Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Minciu_sodas_LT] Lietuvos šalininkai

Expand Messages
 • Darius Slapakauskas
  Yra ir toks lietuviškas žodis - pilietis. Tai pilėnas, pilies gyventojas, pilies gynėjas. Kiekvienas ginam savo pilį. Na kas negina, tas jau turi kitokį
  Message 1 of 2 , Mar 28, 2011
  • 0 Attachment
   Yra ir toks lietuvi�kas �odis - pilietis. Tai pil�nas, pilies gyventojas,
   pilies gyn�jas. Kiekvienas ginam savo pil�. Na kas negina, tas jau turi
   kitok� pavadinim� :))))))

   2011/3/23 Andrius Kulikauskas <ms@...>

   > Stengiuos lietuvi�kai kalb�ti ir m�styti. Kai susiduriu su svetimybe,
   > ypa� giliai �si�aknijusia, pagalvoju, kuo ja pakeisti. Juk lietuvi�kas
   > �odis b�na skaidrus, turiningas, ai�kus, paprastas.
   >
   > Vietoj "kult�ros" sakau "bendryst�" ir man daug ai�kiau, ko noriu:
   > bendros aplinkos, bendro supratimo, bendr� vertybi�, bendros k�rybos,
   > bendro gyvenimo.
   >
   > �odis "patriotas" man visada keistai skamba lietuvi�kai. Tai lotyn�
   > kalbos �odis. M�s� prot�viai tikrai nebuvo "patriotai". Gal jiems
   > tokia s�voka buvo visi�kai nereikalinga. U�tat ji man skamba netikra,
   > primesta.
   >
   > �iandien prisiminiau �od� "�alininkas" ir supratau, t� pat� rei�kia,
   > kaip patriotas, tik papras�iau ir �moni�kiau. �odis "patriotas"
   > neturiningas, u�tat skamba keistai, tarsi tas patriotas i� savo patrios
   > s�mt�si didyb�s, matyt, pats jos netur�damas. Ogi �alininkas,
   > prie�ingai, palaiko savo �al�. Ir gali palaikyti ne vien� �al�. Ai�ku,
   > palaiko �ali�kai. Tad i� karto viskas ai�ku, paprasta ir lietuvi�ka.
   >
   > �sivaizduoju Lietuvos �alinink� eitynes.
   >
   > Pridedu Andriaus Mamontovo atsi�st� nuorod�, kvie�ian�i� ruo�tis Gatv�s
   > muzikos dienai, gegu��s 7t� d., 2011:
   > http://www.youtube.com/watch?v=zXGDsWLm5zA
   >
   > Link�jimai i� �ikagos! Pavasari�ki orai.
   >
   > Andrius
   >
   > Andrius Kulikauskas
   > http://www.selflearners.net
   > ms@...
   > (773) 306-3807
   > Twitter: @selflearners
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
   > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
   > pabr��tinai j� neaatsisakome. http://www.ms.lt/lt/ Kvie�iame dalintis
   > m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   >
   > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
   > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >


   --
   Pagarbiai,
   Darius �lapakauskas
   www.sarmatas.lt


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.