, tai ir burtis
      matomai teks patiems :)))))))

      2011/5/10 railiene <Railiene@...>

      > Sveiki,
      > Pritariu Dariui, kad buvusi Lietuvos didyb� nyksta kaip ryto rasa...
      > Sovietme�iu lietuvyb� pavyko i�saugoti tik t�v�, seneli� d�ka. Dabar jie
      > jau
      > i�mir�. Likome mes, bet gi jau da�nai g�da �v�sti tautines �ventes, o ir
      > nenoromis "fal��" ��velgiu masiniuose renginiuose.
      > Apmaud�iausia, kad patys lietuviai taip lengvai pozicijas u�leid�ia
      > kosmopoliti�kam m�stymui. Man pa�iai ne kart� teko i�girsti, kad stengiuosi
      > ��velgti s�mokslo teorij� - kuomet bandydavau analizuoti dabartin� tautos
      > genocido politik�.
      > Deja, neturiu k� sakyti nuo kalno - nieko nepadariau, kad b�t� kitaip.
      >
      > Iki,
      > Birut�
      >


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Tomasz Czepaitis
      ...tai kad jie dėl tos savo žemės pamišę (ne gerąja prasme). Ne tik dėl privačių valdų, bet ir psichologiškai, tą visi užsieniečiai jaučia, jei
      Message 5 of 7 , May 11, 2011
       ...tai kad jie d�l tos savo �em�s pami�� (ne ger�ja prasme).
       Ne tik d�l priva�i� vald�, bet ir psichologi�kai, t� visi u�sienie�iai
       jau�ia, jei �ia pagyvena. "�ia mano �em�!"
       Taigi nieks i� tav�s jos neatimin�ja.
       Neigiama energija, einanti pa�eme. Teigiama ji tam kas pasiruo��s ir
       "atgult � Lietuvos �emel�".
       Bet i� kur jis gali �inoti, kur jis atguls?

       Kalbos apie �em� nieko nevertos ir tik � blog� eis, jei n�ra minimas
       Dangus - kita galimyb�.
       Paprasta taisykl�:
       Pasirinksi Dang�, �em� tau ir tiems kas �alia tav�s taps Rojumi.
       Pasirinksi �em� - taps pragaru ir tau, ir artimiesiems.

       T.


       2011/5/11 Darius Slapakauskas <darius.slapakauskas@...>

       > Sistema paprasta - yra �em�, ant tos �em�s gyvena �mon�s, kurie, bendrai
       > gerovei, suk�r� valstyb�. Saugodami valstyb�, saugome savo kult�r�, savo
       > i�gyvenimo pagrindus.
       > Per valstyb� tvarkom�s savo bendr� �k�, taip kuriame savo ateit�, galimyb�
       > rastis �eimoms.
       >
       > Visa ko prad�ia yra �em�, teritorija. Nuo to kam ji priklausys, priklausys
       > ir tautos i�likimas. Tod�l k� mes galime daryti, tai saugoti savo �em� nuo
       > svetimtau�i�. K� �imtme�ius ir dar�me, nieko naujo. Tik anks�iau � �em�
       > k�sindavosi ginklu, o dabar priver�ia parduoti. Jokio skirtumo kaip �em�
       > pereina � u�sienie�i� rankas, juk ir mes savo pilie�i� interesus giname
       > visame pasaulyje, na bent jau taip deklaruojama.
       >
       > Reikia visos tautos paklausti - ar mes norime i�likti valstyb�, ar norime
       > i�saugoti baz� lietuvybei. Tam reikia referendumo, kuriame b�t� nuspr�sta -
       > ar galime �em� pardavin�ti u�sienie�iams. Va �ia ir pasitikrinsime, kiek
       > lietuvi� ant Lietuvos like :))))))
       >
       > Tai ar vertyb� b�ti LIETUVIU?
       >
       > Pagarbiai,
       > Darius
       >
       > P.S. Manau, kad �iemet tikrai susiburs �mon�s norintys tok� referendum�
       > surengti. O KIT� lietuvi� ir nelike, likom tik mes patys, tai ir burtis
       > matomai teks patiems :)))))))
       >
       > 2011/5/10 railiene <Railiene@...>
       >
       > > Sveiki,
       > > Pritariu Dariui, kad buvusi Lietuvos didyb� nyksta kaip ryto rasa...
       > > Sovietme�iu lietuvyb� pavyko i�saugoti tik t�v�, seneli� d�ka. Dabar jie
       > > jau
       > > i�mir�. Likome mes, bet gi jau da�nai g�da �v�sti tautines �ventes, o ir
       > > nenoromis "fal��" ��velgiu masiniuose renginiuose.
       > > Apmaud�iausia, kad patys lietuviai taip lengvai pozicijas u�leid�ia
       > > kosmopoliti�kam m�stymui. Man pa�iai ne kart� teko i�girsti, kad
       > stengiuosi
       > > ��velgti s�mokslo teorij� - kuomet bandydavau analizuoti dabartin� tautos
       > > genocido politik�.
       > > Deja, neturiu k� sakyti nuo kalno - nieko nepadariau, kad b�t� kitaip.
       > >
       > > Iki,
       > > Birut�
       > >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       >
       > ------------------------------------
       >
       > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
       > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
       > pabr��tinai j� neaatsisakome. http://www.ms.lt/lt/ Kvie�iame dalintis
       > m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
       >
       > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       >
       > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
       > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
       >
       > Yahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >


       --
       Sincerely,
       Tomas �epaitis


       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Darius Slapakauskas
       Pasirinkes dangų turi jam pasiruošti, o tam reikia žemėje konkrečius darbus nudirbti, savę paruošti. O tam reikalingos sąlygos. Kad tas sąlygas
       Message 6 of 7 , May 12, 2011
        Pasirinkes dang� turi jam pasiruo�ti, o tam reikia �em�je konkre�ius darbus
        nudirbti, sav� paruo�ti. O tam reikalingos s�lygos. Kad tas s�lygas sudaryti
        reikalinga atatinkama tvarka, galimyb� �mogui augti ir tobul�ti dvasi�kai. O
        jei vis� laik� tik savo b�tiniausiais poreikiais r�piniesi, pinigus
        u�dirbin�ji, tai ir lieki toks pat kaip ir at�jes � �� pasaul�. Susidaro
        toks vaizdas, kad mes gimstame tam, kad valgyti, daugintis ir tenkinti savo
        egoistinius poreikius. Jei tik tai svarbu, tada jokio skirtumo kokioj
        valstyb�j ar santvarkoj tai daryti. Gyvuliui n�ra didelio skirtumo kuriam
        garde egzistuoti.

        Darius

        2011 m. gegu�� 11 d. 11:50, Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...>ra��:

        > ...tai kad jie d�l tos savo �em�s pami�� (ne ger�ja prasme).
        > Ne tik d�l priva�i� vald�, bet ir psichologi�kai, t� visi u�sienie�iai
        > jau�ia, jei �ia pagyvena. "�ia mano �em�!"
        > Taigi nieks i� tav�s jos neatimin�ja.
        > Neigiama energija, einanti pa�eme. Teigiama ji tam kas pasiruo��s ir
        > "atgult � Lietuvos �emel�".
        > Bet i� kur jis gali �inoti, kur jis atguls?
        >
        > Kalbos apie �em� nieko nevertos ir tik � blog� eis, jei n�ra minimas
        > Dangus - kita galimyb�.
        > Paprasta taisykl�:
        > Pasirinksi Dang�, �em� tau ir tiems kas �alia tav�s taps Rojumi.
        > Pasirinksi �em� - taps pragaru ir tau, ir artimiesiems.
        >
        > T.
        >
        >


        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Tomasz Czepaitis
        Sutinku, bet šiaip užtenka bent mažyčio žinojimo kad kiek aš čia beturėčiau, bepridirbčiau:), to vis tiek bus per mažą. Atkirpkit ir man
        Message 7 of 7 , May 12, 2011
         Sutinku, bet �iaip u�tenka bent ma�y�io �inojimo kad kiek a� �ia betur��iau,
         bepridirb�iau:),
         to vis tiek bus per ma��. "Atkirpkit ir man gabal�l� dangaus...dangaus."

         Gal �ia psichologiniai sp�stai, kai atrodo, kad vis ma�a, vis tr�ksta turt�,
         �em�s, ar ko. - Tur�k tu j�,
         bet prid�k t� "cink�" - bent ma�� dangaus lopin�l�.
         :)

         Tomas

         2011/5/13 Darius Slapakauskas <darius.slapakauskas@...>

         > Pasirinkes dang� turi jam pasiruo�ti, o tam reikia �em�je konkre�ius darbus
         > nudirbti, sav� paruo�ti. O tam reikalingos s�lygos. Kad tas s�lygas
         > sudaryti
         > reikalinga atatinkama tvarka, galimyb� �mogui augti ir tobul�ti dvasi�kai.
         > O
         > jei vis� laik� tik savo b�tiniausiais poreikiais r�piniesi, pinigus
         > u�dirbin�ji, tai ir lieki toks pat kaip ir at�jes � �� pasaul�. Susidaro
         > toks vaizdas, kad mes gimstame tam, kad valgyti, daugintis ir tenkinti savo
         > egoistinius poreikius. Jei tik tai svarbu, tada jokio skirtumo kokioj
         > valstyb�j ar santvarkoj tai daryti. Gyvuliui n�ra didelio skirtumo kuriam
         > garde egzistuoti.
         >
         > Darius
         >
         > 2011 m. gegu�� 11 d. 11:50, Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...
         > >ra��:
         >
         > > ...tai kad jie d�l tos savo �em�s pami�� (ne ger�ja prasme).
         > > Ne tik d�l priva�i� vald�, bet ir psichologi�kai, t� visi u�sienie�iai
         > > jau�ia, jei �ia pagyvena. "�ia mano �em�!"
         > > Taigi nieks i� tav�s jos neatimin�ja.
         > > Neigiama energija, einanti pa�eme. Teigiama ji tam kas pasiruo��s
         > ir
         > > "atgult � Lietuvos �emel�".
         > > Bet i� kur jis gali �inoti, kur jis atguls?
         > >
         > > Kalbos apie �em� nieko nevertos ir tik � blog� eis, jei n�ra minimas
         > > Dangus - kita galimyb�.
         > > Paprasta taisykl�:
         > > Pasirinksi Dang�, �em� tau ir tiems kas �alia tav�s taps Rojumi.
         > > Pasirinksi �em� - taps pragaru ir tau, ir artimiesiems.
         > >
         > > T.
         > >
         > >
         >
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
         >
         >
         > ------------------------------------
         >
         > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
         > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
         > pabr��tinai j� neaatsisakome. http://www.ms.lt/lt/ Kvie�iame dalintis
         > m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
         >
         > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >
         > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
         > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
         >
         > Yahoo! Groups Links
         >
         >
         >
         >


         --
         Sincerely,
         Tomas �epaitis


         [Non-text portions of this message have been removed]
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.