Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Naujoji eko BAROCA kviecia

Expand Messages
 • Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle
  Sveiki, gal Jums bus idomi si informacija! Jeigu ne, sorry for sutrukdyma, o jeigu taip - persiuskite toliau visiems, kam tai galetu buti idomu, aktualu.
  Message 1 of 12 , Nov 30, 2008
  • 0 Attachment
   Sveiki,
   gal Jums bus idomi si informacija!

   Jeigu ne, "sorry" for sutrukdyma,
   o
   jeigu taip - persiuskite toliau visiems, kam tai galetu buti idomu, aktualu.
   Lauksiu visus apziureti sio mano vaikeli :-)

   Su geriausiais linkejimais,
   Zane


   KVIETIMAS   Maloniai kvie�iame apsilankyti ekologi�k� preki� krautuv�je visai �eimai BAROCA, kuri gruod�io 1 d. savo duris atveria U�upio g. 9 (prie �Angelo�).   BAROCA prekiauja MADARA, Gamarde, Weleda, GoodKaarma, Urtekram, Equavie ir kita ekologi�ka kosmetika; Sonett, AlmaWin, Klar ir MariusFabre nam� apyvokos prek�mis, chemi�kai neapdorotos vilnos ir �ilko gaminiais i� LanaCare, IoBio prekini� �enkl�, bei eoko-tex sertifikat� turin�iais Norvegijoje gamintais merinos� vilnos Janus drabu�iais visai �eimai, taip pat �ilko ir kupranugari� vilnos u�pildo antklod�mis vaikams ir suaugusiesiems. Naujoje vietoje BAROCA si�lys ir nat�rali� �ilko ir vilnos drabu�i� i� Rasakilos kolekcijos bei kit� nauj� prekini� �enkl�. Taip pat si�lome ir auk�tos kokyb�s �aislus ir �aidimus i� nat�ralaus med�io ir ekologi�ko pluo�to, skirtus nuo pa�i� ma�iausi�j� gyventoj� iki 99+.

   Naujoje BAROCOJE kviesime Jus � �vairius seminarus apie ekologi�k� kosmetik�, vaik� auginim�, k�dikio prie�i�r� ir kitas svarbias temas. Nor�dami gauti �i� informacij�, bei registruokit�s m�s� naujienlai�kiui, ra�ydami adresu: info@...

   Nuo gruod�io 1. dienos dvi savaites BAROCA visoms prek�ms taikys net 10% nuolaid� � tai Kal�d� dovana i�tikimiems ir naujiems klientams �iais �temptais laikais.   U�upio g. 9 ir toliau veikl� t�s fotostudija BAROCA, kur puo�nioje aplinkoje profesional�s fotografai �am�ins J�s� �eimai svarbias progas: krik�tynas, vestuves ar kitas svarbias akimirkas, beto, BAROCA krautuv�je gal�site nusipirkti i�kilmingai �ventei tinkam� subtilaus dizaino nat�ral� drabu��.   Lauksime J�s� U�upyje, naujoje BAROCA krautuv�je!   BAROCA kolektyvas   U�upio krautuv�s darbo laikas I-V 11-19, VI 11-15 val., Parkavimas kieme!!!

   www.baroca.lt, Mob. tel. 8 652 00 382

   B�siu su Tavimi ir sniege!

   Veido prie��ros dovanos nat�raliam gro�iui:

   palengvinant dovan� �sigyjim� suvar�ytame laikotarpyje prie� �ventes, MADARA si�lo 3 jau supakuotus produkt� komplektus: sausai ir jautriai veido odai, normaliai ir mi�raus tipo veido odai, riebiai ir mi�raus tipo veido odai.   Ta�iau prisimink, kad svarbiausia yra dovanoti �ilum�, d�iaugsm� ir meil�!

   MADARA rasite parduotuvese: Douglas, SARMA, BAROCA, Open24.lt, Bioline, Bioboutique, Ekologija ir mada vaikams, Tindirindi ir kitur.

   Vilnius

   2008 m. lapkri�io 28 diena   Prane�imas   U�upis tampa vis ekologi�kesnis � prie Angelo atsidaro ekologi�k� preki� krautuv� BAROCA   Gruod�io 1 d, U�upyje, prie Angelo skulpt�ros, duris atidaro ekologi�k� preki� krautuv� BAROCA. BAROCA si�lo bene did�iausi� ekologi�k� preki� asortiment� Lietuvoje: �ia itin platus ekologi�k� kosmetikos produkt�, chemi�kai neapdorot� drabu�i�, i� augal� pagamint� nam� apyvokos priemoni� ir �aisl� pasirinkimas.

   Nuo gruod�io 1 dienos dvi savaites BAROCA visoms prek�ms taikys net 10% nuolaid� � tai Kal�d� dovana i�tikimiems ir naujiems klientams �iais �temptais laikais.   �Renkam�s geriausi� ir kokybi�kiausi� produkcij� i� kiekvienos �mon�s, gaminan�ios arba platinan�ios ekologi�kas prekes�, teigia BAROCOS �eiminink� Zane Elksnite. �iuo metu BAROCA prekiauja MADARA, Gamarde, Weleda, GoodKaarma, Urtekram, Equavie ir kita ekologi�ka kosmetika; Sonett, AlmaWin, Klar ir Marius Fabre nam� apyvokos prek�mis. Krautuv�je - gausi chemi�kai neapdorotos vilnos ir �ilko gamini� pasi�la i� LanaCare, IoBio firm�, taip pat prekiaujama grie�t� Oeko-tex (www.oeko-tex.com) certifikat� turin�iais Norvegijoje gamintais JANUS drabu�iais visai �eimai, �ilko ir kupranugari� vilnos u�pildo antklod�mis vaikams ir suaugusiesiems.

   U�upyje BAROCA si�lys ir ekologi�k� drabu�i� prekiaujan�ios �mon�s Rasakila asortiment� bei kit� nauj� preki� �enkl�.   Nuo pat pirmos krautuv�s atsidarymo dienos �v. Stepono g., Vilniuje, BAROCA ypa� daug d�mesio skiria vaikams, tod�l ir naujoje b�styn�je U�upyje bus galima rasti gausyb� vaikams reikaling� daikt�: nuo med�iagini� daugkartini� sauskelni� ir ekologi�k� sauskelni� Moltex iki medini�, med�iagini�, lavinan�i�j� VARIS, PlanToys, Keptin-Jr, ir kit� �aisl�, pasak� album� bei �vairi� dovan�.   Ekologi�kais produktais BAROCA prekiauja jau antruosius metus.

   �mon�s pos�k� link �imtaprocentinio nat�ralumo ir r�pinimosi ekologija padiktavo siekis kruop��iai rinktis, gyventi gra�iai, skoningai ir sveikai. �Ie�kodami nauj� preki�, vis geriau �m�me suprasti, kas i� ties� yra nat�ralu ir sveika. M�s� pirk�jai palaik� �� pasirinkim� ir paskatino mus, d�iaugdamiesi chemikal� nepaliestais drabu�iais, kosmetika ir nam� ruo�os priemon�mis� teigia Z. Elksnite.

   �... bet U�upis i�rinktas kaip buvein� m�s� krautuvei, nes tai vieta, kur �mogus ir gamta harmoningai sugyvena mieste (taip pat, ir d�l to, kad tur�sime kiem� su parkavimo galymybe skubantiems). Kaip ir m�s� �mon�, taip ir visas U�upis per paskutinius kelis metus pl�toja ekologi�kumo s�vok� � prad�ioje i�k�l� tiksl� gyventi sveikai, gerbti aplink� ir gamt�. Tada pasirod� ekologi�k� �ini� laikrak�tis Ozonas, susik�r� ekoblogas. Atsirado ekologi�ko maisto paklausa, gim� eko-turgelis, � U�up� keliai atved� ir Tatulos program�, ir Holos, jau susib�rusi Ekologi�kos kult�ros asociacija. Tr�ko tik nuolatin�s vietos, kur b�t� galima �sigyti ekologi�kos kosmetikos, drabu�i� bei �aisl�, ir vietos, kur nuolat galima u�eiti ir daugiau su�inoti apie sveik� gyvenim�. Gav� pasi�lym�, i�kart supratome, kad �ia � m�s� vieta ir erdv�, k� savo krautuv�je ir si�lome�, d�iaugiasi BAROCOS kolektyvas.   Nuo 2007 m. lapkri�io BAROCOS �k�r�jai prad�jo dirbti su dabar jau Lietuvoje kone populiariausia ekologi�ka kosmetika MADARA, pagaminta i� Baltijos g�li� ir augal�. �io prekinio �enklo galima �sigyti ir auk�tos klas�s kosmetikos parduotuv�se Douglas bei SARMA.

   2008 m. �mon� prad�jo darb� su pranc�zi�ka Gamarde ekologi�ka kosmetika ir Estijos GoodKaarma, v�liau ir su JANUS ekologi�kos vilnos drabu�iais. �mon� planuoja toliau pl�stis, pristatydama vis nauj�, �domi� vietini� ir u�sienio �ali� gamintoj� produkcij�.   Ekologi�k� preki� krautuv� BAROCA valdoma UAB J.I.Ko. Baltija, ekologi�kos produkcijos platinimo �mon�.   Daugiau informacijos: Direktor� Zane Elksnite,

   GSM: +370 65200382, zane.kocina@..., www.baroca.lt
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Tomasz Czepaitis
   Sveikinu, ponia ambasadore, merinosas-ministras T. On 11/30/08, Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle ... [Non-text portions of this
   Message 2 of 12 , Dec 1, 2008
   • 0 Attachment
    Sveikinu, ponia ambasadore,

    merinosas-ministras T.


    On 11/30/08, Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle <zane.kocina@...>
    wrote:
    >
    > Sveiki,
    > gal Jums bus idomi si informacija!
    >
    > Jeigu ne, "sorry" for sutrukdyma,
    > o
    > jeigu taip - persiuskite toliau visiems, kam tai galetu buti idomu,
    > aktualu.
    > Lauksiu visus apziureti sio mano vaikeli :-)
    >
    > Su geriausiais linkejimais,
    > Zane
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > KVIETIMAS
    >
    >
    >
    > Maloniai kviečiame apsilankyti ekologiškų prekių krautuvėje visai šeimai
    > BAROCA, kuri gruodžio 1 d. savo duris atveria Užupio g. 9 (prie „Angelo").
    >
    >
    >
    > BAROCA prekiauja MADARA, Gamarde, Weleda, GoodKaarma, Urtekram, Equavie ir
    > kita ekologiška kosmetika; Sonett, AlmaWin, Klar ir MariusFabre namų
    > apyvokos prekėmis, chemiškai neapdorotos vilnos ir šilko gaminiais iš
    > LanaCare, IoBio prekinių ženklų, bei eoko-tex sertifikatą turinčiais
    > Norvegijoje gamintais merinosų vilnos Janus drabužiais visai šeimai, taip
    > pat šilko ir kupranugarių vilnos užpildo antklodėmis vaikams ir
    > suaugusiesiems. Naujoje vietoje BAROCA siūlys ir natūralių šilko ir vilnos
    > drabužių iš Rasakilos kolekcijos bei kitų naujų prekinių ženklų. Taip pat
    > siūlome ir aukštos kokybės žaislus ir žaidimus iš natūralaus medžio ir
    > ekologiško pluošto, skirtus nuo pačių mažiausiųjų gyventojų iki 99+.
    >
    > Naujoje BAROCOJE kviesime Jus į įvairius seminarus apie ekologišką
    > kosmetiką, vaikų auginimą, kūdikio priežiūrą ir kitas svarbias temas.
    > Norėdami gauti šią informaciją, bei registruokitės mūsų naujienlaiškiui,
    > rašydami adresu: info@...
    >
    > Nuo gruodžio 1. dienos dvi savaites BAROCA visoms prekėms taikys net 10%
    > nuolaidą – tai Kalėdų dovana ištikimiems ir naujiems klientams šiais
    > įtemptais laikais.
    >
    >
    >
    > Užupio g. 9 ir toliau veiklą tęs fotostudija BAROCA, kur puošnioje
    > aplinkoje profesionalūs fotografai įamžins Jūsų šeimai svarbias progas:
    > krikštynas, vestuves ar kitas svarbias akimirkas, beto, BAROCA krautuvėje
    > galėsite nusipirkti iškilmingai šventei tinkamą subtilaus dizaino natūralų
    > drabužį.
    >
    >
    >
    > Lauksime Jūsų Užupyje, naujoje BAROCA krautuvėje!
    >
    >
    >
    > BAROCA
    > kolektyvas
    >
    >
    >
    > Užupio krautuvės darbo laikas I-V 11-19, VI 11-15 val., Parkavimas kieme!!!
    >
    > www.baroca.lt, Mob. tel. 8 652 00 382
    >
    >
    >
    >
    >
    > Būsiu su Tavimi ir sniege!
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Veido priežūros dovanos natūraliam grožiui:
    >
    > palengvinant dovanų įsigyjimą suvaržytame laikotarpyje prieš šventes,
    > MADARA siūlo 3 jau supakuotus produktų komplektus: sausai ir jautriai veido
    > odai, normaliai ir mišraus tipo veido odai, riebiai ir mišraus tipo veido
    > odai.
    >
    >
    >
    > Tačiau prisimink, kad svarbiausia yra dovanoti šilumą, džiaugsmą ir meilę!
    >
    >
    >
    >
    >
    > MADARA rasite parduotuvese: Douglas, SARMA, BAROCA, Open24.lt, Bioline,
    > Bioboutique, Ekologija ir mada vaikams, Tindirindi ir kitur.
    >
    >
    >
    >
    >
    > Vilnius
    >
    > 2008 m. lapkričio 28 diena
    >
    >
    >
    > Pranešimas
    >
    >
    >
    > Užupis tampa vis ekologiškesnis – prie Angelo atsidaro ekologiškų prekių
    > krautuvė BAROCA
    >
    >
    >
    > Gruodžio 1 d, Užupyje, prie Angelo skulptūros, duris atidaro ekologiškų
    > prekių krautuvė BAROCA. BAROCA siūlo bene didžiausią ekologiškų prekių
    > asortimentą Lietuvoje: čia itin platus ekologiškų kosmetikos produktų,
    > chemiškai neapdorotų drabužių, iš augalų pagamintų namų apyvokos priemonių
    > ir žaislų pasirinkimas.
    >
    > Nuo gruodžio 1 dienos dvi savaites BAROCA visoms prekėms taikys net 10%
    > nuolaidą – tai Kalėdų dovana ištikimiems ir naujiems klientams šiais
    > įtemptais laikais.
    >
    >
    >
    > „Renkamės geriausią ir kokybiškiausią produkciją iš kiekvienos įmonės,
    > gaminančios arba platinančios ekologiškas prekes", teigia BAROCOS šeimininkė
    > Zane Elksnite. Šiuo metu BAROCA prekiauja MADARA, Gamarde, Weleda,
    > GoodKaarma, Urtekram, Equavie ir kita ekologiška kosmetika; Sonett,
    > AlmaWin, Klar ir Marius Fabre namų apyvokos prekėmis. Krautuvėje - gausi
    > chemiškai neapdorotos vilnos ir šilko gaminių pasiūla iš LanaCare, IoBio
    > firmų, taip pat prekiaujama griežtą Oeko-tex (www.oeko-tex.com)
    > certifikatą turinčiais Norvegijoje gamintais JANUS drabužiais visai šeimai,
    > šilko ir kupranugarių vilnos užpildo antklodėmis vaikams ir suaugusiesiems.
    >
    > Užupyje BAROCA siūlys ir ekologiškų drabužių prekiaujančios įmonės
    > Rasakila asortimentą bei kitų naujų prekių ženklų.
    >
    >
    >
    > Nuo pat pirmos krautuvės atsidarymo dienos Šv. Stepono g., Vilniuje, BAROCA
    > ypač daug dėmesio skiria vaikams, todėl ir naujoje būstynėje Užupyje bus
    > galima rasti gausybę vaikams reikalingų daiktų: nuo medžiaginių daugkartinių
    > sauskelnių ir ekologiškų sauskelnių Moltex iki medinių, medžiaginių,
    > lavinančiųjų VARIS, PlanToys, Keptin-Jr, ir kitų žaislų, pasakų albumų bei
    > įvairių dovanų.
    >
    >
    >
    > Ekologiškais produktais BAROCA prekiauja jau antruosius metus.
    >
    > Įmonės posūkį link šimtaprocentinio natūralumo ir rūpinimosi ekologija
    > padiktavo siekis kruopščiai rinktis, gyventi gražiai, skoningai ir sveikai.
    > „Ieškodami naujų prekių, vis geriau ėmėme suprasti, kas iš tiesų yra
    > natūralu ir sveika. Mūsų pirkėjai palaikė šį pasirinkimą ir paskatino mus,
    > džiaugdamiesi chemikalų nepaliestais drabužiais, kosmetika ir namų ruošos
    > priemonėmis" teigia Z. Elksnite.
    >
    > „... bet Užupis išrinktas kaip buveinė mūsų krautuvei, nes tai vieta, kur
    > žmogus ir gamta harmoningai sugyvena mieste (taip pat, ir dėl to, kad
    > turėsime kiemą su parkavimo galymybe skubantiems). Kaip ir mūsų įmonė, taip
    > ir visas Užupis per paskutinius kelis metus plėtoja ekologiškumo sąvoką –
    > pradžioje iškėlė tikslą gyventi sveikai, gerbti aplinką ir gamtą. Tada
    > pasirodė ekologiškų žinių laikrakštis Ozonas, susikūrė ekoblogas. Atsirado
    > ekologiško maisto paklausa, gimė eko-turgelis, į Užupį keliai atvedė ir
    > Tatulos programą, ir Holos, jau susibūrusi Ekologiškos kultūros asociacija.
    > Trūko tik nuolatinės vietos, kur būtų galima įsigyti ekologiškos kosmetikos,
    > drabužių bei žaislų, ir vietos, kur nuolat galima užeiti ir daugiau sužinoti
    > apie sveiką gyvenimą. Gavę pasiūlymą, iškart supratome, kad čia – mūsų vieta
    > ir erdvė, ką savo krautuvėje ir siūlome", džiaugiasi BAROCOS kolektyvas.
    >
    >
    >
    > Nuo 2007 m. lapkričio BAROCOS įkūrėjai pradėjo dirbti su dabar jau
    > Lietuvoje kone populiariausia ekologiška kosmetika MADARA, pagaminta iš
    > Baltijos gėlių ir augalų. Šio prekinio ženklo galima įsigyti ir aukštos
    > klasės kosmetikos parduotuvėse Douglas bei SARMA.
    >
    > 2008 m. įmonė pradėjo darbą su prancūziška Gamarde ekologiška kosmetika ir
    > Estijos GoodKaarma, vėliau ir su JANUS ekologiškos vilnos drabužiais. Įmonė
    > planuoja toliau plėstis, pristatydama vis naują, įdomią vietinių ir užsienio
    > šalių gamintojų produkciją.
    >
    >
    >
    > Ekologiškų prekių krautuvė BAROCA valdoma UAB J.I.Ko. Baltija, ekologiškos
    > produkcijos platinimo įmonė.
    >
    >
    >
    > Daugiau informacijos: Direktorė Zane Elksnite,
    >
    > GSM: +370 65200382, zane.kocina@..., www.baroca.lt
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    > ------------------------------------
    >
    > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
    > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
    > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
    > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
    > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    >
    > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
    > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • vygantas vejas
    gerb Zane, labai gerai,kad eko kryptim veikiate. visokie pripažinti prekiniai ženklai irgi neblogai, bet aš, kaip užupietis-užupistas, draugiškai-
    Message 3 of 12 , Dec 1, 2008
    • 0 Attachment
     gerb Zane,
     labai gerai,kad eko kryptim veikiate. visokie pripa�inti prekiniai �enklai
     irgi neblogai, bet a�, kaip u�upietis-u�upistas, draugi�kai- patrioti�kai
     labai pageidau�iau,kad visos �staig�l�s ,krautuv�l�s ir saloniukai,
     besikuriantys UR erdv�j, b�t� kiek �manoma u�upieti�kesni, t.y.- b�tinai
     skirtusi nuo bet kokios eko-krautuv�s kad ir basanavi�iaus ar ozo gatv�j, ar
     netgi bet kur kitur pasaulyje. gal �alia t� pripa�int� �enkl� b�t� visai
     prasminga pristatyti ir vietini�, u�upio gamintoj� ekologi�k� preki�?
     manau,kad b�tent ma�� prekybini�- paslaugini� �staig�li� individualiacija ir
     ,sakykim, etnografizacija- gali b�ti lemiamas i�likimo ir netgi laim�jimo
     prie� did�iuosius prekybos magnatus veiksnys.

     UR amba Rojuje & rojuje Vygantas V�jas ;)


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle
     Sveiki, aciu mielieji uz laiskelius ir sveikinimus BAROCAI. Vygantai, Jusu pastabos tikrai yra isklausytos ir dziaugiosi, kad yra pageidavimas tokiai krypciai.
     Message 4 of 12 , Dec 2, 2008
     • 0 Attachment
      Sveiki,

      aciu mielieji uz laiskelius ir sveikinimus BAROCAI.

      Vygantai, Jusu pastabos tikrai yra isklausytos ir dziaugiosi, kad yra
      pageidavimas tokiai krypciai. Sakyciau, kad BAROCA jau skiriasi nuo kitu
      eko-krautuveliu tuo, kad ji visada yra buvusi Uzupietiska :) ir
      angelietiska, netgi ir tada kai negyvenome dar Uzupyje...

      Kuo BAROCA, kuri veikia jau 2 metus Uzupietiska:

      - butent tuo, kad turime ekologijos ir meno jungti:
      1. mes atkreipiam demesi i interjera ir erdve, kurio beveik visai nera
      kitose eko-parduotuvese; tuo paciu ne vien interjeras (sukurtas is
      "recycles" arba antikvariniu baldu, bei gero neapdaroto meddzio), taip pat
      pavadinimas isilieja ir yra is tiesu " tribute" barokiniam Vilniui bei
      Uzupiui, bet kas gi tai daugiau supras jei ne jus :-)
      2. mes nelyginam ekologiskumu su minimalismu: akys turi buti suocios ir
      laimingos, o laimingos jos yra nuo gero, ilgamzisko ir nekenksmingo gruozio,
      o ne nuo pigiu "swetshop-ose" pagamintu produktu kiekybes
      3. mes parudodame ne vien keologiskus, bet ir subtiliai nuostabus
      svetninius drabuzius bei VIETINIU dailiniku gaminius dovanoms.
      4. tuo paciu naujoje vietoje virusje yra ekoprekes, bet apacioje
      antikvarianioje nuotaikoje fotografai isnuomoja erdve fotosesijomas - ten ir
      turime meno ir dizaio kurinius (drabuziams)
      5, ir mielai paimciau dar daugiau geru vietiniu gaminiu, nes tai musu
      prioritetas, bet zinoma, turime ir rinktis :-)

      Taigi, manau esame ant vieto begio :-) Uzeikite ir apsiziurekite patys...

      Zane


      ----- Original Message -----
      From: "vygantas vejas" <messiahofrainbow@...>
      To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
      Sent: Tuesday, December 02, 2008 9:26 AM
      Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia


      gerb Zane,
      labai gerai,kad eko kryptim veikiate. visokie pripažinti prekiniai ženklai
      irgi neblogai, bet aš, kaip užupietis-užupistas, draugiškai- patriotiškai
      labai pageidaučiau,kad visos įstaigėlės ,krautuvėlės ir saloniukai,
      besikuriantys UR erdvėj, būtų kiek įmanoma užupietiškesni, t.y.- būtinai
      skirtusi nuo bet kokios eko-krautuvės kad ir basanavičiaus ar ozo gatvėj, ar
      netgi bet kur kitur pasaulyje. gal šalia tų pripažintų ženklų būtų visai
      prasminga pristatyti ir vietinių, užupio gamintojų ekologiškų prekių?
      manau,kad būtent mažų prekybinių- paslauginių įstaigėlių individualiacija ir
      ,sakykim, etnografizacija- gali būti lemiamas išlikimo ir netgi laimėjimo
      prieš didžiuosius prekybos magnatus veiksnys.

      UR amba Rojuje & rojuje Vygantas Vėjas ;)


      [Non-text portions of this message have been removed]


      ------------------------------------

      Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
      yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
      pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
      Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

      Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

      Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
      minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
      __________ NOD32 3653 (20081201) Information __________

      This message was checked by NOD32 antivirus system.
      http://www.eset.com
     • Tomasz Czepaitis
      Also sprach Vejas... tik neaisku kur ta produkcija... Nors ish tikro jos nemazai. Be Uzupio simbolikos, tai kad ir Maksimiliano niekingi darbeliai, arba
      Message 5 of 12 , Dec 2, 2008
      • 0 Attachment
       Also sprach Vejas...

       tik neaisku kur ta produkcija... Nors ish tikro jos nemazai. Be Uzupio
       simbolikos, tai kad ir Maksimiliano niekingi darbeliai, arba Skudzinsko
       niekalai, o kad ir Batiushkos-Chepaichio genialus shudpalaikiai.

       O brandizuotis vercia nereikalingas noras isitrint tarp banditizuojachiu
       brandistu, ar ne geriau tuomet pasirinkt ishkeist brandos atestata i brandy
       geriko kortele?

       Nes prarasi siela,
       o praradus siela
       uzsakysi dangu,
       o uzsakius dangu
       pas mane isheisi,


       nu tai ash tai visada priimsiu, ale kokiame stovyje po brandizavimosi...

       T.

       On 12/2/08, vygantas vejas <messiahofrainbow@...> wrote:
       >
       > gerb Zane,
       > labai gerai,kad eko kryptim veikiate. visokie pripa�inti prekiniai �enklai
       > irgi neblogai, bet a�, kaip u�upietis-u�upistas, draugi�kai- patrioti�kai
       > labai pageidau�iau,kad visos �staig�l�s ,krautuv�l�s ir saloniukai,
       > besikuriantys UR erdv�j, b�t� kiek �manoma u�upieti�kesni, t.y.- b�tinai
       > skirtusi nuo bet kokios eko-krautuv�s kad ir basanavi�iaus ar ozo gatv�j,
       > ar
       > netgi bet kur kitur pasaulyje. gal �alia t� pripa�int� �enkl� b�t� visai
       > prasminga pristatyti ir vietini�, u�upio gamintoj� ekologi�k� preki�?
       > manau,kad b�tent ma�� prekybini�- paslaugini� �staig�li� individualiacija
       > ir
       > ,sakykim, etnografizacija- gali b�ti lemiamas i�likimo ir netgi laim�jimo
       > prie� did�iuosius prekybos magnatus veiksnys.
       >
       > UR amba Rojuje & rojuje Vygantas V�jas ;)
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       > ------------------------------------
       >
       > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
       > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
       > pabr��tinai j� neaatsisakome.
       > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
       > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
       >
       > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       >
       > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
       > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >


       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle
       ... o brendose nieko blogo nematau - tai yra pavadinimas, esme, kaip ir tavo pacio vardas, kuriu lengviau prisiminti o nei kiekviena karta pagalvojus zmogu
       Message 6 of 12 , Dec 2, 2008
       • 0 Attachment
        ...
        o brendose nieko blogo nematau - tai yra pavadinimas, esme, kaip ir tavo
        pacio vardas, kuriu lengviau prisiminti o nei kiekviena karta pagalvojus
        zmogu arba dalyka "definuoti" vis is naujo... kam tuo reikia? pavadinimai ir
        brendai yra kalba, ji palengvina gyvenima ir tai yra gerai. galim galva
        sukti kitose erdvese...

        Uzupis irgi yra brendas ir tegul ir buna, taip pat ir Vilnius ir Lietuva.

        :-)

        Z

        ----- Original Message -----
        From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
        To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
        Sent: Tuesday, December 02, 2008 10:18 AM
        Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia


        Also sprach Vejas...

        tik neaisku kur ta produkcija... Nors ish tikro jos nemazai. Be Uzupio
        simbolikos, tai kad ir Maksimiliano niekingi darbeliai, arba Skudzinsko
        niekalai, o kad ir Batiushkos-Chepaichio genialus shudpalaikiai.

        O brandizuotis vercia nereikalingas noras isitrint tarp banditizuojachiu
        brandistu, ar ne geriau tuomet pasirinkt ishkeist brandos atestata i brandy
        geriko kortele?

        Nes prarasi siela,
        o praradus siela
        uzsakysi dangu,
        o uzsakius dangu
        pas mane isheisi,


        nu tai ash tai visada priimsiu, ale kokiame stovyje po brandizavimosi...

        T.

        On 12/2/08, vygantas vejas <messiahofrainbow@...> wrote:
        >
        > gerb Zane,
        > labai gerai,kad eko kryptim veikiate. visokie pripažinti prekiniai ženklai
        > irgi neblogai, bet aš, kaip užupietis-užupistas, draugiškai- patriotiškai
        > labai pageidaučiau,kad visos įstaigėlės ,krautuvėlės ir saloniukai,
        > besikuriantys UR erdvėj, būtų kiek įmanoma užupietiškesni, t.y.- būtinai
        > skirtusi nuo bet kokios eko-krautuvės kad ir basanavičiaus ar ozo gatvėj,
        > ar
        > netgi bet kur kitur pasaulyje. gal šalia tų pripažintų ženklų būtų visai
        > prasminga pristatyti ir vietinių, užupio gamintojų ekologiškų prekių?
        > manau,kad būtent mažų prekybinių- paslauginių įstaigėlių individualiacija
        > ir
        > ,sakykim, etnografizacija- gali būti lemiamas išlikimo ir netgi laimėjimo
        > prieš didžiuosius prekybos magnatus veiksnys.
        >
        > UR amba Rojuje & rojuje Vygantas Vėjas ;)
        >
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        >
        > ------------------------------------
        >
        > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
        > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
        > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
        > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
        > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
        >
        > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >
        > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
        > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
        >
        >
        >
        >


        [Non-text portions of this message have been removed]


        ------------------------------------

        Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
        yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
        pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
        Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

        Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

        Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
        minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
        __________ NOD32 3653 (20081201) Information __________

        This message was checked by NOD32 antivirus system.
        http://www.eset.com
       • Tomasz Czepaitis
        na, bet tai ir yra esmė, tiesiog nepatogu aiškinti... brendas yra parduodamas, tavo, mano vardas yra parduodami, Uzupis yra parduodamas, kaip ir Lietuva.
        Message 7 of 12 , Dec 2, 2008
        • 0 Attachment
         na, bet tai ir yra esm�, tiesiog nepatogu ai�kinti...

         brendas yra parduodamas, tavo, mano vardas yra parduodami, Uzupis yra
         parduodamas, kaip ir Lietuva. Buvo toks filmas su Cibulskiu "Wszystko na
         spzedasz" - "Viskas parduodama" - apie meninink� gyvenim�, tarp kitko. A�
         visai nenoriu, kad visi tie entities, kiek jie mane lie�ia, b�t� parduodami.
         Jie yra bendri ne tam kad juos pl��ti ir jais turgavoti.

         Paskutinius kelis metus man miegoti nedav� klausimas - o kokia did�iausia
         21-o am�iaus nuodem�? Ideologija baig�si, totalitariniai �iaurumai nusl�go,
         o kas dabar?

         Taigi va jie, labai paprasta - PR'as ir verg� turgaus mentality. Taip
         akivaizdu, kad net nesimato.
         Nes apie tai kalb�ti *ne comme il faut*, nepatogu, �inote, ponia.

         O *brand*, kas be ko, miela Zane, rei�kia "�dag�" (rusi�kai "klejmo"), �ym�
         kur� i�degina �kaitintu �arstekliu gyvuliui ar �mogui - garuoja m�sa,
         bliauna varg�as bulius ar koks Ezopas, d�iaugiasi Naujasis �mogus - vis� ko
         �eimininkas.

         Atsipra�au, kad taip u�lenkiau , be abejo, per stipriai...
         bet vis vien� apie tai tiek �nek�ta, kad visai nu�nek�ta, ir vargu ar mano
         �od�iai k� nors pakeis. Bet padiskutuoti galima

         T.

         2008/12/2 Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle <zane.kocina@...>

         > ...
         > o brendose nieko blogo nematau - tai yra pavadinimas, esme, kaip ir tavo
         > pacio vardas, kuriu lengviau prisiminti o nei kiekviena karta pagalvojus
         > zmogu arba dalyka "definuoti" vis is naujo... kam tuo reikia? pavadinimai
         > ir
         > brendai yra kalba, ji palengvina gyvenima ir tai yra gerai. galim galva
         > sukti kitose erdvese...
         >
         > Uzupis irgi yra brendas ir tegul ir buna, taip pat ir Vilnius ir Lietuva.
         >
         > :-)
         >
         > Z
         >
         > ----- Original Message -----
         > From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
         > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
         > Sent: Tuesday, December 02, 2008 10:18 AM
         > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia
         >
         >
         > Also sprach Vejas...
         >
         > tik neaisku kur ta produkcija... Nors ish tikro jos nemazai. Be Uzupio
         > simbolikos, tai kad ir Maksimiliano niekingi darbeliai, arba Skudzinsko
         > niekalai, o kad ir Batiushkos-Chepaichio genialus shudpalaikiai.
         >
         > O brandizuotis vercia nereikalingas noras isitrint tarp banditizuojachiu
         > brandistu, ar ne geriau tuomet pasirinkt ishkeist brandos atestata i brandy
         > geriko kortele?
         >
         > Nes prarasi siela,
         > o praradus siela
         > uzsakysi dangu,
         > o uzsakius dangu
         > pas mane isheisi,
         >
         >
         > nu tai ash tai visada priimsiu, ale kokiame stovyje po brandizavimosi...
         >
         > T.
         >
         >
         >
         >
         >
         > On 12/2/08, vygantas vejas <messiahofrainbow@...> wrote:
         > >
         > > gerb Zane,
         > > labai gerai,kad eko kryptim veikiate. visokie pripa�inti prekiniai
         > �enklai
         > > irgi neblogai, bet a�, kaip u�upietis-u�upistas, draugi�kai- patrioti�kai
         > > labai pageidau�iau,kad visos �staig�l�s ,krautuv�l�s ir saloniukai,
         > > besikuriantys UR erdv�j, b�t� kiek �manoma u�upieti�kesni, t.y.- b�tinai
         > > skirtusi nuo bet kokios eko-krautuv�s kad ir basanavi�iaus ar ozo gatv�j,
         > > ar
         > > netgi bet kur kitur pasaulyje. gal �alia t� pripa�int� �enkl� b�t� visai
         > > prasminga pristatyti ir vietini�, u�upio gamintoj� ekologi�k� preki�?
         > > manau,kad b�tent ma�� prekybini�- paslaugini� �staig�li� individualiacija
         > > ir
         > > ,sakykim, etnografizacija- gali b�ti lemiamas i�likimo ir netgi laim�jimo
         > > prie� did�iuosius prekybos magnatus veiksnys.
         > >
         > > UR amba Rojuje & rojuje Vygantas V�jas ;)
         > >
         > >
         > > [Non-text portions of this message have been removed]
         > >
         > >
         > > ------------------------------------
         > >
         > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
         > tai
         > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
         > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
         > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
         > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
         > >
         > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         > >
         > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
         > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
         > >
         > >
         > >
         > >
         >
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
         >
         > ------------------------------------
         >
         > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
         > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
         > pabr��tinai j� neaatsisakome.
         > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
         > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
         >
         > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >
         > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
         > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
         >
         >
         >
         >
         > __________ NOD32 3653 (20081201) Information __________
         >
         > This message was checked by NOD32 antivirus system.
         > http://www.eset.com
         >
         >
         >
         > ------------------------------------
         >
         > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
         > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
         > pabr��tinai j� neaatsisakome.
         > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
         > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
         >
         > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >
         > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
         > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
         >
         >
         >
         >


         [Non-text portions of this message have been removed]
        • Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle
         ... galima tirkai padiskutuoti. Manuo nuoziura yra tai kad pardavimas yra is esmes PERDAVIMAS, PERLEIDYMAS; mes vieni kitam perduodam, paskolinam ir pan. savo
         Message 8 of 12 , Dec 3, 2008
         • 0 Attachment
          ... galima tirkai padiskutuoti.

          Manuo nuoziura yra tai kad pardavimas yra is esmes PERDAVIMAS, PERLEIDYMAS;
          mes vieni kitam perduodam, paskolinam ir pan. savo mintys, idejos ir kartais
          jos yra materializuotos, daznai jos yra definuotos ir is ju pasidare tycia
          ar netycia "brendas".

          PARDAVIMAS reiskia, kad as dalinuosi su tavimi ir tu mano idejoms ir ju
          igyvendinimui pritari, ir kad as nesijausciau dirbant nereialinga darba, tu
          uz tai man duodi pinigus; tai mane paskatina idejas vystyti. Kartais, kad tu
          is manes sios idejos pirktum, tenka labai daug sunkai dirbti, tirti,
          inforuoti ir daryti arba edukacini darba arba propoganda, priklausomai nuo
          tavo tikslo. Propoganda man neidomi, nes mano idejos edukacines ir tai yra
          mano pasirinkimas.
          Pinigai yra betkurio darbo vertes nustatymas ir ta verte nustato PIRKEJAS ir
          ne pardavejas. Tai turetu buti ir su menu ir neteisus yra ir "menas del
          meno" salynikai ir tik pelna matantis verslinikai - kiekveinas savo spektro
          gale ir LYGUS (netolerantiski, savo viena tiesa tik matantys ir egoistiski
          tuo...)

          Pardavimas nera kazinkoks blogis, jeigu tu suvoki ka perki ir del kuo; jeigu
          jautiesi kaip auka, cia jau kitokia problema. Ir beja geri simboliai arba
          brendai leidzia atpazinti bendramicius ir uzdirbti is veiklos pinigus savo
          stalui. Pav. Uzupio meninikai uzdirba pinigus is bendro Uzupio brendo ar
          simbolio, kuris pinigu davejams, sponsoriams ir pan. ir aiskus ir apibreztas
          viename zodyje. Tai yra gerai, nes meninikas irgi turi valgyti ir tureti
          bent lova.

          Nevaryk tu man, Tomai, psiedo-intelektualini populizzzzzzzzzzzma.....

          Zzzzzzz

          ----- Original Message -----
          From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
          To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
          Sent: Tuesday, December 02, 2008 5:39 PM
          Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia


          na, bet tai ir yra esmė, tiesiog nepatogu aiškinti...

          brendas yra parduodamas, tavo, mano vardas yra parduodami, Uzupis yra
          parduodamas, kaip ir Lietuva. Buvo toks filmas su Cibulskiu "Wszystko na
          spzedasz" - "Viskas parduodama" - apie menininkų gyvenimą, tarp kitko. Aš
          visai nenoriu, kad visi tie entities, kiek jie mane liečia, būtų parduodami.
          Jie yra bendri ne tam kad juos plėšti ir jais turgavoti.

          Paskutinius kelis metus man miegoti nedavė klausimas - o kokia didžiausia
          21-o amžiaus nuodemė? Ideologija baigėsi, totalitariniai žiaurumai nuslūgo,
          o kas dabar?

          Taigi va jie, labai paprasta - PR'as ir vergų turgaus mentality. Taip
          akivaizdu, kad net nesimato.
          Nes apie tai kalbėti *ne comme il faut*, nepatogu, žinote, ponia.

          O *brand*, kas be ko, miela Zane, reiškia "įdagą" (rusiškai "klejmo"), žymę
          kurį išdegina įkaitintu žarstekliu gyvuliui ar žmogui - garuoja mėsa,
          bliauna vargšas bulius ar koks Ezopas, džiaugiasi Naujasis Žmogus - visą ko
          šeimininkas.

          Atsiprašau, kad taip užlenkiau , be abejo, per stipriai...
          bet vis vieną apie tai tiek šnekėta, kad visai nušnekėta, ir vargu ar mano
          žodžiai ką nors pakeis. Bet padiskutuoti galima

          T.

          2008/12/2 Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle <zane.kocina@...>

          > ...
          > o brendose nieko blogo nematau - tai yra pavadinimas, esme, kaip ir tavo
          > pacio vardas, kuriu lengviau prisiminti o nei kiekviena karta pagalvojus
          > zmogu arba dalyka "definuoti" vis is naujo... kam tuo reikia? pavadinimai
          > ir
          > brendai yra kalba, ji palengvina gyvenima ir tai yra gerai. galim galva
          > sukti kitose erdvese...
          >
          > Uzupis irgi yra brendas ir tegul ir buna, taip pat ir Vilnius ir Lietuva.
          >
          > :-)
          >
          > Z
          >
          > ----- Original Message -----
          > From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
          > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
          > Sent: Tuesday, December 02, 2008 10:18 AM
          > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia
          >
          >
          > Also sprach Vejas...
          >
          > tik neaisku kur ta produkcija... Nors ish tikro jos nemazai. Be Uzupio
          > simbolikos, tai kad ir Maksimiliano niekingi darbeliai, arba Skudzinsko
          > niekalai, o kad ir Batiushkos-Chepaichio genialus shudpalaikiai.
          >
          > O brandizuotis vercia nereikalingas noras isitrint tarp banditizuojachiu
          > brandistu, ar ne geriau tuomet pasirinkt ishkeist brandos atestata i
          > brandy
          > geriko kortele?
          >
          > Nes prarasi siela,
          > o praradus siela
          > uzsakysi dangu,
          > o uzsakius dangu
          > pas mane isheisi,
          >
          >
          > nu tai ash tai visada priimsiu, ale kokiame stovyje po brandizavimosi...
          >
          > T.
          >
          >
          >
          >
          >
          > On 12/2/08, vygantas vejas <messiahofrainbow@...> wrote:
          > >
          > > gerb Zane,
          > > labai gerai,kad eko kryptim veikiate. visokie pripažinti prekiniai
          > ženklai
          > > irgi neblogai, bet aš, kaip užupietis-užupistas, draugiškai-
          > > patriotiškai
          > > labai pageidaučiau,kad visos įstaigėlės ,krautuvėlės ir saloniukai,
          > > besikuriantys UR erdvėj, būtų kiek įmanoma užupietiškesni, t.y.- būtinai
          > > skirtusi nuo bet kokios eko-krautuvės kad ir basanavičiaus ar ozo
          > > gatvėj,
          > > ar
          > > netgi bet kur kitur pasaulyje. gal šalia tų pripažintų ženklų būtų visai
          > > prasminga pristatyti ir vietinių, užupio gamintojų ekologiškų prekių?
          > > manau,kad būtent mažų prekybinių- paslauginių įstaigėlių
          > > individualiacija
          > > ir
          > > ,sakykim, etnografizacija- gali būti lemiamas išlikimo ir netgi
          > > laimėjimo
          > > prieš didžiuosius prekybos magnatus veiksnys.
          > >
          > > UR amba Rojuje & rojuje Vygantas Vėjas ;)
          > >
          > >
          > > [Non-text portions of this message have been removed]
          > >
          > >
          > > ------------------------------------
          > >
          > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
          > tai
          > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
          > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
          > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
          > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
          > >
          > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
          > >
          > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
          > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
          > >
          > >
          > >
          > >
          >
          >
          > [Non-text portions of this message have been removed]
          >
          >
          > ------------------------------------
          >
          > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
          > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
          > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
          > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
          > Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
          >
          > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
          >
          > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
          > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
          >
          >
          >
          >
          > __________ NOD32 3653 (20081201) Information __________
          >
          > This message was checked by NOD32 antivirus system.
          > http://www.eset.com
          >
          >
          >
          > ------------------------------------
          >
          > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
          > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
          > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
          > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
          > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
          >
          > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
          >
          > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
          > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
          >
          >
          >
          >


          [Non-text portions of this message have been removed]


          ------------------------------------

          Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
          yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
          pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
          Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

          Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

          Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
          minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
          __________ NOD32 3656 (20081202) Information __________

          This message was checked by NOD32 antivirus system.
          http://www.eset.com
         • Tomasz Czepaitis
          aš variau poetinį vizionalizmą, kuris atmetabet ką vergiška, o prekija tur būt nėra jau toks laisvės simbolis... tai populizmu vadina iš laidies kilė
          Message 9 of 12 , Dec 3, 2008
          • 0 Attachment
           a� variau poetin� vizionalizm�, kuris atmetabet k� vergi�ka, o prekija tur
           b�t n�ra jau toks laisv�s simbolis...

           tai populizmu vadina i� laidies kil� politikai, kurie ne labai supranta apie
           k� �neka.

           betgi gavau u� t� savo prover�� i� �vdo, kuris jau antr� val. man pasakoja
           savo vizij� koks U�\upis pasaulio gelb�tojas, ir a� i�variau j� pirkt
           degtin�s, nes nebegaliu klausyti:)

           Eik tu, a� u� parduotuv�les, u� tok� santyk�, ir vis� kit�. Kur nebusiu, kai
           i�augau TSRS, kur savo kavin� tur�ti buvo nusikalstamas reikals...

           Bet visgi prekyboje apskritai, turguje, yra daugkas var�o
           �mogaus laisv�. Jau toks gimiau kad t� jau�iu. Kitiems neper�u. Skaitykite
           Berdiajev�, �estov�, arba mane:)

           tavo poetin� prekybos samprata mane sujaudino, bet netikiu ja nors tu k�.
           Prisimenu, kad man tokia buvo kilusi, gal kas perdav�, tai ta tem tikiuosi
           dar padiskutuoti.

           Klausyk, o i�kab�l� "Latvijos respublikos ambasada U�upio respublikoje" mes
           gal�tume pakabinti? Tai b�t� pirma baland�:) Stebuklas...

           Paldies,
           Tomas
           On 12/3/08, Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle <zane.kocina@...> wrote:
           >
           > ... galima tirkai padiskutuoti.
           >
           > Manuo nuoziura yra tai kad pardavimas yra is esmes PERDAVIMAS, PERLEIDYMAS;
           > mes vieni kitam perduodam, paskolinam ir pan. savo mintys, idejos ir
           > kartais
           > jos yra materializuotos, daznai jos yra definuotos ir is ju pasidare tycia
           > ar netycia "brendas".
           >
           > PARDAVIMAS reiskia, kad as dalinuosi su tavimi ir tu mano idejoms ir ju
           > igyvendinimui pritari, ir kad as nesijausciau dirbant nereialinga darba, tu
           > uz tai man duodi pinigus; tai mane paskatina idejas vystyti. Kartais, kad
           > tu
           > is manes sios idejos pirktum, tenka labai daug sunkai dirbti, tirti,
           > inforuoti ir daryti arba edukacini darba arba propoganda, priklausomai nuo
           > tavo tikslo. Propoganda man neidomi, nes mano idejos edukacines ir tai yra
           > mano pasirinkimas.
           > Pinigai yra betkurio darbo vertes nustatymas ir ta verte nustato PIRKEJAS
           > ir
           > ne pardavejas. Tai turetu buti ir su menu ir neteisus yra ir "menas del
           > meno" salynikai ir tik pelna matantis verslinikai - kiekveinas savo spektro
           > gale ir LYGUS (netolerantiski, savo viena tiesa tik matantys ir egoistiski
           > tuo...)
           >
           > Pardavimas nera kazinkoks blogis, jeigu tu suvoki ka perki ir del kuo;
           > jeigu
           > jautiesi kaip auka, cia jau kitokia problema. Ir beja geri simboliai arba
           > brendai leidzia atpazinti bendramicius ir uzdirbti is veiklos pinigus savo
           > stalui. Pav. Uzupio meninikai uzdirba pinigus is bendro Uzupio brendo ar
           > simbolio, kuris pinigu davejams, sponsoriams ir pan. ir aiskus ir
           > apibreztas
           > viename zodyje. Tai yra gerai, nes meninikas irgi turi valgyti ir tureti
           > bent lova.
           >
           > Nevaryk tu man, Tomai, psiedo-intelektualini populizzzzzzzzzzzma.....
           >
           > Zzzzzzz
           >
           >
           >
           >
           >
           > ----- Original Message -----
           > From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
           > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
           > Sent: Tuesday, December 02, 2008 5:39 PM
           > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia
           >
           >
           > na, bet tai ir yra esm�, tiesiog nepatogu ai�kinti...
           >
           > brendas yra parduodamas, tavo, mano vardas yra parduodami, Uzupis yra
           > parduodamas, kaip ir Lietuva. Buvo toks filmas su Cibulskiu "Wszystko na
           > spzedasz" - "Viskas parduodama" - apie meninink� gyvenim�, tarp kitko. A�
           > visai nenoriu, kad visi tie entities, kiek jie mane lie�ia, b�t�
           > parduodami.
           > Jie yra bendri ne tam kad juos pl��ti ir jais turgavoti.
           >
           > Paskutinius kelis metus man miegoti nedav� klausimas - o kokia did�iausia
           > 21-o am�iaus nuodem�? Ideologija baig�si, totalitariniai �iaurumai nusl�go,
           > o kas dabar?
           >
           > Taigi va jie, labai paprasta - PR'as ir verg� turgaus mentality. Taip
           > akivaizdu, kad net nesimato.
           > Nes apie tai kalb�ti *ne comme il faut*, nepatogu, �inote, ponia.
           >
           > O *brand*, kas be ko, miela Zane, rei�kia "�dag�" (rusi�kai "klejmo"), �ym�
           > kur� i�degina �kaitintu �arstekliu gyvuliui ar �mogui - garuoja m�sa,
           > bliauna varg�as bulius ar koks Ezopas, d�iaugiasi Naujasis �mogus - vis� ko
           > �eimininkas.
           >
           > Atsipra�au, kad taip u�lenkiau , be abejo, per stipriai...
           > bet vis vien� apie tai tiek �nek�ta, kad visai nu�nek�ta, ir vargu ar mano
           > �od�iai k� nors pakeis. Bet padiskutuoti galima
           >
           > T.
           >
           > 2008/12/2 Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle <zane.kocina@...>
           >
           > > ...
           > > o brendose nieko blogo nematau - tai yra pavadinimas, esme, kaip ir tavo
           > > pacio vardas, kuriu lengviau prisiminti o nei kiekviena karta pagalvojus
           > > zmogu arba dalyka "definuoti" vis is naujo... kam tuo reikia? pavadinimai
           > > ir
           > > brendai yra kalba, ji palengvina gyvenima ir tai yra gerai. galim galva
           > > sukti kitose erdvese...
           > >
           > > Uzupis irgi yra brendas ir tegul ir buna, taip pat ir Vilnius ir Lietuva.
           > >
           > > :-)
           > >
           > > Z
           > >
           > > ----- Original Message -----
           > > From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
           > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
           > > Sent: Tuesday, December 02, 2008 10:18 AM
           > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia
           > >
           > >
           > > Also sprach Vejas...
           > >
           > > tik neaisku kur ta produkcija... Nors ish tikro jos nemazai. Be Uzupio
           > > simbolikos, tai kad ir Maksimiliano niekingi darbeliai, arba Skudzinsko
           > > niekalai, o kad ir Batiushkos-Chepaichio genialus shudpalaikiai.
           > >
           > > O brandizuotis vercia nereikalingas noras isitrint tarp banditizuojachiu
           > > brandistu, ar ne geriau tuomet pasirinkt ishkeist brandos atestata i
           > > brandy
           > > geriko kortele?
           > >
           > > Nes prarasi siela,
           > > o praradus siela
           > > uzsakysi dangu,
           > > o uzsakius dangu
           > > pas mane isheisi,
           > >
           > >
           > > nu tai ash tai visada priimsiu, ale kokiame stovyje po brandizavimosi...
           > >
           > > T.
           > >
           > >
           > >
           > >
           > >
           > > On 12/2/08, vygantas vejas <messiahofrainbow@...> wrote:
           > > >
           > > > gerb Zane,
           > > > labai gerai,kad eko kryptim veikiate. visokie pripa�inti prekiniai
           > > �enklai
           > > > irgi neblogai, bet a�, kaip u�upietis-u�upistas, draugi�kai-
           > > > patrioti�kai
           > > > labai pageidau�iau,kad visos �staig�l�s ,krautuv�l�s ir saloniukai,
           > > > besikuriantys UR erdv�j, b�t� kiek �manoma u�upieti�kesni, t.y.-
           > b�tinai
           > > > skirtusi nuo bet kokios eko-krautuv�s kad ir basanavi�iaus ar ozo
           > > > gatv�j,
           > > > ar
           > > > netgi bet kur kitur pasaulyje. gal �alia t� pripa�int� �enkl� b�t�
           > visai
           > > > prasminga pristatyti ir vietini�, u�upio gamintoj� ekologi�k� preki�?
           > > > manau,kad b�tent ma�� prekybini�- paslaugini� �staig�li�
           > > > individualiacija
           > > > ir
           > > > ,sakykim, etnografizacija- gali b�ti lemiamas i�likimo ir netgi
           > > > laim�jimo
           > > > prie� did�iuosius prekybos magnatus veiksnys.
           > > >
           > > > UR amba Rojuje & rojuje Vygantas V�jas ;)
           > > >
           > > >
           > > > [Non-text portions of this message have been removed]
           > > >
           > > >
           > > > ------------------------------------
           > > >
           > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
           > > tai
           > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
           > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
           > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
           > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
           > > >
           > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
           > > >
           > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
           > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
           > > >
           > > >
           > > >
           > > >
           > >
           > >
           > > [Non-text portions of this message have been removed]
           > >
           > >
           > > ------------------------------------
           > >
           > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
           > tai
           > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
           > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
           > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
           > > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
           > >
           > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
           > >
           > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
           > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
           > >
           > >
           > >
           > >
           > > __________ NOD32 3653 (20081201) Information __________
           > >
           > > This message was checked by NOD32 antivirus system.
           > > http://www.eset.com
           > >
           > >
           > >
           > > ------------------------------------
           > >
           > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
           > tai
           > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
           > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
           > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
           > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
           > >
           > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
           > >
           > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
           > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
           > >
           > >
           > >
           > >
           >
           >
           > [Non-text portions of this message have been removed]
           >
           >
           > ------------------------------------
           >
           > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
           > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
           > pabr��tinai j� neaatsisakome.
           > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
           > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
           >
           > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
           >
           > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
           > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
           >
           >
           >
           >
           > __________ NOD32 3656 (20081202) Information __________
           >
           > This message was checked by NOD32 antivirus system.
           > http://www.eset.com
           >
           >
           >
           > ------------------------------------
           >
           > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
           > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
           > pabr��tinai j� neaatsisakome.
           > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
           > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
           >
           > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
           >
           > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
           > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
           >
           >
           >
           >


           [Non-text portions of this message have been removed]
          • Irena Buinickaitė
           2008 m. gruodžio 3 d. 12:08, Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle
           Message 10 of 12 , Dec 3, 2008
           • 0 Attachment
            2008 m. gruodžio 3 d. 12:08, Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle
            <zane.kocina@...> rašė:
            > ... galima tirkai padiskutuoti.
            >
            > Manuo nuoziura yra tai kad pardavimas yra is esmes PERDAVIMAS, PERLEIDYMAS;
            > mes vieni kitam perduodam, paskolinam ir pan. savo mintys, idejos ir kartais
            > jos yra materializuotos, daznai jos yra definuotos ir is ju pasidare tycia
            > ar netycia "brendas".
            >
            > PARDAVIMAS reiskia, kad as dalinuosi su tavimi ir tu mano idejoms ir ju
            > igyvendinimui pritari, ir kad as nesijausciau dirbant nereialinga darba, tu
            > uz tai man duodi pinigus; tai mane paskatina idejas vystyti. Kartais, kad tu
            > is manes sios idejos pirktum, tenka labai daug sunkai dirbti, tirti,
            > inforuoti ir daryti arba edukacini darba arba propoganda, priklausomai nuo
            > tavo tikslo. Propoganda man neidomi, nes mano idejos edukacines ir tai yra
            > mano pasirinkimas.
            > Pinigai yra betkurio darbo vertes nustatymas ir ta verte nustato PIRKEJAS ir
            > ne pardavejas. Tai turetu buti ir su menu ir neteisus yra ir "menas del
            > meno" salynikai ir tik pelna matantis verslinikai - kiekveinas savo spektro
            > gale ir LYGUS (netolerantiski, savo viena tiesa tik matantys ir egoistiski
            > tuo...)
            >
            > Pardavimas nera kazinkoks blogis, jeigu tu suvoki ka perki ir del kuo; jeigu
            > jautiesi kaip auka, cia jau kitokia problema. Ir beja geri simboliai arba
            > brendai leidzia atpazinti bendramicius ir uzdirbti is veiklos pinigus savo
            > stalui. Pav. Uzupio meninikai uzdirba pinigus is bendro Uzupio brendo ar
            > simbolio, kuris pinigu davejams, sponsoriams ir pan. ir aiskus ir apibreztas
            > viename zodyje. Tai yra gerai, nes meninikas irgi turi valgyti ir tureti
            > bent lova.
            >
            > Nevaryk tu man, Tomai, psiedo-intelektualini populizzzzzzzzzzzma.....
            >
            > Zzzzzzz
            >
            >
            >
            >
            >
            > ----- Original Message -----
            > From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
            > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
            > Sent: Tuesday, December 02, 2008 5:39 PM
            > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia
            >
            >
            > na, bet tai ir yra esmė, tiesiog nepatogu aiškinti...
            >
            > brendas yra parduodamas, tavo, mano vardas yra parduodami, Uzupis yra
            > parduodamas, kaip ir Lietuva. Buvo toks filmas su Cibulskiu "Wszystko na
            > spzedasz" - "Viskas parduodama" - apie menininkų gyvenimą, tarp kitko. Aš
            > visai nenoriu, kad visi tie entities, kiek jie mane liečia, būtų parduodami.
            > Jie yra bendri ne tam kad juos plėšti ir jais turgavoti.
            >
            > Paskutinius kelis metus man miegoti nedavė klausimas - o kokia didžiausia
            > 21-o amžiaus nuodemė? Ideologija baigėsi, totalitariniai žiaurumai nuslūgo,
            > o kas dabar?
            >
            > Taigi va jie, labai paprasta - PR'as ir vergų turgaus mentality. Taip
            > akivaizdu, kad net nesimato.
            > Nes apie tai kalbėti *ne comme il faut*, nepatogu, žinote, ponia.
            >
            > O *brand*, kas be ko, miela Zane, reiškia "įdagą" (rusiškai "klejmo"), žymę
            > kurį išdegina įkaitintu žarstekliu gyvuliui ar žmogui - garuoja mėsa,
            > bliauna vargšas bulius ar koks Ezopas, džiaugiasi Naujasis Žmogus - visą ko
            > šeimininkas.
            >
            > Atsiprašau, kad taip užlenkiau , be abejo, per stipriai...
            > bet vis vieną apie tai tiek šnekėta, kad visai nušnekėta, ir vargu ar mano
            > žodžiai ką nors pakeis. Bet padiskutuoti galima
            >
            > T.
            >
            > 2008/12/2 Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle <zane.kocina@...>
            >
            >> ...
            >> o brendose nieko blogo nematau - tai yra pavadinimas, esme, kaip ir tavo
            >> pacio vardas, kuriu lengviau prisiminti o nei kiekviena karta pagalvojus
            >> zmogu arba dalyka "definuoti" vis is naujo... kam tuo reikia? pavadinimai
            >> ir
            >> brendai yra kalba, ji palengvina gyvenima ir tai yra gerai. galim galva
            >> sukti kitose erdvese...
            >>
            >> Uzupis irgi yra brendas ir tegul ir buna, taip pat ir Vilnius ir Lietuva.
            >>
            >> :-)
            >>
            >> Z
            >>
            >> ----- Original Message -----
            >> From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
            >> To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
            >> Sent: Tuesday, December 02, 2008 10:18 AM
            >> Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia
            >>
            >>
            >> Also sprach Vejas...
            >>
            >> tik neaisku kur ta produkcija... Nors ish tikro jos nemazai. Be Uzupio
            >> simbolikos, tai kad ir Maksimiliano niekingi darbeliai, arba Skudzinsko
            >> niekalai, o kad ir Batiushkos-Chepaichio genialus shudpalaikiai.
            >>
            >> O brandizuotis vercia nereikalingas noras isitrint tarp banditizuojachiu
            >> brandistu, ar ne geriau tuomet pasirinkt ishkeist brandos atestata i
            >> brandy
            >> geriko kortele?
            >>
            >> Nes prarasi siela,
            >> o praradus siela
            >> uzsakysi dangu,
            >> o uzsakius dangu
            >> pas mane isheisi,
            >>
            >>
            >> nu tai ash tai visada priimsiu, ale kokiame stovyje po brandizavimosi...
            >>
            >> T.
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >> On 12/2/08, vygantas vejas <messiahofrainbow@...> wrote:
            >> >
            >> > gerb Zane,
            >> > labai gerai,kad eko kryptim veikiate. visokie pripažinti prekiniai
            >> ženklai
            >> > irgi neblogai, bet aš, kaip užupietis-užupistas, draugiškai-
            >> > patriotiškai
            >> > labai pageidaučiau,kad visos įstaigėlės ,krautuvėlės ir saloniukai,
            >> > besikuriantys UR erdvėj, būtų kiek įmanoma užupietiškesni, t.y.- būtinai
            >> > skirtusi nuo bet kokios eko-krautuvės kad ir basanavičiaus ar ozo
            >> > gatvėj,
            >> > ar
            >> > netgi bet kur kitur pasaulyje. gal šalia tų pripažintų ženklų būtų visai
            >> > prasminga pristatyti ir vietinių, užupio gamintojų ekologiškų prekių?
            >> > manau,kad būtent mažų prekybinių- paslauginių įstaigėlių
            >> > individualiacija
            >> > ir
            >> > ,sakykim, etnografizacija- gali būti lemiamas išlikimo ir netgi
            >> > laimėjimo
            >> > prieš didžiuosius prekybos magnatus veiksnys.
            >> >
            >> > UR amba Rojuje & rojuje Vygantas Vėjas ;)
            >> >
            >> >
            >> > [Non-text portions of this message have been removed]
            >> >
            >> >
            >> > ------------------------------------
            >> >
            >> > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
            >> tai
            >> > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
            >> > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
            >> > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
            >> > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
            >> >
            >> > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
            >> >
            >> > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
            >> > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
            >> >
            >> >
            >> >
            >> >
            >>
            >>
            >> [Non-text portions of this message have been removed]
            >>
            >>
            >> ------------------------------------
            >>
            >> Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
            >> yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
            >> pabrėžtinai jų neaatsisakome.
            >> http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
            >> Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
            >>
            >> Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
            >>
            >> Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
            >> minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
            >>
            >>
            >>
            >>
            >> __________ NOD32 3653 (20081201) Information __________
            >>
            >> This message was checked by NOD32 antivirus system.
            >> http://www.eset.com
            >>
            >>
            >>
            >> ------------------------------------
            >>
            >> Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
            >> yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
            >> pabrėžtinai jų neaatsisakome.
            >> http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
            >> laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
            >>
            >> Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
            >>
            >> Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
            >> minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
            >>
            >>
            >>
            >>
            >
            >
            > [Non-text portions of this message have been removed]
            >
            >
            > ------------------------------------
            >
            > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
            > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
            > pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
            > Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
            >
            > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
            >
            > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
            > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
            >
            >
            >
            >
            > __________ NOD32 3656 (20081202) Information __________
            >
            > This message was checked by NOD32 antivirus system.
            > http://www.eset.com
            >
            >
            >
            > ------------------------------------
            >
            > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
            >
            > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
            >
            > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
            >
            >
            >
            >
           • Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle
            ...tai visi mes vienas kita varziom ir atemam laisve vienokiu ir kitokiu budu, tai aro ir seima ir visokeriopi isipareigojimai...bet apie ribas jau kazkada
            Message 11 of 12 , Dec 3, 2008
            • 0 Attachment
             ...tai visi mes vienas kita varziom ir atemam laisve vienokiu ir kitokiu
             budu, tai aro ir seima ir visokeriopi isipareigojimai...bet apie ribas jau
             kazkada kalbejome...

             apie ambasada - skambu, bet pagalvosiu :)

             Z
             ----- Original Message -----
             From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
             To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
             Sent: Wednesday, December 03, 2008 4:18 PM
             Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia


             aš variau poetinį vizionalizmą, kuris atmetabet ką vergiška, o prekija tur
             būt nėra jau toks laisvės simbolis...

             tai populizmu vadina iš laidies kilė politikai, kurie ne labai supranta apie
             ką šneka.

             betgi gavau už tą savo proveržį iš švdo, kuris jau antrą val. man pasakoja
             savo viziją koks Už\upis pasaulio gelbėtojas, ir aš išvariau jį pirkt
             degtinės, nes nebegaliu klausyti:)

             Eik tu, aš už parduotuvėles, už tokį santykį, ir visą kitą. Kur nebusiu, kai
             išaugau TSRS, kur savo kavinė turėti buvo nusikalstamas reikals...

             Bet visgi prekyboje apskritai, turguje, yra daugkas varžo
             žmogaus laisvę. Jau toks gimiau kad tą jaučiu. Kitiems neperšu. Skaitykite
             Berdiajevą, Šestovą, arba mane:)

             tavo poetinė prekybos samprata mane sujaudino, bet netikiu ja nors tu ką.
             Prisimenu, kad man tokia buvo kilusi, gal kas perdavė, tai ta tem tikiuosi
             dar padiskutuoti.

             Klausyk, o iškabėlę "Latvijos respublikos ambasada Užupio respublikoje" mes
             galėtume pakabinti? Tai būtų pirma balandė:) Stebuklas...

             Paldies,
             Tomas
             On 12/3/08, Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle <zane.kocina@...> wrote:
             >
             > ... galima tirkai padiskutuoti.
             >
             > Manuo nuoziura yra tai kad pardavimas yra is esmes PERDAVIMAS,
             > PERLEIDYMAS;
             > mes vieni kitam perduodam, paskolinam ir pan. savo mintys, idejos ir
             > kartais
             > jos yra materializuotos, daznai jos yra definuotos ir is ju pasidare tycia
             > ar netycia "brendas".
             >
             > PARDAVIMAS reiskia, kad as dalinuosi su tavimi ir tu mano idejoms ir ju
             > igyvendinimui pritari, ir kad as nesijausciau dirbant nereialinga darba,
             > tu
             > uz tai man duodi pinigus; tai mane paskatina idejas vystyti. Kartais, kad
             > tu
             > is manes sios idejos pirktum, tenka labai daug sunkai dirbti, tirti,
             > inforuoti ir daryti arba edukacini darba arba propoganda, priklausomai nuo
             > tavo tikslo. Propoganda man neidomi, nes mano idejos edukacines ir tai yra
             > mano pasirinkimas.
             > Pinigai yra betkurio darbo vertes nustatymas ir ta verte nustato PIRKEJAS
             > ir
             > ne pardavejas. Tai turetu buti ir su menu ir neteisus yra ir "menas del
             > meno" salynikai ir tik pelna matantis verslinikai - kiekveinas savo
             > spektro
             > gale ir LYGUS (netolerantiski, savo viena tiesa tik matantys ir egoistiski
             > tuo...)
             >
             > Pardavimas nera kazinkoks blogis, jeigu tu suvoki ka perki ir del kuo;
             > jeigu
             > jautiesi kaip auka, cia jau kitokia problema. Ir beja geri simboliai arba
             > brendai leidzia atpazinti bendramicius ir uzdirbti is veiklos pinigus savo
             > stalui. Pav. Uzupio meninikai uzdirba pinigus is bendro Uzupio brendo ar
             > simbolio, kuris pinigu davejams, sponsoriams ir pan. ir aiskus ir
             > apibreztas
             > viename zodyje. Tai yra gerai, nes meninikas irgi turi valgyti ir tureti
             > bent lova.
             >
             > Nevaryk tu man, Tomai, psiedo-intelektualini populizzzzzzzzzzzma.....
             >
             > Zzzzzzz
             >
             >
             >
             >
             >
             > ----- Original Message -----
             > From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
             > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
             > Sent: Tuesday, December 02, 2008 5:39 PM
             > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia
             >
             >
             > na, bet tai ir yra esmė, tiesiog nepatogu aiškinti...
             >
             > brendas yra parduodamas, tavo, mano vardas yra parduodami, Uzupis yra
             > parduodamas, kaip ir Lietuva. Buvo toks filmas su Cibulskiu "Wszystko na
             > spzedasz" - "Viskas parduodama" - apie menininkų gyvenimą, tarp kitko. Aš
             > visai nenoriu, kad visi tie entities, kiek jie mane liečia, būtų
             > parduodami.
             > Jie yra bendri ne tam kad juos plėšti ir jais turgavoti.
             >
             > Paskutinius kelis metus man miegoti nedavė klausimas - o kokia didžiausia
             > 21-o amžiaus nuodemė? Ideologija baigėsi, totalitariniai žiaurumai
             > nuslūgo,
             > o kas dabar?
             >
             > Taigi va jie, labai paprasta - PR'as ir vergų turgaus mentality. Taip
             > akivaizdu, kad net nesimato.
             > Nes apie tai kalbėti *ne comme il faut*, nepatogu, žinote, ponia.
             >
             > O *brand*, kas be ko, miela Zane, reiškia "įdagą" (rusiškai "klejmo"),
             > žymę
             > kurį išdegina įkaitintu žarstekliu gyvuliui ar žmogui - garuoja mėsa,
             > bliauna vargšas bulius ar koks Ezopas, džiaugiasi Naujasis Žmogus - visą
             > ko
             > šeimininkas.
             >
             > Atsiprašau, kad taip užlenkiau , be abejo, per stipriai...
             > bet vis vieną apie tai tiek šnekėta, kad visai nušnekėta, ir vargu ar mano
             > žodžiai ką nors pakeis. Bet padiskutuoti galima
             >
             > T.
             >
             > 2008/12/2 Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle <zane.kocina@...>
             >
             > > ...
             > > o brendose nieko blogo nematau - tai yra pavadinimas, esme, kaip ir tavo
             > > pacio vardas, kuriu lengviau prisiminti o nei kiekviena karta pagalvojus
             > > zmogu arba dalyka "definuoti" vis is naujo... kam tuo reikia?
             > > pavadinimai
             > > ir
             > > brendai yra kalba, ji palengvina gyvenima ir tai yra gerai. galim galva
             > > sukti kitose erdvese...
             > >
             > > Uzupis irgi yra brendas ir tegul ir buna, taip pat ir Vilnius ir
             > > Lietuva.
             > >
             > > :-)
             > >
             > > Z
             > >
             > > ----- Original Message -----
             > > From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
             > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
             > > Sent: Tuesday, December 02, 2008 10:18 AM
             > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia
             > >
             > >
             > > Also sprach Vejas...
             > >
             > > tik neaisku kur ta produkcija... Nors ish tikro jos nemazai. Be Uzupio
             > > simbolikos, tai kad ir Maksimiliano niekingi darbeliai, arba Skudzinsko
             > > niekalai, o kad ir Batiushkos-Chepaichio genialus shudpalaikiai.
             > >
             > > O brandizuotis vercia nereikalingas noras isitrint tarp banditizuojachiu
             > > brandistu, ar ne geriau tuomet pasirinkt ishkeist brandos atestata i
             > > brandy
             > > geriko kortele?
             > >
             > > Nes prarasi siela,
             > > o praradus siela
             > > uzsakysi dangu,
             > > o uzsakius dangu
             > > pas mane isheisi,
             > >
             > >
             > > nu tai ash tai visada priimsiu, ale kokiame stovyje po brandizavimosi...
             > >
             > > T.
             > >
             > >
             > >
             > >
             > >
             > > On 12/2/08, vygantas vejas <messiahofrainbow@...> wrote:
             > > >
             > > > gerb Zane,
             > > > labai gerai,kad eko kryptim veikiate. visokie pripažinti prekiniai
             > > ženklai
             > > > irgi neblogai, bet aš, kaip užupietis-užupistas, draugiškai-
             > > > patriotiškai
             > > > labai pageidaučiau,kad visos įstaigėlės ,krautuvėlės ir saloniukai,
             > > > besikuriantys UR erdvėj, būtų kiek įmanoma užupietiškesni, t.y.-
             > būtinai
             > > > skirtusi nuo bet kokios eko-krautuvės kad ir basanavičiaus ar ozo
             > > > gatvėj,
             > > > ar
             > > > netgi bet kur kitur pasaulyje. gal šalia tų pripažintų ženklų būtų
             > visai
             > > > prasminga pristatyti ir vietinių, užupio gamintojų ekologiškų prekių?
             > > > manau,kad būtent mažų prekybinių- paslauginių įstaigėlių
             > > > individualiacija
             > > > ir
             > > > ,sakykim, etnografizacija- gali būti lemiamas išlikimo ir netgi
             > > > laimėjimo
             > > > prieš didžiuosius prekybos magnatus veiksnys.
             > > >
             > > > UR amba Rojuje & rojuje Vygantas Vėjas ;)
             > > >
             > > >
             > > > [Non-text portions of this message have been removed]
             > > >
             > > >
             > > > ------------------------------------
             > > >
             > > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
             > > tai
             > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
             > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
             > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
             > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
             > > >
             > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
             > > >
             > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
             > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
             > > >
             > > >
             > > >
             > > >
             > >
             > >
             > > [Non-text portions of this message have been removed]
             > >
             > >
             > > ------------------------------------
             > >
             > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
             > tai
             > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
             > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
             > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
             > > Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
             > >
             > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
             > >
             > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
             > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
             > >
             > >
             > >
             > >
             > > __________ NOD32 3653 (20081201) Information __________
             > >
             > > This message was checked by NOD32 antivirus system.
             > > http://www.eset.com
             > >
             > >
             > >
             > > ------------------------------------
             > >
             > > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
             > tai
             > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
             > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
             > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
             > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
             > >
             > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
             > >
             > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
             > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
             > >
             > >
             > >
             > >
             >
             >
             > [Non-text portions of this message have been removed]
             >
             >
             > ------------------------------------
             >
             > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
             > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
             > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
             > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
             > Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
             >
             > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
             >
             > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
             > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
             >
             >
             >
             >
             > __________ NOD32 3656 (20081202) Information __________
             >
             > This message was checked by NOD32 antivirus system.
             > http://www.eset.com
             >
             >
             >
             > ------------------------------------
             >
             > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
             > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
             > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
             > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
             > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
             >
             > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
             >
             > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
             > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
             >
             >
             >
             >


             [Non-text portions of this message have been removed]


             ------------------------------------

             Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
             yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
             pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
             Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

             Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

             Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
             minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
             __________ NOD32 3660 (20081203) Information __________

             This message was checked by NOD32 antivirus system.
             http://www.eset.com
            • Tomasz Czepaitis
             ambasada ne labai skambu (ne per daug skambu, kad bijotum skambumo, ir ne per daug tylu, kad bijotum pajuokos:) tai yra būtent ko reikia dabar. Pvz.
             Message 12 of 12 , Dec 4, 2008
             • 0 Attachment
              ambasada ne labai skambu (ne per daug skambu, kad bijotum skambumo, ir ne
              per daug tylu, kad bijotum pajuokos:)

              tai yra b�tent ko reikia dabar. Pvz. pakabintum t� lentel� po (under)
              Baroko, t.y. Baroko brendas bus svarbesnis. Bet jau bus svarus �ndelis �
              Respublikos vizijos grounding�:)

              Kas apie laisves var�ym� - yra auksin� taisykl� - manuo laisv� baigiasi ten,
              kur prasideduoa tavuo:).

              T.


              On 12/3/08, Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle <zane.kocina@...> wrote:
              >
              > ...tai visi mes vienas kita varziom ir atemam laisve vienokiu ir kitokiu
              > budu, tai aro ir seima ir visokeriopi isipareigojimai...bet apie ribas jau
              > kazkada kalbejome...
              >
              > apie ambasada - skambu, bet pagalvosiu :)
              >
              > Z
              >
              >
              >
              >
              > ----- Original Message -----
              > From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
              > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
              > Sent: Wednesday, December 03, 2008 4:18 PM
              > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia
              >
              >
              > a� variau poetin� vizionalizm�, kuris atmetabet k� vergi�ka, o prekija tur
              > b�t n�ra jau toks laisv�s simbolis...
              >
              > tai populizmu vadina i� laidies kil� politikai, kurie ne labai supranta
              > apie
              > k� �neka.
              >
              > betgi gavau u� t� savo prover�� i� �vdo, kuris jau antr� val. man pasakoja
              > savo vizij� koks U�\upis pasaulio gelb�tojas, ir a� i�variau j� pirkt
              > degtin�s, nes nebegaliu klausyti:)
              >
              > Eik tu, a� u� parduotuv�les, u� tok� santyk�, ir vis� kit�. Kur nebusiu,
              > kai
              > i�augau TSRS, kur savo kavin� tur�ti buvo nusikalstamas reikals...
              >
              > Bet visgi prekyboje apskritai, turguje, yra daugkas var�o
              > �mogaus laisv�. Jau toks gimiau kad t� jau�iu. Kitiems neper�u. Skaitykite
              > Berdiajev�, �estov�, arba mane:)
              >
              > tavo poetin� prekybos samprata mane sujaudino, bet netikiu ja nors tu k�.
              > Prisimenu, kad man tokia buvo kilusi, gal kas perdav�, tai ta tem tikiuosi
              > dar padiskutuoti.
              >
              > Klausyk, o i�kab�l� "Latvijos respublikos ambasada U�upio respublikoje" mes
              > gal�tume pakabinti? Tai b�t� pirma baland�:) Stebuklas...
              >
              > Paldies,
              > Tomas
              >
              >
              >
              >
              > On 12/3/08, Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle <zane.kocina@...>
              > wrote:
              > >
              > > ... galima tirkai padiskutuoti.
              > >
              > > Manuo nuoziura yra tai kad pardavimas yra is esmes PERDAVIMAS,
              > > PERLEIDYMAS;
              > > mes vieni kitam perduodam, paskolinam ir pan. savo mintys, idejos ir
              > > kartais
              > > jos yra materializuotos, daznai jos yra definuotos ir is ju pasidare
              > tycia
              > > ar netycia "brendas".
              > >
              > > PARDAVIMAS reiskia, kad as dalinuosi su tavimi ir tu mano idejoms ir ju
              > > igyvendinimui pritari, ir kad as nesijausciau dirbant nereialinga darba,
              > > tu
              > > uz tai man duodi pinigus; tai mane paskatina idejas vystyti. Kartais, kad
              > > tu
              > > is manes sios idejos pirktum, tenka labai daug sunkai dirbti, tirti,
              > > inforuoti ir daryti arba edukacini darba arba propoganda, priklausomai
              > nuo
              > > tavo tikslo. Propoganda man neidomi, nes mano idejos edukacines ir tai
              > yra
              > > mano pasirinkimas.
              > > Pinigai yra betkurio darbo vertes nustatymas ir ta verte nustato PIRKEJAS
              > > ir
              > > ne pardavejas. Tai turetu buti ir su menu ir neteisus yra ir "menas del
              > > meno" salynikai ir tik pelna matantis verslinikai - kiekveinas savo
              > > spektro
              > > gale ir LYGUS (netolerantiski, savo viena tiesa tik matantys ir
              > egoistiski
              > > tuo...)
              > >
              > > Pardavimas nera kazinkoks blogis, jeigu tu suvoki ka perki ir del kuo;
              > > jeigu
              > > jautiesi kaip auka, cia jau kitokia problema. Ir beja geri simboliai arba
              > > brendai leidzia atpazinti bendramicius ir uzdirbti is veiklos pinigus
              > savo
              > > stalui. Pav. Uzupio meninikai uzdirba pinigus is bendro Uzupio brendo ar
              > > simbolio, kuris pinigu davejams, sponsoriams ir pan. ir aiskus ir
              > > apibreztas
              > > viename zodyje. Tai yra gerai, nes meninikas irgi turi valgyti ir tureti
              > > bent lova.
              > >
              > > Nevaryk tu man, Tomai, psiedo-intelektualini populizzzzzzzzzzzma.....
              > >
              > > Zzzzzzz
              > >
              > >
              > >
              > >
              > >
              > > ----- Original Message -----
              > > From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
              > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
              > > Sent: Tuesday, December 02, 2008 5:39 PM
              > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia
              > >
              > >
              > > na, bet tai ir yra esm�, tiesiog nepatogu ai�kinti...
              > >
              > > brendas yra parduodamas, tavo, mano vardas yra parduodami, Uzupis yra
              > > parduodamas, kaip ir Lietuva. Buvo toks filmas su Cibulskiu "Wszystko na
              > > spzedasz" - "Viskas parduodama" - apie meninink� gyvenim�, tarp kitko. A�
              > > visai nenoriu, kad visi tie entities, kiek jie mane lie�ia, b�t�
              > > parduodami.
              > > Jie yra bendri ne tam kad juos pl��ti ir jais turgavoti.
              > >
              > > Paskutinius kelis metus man miegoti nedav� klausimas - o kokia
              > did�iausia
              > > 21-o am�iaus nuodem�? Ideologija baig�si, totalitariniai �iaurumai
              > > nusl�go,
              > > o kas dabar?
              > >
              > > Taigi va jie, labai paprasta - PR'as ir verg� turgaus mentality. Taip
              > > akivaizdu, kad net nesimato.
              > > Nes apie tai kalb�ti *ne comme il faut*, nepatogu, �inote, ponia.
              > >
              > > O *brand*, kas be ko, miela Zane, rei�kia "�dag�" (rusi�kai "klejmo"),
              > > �ym�
              > > kur� i�degina �kaitintu �arstekliu gyvuliui ar �mogui - garuoja m�sa,
              > > bliauna varg�as bulius ar koks Ezopas, d�iaugiasi Naujasis �mogus - vis�
              > > ko
              > > �eimininkas.
              > >
              > > Atsipra�au, kad taip u�lenkiau , be abejo, per
              > stipriai...
              > > bet vis vien� apie tai tiek �nek�ta, kad visai nu�nek�ta, ir vargu ar
              > mano
              > > �od�iai k� nors pakeis. Bet padiskutuoti galima
              > >
              > > T.
              > >
              > > 2008/12/2 Zane Elksnite, BAROCA eco-lifestyle <zane.kocina@...>
              > >
              > > > ...
              > > > o brendose nieko blogo nematau - tai yra pavadinimas, esme, kaip ir
              > tavo
              > > > pacio vardas, kuriu lengviau prisiminti o nei kiekviena karta
              > pagalvojus
              > > > zmogu arba dalyka "definuoti" vis is naujo... kam tuo reikia?
              > > > pavadinimai
              > > > ir
              > > > brendai yra kalba, ji palengvina gyvenima ir tai yra gerai. galim
              > galva
              > > > sukti kitose erdvese...
              > > >
              > > > Uzupis irgi yra brendas ir tegul ir buna, taip pat ir Vilnius ir
              > > > Lietuva.
              > > >
              > > > :-)
              > > >
              > > > Z
              > > >
              > > > ----- Original Message -----
              > > > From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
              > > > To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
              > > > Sent: Tuesday, December 02, 2008 10:18 AM
              > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Naujoji eko BAROCA kviecia
              > > >
              > > >
              > > > Also sprach Vejas...
              > > >
              > > > tik neaisku kur ta produkcija... Nors ish tikro jos nemazai. Be Uzupio
              > > > simbolikos, tai kad ir Maksimiliano niekingi darbeliai, arba Skudzinsko
              > > > niekalai, o kad ir Batiushkos-Chepaichio genialus shudpalaikiai.
              > > >
              > > > O brandizuotis vercia nereikalingas noras isitrint tarp
              > banditizuojachiu
              > > > brandistu, ar ne geriau tuomet pasirinkt ishkeist brandos atestata i
              > > > brandy
              > > > geriko kortele?
              > > >
              > > > Nes prarasi siela,
              > > > o praradus siela
              > > > uzsakysi dangu,
              > > > o uzsakius dangu
              > > > pas mane isheisi,
              > > >
              > > >
              > > > nu tai ash tai visada priimsiu, ale kokiame stovyje po
              > brandizavimosi...
              > > >
              > > > T.
              > > >
              > > >
              > > >
              > > >
              > > >
              > > > On 12/2/08, vygantas vejas <messiahofrainbow@...> wrote:
              > > > >
              > > > > gerb Zane,
              > > > > labai gerai,kad eko kryptim veikiate. visokie pripa�inti prekiniai
              > > > �enklai
              > > > > irgi neblogai, bet a�, kaip u�upietis-u�upistas, draugi�kai-
              > > > > patrioti�kai
              > > > > labai pageidau�iau,kad visos �staig�l�s ,krautuv�l�s ir saloniukai,
              > > > > besikuriantys UR erdv�j, b�t� kiek �manoma u�upieti�kesni, t.y.-
              > > b�tinai
              > > > > skirtusi nuo bet kokios eko-krautuv�s kad ir basanavi�iaus ar ozo
              > > > > gatv�j,
              > > > > ar
              > > > > netgi bet kur kitur pasaulyje. gal �alia t� pripa�int� �enkl� b�t�
              > > visai
              > > > > prasminga pristatyti ir vietini�, u�upio gamintoj� ekologi�k� preki�?
              > > > > manau,kad b�tent ma�� prekybini�- paslaugini� �staig�li�
              > > > > individualiacija
              > > > > ir
              > > > > ,sakykim, etnografizacija- gali b�ti lemiamas i�likimo ir netgi
              > > > > laim�jimo
              > > > > prie� did�iuosius prekybos magnatus veiksnys.
              > > > >
              > > > > UR amba Rojuje & rojuje Vygantas V�jas ;)
              > > > >
              > > > >
              > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
              > > > >
              > > > >
              > > > > ------------------------------------
              > > > >
              > > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
              > nuosavyb�,
              > > > tai
              > > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
              > > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
              > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
              > > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
              > > > >
              > > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
              > > > >
              > > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
              > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
              > > > >
              > > > >
              > > > >
              > > > >
              > > >
              > > >
              > > > [Non-text portions of this message have been removed]
              > > >
              > > >
              > > > ------------------------------------
              > > >
              > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
              > > tai
              > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
              > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
              > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
              > > > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
              > > >
              > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
              > > >
              > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
              > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
              > > >
              > > >
              > > >
              > > >
              > > > __________ NOD32 3653 (20081201) Information __________
              > > >
              > > > This message was checked by NOD32 antivirus system.
              > > > http://www.eset.com
              > > >
              > > >
              > > >
              > > > ------------------------------------
              > > >
              > > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
              > > tai
              > > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
              > > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
              > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
              > > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
              > > >
              > > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
              > > >
              > > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
              > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
              > > >
              > > >
              > > >
              > > >
              > >
              > >
              > > [Non-text portions of this message have been removed]
              > >
              > >
              > > ------------------------------------
              > >
              > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
              > tai
              > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
              > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
              > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
              > > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
              > >
              > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
              > >
              > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
              > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
              > >
              > >
              > >
              > >
              > > __________ NOD32 3656 (20081202) Information __________
              > >
              > > This message was checked by NOD32 antivirus system.
              > > http://www.eset.com
              > >
              > >
              > >
              > > ------------------------------------
              > >
              > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
              > tai
              > > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
              > > pabr��tinai j� neaatsisakome.
              > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
              > > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
              > >
              > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
              > >
              > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
              > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
              > >
              > >
              > >
              > >
              >
              >
              > [Non-text portions of this message have been removed]
              >
              >
              > ------------------------------------
              >
              > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
              > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
              > pabr��tinai j� neaatsisakome.
              > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
              > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
              >
              > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
              >
              > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
              > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
              >
              >
              >
              >
              > __________ NOD32 3660 (20081203) Information __________
              >
              > This message was checked by NOD32 antivirus system.
              > http://www.eset.com
              >
              >
              >
              > ------------------------------------
              >
              > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
              > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
              > pabr��tinai j� neaatsisakome.
              > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
              > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
              >
              > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
              >
              > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
              > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
              >
              >
              >
              >


              [Non-text portions of this message have been removed]
             Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.