Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Minciu_sodas_LT] pilietišku no pamokos

Expand Messages
 • EKVJUC
  Sveiki, Kadangi kalba pasisuko apie socialdemokratiją, tiek valstybės valdymo, tiek alkoholio tema nuolat rašo trečios kartos socialdemokratas Jurgis
  Message 1 of 6 , Oct 29, 2008
   Sveiki,
   Kadangi kalba pasisuko apie socialdemokratiją, tiek valstybės valdymo, tiek alkoholio tema nuolat rašo trečios kartos socialdemokratas Jurgis Bielinis. Negaliu prikabinti jo straipsnių, nes Minčių sodo konferencijos techninės galimybės to neleidžia, todėl straipsnius rasite tiesiog laiške žemiau.Dar p.Jurgis prašo pridėti ir mafijos apibrėžimą iš Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos.

   Audronė (nepartinė :)


   Mafija

   Slapta gangsterių organizacija. Verčiasi plėšikavimu, [alkoholio] narkotikų kontrabanda, kontroliuoja lošimo namus, statybas. Stambiųjų žemvaldžių ir buržuazijos interesais kovoja su pažangiomis organizacijomis. Žudo, papirkinėja, šantažuoja. Turi savo žmonių policijoje ir teisingumo organuose. Daro įtaką politiniam gyvenimui - priverčia rinkėjus balsuoti už jai tinkamus kandidatus. Palaiko ryšius su kitu šalių nusikaltėlių organizacijomis... Dėl ryšių su policija ir kitu valstybiniu aparatu kova su mafija neveiksminga.

   L

   Vals­ty­bė, ku­ri re­mia­si pa­ja­mo­mis iš al­ko­ho­lio, pa­smerk­ta   Jur­gis Bie­li­nis

   Tre­čios kar­tos so­cial­de­mok­ra­tas

   LSDS Ta­ry­bos na­rys

   2008 m. sau­sio 2 d. per LRT bu­vo pa­ro­dy­ta A. Siau­ru­se­vi­čiaus lai­da „Spau­dos klu­bas”, ku­ria­me An­ta­nas Ma­tu­las ir Bi­ru­tė Vė­sai­tė dis­ku­ta­vo su Gin­ta­ru Ste­po­na­vi­čiu­mi, Li­nu Ku­ni­gė­liu ir Vy­tau­tu Grub­liaus­ku. Ma­nau, kad tu­riu tei­sę ko­men­tuo­ti ir kri­ti­kuo­ti kiek­vie­no iš jų lai­do­je iš­sa­ky­tas min­tis bei veik­lą Sei­me. Aiš­kiai ma­ty­ti, kad Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius ir Vy­tau­tas Grub­liaus­kas yra vie­ni iš al­ko­ho­lio li­be­ra­li­za­ci­jos au­to­rių. Jie ir dar 50 Sei­mo na­rių lai­ko­si A. M. Bra­zaus­ko po­li­ti­kos (ma­no įvar­di­ja­mos ter­mi­nu AM­Bi­va­len­tė – J. B.). Tai­gi, „Ką kal­bė­jo ir ža­dė­jo prieš rin­ki­mus – pa­mirš­ki­te...”

   Per 18 me­tų Sei­mui pa­ra­šy­ta tūks­tan­čiai ko­lek­ty­vi­nių ir as­me­ni­nių pra­šy­mų, kad bū­tų at­kreip­tas dė­me­sys ir įsta­ty­mais pa­da­ry­ta tvar­ka al­ko­ho­lio pra­mo­nė­je ir pre­ky­bo­je. De­šim­tį kar­tų dau­giau straips­nių bu­vo iš­spaus­din­ta res­pub­li­ki­nė­je, ra­jo­nų spau­do­je, in­ter­ne­te, kal­bė­ta su­si­ti­ki­muo­se su rin­kė­jais. De­ja, net­gi aki­vaiz­dūs Skuo­do įvy­kiai ne­pa­vei­kė šių sei­mū­nų są­ži­nės. Kaip at­sto­va­vo deg­tin­da­riams, taip ir at­sto­vau­ja.

   Apie Sei­mo na­rį G. Ste­po­na­vi­čių ma­no nuo­mo­nė vie­na­reikš­miš­ka – jis dar vai­kė­zas, ne­ma­to ry­šio tarp prie­žas­čių ir pa­sek­mių. Ir mū­sų ne­lai­mė, kad šis vai­kė­zas yra ne pa­pras­tas Sei­mo na­rys, o vie­nos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. Jo žo­džiai ir min­tys – prieš tau­tą. Jis – alu­da­rių ir deg­tin­da­rių „ber­nas“. Bai­su, kad to­kių „ber­nų“ – pu­sė Sei­mo. Mat 50 jo na­rių pa­si­ra­šė al­ko­ho­lio li­be­ra­li­za­vi­mo įsta­ty­mą. To­kių ste­po­na­vi­čių akys ir au­sys už­pil­tos ap­vem­tais li­tais. Jie ne­ma­to kas vyks­ta Lie­tu­vo­je ir yra mū­sų vals­ty­bės duob­ka­siai.

   Ant­ras šios kom­pa­ni­jos na­rys, alu­da­rių, deg­tin­da­rių at­sto­vas – Li­nas Ku­ni­gė­lis, pus­am­žis vy­ras iš lie­mens ir stuo­mens, tu­rin­tis „ta­ma­dos“ (gė­ri­mų or­ga­ni­za­to­riaus) sta­žą. So­vie­ti­niais lai­kais to­kius žmo­nes ko­lū­kių pir­mi­nin­kai ir įmo­nių di­rek­to­riai vi­sa­da pri­si­lai­ky­da­vo prie sa­vęs, nes jie su­ge­bė­da­vo stip­riai iš­ger­ti ir ne­pa­si­ger­ti, ro­dy­ti gė­ri­mo pa­vyz­dį ir tuo di­džiuo­tis. Jais bū­da­vo prof­są­jun­gos pir­mi­nin­kai, vi­so­kio plau­ko pa­va­duo­to­jai, su­ge­ban­tys pir­te­lė­se pri­im­ti aukš­tus sve­čius (net ir iš Mask­vos) ir juos pri­ves­ti „prie kon­di­ci­jos“. Nie­ku gy­vu ne­ga­liu su­tik­ti su jo min­ti­mis, kad iš al­ko­ho­lio gau­ti li­tai yra nau­din­gi Lie­tu­vai ir, kad jais ra­cio­na­lu rem­ti spor­tą. Dau­ge­lis to­kių ma­no pa­žįs­ta­mų „ta­ma­dų“ jau se­nai ka­puo­se...

   Tre­čias jums ge­rai pa­žįs­ta­mas iš AM­Bi­va­len­tės plė­ši­kų są­ra­šo – V. Grub­liaus­kas. Jis, kaip ir į jį pa­na­šūs, ne dur­klais, karš­tais ly­gin­tu­vais, ar vir­vė­mis smau­gia sa­vo tau­tie­čius, o al­ko­ho­liu. V. Grub­liaus­kas su 50-čia „raz­bai­nin­kų “ yra tie, ką che­mi­jos moks­las va­di­na ka­ta­li­za­to­riais, t.y. re­ak­ci­jo­se ne­da­ly­vau­jan­tys, bet ją spar­ti­nan­tys. Al­ko­ho­liz­mas – pro­gre­sy­vus žu­dy­mo bū­das. Jam va­do­vau­ja gar­bin­gi vy­rai, mo­te­rys. Jie Sei­mo, Vy­riau­sy­bės na­riai, mi­nist­rai. Mat čia ran­kos ne­su­kru­vi­na­mos, apy­kak­lės šva­rios, kak­la­raiš­čiai ma­din­gi ir dar ge­ras al­gas mo­ka. Tai – va­gių cen­tras, ta­čiau ne­pa­pras­tų – įsta­ty­mi­nių va­gių (rus. „vo­ry v za­ko­ne“). Jie jau iš­vo­gė Lie­tu­vą. Ta­čiau jiems to per ma­ža. Tai­gi su­gal­vo­jo tą žo­lę (mus), ku­ri kaip toj dai­noj: „kė­lė ra­są, ra­sa kė­lė pa­sa­gė­lę, pa­sa­gė­lė žir­gą, žir­gas rai­tą, rai­tas ke­pu­rė­lę se­nai mo­ti­nė­lei – Lie­tu­vė­lei“ , nuo že­mės pa­vir­šiaus trin­te nu­trin­ti.

   Pri­si­min­ki­me is­to­ri­ją. Kon­kis­ta­do­rai Ame­ri­kos in­dė­nus „ug­ni­niu“ van­de­niu nai­ki­no. O ca­ro ir bol­še­vi­ki­niai ru­sai Si­bi­ro tau­te­les deg­ti­nė­le taip „pa­vai­ši­no“, kad šios ne tik pa­lū­žo, bet ir bu­vo iš­žu­dy­tos. Al­ko­ho­liu per­mir­ku­si žlu­go ir Žeč­pos­po­li­ta.

   Mū­sų sei­mū­nai šiuos juo­dus is­to­ri­jos pus­la­pius ge­rai įsi­są­mo­ni­no ir jais va­do­vau­ja­si.

   Kaip po gais­rų, ka­rų li­kę gy­vi, svei­kas gal­vas iš­sau­go­ję žmo­nės, vėl at­sta­tė sa­vo na­mus, mies­tus, vals­ty­bes, taip ir Lie­tu­va jau tris kar­tus bu­vo at­sta­ty­ta. Jū­sų gi, 50-ies AM­Bi­va­len­tės plė­ši­kų ir va­gių, nuo vai­kys­tės prie al­ko­ho­lio pri­pra­tin­ti žmo­nės nei sa­vo na­mų, nei mies­tų ne­sta­tys, nei Lie­tu­vos ne­at­sta­tys. Jūs to sie­kė­te ir daug ką jau pa­sie­kė­te.

   No­rė­čiau pri­me­nu, jums po­nai, kad ca­ri­nė­je Ru­si­jo­je 1858 me­tais vals­tie­čiai, nie­kie­no ne­ra­gin­ti, ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė žy­dų kar­če­mo­se ger­ti deg­ti­nę. Jie dau­žė kar­če­mas, mu­šė žy­dus ir šau­kė: „Jie mus žu­do, jie mus nuo­di­ja, kad pa­si­sa­vin­tų mū­sų tur­tą”. Nuo tų lai­kų ru­sai tu­ri prie­žo­dį: „Mušk žy­dus – gel­bėk Ru­si­ją”. Ne ki­to­kiu tiks­lu ir jūs, po­nai, to sie­kia­te. Šiuo at­ve­ju ru­sų prie­žo­dį ga­li­me iš­vers­ti taip: „Mušk AM­Bi­va­len­tus, 50 „raz­bai­nin­kų“ – Sei­mo na­rių, mušk žu­di­kus”.

   Ačiū Tau, Bi­ru­te Vė­sai­te, An­ta­nai Ma­tu­lai, kad la­bai aiš­kiai, pla­čiai vi­są pa­dė­tį mums „Spau­dos klu­be“ iš­aiš­ki­no­te. Ačiū ir G. Ste­po­na­vi­čiui, V. Grub­liaus­kui, L. Ku­ni­gė­liui, ku­rie su 48 sei­mū­nais – kaip en­ce­fa­li­tu už­krės­tos er­kės ant Lie­tu­vos kū­no. Jie dir­bo ir te­be­dir­ba „po­ka­zu­chai“. Kiek dėl to, di­džio­jo spor­to, ši­taip jį „re­miant“ pa­aug­lių, jau­ni­mo bus pri­pra­tin­ti prie al­ko­ho­lio? Kiek rei­kės nu­žu­dy­ti ta­len­tų, ir tų pa­čių bū­si­mų krep­ši­nin­kų, ra­šy­to­jų, dai­li­nin­kų, gy­dy­to­jų, in­ži­nie­rių?... Ach, jūs, al­ko­ho­lio ir spor­to „de­rin­to­jai“, ar jau pa­mir­šo­te Či­vi­lio, Ta­mu­lio li­ki­mą? Iš­sun­kė juos kaip cit­ri­nas ir ...

   Vals­ty­bė iš biu­dže­to tu­rė­tų rem­ti spor­tą, o ne kaž­ko­kie alu­da­riai ar deg­tin­da­riai. Tai­gi, at­sky­rė­te Baž­ny­čią nuo vals­ty­bės, o vie­toj jos pri­jun­gė­te jo di­de­ny­bę al­ko­ho­lį. Džiau­gia­tės, kad pa­vy­ko už­pil­dy­ti tuš­čią vie­tą. Ne­jau­gi ne­pa­ste­bi­te, kiek daug nuo al­ko­ho­lio svei­ka­tą pra­ra­du­sių žmo­nių vals­ty­bės yra iš­lai­ko­mi ir gy­ve­na mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais? Vien tik aš tuo­jau pat jums de­šim­tis to­kių ga­liu pa­teik­ti.

   Jau ra­šiau, kad 1920 me­tų Stei­gia­mo­jo Sei­mo eko­no­mis­tai skai­čia­vo, kad vie­nas li­tas, iš­leis­tas al­ko­ho­liui, duo­da ke­tu­ris li­tus nuos­to­lio. Da­bar­ti­niai Va­ka­rų eko­no­mis­tai dar dau­giau pri­skai­čiuo­ja. Jūs, sa­ky­sit, tu­ri­me sa­vo eko­no­mis­tą Kęs­tu­tį Gla­vec­ką. Bet gi jis – so­vie­ti­nis eko­no­mis­tas. To­kie eko­no­mis­tai žmo­nių svei­ka­tos, mo­ra­lės į eko­no­mi­nius sa­vo skai­čia­vi­mus ne­įtrau­kia. Dėl to ir su­griu­vo tur­tin­giau­sia pa­sau­ly­je vals­ty­bė.

   La­bai gai­la, kad vel­tui pra­leis­ta 18 me­tų, per ku­riuos už­au­go nau­ja kar­ta, o vals­ty­bei įsta­ty­mus ku­ria deg­tin­da­rių ir alu­da­rių mag­na­tų pa­stum­dė­liai. To­kie, kaip šis 50-tu­kas. Šie mag­na­tai ir jų pa­stum­dė­liai – AM­Bi­va­len­ti­nin­kai – tu­ri ne tik sa­vo iš­ti­ki­mų rin­kė­jų ar­mi­ją. Jie per 18 me­tų pri­siau­gi­no krep­ši­nio sir­ga­lių, ku­rių kvai­lu­mą iš­nau­do­ja tam, kad prie­šin­tų­si to­kiems, ku­rie rū­pi­na­si jų ge­ro­ve ir švie­sia at­ei­ti­mi.

   Rau­dond­va­rio 7-me­tė­je mo­kyk­lo­je mo­kiau­si su Bo­na­ven­tū­ru P. Tai bu­vo ta­len­tin­gas ga­bus ber­niu­kas, vis­kas jam ge­rai se­kė­si: įvai­ria­pu­siš­kas spor­ti­nin­kas, dai­li­nin­kas, mu­zi­kan­tas, ra­šė ei­les. Pa­me­nu, prieš var­žy­bas trin­da­vo­si sa­vo kū­ną spi­ri­tu. Mo­kyk­lą bai­gė pen­ke­tais. Įsto­jo į Kau­no po­li­tech­ni­ku­mą, bet pra­dė­jo ger­ti ir iš­kri­to. Po ka­riuo­me­nės Kė­dai­niuo­se ka­ri­nia­me da­li­ny­je tar­na­vo virš­tar­ny­bi­niu. Čia vi­siš­kai pra­si­gė­rė. Žmo­na pa­li­ko. Tė­vai bu­vo mi­rę, ne­bu­vo kam lai­do­ti. Vals­ty­bė pa­lai­do­jo. Aš jo ta­da ver­kiau. Gai­lė­jau jo ir jo ga­bu­mų.

   Dar kar­tą per­žiū­riu jū­sų 50 „raz­bai­nin­kų“ są­ra­šą. Vi­si esa­te pa­bu­vo­ję bent ke­lio­se par­ti­jo­se. Tai­gi par­ti­jas kei­tė­te pa­gal kon­junk­tū­rą, kaip pirš­ti­nes, pra­smir­du­sias ko­ji­nes, apa­ti­nes kel­nai­tes... Ko iš jū­sų no­rė­ti, kad ne­bū­tu­mė­te žyd­ber­niais, t. y. alu­da­rių, deg­tin­da­rių ber­nais, pus­ber­niais. Jais jums nau­din­ga bū­ti. Nu­pirks ki­tiems rin­ki­mams re­kla­mą...

   Ta­me są­ra­še ran­du ir sa­vo drau­go a. a. V. M. duk­ros V. V. pa­var­dę. V. bu­vo ma­no drau­gas. Bet tu­riu pa­sa­ky­ti tei­sy­bę: jis stip­riai iš­ger­da­vo, triukš­mau­da­vo na­muo­se. Ne­daug trū­ko, kad bū­tų iš­šau­dęs sa­vo šei­mą. Tie­siog ne­su­pran­tu, ko­dėl to­kia trum­pa at­min­tis šios Sei­mo na­rės, jog ji daug ken­tė­jo, ma­ty­da­ma tas bai­sias sce­nas. Ar jau vis­ką pa­mir­šo ir ne­at­jau­čia tų šim­tų tūks­tan­čių, da­bar ken­čian­čių? Ne­jau­gi ir ki­ti iš šio 50-uko ne­ma­tė, ne­gir­dė­jo tų bai­sių nu­ti­ki­mų, kad ir Skuo­do įvy­kių?..

   To­kie įvy­kiai, toks gy­ve­ni­mas ir ma­nęs vai­kys­tė­je bei jau­nys­tė­je ne­ap­len­kė. To­dėl da­bar no­riu, kad ne to­kį gy­ve­ni­mą gy­ven­tų ma­no gen­tis „lais­vo­je Lie­tu­vo­je“.

   Ar ne ban­di­tiz­mas, kad jūs, sei­mū­nai, pra­ėju­siems me­tams bu­vo­te už­pla­na­vę 23 mi­li­jar­dų biu­dže­tą, ir 30 proc. pa­ja­mų ga­vo­te iš al­ko­ho­lio. Tai džiaugs­mas! Šie­me­ti­nį biu­dže­tą su­pla­na­vo­te 30 mi­li­jar­dų ir vėl 30 proc. gau­si­te iš al­ko­ho­lio. Tai su­da­rys 10 mi­li­jar­dų li­tų įna­šą į biu­dže­tą. Tiek pat, ma­nau, pa­ja­mų gaus ir ga­my­bi­nin­kai su pre­ky­bi­nin­kais. Va­di­na­si, mū­sų žmo­nės pra­gers 20 mi­li­jar­dų li­tų. Pa­gal anos Lie­tu­vos eko­no­mis­tų skai­čia­vi­mą, kai 1 Lt pel­no iš al­ko­ho­lio duo­da 4 Lt nuos­to­lių, į šių me­tų biu­dže­tą įplau­ku­sios 10 mi­li­jar­dų Lt pa­ja­mos duos 40 mi­li­jar­dų Lt nuos­to­lių. Nuos­to­liai 10 mi­li­jar­dų vir­šys biu­dže­to pa­ja­mas. O kur dar po­grin­di­nė al­ko­ho­lio ga­my­ba, pre­ky­ba ir nar­ko­ti­kai? Lie­tu­va įgrims į dar di­des­nį skur­dą, o jūs tik: „chi-chi-cha-cha“.

   Anos Lie­tu­vos, ka­ro ir ne­pri­klau­so­my­bės ko­vų me­tais iki siū­lo ga­lo api­plėš­ta, Lie­tu­va po 18 ne­pri­klau­so­my­bės me­tų jau tu­rė­jo auk­so, li­tų at­sar­gų. O AM­Bi­va­len­tai Lie­tu­vą su­grio­vė ir ne­su­skai­čiuo­ja­mo­mis sko­lo­mis ap­kro­vė. Tai­gi, jūs, tie 50 plė­ši­kų, esat pa­si­ruo­šę nuo lop­šio kū­di­kius pra­tin­ti prie svai­ga­lų, kad pel­no gau­tu­mėt.

   Pra­nas Vai­čai­tis, ei­lių ir dai­nos „Yra ša­lis, kur upės te­ka...“ au­to­rius, ra­šė: „Nors ir lie­tu­viš­kiau­sia deg­ti­nė, vis tiek ji at­ima pro­tą, ma­ži­na dar­bin­gu­mą, nai­ki­na tur­tą, šei­mą“. Nai­ki­na ir vals­ty­bę. Bet ar­gi jums vals­ty­bė yra ver­ty­bė? Ar ką nors reiš­kia Ku­dir­kos žo­džiai: „Iš pra­ei­ties ta­vo sū­nūs te stip­ry­bę se­mia”?

   Bet jūs, An­ta­nai Ma­tu­lai, Bi­ru­te Vė­sai­te, ne­pa­si­duo­ki­te!

   Su­ra­šau ir pa­var­dės tų pen­kiasde­šim­ties mū­sų duob­ka­sių, ku­rie pa­si­ra­šė al­ko­ho­lio li­be­ra­li­za­vi­mo pro­jek­tą: Eli­gi­jus Ma­siu­lis, Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius, Vy­tau­tas Grub­liaus­kas, Vy­tau­tas Če­pas, Jo­nas Lion­gi­nas, Gin­tau­tas Mi­ko­lai­tis, Ire­na Šiau­lie­nė, Zig­man­tas Bal­čy­tis,Vac­lo­vas Kar­baus­kis, Va­le­ri­jus Si­mu­lik, Al­vy­das Ra­ma­naus­kas, Pet­ras Aušt­re­vi­čius, Jo­nas Ra­mo­nas, An­ta­nas Bo­sas, Jo­nas Pins­kus, Vy­tas Na­vic­kas, Vi­li­ja Ver­te­lie­nė, Jo­nas Če­kuo­lis, Bro­nius Bra­daus­kas, Skir­man­tas Pa­be­dins­kas, An­ta­nas Va­lio­nis, An­drius En­dzi­nas, Jus­ti­nas Ka­ro­sas, Vla­di­mir Vol­čiuk, Hen­ri­kas Žu­kaus­kas, Gin­ta­ras Ši­lei­kis, Ge­di­mi­nas Ja­ka­vo­nis, Vla­di­mir Ore­chov, Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, Ju­lius Sa­ba­taus­kas, Kęs­tu­tis Gla­vec­kas, Al­fre­das Pe­ke­liū­nas, Ju­lius Ve­sel­ka, Vy­tau­tas Kam­ble­vi­čius, Pra­nas Vil­kas, Vy­das Ged­vi­las, Ro­mas Venc­lo­vas, Via­čes­lav Škil, Bro­nius Pau­ža, Juo­zas Pa­lio­nis, Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius, Jo­nas Jag­mi­nas, Al­ber­tas Se­rei­ka, Ze­no­nas Mi­ku­tis, Min­dau­gas Su­ba­čius, Vil­ma Mar­tin­kai­tie­nė, Aud­ro­nė Pit­rė­nie­nė, Ri­man­tas Ba­šys, Man­fre­das Žy­man­tas.

   Kas jie? Kai­my­ni­nių vals­ty­bių agen­tai? Mul­kiai? Ma­mo­nos gar­bin­to­jai? Spręs­ki­te pa­tys...

   Sveikinuosi save ir Jus visus su Maža Pergale!

   Susitelkus, Seimo narius, parsidavusius alkoholio magnatams, mušti galima, tiesiog būtina. Jie pasivadinę „liberalais, socialdemokratais...“, be jokios atsakomybės daro didžiausias niekšybes.

   Alkoholio gamybos magnatų, jų advokatų - Lietuvos Laisvos Rinkos Instituto ir didelės dalies Seimo, Vyriausybės narių noras kuo daugiau nugirdyti Lietuvą primena, jog tai yra mafijos susivienijimas. Jis iki šiol nebuvo pramuštas. Tuos seimūnus, nematančiais prasigeriančios Lietuvos, mažaraščiais nepavadinsi. Dažnas jų ne tik su aukštuoju, bet ir disertacijas apsigynusių žmogėnų. Dar jiems maža Seimo nario atlyginimo, norisi magnatų arbatpinigių. Tai kaip kitaip juos jei ne mafijozais vadinti?

   Protingą, švediško tipo alkoholio monopolį būtinai reikia įvesti Lietuvoje, toks monopolis veikė tarpukario Lietuvoje ir davė ne nuostolius, o pelną. Reikia pripažinti, kad Steigiamojo Seimo nariai jį kūrė nusižiūrėję į rusų monopolį. Sunkus buvo rusų kelias į monopolio įvedimą.

   1858 metais, M.Valančiaus veiklos garsams pasiekus rusų valstiečius, juose pasklido gandas, kad žydai specialiai nuodija rusus, kad paveržtų jų turtą. [Iš tiesų taip ir buvo, ir taip yra šiandieninėje Lietuvoje, tik tai daro ne žydai ar rusai , o savi - lietuviai] Rusų įsitikinimas buvo toks stiprus, kad jie daužę karčiamas ir mušę žydus nustojo net dykai dalinant degtinę ją gerti. Kilo stichiniai neramumai. Liaudyje plito šūkis „Mušk žydus gelbėk Rusiją“. Valstiečius palaikė inteligentija, Cerkvė.To pasekmės: žydams nebuvo leista nuomoti smuklių ir buvo pradėta gaminti ir pardavinėti „švari degtinė“ be žydų pagalbos.Tačiau antialkoholinis žmonių nusistatymas nemažėjo ir XIX šimtmečio pabaigoje ruošiantis karui su japonais, nes sunkiai sekdavosi suimti girtus vyrus į kariuomenę, caras pasirašė alkoholio monopolio įstatymą. Tas įstatymas išsilaikė berods iki 1936 m. Stalinas jautė, kad jau laikas pradėti kvailinti žmones ir jį panaikino.

   Carinės Rusijos statistika bylojo, kad įvedus alkoholio monopolio įstatymą žymiai daugiau pelnė valstybė. Tai patvirtino ir tarpukario Lietuvos statistika, tačiau jos ekonomistai skaičiavę, kad vienas litas išleistas alkoholiui duoda 4 litus nuostolio. Tai akivaizdu ir mini valstybės - ŠEIMOS pavyzdyje. Jeigu šeimoje girtaujama, ta „valstybėlė“ skursta su visomis iš to pasekmėmis, mokesčių mokėtojai ją išlaiko, gydo ir ji be laiko išnyksta.

   Pvz: Šiemet yra 30 milijardų biudžetas, į kurį planuota įnešti 30 proc. pajamų iš alkoholio. Skaičiuojant, kad 1 Lt išleistas alkoholiui duoda 4 Lt nuostolio... skaičiuokite patys.

   Ne vien alkoholizacijoje įsitvirtino mafija, bet ir valstybės valdyme.

   Kad Lietuvą valdo mafija patvirtina jos elektros tinklų perdavimas Maximai ir jai neatsakingai suteikta teisė statyti atominę elektrinę. Jokie, jokių žmonių argumentai Kirkilo mafijozinei Vyriausybei nesudaryti sutartį su mafijozine Maxima įtakos neturėjo.

   52 proc.nusivylusių Lietuvos piliečių. Tartum būtų ne piliečiai, balsavime nedalyvavo. Referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo neįvyko. Dėl to privalom dėkoti mafijai. Ji per 18 metų daug darė, kad žmonės taptų viskam abejingi, taptų runkeliais, nes tas mafijai naudinga. Darė viską priešingai, nei žmonės norėjo. . .

   Per 18 metų negrąžinta nacionalizuota žemė. Ji mafijos užgrobta.

   Jie dabar jaučiasi saugūs ir nieko nebijo, ne taip, kaip buvo anais laikais: „...Jie bijo Jakšto, Pakšto, Maironio, jie bijo Bernardo Brazdžionio...“ Jie su kaupu įvykdė KGB Prichvatizacijos Planą, kurį man 1991 m. Maskvos socialdemokratai įdavė parvežti Lietuvon. Pagal jį, jie prichvatizavosi patys ir, kad palankumą įgytų, užprichvatizavo sau tinkamus žmones. Tai jiems ištikimi balsuotojai.

   Matėm, kaip jie prieš antialkoholinių pataisų priėmimą, nuleidę iki krūtinių galvas, kaip žiurkės, šniurom, šniurom, bėgo vienas paskui kitą iš posėdžių salės. Ką jie galvojo? „Kad palikus salę nebus pakankamai seimūnų, įstatymas nebus priimtas, ir alkoholininkų mafijozų pasiuntinys įteiks pažadėtą milijoną, paplos per petį. „No ir šaunus tu kolega,vėl išdūrėte blaivininkus, bosas to niekad, niekad nepamirš.“ Koks džiaugsmas seimūnui Turėti Milijonierių Globėją. Ne amžinai gi jis sėdės Seime, o milijonierius atsiminęs paslaugą, įdarbins kokiu vyresniuoju savo bravore.

   Per tokį 18 m. laiką tarpukario Lietuvoje jau buvo sukrautos savuose ir užsienio bankuose dešimtys tonų aukso, dabar gi dešimtys tonų tuose bankuose skolos.

   Žmonės mūsų valstybėje pagimdyti, išauginti, išmokyti, dar neišnuodyti alkoholiu, išbėgiojo po užsienius. Jie Lietuvai juos išauginti kainavo milijardus litų.

   Vieni per trumpą laiką tapo milijonieriais, Lietuvą nugyveno, kad patys turtingais liktų, kiti Lietuvą kūrę, paliko vargšais...

   Kas jie? Naujienos nepasakysiu, daugiausiai Lietuvos naikinime nusipelnė anais ir šiais laikais komunistų partija.Ji ir šiuo metu, tai išsibarsto, tai vėl susirenka bendrai grobio ieškoti. Save įvairiausiais vardais vadino, vienas iš jų „LSDP“.

   Steponas Kairys, Nepriklausomos Lietuvos Socialdemokratų partijos ilgametis pirmininkas, pasitraukęs nuo artėjančios antros bolševikų okupacijos rašė; „..Sovietija smurtu ir melu paremta, yra vidinių prieštaravimų kupina...ji pamynė gražiausius žmonijos idealus... bolševizmas savo siekimams įvykdyti dažnai vartojo ir tebevartoja jėgą, smurtą, apgaulę, kitų pavergimą, kitų išnaudojimą. Bolševizmas negerbė žmogaus, jam parodė tiek žiaurumo, kad ant komunistų vadų sąžinės gula atsakomybė už milijonų žmonių nužudymo... Tad, tau jaunime, noriu palinkėti, kad, kur bebūtum pasaulyje, būk ištikimas savo kraštui, mūsų Lietuvai...“ [Iš Jo knygos: Tau Lietuva]

   Tad, ar šios ilgalaikio socialdemokrato pirmininko St. Kairio mintys nebūdingos šiam „LSDP“ valdymo laikotarpiui?

   Ar St.Kairio mintims pritariant ir turint karčią patirtį, šie laikai neprimena tarybinių metų? Skirtumas: kitais laikais kita taktika naudota naikyti savo potencialius priešus ir siekti savo tikslų. Tam tinka alkoholis. Juo, lyg iš gausybės rago laistoma, kad kuo daugiau runkelių Lietuvoje augtų, o jų jau 52 proc.priaugo. Ei, tu mažas esi, tu nieko negali...Mafijai dalinai pavyko atstatyti tarybinių laikų padėtį ir ji tuo patenkyta.

   Bolševikai pasisavino St. Kairio partijos vardą ir Jo paskutinės testamentinės valios paliktą Lietuvoje turtą, kurį Jis skyrė jį gydžiusiems giminėms.

   Tą patį jie padarė su K. Bielinio testamentu. Jo Lietuvoje paliktą turtą antrą kartą pasisavino, o testamente reikalautų Jo knygų ir raštų neišleido.   Ką daryti?

   Tas klausimas daugelį žmonių, daugelį šimtmečių kamuoja. Rusų liaudininkas Bielinskis tuo klausimu plačiai rašė.

   Ar mes gindami visuomenės interesą tokius priesaiką pamynusius seimūnus negalime paduoti į teismą? Juk akivaizdu, ne pilvus jiems kolektyviai buvo paleidę, o bėgo iš salės gindami alkoholininkų mafijos reikalus. Reikia tuoj pat šį įvykį išnaudoti.

   Seimo, Vyriausybės posėdžiai turi būti viešai radijo ir televizijos transliuojami prieš tai pranešus tvarkaraštį .

   Kokie dar mūsų ginklai? Trys laikraščiai: XXI Amžius, Lietuvos Aidas, Atgimimas...Išnaudokime juos...Mažai..Reikia juos savo prenumerata paremti.

   Pašaipa,

   Internetas, internetinė televizija. Šį kartą ji mums pasidarbavo.Ją reikia plėsti, visas galimybes iš jos paimti.

   Reikia mūsų skyrių miestuose ir kaimuose. Manau, kad ant vilniečių pečių didžiausia našta gula.

   Šalin mafija iš Lietuvos! .

   Jurgis Bielinis
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.