Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune

Expand Messages
 • Tomasz Czepaitis
  Na, atėjo turbūt laikas apginti Rasą, bent iš džentlemniškumo, nors nesu jos gyvenime matęs, ir gal ji priklauso tam moterų luomui, nuo kurio esu
  Message 1 of 27 , Jan 6, 2009
   Na, at�jo turb�t laikas apginti Ras�, bent i� d�entlemni�kumo,
   nors nesu jos gyvenime mat�s, ir gal ji priklauso tam moter� luomui, nuo
   kurio esu nema�ai nukent�j�s:) va, direktor�... su jomis mano yp[atingas
   santykis:)...

   taigi, a� suformuluosiu problem�, nes jei protas duotas, ka�kur j� reikia
   taikyti, bent aistr� apmal�inimui, sav� ir kit�:

   a� u� tai - taip suprantu Tolerancijos centro kertin� idej� - kad kitus -
   gal visus suprasti, ir net u�jausti. Ar taip lengva b�ti homiku? Ar negru
   Pietin�se JAV valstijose (u�)pereitam am�iuje? Nelengva. Kaip pasakyta
   anekdote, "Gerai jums, taksistams, o mums, gejams, vis tenka vienuol�mis
   persirengin�ti":)

   Be to, kaip min�jau, tur�jau nema�ai draug� taip orientuot�, su kuriais
   �domu b�na pasikalb�ti, kol jie prie man�s nelenda. Jie i�ties �dom�s ir
   �moni�ki, bet vis vien� jau�i� ka�ok� �leik�tul� fiziologiniame lygyje, ir
   manau, mano jausmas sveikas. Man j� gaila, a� nor��iau juos i�gelb�ti, bet
   jie patys to nenori. Per v�lu.

   Nuostab� film� "Intolerance" (Nepakanta") dar XX a. prad�ioje pastat�
   D.W.Griffith'as , apie t� "normali�" amerikie�i� zoologin� neapykant�
   negrams.
   Tai bjauru, kaip teisingai min�jo Min�i� Sodo �k�r�jas Andrius K.

   Bet niekam n�ra b�tina Priimti viso to - homoseksualizmo, ksenofobijos,
   pedofilijos ir - a� jau ne�inau - dam� ru�avomis skrybelait�misfobijos.

   Taigi, jei mes �nekame apie visuomen� ir m�s� organizacij� veikl�, j�
   vystant, teisinga b�t� orientuoti �mones � supratim�, u�uojaut� (�ia a�
   sulauksiu daug ��ki� i� Audron�s ir kt.:)) bet nePritarim�.

   ma�daug: "Taip, visk� suprantame, ir u�jau�iame, ir nebausime, bet Priimti
   visa tai ir teigti, kad visuomen� bus ger�sn�, nes margesn�, nes pa�angios
   �alys (kur jos?) priem� - nerekomenduojame".

   O Rasos atsipra�au, nes jauna. �iaip ir a� ir Vidas puola jos
   �sitikinimus, kurie mums atrodo jokie �sitikinimai. Audron� puola u�
   tolerancijos rib� pa�eidim�. Bet tai jos asmeniniai dalykai. Tuo tarpu
   gin�ykimes apie Tolerancijos centr�. Jei toks yra, jei jis apmoko daug jaun�
   �moni� - a� net ne�inau, kokius jis orientirus jiems duoda, ir kaip jie juos
   realizuoja - tai labai gerai, bet reikt� ka�kaip pad�ti �mogui i�gryninti ko
   jie siekia.

   Ir svarbiausia �vertinti vietin� situacij� - lietuvi�k�. Nes pas mus
   perlenkta � vien� pus� - "tradicin�", d�l to irgi nema�ai dram� vyksta. Ir,
   nat�ralu, reakcijos � jas - i�sivadavimas - mi�rios santuokos, ir t.t. ir
   pan.

   a� jau ra�iau, kad neteisinga ta nuostata - "i�gyventi".

   Ir taip toliau,

   Tomasz   On 1/6/09, EKVJUC <ekvjuc@...> wrote:
   >
   > OK, nemanau, kad tur�tume labai pulti Ras�, nes ne ji �ia t� muzik� u�sako
   > :). I�siai�kinti kad ir toki� kaip Rasa argumentus man yra �domu, kad
   > kartais su vandeniu nei�pilt ir k�dikio.
   > I�girdau vienintel� Rasos argument� u� g�j� santuokas - kiekvienas elgiasi
   > taip kaip jam norisi ir tai visuomen� turi toleruoti, nes visi juk
   > skirtingi.
   >
   > Taigi, analogi�kai ir a�, atsikeliu i� ryto ir galvoju : gerai b�t� k� nors
   > prikulti. Man taip norisi ir viskas. Pra�om �� mano nor� gerbti ir
   > toleruoti. Ar tikrai?!
   >
   > J�s netoleruojat pedofil�? Bet juk tai teis�tas j� noras!(Nesvarbu ar tai
   > ba�ny�ios ar puikiosios g�j� bendruomen�s atstovai ar dar kokie pavieniai.)
   > Kai kurie i� j� netgi sakosi, kad tokie gim�, tai visai lyg ir nekalti d�l
   > �io savo potraukio - hobio tsakant :).Kod�l tada j� netoleruojat, miela
   > Rasa?
   >
   > Rasa, j�s� asociacija u� tai, kad �teisinti g�j� santuokas, t.y. prilyginti
   > jas normalioms �eimoms. Kur tai veda matom ir i� p. Inge Thurkauf
   > paskaitos.
   > Internete yra duomen�, kad kai kuriose JAV valstijose jau pasiektas lygis
   > kai 30 proc. gyventoj� save priskiria homoseksualams. Na, jie "toliau
   > pa�eng�", "�viesesni", etc. J� b�dos.
   >
   > Prisipa��stu, j�s� argumentai man�s ne�tikino. Buvo �domus ka�kieno
   > argumentas pernai, kad ten, kur toleruojami g�jai, daug turtingesn�
   > visuomen�. Galiu paantrinti, kad �eimos be vaik� i� viso daug turtingesn�s,
   > daug daugiau gali leisti savo lavinimuisi, pasaulio pa�inimui, nauj� id�j�
   > �gyvendinimui. Abejoju tik d�l vieno: ar jos laimingesn�s.
   >
   > Taigi, galiausiai matyt teisi "netoleranti�ka" lietuvi�ka visuomen�. Baim�
   > yra nat�ralus kiekvieno individo savisaugos instinktas ir si�lom�
   > "naujovi�" baim� b�tina tokios nedidel�s tautos kaip Lietuva i�likimui.
   >
   > Visd�lto jei kas nors prisimins dar argument� u� g�j� santuokas ir paradus,
   > para�ykit.:)
   >
   > Audron�
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Rasa Kuodyt� - Kazielien�" <kuodyte@...>
   > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
   > Sent: Tuesday, January 06, 2009 4:36 PM
   > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune
   >
   >
   > Gerb. Vidai,
   >
   > Vidai, a� nekalb�jau apie nelaimingus ar Dievo nuskriaustus �mones.
   > Tolerancija - pakantumas. �ia toks teiginys yra: "Neprivalote su manimi
   > sutikti/man�s myl�ti, bet gerbti - taip". Visgi pagarba yra tolerancijos
   > esm�. Psichologinis smurtas paplit�s tiek �ia, tiek kitose konferencijose,
   > tiek visoje aplinkoje. Jeigu �mogus stiprus kaip sak� Seneka - tuomet visa
   > tai jo ne�eid�ia, bet tik palie�ia. Tolerancija tai n�ra abejingumas. Yra
   > dalyk�, kuri� nepateisinu - pedofil� (ypa� kunig�, kurie absoliu�iai
   > tur�dami autoritet�, i� esm�s sugriauna vaiko esmin� pasitik�jim� savimi,
   > kitais ir kt.)... Nenoriu i�sipl�sti... Ba�ny�ia - tai �mon�s, �ia yra
   > daugiau jausm� nei kalt�. �ia yra ir pasi�ventimas ("vyras mu�a - ne�k savo
   > kry�i�") ir kt. Psichologija neturi dogm� ir aprei�kim�. Taip jai b�dingos
   > skirtingos teorijos, bet visgi pagrindas - matyti �mog� ir tik j�. T�
   > gyliai
   > nagrin�jome ir nagrin�jame tiek psichologijos istorijos ir psichologijos
   > raidos kursuose. Ne�inau, ar atsakiau � klausim�?
   >
   > Gerb. Tomai,
   >
   > Domiuosi istorija ne tiek, kiek J�s, Tomai, domit�s, bet visgi turiu
   > pagrindus. D�iugu, kad J�s� intelektas ir a�trus protas, ta�iau nepykite,
   > bet visgi Jus ir minite Iev�, �alt� - ar tai ne dogma, ne r�mai... Ar mes
   > galime b�ti tikri, kad taip ir buvo? Gimstame su pirmine nuod�me. Ar tai
   > n�ra nuod�mingumas? Kam ta pirmin� nuod�m� naudinga? ar ne Ba�ny�iai?
   > Gimstame ir mus puola kirk�tyti, o kas paklaus�, kuo a� tikiu. Ir tada
   > i�kreipiamas vaizdas - kad Lietuvoje 90 proc. krik��ioni�. O i� ties� kaip
   > yra?.. �ia galima diskutuoti be galo ir be kra�to. Skaityti gausyb�
   > patvirtinim� ir paneigim�.
   > A� tiesiog noriu gyventi
   >
   > 2009 m. sausio 6 d. 14:30, Tomasz Czepaitis
   > <uzupis.fafministry@...>ra��:
   >
   > > Rasa, o kam skatinti tas naujoves? -
   > >
   > > -----Ba�ny�ia riboja,
   > > remiasi dogmomis, aprei�kimais ir visk� �sodina � ka�kokius r�mus.
   > > Ba�ny�ia
   > > neskatina naujovi� - ji tik siekia i�laikyti savo gali� ir �mog�
   > > *pasmerkia
   > > nuolatinei kan�iai* - "tu nuod�mingas. nuolat atgailauk. melskis..." ir
   > > t.t.------
   > >
   > > na, kad Ba�ny�ia j� pasmerkt� - pirm�kart gird�iu. �iaip akivaizdu kad
   > jis
   > > pats save pasmerk� - tiksliau Ji save pasmerk�, nuskinusi vaisi�,
   > suvilojo
   > > J�, o kas kikeno - �altys... tai chrestomatinis pavyzdys. Taigi, galima
   > > keikti Velni�, Gyvat� - bet pasirinkimas buvo laisvas - gal�jai neskinti;
   > > pra�� juk Kai Kas: "Neskink, apsideginsi".
   > >
   > > Ba�ny�ios u�davinys kaip tik prie�ingas - i�vaduoti min�t� �mog�. O jau
   > > kaip
   > > jai sekasi, galima padiskutuoti.
   > >
   > > jums tur b�t pasaulis atrodo "sustabar�j�s", pana�iai kaip "pacanams",
   > d�l
   > > to bijau kad toleranti�kas jaunimas gali sunaikinti daug sen� ger�
   > > dalyk� -
   > > i� kvailumo...
   > >
   > > Pati savaime Laisv� nieko neduoda - tik i�sivadavimo jausm�, kaip kad
   > > Rasos:) lai�kuose - ji tik kartu su kita dorybe - laisv� ir tvarka,
   > > laisv�
   > > ir gailestingumas, laisv� ir asketizmas (taip, taip:) atne�a vaisi�.
   > >
   > > A� suprantu tas visas humanistines dorybes, ir pats jas adoruoju:) karts
   > > nuo
   > > karto (ypa� jaunyst�je, kai irgi, kaip o�ys vengiau k� nors pripa�inti ir
   > > tik�ti:) bet nemanykime klaidingai apie ba�ny�i�, jei tiesiog tingime
   > > dom�tis jos istorija ir gyvenimu....
   > >
   > > Tikiu vien tik Diev�.... skamba neblogai, ir kartais i�ties taip b�na,
   > bet
   > > kur kas da�nesni atv�jai, kaip su Walshu - "Pokalbiai su Dievu" - �mogus
   > > supainiojo batus su kepure.
   > >
   > > Z Nowym Rokiem,
   > > *Tomasz*
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > 2009/1/6 Rasa Kuodyt� - Kazielien� <kuodyte@...>
   > >
   > > > Sveiki, gerb. Broniau,
   > > >
   > > > Humanistin� psichologija tiki �mogaus vidinio potencialo j�ga. Mes
   > > > nekreipiame tik�ti jo ka�kuo kitu. Mes leid�iame �mogui ie�koti savyje
   > > tos
   > > > galios keitimuisi, i�silaisvinimui.
   > > > A� pati asmeni�kai tikiu � Diev�, bet ne � ba�ny�i�. Ba�ny�ia riboja,
   > > > remiasi dogmomis, aprei�kimais ir visk� �sodina � ka�kokius r�mus.
   > > Ba�ny�ia
   > > > neskatina naujovi� - ji tik siekia i�laikyti savo gali� ir �mog�
   > > pasmerkia
   > > > nuolatinei kan�iai - "tu nuod�mingas. nuolat atgailauk. melskis..." ir
   > > t.t.
   > > > Kiekvienas turime savo unikal� tik�jim�. A� lemiu savo likim�, savo
   > > > gyvenimo
   > > > krypt�, savo jausen�, m�stysen� ir elgsen�. Taigi a� turiu gali�, kuri
   > > man
   > > > duota.
   > > > Gerbiu vis� tik�jimus ir supratimus. O d�l mokslini� straipsni� - tai
   > > > tur�jau mintyje homoseksual� santuokas:) Gal netiksliai i�sirei�kiau.
   > > > Atsipra�au, jeigu tuo suklaidinau Jus, Broniau.
   > > >
   > > > 2009 m. sausio 5 d. 22:14, Bronius Tamulynas <bronius.tamulynas@...
   > > > >ra��:
   > > >
   > > > > Mieloji Rasa. Na n�ra J�s� ra�iniuose joki� esmini� argument�.
   > > > > I�skyrus vienintel�, kad J�s save bandote prilyginti dievybei.
   > > > > Bent taip seka i� J�s� pateiktos argumentuojan�ios i�vados.
   > > > > Tod�l labai abejoju ar tokiam teiginiui galima rasti kokius nors
   > > > > moksli�kai pagrind�iamus �rodymus.
   > > > >
   > > > > Pagarbiai,
   > > > > Bronius
   > > > >
   > > > > ----- Original Message -----
   > > > > From: "Rasa Kuodyt� - Kazielien�" <kuodyte@...>
   > > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
   > > > > Sent: Monday, January 05, 2009 9:40 PM
   > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune
   > > > >
   > > > >
   > > > > A�i� u� atsakym�. D�l tos paskaitos - ji pakankamai ilga ir
   > > > > pateikianti
   > > > > nepagr�stus nuog�stavimus. Daugiau domiuosi moksliniais tyrimais,
   > > > kuriuose
   > > > > argumentai pamatuoti empiri�kai, o ne subjektyviais suvokimais.
   > Gerbiu
   > > > > kiekvieno �mogaus nuomon�. A� irgi m�stau apie ateit�. Apie
   > > toleranti�k�
   > > > > skirting� �moni� sugyvenim�. Juk kod�l ka�kam galima viskas (kurti
   > > �eim�
   > > > ir
   > > > > kt.), o ka�kam negalima to? Manau, kad �ia ir slypi diskriminacija.
   > > > > D�l
   > > > > alkoholio tas pats. Visur yra �mogaus pasirinkimas. Tikrai mane gali
   > > b�ti
   > > > > sunku suprasti, nes visgi Lietuvoje humanistin� psichologija -
   > utopin�
   > > > > psichologija ir ne itin priimta. N�ra nei blogio, nei g�rio - viskas
   > > > > realiatyvu. N�ra problem� - problemos gimsta i� m�s� po�i�rio. � J�s�
   > > > > kitok�
   > > > > po�i�r� �i�ri per savo realiatyvumo prizm�. J�s tuo tikite ir tai
   > > �aunu,
   > > > > nes
   > > > > �mogus ir jo pasirinkimas man kaip humanistei - auk��iausia vertyb�.
   > > Mes,
   > > > > Dievo k�riniai. Mes, Dievai, nes tik mes patys kei�iame savo likimus.
   > > > > Svarbiausia daryti tai, kuo tiki. Manau, Audrone, mes visi darome
   > tai,
   > > > kuo
   > > > > tikime. D�l argument� - gal �iame lai�ke juos rasite. Jeigu kitaip
   > > m�stau
   > > > > ir
   > > > > tai turiu Jums �rodyti ka�kokiais bro�i�riniais argumentais, kai
   > > tur�siu
   > > > > daugiau laiko pateiksiu mokslin�s med�iagos suvestini�. Bet v�lgi
   > > > > statistika
   > > > > - tre�ia melo r��is. A� klausausi sav�s, savo vidinio balso ir savo
   > > > > asmeninio patyrimo. Linkiu tolerancijos kitokiai nuomonei:) A�i�, kad
   > > > > esate:)
   > > > >
   > > > > 2009 m. sausio 5 d. 16:43, EKVJUC <ekvjuc@...> ra��:
   > > > >
   > > > > > Rasa,
   > > > > > Straipsnyje nekalbama apie nuod�m�. �ia kalbama apie m�s� vis�
   > > ateit�,
   > > > > > t.y.
   > > > > > kaip mes gyvensime ateityje. J�s� lai�kuose, Rasa, a� nuolat randu
   > > daug
   > > > > > �od�i�, bet pasigendu argument�.
   > > > > >
   > > > > > Kad b�t� ai�kiau k� noriu pasakyti, pasitelksiu tok�
   > pavyzd�.Sakykim
   > > a�
   > > > > > sodinu med�. Tai turiu pagalvoti apie tai kaip tas medis atrodys
   > > > > > ateityje:
   > > > > > ne po 5, ne po 10, o gal po 50 met�. Kitaip, jei medis bus
   > > > > > netinkamas
   > > > ir
   > > > > > netinkamoje vietoje - j� papras�iausiai nupjaus ir mano darbas
   > > neatne�
   > > > > > laukiam� rezultat�. O juk b�t� puiku, kad pvz. pasodinto graiki�ko
   > > > > > rie�utmed�io vaisiais gal�t� vai�intis visi kaimo gyventojai, jis
   > > > teikt�
   > > > > > pav�s� per vasaros kar��ius, o �iem� stabdyt� v�jus. Gi rie�utai
   > > b�t�
   > > > > > tikras d�iaugsmas visiems! Gal kas nors prisimint� ir toki� med�i�
   > > > > > puosel�toj� - mane, kaip kad a� dabar prisimenu savo t�t�,
   > valgydama
   > > jo
   > > > > > skiepytus �vairiausi� veisli� obuolius?
   > > > > >
   > > > > > Jeigu mes siekiam ma�inti girtavim�, galim tik�tis, kad ateityje
   > > > gyvensim
   > > > > > saugiau, kad nereik�s globoti pamestinuk�, kad vaikai tur�s gerus
   > > > > > r�pestingus t��ius ir mamas, o kai t�vai pasens, jais r�pinsis
   > > sveikai
   > > > > > gyvenantys j� vaikai. Ir tai gera veikla, kuri mus vienija.
   > > > > >
   > > > > > Man r�pi kokiais argumentais reikt� remtis propaguojant
   > homoseksual�
   > > > > > �eimas?
   > > > > > Inge M. Th�rkauf paskaitoje mes radome argument�. Jums jie atrodo
   > > > > > netinkami.
   > > > > > Pateikit savo argumentus, Rasa.
   > > > > > Kartoju, a� visi�kai toleranti�ka visiems sekso b�dams ir tegu
   > > > > > gyvena
   > > > kas
   > > > > > kaip nori. Bet kod�l tur��iau b�ti toleranti�ka homoseksualizmo
   > > > > > propagandai?
   > > > > > D�l to, kad ka�kam taip gerai? Man�s tai ne�tikina tod�l, kad tai
   > > > > > ateityje,
   > > > > > kaip matom i� paskaitos, pa�eis m�s� ir m�s� vaik� interesus. J�s
   > > savo
   > > > > > veiksmais programuojat toki� visuomen�, apie kuri� kalba Inge M.
   > > > > Th�rkauf.
   > > > > > Ar manot, kad tai labai �viesu ir siektina?
   > > > > >
   > > > > > Audron�
   > > > > >
   > > > > > ----- Original Message -----
   > > > > > From: "Rasa Kuodyt� - Kazielien�" <kuodyte@...>
   > > > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
   > > > > > Sent: Monday, January 05, 2009 10:48 AM
   > > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > > Sveiki mielieji,
   > > > > >
   > > > > > Pirma kaip jau ir min�jau mes labai skirtingi. Per�i�r�jau
   > > > > > straipsn� -
   > > > > > man jis primin� viduram�i� metu vyravusi� tams�, kai kitoks ar
   > > kitokia
   > > > > > m�stysena, kitokia gyvensena, kitokia jausena, naujas po�i�ris ir
   > > kita
   > > > > > buvo
   > > > > > prilyginama nuod�mei ir kt. "Romos Katalik� Ba�ny�ios
   > kongregacijos"
   > > > > > pateikta informacija - tai viena pozicija, o pozicij� ir nuomoni�
   > > > > daugyb�.
   > > > > > K� galiu pasakyti, tai kas Tau gerai - n�ra man gerai, bet visgi
   > > mes
   > > > > > turime visi gyventi harmonijoje. Vien straipsnio pavadinime
   > nurodyta
   > > > > > "kova".
   > > > > > Nem�gstu to �od�io - jis i� karto nukreipia negatyviai.
   > > > > > Kalb�kime daugiau ger� �od�i� vieni kitiems ir dirbkime tuos
   > > darbus,
   > > > > > kuriais tikime:)
   > > > > >
   > > > > > 2009 m. sausio 5 d. 09:20, EKVJUC <ekvjuc@...> ra��:
   > > > > >
   > > > > > > Sveiki,
   > > > > > > Persiun�iu nuorod� su paskaita minima tolerancijos tema:
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > >
   > > > >
   > > >
   > >
   > http://www.fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1007&Itemid=68
   > > > > > > Nors laikau save toleranti�ka, man kelia rimt� nerim� tolerancija
   > > bet
   > > > > > kam.
   > > > > > > Kai nebelieka skirtumo tarp mam� ir t��i�, kai vaik� dar�eliuose
   > > net
   > > > > > > netoleruojamas mam� ir t��i� min�jimas. Gal Rasa pad�t�
   > > > susigaudyti...
   > > > > > >
   > > > > > > mama Audron�
   > > > > > >
   > > > > > > -----
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > > ------------------------------------
   > > > > > >
   > > > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
   > > > nuosavyb�,
   > > > > > tai
   > > > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
   > > lai�ke
   > > > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
   > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis
   > > m�s�
   > > > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   > > > > > >
   > > > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   > > > > > >
   > > > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
   > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > > --
   > > > > > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
   > > > > > Visada J�s� ir su Jumis
   > > > > > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > > ------------------------------------
   > > > > >
   > > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
   > > nuosavyb�,
   > > > > tai
   > > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
   > > > > > lai�ke
   > > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
   > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
   > > > > > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   > > > > >
   > > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   > > > > >
   > > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
   > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > > ------------------------------------
   > > > > >
   > > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
   > > nuosavyb�,
   > > > > tai
   > > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
   > > > > > lai�ke
   > > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
   > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis
   > m�s�
   > > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   > > > > >
   > > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   > > > > >
   > > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
   > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > > --
   > > > > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
   > > > > Visada J�s� ir su Jumis
   > > > > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
   > > > >
   > > > >
   > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > > >
   > > > >
   > > > > ------------------------------------
   > > > >
   > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
   > nuosavyb�,
   > > > tai
   > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
   > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
   > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
   > > > > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   > > > >
   > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   > > > >
   > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
   > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > > ------------------------------------
   > > > >
   > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
   > nuosavyb�,
   > > > tai
   > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
   > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
   > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
   > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   > > > >
   > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   > > > >
   > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
   > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > >
   > > >
   > > > --
   > > > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
   > > > Visada J�s� ir su Jumis
   > > > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
   > > >
   > > >
   > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > >
   > > >
   > > > ------------------------------------
   > > >
   > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
   > > tai
   > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
   > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
   > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
   > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   > > >
   > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   > > >
   > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
   > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > > ------------------------------------
   > >
   > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
   > tai
   > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
   > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
   > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
   > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   > >
   > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   > >
   > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
   > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   > --
   > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
   > Visada J�s� ir su Jumis
   > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
   > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
   > pabr��tinai j� neaatsisakome.
   > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
   > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   >
   > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
   > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
   > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
   > pabr��tinai j� neaatsisakome.
   > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
   > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   >
   > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
   > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Rasa Kuodytė - Kazielienė
   Ačiū už nuomones ir pasisakymus:) Manęs klausėt, aš atsakiau asmeniškai nuo savęs. Visgi gal tai mano patyrimas, mano subjektyvumas, mano gyvenimas,
   Message 2 of 27 , Jan 6, 2009
    A�i� u� nuomones ir pasisakymus:) Man�s klaus�t, a� atsakiau asmeni�kai
    nuo sav�s. Visgi gal tai mano patyrimas, mano subjektyvumas, mano gyvenimas,
    mano pasaka, mano tik�jimas. Bet tai mano. Tai tiek begaliu pridurti.

    2009 m. sausio 6 d. 18:08, Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...>ra��:

    > Rasa,
    >
    > tai gra�i legenda, istorija, kuri� a� ir miliardai �moni� tiki
    > (cit.)---------Jus ir minite Iev�, �alt� - ar tai ne dogma, ne r�mai... Ar
    > mes
    > galime b�ti tikri, kad taip ir buvo?
    >
    > abejoti tuo (nuo jos prasideda Knyg� Knyga - Biblija) yra juokinga, nes tai
    > pasaka(ojimas), ne formul� ar dogma.
    >
    > Nu kokia gi �ia dogma ar r�mai? Tai tas pats kaip laikyti pasak� kuri� jums
    > sek� vaikyst�je - dogma. R�mai...
    > Viskas yra gra�u, kai �r�minta; tampa gra�u. Tuos r�mus galima pl�sti. Bet
    > jie duoda vaizd�, paveiksl�.
    >
    > Tuo tarpu tai k� jus �nekate yra juokingai pateti�ka, ir ne itin
    > simpati�ka.
    > Yra srov�s, kuriose toks po�i�ris teigiamas, a� ir pats jose dalyvauju, kad
    > i�tir�iau kas tai, ir kiek to beribio dangaus mums duota. Sufiai tai vadina
    > Vandenynu, ir sako kad jame gera pask�sti. Nu sk�skite � valias. Tik po to
    > neklykite kad j�s� nieks negelb�jo:).
    >
    > Kiek pa��stu psicholog� ir psichologijos istorij�, jie-ji susideda *beveik
    > vien* i� dogm� ir apibr��-im� (tai yra tai, per tai ir u�tat).
    >
    > Kaip toli tu u��jai, mergaite, ie�kodama pati sav�s, kaip sakydavo Veni�ka
    > Jerofejevas:) Meld�iu, ne�si�eiskite...
    >
    > j�s turb�t norite sugalvoti gra�esn� pasak�, ir kad ji b�t� j�s� asmeni�ka.
    > K�rybinis azartas, talent� kova, hm, hm. Na, sugalvokit.[?]
    >
    > tuo tarpu Maslow ir Rogers a� taikau gyvenime kaip pasiut�s:)
    > *namely*pakelin�ju kit� self-image'us, nusi�eminu, barstau
    > komplimentus ir apsimetu
    > durneliu kad kitas protingiau atrodyt�, kad tik jis /ji neb�t� toks
    > nuli�d�s... bet
    >
    > ... Rasa, ja Vas uva�aju:)
    >
    > Tomasz
    >
    > 2009/1/6 Rasa Kuodyt� - Kazielien� <kuodyte@...>
    >
    > > Gerb. Vidai,
    > >
    > > Vidai, a� nekalb�jau apie nelaimingus ar Dievo nuskriaustus �mones.
    > > Tolerancija - pakantumas. �ia toks teiginys yra: "Neprivalote su manimi
    > > sutikti/man�s myl�ti, bet gerbti - taip". Visgi pagarba yra tolerancijos
    > > esm�. Psichologinis smurtas paplit�s tiek �ia, tiek kitose
    > konferencijose,
    > > tiek visoje aplinkoje. Jeigu �mogus stiprus kaip sak� Seneka - tuomet
    > visa
    > > tai jo ne�eid�ia, bet tik palie�ia. Tolerancija tai n�ra abejingumas. Yra
    > > dalyk�, kuri� nepateisinu - pedofil� (ypa� kunig�, kurie absoliu�iai
    > > tur�dami autoritet�, i� esm�s sugriauna vaiko esmin� pasitik�jim� savimi,
    > > kitais ir kt.)... Nenoriu i�sipl�sti... Ba�ny�ia - tai �mon�s, �ia yra
    > > daugiau jausm� nei kalt�. �ia yra ir pasi�ventimas ("vyras mu�a - ne�k
    > savo
    > > kry�i�") ir kt. Psichologija neturi dogm� ir aprei�kim�. Taip jai
    > b�dingos
    > > skirtingos teorijos, bet visgi pagrindas - matyti �mog� ir tik j�. T�
    > > gyliai
    > > nagrin�jome ir nagrin�jame tiek psichologijos istorijos ir psichologijos
    > > raidos kursuose. Ne�inau, ar atsakiau � klausim�?
    > >
    > > Gerb. Tomai,
    > >
    > > Domiuosi istorija ne tiek, kiek J�s, Tomai, domit�s, bet visgi turiu
    > > pagrindus. D�iugu, kad J�s� intelektas ir a�trus protas, ta�iau nepykite,
    > > bet visgi Jus ir minite Iev�, �alt� - ar tai ne dogma, ne r�mai... Ar mes
    > > galime b�ti tikri, kad taip ir buvo? Gimstame su pirmine nuod�me. Ar tai
    > > n�ra nuod�mingumas? Kam ta pirmin� nuod�m� naudinga? ar ne Ba�ny�iai?
    > > Gimstame ir mus puola kirk�tyti, o kas paklaus�, kuo a� tikiu. Ir tada
    > > i�kreipiamas vaizdas - kad Lietuvoje 90 proc. krik��ioni�. O i� ties�
    > kaip
    > > yra?.. �ia galima diskutuoti be galo ir be kra�to. Skaityti gausyb�
    > > patvirtinim� ir paneigim�.
    > > A� tiesiog noriu gyventi
    > >
    > > 2009 m. sausio 6 d. 14:30, Tomasz Czepaitis <
    > uzupis.fafministry@...
    > > >ra��:
    > >
    > > > Rasa, o kam skatinti tas naujoves? -
    > > >
    > > > -----Ba�ny�ia riboja,
    > > > remiasi dogmomis, aprei�kimais ir visk� �sodina � ka�kokius r�mus.
    > > Ba�ny�ia
    > > > neskatina naujovi� - ji tik siekia i�laikyti savo gali� ir �mog�
    > > *pasmerkia
    > > > nuolatinei kan�iai* - "tu nuod�mingas. nuolat atgailauk. melskis..." ir
    > > > t.t.------
    > > >
    > > > na, kad Ba�ny�ia j� pasmerkt� - pirm�kart gird�iu. �iaip akivaizdu kad
    > > jis
    > > > pats save pasmerk� - tiksliau Ji save pasmerk�, nuskinusi vaisi�,
    > > suvilojo
    > > > J�, o kas kikeno - �altys... tai chrestomatinis pavyzdys. Taigi, galima
    > > > keikti Velni�, Gyvat� - bet pasirinkimas buvo laisvas - gal�jai
    > neskinti;
    > > > pra�� juk Kai Kas: "Neskink, apsideginsi".
    > > >
    > > > Ba�ny�ios u�davinys kaip tik prie�ingas - i�vaduoti min�t� �mog�. O jau
    > > > kaip
    > > > jai sekasi, galima padiskutuoti.
    > > >
    > > > jums tur b�t pasaulis atrodo "sustabar�j�s", pana�iai kaip "pacanams",
    > > d�l
    > > > to bijau kad toleranti�kas jaunimas gali sunaikinti daug sen� ger�
    > dalyk�
    > > -
    > > > i� kvailumo...
    > > >
    > > > Pati savaime Laisv� nieko neduoda - tik i�sivadavimo jausm�, kaip kad
    > > > Rasos:) lai�kuose - ji tik kartu su kita dorybe - laisv� ir tvarka,
    > > laisv�
    > > > ir gailestingumas, laisv� ir asketizmas (taip, taip:) atne�a vaisi�.
    > > >
    > > > A� suprantu tas visas humanistines dorybes, ir pats jas adoruoju:)
    > karts
    > > > nuo
    > > > karto (ypa� jaunyst�je, kai irgi, kaip o�ys vengiau k� nors pripa�inti
    > ir
    > > > tik�ti:) bet nemanykime klaidingai apie ba�ny�i�, jei tiesiog tingime
    > > > dom�tis jos istorija ir gyvenimu....
    > > >
    > > > Tikiu vien tik Diev�.... skamba neblogai, ir kartais i�ties taip b�na,
    > > bet
    > > > kur kas da�nesni atv�jai, kaip su Walshu - "Pokalbiai su Dievu" -
    > �mogus
    > > > supainiojo batus su kepure.
    > > >
    > > > Z Nowym Rokiem,
    > > > *Tomasz*
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > > 2009/1/6 Rasa Kuodyt� - Kazielien� <kuodyte@...>
    > > >
    > > > > Sveiki, gerb. Broniau,
    > > > >
    > > > > Humanistin� psichologija tiki �mogaus vidinio potencialo j�ga. Mes
    > > > > nekreipiame tik�ti jo ka�kuo kitu. Mes leid�iame �mogui ie�koti
    > savyje
    > > > tos
    > > > > galios keitimuisi, i�silaisvinimui.
    > > > > A� pati asmeni�kai tikiu � Diev�, bet ne � ba�ny�i�. Ba�ny�ia riboja,
    > > > > remiasi dogmomis, aprei�kimais ir visk� �sodina � ka�kokius r�mus.
    > > > Ba�ny�ia
    > > > > neskatina naujovi� - ji tik siekia i�laikyti savo gali� ir �mog�
    > > > pasmerkia
    > > > > nuolatinei kan�iai - "tu nuod�mingas. nuolat atgailauk. melskis..."
    > ir
    > > > t.t.
    > > > > Kiekvienas turime savo unikal� tik�jim�. A� lemiu savo likim�, savo
    > > > > gyvenimo
    > > > > krypt�, savo jausen�, m�stysen� ir elgsen�. Taigi a� turiu gali�,
    > kuri
    > > > man
    > > > > duota.
    > > > > Gerbiu vis� tik�jimus ir supratimus. O d�l mokslini� straipsni� - tai
    > > > > tur�jau mintyje homoseksual� santuokas:) Gal netiksliai i�sirei�kiau.
    > > > > Atsipra�au, jeigu tuo suklaidinau Jus, Broniau.
    > > > >
    > > > > 2009 m. sausio 5 d. 22:14, Bronius Tamulynas <
    > bronius.tamulynas@...
    > > > > >ra��:
    > > > >
    > > > > > Mieloji Rasa. Na n�ra J�s� ra�iniuose joki� esmini� argument�.
    > > > > > I�skyrus vienintel�, kad J�s save bandote prilyginti dievybei.
    > > > > > Bent taip seka i� J�s� pateiktos argumentuojan�ios i�vados.
    > > > > > Tod�l labai abejoju ar tokiam teiginiui galima rasti kokius nors
    > > > > > moksli�kai pagrind�iamus �rodymus.
    > > > > >
    > > > > > Pagarbiai,
    > > > > > Bronius
    > > > > >
    > > > > > ----- Original Message -----
    > > > > > From: "Rasa Kuodyt� - Kazielien�" <kuodyte@...>
    > > > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
    > > > > > Sent: Monday, January 05, 2009 9:40 PM
    > > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > > A�i� u� atsakym�. D�l tos paskaitos - ji pakankamai ilga ir
    > > pateikianti
    > > > > > nepagr�stus nuog�stavimus. Daugiau domiuosi moksliniais tyrimais,
    > > > > kuriuose
    > > > > > argumentai pamatuoti empiri�kai, o ne subjektyviais suvokimais.
    > > Gerbiu
    > > > > > kiekvieno �mogaus nuomon�. A� irgi m�stau apie ateit�. Apie
    > > > toleranti�k�
    > > > > > skirting� �moni� sugyvenim�. Juk kod�l ka�kam galima viskas (kurti
    > > > �eim�
    > > > > ir
    > > > > > kt.), o ka�kam negalima to? Manau, kad �ia ir slypi diskriminacija.
    > > D�l
    > > > > > alkoholio tas pats. Visur yra �mogaus pasirinkimas. Tikrai mane
    > gali
    > > > b�ti
    > > > > > sunku suprasti, nes visgi Lietuvoje humanistin� psichologija -
    > > utopin�
    > > > > > psichologija ir ne itin priimta. N�ra nei blogio, nei g�rio -
    > viskas
    > > > > > realiatyvu. N�ra problem� - problemos gimsta i� m�s� po�i�rio. �
    > J�s�
    > > > > > kitok�
    > > > > > po�i�r� �i�ri per savo realiatyvumo prizm�. J�s tuo tikite ir tai
    > > > �aunu,
    > > > > > nes
    > > > > > �mogus ir jo pasirinkimas man kaip humanistei - auk��iausia
    > vertyb�.
    > > > Mes,
    > > > > > Dievo k�riniai. Mes, Dievai, nes tik mes patys kei�iame savo
    > likimus.
    > > > > > Svarbiausia daryti tai, kuo tiki. Manau, Audrone, mes visi darome
    > > tai,
    > > > > kuo
    > > > > > tikime. D�l argument� - gal �iame lai�ke juos rasite. Jeigu kitaip
    > > > m�stau
    > > > > > ir
    > > > > > tai turiu Jums �rodyti ka�kokiais bro�i�riniais argumentais, kai
    > > > tur�siu
    > > > > > daugiau laiko pateiksiu mokslin�s med�iagos suvestini�. Bet v�lgi
    > > > > > statistika
    > > > > > - tre�ia melo r��is. A� klausausi sav�s, savo vidinio balso ir savo
    > > > > > asmeninio patyrimo. Linkiu tolerancijos kitokiai nuomonei:) A�i�,
    > kad
    > > > > > esate:)
    > > > > >
    > > > > > 2009 m. sausio 5 d. 16:43, EKVJUC <ekvjuc@...> ra��:
    > > > > >
    > > > > > > Rasa,
    > > > > > > Straipsnyje nekalbama apie nuod�m�. �ia kalbama apie m�s� vis�
    > > > ateit�,
    > > > > > > t.y.
    > > > > > > kaip mes gyvensime ateityje. J�s� lai�kuose, Rasa, a� nuolat
    > randu
    > > > daug
    > > > > > > �od�i�, bet pasigendu argument�.
    > > > > > >
    > > > > > > Kad b�t� ai�kiau k� noriu pasakyti, pasitelksiu tok�
    > > pavyzd�.Sakykim
    > > > a�
    > > > > > > sodinu med�. Tai turiu pagalvoti apie tai kaip tas medis atrodys
    > > > > > > ateityje:
    > > > > > > ne po 5, ne po 10, o gal po 50 met�. Kitaip, jei medis bus
    > > netinkamas
    > > > > ir
    > > > > > > netinkamoje vietoje - j� papras�iausiai nupjaus ir mano darbas
    > > > neatne�
    > > > > > > laukiam� rezultat�. O juk b�t� puiku, kad pvz. pasodinto
    > graiki�ko
    > > > > > > rie�utmed�io vaisiais gal�t� vai�intis visi kaimo gyventojai, jis
    > > > > teikt�
    > > > > > > pav�s� per vasaros kar��ius, o �iem� stabdyt� v�jus. Gi rie�utai
    > > > b�t�
    > > > > > > tikras d�iaugsmas visiems! Gal kas nors prisimint� ir toki�
    > med�i�
    > > > > > > puosel�toj� - mane, kaip kad a� dabar prisimenu savo t�t�,
    > > valgydama
    > > > jo
    > > > > > > skiepytus �vairiausi� veisli� obuolius?
    > > > > > >
    > > > > > > Jeigu mes siekiam ma�inti girtavim�, galim tik�tis, kad ateityje
    > > > > gyvensim
    > > > > > > saugiau, kad nereik�s globoti pamestinuk�, kad vaikai tur�s gerus
    > > > > > > r�pestingus t��ius ir mamas, o kai t�vai pasens, jais r�pinsis
    > > > sveikai
    > > > > > > gyvenantys j� vaikai. Ir tai gera veikla, kuri mus vienija.
    > > > > > >
    > > > > > > Man r�pi kokiais argumentais reikt� remtis propaguojant
    > > homoseksual�
    > > > > > > �eimas?
    > > > > > > Inge M. Th�rkauf paskaitoje mes radome argument�. Jums jie atrodo
    > > > > > > netinkami.
    > > > > > > Pateikit savo argumentus, Rasa.
    > > > > > > Kartoju, a� visi�kai toleranti�ka visiems sekso b�dams ir tegu
    > > gyvena
    > > > > kas
    > > > > > > kaip nori. Bet kod�l tur��iau b�ti toleranti�ka homoseksualizmo
    > > > > > > propagandai?
    > > > > > > D�l to, kad ka�kam taip gerai? Man�s tai ne�tikina tod�l, kad tai
    > > > > > > ateityje,
    > > > > > > kaip matom i� paskaitos, pa�eis m�s� ir m�s� vaik� interesus. J�s
    > > > savo
    > > > > > > veiksmais programuojat toki� visuomen�, apie kuri� kalba Inge M.
    > > > > > Th�rkauf.
    > > > > > > Ar manot, kad tai labai �viesu ir siektina?
    > > > > > >
    > > > > > > Audron�
    > > > > > >
    > > > > > > ----- Original Message -----
    > > > > > > From: "Rasa Kuodyt� - Kazielien�" <kuodyte@...>
    > > > > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
    > > > > > > Sent: Monday, January 05, 2009 10:48 AM
    > > > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > > Sveiki mielieji,
    > > > > > >
    > > > > > > Pirma kaip jau ir min�jau mes labai skirtingi. Per�i�r�jau
    > > > > > > straipsn� -
    > > > > > > man jis primin� viduram�i� metu vyravusi� tams�, kai kitoks ar
    > > > kitokia
    > > > > > > m�stysena, kitokia gyvensena, kitokia jausena, naujas po�i�ris ir
    > > > kita
    > > > > > > buvo
    > > > > > > prilyginama nuod�mei ir kt. "Romos Katalik� Ba�ny�ios
    > > kongregacijos"
    > > > > > > pateikta informacija - tai viena pozicija, o pozicij� ir nuomoni�
    > > > > > daugyb�.
    > > > > > > K� galiu pasakyti, tai kas Tau gerai - n�ra man gerai, bet
    > visgi
    > > > mes
    > > > > > > turime visi gyventi harmonijoje. Vien straipsnio pavadinime
    > > nurodyta
    > > > > > > "kova".
    > > > > > > Nem�gstu to �od�io - jis i� karto nukreipia negatyviai.
    > > > > > > Kalb�kime daugiau ger� �od�i� vieni kitiems ir dirbkime tuos
    > > > darbus,
    > > > > > > kuriais tikime:)
    > > > > > >
    > > > > > > 2009 m. sausio 5 d. 09:20, EKVJUC <ekvjuc@...> ra��:
    > > > > > >
    > > > > > > > Sveiki,
    > > > > > > > Persiun�iu nuorod� su paskaita minima tolerancijos tema:
    > > > > > > >
    > > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > >
    > > > >
    > > >
    > >
    > http://www.fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1007&Itemid=68
    > > > > > > > Nors laikau save toleranti�ka, man kelia rimt� nerim�
    > tolerancija
    > > > bet
    > > > > > > kam.
    > > > > > > > Kai nebelieka skirtumo tarp mam� ir t��i�, kai vaik�
    > dar�eliuose
    > > > net
    > > > > > > > netoleruojamas mam� ir t��i� min�jimas. Gal Rasa pad�t�
    > > > > susigaudyti...
    > > > > > > >
    > > > > > > > mama Audron�
    > > > > > > >
    > > > > > > > -----
    > > > > > > >
    > > > > > > >
    > > > > > > >
    > > > > > > >
    > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > > > > > >
    > > > > > > >
    > > > > > > > ------------------------------------
    > > > > > > >
    > > > > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
    > > > > nuosavyb�,
    > > > > > > tai
    > > > > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
    > > > lai�ke
    > > > > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
    > > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame
    > dalintis
    > > > m�s�
    > > > > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
    > > > > > > >
    > > > > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    > > > > > > >
    > > > > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto
    > adresu:
    > > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
    > > > > > > >
    > > > > > > >
    > > > > > > >
    > > > > > > >
    > > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > > --
    > > > > > > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
    > > > > > > Visada J�s� ir su Jumis
    > > > > > > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > > ------------------------------------
    > > > > > >
    > > > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
    > > > nuosavyb�,
    > > > > > tai
    > > > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
    > > lai�ke
    > > > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
    > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
    > > > > > > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s�
    > autorius.
    > > > > > >
    > > > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    > > > > > >
    > > > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
    > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > > ------------------------------------
    > > > > > >
    > > > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
    > > > nuosavyb�,
    > > > > > tai
    > > > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
    > > lai�ke
    > > > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
    > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis
    > > m�s�
    > > > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
    > > > > > >
    > > > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    > > > > > >
    > > > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
    > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > > --
    > > > > > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
    > > > > > Visada J�s� ir su Jumis
    > > > > > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > > ------------------------------------
    > > > > >
    > > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
    > > nuosavyb�,
    > > > > tai
    > > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
    > lai�ke
    > > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
    > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
    > > > > > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
    > > > > >
    > > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    > > > > >
    > > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
    > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > > ------------------------------------
    > > > > >
    > > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
    > > nuosavyb�,
    > > > > tai
    > > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
    > lai�ke
    > > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
    > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis
    > m�s�
    > > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
    > > > > >
    > > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    > > > > >
    > > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
    > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > --
    > > > > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
    > > > > Visada J�s� ir su Jumis
    > > > > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
    > > > >
    > > > >
    > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > > >
    > > > >
    > > > > ------------------------------------
    > > > >
    > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
    > nuosavyb�,
    > > > tai
    > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
    > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
    > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
    > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
    > > > >
    > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    > > > >
    > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
    > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > >
    > > >
    > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > >
    > > >
    > > > ------------------------------------
    > > >
    > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
    > > tai
    > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
    > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
    > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
    > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
    > > >
    > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    > > >
    > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
    > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > >
    > >
    > > --
    > > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
    > > Visada J�s� ir su Jumis
    > > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
    > >
    > >
    > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > >
    > >
    > > ------------------------------------
    > >
    > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
    > tai
    > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
    > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
    > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
    > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
    > >
    > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    > >
    > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
    > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
    > >
    > >
    > >
    > >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    > ------------------------------------
    >
    > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
    > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
    > pabr��tinai j� neaatsisakome.
    > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
    > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
    >
    > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
    > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >


    --
    S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
    Visada J�s� ir su Jumis
    Rasa Kuodyt� - Kazielien�


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Rasa Kuodytė - Kazielienė
    o ką reiškia patetika ? ir kokia prasme čia tiek Tomo, tiek Vido laiške perskaičiau? Man būtų įdomu sužinoti tiksliau šio žodžio prasmę. Dėkoju.
    Message 3 of 27 , Jan 6, 2009
     o k� rei�kia "patetika"? ir kokia prasme �ia tiek Tomo, tiek Vido lai�ke
     perskai�iau? Man b�t� �domu su�inoti tiksliau �io �od�io prasm�. D�koju.

     p.s. a� kalbu kaip asmuo, bet mane tapatinate su viena grupe, nors dirbu su
     daugeliu asmen�... nebandau pakeisti J�s� po�i�rio.

     2009 m. sausio 7 d. 00:10, Rasa Kuodyt� - Kazielien� <kuodyte@...>ra��:

     > A�i� u� nuomones ir pasisakymus:) Man�s klaus�t, a� atsakiau asmeni�kai
     > nuo sav�s. Visgi gal tai mano patyrimas, mano subjektyvumas, mano gyvenimas,
     > mano pasaka, mano tik�jimas. Bet tai mano. Tai tiek begaliu pridurti.
     >
     > 2009 m. sausio 6 d. 18:08, Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...>ra��:
     >
     > Rasa,
     >>
     >> tai gra�i legenda, istorija, kuri� a� ir miliardai �moni� tiki
     >> (cit.)---------Jus ir minite Iev�, �alt� - ar tai ne dogma, ne r�mai... Ar
     >> mes
     >> galime b�ti tikri, kad taip ir buvo?
     >>
     >> abejoti tuo (nuo jos prasideda Knyg� Knyga - Biblija) yra juokinga, nes
     >> tai
     >> pasaka(ojimas), ne formul� ar dogma.
     >>
     >> Nu kokia gi �ia dogma ar r�mai? Tai tas pats kaip laikyti pasak� kuri�
     >> jums
     >> sek� vaikyst�je - dogma. R�mai...
     >> Viskas yra gra�u, kai �r�minta; tampa gra�u. Tuos r�mus galima pl�sti.
     >> Bet
     >> jie duoda vaizd�, paveiksl�.
     >>
     >> Tuo tarpu tai k� jus �nekate yra juokingai pateti�ka, ir ne itin
     >> simpati�ka.
     >> Yra srov�s, kuriose toks po�i�ris teigiamas, a� ir pats jose dalyvauju,
     >> kad
     >> i�tir�iau kas tai, ir kiek to beribio dangaus mums duota. Sufiai tai
     >> vadina
     >> Vandenynu, ir sako kad jame gera pask�sti. Nu sk�skite � valias. Tik po to
     >> neklykite kad j�s� nieks negelb�jo:).
     >>
     >> Kiek pa��stu psicholog� ir psichologijos istorij�, jie-ji susideda *beveik
     >> vien* i� dogm� ir apibr��-im� (tai yra tai, per tai ir u�tat).
     >>
     >> Kaip toli tu u��jai, mergaite, ie�kodama pati sav�s, kaip sakydavo Veni�ka
     >> Jerofejevas:) Meld�iu, ne�si�eiskite...
     >>
     >> j�s turb�t norite sugalvoti gra�esn� pasak�, ir kad ji b�t� j�s�
     >> asmeni�ka.
     >> K�rybinis azartas, talent� kova, hm, hm. Na, sugalvokit.[?]
     >>
     >> tuo tarpu Maslow ir Rogers a� taikau gyvenime kaip pasiut�s:)
     >> *namely*pakelin�ju kit� self-image'us, nusi�eminu, barstau
     >> komplimentus ir apsimetu
     >> durneliu kad kitas protingiau atrodyt�, kad tik jis /ji neb�t� toks
     >> nuli�d�s... bet
     >>
     >> ... Rasa, ja Vas uva�aju:)
     >>
     >> Tomasz
     >>
     >> 2009/1/6 Rasa Kuodyt� - Kazielien� <kuodyte@...>
     >>
     >> > Gerb. Vidai,
     >> >
     >> > Vidai, a� nekalb�jau apie nelaimingus ar Dievo nuskriaustus �mones.
     >> > Tolerancija - pakantumas. �ia toks teiginys yra: "Neprivalote su manimi
     >> > sutikti/man�s myl�ti, bet gerbti - taip". Visgi pagarba yra tolerancijos
     >> > esm�. Psichologinis smurtas paplit�s tiek �ia, tiek kitose
     >> konferencijose,
     >> > tiek visoje aplinkoje. Jeigu �mogus stiprus kaip sak� Seneka - tuomet
     >> visa
     >> > tai jo ne�eid�ia, bet tik palie�ia. Tolerancija tai n�ra abejingumas.
     >> Yra
     >> > dalyk�, kuri� nepateisinu - pedofil� (ypa� kunig�, kurie absoliu�iai
     >> > tur�dami autoritet�, i� esm�s sugriauna vaiko esmin� pasitik�jim�
     >> savimi,
     >> > kitais ir kt.)... Nenoriu i�sipl�sti... Ba�ny�ia - tai �mon�s, �ia yra
     >> > daugiau jausm� nei kalt�. �ia yra ir pasi�ventimas ("vyras mu�a - ne�k
     >> savo
     >> > kry�i�") ir kt. Psichologija neturi dogm� ir aprei�kim�. Taip jai
     >> b�dingos
     >> > skirtingos teorijos, bet visgi pagrindas - matyti �mog� ir tik j�. T�
     >> > gyliai
     >> > nagrin�jome ir nagrin�jame tiek psichologijos istorijos ir psichologijos
     >> > raidos kursuose. Ne�inau, ar atsakiau � klausim�?
     >> >
     >> > Gerb. Tomai,
     >> >
     >> > Domiuosi istorija ne tiek, kiek J�s, Tomai, domit�s, bet visgi turiu
     >> > pagrindus. D�iugu, kad J�s� intelektas ir a�trus protas, ta�iau
     >> nepykite,
     >> > bet visgi Jus ir minite Iev�, �alt� - ar tai ne dogma, ne r�mai... Ar
     >> mes
     >> > galime b�ti tikri, kad taip ir buvo? Gimstame su pirmine nuod�me. Ar tai
     >> > n�ra nuod�mingumas? Kam ta pirmin� nuod�m� naudinga? ar ne Ba�ny�iai?
     >> > Gimstame ir mus puola kirk�tyti, o kas paklaus�, kuo a� tikiu. Ir tada
     >> > i�kreipiamas vaizdas - kad Lietuvoje 90 proc. krik��ioni�. O i� ties�
     >> kaip
     >> > yra?.. �ia galima diskutuoti be galo ir be kra�to. Skaityti gausyb�
     >> > patvirtinim� ir paneigim�.
     >> > A� tiesiog noriu gyventi
     >> >
     >> > 2009 m. sausio 6 d. 14:30, Tomasz Czepaitis <
     >> uzupis.fafministry@...
     >> > >ra��:
     >> >
     >> > > Rasa, o kam skatinti tas naujoves? -
     >> > >
     >> > > -----Ba�ny�ia riboja,
     >> > > remiasi dogmomis, aprei�kimais ir visk� �sodina � ka�kokius r�mus.
     >> > Ba�ny�ia
     >> > > neskatina naujovi� - ji tik siekia i�laikyti savo gali� ir �mog�
     >> > *pasmerkia
     >> > > nuolatinei kan�iai* - "tu nuod�mingas. nuolat atgailauk. melskis..."
     >> ir
     >> > > t.t.------
     >> > >
     >> > > na, kad Ba�ny�ia j� pasmerkt� - pirm�kart gird�iu. �iaip akivaizdu kad
     >> > jis
     >> > > pats save pasmerk� - tiksliau Ji save pasmerk�, nuskinusi vaisi�,
     >> > suvilojo
     >> > > J�, o kas kikeno - �altys... tai chrestomatinis pavyzdys. Taigi,
     >> galima
     >> > > keikti Velni�, Gyvat� - bet pasirinkimas buvo laisvas - gal�jai
     >> neskinti;
     >> > > pra�� juk Kai Kas: "Neskink, apsideginsi".
     >> > >
     >> > > Ba�ny�ios u�davinys kaip tik prie�ingas - i�vaduoti min�t� �mog�. O
     >> jau
     >> > > kaip
     >> > > jai sekasi, galima padiskutuoti.
     >> > >
     >> > > jums tur b�t pasaulis atrodo "sustabar�j�s", pana�iai kaip "pacanams",
     >> > d�l
     >> > > to bijau kad toleranti�kas jaunimas gali sunaikinti daug sen� ger�
     >> dalyk�
     >> > -
     >> > > i� kvailumo...
     >> > >
     >> > > Pati savaime Laisv� nieko neduoda - tik i�sivadavimo jausm�, kaip kad
     >> > > Rasos:) lai�kuose - ji tik kartu su kita dorybe - laisv� ir tvarka,
     >> > laisv�
     >> > > ir gailestingumas, laisv� ir asketizmas (taip, taip:) atne�a vaisi�.
     >> > >
     >> > > A� suprantu tas visas humanistines dorybes, ir pats jas adoruoju:)
     >> karts
     >> > > nuo
     >> > > karto (ypa� jaunyst�je, kai irgi, kaip o�ys vengiau k� nors pripa�inti
     >> ir
     >> > > tik�ti:) bet nemanykime klaidingai apie ba�ny�i�, jei tiesiog
     >> tingime
     >> > > dom�tis jos istorija ir gyvenimu....
     >> > >
     >> > > Tikiu vien tik Diev�.... skamba neblogai, ir kartais i�ties taip b�na,
     >> > bet
     >> > > kur kas da�nesni atv�jai, kaip su Walshu - "Pokalbiai su Dievu" -
     >> �mogus
     >> > > supainiojo batus su kepure.
     >> > >
     >> > > Z Nowym Rokiem,
     >> > > *Tomasz*
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> > > 2009/1/6 Rasa Kuodyt� - Kazielien� <kuodyte@...>
     >> > >
     >> > > > Sveiki, gerb. Broniau,
     >> > > >
     >> > > > Humanistin� psichologija tiki �mogaus vidinio potencialo j�ga. Mes
     >> > > > nekreipiame tik�ti jo ka�kuo kitu. Mes leid�iame �mogui ie�koti
     >> savyje
     >> > > tos
     >> > > > galios keitimuisi, i�silaisvinimui.
     >> > > > A� pati asmeni�kai tikiu � Diev�, bet ne � ba�ny�i�. Ba�ny�ia
     >> riboja,
     >> > > > remiasi dogmomis, aprei�kimais ir visk� �sodina � ka�kokius r�mus.
     >> > > Ba�ny�ia
     >> > > > neskatina naujovi� - ji tik siekia i�laikyti savo gali� ir �mog�
     >> > > pasmerkia
     >> > > > nuolatinei kan�iai - "tu nuod�mingas. nuolat atgailauk. melskis..."
     >> ir
     >> > > t.t.
     >> > > > Kiekvienas turime savo unikal� tik�jim�. A� lemiu savo likim�, savo
     >> > > > gyvenimo
     >> > > > krypt�, savo jausen�, m�stysen� ir elgsen�. Taigi a� turiu gali�,
     >> kuri
     >> > > man
     >> > > > duota.
     >> > > > Gerbiu vis� tik�jimus ir supratimus. O d�l mokslini� straipsni� -
     >> tai
     >> > > > tur�jau mintyje homoseksual� santuokas:) Gal netiksliai
     >> i�sirei�kiau.
     >> > > > Atsipra�au, jeigu tuo suklaidinau Jus, Broniau.
     >> > > >
     >> > > > 2009 m. sausio 5 d. 22:14, Bronius Tamulynas <
     >> bronius.tamulynas@...
     >> > > > >ra��:
     >> > > >
     >> > > > > Mieloji Rasa. Na n�ra J�s� ra�iniuose joki� esmini� argument�.
     >> > > > > I�skyrus vienintel�, kad J�s save bandote prilyginti dievybei.
     >> > > > > Bent taip seka i� J�s� pateiktos argumentuojan�ios i�vados.
     >> > > > > Tod�l labai abejoju ar tokiam teiginiui galima rasti kokius nors
     >> > > > > moksli�kai pagrind�iamus �rodymus.
     >> > > > >
     >> > > > > Pagarbiai,
     >> > > > > Bronius
     >> > > > >
     >> > > > > ----- Original Message -----
     >> > > > > From: "Rasa Kuodyt� - Kazielien�" <kuodyte@...>
     >> > > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
     >> > > > > Sent: Monday, January 05, 2009 9:40 PM
     >> > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune
     >> > > > >
     >> > > > >
     >> > > > > A�i� u� atsakym�. D�l tos paskaitos - ji pakankamai ilga ir
     >> > pateikianti
     >> > > > > nepagr�stus nuog�stavimus. Daugiau domiuosi moksliniais tyrimais,
     >> > > > kuriuose
     >> > > > > argumentai pamatuoti empiri�kai, o ne subjektyviais suvokimais.
     >> > Gerbiu
     >> > > > > kiekvieno �mogaus nuomon�. A� irgi m�stau apie ateit�. Apie
     >> > > toleranti�k�
     >> > > > > skirting� �moni� sugyvenim�. Juk kod�l ka�kam galima viskas (kurti
     >> > > �eim�
     >> > > > ir
     >> > > > > kt.), o ka�kam negalima to? Manau, kad �ia ir slypi
     >> diskriminacija.
     >> > D�l
     >> > > > > alkoholio tas pats. Visur yra �mogaus pasirinkimas. Tikrai mane
     >> gali
     >> > > b�ti
     >> > > > > sunku suprasti, nes visgi Lietuvoje humanistin� psichologija -
     >> > utopin�
     >> > > > > psichologija ir ne itin priimta. N�ra nei blogio, nei g�rio -
     >> viskas
     >> > > > > realiatyvu. N�ra problem� - problemos gimsta i� m�s� po�i�rio. �
     >> J�s�
     >> > > > > kitok�
     >> > > > > po�i�r� �i�ri per savo realiatyvumo prizm�. J�s tuo tikite ir tai
     >> > > �aunu,
     >> > > > > nes
     >> > > > > �mogus ir jo pasirinkimas man kaip humanistei - auk��iausia
     >> vertyb�.
     >> > > Mes,
     >> > > > > Dievo k�riniai. Mes, Dievai, nes tik mes patys kei�iame savo
     >> likimus.
     >> > > > > Svarbiausia daryti tai, kuo tiki. Manau, Audrone, mes visi darome
     >> > tai,
     >> > > > kuo
     >> > > > > tikime. D�l argument� - gal �iame lai�ke juos rasite. Jeigu kitaip
     >> > > m�stau
     >> > > > > ir
     >> > > > > tai turiu Jums �rodyti ka�kokiais bro�i�riniais argumentais, kai
     >> > > tur�siu
     >> > > > > daugiau laiko pateiksiu mokslin�s med�iagos suvestini�. Bet v�lgi
     >> > > > > statistika
     >> > > > > - tre�ia melo r��is. A� klausausi sav�s, savo vidinio balso ir
     >> savo
     >> > > > > asmeninio patyrimo. Linkiu tolerancijos kitokiai nuomonei:) A�i�,
     >> kad
     >> > > > > esate:)
     >> > > > >
     >> > > > > 2009 m. sausio 5 d. 16:43, EKVJUC <ekvjuc@...> ra��:
     >> > > > >
     >> > > > > > Rasa,
     >> > > > > > Straipsnyje nekalbama apie nuod�m�. �ia kalbama apie m�s� vis�
     >> > > ateit�,
     >> > > > > > t.y.
     >> > > > > > kaip mes gyvensime ateityje. J�s� lai�kuose, Rasa, a� nuolat
     >> randu
     >> > > daug
     >> > > > > > �od�i�, bet pasigendu argument�.
     >> > > > > >
     >> > > > > > Kad b�t� ai�kiau k� noriu pasakyti, pasitelksiu tok�
     >> > pavyzd�.Sakykim
     >> > > a�
     >> > > > > > sodinu med�. Tai turiu pagalvoti apie tai kaip tas medis
     >> atrodys
     >> > > > > > ateityje:
     >> > > > > > ne po 5, ne po 10, o gal po 50 met�. Kitaip, jei medis bus
     >> > netinkamas
     >> > > > ir
     >> > > > > > netinkamoje vietoje - j� papras�iausiai nupjaus ir mano darbas
     >> > > neatne�
     >> > > > > > laukiam� rezultat�. O juk b�t� puiku, kad pvz. pasodinto
     >> graiki�ko
     >> > > > > > rie�utmed�io vaisiais gal�t� vai�intis visi kaimo gyventojai,
     >> jis
     >> > > > teikt�
     >> > > > > > pav�s� per vasaros kar��ius, o �iem� stabdyt� v�jus. Gi rie�utai
     >> > > b�t�
     >> > > > > > tikras d�iaugsmas visiems! Gal kas nors prisimint� ir toki�
     >> med�i�
     >> > > > > > puosel�toj� - mane, kaip kad a� dabar prisimenu savo t�t�,
     >> > valgydama
     >> > > jo
     >> > > > > > skiepytus �vairiausi� veisli� obuolius?
     >> > > > > >
     >> > > > > > Jeigu mes siekiam ma�inti girtavim�, galim tik�tis, kad ateityje
     >> > > > gyvensim
     >> > > > > > saugiau, kad nereik�s globoti pamestinuk�, kad vaikai tur�s
     >> gerus
     >> > > > > > r�pestingus t��ius ir mamas, o kai t�vai pasens, jais r�pinsis
     >> > > sveikai
     >> > > > > > gyvenantys j� vaikai. Ir tai gera veikla, kuri mus vienija.
     >> > > > > >
     >> > > > > > Man r�pi kokiais argumentais reikt� remtis propaguojant
     >> > homoseksual�
     >> > > > > > �eimas?
     >> > > > > > Inge M. Th�rkauf paskaitoje mes radome argument�. Jums jie
     >> atrodo
     >> > > > > > netinkami.
     >> > > > > > Pateikit savo argumentus, Rasa.
     >> > > > > > Kartoju, a� visi�kai toleranti�ka visiems sekso b�dams ir tegu
     >> > gyvena
     >> > > > kas
     >> > > > > > kaip nori. Bet kod�l tur��iau b�ti toleranti�ka homoseksualizmo
     >> > > > > > propagandai?
     >> > > > > > D�l to, kad ka�kam taip gerai? Man�s tai ne�tikina tod�l, kad
     >> tai
     >> > > > > > ateityje,
     >> > > > > > kaip matom i� paskaitos, pa�eis m�s� ir m�s� vaik� interesus.
     >> J�s
     >> > > savo
     >> > > > > > veiksmais programuojat toki� visuomen�, apie kuri� kalba Inge M.
     >> > > > > Th�rkauf.
     >> > > > > > Ar manot, kad tai labai �viesu ir siektina?
     >> > > > > >
     >> > > > > > Audron�
     >> > > > > >
     >> > > > > > ----- Original Message -----
     >> > > > > > From: "Rasa Kuodyt� - Kazielien�" <kuodyte@...>
     >> > > > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
     >> > > > > > Sent: Monday, January 05, 2009 10:48 AM
     >> > > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune
     >> > > > > >
     >> > > > > >
     >> > > > > > Sveiki mielieji,
     >> > > > > >
     >> > > > > > Pirma kaip jau ir min�jau mes labai skirtingi. Per�i�r�jau
     >> > > > > > straipsn� -
     >> > > > > > man jis primin� viduram�i� metu vyravusi� tams�, kai kitoks ar
     >> > > kitokia
     >> > > > > > m�stysena, kitokia gyvensena, kitokia jausena, naujas po�i�ris
     >> ir
     >> > > kita
     >> > > > > > buvo
     >> > > > > > prilyginama nuod�mei ir kt. "Romos Katalik� Ba�ny�ios
     >> > kongregacijos"
     >> > > > > > pateikta informacija - tai viena pozicija, o pozicij� ir
     >> nuomoni�
     >> > > > > daugyb�.
     >> > > > > > K� galiu pasakyti, tai kas Tau gerai - n�ra man gerai, bet
     >> visgi
     >> > > mes
     >> > > > > > turime visi gyventi harmonijoje. Vien straipsnio pavadinime
     >> > nurodyta
     >> > > > > > "kova".
     >> > > > > > Nem�gstu to �od�io - jis i� karto nukreipia negatyviai.
     >> > > > > > Kalb�kime daugiau ger� �od�i� vieni kitiems ir dirbkime tuos
     >> > > darbus,
     >> > > > > > kuriais tikime:)
     >> > > > > >
     >> > > > > > 2009 m. sausio 5 d. 09:20, EKVJUC <ekvjuc@...> ra��:
     >> > > > > >
     >> > > > > > > Sveiki,
     >> > > > > > > Persiun�iu nuorod� su paskaita minima tolerancijos tema:
     >> > > > > > >
     >> > > > > > >
     >> > > > > >
     >> > > > >
     >> > > >
     >> > >
     >> >
     >> http://www.fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1007&Itemid=68
     >> > > > > > > Nors laikau save toleranti�ka, man kelia rimt� nerim�
     >> tolerancija
     >> > > bet
     >> > > > > > kam.
     >> > > > > > > Kai nebelieka skirtumo tarp mam� ir t��i�, kai vaik�
     >> dar�eliuose
     >> > > net
     >> > > > > > > netoleruojamas mam� ir t��i� min�jimas. Gal Rasa pad�t�
     >> > > > susigaudyti...
     >> > > > > > >
     >> > > > > > > mama Audron�
     >> > > > > > >
     >> > > > > > > -----
     >> > > > > > >
     >> > > > > > >
     >> > > > > > >
     >> > > > > > >
     >> > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
     >> > > > > > >
     >> > > > > > >
     >> > > > > > > ------------------------------------
     >> > > > > > >
     >> > > > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
     >> > > > nuosavyb�,
     >> > > > > > tai
     >> > > > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
     >> > > lai�ke
     >> > > > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
     >> > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame
     >> dalintis
     >> > > m�s�
     >> > > > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
     >> > > > > > >
     >> > > > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >> > > > > > >
     >> > > > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto
     >> adresu:
     >> > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups
     >> Links
     >> > > > > > >
     >> > > > > > >
     >> > > > > > >
     >> > > > > > >
     >> > > > > > >
     >> > > > > >
     >> > > > > >
     >> > > > > > --
     >> > > > > > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
     >> > > > > > Visada J�s� ir su Jumis
     >> > > > > > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
     >> > > > > >
     >> > > > > >
     >> > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
     >> > > > > >
     >> > > > > >
     >> > > > > > ------------------------------------
     >> > > > > >
     >> > > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
     >> > > nuosavyb�,
     >> > > > > tai
     >> > > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
     >> > lai�ke
     >> > > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
     >> > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
     >> > > > > > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s�
     >> autorius.
     >> > > > > >
     >> > > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >> > > > > >
     >> > > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
     >> > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
     >> > > > > >
     >> > > > > >
     >> > > > > >
     >> > > > > >
     >> > > > > > ------------------------------------
     >> > > > > >
     >> > > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
     >> > > nuosavyb�,
     >> > > > > tai
     >> > > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
     >> > lai�ke
     >> > > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
     >> > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis
     >> > m�s�
     >> > > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
     >> > > > > >
     >> > > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >> > > > > >
     >> > > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
     >> > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
     >> > > > > >
     >> > > > > >
     >> > > > > >
     >> > > > > >
     >> > > > > >
     >> > > > >
     >> > > > >
     >> > > > > --
     >> > > > > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
     >> > > > > Visada J�s� ir su Jumis
     >> > > > > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
     >> > > > >
     >> > > > >
     >> > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
     >> > > > >
     >> > > > >
     >> > > > > ------------------------------------
     >> > > > >
     >> > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
     >> > nuosavyb�,
     >> > > > tai
     >> > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
     >> lai�ke
     >> > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
     >> > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
     >> > > > > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s�
     >> autorius.
     >> > > > >
     >> > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >> > > > >
     >> > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
     >> > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
     >> > > > >
     >> > > > >
     >> > > > >
     >> > > > >
     >> > > > > ------------------------------------
     >> > > > >
     >> > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
     >> > nuosavyb�,
     >> > > > tai
     >> > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
     >> lai�ke
     >> > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
     >> > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis
     >> m�s�
     >> > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
     >> > > > >
     >> > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >> > > > >
     >> > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
     >> > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
     >> > > > >
     >> > > > >
     >> > > > >
     >> > > > >
     >> > > > >
     >> > > >
     >> > > >
     >> > > > --
     >> > > > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
     >> > > > Visada J�s� ir su Jumis
     >> > > > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
     >> > > >
     >> > > >
     >> > > > [Non-text portions of this message have been removed]
     >> > > >
     >> > > >
     >> > > > ------------------------------------
     >> > > >
     >> > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
     >> nuosavyb�,
     >> > > tai
     >> > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
     >> lai�ke
     >> > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
     >> > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis
     >> m�s�
     >> > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
     >> > > >
     >> > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >> > > >
     >> > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
     >> > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
     >> > > >
     >> > > >
     >> > > >
     >> > > >
     >> > >
     >> > >
     >> > > [Non-text portions of this message have been removed]
     >> > >
     >> > >
     >> > > ------------------------------------
     >> > >
     >> > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
     >> > tai
     >> > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
     >> > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
     >> > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
     >> > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
     >> > >
     >> > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >> > >
     >> > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
     >> > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> >
     >> >
     >> > --
     >> > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
     >> > Visada J�s� ir su Jumis
     >> > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
     >> >
     >> >
     >> > [Non-text portions of this message have been removed]
     >> >
     >> >
     >> > ------------------------------------
     >> >
     >> > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
     >> tai
     >> > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
     >> > pabr��tinai j� neaatsisakome.
     >> > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
     >> > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
     >> >
     >> > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >> >
     >> > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
     >> > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
     >> >
     >> >
     >> >
     >> >
     >>
     >>
     >> [Non-text portions of this message have been removed]
     >>
     >>
     >> ------------------------------------
     >>
     >> Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
     >> yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
     >> pabr��tinai j� neaatsisakome.
     >> http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
     >> lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
     >>
     >> Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >>
     >> Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
     >> minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
     >>
     >>
     >>
     >>
     >>
     >
     >
     > --
     > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
     > Visada J�s� ir su Jumis
     > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
     >     --
     S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
     Visada J�s� ir su Jumis
     Rasa Kuodyt� - Kazielien�


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Tomasz Czepaitis
     ką reiškia nebandote pakeisti, Rasa? tai gal pabandykite, bus aiškiau. Patetika... Pathos - graikiškas žodis reiškiąs pakilų kalbėjimą, mintis, ar
     Message 4 of 27 , Jan 6, 2009
      k� rei�kia nebandote pakeisti, Rasa?

      tai gal pabandykite, bus ai�kiau.

      Patetika... Pathos - graiki�kas �odis rei�ki�s pakil� kalb�jim�, mintis, ar
      pan.
      M�s� am�iaus �mon�ms ji nesvieti�kai nusibodusi, nes - kaip tarybiniais
      laikais, taip ir dabar - u� jos arba nestovi niekas, arba stovi koks melas
      arba saviapgaul�.

      A� asmeni�kai nesu patetikos prie�as, ir m�gstu u�degan�ias kalbas - ir pats
      r��ti, ir klausytis. Bet stengiuos nemeluoti. Papasakoju vizij�.

      Pernai pavasar� giniau Andri� Kulikausk�, kurio Amerikoje i�auginto
      idealistinio patoso nieks nepri�m�. Bet reikia gi tur�ti omeny auditorij�.
      Nusivylusius �mones.

      J�s jauna ir dirbate su jaunimu(?), Rasa. Tai jums geriau �inoti, kuo jie
      tiki, ir pan., nors ir a� juos neblogai pa��stu. Dauguma - "modai" -
      pinigai, karjera, tam suk�rtos s�lygos. Daug va�in�ja ir u�darbiauja
      u�sienyje. Taigi, kuo nematerialiu juos galima sudominti?

      Tai ir b�t� "patosas". Na, tarkim, j�s� "tik�jimas vidin�mis galiomis" -
      pateti�kas. Tai gali b�ti ir gerai, ir blogai, priklausomai, kas u� to
      stovi.

      T.
      On 1/7/09, Rasa Kuodyt� - Kazielien� <kuodyte@...> wrote:
      >
      > o k� rei�kia "patetika"? ir kokia prasme �ia tiek Tomo, tiek Vido lai�ke
      > perskai�iau? Man b�t� �domu su�inoti tiksliau �io �od�io prasm�. D�koju.
      >
      > p.s. a� kalbu kaip asmuo, bet mane tapatinate su viena grupe, nors dirbu su
      > daugeliu asmen�... nebandau pakeisti J�s� po�i�rio.
      >
      > 2009 m. sausio 7 d. 00:10, Rasa Kuodyt� - Kazielien� <kuodyte@...
      > >ra��:
      >
      > > A�i� u� nuomones ir pasisakymus:) Man�s klaus�t, a� atsakiau asmeni�kai
      > > nuo sav�s. Visgi gal tai mano patyrimas, mano subjektyvumas, mano
      > gyvenimas,
      > > mano pasaka, mano tik�jimas. Bet tai mano. Tai tiek begaliu pridurti.
      > >
      > > 2009 m. sausio 6 d. 18:08, Tomasz Czepaitis <
      > uzupis.fafministry@...>ra��:
      > >
      > > Rasa,
      > >>
      > >> tai gra�i legenda, istorija, kuri� a� ir miliardai �moni� tiki
      > >> (cit.)---------Jus ir minite Iev�, �alt� - ar tai ne dogma, ne r�mai...
      > Ar
      > >> mes
      > >> galime b�ti tikri, kad taip ir buvo?
      > >>
      > >> abejoti tuo (nuo jos prasideda Knyg� Knyga - Biblija) yra juokinga, nes
      > >> tai
      > >> pasaka(ojimas), ne formul� ar dogma.
      > >>
      > >> Nu kokia gi �ia dogma ar r�mai? Tai tas pats kaip laikyti pasak� kuri�
      > >> jums
      > >> sek� vaikyst�je - dogma. R�mai...
      > >> Viskas yra gra�u, kai �r�minta; tampa gra�u. Tuos r�mus galima pl�sti.
      > >> Bet
      > >> jie duoda vaizd�, paveiksl�.
      > >>
      > >> Tuo tarpu tai k� jus �nekate yra juokingai pateti�ka, ir ne itin
      > >> simpati�ka.
      > >> Yra srov�s, kuriose toks po�i�ris teigiamas, a� ir pats jose dalyvauju,
      > >> kad
      > >> i�tir�iau kas tai, ir kiek to beribio dangaus mums duota. Sufiai tai
      > >> vadina
      > >> Vandenynu, ir sako kad jame gera pask�sti. Nu sk�skite � valias. Tik po
      > to
      > >> neklykite kad j�s� nieks negelb�jo:).
      > >>
      > >> Kiek pa��stu psicholog� ir psichologijos istorij�, jie-ji susideda
      > *beveik
      > >> vien* i� dogm� ir apibr��-im� (tai yra tai, per tai ir u�tat).
      > >>
      > >> Kaip toli tu u��jai, mergaite, ie�kodama pati sav�s, kaip sakydavo
      > Veni�ka
      > >> Jerofejevas:) Meld�iu, ne�si�eiskite...
      > >>
      > >> j�s turb�t norite sugalvoti gra�esn� pasak�, ir kad ji b�t� j�s�
      > >> asmeni�ka.
      > >> K�rybinis azartas, talent� kova, hm, hm. Na, sugalvokit.[?]
      > >>
      > >> tuo tarpu Maslow ir Rogers a� taikau gyvenime kaip pasiut�s:)
      > >> *namely*pakelin�ju kit� self-image'us, nusi�eminu, barstau
      > >> komplimentus ir apsimetu
      > >> durneliu kad kitas protingiau atrodyt�, kad tik jis /ji neb�t� toks
      > >> nuli�d�s... bet
      > >>
      > >> ... Rasa, ja Vas uva�aju:)
      > >>
      > >> Tomasz
      > >>
      > >> 2009/1/6 Rasa Kuodyt� - Kazielien� <kuodyte@...>
      > >>
      > >> > Gerb. Vidai,
      > >> >
      > >> > Vidai, a� nekalb�jau apie nelaimingus ar Dievo nuskriaustus �mones.
      > >> > Tolerancija - pakantumas. �ia toks teiginys yra: "Neprivalote su
      > manimi
      > >> > sutikti/man�s myl�ti, bet gerbti - taip". Visgi pagarba yra
      > tolerancijos
      > >> > esm�. Psichologinis smurtas paplit�s tiek �ia, tiek kitose
      > >> konferencijose,
      > >> > tiek visoje aplinkoje. Jeigu �mogus stiprus kaip sak� Seneka - tuomet
      > >> visa
      > >> > tai jo ne�eid�ia, bet tik palie�ia. Tolerancija tai n�ra abejingumas.
      > >> Yra
      > >> > dalyk�, kuri� nepateisinu - pedofil� (ypa� kunig�, kurie absoliu�iai
      > >> > tur�dami autoritet�, i� esm�s sugriauna vaiko esmin� pasitik�jim�
      > >> savimi,
      > >> > kitais ir kt.)... Nenoriu i�sipl�sti... Ba�ny�ia - tai �mon�s, �ia yra
      > >> > daugiau jausm� nei kalt�. �ia yra ir pasi�ventimas ("vyras mu�a - ne�k
      > >> savo
      > >> > kry�i�") ir kt. Psichologija neturi dogm� ir aprei�kim�. Taip jai
      > >> b�dingos
      > >> > skirtingos teorijos, bet visgi pagrindas - matyti �mog� ir tik j�. T�
      > >> > gyliai
      > >> > nagrin�jome ir nagrin�jame tiek psichologijos istorijos ir
      > psichologijos
      > >> > raidos kursuose. Ne�inau, ar atsakiau � klausim�?
      > >> >
      > >> > Gerb. Tomai,
      > >> >
      > >> > Domiuosi istorija ne tiek, kiek J�s, Tomai, domit�s, bet visgi turiu
      > >> > pagrindus. D�iugu, kad J�s� intelektas ir a�trus protas, ta�iau
      > >> nepykite,
      > >> > bet visgi Jus ir minite Iev�, �alt� - ar tai ne dogma, ne r�mai... Ar
      > >> mes
      > >> > galime b�ti tikri, kad taip ir buvo? Gimstame su pirmine nuod�me. Ar
      > tai
      > >> > n�ra nuod�mingumas? Kam ta pirmin� nuod�m� naudinga? ar ne Ba�ny�iai?
      > >> > Gimstame ir mus puola kirk�tyti, o kas paklaus�, kuo a� tikiu. Ir tada
      > >> > i�kreipiamas vaizdas - kad Lietuvoje 90 proc. krik��ioni�. O i� ties�
      > >> kaip
      > >> > yra?.. �ia galima diskutuoti be galo ir be kra�to. Skaityti gausyb�
      > >> > patvirtinim� ir paneigim�.
      > >> > A� tiesiog noriu gyventi
      > >> >
      > >> > 2009 m. sausio 6 d. 14:30, Tomasz Czepaitis <
      > >> uzupis.fafministry@...
      > >> > >ra��:
      > >> >
      > >> > > Rasa, o kam skatinti tas naujoves? -
      > >> > >
      > >> > > -----Ba�ny�ia riboja,
      > >> > > remiasi dogmomis, aprei�kimais ir visk� �sodina � ka�kokius r�mus.
      > >> > Ba�ny�ia
      > >> > > neskatina naujovi� - ji tik siekia i�laikyti savo gali� ir �mog�
      > >> > *pasmerkia
      > >> > > nuolatinei kan�iai* - "tu nuod�mingas. nuolat atgailauk. melskis..."
      > >> ir
      > >> > > t.t.------
      > >> > >
      > >> > > na, kad Ba�ny�ia j� pasmerkt� - pirm�kart gird�iu. �iaip akivaizdu
      > kad
      > >> > jis
      > >> > > pats save pasmerk� - tiksliau Ji save pasmerk�, nuskinusi vaisi�,
      > >> > suvilojo
      > >> > > J�, o kas kikeno - �altys... tai chrestomatinis pavyzdys. Taigi,
      > >> galima
      > >> > > keikti Velni�, Gyvat� - bet pasirinkimas buvo laisvas - gal�jai
      > >> neskinti;
      > >> > > pra�� juk Kai Kas: "Neskink, apsideginsi".
      > >> > >
      > >> > > Ba�ny�ios u�davinys kaip tik prie�ingas - i�vaduoti min�t� �mog�. O
      > >> jau
      > >> > > kaip
      > >> > > jai sekasi, galima padiskutuoti.
      > >> > >
      > >> > > jums tur b�t pasaulis atrodo "sustabar�j�s", pana�iai kaip
      > "pacanams",
      > >> > d�l
      > >> > > to bijau kad toleranti�kas jaunimas gali sunaikinti daug sen� ger�
      > >> dalyk�
      > >> > -
      > >> > > i� kvailumo...
      > >> > >
      > >> > > Pati savaime Laisv� nieko neduoda - tik i�sivadavimo jausm�, kaip
      > kad
      > >> > > Rasos:) lai�kuose - ji tik kartu su kita dorybe - laisv� ir tvarka,
      > >> > laisv�
      > >> > > ir gailestingumas, laisv� ir asketizmas (taip, taip:) atne�a vaisi�.
      > >> > >
      > >> > > A� suprantu tas visas humanistines dorybes, ir pats jas adoruoju:)
      > >> karts
      > >> > > nuo
      > >> > > karto (ypa� jaunyst�je, kai irgi, kaip o�ys vengiau k� nors
      > pripa�inti
      > >> ir
      > >> > > tik�ti:) bet nemanykime klaidingai apie ba�ny�i�, jei tiesiog
      > >> tingime
      > >> > > dom�tis jos istorija ir gyvenimu....
      > >> > >
      > >> > > Tikiu vien tik Diev�.... skamba neblogai, ir kartais i�ties taip
      > b�na,
      > >> > bet
      > >> > > kur kas da�nesni atv�jai, kaip su Walshu - "Pokalbiai su Dievu" -
      > >> �mogus
      > >> > > supainiojo batus su kepure.
      > >> > >
      > >> > > Z Nowym Rokiem,
      > >> > > *Tomasz*
      > >> > >
      > >> > >
      > >> > >
      > >> > >
      > >> > >
      > >> > > 2009/1/6 Rasa Kuodyt� - Kazielien� <kuodyte@...>
      > >> > >
      > >> > > > Sveiki, gerb. Broniau,
      > >> > > >
      > >> > > > Humanistin� psichologija tiki �mogaus vidinio potencialo j�ga. Mes
      > >> > > > nekreipiame tik�ti jo ka�kuo kitu. Mes leid�iame �mogui ie�koti
      > >> savyje
      > >> > > tos
      > >> > > > galios keitimuisi, i�silaisvinimui.
      > >> > > > A� pati asmeni�kai tikiu � Diev�, bet ne � ba�ny�i�. Ba�ny�ia
      > >> riboja,
      > >> > > > remiasi dogmomis, aprei�kimais ir visk� �sodina � ka�kokius r�mus.
      > >> > > Ba�ny�ia
      > >> > > > neskatina naujovi� - ji tik siekia i�laikyti savo gali� ir �mog�
      > >> > > pasmerkia
      > >> > > > nuolatinei kan�iai - "tu nuod�mingas. nuolat atgailauk.
      > melskis..."
      > >> ir
      > >> > > t.t.
      > >> > > > Kiekvienas turime savo unikal� tik�jim�. A� lemiu savo likim�,
      > savo
      > >> > > > gyvenimo
      > >> > > > krypt�, savo jausen�, m�stysen� ir elgsen�. Taigi a� turiu gali�,
      > >> kuri
      > >> > > man
      > >> > > > duota.
      > >> > > > Gerbiu vis� tik�jimus ir supratimus. O d�l mokslini� straipsni� -
      > >> tai
      > >> > > > tur�jau mintyje homoseksual� santuokas:) Gal netiksliai
      > >> i�sirei�kiau.
      > >> > > > Atsipra�au, jeigu tuo suklaidinau Jus, Broniau.
      > >> > > >
      > >> > > > 2009 m. sausio 5 d. 22:14, Bronius Tamulynas <
      > >> bronius.tamulynas@...
      > >> > > > >ra��:
      > >> > > >
      > >> > > > > Mieloji Rasa. Na n�ra J�s� ra�iniuose joki� esmini� argument�.
      > >> > > > > I�skyrus vienintel�, kad J�s save bandote prilyginti dievybei.
      > >> > > > > Bent taip seka i� J�s� pateiktos argumentuojan�ios i�vados.
      > >> > > > > Tod�l labai abejoju ar tokiam teiginiui galima rasti kokius nors
      > >> > > > > moksli�kai pagrind�iamus �rodymus.
      > >> > > > >
      > >> > > > > Pagarbiai,
      > >> > > > > Bronius
      > >> > > > >
      > >> > > > > ----- Original Message -----
      > >> > > > > From: "Rasa Kuodyt� - Kazielien�" <kuodyte@...>
      > >> > > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
      > >> > > > > Sent: Monday, January 05, 2009 9:40 PM
      > >> > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune
      > >> > > > >
      > >> > > > >
      > >> > > > > A�i� u� atsakym�. D�l tos paskaitos - ji pakankamai ilga ir
      > >> > pateikianti
      > >> > > > > nepagr�stus nuog�stavimus. Daugiau domiuosi moksliniais
      > tyrimais,
      > >> > > > kuriuose
      > >> > > > > argumentai pamatuoti empiri�kai, o ne subjektyviais suvokimais.
      > >> > Gerbiu
      > >> > > > > kiekvieno �mogaus nuomon�. A� irgi m�stau apie ateit�. Apie
      > >> > > toleranti�k�
      > >> > > > > skirting� �moni� sugyvenim�. Juk kod�l ka�kam galima viskas
      > (kurti
      > >> > > �eim�
      > >> > > > ir
      > >> > > > > kt.), o ka�kam negalima to? Manau, kad �ia ir slypi
      > >> diskriminacija.
      > >> > D�l
      > >> > > > > alkoholio tas pats. Visur yra �mogaus pasirinkimas. Tikrai mane
      > >> gali
      > >> > > b�ti
      > >> > > > > sunku suprasti, nes visgi Lietuvoje humanistin� psichologija -
      > >> > utopin�
      > >> > > > > psichologija ir ne itin priimta. N�ra nei blogio, nei g�rio -
      > >> viskas
      > >> > > > > realiatyvu. N�ra problem� - problemos gimsta i� m�s� po�i�rio. �
      > >> J�s�
      > >> > > > > kitok�
      > >> > > > > po�i�r� �i�ri per savo realiatyvumo prizm�. J�s tuo tikite ir
      > tai
      > >> > > �aunu,
      > >> > > > > nes
      > >> > > > > �mogus ir jo pasirinkimas man kaip humanistei - auk��iausia
      > >> vertyb�.
      > >> > > Mes,
      > >> > > > > Dievo k�riniai. Mes, Dievai, nes tik mes patys kei�iame savo
      > >> likimus.
      > >> > > > > Svarbiausia daryti tai, kuo tiki. Manau, Audrone, mes visi
      > darome
      > >> > tai,
      > >> > > > kuo
      > >> > > > > tikime. D�l argument� - gal �iame lai�ke juos rasite. Jeigu
      > kitaip
      > >> > > m�stau
      > >> > > > > ir
      > >> > > > > tai turiu Jums �rodyti ka�kokiais bro�i�riniais argumentais, kai
      > >> > > tur�siu
      > >> > > > > daugiau laiko pateiksiu mokslin�s med�iagos suvestini�. Bet
      > v�lgi
      > >> > > > > statistika
      > >> > > > > - tre�ia melo r��is. A� klausausi sav�s, savo vidinio balso ir
      > >> savo
      > >> > > > > asmeninio patyrimo. Linkiu tolerancijos kitokiai nuomonei:)
      > A�i�,
      > >> kad
      > >> > > > > esate:)
      > >> > > > >
      > >> > > > > 2009 m. sausio 5 d. 16:43, EKVJUC <ekvjuc@...> ra��:
      > >> > > > >
      > >> > > > > > Rasa,
      > >> > > > > > Straipsnyje nekalbama apie nuod�m�. �ia kalbama apie m�s� vis�
      > >> > > ateit�,
      > >> > > > > > t.y.
      > >> > > > > > kaip mes gyvensime ateityje. J�s� lai�kuose, Rasa, a� nuolat
      > >> randu
      > >> > > daug
      > >> > > > > > �od�i�, bet pasigendu argument�.
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > Kad b�t� ai�kiau k� noriu pasakyti, pasitelksiu tok�
      > >> > pavyzd�.Sakykim
      > >> > > a�
      > >> > > > > > sodinu med�. Tai turiu pagalvoti apie tai kaip tas medis
      > >> atrodys
      > >> > > > > > ateityje:
      > >> > > > > > ne po 5, ne po 10, o gal po 50 met�. Kitaip, jei medis bus
      > >> > netinkamas
      > >> > > > ir
      > >> > > > > > netinkamoje vietoje - j� papras�iausiai nupjaus ir mano darbas
      > >> > > neatne�
      > >> > > > > > laukiam� rezultat�. O juk b�t� puiku, kad pvz. pasodinto
      > >> graiki�ko
      > >> > > > > > rie�utmed�io vaisiais gal�t� vai�intis visi kaimo gyventojai,
      > >> jis
      > >> > > > teikt�
      > >> > > > > > pav�s� per vasaros kar��ius, o �iem� stabdyt� v�jus. Gi
      > rie�utai
      > >> > > b�t�
      > >> > > > > > tikras d�iaugsmas visiems! Gal kas nors prisimint� ir toki�
      > >> med�i�
      > >> > > > > > puosel�toj� - mane, kaip kad a� dabar prisimenu savo t�t�,
      > >> > valgydama
      > >> > > jo
      > >> > > > > > skiepytus �vairiausi� veisli� obuolius?
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > Jeigu mes siekiam ma�inti girtavim�, galim tik�tis, kad
      > ateityje
      > >> > > > gyvensim
      > >> > > > > > saugiau, kad nereik�s globoti pamestinuk�, kad vaikai tur�s
      > >> gerus
      > >> > > > > > r�pestingus t��ius ir mamas, o kai t�vai pasens, jais r�pinsis
      > >> > > sveikai
      > >> > > > > > gyvenantys j� vaikai. Ir tai gera veikla, kuri mus vienija.
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > Man r�pi kokiais argumentais reikt� remtis propaguojant
      > >> > homoseksual�
      > >> > > > > > �eimas?
      > >> > > > > > Inge M. Th�rkauf paskaitoje mes radome argument�. Jums jie
      > >> atrodo
      > >> > > > > > netinkami.
      > >> > > > > > Pateikit savo argumentus, Rasa.
      > >> > > > > > Kartoju, a� visi�kai toleranti�ka visiems sekso b�dams ir tegu
      > >> > gyvena
      > >> > > > kas
      > >> > > > > > kaip nori. Bet kod�l tur��iau b�ti toleranti�ka
      > homoseksualizmo
      > >> > > > > > propagandai?
      > >> > > > > > D�l to, kad ka�kam taip gerai? Man�s tai ne�tikina tod�l, kad
      > >> tai
      > >> > > > > > ateityje,
      > >> > > > > > kaip matom i� paskaitos, pa�eis m�s� ir m�s� vaik� interesus.
      > >> J�s
      > >> > > savo
      > >> > > > > > veiksmais programuojat toki� visuomen�, apie kuri� kalba Inge
      > M.
      > >> > > > > Th�rkauf.
      > >> > > > > > Ar manot, kad tai labai �viesu ir siektina?
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > Audron�
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > ----- Original Message -----
      > >> > > > > > From: "Rasa Kuodyt� - Kazielien�" <kuodyte@...>
      > >> > > > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
      > >> > > > > > Sent: Monday, January 05, 2009 10:48 AM
      > >> > > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita
      > Kaune
      > >> > > > > >
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > Sveiki mielieji,
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > Pirma kaip jau ir min�jau mes labai skirtingi.
      > Per�i�r�jau
      > >> > > > > > straipsn� -
      > >> > > > > > man jis primin� viduram�i� metu vyravusi� tams�, kai kitoks ar
      > >> > > kitokia
      > >> > > > > > m�stysena, kitokia gyvensena, kitokia jausena, naujas po�i�ris
      > >> ir
      > >> > > kita
      > >> > > > > > buvo
      > >> > > > > > prilyginama nuod�mei ir kt. "Romos Katalik� Ba�ny�ios
      > >> > kongregacijos"
      > >> > > > > > pateikta informacija - tai viena pozicija, o pozicij� ir
      > >> nuomoni�
      > >> > > > > daugyb�.
      > >> > > > > > K� galiu pasakyti, tai kas Tau gerai - n�ra man gerai, bet
      > >> visgi
      > >> > > mes
      > >> > > > > > turime visi gyventi harmonijoje. Vien straipsnio pavadinime
      > >> > nurodyta
      > >> > > > > > "kova".
      > >> > > > > > Nem�gstu to �od�io - jis i� karto nukreipia negatyviai.
      > >> > > > > > Kalb�kime daugiau ger� �od�i� vieni kitiems ir dirbkime
      > tuos
      > >> > > darbus,
      > >> > > > > > kuriais tikime:)
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > 2009 m. sausio 5 d. 09:20, EKVJUC <ekvjuc@...> ra��:
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > > Sveiki,
      > >> > > > > > > Persiun�iu nuorod� su paskaita minima tolerancijos tema:
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > >
      > >> > > > >
      > >> > > >
      > >> > >
      > >> >
      > >>
      > http://www.fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1007&Itemid=68
      > >> > > > > > > Nors laikau save toleranti�ka, man kelia rimt� nerim�
      > >> tolerancija
      > >> > > bet
      > >> > > > > > kam.
      > >> > > > > > > Kai nebelieka skirtumo tarp mam� ir t��i�, kai vaik�
      > >> dar�eliuose
      > >> > > net
      > >> > > > > > > netoleruojamas mam� ir t��i� min�jimas. Gal Rasa pad�t�
      > >> > > > susigaudyti...
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > > mama Audron�
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > > -----
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > > ------------------------------------
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
      > >> > > > nuosavyb�,
      > >> > > > > > tai
      > >> > > > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent
      > tame
      > >> > > lai�ke
      > >> > > > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
      > >> > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame
      > >> dalintis
      > >> > > m�s�
      > >> > > > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto
      > >> adresu:
      > >> > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups
      > >> Links
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > > >
      > >> > > > > >
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > --
      > >> > > > > > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
      > >> > > > > > Visada J�s� ir su Jumis
      > >> > > > > > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
      > >> > > > > >
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > >> > > > > >
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > ------------------------------------
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
      > >> > > nuosavyb�,
      > >> > > > > tai
      > >> > > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
      > >> > lai�ke
      > >> > > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
      > >> > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
      > >> > > > > > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s�
      > >> autorius.
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto
      > adresu:
      > >> > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups
      > Links
      > >> > > > > >
      > >> > > > > >
      > >> > > > > >
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > ------------------------------------
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
      > >> > > nuosavyb�,
      > >> > > > > tai
      > >> > > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
      > >> > lai�ke
      > >> > > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
      > >> > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame
      > dalintis
      > >> > m�s�
      > >> > > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      > >> > > > > >
      > >> > > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto
      > adresu:
      > >> > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups
      > Links
      > >> > > > > >
      > >> > > > > >
      > >> > > > > >
      > >> > > > > >
      > >> > > > > >
      > >> > > > >
      > >> > > > >
      > >> > > > > --
      > >> > > > > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
      > >> > > > > Visada J�s� ir su Jumis
      > >> > > > > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
      > >> > > > >
      > >> > > > >
      > >> > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > >> > > > >
      > >> > > > >
      > >> > > > > ------------------------------------
      > >> > > > >
      > >> > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
      > >> > nuosavyb�,
      > >> > > > tai
      > >> > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
      > >> lai�ke
      > >> > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
      > >> > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
      > >> > > > > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s�
      > >> autorius.
      > >> > > > >
      > >> > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      > >> > > > >
      > >> > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
      > >> > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
      > >> > > > >
      > >> > > > >
      > >> > > > >
      > >> > > > >
      > >> > > > > ------------------------------------
      > >> > > > >
      > >> > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
      > >> > nuosavyb�,
      > >> > > > tai
      > >> > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
      > >> lai�ke
      > >> > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
      > >> > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis
      > >> m�s�
      > >> > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
      > >> > > > >
      > >> > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      > >> > > > >
      > >> > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
      > >> > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
      > >> > > > >
      > >> > > > >
      > >> > > > >
      > >> > > > >
      > >> > > > >
      > >> > > >
      > >> > > >
      > >> > > > --
      > >> > > > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
      > >> > > > Visada J�s� ir su Jumis
      > >> > > > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
      > >> > > >
      > >> > > >
      > >> > > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > >> > > >
      > >> > > >
      > >> > > > ------------------------------------
      > >> > > >
      > >> > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
      > >> nuosavyb�,
      > >> > > tai
      > >> > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
      > >> lai�ke
      > >> > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
      > >> > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis
      > >> m�s�
      > >> > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
      > >> > > >
      > >> > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      > >> > > >
      > >> > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
      > >> > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
      > >> > > >
      > >> > > >
      > >> > > >
      > >> > > >
      > >> > >
      > >> > >
      > >> > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > >> > >
      > >> > >
      > >> > > ------------------------------------
      > >> > >
      > >> > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
      > nuosavyb�,
      > >> > tai
      > >> > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame
      > lai�ke
      > >> > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
      > >> > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis
      > m�s�
      > >> > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
      > >> > >
      > >> > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      > >> > >
      > >> > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
      > >> > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
      > >> > >
      > >> > >
      > >> > >
      > >> > >
      > >> > >
      > >> >
      > >> >
      > >> > --
      > >> > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
      > >> > Visada J�s� ir su Jumis
      > >> > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
      > >> >
      > >> >
      > >> > [Non-text portions of this message have been removed]
      > >> >
      > >> >
      > >> > ------------------------------------
      > >> >
      > >> > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
      > >> tai
      > >> > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
      > >> > pabr��tinai j� neaatsisakome.
      > >> > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
      > >> > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
      > >> >
      > >> > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      > >> >
      > >> > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
      > >> > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
      > >> >
      > >> >
      > >> >
      > >> >
      > >>
      > >>
      > >> [Non-text portions of this message have been removed]
      > >>
      > >>
      > >> ------------------------------------
      > >>
      > >> Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
      > tai
      > >> yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
      > >> pabr��tinai j� neaatsisakome.
      > >> http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
      > >> lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
      > >>
      > >> Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      > >>
      > >> Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
      > >> minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
      > >>
      > >>
      > >>
      > >>
      > >>
      > >
      > >
      > > --
      > > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
      > > Visada J�s� ir su Jumis
      > > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
      > >
      >
      >
      >
      > --
      > S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
      > Visada J�s� ir su Jumis
      > Rasa Kuodyt� - Kazielien�
      >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      > ------------------------------------
      >
      > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
      > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
      > pabr��tinai j� neaatsisakome.
      > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
      > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
      >
      > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      >
      > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
      > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • EKVJUC
      Bet diskusija, Rasa, tai prasidėjo nuo pačios įmestos į Minčių sodą informacijos apie Tolerantiško jaunimo asociacijos veiklą per praėjusius metus.
      Message 5 of 27 , Jan 7, 2009
       Bet diskusija, Rasa, tai prasidėjo nuo pačios įmestos į Minčių sodą
       informacijos apie Tolerantiško jaunimo asociacijos veiklą per praėjusius
       metus. Ji prasidėjo ne nuo Jūsų asmeninių dalykų, o nuo organizacijos.
       Gaila, prisegtukai į Minčių sodą nepraleidžiami, tai nematėm jūsų minėto
       darbo plano. Manau, kd turėjot tikslą išprovokuoti diskusiją, nes net ir
       neigiama informacija yra reklama. Tą tikslą sėkmingai pasiekėt :).

       Dėkoju Tomui už savalaikę džentelmenišką pagalbą užtariant Rasą. Aš tik
       bandau suprasti tą Rasos giriamą humanistinę filosofiją, pagrįstą gėrio ir
       blogio nebuvimu, o vien tik asmeniniais norais ir galiomis. Ar taip
       supratau, ar gal galit mane pataisyti?

       Dar norėčiau kelis žodžius apie Bažnyčią ir jos mokymą. Rasa sako, tikiu
       Dievu. Įdomu, koks jis?
       Bažnyčia tvirtai nurodo kas gera, o kas bloga ir ko turėtume siekti,
       norėdami tobulėti. Tai aiškiai kertasi su Rasos minima filosofija,
       natūralu, kad ji ieško ir kitų dalykų, kurie jai nepriimtini Bažnyčios
       mokyme.

       Mūsų organizacija, bendruomenė taip pat dirba su jaunimu, o ypač su vaikais.
       Tačiau vietoj tolerancijos bandom diegti moralines vertybes ir artimo meilę.
       Kad nereiktų pasakoti apie rezultatus, siunčiu nuorodą
       http://www.kaimotv.lt/Naujienos/laiptinej/ . Iš mūsų krašto net 6
       jaunuoliai šiemet vyko į Taize Briuselyje. Tai čia tie nematerialūs dalykai,
       kurių mūsų jaunimas ieško, Tomai.

       Audronė


       ----- Original Message -----
       From: "Rasa Kuodytė - Kazielienė" <kuodyte@...>
       To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
       Sent: Wednesday, January 07, 2009 12:10 AM
       Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune


       Ačiū už nuomones ir pasisakymus:) Manęs klausėt, aš atsakiau asmeniškai
       nuo savęs. Visgi gal tai mano patyrimas, mano subjektyvumas, mano gyvenimas,
       mano pasaka, mano tikėjimas. Bet tai mano. Tai tiek begaliu pridurti.

       2009 m. sausio 6 d. 18:08, Tomasz Czepaitis
       <uzupis.fafministry@...>rašė:

       > Rasa,
       >
       > tai graži legenda, istorija, kurią aš ir miliardai žmonių tiki
       > (cit.)---------Jus ir minite Ievą, Žaltį - ar tai ne dogma, ne rėmai... Ar
       > mes
       > galime būti tikri, kad taip ir buvo?
       >
       > abejoti tuo (nuo jos prasideda Knygų Knyga - Biblija) yra juokinga, nes
       > tai
       > pasaka(ojimas), ne formulė ar dogma.
       >
       > Nu kokia gi čia dogma ar rėmai? Tai tas pats kaip laikyti pasaką kurią
       > jums
       > sekė vaikystėje - dogma. Rėmai...
       > Viskas yra gražu, kai įrėminta; tampa gražu. Tuos rėmus galima plėsti.
       > Bet
       > jie duoda vaizdą, paveikslą.
       >
       > Tuo tarpu tai ką jus šnekate yra juokingai patetiška, ir ne itin
       > simpatiška.
       > Yra srovės, kuriose toks požiūris teigiamas, aš ir pats jose dalyvauju,
       > kad
       > ištirčiau kas tai, ir kiek to beribio dangaus mums duota. Sufiai tai
       > vadina
       > Vandenynu, ir sako kad jame gera paskęsti. Nu skęskite į valias. Tik po to
       > neklykite kad jūsų nieks negelbėjo:).
       >
       > Kiek pažįstu psichologų ir psichologijos istoriją, jie-ji susideda *beveik
       > vien* iš dogmų ir apibrėž-imų (tai yra tai, per tai ir užtat).
       >
       > Kaip toli tu užėjai, mergaite, ieškodama pati savęs, kaip sakydavo Venička
       > Jerofejevas:) Meldžiu, neįsižeiskite...
       >
       > jūs turbūt norite sugalvoti gražesnę pasaką, ir kad ji būtų jūsų
       > asmeniška.
       > Kūrybinis azartas, talentų kova, hm, hm. Na, sugalvokit.[?]
       >
       > tuo tarpu Maslow ir Rogers aš taikau gyvenime kaip pasiutęs:)
       > *namely*pakelinėju kitų self-image'us, nusižeminu, barstau
       > komplimentus ir apsimetu
       > durneliu kad kitas protingiau atrodytų, kad tik jis /ji nebūtų toks
       > nuliūdęs... bet
       >
       > ... Rasa, ja Vas uvažaju:)
       >
       > Tomasz
       >
       > 2009/1/6 Rasa Kuodytė - Kazielienė <kuodyte@...>
       >
       > > Gerb. Vidai,
       > >
       > > Vidai, aš nekalbėjau apie nelaimingus ar Dievo nuskriaustus žmones.
       > > Tolerancija - pakantumas. Čia toks teiginys yra: "Neprivalote su manimi
       > > sutikti/manęs mylėti, bet gerbti - taip". Visgi pagarba yra tolerancijos
       > > esmė. Psichologinis smurtas paplitęs tiek čia, tiek kitose
       > konferencijose,
       > > tiek visoje aplinkoje. Jeigu žmogus stiprus kaip sakė Seneka - tuomet
       > visa
       > > tai jo nežeidžia, bet tik paliečia. Tolerancija tai nėra abejingumas.
       > > Yra
       > > dalykų, kurių nepateisinu - pedofilų (ypač kunigų, kurie absoliučiai
       > > turėdami autoritetą, iš esmės sugriauna vaiko esminį pasitikėjimą
       > > savimi,
       > > kitais ir kt.)... Nenoriu išsiplėsti... Bažnyčia - tai žmonės, čia yra
       > > daugiau jausmų nei kaltė. Čia yra ir pasišventimas ("vyras muša - nešk
       > savo
       > > kryžių") ir kt. Psichologija neturi dogmų ir apreiškimų. Taip jai
       > būdingos
       > > skirtingos teorijos, bet visgi pagrindas - matyti žmogų ir tik jį. Tą
       > > gyliai
       > > nagrinėjome ir nagrinėjame tiek psichologijos istorijos ir psichologijos
       > > raidos kursuose. Nežinau, ar atsakiau į klausimą?
       > >
       > > Gerb. Tomai,
       > >
       > > Domiuosi istorija ne tiek, kiek Jūs, Tomai, domitės, bet visgi turiu
       > > pagrindus. Džiugu, kad Jūsų intelektas ir aštrus protas, tačiau
       > > nepykite,
       > > bet visgi Jus ir minite Ievą, Žaltį - ar tai ne dogma, ne rėmai... Ar
       > > mes
       > > galime būti tikri, kad taip ir buvo? Gimstame su pirmine nuodėme. Ar tai
       > > nėra nuodėmingumas? Kam ta pirminė nuodėmė naudinga? ar ne Bažnyčiai?
       > > Gimstame ir mus puola kirkštyti, o kas paklausė, kuo aš tikiu. Ir tada
       > > iškreipiamas vaizdas - kad Lietuvoje 90 proc. krikščionių. O iš tiesų
       > kaip
       > > yra?.. Čia galima diskutuoti be galo ir be krašto. Skaityti gausybę
       > > patvirtinimų ir paneigimų.
       > > Aš tiesiog noriu gyventi
       > >
       > > 2009 m. sausio 6 d. 14:30, Tomasz Czepaitis <
       > uzupis.fafministry@...
       > > >rašė:
       > >
       > > > Rasa, o kam skatinti tas naujoves? -
       > > >
       > > > -----Bažnyčia riboja,
       > > > remiasi dogmomis, apreiškimais ir viską įsodina į kažkokius rėmus.
       > > Bažnyčia
       > > > neskatina naujovių - ji tik siekia išlaikyti savo galią ir žmogų
       > > *pasmerkia
       > > > nuolatinei kančiai* - "tu nuodėmingas. nuolat atgailauk. melskis..."
       > > > ir
       > > > t.t.------
       > > >
       > > > na, kad Bažnyčia jį pasmerktų - pirmąkart girdžiu. Šiaip akivaizdu kad
       > > jis
       > > > pats save pasmerkė - tiksliau Ji save pasmerkė, nuskinusi vaisių,
       > > suvilojo
       > > > Jį, o kas kikeno - Žaltys... tai chrestomatinis pavyzdys. Taigi,
       > > > galima
       > > > keikti Velnią, Gyvatę - bet pasirinkimas buvo laisvas - galėjai
       > neskinti;
       > > > prašė juk Kai Kas: "Neskink, apsideginsi".
       > > >
       > > > Bažnyčios uždavinys kaip tik priešingas - išvaduoti minėtą žmogų. O
       > > > jau
       > > > kaip
       > > > jai sekasi, galima padiskutuoti.
       > > >
       > > > jums tur būt pasaulis atrodo "sustabarėjęs", panašiai kaip "pacanams",
       > > dėl
       > > > to bijau kad tolerantiškas jaunimas gali sunaikinti daug senų gerų
       > dalykų
       > > -
       > > > iš kvailumo...
       > > >
       > > > Pati savaime Laisvė nieko neduoda - tik išsivadavimo jausmą, kaip kad
       > > > Rasos:) laiškuose - ji tik kartu su kita dorybe - laisvė ir tvarka,
       > > laisvė
       > > > ir gailestingumas, laisvė ir asketizmas (taip, taip:) atneša vaisių.
       > > >
       > > > Aš suprantu tas visas humanistines dorybes, ir pats jas adoruoju:)
       > karts
       > > > nuo
       > > > karto (ypač jaunystėje, kai irgi, kaip ožys vengiau ką nors pripažinti
       > ir
       > > > tikėti:) bet nemanykime klaidingai apie bažnyčią, jei tiesiog
       > > > tingime
       > > > domėtis jos istorija ir gyvenimu....
       > > >
       > > > Tikiu vien tik Dievą.... skamba neblogai, ir kartais išties taip būna,
       > > bet
       > > > kur kas dažnesni atvėjai, kaip su Walshu - "Pokalbiai su Dievu" -
       > žmogus
       > > > supainiojo batus su kepure.
       > > >
       > > > Z Nowym Rokiem,
       > > > *Tomasz*
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > > 2009/1/6 Rasa Kuodytė - Kazielienė <kuodyte@...>
       > > >
       > > > > Sveiki, gerb. Broniau,
       > > > >
       > > > > Humanistinė psichologija tiki žmogaus vidinio potencialo jėga. Mes
       > > > > nekreipiame tikėti jo kažkuo kitu. Mes leidžiame žmogui ieškoti
       > savyje
       > > > tos
       > > > > galios keitimuisi, išsilaisvinimui.
       > > > > Aš pati asmeniškai tikiu į Dievą, bet ne į bažnyčią. Bažnyčia
       > > > > riboja,
       > > > > remiasi dogmomis, apreiškimais ir viską įsodina į kažkokius rėmus.
       > > > Bažnyčia
       > > > > neskatina naujovių - ji tik siekia išlaikyti savo galią ir žmogų
       > > > pasmerkia
       > > > > nuolatinei kančiai - "tu nuodėmingas. nuolat atgailauk. melskis..."
       > ir
       > > > t.t.
       > > > > Kiekvienas turime savo unikalų tikėjimą. Aš lemiu savo likimą, savo
       > > > > gyvenimo
       > > > > kryptį, savo jauseną, mąstyseną ir elgseną. Taigi aš turiu galią,
       > kuri
       > > > man
       > > > > duota.
       > > > > Gerbiu visų tikėjimus ir supratimus. O dėl mokslinių straipsnių -
       > > > > tai
       > > > > turėjau mintyje homoseksualų santuokas:) Gal netiksliai
       > > > > išsireiškiau.
       > > > > Atsiprašau, jeigu tuo suklaidinau Jus, Broniau.
       > > > >
       > > > > 2009 m. sausio 5 d. 22:14, Bronius Tamulynas <
       > bronius.tamulynas@...
       > > > > >rašė:
       > > > >
       > > > > > Mieloji Rasa. Na nėra Jūsų rašiniuose jokių esminių argumentų.
       > > > > > Išskyrus vienintelį, kad Jūs save bandote prilyginti dievybei.
       > > > > > Bent taip seka iš Jūsų pateiktos argumentuojančios išvados.
       > > > > > Todėl labai abejoju ar tokiam teiginiui galima rasti kokius nors
       > > > > > moksliškai pagrindžiamus įrodymus.
       > > > > >
       > > > > > Pagarbiai,
       > > > > > Bronius
       > > > > >
       > > > > > ----- Original Message -----
       > > > > > From: "Rasa Kuodytė - Kazielienė" <kuodyte@...>
       > > > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
       > > > > > Sent: Monday, January 05, 2009 9:40 PM
       > > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > > Ačiū už atsakymą. Dėl tos paskaitos - ji pakankamai ilga ir
       > > pateikianti
       > > > > > nepagrįstus nuogąstavimus. Daugiau domiuosi moksliniais tyrimais,
       > > > > kuriuose
       > > > > > argumentai pamatuoti empiriškai, o ne subjektyviais suvokimais.
       > > Gerbiu
       > > > > > kiekvieno žmogaus nuomonę. Aš irgi mąstau apie ateitį. Apie
       > > > tolerantišką
       > > > > > skirtingų žmonių sugyvenimą. Juk kodėl kažkam galima viskas (kurti
       > > > šeimą
       > > > > ir
       > > > > > kt.), o kažkam negalima to? Manau, kad čia ir slypi
       > > > > > diskriminacija.
       > > Dėl
       > > > > > alkoholio tas pats. Visur yra žmogaus pasirinkimas. Tikrai mane
       > gali
       > > > būti
       > > > > > sunku suprasti, nes visgi Lietuvoje humanistinė psichologija -
       > > utopinė
       > > > > > psichologija ir ne itin priimta. Nėra nei blogio, nei gėrio -
       > viskas
       > > > > > realiatyvu. Nėra problemų - problemos gimsta iš mūsų požiūrio. Į
       > Jūsų
       > > > > > kitokį
       > > > > > požiūrį žiūri per savo realiatyvumo prizmę. Jūs tuo tikite ir tai
       > > > šaunu,
       > > > > > nes
       > > > > > žmogus ir jo pasirinkimas man kaip humanistei - aukščiausia
       > vertybė.
       > > > Mes,
       > > > > > Dievo kūriniai. Mes, Dievai, nes tik mes patys keičiame savo
       > likimus.
       > > > > > Svarbiausia daryti tai, kuo tiki. Manau, Audrone, mes visi darome
       > > tai,
       > > > > kuo
       > > > > > tikime. Dėl argumentų - gal šiame laiške juos rasite. Jeigu kitaip
       > > > mąstau
       > > > > > ir
       > > > > > tai turiu Jums įrodyti kažkokiais brožiūriniais argumentais, kai
       > > > turėsiu
       > > > > > daugiau laiko pateiksiu mokslinės medžiagos suvestinių. Bet vėlgi
       > > > > > statistika
       > > > > > - trečia melo rūšis. Aš klausausi savęs, savo vidinio balso ir
       > > > > > savo
       > > > > > asmeninio patyrimo. Linkiu tolerancijos kitokiai nuomonei:) Ačiū,
       > kad
       > > > > > esate:)
       > > > > >
       > > > > > 2009 m. sausio 5 d. 16:43, EKVJUC <ekvjuc@...> rašė:
       > > > > >
       > > > > > > Rasa,
       > > > > > > Straipsnyje nekalbama apie nuodėmę. Čia kalbama apie mūsų visų
       > > > ateitį,
       > > > > > > t.y.
       > > > > > > kaip mes gyvensime ateityje. Jūsų laiškuose, Rasa, aš nuolat
       > randu
       > > > daug
       > > > > > > žodžių, bet pasigendu argumentų.
       > > > > > >
       > > > > > > Kad būtų aiškiau ką noriu pasakyti, pasitelksiu tokį
       > > pavyzdį.Sakykim
       > > > aš
       > > > > > > sodinu medį. Tai turiu pagalvoti apie tai kaip tas medis
       > > > > > > atrodys
       > > > > > > ateityje:
       > > > > > > ne po 5, ne po 10, o gal po 50 metų. Kitaip, jei medis bus
       > > netinkamas
       > > > > ir
       > > > > > > netinkamoje vietoje - jį paprasčiausiai nupjaus ir mano darbas
       > > > neatneš
       > > > > > > laukiamų rezultatų. O juk būtų puiku, kad pvz. pasodinto
       > graikiško
       > > > > > > riešutmedžio vaisiais galėtų vaišintis visi kaimo gyventojai,
       > > > > > > jis
       > > > > teiktų
       > > > > > > pavėsį per vasaros karščius, o žiemą stabdytų vėjus. Gi riešutai
       > > > būtų
       > > > > > > tikras džiaugsmas visiems! Gal kas nors prisimintų ir tokią
       > medžių
       > > > > > > puoselėtoją - mane, kaip kad aš dabar prisimenu savo tėtį,
       > > valgydama
       > > > jo
       > > > > > > skiepytus įvairiausių veislių obuolius?
       > > > > > >
       > > > > > > Jeigu mes siekiam mažinti girtavimą, galim tikėtis, kad ateityje
       > > > > gyvensim
       > > > > > > saugiau, kad nereikės globoti pamestinukų, kad vaikai turės
       > > > > > > gerus
       > > > > > > rūpestingus tėčius ir mamas, o kai tėvai pasens, jais rūpinsis
       > > > sveikai
       > > > > > > gyvenantys jų vaikai. Ir tai gera veikla, kuri mus vienija.
       > > > > > >
       > > > > > > Man rūpi kokiais argumentais reiktų remtis propaguojant
       > > homoseksualų
       > > > > > > šeimas?
       > > > > > > Inge M. Thürkauf paskaitoje mes radome argumentų. Jums jie
       > > > > > > atrodo
       > > > > > > netinkami.
       > > > > > > Pateikit savo argumentus, Rasa.
       > > > > > > Kartoju, aš visiškai tolerantiška visiems sekso būdams ir tegu
       > > gyvena
       > > > > kas
       > > > > > > kaip nori. Bet kodėl turėčiau būti tolerantiška homoseksualizmo
       > > > > > > propagandai?
       > > > > > > Dėl to, kad kažkam taip gerai? Manęs tai neįtikina todėl, kad
       > > > > > > tai
       > > > > > > ateityje,
       > > > > > > kaip matom iš paskaitos, pažeis mūsų ir mūsų vaikų interesus.
       > > > > > > Jūs
       > > > savo
       > > > > > > veiksmais programuojat tokią visuomenę, apie kurią kalba Inge M.
       > > > > > Thürkauf.
       > > > > > > Ar manot, kad tai labai šviesu ir siektina?
       > > > > > >
       > > > > > > Audronė
       > > > > > >
       > > > > > > ----- Original Message -----
       > > > > > > From: "Rasa Kuodytė - Kazielienė" <kuodyte@...>
       > > > > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
       > > > > > > Sent: Monday, January 05, 2009 10:48 AM
       > > > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > > Sveiki mielieji,
       > > > > > >
       > > > > > > Pirma kaip jau ir minėjau mes labai skirtingi. Peržiūrėjau
       > > > > > > straipsnį -
       > > > > > > man jis priminė viduramžių metu vyravusią tamsą, kai kitoks ar
       > > > kitokia
       > > > > > > mąstysena, kitokia gyvensena, kitokia jausena, naujas požiūris
       > > > > > > ir
       > > > kita
       > > > > > > buvo
       > > > > > > prilyginama nuodėmei ir kt. "Romos Katalikų Bažnyčios
       > > kongregacijos"
       > > > > > > pateikta informacija - tai viena pozicija, o pozicijų ir
       > > > > > > nuomonių
       > > > > > daugybė.
       > > > > > > Ką galiu pasakyti, tai kas Tau gerai - nėra man gerai, bet
       > visgi
       > > > mes
       > > > > > > turime visi gyventi harmonijoje. Vien straipsnio pavadinime
       > > nurodyta
       > > > > > > "kova".
       > > > > > > Nemėgstu to žodžio - jis iš karto nukreipia negatyviai.
       > > > > > > Kalbėkime daugiau gerų žodžių vieni kitiems ir dirbkime tuos
       > > > darbus,
       > > > > > > kuriais tikime:)
       > > > > > >
       > > > > > > 2009 m. sausio 5 d. 09:20, EKVJUC <ekvjuc@...> rašė:
       > > > > > >
       > > > > > > > Sveiki,
       > > > > > > > Persiunčiu nuorodą su paskaita minima tolerancijos tema:
       > > > > > > >
       > > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > >
       > > > >
       > > >
       > >
       > http://www.fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1007&Itemid=68
       > > > > > > > Nors laikau save tolerantiška, man kelia rimtą nerimą
       > tolerancija
       > > > bet
       > > > > > > kam.
       > > > > > > > Kai nebelieka skirtumo tarp mamų ir tėčių, kai vaikų
       > darželiuose
       > > > net
       > > > > > > > netoleruojamas mamų ir tėčių minėjimas. Gal Rasa padėtų
       > > > > susigaudyti...
       > > > > > > >
       > > > > > > > mama Audronė
       > > > > > > >
       > > > > > > > -----
       > > > > > > >
       > > > > > > >
       > > > > > > >
       > > > > > > >
       > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > > > > > > >
       > > > > > > >
       > > > > > > > ------------------------------------
       > > > > > > >
       > > > > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
       > > > > nuosavybė,
       > > > > > > tai
       > > > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
       > > > laiške
       > > > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
       > > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame
       > dalintis
       > > > mūsų
       > > > > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
       > > > > > > >
       > > > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       > > > > > > >
       > > > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto
       > adresu:
       > > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
       > > > > > > >
       > > > > > > >
       > > > > > > >
       > > > > > > >
       > > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > > --
       > > > > > > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
       > > > > > > Visada Jūsų ir su Jumis
       > > > > > > Rasa Kuodytė - Kazielienė
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > > ------------------------------------
       > > > > > >
       > > > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
       > > > nuosavybė,
       > > > > > tai
       > > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
       > > laiške
       > > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
       > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
       > > > > > > Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų
       > autorius.
       > > > > > >
       > > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       > > > > > >
       > > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
       > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > > ------------------------------------
       > > > > > >
       > > > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
       > > > nuosavybė,
       > > > > > tai
       > > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
       > > laiške
       > > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
       > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis
       > > mūsų
       > > > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
       > > > > > >
       > > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       > > > > > >
       > > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
       > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > > --
       > > > > > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
       > > > > > Visada Jūsų ir su Jumis
       > > > > > Rasa Kuodytė - Kazielienė
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > > ------------------------------------
       > > > > >
       > > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
       > > nuosavybė,
       > > > > tai
       > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
       > laiške
       > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
       > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
       > > > > > Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų
       > > > > > autorius.
       > > > > >
       > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       > > > > >
       > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
       > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > > ------------------------------------
       > > > > >
       > > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
       > > nuosavybė,
       > > > > tai
       > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
       > laiške
       > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
       > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis
       > mūsų
       > > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
       > > > > >
       > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       > > > > >
       > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
       > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > >
       > > > >
       > > > >
       > > > > --
       > > > > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
       > > > > Visada Jūsų ir su Jumis
       > > > > Rasa Kuodytė - Kazielienė
       > > > >
       > > > >
       > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > > > >
       > > > >
       > > > > ------------------------------------
       > > > >
       > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
       > nuosavybė,
       > > > tai
       > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
       > > > > laiške
       > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
       > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
       > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
       > > > >
       > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       > > > >
       > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
       > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
       > > > >
       > > > >
       > > > >
       > > > >
       > > >
       > > >
       > > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > > >
       > > >
       > > > ------------------------------------
       > > >
       > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
       > > tai
       > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
       > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
       > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
       > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
       > > >
       > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       > > >
       > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
       > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > >
       > >
       > > --
       > > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
       > > Visada Jūsų ir su Jumis
       > > Rasa Kuodytė - Kazielienė
       > >
       > >
       > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > >
       > >
       > > ------------------------------------
       > >
       > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
       > tai
       > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
       > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
       > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
       > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
       > >
       > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       > >
       > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
       > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
       > >
       > >
       > >
       > >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       > ------------------------------------
       >
       > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
       > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
       > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
       > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
       > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
       >
       > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       >
       > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
       > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >
       >


       --
       Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
       Visada Jūsų ir su Jumis
       Rasa Kuodytė - Kazielienė


       [Non-text portions of this message have been removed]


       ------------------------------------

       Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
       yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
       pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
       Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

       Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

       Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
       minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
      • Vidas Sciglinskas
       ... praėjusius ... organizacijos. ... minėto ... net ir ... tik ... gėrio ir ... tikiu ... siekti, ... Bažnyčios ... vaikais. ... artimo meilę. ...
       Message 6 of 27 , Jan 7, 2009
        >Bet diskusija, Rasa, tai prasidėjo nuo pačios įmestos į Minčių sodą
        >informacijos apie Tolerantiško jaunimo asociacijos veiklą per
        praėjusius
        >metus. Ji prasidėjo ne nuo Jūsų asmeninių dalykų, o nuo
        organizacijos.
        >Gaila, prisegtukai į Minčių sodą nepraleidžiami, tai nematėm jūsų
        minėto
        >darbo plano. Manau, kd turėjot tikslą išprovokuoti diskusiją, nes
        net ir
        >neigiama informacija yra reklama. Tą tikslą sėkmingai pasiekėt :).
        >
        >Dėkoju Tomui už savalaikę džentelmenišką pagalbą užtariant Rasą. Aš
        tik
        >bandau suprasti tą Rasos giriamą humanistinę filosofiją, pagrįstą
        gėrio ir
        >blogio nebuvimu, o vien tik asmeniniais norais ir galiomis. Ar taip
        >supratau, ar gal galit mane pataisyti?
        >
        >Dar norėčiau kelis žodžius apie Bažnyčią ir jos mokymą. Rasa sako,
        tikiu
        >Dievu. Įdomu, koks jis?
        >Bažnyčia tvirtai nurodo kas gera, o kas bloga ir ko turėtume
        siekti,
        >norėdami tobulėti. Tai aiškiai kertasi su Rasos minima filosofija,
        >natūralu, kad ji ieško ir kitų dalykų, kurie jai nepriimtini
        Bažnyčios
        >mokyme.
        >
        >Mūsų organizacija, bendruomenė taip pat dirba su jaunimu, o ypač su
        vaikais.
        >Tačiau vietoj tolerancijos bandom diegti moralines vertybes ir
        artimo meilę.
        >Kad nereiktų pasakoti apie rezultatus, siunčiu nuorodą
        >http://www.kaimotv.lt/Naujienos/laiptinej/ . Iš mūsų krašto net 6
        >jaunuoliai šiemet vyko į Taize Briuselyje. Tai čia tie nematerialūs
        dalykai,
        >kurių mūsų jaunimas ieško, Tomai.
        >
        >Audronė
        >
        >
        >----- Original Message -----
        >From: "Rasa Kuodytė - Kazielienė" <kuodyte@...>
        >To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
        >Sent: Wednesday, January 07, 2009 12:10 AM
        >Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune
        >
        >
        > Ačiū už nuomones ir pasisakymus:) Manęs klausėt, aš atsakiau
        asmeniškai
        >nuo savęs. Visgi gal tai mano patyrimas, mano subjektyvumas, mano
        gyvenimas,
        >mano pasaka, mano tikėjimas. Bet tai mano. Tai tiek begaliu
        pridurti.
        >
        >2009 m. sausio 6 d. 18:08, Tomasz Czepaitis
        ><uzupis.fafministry@...>rašė:
        >
        >> Rasa,
        >>
        >> tai graži legenda, istorija, kurią aš ir miliardai žmonių tiki
        >> (cit.)---------Jus ir minite Ievą, Žaltį - ar tai ne dogma, ne
        rėmai... Ar
        >> mes
        >> galime būti tikri, kad taip ir buvo?
        >>
        >> abejoti tuo (nuo jos prasideda Knygų Knyga - Biblija) yra
        juokinga, nes
        >> tai
        >> pasaka(ojimas), ne formulė ar dogma.
        >>
        >> Nu kokia gi čia dogma ar rėmai? Tai tas pats kaip laikyti pasaką
        kurią
        >> jums
        >> sekė vaikystėje - dogma. Rėmai...
        >> Viskas yra gražu, kai įrėminta; tampa gražu. Tuos rėmus galima
        plėsti.
        >> Bet
        >> jie duoda vaizdą, paveikslą.
        >>
        >> Tuo tarpu tai ką jus šnekate yra juokingai patetiška, ir ne itin
        >> simpatiška.
        >> Yra srovės, kuriose toks požiūris teigiamas, aš ir pats jose
        dalyvauju,
        >> kad
        >> ištirčiau kas tai, ir kiek to beribio dangaus mums duota. Sufiai
        tai
        >> vadina
        >> Vandenynu, ir sako kad jame gera paskęsti. Nu skęskite į valias.
        Tik po to
        >> neklykite kad jūsų nieks negelbėjo:).
        >>
        >> Kiek pažįstu psichologų ir psichologijos istoriją, jie-ji
        susideda *beveik
        >> vien* iš dogmų ir apibrėž-imų (tai yra tai, per tai ir užtat).
        >>
        >> Kaip toli tu užėjai, mergaite, ieškodama pati savęs, kaip
        sakydavo Venička
        >> Jerofejevas:) Meldžiu, neįsižeiskite...
        >>
        >> jūs turbūt norite sugalvoti gražesnę pasaką, ir kad ji būtų jūsų
        >> asmeniška.
        >> Kūrybinis azartas, talentų kova, hm, hm. Na, sugalvokit.[?]
        >>
        >> tuo tarpu Maslow ir Rogers aš taikau gyvenime kaip pasiutęs:)
        >> *namely*pakelinėju kitų self-image'us, nusižeminu, barstau
        >> komplimentus ir apsimetu
        >> durneliu kad kitas protingiau atrodytų, kad tik jis /ji nebūtų
        toks
        >> nuliūdęs... bet
        >>
        >> ... Rasa, ja Vas uvažaju:)
        >>
        >> Tomasz
        >>
        >> 2009/1/6 Rasa Kuodytė - Kazielienė <kuodyte@...>
        >>
        >> > Gerb. Vidai,
        >> >
        >> > Vidai, aš nekalbėjau apie nelaimingus ar Dievo nuskriaustus
        žmones.
        >> > Tolerancija - pakantumas. Čia toks teiginys yra: "Neprivalote
        su manimi
        >> > sutikti/manęs mylėti, bet gerbti - taip". Visgi pagarba yra
        tolerancijos
        >> > esmė. Psichologinis smurtas paplitęs tiek čia, tiek kitose
        >> konferencijose,
        >> > tiek visoje aplinkoje. Jeigu žmogus stiprus kaip sakė Seneka -
        tuomet
        >> visa
        >> > tai jo nežeidžia, bet tik paliečia. Tolerancija tai nėra
        abejingumas.
        >> > Yra
        >> > dalykų, kurių nepateisinu - pedofilų (ypač kunigų, kurie
        absoliučiai
        >> > turėdami autoritetą, iš esmės sugriauna vaiko esminį
        pasitikėjimą
        >> > savimi,
        >> > kitais ir kt.)... Nenoriu išsiplėsti... Bažnyčia - tai žmonės,
        čia yra
        >> > daugiau jausmų nei kaltė. Čia yra ir pasišventimas ("vyras
        muša - nešk
        >> savo
        >> > kryžių") ir kt. Psichologija neturi dogmų ir apreiškimų. Taip
        jai
        >> būdingos
        >> > skirtingos teorijos, bet visgi pagrindas - matyti žmogų ir tik
        jį. Tą
        >> > gyliai
        >> > nagrinėjome ir nagrinėjame tiek psichologijos istorijos ir
        psichologijos
        >> > raidos kursuose. Nežinau, ar atsakiau į klausimą?
        >> >
        >> > Gerb. Tomai,
        >> >
        >> > Domiuosi istorija ne tiek, kiek Jūs, Tomai, domitės, bet visgi
        turiu
        >> > pagrindus. Džiugu, kad Jūsų intelektas ir aštrus protas, tačiau
        >> > nepykite,
        >> > bet visgi Jus ir minite Ievą, Žaltį - ar tai ne dogma, ne
        rėmai... Ar
        >> > mes
        >> > galime būti tikri, kad taip ir buvo? Gimstame su pirmine
        nuodėme. Ar tai
        >> > nėra nuodėmingumas? Kam ta pirminė nuodėmė naudinga? ar ne
        Bažnyčiai?
        >> > Gimstame ir mus puola kirkštyti, o kas paklausė, kuo aš tikiu.
        Ir tada
        >> > iškreipiamas vaizdas - kad Lietuvoje 90 proc. krikščionių. O iš
        tiesų
        >> kaip
        >> > yra?.. Čia galima diskutuoti be galo ir be krašto. Skaityti
        gausybę
        >> > patvirtinimų ir paneigimų.
        >> > Aš tiesiog noriu gyventi
        >> >
        >> > 2009 m. sausio 6 d. 14:30, Tomasz Czepaitis <
        >> uzupis.fafministry@...
        >> > >rašė:
        >> >
        >> > > Rasa, o kam skatinti tas naujoves? -
        >> > >
        >> > > -----Bažnyčia riboja,
        >> > > remiasi dogmomis, apreiškimais ir viską įsodina į kažkokius
        rėmus.
        >> > Bažnyčia
        >> > > neskatina naujovių - ji tik siekia išlaikyti savo galią ir
        žmogų
        >> > *pasmerkia
        >> > > nuolatinei kančiai* - "tu nuodėmingas. nuolat atgailauk.
        melskis..."
        >> > > ir
        >> > > t.t.------
        >> > >
        >> > > na, kad Bažnyčia jį pasmerktų - pirmąkart girdžiu. Šiaip
        akivaizdu kad
        >> > jis
        >> > > pats save pasmerkė - tiksliau Ji save pasmerkė, nuskinusi
        vaisių,
        >> > suvilojo
        >> > > Jį, o kas kikeno - Žaltys... tai chrestomatinis pavyzdys.
        Taigi,
        >> > > galima
        >> > > keikti Velnią, Gyvatę - bet pasirinkimas buvo laisvas -
        galėjai
        >> neskinti;
        >> > > prašė juk Kai Kas: "Neskink, apsideginsi".
        >> > >
        >> > > Bažnyčios uždavinys kaip tik priešingas - išvaduoti minėtą
        žmogų. O
        >> > > jau
        >> > > kaip
        >> > > jai sekasi, galima padiskutuoti.
        >> > >
        >> > > jums tur būt pasaulis atrodo "sustabarėjęs", panašiai
        kaip "pacanams",
        >> > dėl
        >> > > to bijau kad tolerantiškas jaunimas gali sunaikinti daug senų
        gerų
        >> dalykų
        >> > -
        >> > > iš kvailumo...
        >> > >
        >> > > Pati savaime Laisvė nieko neduoda - tik išsivadavimo jausmą,
        kaip kad
        >> > > Rasos:) laiškuose - ji tik kartu su kita dorybe - laisvė ir
        tvarka,
        >> > laisvė
        >> > > ir gailestingumas, laisvė ir asketizmas (taip, taip:) atneša
        vaisių.
        >> > >
        >> > > Aš suprantu tas visas humanistines dorybes, ir pats jas
        adoruoju:)
        >> karts
        >> > > nuo
        >> > > karto (ypač jaunystėje, kai irgi, kaip ožys vengiau ką nors
        pripažinti
        >> ir
        >> > > tikėti:) bet nemanykime klaidingai apie bažnyčią, jei
        tiesiog
        >> > > tingime
        >> > > domėtis jos istorija ir gyvenimu....
        >> > >
        >> > > Tikiu vien tik Dievą.... skamba neblogai, ir kartais išties
        taip būna,
        >> > bet
        >> > > kur kas dažnesni atvėjai, kaip su Walshu - "Pokalbiai su
        Dievu" -
        >> žmogus
        >> > > supainiojo batus su kepure.
        >> > >
        >> > > Z Nowym Rokiem,
        >> > > *Tomasz*
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> > > 2009/1/6 Rasa Kuodytė - Kazielienė <kuodyte@...>
        >> > >
        >> > > > Sveiki, gerb. Broniau,
        >> > > >
        >> > > > Humanistinė psichologija tiki žmogaus vidinio potencialo
        jėga. Mes
        >> > > > nekreipiame tikėti jo kažkuo kitu. Mes leidžiame žmogui
        ieškoti
        >> savyje
        >> > > tos
        >> > > > galios keitimuisi, išsilaisvinimui.
        >> > > > Aš pati asmeniškai tikiu į Dievą, bet ne į bažnyčią.
        Bažnyčia
        >> > > > riboja,
        >> > > > remiasi dogmomis, apreiškimais ir viską įsodina į kažkokius
        rėmus.
        >> > > Bažnyčia
        >> > > > neskatina naujovių - ji tik siekia išlaikyti savo galią ir
        žmogų
        >> > > pasmerkia
        >> > > > nuolatinei kančiai - "tu nuodėmingas. nuolat atgailauk.
        melskis..."
        >> ir
        >> > > t.t.
        >> > > > Kiekvienas turime savo unikalų tikėjimą. Aš lemiu savo
        likimą, savo
        >> > > > gyvenimo
        >> > > > kryptį, savo jauseną, mąstyseną ir elgseną. Taigi aš turiu
        galią,
        >> kuri
        >> > > man
        >> > > > duota.
        >> > > > Gerbiu visų tikėjimus ir supratimus. O dėl mokslinių
        straipsnių -
        >> > > > tai
        >> > > > turėjau mintyje homoseksualų santuokas:) Gal netiksliai
        >> > > > išsireiškiau.
        >> > > > Atsiprašau, jeigu tuo suklaidinau Jus, Broniau.
        >> > > >
        >> > > > 2009 m. sausio 5 d. 22:14, Bronius Tamulynas <
        >> bronius.tamulynas@...
        >> > > > >rašė:
        >> > > >
        >> > > > > Mieloji Rasa. Na nėra Jūsų rašiniuose jokių esminių
        argumentų.
        >> > > > > Išskyrus vienintelį, kad Jūs save bandote prilyginti
        dievybei.
        >> > > > > Bent taip seka iš Jūsų pateiktos argumentuojančios
        išvados.
        >> > > > > Todėl labai abejoju ar tokiam teiginiui galima rasti
        kokius nors
        >> > > > > moksliškai pagrindžiamus įrodymus.
        >> > > > >
        >> > > > > Pagarbiai,
        >> > > > > Bronius
        >> > > > >
        >> > > > > ----- Original Message -----
        >> > > > > From: "Rasa Kuodytė - Kazielienė" <kuodyte@...>
        >> > > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
        >> > > > > Sent: Monday, January 05, 2009 9:40 PM
        >> > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita
        Kaune
        >> > > > >
        >> > > > >
        >> > > > > Ačiū už atsakymą. Dėl tos paskaitos - ji pakankamai ilga
        ir
        >> > pateikianti
        >> > > > > nepagrįstus nuogąstavimus. Daugiau domiuosi moksliniais
        tyrimais,
        >> > > > kuriuose
        >> > > > > argumentai pamatuoti empiriškai, o ne subjektyviais
        suvokimais.
        >> > Gerbiu
        >> > > > > kiekvieno žmogaus nuomonę. Aš irgi mąstau apie ateitį.
        Apie
        >> > > tolerantišką
        >> > > > > skirtingų žmonių sugyvenimą. Juk kodėl kažkam galima
        viskas (kurti
        >> > > šeimą
        >> > > > ir
        >> > > > > kt.), o kažkam negalima to? Manau, kad čia ir slypi
        >> > > > > diskriminacija.
        >> > Dėl
        >> > > > > alkoholio tas pats. Visur yra žmogaus pasirinkimas.
        Tikrai mane
        >> gali
        >> > > būti
        >> > > > > sunku suprasti, nes visgi Lietuvoje humanistinė
        psichologija -
        >> > utopinė
        >> > > > > psichologija ir ne itin priimta. Nėra nei blogio, nei
        gėrio -
        >> viskas
        >> > > > > realiatyvu. Nėra problemų - problemos gimsta iš mūsų
        požiūrio. Į
        >> Jūsų
        >> > > > > kitokį
        >> > > > > požiūrį žiūri per savo realiatyvumo prizmę. Jūs tuo
        tikite ir tai
        >> > > šaunu,
        >> > > > > nes
        >> > > > > žmogus ir jo pasirinkimas man kaip humanistei -
        aukščiausia
        >> vertybė.
        >> > > Mes,
        >> > > > > Dievo kūriniai. Mes, Dievai, nes tik mes patys keičiame
        savo
        >> likimus.
        >> > > > > Svarbiausia daryti tai, kuo tiki. Manau, Audrone, mes
        visi darome
        >> > tai,
        >> > > > kuo
        >> > > > > tikime. Dėl argumentų - gal šiame laiške juos rasite.
        Jeigu kitaip
        >> > > mąstau
        >> > > > > ir
        >> > > > > tai turiu Jums įrodyti kažkokiais brožiūriniais
        argumentais, kai
        >> > > turėsiu
        >> > > > > daugiau laiko pateiksiu mokslinės medžiagos suvestinių.
        Bet vėlgi
        >> > > > > statistika
        >> > > > > - trečia melo rūšis. Aš klausausi savęs, savo vidinio
        balso ir
        >> > > > > savo
        >> > > > > asmeninio patyrimo. Linkiu tolerancijos kitokiai
        nuomonei:) Ačiū,
        >> kad
        >> > > > > esate:)
        >> > > > >
        >> > > > > 2009 m. sausio 5 d. 16:43, EKVJUC <ekvjuc@...> rašė:
        >> > > > >
        >> > > > > > Rasa,
        >> > > > > > Straipsnyje nekalbama apie nuodėmę. Čia kalbama apie
        mūsų visų
        >> > > ateitį,
        >> > > > > > t.y.
        >> > > > > > kaip mes gyvensime ateityje. Jūsų laiškuose, Rasa, aš
        nuolat
        >> randu
        >> > > daug
        >> > > > > > žodžių, bet pasigendu argumentų.
        >> > > > > >
        >> > > > > > Kad būtų aiškiau ką noriu pasakyti, pasitelksiu tokį
        >> > pavyzdį.Sakykim
        >> > > aš
        >> > > > > > sodinu medį. Tai turiu pagalvoti apie tai kaip tas
        medis
        >> > > > > > atrodys
        >> > > > > > ateityje:
        >> > > > > > ne po 5, ne po 10, o gal po 50 metų. Kitaip, jei medis
        bus
        >> > netinkamas
        >> > > > ir
        >> > > > > > netinkamoje vietoje - jį paprasčiausiai nupjaus ir mano
        darbas
        >> > > neatneš
        >> > > > > > laukiamų rezultatų. O juk būtų puiku, kad pvz. pasodinto
        >> graikiško
        >> > > > > > riešutmedžio vaisiais galėtų vaišintis visi kaimo
        gyventojai,
        >> > > > > > jis
        >> > > > teiktų
        >> > > > > > pavėsį per vasaros karščius, o žiemą stabdytų vėjus. Gi
        riešutai
        >> > > būtų
        >> > > > > > tikras džiaugsmas visiems! Gal kas nors prisimintų ir
        tokią
        >> medžių
        >> > > > > > puoselėtoją - mane, kaip kad aš dabar prisimenu savo
        tėtį,
        >> > valgydama
        >> > > jo
        >> > > > > > skiepytus įvairiausių veislių obuolius?
        >> > > > > >
        >> > > > > > Jeigu mes siekiam mažinti girtavimą, galim tikėtis, kad
        ateityje
        >> > > > gyvensim
        >> > > > > > saugiau, kad nereikės globoti pamestinukų, kad vaikai
        turės
        >> > > > > > gerus
        >> > > > > > rūpestingus tėčius ir mamas, o kai tėvai pasens, jais
        rūpinsis
        >> > > sveikai
        >> > > > > > gyvenantys jų vaikai. Ir tai gera veikla, kuri mus
        vienija.
        >> > > > > >
        >> > > > > > Man rūpi kokiais argumentais reiktų remtis propaguojant
        >> > homoseksualų
        >> > > > > > šeimas?
        >> > > > > > Inge M. Thürkauf paskaitoje mes radome argumentų. Jums
        jie
        >> > > > > > atrodo
        >> > > > > > netinkami.
        >> > > > > > Pateikit savo argumentus, Rasa.
        >> > > > > > Kartoju, aš visiškai tolerantiška visiems sekso būdams
        ir tegu
        >> > gyvena
        >> > > > kas
        >> > > > > > kaip nori. Bet kodėl turėčiau būti tolerantiška
        homoseksualizmo
        >> > > > > > propagandai?
        >> > > > > > Dėl to, kad kažkam taip gerai? Manęs tai neįtikina
        todėl, kad
        >> > > > > > tai
        >> > > > > > ateityje,
        >> > > > > > kaip matom iš paskaitos, pažeis mūsų ir mūsų vaikų
        interesus.
        >> > > > > > Jūs
        >> > > savo
        >> > > > > > veiksmais programuojat tokią visuomenę, apie kurią
        kalba Inge M.
        >> > > > > Thürkauf.
        >> > > > > > Ar manot, kad tai labai šviesu ir siektina?
        >> > > > > >
        >> > > > > > Audronė
        >> > > > > >
        >> > > > > > ----- Original Message -----
        >> > > > > > From: "Rasa Kuodytė - Kazielienė" <kuodyte@...>
        >> > > > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
        >> > > > > > Sent: Monday, January 05, 2009 10:48 AM
        >> > > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf
        paskaita Kaune
        >> > > > > >
        >> > > > > >
        >> > > > > > Sveiki mielieji,
        >> > > > > >
        >> > > > > > Pirma kaip jau ir minėjau mes labai skirtingi.
        Peržiūrėjau
        >> > > > > > straipsnį -
        >> > > > > > man jis priminė viduramžių metu vyravusią tamsą, kai
        kitoks ar
        >> > > kitokia
        >> > > > > > mąstysena, kitokia gyvensena, kitokia jausena, naujas
        požiūris
        >> > > > > > ir
        >> > > kita
        >> > > > > > buvo
        >> > > > > > prilyginama nuodėmei ir kt. "Romos Katalikų Bažnyčios
        >> > kongregacijos"
        >> > > > > > pateikta informacija - tai viena pozicija, o pozicijų
        ir
        >> > > > > > nuomonių
        >> > > > > daugybė.
        >> > > > > > Ką galiu pasakyti, tai kas Tau gerai - nėra man
        gerai, bet
        >> visgi
        >> > > mes
        >> > > > > > turime visi gyventi harmonijoje. Vien straipsnio
        pavadinime
        >> > nurodyta
        >> > > > > > "kova".
        >> > > > > > Nemėgstu to žodžio - jis iš karto nukreipia negatyviai.
        >> > > > > > Kalbėkime daugiau gerų žodžių vieni kitiems ir
        dirbkime tuos
        >> > > darbus,
        >> > > > > > kuriais tikime:)
        >> > > > > >
        >> > > > > > 2009 m. sausio 5 d. 09:20, EKVJUC <ekvjuc@...>
        rašė:
        >> > > > > >
        >> > > > > > > Sveiki,
        >> > > > > > > Persiunčiu nuorodą su paskaita minima tolerancijos
        tema:
        >> > > > > > >
        >> > > > > > >
        >> > > > > >
        >> > > > >
        >> > > >
        >> > >
        >> >
        >> http://www.fsspx.lt/index.php?
        option=com_content&task=view&id=1007&Itemid=68
        >> > > > > > > Nors laikau save tolerantiška, man kelia rimtą nerimą
        >> tolerancija
        >> > > bet
        >> > > > > > kam.
        >> > > > > > > Kai nebelieka skirtumo tarp mamų ir tėčių, kai vaikų
        >> darželiuose
        >> > > net
        >> > > > > > > netoleruojamas mamų ir tėčių minėjimas. Gal Rasa
        padėtų
        >> > > > susigaudyti...
        >> > > > > > >
        >> > > > > > > mama Audronė
        >> > > > > > >
        >> > > > > > > -----
        >> > > > > > >
        >> > > > > > >
        >> > > > > > >
        >> > > > > > >
        >> > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
        >> > > > > > >
        >> > > > > > >
        >> > > > > > > ------------------------------------
        >> > > > > > >
        >> > > > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa
        visuomenės
        >> > > > nuosavybė,
        >> > > > > > tai
        >> > > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių,
        nebent tame
        >> > > laiške
        >> > > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
        >> > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame
        >> dalintis
        >> > > mūsų
        >> > > > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
        >> > > > > > >
        >> > > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >> > > > > > >
        >> > > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be
        teksto
        >> adresu:
        >> > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo!
        Groups Links
        >> > > > > > >
        >> > > > > > >
        >> > > > > > >
        >> > > > > > >
        >> > > > > > >
        >> > > > > >
        >> > > > > >
        >> > > > > > --
        >> > > > > > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
        >> > > > > > Visada Jūsų ir su Jumis
        >> > > > > > Rasa Kuodytė - Kazielienė
        >> > > > > >
        >> > > > > >
        >> > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
        >> > > > > >
        >> > > > > >
        >> > > > > > ------------------------------------
        >> > > > > >
        >> > > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa
        visuomenės
        >> > > nuosavybė,
        >> > > > > tai
        >> > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių,
        nebent tame
        >> > laiške
        >> > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
        >> > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
        >> > > > > > Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti
        mūsų
        >> autorius.
        >> > > > > >
        >> > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >> > > > > >
        >> > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be
        teksto adresu:
        >> > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo!
        Groups Links
        >> > > > > >
        >> > > > > >
        >> > > > > >
        >> > > > > >
        >> > > > > > ------------------------------------
        >> > > > > >
        >> > > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa
        visuomenės
        >> > > nuosavybė,
        >> > > > > tai
        >> > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių,
        nebent tame
        >> > laiške
        >> > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
        >> > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame
        dalintis
        >> > mūsų
        >> > > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
        >> > > > > >
        >> > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >> > > > > >
        >> > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be
        teksto adresu:
        >> > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo!
        Groups Links
        >> > > > > >
        >> > > > > >
        >> > > > > >
        >> > > > > >
        >> > > > > >
        >> > > > >
        >> > > > >
        >> > > > > --
        >> > > > > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
        >> > > > > Visada Jūsų ir su Jumis
        >> > > > > Rasa Kuodytė - Kazielienė
        >> > > > >
        >> > > > >
        >> > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
        >> > > > >
        >> > > > >
        >> > > > > ------------------------------------
        >> > > > >
        >> > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
        >> > nuosavybė,
        >> > > > tai
        >> > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent
        tame
        >> laiške
        >> > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
        >> > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
        >> > > > > Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų
        >> > > > > autorius.
        >> > > > >
        >> > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >> > > > >
        >> > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto
        adresu:
        >> > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups
        Links
        >> > > > >
        >> > > > >
        >> > > > >
        >> > > > >
        >> > > > > ------------------------------------
        >> > > > >
        >> > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
        >> > nuosavybė,
        >> > > > tai
        >> > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent
        tame
        >> laiške
        >> > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
        >> > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame
        dalintis
        >> mūsų
        >> > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
        >> > > > >
        >> > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >> > > > >
        >> > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto
        adresu:
        >> > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups
        Links
        >> > > > >
        >> > > > >
        >> > > > >
        >> > > > >
        >> > > > >
        >> > > >
        >> > > >
        >> > > > --
        >> > > > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
        >> > > > Visada Jūsų ir su Jumis
        >> > > > Rasa Kuodytė - Kazielienė
        >> > > >
        >> > > >
        >> > > > [Non-text portions of this message have been removed]
        >> > > >
        >> > > >
        >> > > > ------------------------------------
        >> > > >
        >> > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
        >> nuosavybė,
        >> > > tai
        >> > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent
        tame
        >> > > > laiške
        >> > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
        >> > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame
        dalintis mūsų
        >> > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
        >> > > >
        >> > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >> > > >
        >> > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto
        adresu:
        >> > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups
        Links
        >> > > >
        >> > > >
        >> > > >
        >> > > >
        >> > >
        >> > >
        >> > > [Non-text portions of this message have been removed]
        >> > >
        >> > >
        >> > > ------------------------------------
        >> > >
        >> > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
        nuosavybė,
        >> > tai
        >> > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent
        tame laiške
        >> > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
        >> > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame
        dalintis mūsų
        >> > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
        >> > >
        >> > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >> > >
        >> > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto
        adresu:
        >> > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> >
        >> >
        >> > --
        >> > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
        >> > Visada Jūsų ir su Jumis
        >> > Rasa Kuodytė - Kazielienė
        >> >
        >> >
        >> > [Non-text portions of this message have been removed]
        >> >
        >> >
        >> > ------------------------------------
        >> >
        >> > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
        nuosavybė,
        >> tai
        >> > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
        laiške
        >> > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
        >> > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis
        mūsų
        >> > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
        >> >
        >> > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >> >
        >> > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
        >> > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
        >> >
        >> >
        >> >
        >> >
        >>
        >>
        >> [Non-text portions of this message have been removed]
        >>
        >>
        >> ------------------------------------
        >>
        >> Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
        nuosavybė, tai
        >> yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
        laiške
        >> pabrėžtinai jų neaatsisakome.
        >> http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis
        mūsų
        >> laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
        >>
        >> Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >>
        >> Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
        >> minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
        >>
        >>
        >>
        >>
        >>
        >
        >
        >--
        >Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
        >Visada Jūsų ir su Jumis
        >Rasa Kuodytė - Kazielienė
        >
        >
        >[Non-text portions of this message have been removed]
        >
        >
        >------------------------------------
        >
        >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
        nuosavybė, tai
        >yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
        laiške
        >pabrėžtinai jų neaatsisakome.
        http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
        >Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
        >
        >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >
        >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
        >minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
        >
        >
        >
        >
        >------------------------------------
        >
        >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
        nuosavybė, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių,
        nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome.
        http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
        laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
        >
        >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >
        >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
        minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
        >
        >
        >
        >
        >
        Sis laiskas yra skirtas tik adresatui, jame esanti informacija yra konfidenciali. Atsiprasome uz sutrukdymus, jeigu sia informacija Jus gavote per klaida. Maloniai prasome apie tai informuoti siunteja ir istrinti si elektronini laiska. Primename, kad gautos informacijos platinimas yra grieztai draudziamas, jeigu Jus nesate sios informacijos gavejas ir nurodytas adresatas. Dekoju.
       • Rasa Kuodytė - Kazielienė
        *Vieną dokumentuką nukopijavau. * *Truputį atsiprašau, kad dabar kuriam laikui dingsiu. * *Ne itin patinka man kompai, bet aš toleruoju, o ypač
        Message 7 of 27 , Jan 7, 2009
         *Vieną dokumentuką nukopijavau. *
         *Truputį atsiprašau, kad dabar kuriam laikui dingsiu. *
         *Ne itin patinka man kompai, bet aš toleruoju, o ypač bendravimas
         kompiuteriniais laiškais... *
         *Diskutuokite. Visada skaitysiu:) Tik savo utopiją ir tikėjimą pasiliksiu
         sau. Aš tikiu į Dievą, kuris mane išklauso:) *
         **
         *KLAUSYMOSI MENO IR PRIĖMIMO UŽDUOTIS: *

         * *

         *Išklausyk ir **ž**inok *

         * *

         *Prašau išklausyti *

         *Kai prašau išklausyti mane, *

         *O Tu imi man patarin**ė**ti,*

         *Tai nedarai to, ko prašiau. *

         *Kaip prašau išklausyti mane, *

         *O Tu imi man aiškinti, *

         *Kod**ė**l netur**ėč**iau taip jaustis, *

         *Tai paniekini mano jausmus. *

         *Kai prašau išklausyti mane, *

         *O Tu manai, jog privalai ko nors griebtis,*

         *Kad išspr**ę**stum mano r**ū**pes**č**ius,*

         *Tu apvili mane, *

         *Nors tai gal atrodo ir keista. *

         *Paklausyk! Viskas, ko prašau – tai išklausyti.*

         *Nieko nesakyk ir nedaryk – tiesiog išgirsk mane. *

         *Galb**ū**t štai kod**ė**l kai kuriems **ž**mon**ė**ms *

         *Kartais padeda maldos, kadangi Dievas nebylus, *

         *Ir jis nepatarin**ė**ja arba nebando*

         *Visko sutvarkyti. *

         *Dievas tik išklauso ir leid**ž**ia *

         *Spr**ę**sti pa**č**iam. *

         *Taigi, prašau, paklausyk ir išgirsk mane. *

         *O jei nori kalb**ė**ti, palauk minut**ė**l**ę***

         *Savo eil**ė**s, ir aš tikrai Tave išklausysiu. *

         * *
         Nežinomo autoriaus poemos dalis. Parengė: Rasa Kuodytė – Kazielienė         *KLAUSYMOSI MENO IR PRIĖMIMO UŽDUOTIS: *

         * *

         *PRIMKIM VIENS KITĄ – NESMERKIME *

         Rasa Kuodytė-Kazielienė

         Visuomenės sveikatos specialistė

         VšĮ „Pusiaukelis"

         * *

         *„Aš esu asmuo, Tu esi asmuo. Aš nebūčiau asmeniu be Tavęs, nes Tavęs dėka
         yra įmanoma kalba, kalbos dėka yra įmanoma mintis, minties dėka yra įmanoma
         tapti žmogumi. Taigi svarbų mane padarei Tu... . Jeigu aš pažeminau Tave –
         pažeminau pats save... Todėl mes esame atsakingi vienas už kitą ir vienas
         kitam. Ši atsakomybė – aukščiausia iš visų teisių, duotų kiekvienam žmogui."
         (Harris T. A., 6). *

         * *

         Larry S. Chengges žodžiais:         *Priimk mane.*

         *AŠ esu AŠ.*

         *Nepeik manęs, nesmerk, nežemink.*

         *Priimk mane tokį, koks esu.*

         *Ne...nebūtina su manim sutikti, bet priimk mane, nes aš ESU.*

         *Aš esu su savais trūkumais,*

         *Aš taip pat klystu, bet tai ir esu AŠ. Aš niekada nebūsiu tobulas.*

         *Leisk man būti atviram,*

         *Neversk manęs jausti, ko nejaučiu.*

         * *

         *Priimk mane,*

         *Kai skrajoju laimingas, taip kaip Tave*

         *Priėmiau aš, kai Tu sklandei iš laimės.*

         *Nežemink manęs ir neversk nekęsti paties savęs.*

         *AŠ esu AŠ,*

         *Ir man patinka būti SAVIMI, MANIMI.*

         * *

         Sėkmės, meilės ir kantrybės visiems.


         2009 m. sausio 7 d. 12:03, Rasa Kuodytė - Kazielienė <rasa.kuodyte@...
         > rašė:

         > Sveiki mielieji,
         >
         >
         >
         > 2009 m. sausio 7 d. 11:13, EKVJUC <ekvjuc@...> rašė:
         >
         > Bet diskusija, Rasa, tai prasidėjo nuo pačios įmestos į Minčių sodą
         >> informacijos apie Tolerantiško jaunimo asociacijos veiklą per praėjusius
         >> metus. Ji prasidėjo ne nuo Jūsų asmeninių dalykų, o nuo organizacijos.
         >> Gaila, prisegtukai į Minčių sodą nepraleidžiami, tai nematėm jūsų minėto
         >> darbo plano. Manau, kd turėjot tikslą išprovokuoti diskusiją, nes net ir
         >> neigiama informacija yra reklama. Tą tikslą sėkmingai pasiekėt :).
         >>
         >> Dėkoju Tomui už savalaikę džentelmenišką pagalbą užtariant Rasą. Aš tik
         >> bandau suprasti tą Rasos giriamą humanistinę filosofiją, pagrįstą gėrio ir
         >> blogio nebuvimu, o vien tik asmeniniais norais ir galiomis. Ar taip
         >> supratau, ar gal galit mane pataisyti?
         >>
         >> Dar norėčiau kelis žodžius apie Bažnyčią ir jos mokymą. Rasa sako, tikiu
         >> Dievu. Įdomu, koks jis?
         >> Bažnyčia tvirtai nurodo kas gera, o kas bloga ir ko turėtume siekti,
         >> norėdami tobulėti. Tai aiškiai kertasi su Rasos minima filosofija,
         >> natūralu, kad ji ieško ir kitų dalykų, kurie jai nepriimtini Bažnyčios
         >> mokyme.
         >>
         >> Mūsų organizacija, bendruomenė taip pat dirba su jaunimu, o ypač su
         >> vaikais.
         >> Tačiau vietoj tolerancijos bandom diegti moralines vertybes ir artimo
         >> meilę.
         >> Kad nereiktų pasakoti apie rezultatus, siunčiu nuorodą
         >> http://www.kaimotv.lt/Naujienos/laiptinej/ . Iš mūsų krašto net 6
         >> jaunuoliai šiemet vyko į Taize Briuselyje. Tai čia tie nematerialūs
         >> dalykai,
         >> kurių mūsų jaunimas ieško, Tomai.
         >>
         >> Audronė
         >>
         >>
         >> ----- Original Message -----
         >> From: "Rasa Kuodytė - Kazielienė" <kuodyte@...>
         >> To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
         >> Sent: Wednesday, January 07, 2009 12:10 AM
         >> Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune
         >>
         >>
         >> Ačiū už nuomones ir pasisakymus:) Manęs klausėt, aš atsakiau asmeniškai
         >> nuo savęs. Visgi gal tai mano patyrimas, mano subjektyvumas, mano
         >> gyvenimas,
         >> mano pasaka, mano tikėjimas. Bet tai mano. Tai tiek begaliu pridurti.
         >>
         >> 2009 m. sausio 6 d. 18:08, Tomasz Czepaitis
         >> <uzupis.fafministry@...>rašė:
         >>
         >> > Rasa,
         >> >
         >> > tai graži legenda, istorija, kurią aš ir miliardai žmonių tiki
         >> > (cit.)---------Jus ir minite Ievą, Žaltį - ar tai ne dogma, ne rėmai...
         >> Ar
         >> > mes
         >> > galime būti tikri, kad taip ir buvo?
         >> >
         >> > abejoti tuo (nuo jos prasideda Knygų Knyga - Biblija) yra juokinga, nes
         >> > tai
         >> > pasaka(ojimas), ne formulė ar dogma.
         >> >
         >> > Nu kokia gi čia dogma ar rėmai? Tai tas pats kaip laikyti pasaką kurią
         >> > jums
         >> > sekė vaikystėje - dogma. Rėmai...
         >> > Viskas yra gražu, kai įrėminta; tampa gražu. Tuos rėmus galima plėsti.
         >> > Bet
         >> > jie duoda vaizdą, paveikslą.
         >> >
         >> > Tuo tarpu tai ką jus šnekate yra juokingai patetiška, ir ne itin
         >> > simpatiška.
         >> > Yra srovės, kuriose toks požiūris teigiamas, aš ir pats jose dalyvauju,
         >> > kad
         >> > ištirčiau kas tai, ir kiek to beribio dangaus mums duota. Sufiai tai
         >> > vadina
         >> > Vandenynu, ir sako kad jame gera paskęsti. Nu skęskite į valias. Tik po
         >> to
         >> > neklykite kad jūsų nieks negelbėjo:).
         >> >
         >> > Kiek pažįstu psichologų ir psichologijos istoriją, jie-ji susideda
         >> *beveik
         >> > vien* iš dogmų ir apibrėž-imų (tai yra tai, per tai ir užtat).
         >> >
         >> > Kaip toli tu užėjai, mergaite, ieškodama pati savęs, kaip sakydavo
         >> Venička
         >> > Jerofejevas:) Meldžiu, neįsižeiskite...
         >> >
         >> > jūs turbūt norite sugalvoti gražesnę pasaką, ir kad ji būtų jūsų
         >> > asmeniška.
         >> > Kūrybinis azartas, talentų kova, hm, hm. Na, sugalvokit.[?]
         >> >
         >> > tuo tarpu Maslow ir Rogers aš taikau gyvenime kaip pasiutęs:)
         >> > *namely*pakelinėju kitų self-image'us, nusižeminu, barstau
         >> > komplimentus ir apsimetu
         >> > durneliu kad kitas protingiau atrodytų, kad tik jis /ji nebūtų toks
         >> > nuliūdęs... bet
         >> >
         >> > ... Rasa, ja Vas uvažaju:)
         >> >
         >> > Tomasz
         >> >
         >> > 2009/1/6 Rasa Kuodytė - Kazielienė <kuodyte@...>
         >> >
         >> > > Gerb. Vidai,
         >> > >
         >> > > Vidai, aš nekalbėjau apie nelaimingus ar Dievo nuskriaustus žmones.
         >> > > Tolerancija - pakantumas. Čia toks teiginys yra: "Neprivalote su
         >> manimi
         >> > > sutikti/manęs mylėti, bet gerbti - taip". Visgi pagarba yra
         >> tolerancijos
         >> > > esmė. Psichologinis smurtas paplitęs tiek čia, tiek kitose
         >> > konferencijose,
         >> > > tiek visoje aplinkoje. Jeigu žmogus stiprus kaip sakė Seneka - tuomet
         >> > visa
         >> > > tai jo nežeidžia, bet tik paliečia. Tolerancija tai nėra abejingumas.
         >> > > Yra
         >> > > dalykų, kurių nepateisinu - pedofilų (ypač kunigų, kurie absoliučiai
         >> > > turėdami autoritetą, iš esmės sugriauna vaiko esminį pasitikėjimą
         >> > > savimi,
         >> > > kitais ir kt.)... Nenoriu išsiplėsti... Bažnyčia - tai žmonės, čia yra
         >> > > daugiau jausmų nei kaltė. Čia yra ir pasišventimas ("vyras muša - nešk
         >> > savo
         >> > > kryžių") ir kt. Psichologija neturi dogmų ir apreiškimų. Taip jai
         >> > būdingos
         >> > > skirtingos teorijos, bet visgi pagrindas - matyti žmogų ir tik jį. Tą
         >> > > gyliai
         >> > > nagrinėjome ir nagrinėjame tiek psichologijos istorijos ir
         >> psichologijos
         >> > > raidos kursuose. Nežinau, ar atsakiau į klausimą?
         >> > >
         >> > > Gerb. Tomai,
         >> > >
         >> > > Domiuosi istorija ne tiek, kiek Jūs, Tomai, domitės, bet visgi turiu
         >> > > pagrindus. Džiugu, kad Jūsų intelektas ir aštrus protas, tačiau
         >> > > nepykite,
         >> > > bet visgi Jus ir minite Ievą, Žaltį - ar tai ne dogma, ne rėmai... Ar
         >> > > mes
         >> > > galime būti tikri, kad taip ir buvo? Gimstame su pirmine nuodėme. Ar
         >> tai
         >> > > nėra nuodėmingumas? Kam ta pirminė nuodėmė naudinga? ar ne Bažnyčiai?
         >> > > Gimstame ir mus puola kirkštyti, o kas paklausė, kuo aš tikiu. Ir tada
         >> > > iškreipiamas vaizdas - kad Lietuvoje 90 proc. krikščionių. O iš tiesų
         >> > kaip
         >> > > yra?.. Čia galima diskutuoti be galo ir be krašto. Skaityti gausybę
         >> > > patvirtinimų ir paneigimų.
         >> > > Aš tiesiog noriu gyventi
         >> > >
         >> > > 2009 m. sausio 6 d. 14:30, Tomasz Czepaitis <
         >> > uzupis.fafministry@...
         >> > > >rašė:
         >> > >
         >> > > > Rasa, o kam skatinti tas naujoves? -
         >> > > >
         >> > > > -----Bažnyčia riboja,
         >> > > > remiasi dogmomis, apreiškimais ir viską įsodina į kažkokius rėmus.
         >> > > Bažnyčia
         >> > > > neskatina naujovių - ji tik siekia išlaikyti savo galią ir žmogų
         >> > > *pasmerkia
         >> > > > nuolatinei kančiai* - "tu nuodėmingas. nuolat atgailauk. melskis..."
         >> > > > ir
         >> > > > t.t.------
         >> > > >
         >> > > > na, kad Bažnyčia jį pasmerktų - pirmąkart girdžiu. Šiaip akivaizdu
         >> kad
         >> > > jis
         >> > > > pats save pasmerkė - tiksliau Ji save pasmerkė, nuskinusi vaisių,
         >> > > suvilojo
         >> > > > Jį, o kas kikeno - Žaltys... tai chrestomatinis pavyzdys. Taigi,
         >> > > > galima
         >> > > > keikti Velnią, Gyvatę - bet pasirinkimas buvo laisvas - galėjai
         >> > neskinti;
         >> > > > prašė juk Kai Kas: "Neskink, apsideginsi".
         >> > > >
         >> > > > Bažnyčios uždavinys kaip tik priešingas - išvaduoti minėtą žmogų. O
         >> > > > jau
         >> > > > kaip
         >> > > > jai sekasi, galima padiskutuoti.
         >> > > >
         >> > > > jums tur būt pasaulis atrodo "sustabarėjęs", panašiai kaip
         >> "pacanams",
         >> > > dėl
         >> > > > to bijau kad tolerantiškas jaunimas gali sunaikinti daug senų gerų
         >> > dalykų
         >> > > -
         >> > > > iš kvailumo...
         >> > > >
         >> > > > Pati savaime Laisvė nieko neduoda - tik išsivadavimo jausmą, kaip
         >> kad
         >> > > > Rasos:) laiškuose - ji tik kartu su kita dorybe - laisvė ir tvarka,
         >> > > laisvė
         >> > > > ir gailestingumas, laisvė ir asketizmas (taip, taip:) atneša vaisių.
         >> > > >
         >> > > > Aš suprantu tas visas humanistines dorybes, ir pats jas adoruoju:)
         >> > karts
         >> > > > nuo
         >> > > > karto (ypač jaunystėje, kai irgi, kaip ožys vengiau ką nors
         >> pripažinti
         >> > ir
         >> > > > tikėti:) bet nemanykime klaidingai apie bažnyčią, jei tiesiog
         >> > > > tingime
         >> > > > domėtis jos istorija ir gyvenimu....
         >> > > >
         >> > > > Tikiu vien tik Dievą.... skamba neblogai, ir kartais išties taip
         >> būna,
         >> > > bet
         >> > > > kur kas dažnesni atvėjai, kaip su Walshu - "Pokalbiai su Dievu" -
         >> > žmogus
         >> > > > supainiojo batus su kepure.
         >> > > >
         >> > > > Z Nowym Rokiem,
         >> > > > *Tomasz*
         >> > > >
         >> > > >
         >> > > >
         >> > > >
         >> > > >
         >> > > > 2009/1/6 Rasa Kuodytė - Kazielienė <kuodyte@...>
         >> > > >
         >> > > > > Sveiki, gerb. Broniau,
         >> > > > >
         >> > > > > Humanistinė psichologija tiki žmogaus vidinio potencialo jėga. Mes
         >> > > > > nekreipiame tikėti jo kažkuo kitu. Mes leidžiame žmogui ieškoti
         >> > savyje
         >> > > > tos
         >> > > > > galios keitimuisi, išsilaisvinimui.
         >> > > > > Aš pati asmeniškai tikiu į Dievą, bet ne į bažnyčią. Bažnyčia
         >> > > > > riboja,
         >> > > > > remiasi dogmomis, apreiškimais ir viską įsodina į kažkokius rėmus.
         >> > > > Bažnyčia
         >> > > > > neskatina naujovių - ji tik siekia išlaikyti savo galią ir žmogų
         >> > > > pasmerkia
         >> > > > > nuolatinei kančiai - "tu nuodėmingas. nuolat atgailauk.
         >> melskis..."
         >> > ir
         >> > > > t.t.
         >> > > > > Kiekvienas turime savo unikalų tikėjimą. Aš lemiu savo likimą,
         >> savo
         >> > > > > gyvenimo
         >> > > > > kryptį, savo jauseną, mąstyseną ir elgseną. Taigi aš turiu galią,
         >> > kuri
         >> > > > man
         >> > > > > duota.
         >> > > > > Gerbiu visų tikėjimus ir supratimus. O dėl mokslinių straipsnių -
         >> > > > > tai
         >> > > > > turėjau mintyje homoseksualų santuokas:) Gal netiksliai
         >> > > > > išsireiškiau.
         >> > > > > Atsiprašau, jeigu tuo suklaidinau Jus, Broniau.
         >> > > > >
         >> > > > > 2009 m. sausio 5 d. 22:14, Bronius Tamulynas <
         >> > bronius.tamulynas@...
         >> > > > > >rašė:
         >> > > > >
         >> > > > > > Mieloji Rasa. Na nėra Jūsų rašiniuose jokių esminių argumentų.
         >> > > > > > Išskyrus vienintelį, kad Jūs save bandote prilyginti dievybei.
         >> > > > > > Bent taip seka iš Jūsų pateiktos argumentuojančios išvados.
         >> > > > > > Todėl labai abejoju ar tokiam teiginiui galima rasti kokius nors
         >> > > > > > moksliškai pagrindžiamus įrodymus.
         >> > > > > >
         >> > > > > > Pagarbiai,
         >> > > > > > Bronius
         >> > > > > >
         >> > > > > > ----- Original Message -----
         >> > > > > > From: "Rasa Kuodytė - Kazielienė" <kuodyte@...>
         >> > > > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
         >> > > > > > Sent: Monday, January 05, 2009 9:40 PM
         >> > > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita Kaune
         >> > > > > >
         >> > > > > >
         >> > > > > > Ačiū už atsakymą. Dėl tos paskaitos - ji pakankamai ilga ir
         >> > > pateikianti
         >> > > > > > nepagrįstus nuogąstavimus. Daugiau domiuosi moksliniais
         >> tyrimais,
         >> > > > > kuriuose
         >> > > > > > argumentai pamatuoti empiriškai, o ne subjektyviais suvokimais.
         >> > > Gerbiu
         >> > > > > > kiekvieno žmogaus nuomonę. Aš irgi mąstau apie ateitį. Apie
         >> > > > tolerantišką
         >> > > > > > skirtingų žmonių sugyvenimą. Juk kodėl kažkam galima viskas
         >> (kurti
         >> > > > šeimą
         >> > > > > ir
         >> > > > > > kt.), o kažkam negalima to? Manau, kad čia ir slypi
         >> > > > > > diskriminacija.
         >> > > Dėl
         >> > > > > > alkoholio tas pats. Visur yra žmogaus pasirinkimas. Tikrai mane
         >> > gali
         >> > > > būti
         >> > > > > > sunku suprasti, nes visgi Lietuvoje humanistinė psichologija -
         >> > > utopinė
         >> > > > > > psichologija ir ne itin priimta. Nėra nei blogio, nei gėrio -
         >> > viskas
         >> > > > > > realiatyvu. Nėra problemų - problemos gimsta iš mūsų požiūrio. Į
         >> > Jūsų
         >> > > > > > kitokį
         >> > > > > > požiūrį žiūri per savo realiatyvumo prizmę. Jūs tuo tikite ir
         >> tai
         >> > > > šaunu,
         >> > > > > > nes
         >> > > > > > žmogus ir jo pasirinkimas man kaip humanistei - aukščiausia
         >> > vertybė.
         >> > > > Mes,
         >> > > > > > Dievo kūriniai. Mes, Dievai, nes tik mes patys keičiame savo
         >> > likimus.
         >> > > > > > Svarbiausia daryti tai, kuo tiki. Manau, Audrone, mes visi
         >> darome
         >> > > tai,
         >> > > > > kuo
         >> > > > > > tikime. Dėl argumentų - gal šiame laiške juos rasite. Jeigu
         >> kitaip
         >> > > > mąstau
         >> > > > > > ir
         >> > > > > > tai turiu Jums įrodyti kažkokiais brožiūriniais argumentais, kai
         >> > > > turėsiu
         >> > > > > > daugiau laiko pateiksiu mokslinės medžiagos suvestinių. Bet
         >> vėlgi
         >> > > > > > statistika
         >> > > > > > - trečia melo rūšis. Aš klausausi savęs, savo vidinio balso ir
         >> > > > > > savo
         >> > > > > > asmeninio patyrimo. Linkiu tolerancijos kitokiai nuomonei:)
         >> Ačiū,
         >> > kad
         >> > > > > > esate:)
         >> > > > > >
         >> > > > > > 2009 m. sausio 5 d. 16:43, EKVJUC <ekvjuc@...> rašė:
         >> > > > > >
         >> > > > > > > Rasa,
         >> > > > > > > Straipsnyje nekalbama apie nuodėmę. Čia kalbama apie mūsų visų
         >> > > > ateitį,
         >> > > > > > > t.y.
         >> > > > > > > kaip mes gyvensime ateityje. Jūsų laiškuose, Rasa, aš nuolat
         >> > randu
         >> > > > daug
         >> > > > > > > žodžių, bet pasigendu argumentų.
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > Kad būtų aiškiau ką noriu pasakyti, pasitelksiu tokį
         >> > > pavyzdį.Sakykim
         >> > > > aš
         >> > > > > > > sodinu medį. Tai turiu pagalvoti apie tai kaip tas medis
         >> > > > > > > atrodys
         >> > > > > > > ateityje:
         >> > > > > > > ne po 5, ne po 10, o gal po 50 metų. Kitaip, jei medis bus
         >> > > netinkamas
         >> > > > > ir
         >> > > > > > > netinkamoje vietoje - jį paprasčiausiai nupjaus ir mano darbas
         >> > > > neatneš
         >> > > > > > > laukiamų rezultatų. O juk būtų puiku, kad pvz. pasodinto
         >> > graikiško
         >> > > > > > > riešutmedžio vaisiais galėtų vaišintis visi kaimo gyventojai,
         >> > > > > > > jis
         >> > > > > teiktų
         >> > > > > > > pavėsį per vasaros karščius, o žiemą stabdytų vėjus. Gi
         >> riešutai
         >> > > > būtų
         >> > > > > > > tikras džiaugsmas visiems! Gal kas nors prisimintų ir tokią
         >> > medžių
         >> > > > > > > puoselėtoją - mane, kaip kad aš dabar prisimenu savo tėtį,
         >> > > valgydama
         >> > > > jo
         >> > > > > > > skiepytus įvairiausių veislių obuolius?
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > Jeigu mes siekiam mažinti girtavimą, galim tikėtis, kad
         >> ateityje
         >> > > > > gyvensim
         >> > > > > > > saugiau, kad nereikės globoti pamestinukų, kad vaikai turės
         >> > > > > > > gerus
         >> > > > > > > rūpestingus tėčius ir mamas, o kai tėvai pasens, jais rūpinsis
         >> > > > sveikai
         >> > > > > > > gyvenantys jų vaikai. Ir tai gera veikla, kuri mus vienija.
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > Man rūpi kokiais argumentais reiktų remtis propaguojant
         >> > > homoseksualų
         >> > > > > > > šeimas?
         >> > > > > > > Inge M. Thürkauf paskaitoje mes radome argumentų. Jums jie
         >> > > > > > > atrodo
         >> > > > > > > netinkami.
         >> > > > > > > Pateikit savo argumentus, Rasa.
         >> > > > > > > Kartoju, aš visiškai tolerantiška visiems sekso būdams ir tegu
         >> > > gyvena
         >> > > > > kas
         >> > > > > > > kaip nori. Bet kodėl turėčiau būti tolerantiška
         >> homoseksualizmo
         >> > > > > > > propagandai?
         >> > > > > > > Dėl to, kad kažkam taip gerai? Manęs tai neįtikina todėl, kad
         >> > > > > > > tai
         >> > > > > > > ateityje,
         >> > > > > > > kaip matom iš paskaitos, pažeis mūsų ir mūsų vaikų interesus.
         >> > > > > > > Jūs
         >> > > > savo
         >> > > > > > > veiksmais programuojat tokią visuomenę, apie kurią kalba Inge
         >> M.
         >> > > > > > Thürkauf.
         >> > > > > > > Ar manot, kad tai labai šviesu ir siektina?
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > Audronė
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > ----- Original Message -----
         >> > > > > > > From: "Rasa Kuodytė - Kazielienė" <kuodyte@...>
         >> > > > > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
         >> > > > > > > Sent: Monday, January 05, 2009 10:48 AM
         >> > > > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Fw: Inge Thurkauf paskaita
         >> Kaune
         >> > > > > > >
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > Sveiki mielieji,
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > Pirma kaip jau ir minėjau mes labai skirtingi.
         >> Peržiūrėjau
         >> > > > > > > straipsnį -
         >> > > > > > > man jis priminė viduramžių metu vyravusią tamsą, kai kitoks ar
         >> > > > kitokia
         >> > > > > > > mąstysena, kitokia gyvensena, kitokia jausena, naujas požiūris
         >> > > > > > > ir
         >> > > > kita
         >> > > > > > > buvo
         >> > > > > > > prilyginama nuodėmei ir kt. "Romos Katalikų Bažnyčios
         >> > > kongregacijos"
         >> > > > > > > pateikta informacija - tai viena pozicija, o pozicijų ir
         >> > > > > > > nuomonių
         >> > > > > > daugybė.
         >> > > > > > > Ką galiu pasakyti, tai kas Tau gerai - nėra man gerai, bet
         >> > visgi
         >> > > > mes
         >> > > > > > > turime visi gyventi harmonijoje. Vien straipsnio pavadinime
         >> > > nurodyta
         >> > > > > > > "kova".
         >> > > > > > > Nemėgstu to žodžio - jis iš karto nukreipia negatyviai.
         >> > > > > > > Kalbėkime daugiau gerų žodžių vieni kitiems ir dirbkime
         >> tuos
         >> > > > darbus,
         >> > > > > > > kuriais tikime:)
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > 2009 m. sausio 5 d. 09:20, EKVJUC <ekvjuc@...> rašė:
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > > Sveiki,
         >> > > > > > > > Persiunčiu nuorodą su paskaita minima tolerancijos tema:
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > >
         >> > > > > >
         >> > > > >
         >> > > >
         >> > >
         >> >
         >> http://www.fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1007&Itemid=68
         >> > > > > > > > Nors laikau save tolerantiška, man kelia rimtą nerimą
         >> > tolerancija
         >> > > > bet
         >> > > > > > > kam.
         >> > > > > > > > Kai nebelieka skirtumo tarp mamų ir tėčių, kai vaikų
         >> > darželiuose
         >> > > > net
         >> > > > > > > > netoleruojamas mamų ir tėčių minėjimas. Gal Rasa padėtų
         >> > > > > susigaudyti...
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > > mama Audronė
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > > -----
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > > ------------------------------------
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
         >> > > > > nuosavybė,
         >> > > > > > > tai
         >> > > > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent
         >> tame
         >> > > > laiške
         >> > > > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
         >> > > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame
         >> > dalintis
         >> > > > mūsų
         >> > > > > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto
         >> > adresu:
         >> > > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups
         >> Links
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > > >
         >> > > > > > >
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > --
         >> > > > > > > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
         >> > > > > > > Visada Jūsų ir su Jumis
         >> > > > > > > Rasa Kuodytė - Kazielienė
         >> > > > > > >
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
         >> > > > > > >
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > ------------------------------------
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
         >> > > > nuosavybė,
         >> > > > > > tai
         >> > > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
         >> > > laiške
         >> > > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
         >> > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
         >> > > > > > > Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų
         >> > autorius.
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto
         >> adresu:
         >> > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups
         >> Links
         >> > > > > > >
         >> > > > > > >
         >> > > > > > >
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > ------------------------------------
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
         >> > > > nuosavybė,
         >> > > > > > tai
         >> > > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
         >> > > laiške
         >> > > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
         >> > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame
         >> dalintis
         >> > > mūsų
         >> > > > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >> > > > > > >
         >> > > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto
         >> adresu:
         >> > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups
         >> Links
         >> > > > > > >
         >> > > > > > >
         >> > > > > > >
         >> > > > > > >
         >> > > > > > >
         >> > > > > >
         >> > > > > >
         >> > > > > > --
         >> > > > > > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
         >> > > > > > Visada Jūsų ir su Jumis
         >> > > > > > Rasa Kuodytė - Kazielienė
         >> > > > > >
         >> > > > > >
         >> > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
         >> > > > > >
         >> > > > > >
         >> > > > > > ------------------------------------
         >> > > > > >
         >> > > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
         >> > > nuosavybė,
         >> > > > > tai
         >> > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
         >> > laiške
         >> > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
         >> > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
         >> > > > > > Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų
         >> > > > > > autorius.
         >> > > > > >
         >> > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >> > > > > >
         >> > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
         >> > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
         >> > > > > >
         >> > > > > >
         >> > > > > >
         >> > > > > >
         >> > > > > > ------------------------------------
         >> > > > > >
         >> > > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
         >> > > nuosavybė,
         >> > > > > tai
         >> > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
         >> > laiške
         >> > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
         >> > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis
         >> > mūsų
         >> > > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
         >> > > > > >
         >> > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >> > > > > >
         >> > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
         >> > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
         >> > > > > >
         >> > > > > >
         >> > > > > >
         >> > > > > >
         >> > > > > >
         >> > > > >
         >> > > > >
         >> > > > > --
         >> > > > > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
         >> > > > > Visada Jūsų ir su Jumis
         >> > > > > Rasa Kuodytė - Kazielienė
         >> > > > >
         >> > > > >
         >> > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
         >> > > > >
         >> > > > >
         >> > > > > ------------------------------------
         >> > > > >
         >> > > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
         >> > nuosavybė,
         >> > > > tai
         >> > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
         >> > > > > laiške
         >> > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
         >> > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis
         >> mūsų
         >> > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
         >> > > > >
         >> > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >> > > > >
         >> > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
         >> > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
         >> > > > >
         >> > > > >
         >> > > > >
         >> > > > >
         >> > > >
         >> > > >
         >> > > > [Non-text portions of this message have been removed]
         >> > > >
         >> > > >
         >> > > > ------------------------------------
         >> > > >
         >> > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
         >> nuosavybė,
         >> > > tai
         >> > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
         >> laiške
         >> > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
         >> > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis
         >> mūsų
         >> > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
         >> > > >
         >> > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >> > > >
         >> > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
         >> > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
         >> > > >
         >> > > >
         >> > > >
         >> > > >
         >> > > >
         >> > >
         >> > >
         >> > > --
         >> > > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
         >> > > Visada Jūsų ir su Jumis
         >> > > Rasa Kuodytė - Kazielienė
         >> > >
         >> > >
         >> > > [Non-text portions of this message have been removed]
         >> > >
         >> > >
         >> > > ------------------------------------
         >> > >
         >> > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
         >> > tai
         >> > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
         >> > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
         >> > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
         >> > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
         >> > >
         >> > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >> > >
         >> > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
         >> > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
         >> > >
         >> > >
         >> > >
         >> > >
         >> >
         >> >
         >> > [Non-text portions of this message have been removed]
         >> >
         >> >
         >> > ------------------------------------
         >> >
         >> > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
         >> tai
         >> > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
         >> > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
         >> > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
         >> > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
         >> >
         >> > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >> >
         >> > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
         >> > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
         >> >
         >> >
         >> >
         >> >
         >> >
         >>
         >>
         >> --
         >> Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
         >> Visada Jūsų ir su Jumis
         >> Rasa Kuodytė - Kazielienė
         >>
         >>
         >> [Non-text portions of this message have been removed]
         >>
         >>
         >> ------------------------------------
         >>
         >> Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
         >> yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
         >> pabrėžtinai jų neaatsisakome.
         >> http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
         >> Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
         >>
         >> Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >>
         >> Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
         >> minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
         >>
         >>
         >>
         >>
         >> ------------------------------------
         >>
         >> Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
         >> yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
         >> pabrėžtinai jų neaatsisakome.
         >> http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
         >> laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
         >>
         >> Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >>
         >> Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
         >> minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
         >>
         >>
         >>
         >>
         >>
         >
         >
         > --
         > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
         > Visada Jūsų ir su Jumis
         > Rasa Kuodytė - Kazielienė
         >         --
         Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
         Visada Jūsų ir su Jumis
         Rasa Kuodytė - Kazielienė


         [Non-text portions of this message have been removed]
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.