Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Minciu_sodas_LT] TEMŲ PAĮVAIRINIMAS

Expand Messages
 • Irena Buinickaitė
  Temų paįvairinimas manau geras sumanymas , todėl siūlau pagvildenti ir tokią temą-nelegalių narkotikų lleidimosi legalių patalpų įrengimą Lietuvos
  Message 1 of 5 , Nov 18, 2008
  • 0 Attachment
   Temų paįvairinimas manau geras sumanymas , todėl siūlau pagvildenti ir
   tokią temą-nelegalių narkotikų lleidimosi legalių patalpų įrengimą
   Lietuvos įkalinimo įstaigose.Tokią narkotikų prevencios priemonė radau
   narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos vyriausybės 2008m.
   metinėje ataskaitoje.Aš tai nesupratau...Gal proto bokštai man
   paaiškins .... Irena

   2008 m. lapkričio 17 d. 16:09, Bronius Tamulynas
   <bronius.tamulynas@...> rašė:
   > Šaunuolis, geras palyginimas.
   > Iš tiesų taip ir yra. Tokie "pakakojimo" metodai buvo dažnas
   > reiškinys sovietiniais laikais ir net ne homoseksualumo kontekste.
   > Tai galima sakyti universali priverstinės tolerancijos schema.
   > Dar daugiau, visokie tokie savęs plakimai ir nusisusinimai
   > yra ne kas kita kaip dergimas ant savęs paties ir tai
   > jautresnius veda į nihilizmą, savęs nuvertinimą ... ir tą
   > pragaištingą tautai nuolankumą.
   > Viskam yra saikas. Kiekviename reiškinyje yra
   > (ir, ko gero, kitaip ir negalėtų būti) ir gerų ir peiktinų dalykų.
   > Taigi tą aiškiai byloja istorija, filosofija ir blaivus mąstymas.
   > Ir nereikia čia išradinėti dviračio.
   > Jei žmogui suteiktas gebėjimas lyginti ir pasirinkti
   > vertybes kaip tokias, jas išgryninti savo patirtimi
   > ir protu, tai ir naudokimės šia dievo dovana.
   > Jeigu randame vieną kitą užuominą istorijoje, tai dar nereiškia, kad ją
   > reikia pristatinėti kaip vertybę, Štai jeigu pasižiūrėtume į liaudies dainas
   > ar tautosaką, tai vaizdas būtų kitoks (bet jau statistiškai).
   > Man kažkaip neįstrigo koks nors girtuoklių, mušeikų mergišių
   > ar kokių kitų ydingų įpročių liaupsinimas ar skatinimas.
   > Greičiau atvirkščiai.
   >
   > Bronius
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Romualdas Repšys
   > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   > Sent: Sunday, November 16, 2008 12:08 PM
   > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] TEMŲ PAĮVAIRINIMAS
   >
   > Sveiki brangieji,
   > Gerb. Rasa, ramybės Jums ir IŠMINTIES:)
   > Jokios neapykantos niekam nelaikau. Taip, teisėtas pasipiktinimas yra.
   > Įdomu, kaip reaguotumėte Jūs jeigu kaimynas pakakotų prie jūsų buto durų, o
   > po to paskambintų ir prašytų popieriaus užpakaliui nusivalyti. O jeigu
   > sugėdintumėte jį - jus apšauktų netolerantiška ir varžančią jo teisę atlikti
   > gamtinį reikalą ten kur jis nori
   >
   > "Ir kaip gi kovosite su homoseksualiais žmonėmis? Šaudysite juos, mušite
   > gatvėse, uždarysite "getuose" kaip kokius raupsuotuosius... ".
   > Geras klausimas Rasele. Jūs,tur būt, turite galvoje tą grupę homosesualių
   > žmonių bei jų rėmėjų grupę kuriuos aš įvardinau "recidyvistais".
   > "Recidyvystas" mano suptatimu yra toks žmogus, kaip kaimynas iš aukčiau
   > paminėtos situacijos, kuris gamtinį reikalą sistemingai atlieka prie kaimyno
   > durų, paskambinęs rekalauja popieriaus ir nereguoja į jokias pastabas, o
   > sugėdintas - apkaltina netolerantiškumu ir žmogaus teisių varžymu
   > Atsakysiu pasiremgamas ta išmintimi kurią randu Biblijoje. Pirma: "9 Kas
   > buvo, vėl bus;kas įvyko, vėl įvyks.
   > Po saule nėra nieko nauja!10 Kartais yra dalykas, apie kurį sakoma:„Žiūrėk,
   > tai šis tas nauja!"Betgi tas dalykas jau buvo
   > šimtmečiais prieš mus.11 Kaip dabar neatsimenama buvusių dalykų,
   > taip pat ateities dienomis būsiančių dalykų[i4]neatsimins vėliau
   > gyvensiantys žmonės".(Mokytojo 1,9-11)
   > Tokia situacija jau yra buvusi Sodomoje ir Gomoroje. Prisiminkime: "Anie du
   > angelai atėjo į Sodomą vakare. Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Juos pamatęs,
   > Lotas pakilo jų pasveikinti ir, nusilenkdamas iki žemės, 2 tarė: „Mano
   > viešpačiai,[i1] prašyčiau užsukti į savo tarno namus pernakvoti ir
   > nusiplauti kojas. Anksti galėsite atsikelti ir keliauti toliau savo keliu".
   > Bet jie atsakė: „Ne. Praleisime naktį aikštėje".3 O jis taip labai juos
   > kvietė, kad jie pasuko pas jį ir įėjo į jo namus. Jis tada paruošė jiems
   > vaišes, iškepė neraugintos duonos, ir jie papietavo. 4 Bet jiems dar
   > neatsigulus, miesto vyrai – Sodomos vyrai, jauni ir seni, – visi žmonės iki
   > paskutinio, – apsupo namus 5 ir šaukė Lotui: „Kur tie vyrai, atėjusieji pas
   > tave šį vakarą? Atvesk juos mums, kad galėtume juos pažinti". 6 Lotas išėjo
   > pas juos už durų ir, uždaręs už savęs duris, 7 kalbėjo: „Maldauju, mano
   > broliai, nesielkite nedorai! 8 Štai aš turiu dvi dukteris, kurios dar nėra
   > pažinusios vyro. Leiskite man jas jums atvesti, darykite su jomis, kaip jums
   > patinka, tik nedarykite nieko aniems vyrams, nes jie įėjo po mano stogo
   > pavėsiu". 9 Bet jie sakė: „Pasitrauk į šalį! Šis žmogelis, – jie šaipėsi, –
   > atkeliavo čionai kaip ateivis, o jau elgiasi kaip teisėjas! Dabar su tavimi
   > pasielgsime pikčiau negu su jais!" Tuomet jie apniko su įniršiu Lotą ir
   > prisigrūdo prie durų jų išlaužti. 10 Bet anie vyrai iškišo rankas, įtraukė
   > Lotą pas save į vidų ir uždarė duris. 11 O žmones, esančius prie namų durų,
   > – jaunus ir senus, – jie nuplieskė tokia akinančia šviesa,[i2] kad veltui
   > jie stengėsi surasti duris.12 Tuomet anie vyrai klausė Lotą: „Ką daugiau iš
   > savųjų turi čia? Žentus, sūnus, dukteris ir bet ką iš savųjų – išvesk juos
   > iš šios vietos, 13 nes mes šią vietą tuojau sunaikinsime! Šauksmas prieš
   > Sodomos žmones, pasiekęs VIEŠPATĮ, pasidarė toks garsus, kad VIEŠPATS
   > atsiuntė mus jos sunaikinti". 14 Lotas tada išėjo ir kalbėjosi su savo
   > žentais,[i3] ketinančiais vesti jo dukteris: „Kelkitės, išeikite iš šios
   > vietos, nes VIEŠPATS tuojau sunaikins miestą". Bet žentams atrodė, kad jis
   > juokauja. 5 Rytui auštant, angelai ragino Lotą, sakydami: „Skubėk, paimk
   > savo žmoną ir abi čia esančias savo dukteris, kad nepražūtumėte už miesto
   > kaltę". 16 Bet jis vis delsė. Anie vyrai tad paėmė jį, jo žmoną ir abi jo
   > dukteris už rankų, – VIEŠPATS buvo jam gailestingas, – išvedė jį saugiai už
   > miesto. 17 Kai jie buvo išvedę juos už miesto, vienas jų tarė: „Bėgdami
   > gelbėkite savo gyvybę, atgal nesižvalgykite ir Lygumoje niekur nesustokite.
   > Gelbėkitės kalnuose, kad nepražūtumėte!" 18 O Lotas jam atsakė: „O ne, mano
   > viešpatie! 19 Tikėk manimi, tavo tarnas rado malonės tavo akyse, ir tu
   > parodei man didelį gerumą, išgelbėdamas mano gyvybę! Tačiau gelbėtis
   > bėgdamas į kalnus aš nepajėgiu iš baimės, kad nelaimė mane užklups ir aš
   > numirsiu. 20 Prašyčiau žiūrėti, va anas miestas yra gana arti nubėgti ir jis
   > tokia maža vieta.[i4] Leisk man ten nubėgti, – jis tokia maža vieta, ar ne?
   > – ten išliksiu gyvas!" 21 Jis atsakė: „Labai gerai! Suteiksiu tau malonę ir
   > šiuo atveju, – miesto, apie kurį kalbi, nesunaikinsiu. 22 Skubėk, gelbėkis
   > ten, nes aš negaliu nieko daryti, kol tu ten nenueisi". Todėl anas miestas
   > buvo pavadintas Zoaru. 23 Saulė buvo pakilusi virš akiračio, kai Lotas atėjo
   > į Zoarą. 24 Tuomet VIEŠPATS lijo ant Sodomos ir Gomoros siera ir ugnimi {nuo
   > VIEŠPATIES iš dangaus}. 25 Jis sunaikino[i5] tuos miestus ir visą Lygumą
   > drauge su visais miestų gyventojais ir žemės augmenija. 26 Ir jo žmona,
   > eidama iš paskos, dairėsi atgal ir pavirto druskos stulpu".(Pradžios knyga
   > 19,1-26)
   >
   > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
   > Visada Jūsų ir su Jumis
   > Romualdas
   >
   > -----Laiško originalas-----
   > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   > Siųstas: 2008-11-16 10:20:24
   > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] TEMŲ PAĮVAIRINIMAS
   >
   >> Sveiki mielieji,
   >>
   >> Gerb. Romualdai, ramybės Jums ir TOLERANCIJOS:) Tokia neapykanta,
   >> susipriešinimas labai jau neadekvatūs. Ir kaip gi kovosite su
   >> homoseksualiais žmonėmis? Šaudysite juos, mušite gatvėse, uždarysite
   >> "getuose" kaip kokius raupsuotuosius... Demokratija yra sunkiausia valdymo
   >> forma. Tikrai nelengva priimti skirtumus, bet manau, kad pabandyti verta,
   >> nes tai suteikia vidinę ramybę, harmoniją, o tas pyktis ir kova-tiesiog
   >> veikia destruktyviai, nieko nekuria, o tik griauna ar tikisi sugriauti.
   >> Dėkoju už dėmesį. Žinoma, esu šališka, mano nuomonė vėlgi kartojasi,
   >> tačiau
   >> intelektualaus žmogaus savybės pagal prof. Morkūnienę yra kritiškas
   >> mąstymas
   >> (ne emocijos) ir negalėjimas tylėti:) Dėkoju.
   >>
   >> 2008 m. lapkričio 15 d. 11:48, Romualdas Repšys <rom.rep@...> rašė:
   >>
   >> > DĖL HOMOSEKSUALŲ BEI JŲ RĖMĖJŲ VYKDOMOS AGRESYVIOS POLITIKOS
   >> >
   >> > Destruktyvios žmonijos jėgos, iškėlusios vaivorykštės spalvų vėliavą,
   >> > agresyviai puola. Šis žmonijos maras per politines diskusijas apie
   >> > nediskriminavimo principus Europos Sąjungoje(ES), seminarus, kultūrinius
   >> > renginius, žiniasklaidos priemones, eitynes, kitas reklamines priemones
   >> > skverbiasi į Lietuvos visuomenės sąmonę, ruošia kelią "santuokoms",
   >> > suteikiančioms galimybę tokioms "šeimoms" įsivaikinti normalių žmonių
   >> > vaikus, siekti politinės valdžios, kad per ją galėtų efektyviau plėsti
   >> > savo
   >> > destruktyvią veiklą - griauti tautos dorovinius pamatus ir pradėti
   >> > genocidą.
   >> > Tokia taktika užmigdė daugelį žmonių, kuriems yra šventi mūsų himno
   >> > žodžiai:
   >> > „... tegul Tavo vaikai eina vien takais dorybės... ".
   >> > Šios destruktyvios jėgos, panaudodamos mūsų teisėsaugos institucijas,
   >> > įsigudrino daryti spaudimą tvirtiems Valstybės pamatinių vertybių
   >> > sergėtojams.
   >> > Laikas atsipeikėti ir duoti ryžtingą atkirtį šiam recidyvui kuris jau
   >> > įleido gilias šaknis kai kuriose pasaulio šalyse. Tačiau pasaulis
   >> > praregi -
   >> > Floridoje, Arizonoje ir Kalifornijoje referendumuose įtvirtinus santuoką
   >> > išimtinai kaip vyro ir moters sąjungą - tuo buvo uždraustos tos pačios
   >> > lyties asmenų "santuokos" - prasidėjo grąsinimai krikščionims. Siūloma
   >> > deginti jų maldos namus. Trauktis nebėra kur – už nugaros mūsų vaikai ir
   >> > anūkai.
   >> > Priešas įsitvirtino ES instititucijose ir jų rankomis smaugia Lietuvą.
   >> > Būkime budrūs ir solidarūs. Tėvynės Lietuvos priešai sėdi ir mūsų
   >> > valstybės
   >> > įvairiose struktūrose ir tyliai, bet nuosekliai ardo Valstybės pamatus.
   >> > Kieno tik draugas EGOIZMAS, tas yra visuomenės parazitas ir Lietuvos
   >> > priešas. Jų pilna tiek „kairėje", tiek „dešinėje" tiek „centre". Tačiau
   >> > yra
   >> > daug ir tų, kuriems TĖVYNĖ ne vien tuščias žodis. Lietuva pakils kaip
   >> > „feniksas iš pelenų". Tu tik tikėk ir veik vedamas savo sąžinės kurią
   >> > gali
   >> > bet kada atnaujinti Dieviška išmintini.
   >> > Diskriminacijos dėl seksualinės orentacijos Lietuvoje nėra.
   >> > Piliečių sąšauka „Už dorą ir tautą" toleruoja ir gins tuos
   >> > homoseksualius
   >> > žmones kurie tyliai gyvena savo intymų gyvenimą nuo bet kokių
   >> > chuliganiškų
   >> > išpuolių.
   >> > Esame geranoriški ir pasiruošę padėti tiems homoseksualiems žmonėms
   >> > kurie
   >> > dėl savo homoseksualumo sielojasi ir norėtų tapti normalios seksualinės
   >> > orientacijos žmonėmis. Yra galimybė efektyviai padėti tokiems žmonėms.
   >> > Duosime ryžtingą atkirtį tiems recidyvistams, kurie manipuliuodami savo
   >> > ar
   >> > kitų homoseksualumu, siekia savanaudiškų tikslų bei politinės valdžios,
   >> > kurią tuoj panaudos oponentų slopinimui, persekiojimui ir terorui.
   >> > Būtų neatsakinga, visa tai žinant, pasiduoti šiam gaivalui.
   >> > Piliečių sąšaukoje „Už dorą ir tautą" formuojasi seksualinių iškrypimų
   >> > plitimo visuomenėje užkardinimo sektorius. Kviečiu visus, jaučiančius
   >> > pašaukimą pažaboti šį reiškinį, į šį sektorių. Laukiami ir homoseksualūs
   >> > asmenys kurie nesutinka su recidyvistų vykdoma veikla ir nori drauge
   >> > priešintis visuomenėje destrukciją keliantiems asmenims.
   >> >
   >> > SĄŠAUKOS administratorius
   >> >
   >> > Aš tikiu, kad galima gyventi taip, kaip giedame Lietuvos himne. Šito
   >> > sieksiu pats ir tam skatinsiu kitus.
   >> >
   >> >
   >> >
   >>
   >> --
   >> Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
   >> Visada Jūsų ir su Jumis
   >> Rasa Kuodytė - Kazielienė
   >
   > -----Laiško originalas-----
   > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   > Siųstas: 2008-11-16 10:20:24
   > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] TEMŲ PAĮVAIRINIMAS
   >
   >> Sveiki mielieji,
   >>
   >> Gerb. Romualdai, ramybės Jums ir TOLERANCIJOS:) Tokia neapykanta,
   >> susipriešinimas labai jau neadekvatūs. Ir kaip gi kovosite su
   >> homoseksualiais žmonėmis? Šaudysite juos, mušite gatvėse, uždarysite
   >> "getuose" kaip kokius raupsuotuosius... Demokratija yra sunkiausia valdymo
   >> forma. Tikrai nelengva priimti skirtumus, bet manau, kad pabandyti verta,
   >> nes tai suteikia vidinę ramybę, harmoniją, o tas pyktis ir kova-tiesiog
   >> veikia destruktyviai, nieko nekuria, o tik griauna ar tikisi sugriauti.
   >> Dėkoju už dėmesį. Žinoma, esu šališka, mano nuomonė vėlgi kartojasi,
   >> tačiau
   >> intelektualaus žmogaus savybės pagal prof. Morkūnienę yra kritiškas
   >> mąstymas
   >> (ne emocijos) ir negalėjimas tylėti:) Dėkoju.
   >>
   >> 2008 m. lapkričio 15 d. 11:48, Romualdas Repšys <rom.rep@...> rašė:
   >>
   >> > DĖL HOMOSEKSUALŲ BEI JŲ RĖMĖJŲ VYKDOMOS AGRESYVIOS POLITIKOS
   >> >
   >> > Destruktyvios žmonijos jėgos, iškėlusios vaivorykštės spalvų vėliavą,
   >> > agresyviai puola. Šis žmonijos maras per politines diskusijas apie
   >> > nediskriminavimo principus Europos Sąjungoje(ES), seminarus, kultūrinius
   >> > renginius, žiniasklaidos priemones, eitynes, kitas reklamines priemones
   >> > skverbiasi į Lietuvos visuomenės sąmonę, ruošia kelią "santuokoms",
   >> > suteikiančioms galimybę tokioms "šeimoms" įsivaikinti normalių žmonių
   >> > vaikus, siekti politinės valdžios, kad per ją galėtų efektyviau plėsti
   >> > savo
   >> > destruktyvią veiklą - griauti tautos dorovinius pamatus ir pradėti
   >> > genocidą.
   >> > Tokia taktika užmigdė daugelį žmonių, kuriems yra šventi mūsų himno
   >> > žodžiai:
   >> > „... tegul Tavo vaikai eina vien takais dorybės... ".
   >> > Šios destruktyvios jėgos, panaudodamos mūsų teisėsaugos institucijas,
   >> > įsigudrino daryti spaudimą tvirtiems Valstybės pamatinių vertybių
   >> > sergėtojams.
   >> > Laikas atsipeikėti ir duoti ryžtingą atkirtį šiam recidyvui kuris jau
   >> > įleido gilias šaknis kai kuriose pasaulio šalyse. Tačiau pasaulis
   >> > praregi -
   >> > Floridoje, Arizonoje ir Kalifornijoje referendumuose įtvirtinus santuoką
   >> > išimtinai kaip vyro ir moters sąjungą - tuo buvo uždraustos tos pačios
   >> > lyties asmenų "santuokos" - prasidėjo grąsinimai krikščionims. Siūloma
   >> > deginti jų maldos namus. Trauktis nebėra kur – už nugaros mūsų vaikai ir
   >> > anūkai.
   >> > Priešas įsitvirtino ES instititucijose ir jų rankomis smaugia Lietuvą.
   >> > Būkime budrūs ir solidarūs. Tėvynės Lietuvos priešai sėdi ir mūsų
   >> > valstybės
   >> > įvairiose struktūrose ir tyliai, bet nuosekliai ardo Valstybės pamatus.
   >> > Kieno tik draugas EGOIZMAS, tas yra visuomenės parazitas ir Lietuvos
   >> > priešas. Jų pilna tiek „kairėje", tiek „dešinėje" tiek „centre". Tačiau
   >> > yra
   >> > daug ir tų, kuriems TĖVYNĖ ne vien tuščias žodis. Lietuva pakils kaip
   >> > „feniksas iš pelenų". Tu tik tikėk ir veik vedamas savo sąžinės kurią
   >> > gali
   >> > bet kada atnaujinti Dieviška išmintini.
   >> > Diskriminacijos dėl seksualinės orentacijos Lietuvoje nėra.
   >> > Piliečių sąšauka „Už dorą ir tautą" toleruoja ir gins tuos
   >> > homoseksualius
   >> > žmones kurie tyliai gyvena savo intymų gyvenimą nuo bet kokių
   >> > chuliganiškų
   >> > išpuolių.
   >> > Esame geranoriški ir pasiruošę padėti tiems homoseksualiems žmonėms
   >> > kurie
   >> > dėl savo homoseksualumo sielojasi ir norėtų tapti normalios seksualinės
   >> > orientacijos žmonėmis. Yra galimybė efektyviai padėti tokiems žmonėms.
   >> > Duosime ryžtingą atkirtį tiems recidyvistams, kurie manipuliuodami savo
   >> > ar
   >> > kitų homoseksualumu, siekia savanaudiškų tikslų bei politinės valdžios,
   >> > kurią tuoj panaudos oponentų slopinimui, persekiojimui ir terorui.
   >> > Būtų neatsakinga, visa tai žinant, pasiduoti šiam gaivalui.
   >> > Piliečių sąšaukoje „Už dorą ir tautą" formuojasi seksualinių iškrypimų
   >> > plitimo visuomenėje užkardinimo sektorius. Kviečiu visus, jaučiančius
   >> > pašaukimą pažaboti šį reiškinį, į šį sektorių. Laukiami ir homoseksualūs
   >> > asmenys kurie nesutinka su recidyvistų vykdoma veikla ir nori drauge
   >> > priešintis visuomenėje destrukciją keliantiems asmenims.
   >> >
   >> > SĄŠAUKOS administratorius
   >> >
   >> > Aš tikiu, kad galima gyventi taip, kaip giedame Lietuvos himne. Šito
   >> > sieksiu pats ir tam skatinsiu kitus.
   >> >
   >> >
   >> >
   >>
   >> --
   >> Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
   >> Visada Jūsų ir su Jumis
   >> Rasa Kuodytė - Kazielienė
   >>
   >> [Non-text portions of this message have been removed]
   >>
   >>
   >>
   >> Messages in this topic (2) Reply (via web post) | Start a new topic
   >> Messages | Files | Photos | Polls Lai
   >
   > __________ NOD32 3616 (20081117) Information __________
   >
   > This message was checked by NOD32 antivirus system.
   > http://www.eset.com
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
  • Albertas Dusevicius
   Irena, vienas iš stipriausių narkotikų yra meilė :-), ten turbūt buvo patalpos mylėtis :-D Beje, jeigu vyrai ir moterys daugiau mylėtųsi (kad ir
   Message 2 of 5 , Nov 18, 2008
   • 0 Attachment
    Irena,

    vienas iš stipriausių narkotikų yra meilė :-), ten turbūt buvo patalpos
    mylėtis :-D

    Beje, jeigu vyrai ir moterys daugiau mylėtųsi (kad ir nelegaliai), jiems
    tikrai mažiau kitų narkotikų reiktų :-DD

    Albertas, proto bokštukas

    2008/11/18 Irena Buinickaitė <irena.buinicka@...>

    > Temų paįvairinimas manau geras sumanymas , todėl siūlau pagvildenti ir
    > tokią temą-nelegalių narkotikų lleidimosi legalių patalpų įrengimą
    > Lietuvos įkalinimo įstaigose.Tokią narkotikų prevencios priemonė radau
    > narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos vyriausybės 2008m.
    > metinėje ataskaitoje.Aš tai nesupratau...Gal proto bokštai man
    > paaiškins .... Irena
    >
    > 2008 m. lapkričio 17 d. 16:09, Bronius Tamulynas
    > <bronius.tamulynas@... <bronius.tamulynas%40ktu.lt>> rašė:
    >
    > > Šaunuolis, geras palyginimas.
    > > Iš tiesų taip ir yra. Tokie "pakakojimo" metodai buvo dažnas
    > > reiškinys sovietiniais laikais ir net ne homoseksualumo kontekste.
    > > Tai galima sakyti universali priverstinės tolerancijos schema.
    > > Dar daugiau, visokie tokie savęs plakimai ir nusisusinimai
    > > yra ne kas kita kaip dergimas ant savęs paties ir tai
    > > jautresnius veda į nihilizmą, savęs nuvertinimą ... ir tą
    > > pragaištingą tautai nuolankumą.
    > > Viskam yra saikas. Kiekviename reiškinyje yra
    > > (ir, ko gero, kitaip ir negalėtų būti) ir gerų ir peiktinų dalykų.
    > > Taigi tą aiškiai byloja istorija, filosofija ir blaivus mąstymas.
    > > Ir nereikia čia išradinėti dviračio.
    > > Jei žmogui suteiktas gebėjimas lyginti ir pasirinkti
    > > vertybes kaip tokias, jas išgryninti savo patirtimi
    > > ir protu, tai ir naudokimės šia dievo dovana.
    > > Jeigu randame vieną kitą užuominą istorijoje, tai dar nereiškia, kad ją
    > > reikia pristatinėti kaip vertybę, Štai jeigu pasižiūrėtume į liaudies
    > dainas
    > > ar tautosaką, tai vaizdas būtų kitoks (bet jau statistiškai).
    > > Man kažkaip neįstrigo koks nors girtuoklių, mušeikų mergišių
    > > ar kokių kitų ydingų įpročių liaupsinimas ar skatinimas.
    > > Greičiau atvirkščiai.
    > >
    > > Bronius
    > >
    > > ----- Original Message -----
    > > From: Romualdas Repšys
    > > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
    > > Sent: Sunday, November 16, 2008 12:08 PM
    > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] TEMŲ PAĮVAIRINIMAS
    > >
    > > Sveiki brangieji,
    > > Gerb. Rasa, ramybės Jums ir IŠMINTIES:)
    > > Jokios neapykantos niekam nelaikau. Taip, teisėtas pasipiktinimas yra.
    > > Įdomu, kaip reaguotumėte Jūs jeigu kaimynas pakakotų prie jūsų buto durų,
    > o
    > > po to paskambintų ir prašytų popieriaus užpakaliui nusivalyti. O jeigu
    > > sugėdintumėte jį - jus apšauktų netolerantiška ir varžančią jo teisę
    > atlikti
    > > gamtinį reikalą ten kur jis nori
    > >
    > > "Ir kaip gi kovosite su homoseksualiais žmonėmis? Šaudysite juos, mušite
    > > gatvėse, uždarysite "getuose" kaip kokius raupsuotuosius... ".
    > > Geras klausimas Rasele. Jūs,tur būt, turite galvoje tą grupę homosesualių
    > > žmonių bei jų rėmėjų grupę kuriuos aš įvardinau "recidyvistais".
    > > "Recidyvystas" mano suptatimu yra toks žmogus, kaip kaimynas iš aukčiau
    > > paminėtos situacijos, kuris gamtinį reikalą sistemingai atlieka prie
    > kaimyno
    > > durų, paskambinęs rekalauja popieriaus ir nereguoja į jokias pastabas, o
    > > sugėdintas - apkaltina netolerantiškumu ir žmogaus teisių varžymu
    > > Atsakysiu pasiremgamas ta išmintimi kurią randu Biblijoje. Pirma: "9 Kas
    > > buvo, vėl bus;kas įvyko, vėl įvyks.
    > > Po saule nėra nieko nauja!10 Kartais yra dalykas, apie kurį
    > sakoma:„Žiūrėk,
    > > tai šis tas nauja!"Betgi tas dalykas jau buvo
    > > šimtmečiais prieš mus.11 Kaip dabar neatsimenama buvusių dalykų,
    > > taip pat ateities dienomis būsiančių dalykų[i4]neatsimins vėliau
    > > gyvensiantys žmonės".(Mokytojo 1,9-11)
    > > Tokia situacija jau yra buvusi Sodomoje ir Gomoroje. Prisiminkime: "Anie
    > du
    > > angelai atėjo į Sodomą vakare. Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Juos
    > pamatęs,
    > > Lotas pakilo jų pasveikinti ir, nusilenkdamas iki žemės, 2 tarė: „Mano
    > > viešpačiai,[i1] prašyčiau užsukti į savo tarno namus pernakvoti ir
    > > nusiplauti kojas. Anksti galėsite atsikelti ir keliauti toliau savo
    > keliu".
    > > Bet jie atsakė: „Ne. Praleisime naktį aikštėje".3 O jis taip labai juos
    > > kvietė, kad jie pasuko pas jį ir įėjo į jo namus. Jis tada paruošė jiems
    > > vaišes, iškepė neraugintos duonos, ir jie papietavo. 4 Bet jiems dar
    > > neatsigulus, miesto vyrai – Sodomos vyrai, jauni ir seni, – visi žmonės
    > iki
    > > paskutinio, – apsupo namus 5 ir šaukė Lotui: „Kur tie vyrai, atėjusieji
    > pas
    > > tave šį vakarą? Atvesk juos mums, kad galėtume juos pažinti". 6 Lotas
    > išėjo
    > > pas juos už durų ir, uždaręs už savęs duris, 7 kalbėjo: „Maldauju, mano
    > > broliai, nesielkite nedorai! 8 Štai aš turiu dvi dukteris, kurios dar
    > nėra
    > > pažinusios vyro. Leiskite man jas jums atvesti, darykite su jomis, kaip
    > jums
    > > patinka, tik nedarykite nieko aniems vyrams, nes jie įėjo po mano stogo
    > > pavėsiu". 9 Bet jie sakė: „Pasitrauk į šalį! Šis žmogelis, – jie šaipėsi,
    > –
    > > atkeliavo čionai kaip ateivis, o jau elgiasi kaip teisėjas! Dabar su
    > tavimi
    > > pasielgsime pikčiau negu su jais!" Tuomet jie apniko su įniršiu Lotą ir
    > > prisigrūdo prie durų jų išlaužti. 10 Bet anie vyrai iškišo rankas,
    > įtraukė
    > > Lotą pas save į vidų ir uždarė duris. 11 O žmones, esančius prie namų
    > durų,
    > > – jaunus ir senus, – jie nuplieskė tokia akinančia šviesa,[i2] kad veltui
    > > jie stengėsi surasti duris.12 Tuomet anie vyrai klausė Lotą: „Ką daugiau
    > iš
    > > savųjų turi čia? Žentus, sūnus, dukteris ir bet ką iš savųjų – išvesk
    > juos
    > > iš šios vietos, 13 nes mes šią vietą tuojau sunaikinsime! Šauksmas prieš
    > > Sodomos žmones, pasiekęs VIEŠPATĮ, pasidarė toks garsus, kad VIEŠPATS
    > > atsiuntė mus jos sunaikinti". 14 Lotas tada išėjo ir kalbėjosi su savo
    > > žentais,[i3] ketinančiais vesti jo dukteris: „Kelkitės, išeikite iš šios
    > > vietos, nes VIEŠPATS tuojau sunaikins miestą". Bet žentams atrodė, kad
    > jis
    > > juokauja. 5 Rytui auštant, angelai ragino Lotą, sakydami: „Skubėk, paimk
    > > savo žmoną ir abi čia esančias savo dukteris, kad nepražūtumėte už miesto
    > > kaltę". 16 Bet jis vis delsė. Anie vyrai tad paėmė jį, jo žmoną ir abi jo
    > > dukteris už rankų, – VIEŠPATS buvo jam gailestingas, – išvedė jį saugiai
    > už
    > > miesto. 17 Kai jie buvo išvedę juos už miesto, vienas jų tarė: „Bėgdami
    > > gelbėkite savo gyvybę, atgal nesižvalgykite ir Lygumoje niekur
    > nesustokite.
    > > Gelbėkitės kalnuose, kad nepražūtumėte!" 18 O Lotas jam atsakė: „O ne,
    > mano
    > > viešpatie! 19 Tikėk manimi, tavo tarnas rado malonės tavo akyse, ir tu
    > > parodei man didelį gerumą, išgelbėdamas mano gyvybę! Tačiau gelbėtis
    > > bėgdamas į kalnus aš nepajėgiu iš baimės, kad nelaimė mane užklups ir aš
    > > numirsiu. 20 Prašyčiau žiūrėti, va anas miestas yra gana arti nubėgti ir
    > jis
    > > tokia maža vieta.[i4] Leisk man ten nubėgti, – jis tokia maža vieta, ar
    > ne?
    > > – ten išliksiu gyvas!" 21 Jis atsakė: „Labai gerai! Suteiksiu tau malonę
    > ir
    > > šiuo atveju, – miesto, apie kurį kalbi, nesunaikinsiu. 22 Skubėk,
    > gelbėkis
    > > ten, nes aš negaliu nieko daryti, kol tu ten nenueisi". Todėl anas
    > miestas
    > > buvo pavadintas Zoaru. 23 Saulė buvo pakilusi virš akiračio, kai Lotas
    > atėjo
    > > į Zoarą. 24 Tuomet VIEŠPATS lijo ant Sodomos ir Gomoros siera ir ugnimi
    > {nuo
    > > VIEŠPATIES iš dangaus}. 25 Jis sunaikino[i5] tuos miestus ir visą Lygumą
    > > drauge su visais miestų gyventojais ir žemės augmenija. 26 Ir jo žmona,
    > > eidama iš paskos, dairėsi atgal ir pavirto druskos stulpu".(Pradžios
    > knyga
    > > 19,1-26)
    > >
    > > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
    > > Visada Jūsų ir su Jumis
    > > Romualdas
    > >
    > > -----Laiško originalas-----
    > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
    > > Siųstas: 2008-11-16 10:20:24
    > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
    > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] TEMŲ PAĮVAIRINIMAS
    > >
    > >> Sveiki mielieji,
    > >>
    > >> Gerb. Romualdai, ramybės Jums ir TOLERANCIJOS:) Tokia neapykanta,
    > >> susipriešinimas labai jau neadekvatūs. Ir kaip gi kovosite su
    > >> homoseksualiais žmonėmis? Šaudysite juos, mušite gatvėse, uždarysite
    > >> "getuose" kaip kokius raupsuotuosius... Demokratija yra sunkiausia
    > valdymo
    > >> forma. Tikrai nelengva priimti skirtumus, bet manau, kad pabandyti
    > verta,
    > >> nes tai suteikia vidinę ramybę, harmoniją, o tas pyktis ir kova-tiesiog
    > >> veikia destruktyviai, nieko nekuria, o tik griauna ar tikisi sugriauti.
    > >> Dėkoju už dėmesį. Žinoma, esu šališka, mano nuomonė vėlgi kartojasi,
    > >> tačiau
    > >> intelektualaus žmogaus savybės pagal prof. Morkūnienę yra kritiškas
    > >> mąstymas
    > >> (ne emocijos) ir negalėjimas tylėti:) Dėkoju.
    > >>
    > >> 2008 m. lapkričio 15 d. 11:48, Romualdas Repšys <rom.rep@...<rom.rep%40zebra.lt>>
    > rašė:
    > >>
    > >> > DĖL HOMOSEKSUALŲ BEI JŲ RĖMĖJŲ VYKDOMOS AGRESYVIOS POLITIKOS
    > >> >
    > >> > Destruktyvios žmonijos jėgos, iškėlusios vaivorykštės spalvų vėliavą,
    > >> > agresyviai puola. Šis žmonijos maras per politines diskusijas apie
    > >> > nediskriminavimo principus Europos Sąjungoje(ES), seminarus,
    > kultūrinius
    > >> > renginius, žiniasklaidos priemones, eitynes, kitas reklamines
    > priemones
    > >> > skverbiasi į Lietuvos visuomenės sąmonę, ruošia kelią "santuokoms",
    > >> > suteikiančioms galimybę tokioms "šeimoms" įsivaikinti normalių žmonių
    > >> > vaikus, siekti politinės valdžios, kad per ją galėtų efektyviau plėsti
    > >> > savo
    > >> > destruktyvią veiklą - griauti tautos dorovinius pamatus ir pradėti
    > >> > genocidą.
    > >> > Tokia taktika užmigdė daugelį žmonių, kuriems yra šventi mūsų himno
    > >> > žodžiai:
    > >> > „... tegul Tavo vaikai eina vien takais dorybės... ".
    > >> > Šios destruktyvios jėgos, panaudodamos mūsų teisėsaugos institucijas,
    > >> > įsigudrino daryti spaudimą tvirtiems Valstybės pamatinių vertybių
    > >> > sergėtojams.
    > >> > Laikas atsipeikėti ir duoti ryžtingą atkirtį šiam recidyvui kuris jau
    > >> > įleido gilias šaknis kai kuriose pasaulio šalyse. Tačiau pasaulis
    > >> > praregi -
    > >> > Floridoje, Arizonoje ir Kalifornijoje referendumuose įtvirtinus
    > santuoką
    > >> > išimtinai kaip vyro ir moters sąjungą - tuo buvo uždraustos tos pačios
    > >> > lyties asmenų "santuokos" - prasidėjo grąsinimai krikščionims. Siūloma
    > >> > deginti jų maldos namus. Trauktis nebėra kur – už nugaros mūsų vaikai
    > ir
    > >> > anūkai.
    > >> > Priešas įsitvirtino ES instititucijose ir jų rankomis smaugia Lietuvą.
    > >> > Būkime budrūs ir solidarūs. Tėvynės Lietuvos priešai sėdi ir mūsų
    > >> > valstybės
    > >> > įvairiose struktūrose ir tyliai, bet nuosekliai ardo Valstybės
    > pamatus.
    > >> > Kieno tik draugas EGOIZMAS, tas yra visuomenės parazitas ir Lietuvos
    > >> > priešas. Jų pilna tiek „kairėje", tiek „dešinėje" tiek „centre".
    > Tačiau
    > >> > yra
    > >> > daug ir tų, kuriems TĖVYNĖ ne vien tuščias žodis. Lietuva pakils kaip
    > >> > „feniksas iš pelenų". Tu tik tikėk ir veik vedamas savo sąžinės kurią
    > >> > gali
    > >> > bet kada atnaujinti Dieviška išmintini.
    > >> > Diskriminacijos dėl seksualinės orentacijos Lietuvoje nėra.
    > >> > Piliečių sąšauka „Už dorą ir tautą" toleruoja ir gins tuos
    > >> > homoseksualius
    > >> > žmones kurie tyliai gyvena savo intymų gyvenimą nuo bet kokių
    > >> > chuliganiškų
    > >> > išpuolių.
    > >> > Esame geranoriški ir pasiruošę padėti tiems homoseksualiems žmonėms
    > >> > kurie
    > >> > dėl savo homoseksualumo sielojasi ir norėtų tapti normalios
    > seksualinės
    > >> > orientacijos žmonėmis. Yra galimybė efektyviai padėti tokiems žmonėms.
    > >> > Duosime ryžtingą atkirtį tiems recidyvistams, kurie manipuliuodami
    > savo
    > >> > ar
    > >> > kitų homoseksualumu, siekia savanaudiškų tikslų bei politinės
    > valdžios,
    > >> > kurią tuoj panaudos oponentų slopinimui, persekiojimui ir terorui.
    > >> > Būtų neatsakinga, visa tai žinant, pasiduoti šiam gaivalui.
    > >> > Piliečių sąšaukoje „Už dorą ir tautą" formuojasi seksualinių iškrypimų
    > >> > plitimo visuomenėje užkardinimo sektorius. Kviečiu visus, jaučiančius
    > >> > pašaukimą pažaboti šį reiškinį, į šį sektorių. Laukiami ir
    > homoseksualūs
    > >> > asmenys kurie nesutinka su recidyvistų vykdoma veikla ir nori drauge
    > >> > priešintis visuomenėje destrukciją keliantiems asmenims.
    > >> >
    > >> > SĄŠAUKOS administratorius
    > >> >
    > >> > Aš tikiu, kad galima gyventi taip, kaip giedame Lietuvos himne. Šito
    > >> > sieksiu pats ir tam skatinsiu kitus.
    > >> >
    > >> >
    > >> >
    > >>
    > >> --
    > >> Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
    > >> Visada Jūsų ir su Jumis
    > >> Rasa Kuodytė - Kazielienė
    > >
    > > -----Laiško originalas-----
    > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
    > > Siųstas: 2008-11-16 10:20:24
    > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
    > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] TEMŲ PAĮVAIRINIMAS
    > >
    > >> Sveiki mielieji,
    > >>
    > >> Gerb. Romualdai, ramybės Jums ir TOLERANCIJOS:) Tokia neapykanta,
    > >> susipriešinimas labai jau neadekvatūs. Ir kaip gi kovosite su
    > >> homoseksualiais žmonėmis? Šaudysite juos, mušite gatvėse, uždarysite
    > >> "getuose" kaip kokius raupsuotuosius... Demokratija yra sunkiausia
    > valdymo
    > >> forma. Tikrai nelengva priimti skirtumus, bet manau, kad pabandyti
    > verta,
    > >> nes tai suteikia vidinę ramybę, harmoniją, o tas pyktis ir kova-tiesiog
    > >> veikia destruktyviai, nieko nekuria, o tik griauna ar tikisi sugriauti.
    > >> Dėkoju už dėmesį. Žinoma, esu šališka, mano nuomonė vėlgi kartojasi,
    > >> tačiau
    > >> intelektualaus žmogaus savybės pagal prof. Morkūnienę yra kritiškas
    > >> mąstymas
    > >> (ne emocijos) ir negalėjimas tylėti:) Dėkoju.
    > >>
    > >> 2008 m. lapkričio 15 d. 11:48, Romualdas Repšys <rom.rep@...<rom.rep%40zebra.lt>>
    > rašė:
    > >>
    > >> > DĖL HOMOSEKSUALŲ BEI JŲ RĖMĖJŲ VYKDOMOS AGRESYVIOS POLITIKOS
    > >> >
    > >> > Destruktyvios žmonijos jėgos, iškėlusios vaivorykštės spalvų vėliavą,
    > >> > agresyviai puola. Šis žmonijos maras per politines diskusijas apie
    > >> > nediskriminavimo principus Europos Sąjungoje(ES), seminarus,
    > kultūrinius
    > >> > renginius, žiniasklaidos priemones, eitynes, kitas reklamines
    > priemones
    > >> > skverbiasi į Lietuvos visuomenės sąmonę, ruošia kelią "santuokoms",
    > >> > suteikiančioms galimybę tokioms "šeimoms" įsivaikinti normalių žmonių
    > >> > vaikus, siekti politinės valdžios, kad per ją galėtų efektyviau plėsti
    > >> > savo
    > >> > destruktyvią veiklą - griauti tautos dorovinius pamatus ir pradėti
    > >> > genocidą.
    > >> > Tokia taktika užmigdė daugelį žmonių, kuriems yra šventi mūsų himno
    > >> > žodžiai:
    > >> > „... tegul Tavo vaikai eina vien takais dorybės... ".
    > >> > Šios destruktyvios jėgos, panaudodamos mūsų teisėsaugos institucijas,
    > >> > įsigudrino daryti spaudimą tvirtiems Valstybės pamatinių vertybių
    > >> > sergėtojams.
    > >> > Laikas atsipeikėti ir duoti ryžtingą atkirtį šiam recidyvui kuris jau
    > >> > įleido gilias šaknis kai kuriose pasaulio šalyse. Tačiau pasaulis
    > >> > praregi -
    > >> > Floridoje, Arizonoje ir Kalifornijoje referendumuose įtvirtinus
    > santuoką
    > >> > išimtinai kaip vyro ir moters sąjungą - tuo buvo uždraustos tos pačios
    > >> > lyties asmenų "santuokos" - prasidėjo grąsinimai krikščionims. Siūloma
    > >> > deginti jų maldos namus. Trauktis nebėra kur – už nugaros mūsų vaikai
    > ir
    > >> > anūkai.
    > >> > Priešas įsitvirtino ES instititucijose ir jų rankomis smaugia Lietuvą.
    > >> > Būkime budrūs ir solidarūs. Tėvynės Lietuvos priešai sėdi ir mūsų
    > >> > valstybės
    > >> > įvairiose struktūrose ir tyliai, bet nuosekliai ardo Valstybės
    > pamatus.
    > >> > Kieno tik draugas EGOIZMAS, tas yra visuomenės parazitas ir Lietuvos
    > >> > priešas. Jų pilna tiek „kairėje", tiek „dešinėje" tiek „centre".
    > Tačiau
    > >> > yra
    > >> > daug ir tų, kuriems TĖVYNĖ ne vien tuščias žodis. Lietuva pakils kaip
    > >> > „feniksas iš pelenų". Tu tik tikėk ir veik vedamas savo sąžinės kurią
    > >> > gali
    > >> > bet kada atnaujinti Dieviška išmintini.
    > >> > Diskriminacijos dėl seksualinės orentacijos Lietuvoje nėra.
    > >> > Piliečių sąšauka „Už dorą ir tautą" toleruoja ir gins tuos
    > >> > homoseksualius
    > >> > žmones kurie tyliai gyvena savo intymų gyvenimą nuo bet kokių
    > >> > chuliganiškų
    > >> > išpuolių.
    > >> > Esame geranoriški ir pasiruošę padėti tiems homoseksualiems žmonėms
    > >> > kurie
    > >> > dėl savo homoseksualumo sielojasi ir norėtų tapti normalios
    > seksualinės
    > >> > orientacijos žmonėmis. Yra galimybė efektyviai padėti tokiems žmonėms.
    > >> > Duosime ryžtingą atkirtį tiems recidyvistams, kurie manipuliuodami
    > savo
    > >> > ar
    > >> > kitų homoseksualumu, siekia savanaudiškų tikslų bei politinės
    > valdžios,
    > >> > kurią tuoj panaudos oponentų slopinimui, persekiojimui ir terorui.
    > >> > Būtų neatsakinga, visa tai žinant, pasiduoti šiam gaivalui.
    > >> > Piliečių sąšaukoje „Už dorą ir tautą" formuojasi seksualinių iškrypimų
    > >> > plitimo visuomenėje užkardinimo sektorius. Kviečiu visus, jaučiančius
    > >> > pašaukimą pažaboti šį reiškinį, į šį sektorių. Laukiami ir
    > homoseksualūs
    > >> > asmenys kurie nesutinka su recidyvistų vykdoma veikla ir nori drauge
    > >> > priešintis visuomenėje destrukciją keliantiems asmenims.
    > >> >
    > >> > SĄŠAUKOS administratorius
    > >> >
    > >> > Aš tikiu, kad galima gyventi taip, kaip giedame Lietuvos himne. Šito
    > >> > sieksiu pats ir tam skatinsiu kitus.
    > >> >
    > >> >
    > >> >
    > >>
    > >> --
    > >> Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
    > >> Visada Jūsų ir su Jumis
    > >> Rasa Kuodytė - Kazielienė
    > >>
    > >> [Non-text portions of this message have been removed]
    > >>
    > >>
    > >>
    > >> Messages in this topic (2) Reply (via web post) | Start a new topic
    > >> Messages | Files | Photos | Polls Lai
    > >
    > > __________ NOD32 3616 (20081117) Information __________
    > >
    > > This message was checked by NOD32 antivirus system.
    > > http://www.eset.com
    > >
    > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > >
    > >
    >
    >
    >


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Rasa Kuodytė - Kazielienė
    kaip taikliai pasakyta. Meilės trūkumas - pagrindinė civilizacijos liga. Labanakt:) ... -- Sėkmės, meilės ir kantrybės :) Visada Jūsų ir su Jumis Rasa
    Message 3 of 5 , Nov 18, 2008
    • 0 Attachment
     kaip taikliai pasakyta. Meilės trūkumas - pagrindinė civilizacijos liga.
     Labanakt:)

     2008 m. lapkričio 18 d. 21:49, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...>rašė:

     > Irena,
     >
     > vienas iš stipriausių narkotikų yra meilė :-), ten turbūt buvo patalpos
     > mylėtis :-D
     >
     > Beje, jeigu vyrai ir moterys daugiau mylėtųsi (kad ir nelegaliai), jiems
     > tikrai mažiau kitų narkotikų reiktų :-DD
     >
     > Albertas, proto bokštukas
     >
     > 2008/11/18 Irena Buinickaitė <irena.buinicka@...<irena.buinicka%40gmail.com>
     > >
     >
     > > Temų paįvairinimas manau geras sumanymas , todėl siūlau pagvildenti ir
     > > tokią temą-nelegalių narkotikų lleidimosi legalių patalpų įrengimą
     > > Lietuvos įkalinimo įstaigose.Tokią narkotikų prevencios priemonė radau
     > > narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos vyriausybės 2008m.
     > > metinėje ataskaitoje.Aš tai nesupratau...Gal proto bokštai man
     > > paaiškins .... Irena
     > >
     > > 2008 m. lapkričio 17 d. 16:09, Bronius Tamulynas
     > > <bronius.tamulynas@... <bronius.tamulynas%40ktu.lt><bronius.tamulynas%
     > 40ktu.lt>> rašė:
     > >
     > > > Šaunuolis, geras palyginimas.
     > > > Iš tiesų taip ir yra. Tokie "pakakojimo" metodai buvo dažnas
     > > > reiškinys sovietiniais laikais ir net ne homoseksualumo kontekste.
     > > > Tai galima sakyti universali priverstinės tolerancijos schema.
     > > > Dar daugiau, visokie tokie savęs plakimai ir nusisusinimai
     > > > yra ne kas kita kaip dergimas ant savęs paties ir tai
     > > > jautresnius veda į nihilizmą, savęs nuvertinimą ... ir tą
     > > > pragaištingą tautai nuolankumą.
     > > > Viskam yra saikas. Kiekviename reiškinyje yra
     > > > (ir, ko gero, kitaip ir negalėtų būti) ir gerų ir peiktinų dalykų.
     > > > Taigi tą aiškiai byloja istorija, filosofija ir blaivus mąstymas.
     > > > Ir nereikia čia išradinėti dviračio.
     > > > Jei žmogui suteiktas gebėjimas lyginti ir pasirinkti
     > > > vertybes kaip tokias, jas išgryninti savo patirtimi
     > > > ir protu, tai ir naudokimės šia dievo dovana.
     > > > Jeigu randame vieną kitą užuominą istorijoje, tai dar nereiškia, kad ją
     > > > reikia pristatinėti kaip vertybę, Štai jeigu pasižiūrėtume į liaudies
     > > dainas
     > > > ar tautosaką, tai vaizdas būtų kitoks (bet jau statistiškai).
     > > > Man kažkaip neįstrigo koks nors girtuoklių, mušeikų mergišių
     > > > ar kokių kitų ydingų įpročių liaupsinimas ar skatinimas.
     > > > Greičiau atvirkščiai.
     > > >
     > > > Bronius
     > > >
     > > > ----- Original Message -----
     > > > From: Romualdas Repšys
     > > > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
     > 40yahoogroups.com>
     > > > Sent: Sunday, November 16, 2008 12:08 PM
     > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] TEMŲ PAĮVAIRINIMAS
     > > >
     > > > Sveiki brangieji,
     > > > Gerb. Rasa, ramybės Jums ir IŠMINTIES:)
     > > > Jokios neapykantos niekam nelaikau. Taip, teisėtas pasipiktinimas yra.
     > > > Įdomu, kaip reaguotumėte Jūs jeigu kaimynas pakakotų prie jūsų buto
     > durų,
     > > o
     > > > po to paskambintų ir prašytų popieriaus užpakaliui nusivalyti. O jeigu
     > > > sugėdintumėte jį - jus apšauktų netolerantiška ir varžančią jo teisę
     > > atlikti
     > > > gamtinį reikalą ten kur jis nori
     > > >
     > > > "Ir kaip gi kovosite su homoseksualiais žmonėmis? Šaudysite juos,
     > mušite
     > > > gatvėse, uždarysite "getuose" kaip kokius raupsuotuosius... ".
     > > > Geras klausimas Rasele. Jūs,tur būt, turite galvoje tą grupę
     > homosesualių
     > > > žmonių bei jų rėmėjų grupę kuriuos aš įvardinau "recidyvistais".
     > > > "Recidyvystas" mano suptatimu yra toks žmogus, kaip kaimynas iš aukčiau
     > > > paminėtos situacijos, kuris gamtinį reikalą sistemingai atlieka prie
     > > kaimyno
     > > > durų, paskambinęs rekalauja popieriaus ir nereguoja į jokias pastabas,
     > o
     > > > sugėdintas - apkaltina netolerantiškumu ir žmogaus teisių varžymu
     > > > Atsakysiu pasiremgamas ta išmintimi kurią randu Biblijoje. Pirma: "9
     > Kas
     > > > buvo, vėl bus;kas įvyko, vėl įvyks.
     > > > Po saule nėra nieko nauja!10 Kartais yra dalykas, apie kurį
     > > sakoma:„Žiūrėk,
     > > > tai šis tas nauja!"Betgi tas dalykas jau buvo
     > > > šimtmečiais prieš mus.11 Kaip dabar neatsimenama buvusių dalykų,
     > > > taip pat ateities dienomis būsiančių dalykų[i4]neatsimins vėliau
     > > > gyvensiantys žmonės".(Mokytojo 1,9-11)
     > > > Tokia situacija jau yra buvusi Sodomoje ir Gomoroje. Prisiminkime:
     > "Anie
     > > du
     > > > angelai atėjo į Sodomą vakare. Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Juos
     > > pamatęs,
     > > > Lotas pakilo jų pasveikinti ir, nusilenkdamas iki žemės, 2 tarė: „Mano
     > > > viešpačiai,[i1] prašyčiau užsukti į savo tarno namus pernakvoti ir
     > > > nusiplauti kojas. Anksti galėsite atsikelti ir keliauti toliau savo
     > > keliu".
     > > > Bet jie atsakė: „Ne. Praleisime naktį aikštėje".3 O jis taip labai juos
     > > > kvietė, kad jie pasuko pas jį ir įėjo į jo namus. Jis tada paruošė
     > jiems
     > > > vaišes, iškepė neraugintos duonos, ir jie papietavo. 4 Bet jiems dar
     > > > neatsigulus, miesto vyrai – Sodomos vyrai, jauni ir seni, – visi žmonės
     > > iki
     > > > paskutinio, – apsupo namus 5 ir šaukė Lotui: „Kur tie vyrai, atėjusieji
     > > pas
     > > > tave šį vakarą? Atvesk juos mums, kad galėtume juos pažinti". 6 Lotas
     > > išėjo
     > > > pas juos už durų ir, uždaręs už savęs duris, 7 kalbėjo: „Maldauju, mano
     > > > broliai, nesielkite nedorai! 8 Štai aš turiu dvi dukteris, kurios dar
     > > nėra
     > > > pažinusios vyro. Leiskite man jas jums atvesti, darykite su jomis, kaip
     > > jums
     > > > patinka, tik nedarykite nieko aniems vyrams, nes jie įėjo po mano stogo
     > > > pavėsiu". 9 Bet jie sakė: „Pasitrauk į šalį! Šis žmogelis, – jie
     > šaipėsi,
     > > –
     > > > atkeliavo čionai kaip ateivis, o jau elgiasi kaip teisėjas! Dabar su
     > > tavimi
     > > > pasielgsime pikčiau negu su jais!" Tuomet jie apniko su įniršiu Lotą ir
     > > > prisigrūdo prie durų jų išlaužti. 10 Bet anie vyrai iškišo rankas,
     > > įtraukė
     > > > Lotą pas save į vidų ir uždarė duris. 11 O žmones, esančius prie namų
     > > durų,
     > > > – jaunus ir senus, – jie nuplieskė tokia akinančia šviesa,[i2] kad
     > veltui
     > > > jie stengėsi surasti duris.12 Tuomet anie vyrai klausė Lotą: „Ką
     > daugiau
     > > iš
     > > > savųjų turi čia? Žentus, sūnus, dukteris ir bet ką iš savųjų – išvesk
     > > juos
     > > > iš šios vietos, 13 nes mes šią vietą tuojau sunaikinsime! Šauksmas
     > prieš
     > > > Sodomos žmones, pasiekęs VIEŠPATĮ, pasidarė toks garsus, kad VIEŠPATS
     > > > atsiuntė mus jos sunaikinti". 14 Lotas tada išėjo ir kalbėjosi su savo
     > > > žentais,[i3] ketinančiais vesti jo dukteris: „Kelkitės, išeikite iš
     > šios
     > > > vietos, nes VIEŠPATS tuojau sunaikins miestą". Bet žentams atrodė, kad
     > > jis
     > > > juokauja. 5 Rytui auštant, angelai ragino Lotą, sakydami: „Skubėk,
     > paimk
     > > > savo žmoną ir abi čia esančias savo dukteris, kad nepražūtumėte už
     > miesto
     > > > kaltę". 16 Bet jis vis delsė. Anie vyrai tad paėmė jį, jo žmoną ir abi
     > jo
     > > > dukteris už rankų, – VIEŠPATS buvo jam gailestingas, – išvedė jį
     > saugiai
     > > už
     > > > miesto. 17 Kai jie buvo išvedę juos už miesto, vienas jų tarė: „Bėgdami
     > > > gelbėkite savo gyvybę, atgal nesižvalgykite ir Lygumoje niekur
     > > nesustokite.
     > > > Gelbėkitės kalnuose, kad nepražūtumėte!" 18 O Lotas jam atsakė: „O ne,
     > > mano
     > > > viešpatie! 19 Tikėk manimi, tavo tarnas rado malonės tavo akyse, ir tu
     > > > parodei man didelį gerumą, išgelbėdamas mano gyvybę! Tačiau gelbėtis
     > > > bėgdamas į kalnus aš nepajėgiu iš baimės, kad nelaimė mane užklups ir
     > aš
     > > > numirsiu. 20 Prašyčiau žiūrėti, va anas miestas yra gana arti nubėgti
     > ir
     > > jis
     > > > tokia maža vieta.[i4] Leisk man ten nubėgti, – jis tokia maža vieta, ar
     > > ne?
     > > > – ten išliksiu gyvas!" 21 Jis atsakė: „Labai gerai! Suteiksiu tau
     > malonę
     > > ir
     > > > šiuo atveju, – miesto, apie kurį kalbi, nesunaikinsiu. 22 Skubėk,
     > > gelbėkis
     > > > ten, nes aš negaliu nieko daryti, kol tu ten nenueisi". Todėl anas
     > > miestas
     > > > buvo pavadintas Zoaru. 23 Saulė buvo pakilusi virš akiračio, kai Lotas
     > > atėjo
     > > > į Zoarą. 24 Tuomet VIEŠPATS lijo ant Sodomos ir Gomoros siera ir ugnimi
     > > {nuo
     > > > VIEŠPATIES iš dangaus}. 25 Jis sunaikino[i5] tuos miestus ir visą
     > Lygumą
     > > > drauge su visais miestų gyventojais ir žemės augmenija. 26 Ir jo žmona,
     > > > eidama iš paskos, dairėsi atgal ir pavirto druskos stulpu".(Pradžios
     > > knyga
     > > > 19,1-26)
     > > >
     > > > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
     > > > Visada Jūsų ir su Jumis
     > > > Romualdas
     > > >
     > > > -----Laiško originalas-----
     > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
     > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
     > > > Siųstas: 2008-11-16 10:20:24
     > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
     > 40yahoogroups.com>
     > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] TEMŲ PAĮVAIRINIMAS
     > > >
     > > >> Sveiki mielieji,
     > > >>
     > > >> Gerb. Romualdai, ramybės Jums ir TOLERANCIJOS:) Tokia neapykanta,
     > > >> susipriešinimas labai jau neadekvatūs. Ir kaip gi kovosite su
     > > >> homoseksualiais žmonėmis? Šaudysite juos, mušite gatvėse, uždarysite
     > > >> "getuose" kaip kokius raupsuotuosius... Demokratija yra sunkiausia
     > > valdymo
     > > >> forma. Tikrai nelengva priimti skirtumus, bet manau, kad pabandyti
     > > verta,
     > > >> nes tai suteikia vidinę ramybę, harmoniją, o tas pyktis ir
     > kova-tiesiog
     > > >> veikia destruktyviai, nieko nekuria, o tik griauna ar tikisi
     > sugriauti.
     > > >> Dėkoju už dėmesį. Žinoma, esu šališka, mano nuomonė vėlgi kartojasi,
     > > >> tačiau
     > > >> intelektualaus žmogaus savybės pagal prof. Morkūnienę yra kritiškas
     > > >> mąstymas
     > > >> (ne emocijos) ir negalėjimas tylėti:) Dėkoju.
     > > >>
     > > >> 2008 m. lapkričio 15 d. 11:48, Romualdas Repšys <rom.rep@...<rom.rep%40zebra.lt>
     > <rom.rep%40zebra.lt>>
     > > rašė:
     > > >>
     > > >> > DĖL HOMOSEKSUALŲ BEI JŲ RĖMĖJŲ VYKDOMOS AGRESYVIOS POLITIKOS
     > > >> >
     > > >> > Destruktyvios žmonijos jėgos, iškėlusios vaivorykštės spalvų
     > vėliavą,
     > > >> > agresyviai puola. Šis žmonijos maras per politines diskusijas apie
     > > >> > nediskriminavimo principus Europos Sąjungoje(ES), seminarus,
     > > kultūrinius
     > > >> > renginius, žiniasklaidos priemones, eitynes, kitas reklamines
     > > priemones
     > > >> > skverbiasi į Lietuvos visuomenės sąmonę, ruošia kelią "santuokoms",
     > > >> > suteikiančioms galimybę tokioms "šeimoms" įsivaikinti normalių
     > žmonių
     > > >> > vaikus, siekti politinės valdžios, kad per ją galėtų efektyviau
     > plėsti
     > > >> > savo
     > > >> > destruktyvią veiklą - griauti tautos dorovinius pamatus ir pradėti
     > > >> > genocidą.
     > > >> > Tokia taktika užmigdė daugelį žmonių, kuriems yra šventi mūsų himno
     > > >> > žodžiai:
     > > >> > „... tegul Tavo vaikai eina vien takais dorybės... ".
     > > >> > Šios destruktyvios jėgos, panaudodamos mūsų teisėsaugos
     > institucijas,
     > > >> > įsigudrino daryti spaudimą tvirtiems Valstybės pamatinių vertybių
     > > >> > sergėtojams.
     > > >> > Laikas atsipeikėti ir duoti ryžtingą atkirtį šiam recidyvui kuris
     > jau
     > > >> > įleido gilias šaknis kai kuriose pasaulio šalyse. Tačiau pasaulis
     > > >> > praregi -
     > > >> > Floridoje, Arizonoje ir Kalifornijoje referendumuose įtvirtinus
     > > santuoką
     > > >> > išimtinai kaip vyro ir moters sąjungą - tuo buvo uždraustos tos
     > pačios
     > > >> > lyties asmenų "santuokos" - prasidėjo grąsinimai krikščionims.
     > Siūloma
     > > >> > deginti jų maldos namus. Trauktis nebėra kur – už nugaros mūsų
     > vaikai
     > > ir
     > > >> > anūkai.
     > > >> > Priešas įsitvirtino ES instititucijose ir jų rankomis smaugia
     > Lietuvą.
     > > >> > Būkime budrūs ir solidarūs. Tėvynės Lietuvos priešai sėdi ir mūsų
     > > >> > valstybės
     > > >> > įvairiose struktūrose ir tyliai, bet nuosekliai ardo Valstybės
     > > pamatus.
     > > >> > Kieno tik draugas EGOIZMAS, tas yra visuomenės parazitas ir Lietuvos
     > > >> > priešas. Jų pilna tiek „kairėje", tiek „dešinėje" tiek „centre".
     > > Tačiau
     > > >> > yra
     > > >> > daug ir tų, kuriems TĖVYNĖ ne vien tuščias žodis. Lietuva pakils
     > kaip
     > > >> > „feniksas iš pelenų". Tu tik tikėk ir veik vedamas savo sąžinės
     > kurią
     > > >> > gali
     > > >> > bet kada atnaujinti Dieviška išmintini.
     > > >> > Diskriminacijos dėl seksualinės orentacijos Lietuvoje nėra.
     > > >> > Piliečių sąšauka „Už dorą ir tautą" toleruoja ir gins tuos
     > > >> > homoseksualius
     > > >> > žmones kurie tyliai gyvena savo intymų gyvenimą nuo bet kokių
     > > >> > chuliganiškų
     > > >> > išpuolių.
     > > >> > Esame geranoriški ir pasiruošę padėti tiems homoseksualiems žmonėms
     > > >> > kurie
     > > >> > dėl savo homoseksualumo sielojasi ir norėtų tapti normalios
     > > seksualinės
     > > >> > orientacijos žmonėmis. Yra galimybė efektyviai padėti tokiems
     > žmonėms.
     > > >> > Duosime ryžtingą atkirtį tiems recidyvistams, kurie manipuliuodami
     > > savo
     > > >> > ar
     > > >> > kitų homoseksualumu, siekia savanaudiškų tikslų bei politinės
     > > valdžios,
     > > >> > kurią tuoj panaudos oponentų slopinimui, persekiojimui ir terorui.
     > > >> > Būtų neatsakinga, visa tai žinant, pasiduoti šiam gaivalui.
     > > >> > Piliečių sąšaukoje „Už dorą ir tautą" formuojasi seksualinių
     > iškrypimų
     > > >> > plitimo visuomenėje užkardinimo sektorius. Kviečiu visus,
     > jaučiančius
     > > >> > pašaukimą pažaboti šį reiškinį, į šį sektorių. Laukiami ir
     > > homoseksualūs
     > > >> > asmenys kurie nesutinka su recidyvistų vykdoma veikla ir nori drauge
     > > >> > priešintis visuomenėje destrukciją keliantiems asmenims.
     > > >> >
     > > >> > SĄŠAUKOS administratorius
     > > >> >
     > > >> > Aš tikiu, kad galima gyventi taip, kaip giedame Lietuvos himne. Šito
     > > >> > sieksiu pats ir tam skatinsiu kitus.
     > > >> >
     > > >> >
     > > >> >
     > > >>
     > > >> --
     > > >> Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
     > > >> Visada Jūsų ir su Jumis
     > > >> Rasa Kuodytė - Kazielienė
     > > >
     > > > -----Laiško originalas-----
     > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
     > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
     > > > Siųstas: 2008-11-16 10:20:24
     > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
     > 40yahoogroups.com>
     > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] TEMŲ PAĮVAIRINIMAS
     > > >
     > > >> Sveiki mielieji,
     > > >>
     > > >> Gerb. Romualdai, ramybės Jums ir TOLERANCIJOS:) Tokia neapykanta,
     > > >> susipriešinimas labai jau neadekvatūs. Ir kaip gi kovosite su
     > > >> homoseksualiais žmonėmis? Šaudysite juos, mušite gatvėse, uždarysite
     > > >> "getuose" kaip kokius raupsuotuosius... Demokratija yra sunkiausia
     > > valdymo
     > > >> forma. Tikrai nelengva priimti skirtumus, bet manau, kad pabandyti
     > > verta,
     > > >> nes tai suteikia vidinę ramybę, harmoniją, o tas pyktis ir
     > kova-tiesiog
     > > >> veikia destruktyviai, nieko nekuria, o tik griauna ar tikisi
     > sugriauti.
     > > >> Dėkoju už dėmesį. Žinoma, esu šališka, mano nuomonė vėlgi kartojasi,
     > > >> tačiau
     > > >> intelektualaus žmogaus savybės pagal prof. Morkūnienę yra kritiškas
     > > >> mąstymas
     > > >> (ne emocijos) ir negalėjimas tylėti:) Dėkoju.
     > > >>
     > > >> 2008 m. lapkričio 15 d. 11:48, Romualdas Repšys <rom.rep@...<rom.rep%40zebra.lt>
     > <rom.rep%40zebra.lt>>
     > > rašė:
     > > >>
     > > >> > DĖL HOMOSEKSUALŲ BEI JŲ RĖMĖJŲ VYKDOMOS AGRESYVIOS POLITIKOS
     > > >> >
     > > >> > Destruktyvios žmonijos jėgos, iškėlusios vaivorykštės spalvų
     > vėliavą,
     > > >> > agresyviai puola. Šis žmonijos maras per politines diskusijas apie
     > > >> > nediskriminavimo principus Europos Sąjungoje(ES), seminarus,
     > > kultūrinius
     > > >> > renginius, žiniasklaidos priemones, eitynes, kitas reklamines
     > > priemones
     > > >> > skverbiasi į Lietuvos visuomenės sąmonę, ruošia kelią "santuokoms",
     > > >> > suteikiančioms galimybę tokioms "šeimoms" įsivaikinti normalių
     > žmonių
     > > >> > vaikus, siekti politinės valdžios, kad per ją galėtų efektyviau
     > plėsti
     > > >> > savo
     > > >> > destruktyvią veiklą - griauti tautos dorovinius pamatus ir pradėti
     > > >> > genocidą.
     > > >> > Tokia taktika užmigdė daugelį žmonių, kuriems yra šventi mūsų himno
     > > >> > žodžiai:
     > > >> > „... tegul Tavo vaikai eina vien takais dorybės... ".
     > > >> > Šios destruktyvios jėgos, panaudodamos mūsų teisėsaugos
     > institucijas,
     > > >> > įsigudrino daryti spaudimą tvirtiems Valstybės pamatinių vertybių
     > > >> > sergėtojams.
     > > >> > Laikas atsipeikėti ir duoti ryžtingą atkirtį šiam recidyvui kuris
     > jau
     > > >> > įleido gilias šaknis kai kuriose pasaulio šalyse. Tačiau pasaulis
     > > >> > praregi -
     > > >> > Floridoje, Arizonoje ir Kalifornijoje referendumuose įtvirtinus
     > > santuoką
     > > >> > išimtinai kaip vyro ir moters sąjungą - tuo buvo uždraustos tos
     > pačios
     > > >> > lyties asmenų "santuokos" - prasidėjo grąsinimai krikščionims.
     > Siūloma
     > > >> > deginti jų maldos namus. Trauktis nebėra kur – už nugaros mūsų
     > vaikai
     > > ir
     > > >> > anūkai.
     > > >> > Priešas įsitvirtino ES instititucijose ir jų rankomis smaugia
     > Lietuvą.
     > > >> > Būkime budrūs ir solidarūs. Tėvynės Lietuvos priešai sėdi ir mūsų
     > > >> > valstybės
     > > >> > įvairiose struktūrose ir tyliai, bet nuosekliai ardo Valstybės
     > > pamatus.
     > > >> > Kieno tik draugas EGOIZMAS, tas yra visuomenės parazitas ir Lietuvos
     > > >> > priešas. Jų pilna tiek „kairėje", tiek „dešinėje" tiek „centre".
     > > Tačiau
     > > >> > yra
     > > >> > daug ir tų, kuriems TĖVYNĖ ne vien tuščias žodis. Lietuva pakils
     > kaip
     > > >> > „feniksas iš pelenų". Tu tik tikėk ir veik vedamas savo sąžinės
     > kurią
     > > >> > gali
     > > >> > bet kada atnaujinti Dieviška išmintini.
     > > >> > Diskriminacijos dėl seksualinės orentacijos Lietuvoje nėra.
     > > >> > Piliečių sąšauka „Už dorą ir tautą" toleruoja ir gins tuos
     > > >> > homoseksualius
     > > >> > žmones kurie tyliai gyvena savo intymų gyvenimą nuo bet kokių
     > > >> > chuliganiškų
     > > >> > išpuolių.
     > > >> > Esame geranoriški ir pasiruošę padėti tiems homoseksualiems žmonėms
     > > >> > kurie
     > > >> > dėl savo homoseksualumo sielojasi ir norėtų tapti normalios
     > > seksualinės
     > > >> > orientacijos žmonėmis. Yra galimybė efektyviai padėti tokiems
     > žmonėms.
     > > >> > Duosime ryžtingą atkirtį tiems recidyvistams, kurie manipuliuodami
     > > savo
     > > >> > ar
     > > >> > kitų homoseksualumu, siekia savanaudiškų tikslų bei politinės
     > > valdžios,
     > > >> > kurią tuoj panaudos oponentų slopinimui, persekiojimui ir terorui.
     > > >> > Būtų neatsakinga, visa tai žinant, pasiduoti šiam gaivalui.
     > > >> > Piliečių sąšaukoje „Už dorą ir tautą" formuojasi seksualinių
     > iškrypimų
     > > >> > plitimo visuomenėje užkardinimo sektorius. Kviečiu visus,
     > jaučiančius
     > > >> > pašaukimą pažaboti šį reiškinį, į šį sektorių. Laukiami ir
     > > homoseksualūs
     > > >> > asmenys kurie nesutinka su recidyvistų vykdoma veikla ir nori drauge
     > > >> > priešintis visuomenėje destrukciją keliantiems asmenims.
     > > >> >
     > > >> > SĄŠAUKOS administratorius
     > > >> >
     > > >> > Aš tikiu, kad galima gyventi taip, kaip giedame Lietuvos himne. Šito
     > > >> > sieksiu pats ir tam skatinsiu kitus.
     > > >> >
     > > >> >
     > > >> >
     > > >>
     > > >> --
     > > >> Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
     > > >> Visada Jūsų ir su Jumis
     > > >> Rasa Kuodytė - Kazielienė
     > > >>
     > > >> [Non-text portions of this message have been removed]
     > > >>
     > > >>
     > > >>
     > > >> Messages in this topic (2) Reply (via web post) | Start a new topic
     > > >> Messages | Files | Photos | Polls Lai
     > > >
     > > > __________ NOD32 3616 (20081117) Information __________
     > > >
     > > > This message was checked by NOD32 antivirus system.
     > > > http://www.eset.com
     > > >
     > > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > > >
     > > >
     > >
     > >
     > >
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
     >
     >     --
     Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
     Visada Jūsų ir su Jumis
     Rasa Kuodytė - Kazielienė


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Tomasz Czepaitis
     Na, Irena, narkotikų gabenimas į kalėjimus visad buvo pelningiausias biznis, ir tam vadovavo rajonų komjaunimo sekretoriai ir pan. Vis tiek gi reikia jiems
     Message 4 of 5 , Nov 19, 2008
     • 0 Attachment
      Na, Irena,

      narkotikų gabenimas į kalėjimus visad buvo pelningiausias biznis, ir tam
      vadovavo rajonų komjaunimo sekretoriai
      ir pan. Vis tiek gi reikia jiems tų narkotikų... BAndomą kažkaip "realiai"
      išspręsti.

      *gydytojas Dr. Prevencijus Narkoša*
      On 11/18/08, Irena Buinickaitė <irena.buinicka@...> wrote:
      >
      > Temų paįvairinimas manau geras sumanymas , todėl siūlau pagvildenti ir
      > tokią temą-nelegalių narkotikų lleidimosi legalių patalpų įrengimą
      > Lietuvos įkalinimo įstaigose.Tokią narkotikų prevencios priemonė radau
      > narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos vyriausybės 2008m.
      > metinėje ataskaitoje.Aš tai nesupratau...Gal proto bokštai man
      > paaiškins .... Irena
      >
      > 2008 m. lapkričio 17 d. 16:09, Bronius Tamulynas
      > <bronius.tamulynas@... <bronius.tamulynas%40ktu.lt>> rašė:
      > > Šaunuolis, geras palyginimas.
      > > Iš tiesų taip ir yra. Tokie "pakakojimo" metodai buvo dažnas
      > > reiškinys sovietiniais laikais ir net ne homoseksualumo kontekste.
      > > Tai galima sakyti universali priverstinės tolerancijos schema.
      > > Dar daugiau, visokie tokie savęs plakimai ir nusisusinimai
      > > yra ne kas kita kaip dergimas ant savęs paties ir tai
      > > jautresnius veda į nihilizmą, savęs nuvertinimą ... ir tą
      > > pragaištingą tautai nuolankumą.
      > > Viskam yra saikas. Kiekviename reiškinyje yra
      > > (ir, ko gero, kitaip ir negalėtų būti) ir gerų ir peiktinų dalykų.
      > > Taigi tą aiškiai byloja istorija, filosofija ir blaivus mąstymas.
      > > Ir nereikia čia išradinėti dviračio.
      > > Jei žmogui suteiktas gebėjimas lyginti ir pasirinkti
      > > vertybes kaip tokias, jas išgryninti savo patirtimi
      > > ir protu, tai ir naudokimės šia dievo dovana.
      > > Jeigu randame vieną kitą užuominą istorijoje, tai dar nereiškia, kad ją
      > > reikia pristatinėti kaip vertybę, Štai jeigu pasižiūrėtume į liaudies
      > dainas
      > > ar tautosaką, tai vaizdas būtų kitoks (bet jau statistiškai).
      > > Man kažkaip neįstrigo koks nors girtuoklių, mušeikų mergišių
      > > ar kokių kitų ydingų įpročių liaupsinimas ar skatinimas.
      > > Greičiau atvirkščiai.
      > >
      > > Bronius
      > >
      > > ----- Original Message -----
      > > From: Romualdas Repšys
      > > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > > Sent: Sunday, November 16, 2008 12:08 PM
      > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] TEMŲ PAĮVAIRINIMAS
      > >
      > > Sveiki brangieji,
      > > Gerb. Rasa, ramybės Jums ir IŠMINTIES:)
      > > Jokios neapykantos niekam nelaikau. Taip, teisėtas pasipiktinimas yra.
      > > Įdomu, kaip reaguotumėte Jūs jeigu kaimynas pakakotų prie jūsų buto durų,
      > o
      > > po to paskambintų ir prašytų popieriaus užpakaliui nusivalyti. O jeigu
      > > sugėdintumėte jį - jus apšauktų netolerantiška ir varžančią jo teisę
      > atlikti
      > > gamtinį reikalą ten kur jis nori
      > >
      > > "Ir kaip gi kovosite su homoseksualiais žmonėmis? Šaudysite juos, mušite
      > > gatvėse, uždarysite "getuose" kaip kokius raupsuotuosius... ".
      > > Geras klausimas Rasele. Jūs,tur būt, turite galvoje tą grupę homosesualių
      > > žmonių bei jų rėmėjų grupę kuriuos aš įvardinau "recidyvistais".
      > > "Recidyvystas" mano suptatimu yra toks žmogus, kaip kaimynas iš aukčiau
      > > paminėtos situacijos, kuris gamtinį reikalą sistemingai atlieka prie
      > kaimyno
      > > durų, paskambinęs rekalauja popieriaus ir nereguoja į jokias pastabas, o
      > > sugėdintas - apkaltina netolerantiškumu ir žmogaus teisių varžymu
      > > Atsakysiu pasiremgamas ta išmintimi kurią randu Biblijoje. Pirma: "9 Kas
      > > buvo, vėl bus;kas įvyko, vėl įvyks.
      > > Po saule nėra nieko nauja!10 Kartais yra dalykas, apie kurį
      > sakoma:„Žiūrėk,
      > > tai šis tas nauja!"Betgi tas dalykas jau buvo
      > > šimtmečiais prieš mus.11 Kaip dabar neatsimenama buvusių dalykų,
      > > taip pat ateities dienomis būsiančių dalykų[i4]neatsimins vėliau
      > > gyvensiantys žmonės".(Mokytojo 1,9-11)
      > > Tokia situacija jau yra buvusi Sodomoje ir Gomoroje. Prisiminkime: "Anie
      > du
      > > angelai atėjo į Sodomą vakare. Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Juos
      > pamatęs,
      > > Lotas pakilo jų pasveikinti ir, nusilenkdamas iki žemės, 2 tarė: „Mano
      > > viešpačiai,[i1] prašyčiau užsukti į savo tarno namus pernakvoti ir
      > > nusiplauti kojas. Anksti galėsite atsikelti ir keliauti toliau savo
      > keliu".
      > > Bet jie atsakė: „Ne. Praleisime naktį aikštėje".3 O jis taip labai juos
      > > kvietė, kad jie pasuko pas jį ir įėjo į jo namus. Jis tada paruošė jiems
      > > vaišes, iškepė neraugintos duonos, ir jie papietavo. 4 Bet jiems dar
      > > neatsigulus, miesto vyrai – Sodomos vyrai, jauni ir seni, – visi žmonės
      > iki
      > > paskutinio, – apsupo namus 5 ir šaukė Lotui: „Kur tie vyrai, atėjusieji
      > pas
      > > tave šį vakarą? Atvesk juos mums, kad galėtume juos pažinti". 6 Lotas
      > išėjo
      > > pas juos už durų ir, uždaręs už savęs duris, 7 kalbėjo: „Maldauju, mano
      > > broliai, nesielkite nedorai! 8 Štai aš turiu dvi dukteris, kurios dar
      > nėra
      > > pažinusios vyro. Leiskite man jas jums atvesti, darykite su jomis, kaip
      > jums
      > > patinka, tik nedarykite nieko aniems vyrams, nes jie įėjo po mano stogo
      > > pavėsiu". 9 Bet jie sakė: „Pasitrauk į šalį! Šis žmogelis, – jie šaipėsi,
      > –
      > > atkeliavo čionai kaip ateivis, o jau elgiasi kaip teisėjas! Dabar su
      > tavimi
      > > pasielgsime pikčiau negu su jais!" Tuomet jie apniko su įniršiu Lotą ir
      > > prisigrūdo prie durų jų išlaužti. 10 Bet anie vyrai iškišo rankas,
      > įtraukė
      > > Lotą pas save į vidų ir uždarė duris. 11 O žmones, esančius prie namų
      > durų,
      > > – jaunus ir senus, – jie nuplieskė tokia akinančia šviesa,[i2] kad veltui
      > > jie stengėsi surasti duris.12 Tuomet anie vyrai klausė Lotą: „Ką daugiau
      > iš
      > > savųjų turi čia? Žentus, sūnus, dukteris ir bet ką iš savųjų – išvesk
      > juos
      > > iš šios vietos, 13 nes mes šią vietą tuojau sunaikinsime! Šauksmas prieš
      > > Sodomos žmones, pasiekęs VIEŠPATĮ, pasidarė toks garsus, kad VIEŠPATS
      > > atsiuntė mus jos sunaikinti". 14 Lotas tada išėjo ir kalbėjosi su savo
      > > žentais,[i3] ketinančiais vesti jo dukteris: „Kelkitės, išeikite iš šios
      > > vietos, nes VIEŠPATS tuojau sunaikins miestą". Bet žentams atrodė, kad
      > jis
      > > juokauja. 5 Rytui auštant, angelai ragino Lotą, sakydami: „Skubėk, paimk
      > > savo žmoną ir abi čia esančias savo dukteris, kad nepražūtumėte už miesto
      > > kaltę". 16 Bet jis vis delsė. Anie vyrai tad paėmė jį, jo žmoną ir abi jo
      > > dukteris už rankų, – VIEŠPATS buvo jam gailestingas, – išvedė jį saugiai
      > už
      > > miesto. 17 Kai jie buvo išvedę juos už miesto, vienas jų tarė: „Bėgdami
      > > gelbėkite savo gyvybę, atgal nesižvalgykite ir Lygumoje niekur
      > nesustokite.
      > > Gelbėkitės kalnuose, kad nepražūtumėte!" 18 O Lotas jam atsakė: „O ne,
      > mano
      > > viešpatie! 19 Tikėk manimi, tavo tarnas rado malonės tavo akyse, ir tu
      > > parodei man didelį gerumą, išgelbėdamas mano gyvybę! Tačiau gelbėtis
      > > bėgdamas į kalnus aš nepajėgiu iš baimės, kad nelaimė mane užklups ir aš
      > > numirsiu. 20 Prašyčiau žiūrėti, va anas miestas yra gana arti nubėgti ir
      > jis
      > > tokia maža vieta.[i4] Leisk man ten nubėgti, – jis tokia maža vieta, ar
      > ne?
      > > – ten išliksiu gyvas!" 21 Jis atsakė: „Labai gerai! Suteiksiu tau malonę
      > ir
      > > šiuo atveju, – miesto, apie kurį kalbi, nesunaikinsiu. 22 Skubėk,
      > gelbėkis
      > > ten, nes aš negaliu nieko daryti, kol tu ten nenueisi". Todėl anas
      > miestas
      > > buvo pavadintas Zoaru. 23 Saulė buvo pakilusi virš akiračio, kai Lotas
      > atėjo
      > > į Zoarą. 24 Tuomet VIEŠPATS lijo ant Sodomos ir Gomoros siera ir ugnimi
      > {nuo
      > > VIEŠPATIES iš dangaus}. 25 Jis sunaikino[i5] tuos miestus ir visą Lygumą
      > > drauge su visais miestų gyventojais ir žemės augmenija. 26 Ir jo žmona,
      > > eidama iš paskos, dairėsi atgal ir pavirto druskos stulpu".(Pradžios
      > knyga
      > > 19,1-26)
      > >
      > > Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
      > > Visada Jūsų ir su Jumis
      > > Romualdas
      > >
      > > -----Laiško originalas-----
      > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > > Siųstas: 2008-11-16 10:20:24
      > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] TEMŲ PAĮVAIRINIMAS
      > >
      > >> Sveiki mielieji,
      > >>
      > >> Gerb. Romualdai, ramybės Jums ir TOLERANCIJOS:) Tokia neapykanta,
      > >> susipriešinimas labai jau neadekvatūs. Ir kaip gi kovosite su
      > >> homoseksualiais žmonėmis? Šaudysite juos, mušite gatvėse, uždarysite
      > >> "getuose" kaip kokius raupsuotuosius... Demokratija yra sunkiausia
      > valdymo
      > >> forma. Tikrai nelengva priimti skirtumus, bet manau, kad pabandyti
      > verta,
      > >> nes tai suteikia vidinę ramybę, harmoniją, o tas pyktis ir kova-tiesiog
      > >> veikia destruktyviai, nieko nekuria, o tik griauna ar tikisi sugriauti.
      > >> Dėkoju už dėmesį. Žinoma, esu šališka, mano nuomonė vėlgi kartojasi,
      > >> tačiau
      > >> intelektualaus žmogaus savybės pagal prof. Morkūnienę yra kritiškas
      > >> mąstymas
      > >> (ne emocijos) ir negalėjimas tylėti:) Dėkoju.
      > >>
      > >> 2008 m. lapkričio 15 d. 11:48, Romualdas Repšys <rom.rep@...<rom.rep%40zebra.lt>>
      > rašė:
      > >>
      > >> > DĖL HOMOSEKSUALŲ BEI JŲ RĖMĖJŲ VYKDOMOS AGRESYVIOS POLITIKOS
      > >> >
      > >> > Destruktyvios žmonijos jėgos, iškėlusios vaivorykštės spalvų vėliavą,
      > >> > agresyviai puola. Šis žmonijos maras per politines diskusijas apie
      > >> > nediskriminavimo principus Europos Sąjungoje(ES), seminarus,
      > kultūrinius
      > >> > renginius, žiniasklaidos priemones, eitynes, kitas reklamines
      > priemones
      > >> > skverbiasi į Lietuvos visuomenės sąmonę, ruošia kelią "santuokoms",
      > >> > suteikiančioms galimybę tokioms "šeimoms" įsivaikinti normalių žmonių
      > >> > vaikus, siekti politinės valdžios, kad per ją galėtų efektyviau plėsti
      > >> > savo
      > >> > destruktyvią veiklą - griauti tautos dorovinius pamatus ir pradėti
      > >> > genocidą.
      > >> > Tokia taktika užmigdė daugelį žmonių, kuriems yra šventi mūsų himno
      > >> > žodžiai:
      > >> > „... tegul Tavo vaikai eina vien takais dorybės... ".
      > >> > Šios destruktyvios jėgos, panaudodamos mūsų teisėsaugos institucijas,
      > >> > įsigudrino daryti spaudimą tvirtiems Valstybės pamatinių vertybių
      > >> > sergėtojams.
      > >> > Laikas atsipeikėti ir duoti ryžtingą atkirtį šiam recidyvui kuris jau
      > >> > įleido gilias šaknis kai kuriose pasaulio šalyse. Tačiau pasaulis
      > >> > praregi -
      > >> > Floridoje, Arizonoje ir Kalifornijoje referendumuose įtvirtinus
      > santuoką
      > >> > išimtinai kaip vyro ir moters sąjungą - tuo buvo uždraustos tos pačios
      > >> > lyties asmenų "santuokos" - prasidėjo grąsinimai krikščionims. Siūloma
      > >> > deginti jų maldos namus. Trauktis nebėra kur – už nugaros mūsų vaikai
      > ir
      > >> > anūkai.
      > >> > Priešas įsitvirtino ES instititucijose ir jų rankomis smaugia Lietuvą.
      > >> > Būkime budrūs ir solidarūs. Tėvynės Lietuvos priešai sėdi ir mūsų
      > >> > valstybės
      > >> > įvairiose struktūrose ir tyliai, bet nuosekliai ardo Valstybės
      > pamatus.
      > >> > Kieno tik draugas EGOIZMAS, tas yra visuomenės parazitas ir Lietuvos
      > >> > priešas. Jų pilna tiek „kairėje", tiek „dešinėje" tiek „centre".
      > Tačiau
      > >> > yra
      > >> > daug ir tų, kuriems TĖVYNĖ ne vien tuščias žodis. Lietuva pakils kaip
      > >> > „feniksas iš pelenų". Tu tik tikėk ir veik vedamas savo sąžinės kurią
      > >> > gali
      > >> > bet kada atnaujinti Dieviška išmintini.
      > >> > Diskriminacijos dėl seksualinės orentacijos Lietuvoje nėra.
      > >> > Piliečių sąšauka „Už dorą ir tautą" toleruoja ir gins tuos
      > >> > homoseksualius
      > >> > žmones kurie tyliai gyvena savo intymų gyvenimą nuo bet kokių
      > >> > chuliganiškų
      > >> > išpuolių.
      > >> > Esame geranoriški ir pasiruošę padėti tiems homoseksualiems žmonėms
      > >> > kurie
      > >> > dėl savo homoseksualumo sielojasi ir norėtų tapti normalios
      > seksualinės
      > >> > orientacijos žmonėmis. Yra galimybė efektyviai padėti tokiems žmonėms.
      > >> > Duosime ryžtingą atkirtį tiems recidyvistams, kurie manipuliuodami
      > savo
      > >> > ar
      > >> > kitų homoseksualumu, siekia savanaudiškų tikslų bei politinės
      > valdžios,
      > >> > kurią tuoj panaudos oponentų slopinimui, persekiojimui ir terorui.
      > >> > Būtų neatsakinga, visa tai žinant, pasiduoti šiam gaivalui.
      > >> > Piliečių sąšaukoje „Už dorą ir tautą" formuojasi seksualinių iškrypimų
      > >> > plitimo visuomenėje užkardinimo sektorius. Kviečiu visus, jaučiančius
      > >> > pašaukimą pažaboti šį reiškinį, į šį sektorių. Laukiami ir
      > homoseksualūs
      > >> > asmenys kurie nesutinka su recidyvistų vykdoma veikla ir nori drauge
      > >> > priešintis visuomenėje destrukciją keliantiems asmenims.
      > >> >
      > >> > SĄŠAUKOS administratorius
      > >> >
      > >> > Aš tikiu, kad galima gyventi taip, kaip giedame Lietuvos himne. Šito
      > >> > sieksiu pats ir tam skatinsiu kitus.
      > >> >
      > >> >
      > >> >
      > >>
      > >> --
      > >> Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
      > >> Visada Jūsų ir su Jumis
      > >> Rasa Kuodytė - Kazielienė
      > >
      > > -----Laiško originalas-----
      > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > > Siųstas: 2008-11-16 10:20:24
      > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] TEMŲ PAĮVAIRINIMAS
      > >
      > >> Sveiki mielieji,
      > >>
      > >> Gerb. Romualdai, ramybės Jums ir TOLERANCIJOS:) Tokia neapykanta,
      > >> susipriešinimas labai jau neadekvatūs. Ir kaip gi kovosite su
      > >> homoseksualiais žmonėmis? Šaudysite juos, mušite gatvėse, uždarysite
      > >> "getuose" kaip kokius raupsuotuosius... Demokratija yra sunkiausia
      > valdymo
      > >> forma. Tikrai nelengva priimti skirtumus, bet manau, kad pabandyti
      > verta,
      > >> nes tai suteikia vidinę ramybę, harmoniją, o tas pyktis ir kova-tiesiog
      > >> veikia destruktyviai, nieko nekuria, o tik griauna ar tikisi sugriauti.
      > >> Dėkoju už dėmesį. Žinoma, esu šališka, mano nuomonė vėlgi kartojasi,
      > >> tačiau
      > >> intelektualaus žmogaus savybės pagal prof. Morkūnienę yra kritiškas
      > >> mąstymas
      > >> (ne emocijos) ir negalėjimas tylėti:) Dėkoju.
      > >>
      > >> 2008 m. lapkričio 15 d. 11:48, Romualdas Repšys <rom.rep@...<rom.rep%40zebra.lt>>
      > rašė:
      > >>
      > >> > DĖL HOMOSEKSUALŲ BEI JŲ RĖMĖJŲ VYKDOMOS AGRESYVIOS POLITIKOS
      > >> >
      > >> > Destruktyvios žmonijos jėgos, iškėlusios vaivorykštės spalvų vėliavą,
      > >> > agresyviai puola. Šis žmonijos maras per politines diskusijas apie
      > >> > nediskriminavimo principus Europos Sąjungoje(ES), seminarus,
      > kultūrinius
      > >> > renginius, žiniasklaidos priemones, eitynes, kitas reklamines
      > priemones
      > >> > skverbiasi į Lietuvos visuomenės sąmonę, ruošia kelią "santuokoms",
      > >> > suteikiančioms galimybę tokioms "šeimoms" įsivaikinti normalių žmonių
      > >> > vaikus, siekti politinės valdžios, kad per ją galėtų efektyviau plėsti
      > >> > savo
      > >> > destruktyvią veiklą - griauti tautos dorovinius pamatus ir pradėti
      > >> > genocidą.
      > >> > Tokia taktika užmigdė daugelį žmonių, kuriems yra šventi mūsų himno
      > >> > žodžiai:
      > >> > „... tegul Tavo vaikai eina vien takais dorybės... ".
      > >> > Šios destruktyvios jėgos, panaudodamos mūsų teisėsaugos institucijas,
      > >> > įsigudrino daryti spaudimą tvirtiems Valstybės pamatinių vertybių
      > >> > sergėtojams.
      > >> > Laikas atsipeikėti ir duoti ryžtingą atkirtį šiam recidyvui kuris jau
      > >> > įleido gilias šaknis kai kuriose pasaulio šalyse. Tačiau pasaulis
      > >> > praregi -
      > >> > Floridoje, Arizonoje ir Kalifornijoje referendumuose įtvirtinus
      > santuoką
      > >> > išimtinai kaip vyro ir moters sąjungą - tuo buvo uždraustos tos pačios
      > >> > lyties asmenų "santuokos" - prasidėjo grąsinimai krikščionims. Siūloma
      > >> > deginti jų maldos namus. Trauktis nebėra kur – už nugaros mūsų vaikai
      > ir
      > >> > anūkai.
      > >> > Priešas įsitvirtino ES instititucijose ir jų rankomis smaugia Lietuvą.
      > >> > Būkime budrūs ir solidarūs. Tėvynės Lietuvos priešai sėdi ir mūsų
      > >> > valstybės
      > >> > įvairiose struktūrose ir tyliai, bet nuosekliai ardo Valstybės
      > pamatus.
      > >> > Kieno tik draugas EGOIZMAS, tas yra visuomenės parazitas ir Lietuvos
      > >> > priešas. Jų pilna tiek „kairėje", tiek „dešinėje" tiek „centre".
      > Tačiau
      > >> > yra
      > >> > daug ir tų, kuriems TĖVYNĖ ne vien tuščias žodis. Lietuva pakils kaip
      > >> > „feniksas iš pelenų". Tu tik tikėk ir veik vedamas savo sąžinės kurią
      > >> > gali
      > >> > bet kada atnaujinti Dieviška išmintini.
      > >> > Diskriminacijos dėl seksualinės orentacijos Lietuvoje nėra.
      > >> > Piliečių sąšauka „Už dorą ir tautą" toleruoja ir gins tuos
      > >> > homoseksualius
      > >> > žmones kurie tyliai gyvena savo intymų gyvenimą nuo bet kokių
      > >> > chuliganiškų
      > >> > išpuolių.
      > >> > Esame geranoriški ir pasiruošę padėti tiems homoseksualiems žmonėms
      > >> > kurie
      > >> > dėl savo homoseksualumo sielojasi ir norėtų tapti normalios
      > seksualinės
      > >> > orientacijos žmonėmis. Yra galimybė efektyviai padėti tokiems žmonėms.
      > >> > Duosime ryžtingą atkirtį tiems recidyvistams, kurie manipuliuodami
      > savo
      > >> > ar
      > >> > kitų homoseksualumu, siekia savanaudiškų tikslų bei politinės
      > valdžios,
      > >> > kurią tuoj panaudos oponentų slopinimui, persekiojimui ir terorui.
      > >> > Būtų neatsakinga, visa tai žinant, pasiduoti šiam gaivalui.
      > >> > Piliečių sąšaukoje „Už dorą ir tautą" formuojasi seksualinių iškrypimų
      > >> > plitimo visuomenėje užkardinimo sektorius. Kviečiu visus, jaučiančius
      > >> > pašaukimą pažaboti šį reiškinį, į šį sektorių. Laukiami ir
      > homoseksualūs
      > >> > asmenys kurie nesutinka su recidyvistų vykdoma veikla ir nori drauge
      > >> > priešintis visuomenėje destrukciją keliantiems asmenims.
      > >> >
      > >> > SĄŠAUKOS administratorius
      > >> >
      > >> > Aš tikiu, kad galima gyventi taip, kaip giedame Lietuvos himne. Šito
      > >> > sieksiu pats ir tam skatinsiu kitus.
      > >> >
      > >> >
      > >> >
      > >>
      > >> --
      > >> Sėkmės, meilės ir kantrybės :)
      > >> Visada Jūsų ir su Jumis
      > >> Rasa Kuodytė - Kazielienė
      > >>
      > >> [Non-text portions of this message have been removed]
      > >>
      > >>
      > >>
      > >> Messages in this topic (2) Reply (via web post) | Start a new topic
      > >> Messages | Files | Photos | Polls Lai
      > >
      > > __________ NOD32 3616 (20081117) Information __________
      > >
      > > This message was checked by NOD32 antivirus system.
      > > http://www.eset.com
      > >
      > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > >
      > >
      >
      >
      >


      [Non-text portions of this message have been removed]
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.