Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai

Expand Messages
 • Tomasz Czepaitis
  Kol esate karšligės apimti, priminsiu vieno anglų šviesuolio mintį apie JAV sausą įstatymą - pradžioje jį *palaikė* net tie, kurie buvo prieš jį,
  Message 1 of 27 , Oct 14, 2008
   Kol esate kar�lig�s apimti,
   priminsiu vieno angl� �viesuolio mint� apie JAV saus� �statym� - prad�ioje
   j� *palaik�* net tie, kurie buvo prie� j�, nes nusibodo girtuoklyst�,
   pabaigoje *prie� *j� buvo net tie, kurie j� prast�m�, nes id�ja atne��
   nenumatyt� i�krypim� ir niekam jokios naudos nedav�, tik visus nuvyl�.

   Ta�iau �mon�s mieli tuo kad stropiai kartoja savo ir kit� klaidas, an��
   dabar tai *tikrai *kitaip i�eis.
   �i�r�ti � visa tai, klausant rudeninio v�jo �vilpavimo - vienas i�
   nedaugelio malonum�, prieinam� Vilniaus kaime gyvenan�iam tutej�ui.

   Tomasz


   On 10/14/08, Audron� Anu�auskien� <ekvjuc@...> wrote:
   >
   > Sveiki,
   > �iuo metu jau vyksta tiesiogin� transliacija i� Seimo. Tarp kit� �statym�
   > numatoma balsuoti d�l Alkoholio kontrol�s �statymo 2, 12, 16, 17, 18, 22,
   > 29, 34 straipsni� pakeitimo ir papildymo, �statymo papildymo III skyriaus
   > ketvirtuoju skirsniu ir 34(1) straipsniu �STATYMO PROJEKTO (Nr. XP-2473(4))
   > [pri�mimas]
   >
   > Kvie�iu pasi�i�r�ti
   > http://www.kaimotv.lt/Naujienos/Tiesioginiutranslecijuprograma/ spausti
   > nuorod�- paveiksliuk� arba http://www.lrs.lt/
   >
   > Audron� Anu�auskien�
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
   > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
   > pabr��tinai j� neaatsisakome.
   > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
   > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   >
   > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
   > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Audronė Anušauskienė
   Sveiki, Bent jau aš, Tomai, nesu pasisakius už sausą įstatymą. Nes nemanau, kad tai pasiteisintų. Esu tik rašius, kad jei turėčiau stebuklingą
   Message 2 of 27 , Oct 14, 2008
    Sveiki,
    Bent jau aš, Tomai, nesu pasisakius už sausą įstatymą. Nes nemanau, kad tai
    pasiteisintų. Esu tik rašius, kad jei turėčiau stebuklingą lazdelę (kaip
    vaikystėje pasvajodavom:) padaryčiau, kad alkoholio šioj žemėj neliktų. Tavo
    laimė, kad tai neįmanoma :)).
    Estijoje tokios pataisos, kurias tik dabar priėmė mūsų Seimas (prekybos
    alkoholiu laiko ribojimas ir t.t.) , priimtos jau gerokai anksčiau ir, kaip
    šiandien teigė A.Matulas, labai pasiteisino. ES naktinės prekybos alkoholiu
    bei iš kioskų - taip pat nėra.
    Šiaip ar taip aš džiaugiuosi, kad naktimis alkoholiu neprekiaus parduotuvės,
    degalinės, kad miestų ir miestelių aikštės ir skverai savaitgaliais nebus
    užteršti butelių šukėmis ir šiukšlėmis. O nukentėjusių muštynėse ir
    avarijose bus gerokai mažiau.

    be jokios karštligės
    Audronė

    ----- Original Message -----
    From: "Tomasz Czepaitis" <uzupis.fafministry@...>
    To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
    Sent: Tuesday, October 14, 2008 12:52 PM
    Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai


    Kol esate karšligės apimti,
    priminsiu vieno anglų šviesuolio mintį apie JAV sausą įstatymą - pradžioje
    jį *palaikė* net tie, kurie buvo prieš jį, nes nusibodo girtuoklystė,
    pabaigoje *prieš *jį buvo net tie, kurie jį prastūmė, nes idėja atnešė
    nenumatytų iškrypimų ir niekam jokios naudos nedavė, tik visus nuvylė.

    Tačiau žmonės mieli tuo kad stropiai kartoja savo ir kitų klaidas, anūž
    dabar tai *tikrai *kitaip išeis.
    Žiūrėti į visa tai, klausant rudeninio vėjo švilpavimo - vienas iš
    nedaugelio malonumų, prieinamų Vilniaus kaime gyvenančiam tutejšui.

    Tomasz


    On 10/14/08, Audronė Anušauskienė <ekvjuc@...> wrote:
    >
    > Sveiki,
    > Šiuo metu jau vyksta tiesioginė transliacija iš Seimo. Tarp kitų įstatymų
    > numatoma balsuoti dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 12, 16, 17, 18, 22,
    > 29, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo III skyriaus
    > ketvirtuoju skirsniu ir 34(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTO (Nr.
    > XP-2473(4))
    > [priėmimas]
    >
    > Kviečiu pasižiūrėti
    > http://www.kaimotv.lt/Naujienos/Tiesioginiutranslecijuprograma/ spausti
    > nuorodą- paveiksliuką arba http://www.lrs.lt/
    >
    > Audronė Anušauskienė
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    > ------------------------------------
    >
    > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
    > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
    > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
    > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
    > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    >
    > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
    > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >


    [Non-text portions of this message have been removed]


    ------------------------------------

    Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
    yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
    pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
    Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

    Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

    Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
    minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
   • Darius SLAPAKAUSKAS
    Sveiki Sveikinu visus patekusius ir nepatekusius ē seim±. Sveikinu visus atsimerkusius ir galbžt prablaivģjus. Man nelabai ēdomu k± veikia amerikonai ar
    Message 3 of 27 , Oct 14, 2008
     Sveiki
     Sveikinu visus patekusius ir nepatekusius į seimą.
     Sveikinu visus atsimerkusius ir galbūt prablaivėjus.
     Man nelabai įdomu ką veikia amerikonai ar arabų pasaulis su alkoholiu. Man
     svarbiau kas vyksta Lietuvoj.
     Pasikartosiu, kad treti metai lietuvių mažėja (daugiau miršta nei gimsta).
     Tai valdymo rodiklis (alkoholio liberavizavimas su iš to sekančiu alkoholio
     vartojimo padidėjimu, visiška visuomenės apatija).
     Prisiminkim - paskutinis gimstamumo padidėjimas 1987-89 metai. Dabar tai
     mūsų aštuoniolikmečiai. Daugiau mokyklose tiek klasių nebuvo suformuota. Tuo
     metu Lietuvoje susiformavo sajūdis, o vėliau ir Nepriklausomybė.
     Visa tai mažyčio alkoholio apribojimo prie Gorbačiovo pasekmės. Sutinku, kad
     negalima žmonių laikyti be alkoholio, tada jie apsidairo ir pamato kas
     aplinkui dedasi. :)) (čia toks juokas apie politiką).
     Alkoholio problemos per vyno taurę nesimato.
     Šviežiausias problemos pavyzdys - paskutinis referendumas. Energetika tokia
     nesvarbi, kad net nesiteikė pusė lietuvių ateiti. Rašau lietuvių, nes
     kitataučiams atleidžiama, man irgi rusų energetika nerūpi.
     Kaip uodegos nesuk - litas parneštas namo vistiek bus geriau išleistas nei
     pragertas.
     Prieš reiškiant nuomonę - ją reikia turėti, o ne kartoti mitų apie
     visokeriopą alkoholio nekaltybę.
     Pagarbiai
     Darius
     Kol esate karđligës apimti,
     priminsiu vieno anglø đviesuolio mintá apie JAV sausā ástatymā - pradūioje
     já *palaikë* net tie, kurie buvo prieđ já, nes nusibodo girtuoklystë,
     pabaigoje *prieđ *já buvo net tie, kurie já prastûmë, nes idëja atneđë
     nenumatytø iđkrypimø ir niekam jokios naudos nedavë, tik visus nuvylë.

     Tačiau ūmonës mieli tuo kad stropiai kartoja savo ir kitø klaidas, anûū
     dabar tai *tikrai *kitaip iđeis.
     Ūiûrëti á visa tai, klausant rudeninio vëjo đvilpavimo - vienas iđ
     nedaugelio malonumø, prieinamø Vilniaus kaime gyvenančiam tutejđui.

     Tomasz
    • Tomasz Czepaitis
     Labas, Dariau, nemanau kad alkoholis nekaltas, jis labai net kaltas, kaip ir mes visi kalti. Litas atnestas namo - ta prasme, atiduotas zmonai? Nesupratau,
     Message 4 of 27 , Oct 14, 2008
      Labas, Dariau,

      nemanau kad alkoholis nekaltas, jis labai net kaltas, kaip ir mes visi
      kalti.

      "Litas atnestas namo" - ta prasme, atiduotas zmonai? Nesupratau, kas rupi -
      kad apskritai negertu, ar kad negertu restoranuose ir gatveje? O Irenai,
      Audrai? Audra noretu isvis ta zalia zmiju isnaikinti, bet neturi pagaliuko.

      Savo nuomone as isdėsciau labai aiskiai. Kas pas amerikonus ar japonus, tas
      ir pas mus, nelabai čia zmonija skiriasi.

      Statistinis ar demografinis poziuris bei baime tautai isnykti jau buvo
      keleta karta aptartas siame forume. Ar tai realus daiktas, ar kaip jus
      sakote "mitas" (su tuo žodžiu atsargiau, kaip ir su "nesamone", tur but
      turejote omeny kad tai netiesa) arba fobija? Mano nuomone, ir tas, ir tas -
      tad reikėtų aptarti/istirti "realaus pavojaus grėsme", jei kam rupi ta
      Lietuva, nors is laisku nematyti, kad taip butu.

      O siaip norejau pacituoti smaikstu ir ismintinga sviesuoli.

      Stai, idomu, ar Bosnijoje daug geria, ir ka geria?

      Andriau, parasyk savo pastabas, prasau.

      Jusu
      Tomasz
      On 10/14/08, Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas@...> wrote:
      >
      > Sveiki
      > Sveikinu visus patekusius ir nepatekusius į seimą.
      > Sveikinu visus atsimerkusius ir galbūt prablaivėjus.
      > Man nelabai įdomu ką veikia amerikonai ar arabų pasaulis su alkoholiu. Man
      > svarbiau kas vyksta Lietuvoj.
      > Pasikartosiu, kad treti metai lietuvių mažėja (daugiau miršta nei gimsta).
      > Tai valdymo rodiklis (alkoholio liberavizavimas su iš to sekančiu alkoholio
      > vartojimo padidėjimu, visiška visuomenės apatija).
      > Prisiminkim - paskutinis gimstamumo padidėjimas 1987-89 metai. Dabar tai
      > mūsų aštuoniolikmečiai. Daugiau mokyklose tiek klasių nebuvo suformuota.
      > Tuo
      > metu Lietuvoje susiformavo sajūdis, o vėliau ir Nepriklausomybė.
      > Visa tai mažyčio alkoholio apribojimo prie Gorbačiovo pasekmės. Sutinku,
      > kad
      > negalima žmonių laikyti be alkoholio, tada jie apsidairo ir pamato kas
      > aplinkui dedasi. :)) (čia toks juokas apie politiką).
      > Alkoholio problemos per vyno taurę nesimato.
      > Šviežiausias problemos pavyzdys - paskutinis referendumas. Energetika tokia
      > nesvarbi, kad net nesiteikė pusė lietuvių ateiti. Rašau lietuvių, nes
      > kitataučiams atleidžiama, man irgi rusų energetika nerūpi.
      > Kaip uodegos nesuk - litas parneštas namo vistiek bus geriau išleistas nei
      > pragertas.
      > Prieš reiškiant nuomonę - ją reikia turėti, o ne kartoti mitų apie
      > visokeriopą alkoholio nekaltybę.
      > Pagarbiai
      > Darius
      >
      >
      >
      >
      > Kol esate karđligës apimti,
      > priminsiu vieno anglø đviesuolio mintá apie JAV sausā ástatymā - pradūioje
      > já *palaikë* net tie, kurie buvo prieđ já, nes nusibodo girtuoklystë,
      > pabaigoje *prieđ *já buvo net tie, kurie já prastûmë, nes idëja atneđë
      > nenumatytø iđkrypimø ir niekam jokios naudos nedavë, tik visus nuvylë.
      >
      > Tačiau ūmonës mieli tuo kad stropiai kartoja savo ir kitø klaidas, anûū
      > dabar tai *tikrai *kitaip iđeis.
      > Ūiûrëti á visa tai, klausant rudeninio vëjo đvilpavimo - vienas iđ
      > nedaugelio malonumø, prieinamø Vilniaus kaime gyvenančiam tutejđui.
      >
      > Tomasz
      >
      >
      >
      >
      > ------------------------------------
      >
      > Laiđkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
      > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiđke
      > pabrëūtinai jø neaatsisakome.
      > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mûsø
      > laiđkais, prađome pripaūinti mûsø autorius.
      >
      > Laiđkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      >
      > Atsisakyti đios konferencijos, siøskite laiđkā be teksto adresu:
      > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • ardegu@lrs.lt
      Sutinku su pirmaja laisko dalimi. Pora minciu apie referenduma del energetikos. Dirbu Briuselyje, taigi zinau ka rasau. Pirmiausia Lietuva jau prabalsavo del
      Message 5 of 27 , Oct 15, 2008
       Sutinku su pirmaja laisko dalimi. Pora minciu apie referenduma del
       energetikos. Dirbu Briuselyje, taigi zinau ka rasau. Pirmiausia Lietuva
       jau prabalsavo del Ignalinos uzdarymo stojant i ES. Antra - LT vyriausybe
       gavo uzdarymo pasekmem svelninti tiek lesu, kad dali nesugebejo
       isisavinti, kita dali dalinai isvaiste net nesiruosdami (pasirodo)
       uzdaryti antrojo bloko. Trecia - is Briuselio perspektyvos LT atrodo
       apgailetinai siuo referendumu vien delto, kad gudruciai is Vyriausybes
       bando prisidengti kvailinamais pilieciais ispraustais i ikaitu vieta (kas
       uz Ignalinos uzdaryma- tas pries Lietuva). Apie LT vyriausybe Briuselyje
       jau susidare adekvati nuomone, aciu Dievui LT pileciu pozicija yra
       padoresne bent jau partneriu atzvilgiu.

       pagarbiai


       >
       Sveiki
       > Sveikinu visus patekusius ir nepatekusius ç seim±.
       > Sveikinu visus atsimerkusius ir galbþt prablaivìjus.
       > Man nelabai çdomu k± veikia amerikonai ar arabù pasaulis su alkoholiu. Man
       > svarbiau kas vyksta Lietuvoj.
       > Pasikartosiu, kad treti metai lietuviù maŸìja (daugiau mir¹ta nei gimsta).
       > Tai valdymo rodiklis (alkoholio liberavizavimas su i¹ to sekanèiu
       > alkoholio
       > vartojimo padidìjimu, visi¹ka visuomenìs apatija).
       > Prisiminkim - paskutinis gimstamumo padidìjimas 1987-89 metai. Dabar tai
       > mþsù a¹tuoniolikmeèiai. Daugiau mokyklose tiek klasiù nebuvo suformuota.
       > Tuo
       > metu Lietuvoje susiformavo sajþdis, o vìliau ir Nepriklausomybì.
       > Visa tai maŸyèio alkoholio apribojimo prie Gorbaèiovo pasekmìs. Sutinku,
       > kad
       > negalima Ÿmoniù laikyti be alkoholio, tada jie apsidairo ir pamato kas
       > aplinkui dedasi. :)) (èia toks juokas apie politik±).
       > Alkoholio problemos per vyno taurê nesimato.
       > ©vieŸiausias problemos pavyzdys - paskutinis referendumas. Energetika
       > tokia
       > nesvarbi, kad net nesiteikì pusì lietuviù ateiti. Ra¹au lietuviù, nes
       > kitatauèiams atleidŸiama, man irgi rusù energetika nerþpi.
       > Kaip uodegos nesuk - litas parne¹tas namo vistiek bus geriau i¹leistas nei
       > pragertas.
       > Prie¹ rei¹kiant nuomonê - j± reikia turìti, o ne kartoti mitù apie
       > visokeriop± alkoholio nekaltybê.
       > Pagarbiai
       > Darius
       >
       >
       >
       >
       > Kol esate karðligës apimti,
       > priminsiu vieno anglø ðviesuolio mintá apie JAV sausà ástatymà - pradþioje
       > já *palaikë* net tie, kurie buvo prieð já, nes nusibodo girtuoklystë,
       > pabaigoje *prieð *já buvo net tie, kurie já prastûmë, nes idëja atneðë
       > nenumatytø iðkrypimø ir niekam jokios naudos nedavë, tik visus nuvylë.
       >
       > Taèiau þmonës mieli tuo kad stropiai kartoja savo ir kitø klaidas, anûþ
       > dabar tai *tikrai *kitaip iðeis.
       > Þiûrëti á visa tai, klausant rudeninio vëjo ðvilpavimo - vienas ið
       > nedaugelio malonumø, prieinamø Vilniaus kaime gyvenanèiam tutejðui.
       >
       > Tomasz
       >
       >
       >
       >
       > ------------------------------------
       >
       > Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
       > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
       > pabrëþtinai jø neaatsisakome.
       > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis mûsø
       > laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.
       >
       > Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       >
       > Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
       > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >
      • Tomas Gerve
       Sveiki, Kazkada girdejau zmones kalbant, kad prie katedros boksto, jei as neklystu, bus irengtas paauglius atbaidanti signala siunciantis garso itaisas. Neva
       Message 6 of 27 , Oct 15, 2008
        Sveiki,

        Kazkada girdejau zmones kalbant, kad prie katedros boksto, jei as neklystu, bus irengtas paauglius atbaidanti signala siunciantis garso itaisas. Neva tai turetu sumazinti betvarke.
        Saulens pasake, kad nuo astuoniuolitas valandas parduotuvies nustuot prekiaut maist, tad buobas nebut stuoras.
        dabar kai kas is jusu postringaujate apie alkoholio isigijimo apribojima ir naiviai viliates, kad zmones ims maziau gerti.
        Na gal. Duok dieve. As nieko pries tuos sausuosius istatymus, nes pats nei kazkokios priklausomybes nuo alkoholio vartojimo neturiu, nei alkoholines psichozes apimtas ruosiuosi kirviu uzpulti Birute Vesaite. Bet kaip zmogus vartojantys alkoholi, ironiskai zvelgiantis i groteskiska politine situacija ant lietuvos, jau antri metai rugpjucio 31 diena uzsiperku pakankamai, kad man neduok dieve prireiktu eiti i parduotuve kita diena. Ir, mano mieli mastantys ir issilavine, saunus ir perspektyvus, nuostabus ir grazus, dvasingi ir romus, tokiu kaip as lietuvoje tikrai netruksta. Kita vertus, prekybos centrai rugpjucio 31 diena padaro tokia apyvarta prekiaudami alkoholiu, kokios nepadarytu jei rugsejo pirmoji butu eiline diena kai galima gerti gerti gerti... Tiesiog ta rugpjucio 31 yra pelningesne uz 3 paprastas dienas is eiles, kai galima prekiauti alkoholiu.
        Mano nuomone, situacijos jokie draudimai neisspres. Sena kinu daktaru patarle byloja, kad reikia gydyti ne ligos simptoma o jos priezasti. Kodel zmones geria. Tuo, kad jauciasi nepatenkinti esama situacija ir nelabai tiki, kad galetu ka nors pakeisti. Iniciatyvus, gabus protingi bei perspektyvus sviesuliai gime kur nors juodupeje ar veisiejuose netrunka tapti lojaliais bosams komformistais ir greitai atsiduria aukstesniuose subordinacijos lygmenyse.
        Gilejanti socialine atskirtis smelkiasi zmoniu emocijose, jie tampa liudni ir pikti, formuojasi� kazkas panasaus kaip angliskas issisluoksniavimas filme apie Bili Eljota.
        As manau, kad reikia is esmes daugiau kalbeti apie tai, kad zmogus nuo vaikystes gali kur kas daugiau, nei jis pats mano galis. Ugdyti zmogui pasitikejima savimi ne ta prasme kad jis gali sekmingai pritapti, o gali nebijoti buti toks koks yra. Visuomene, zmones lietuvoje yra daugiau ar maiziau nesveiki, nes negali saves realizuoti ir mano, jei bus laisvi ir patys bandys daugiau kontroliuoti savo gyvenima, tai darbdavys, mokytojas ar destytojas to tikrai nesupras. Jie yra uzspausti, bijantys buti kitokiais, bijantys kazko siekti, nes is virsus jiems yra padiktuotos itin aiskiai apibreztos islikimo salygos. Esant tokioms aplinkybems apie jokia atstovaujama demokratija negali buti nei kalbos, nes ji neimanoma be rinkeju samoningumo.
        O butelio niekas neatims.


        --- On Tue, 10/14/08, Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas@...> wrote:
        From: Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas@...>
        Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai
        To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
        Date: Tuesday, October 14, 2008, 1:44 PM

        Sveiki
        Sveikinu visus patekusius ir nepatekusius � seim�.
        Sveikinu visus atsimerkusius ir galb�t prablaiv�jus.
        Man nelabai �domu k� veikia amerikonai ar arab� pasaulis su alkoholiu. Man
        svarbiau kas vyksta Lietuvoj.
        Pasikartosiu, kad treti metai lietuvi� ma��ja (daugiau mir�ta nei gimsta).
        Tai valdymo rodiklis (alkoholio liberavizavimas su i� to sekan�iu alkoholio
        vartojimo padid�jimu, visi�ka visuomen�s apatija).
        Prisiminkim - paskutinis gimstamumo padid�jimas 1987-89 metai. Dabar tai
        m�s� a�tuoniolikme�iai. Daugiau mokyklose tiek klasi� nebuvo suformuota.
        Tuo
        metu Lietuvoje susiformavo saj�dis, o v�liau ir Nepriklausomyb�.
        Visa tai ma�y�io alkoholio apribojimo prie Gorba�iovo pasekm�s. Sutinku,
        kad
        negalima �moni� laikyti be alkoholio, tada jie apsidairo ir pamato kas
        aplinkui dedasi. :)) (�ia toks juokas apie politik�).
        Alkoholio problemos per vyno taur� nesimato.
        �vie�iausias problemos pavyzdys - paskutinis referendumas. Energetika tokia
        nesvarbi, kad net nesiteik� pus� lietuvi� ateiti. Ra�au lietuvi�, nes
        kitatau�iams atleid�iama, man irgi rus� energetika ner�pi.
        Kaip uodegos nesuk - litas parne�tas namo vistiek bus geriau i�leistas nei
        pragertas.
        Prie� rei�kiant nuomon� - j� reikia tur�ti, o ne kartoti mit� apie
        visokeriop� alkoholio nekaltyb�.
        Pagarbiai
        Darius
        Kol esate kar�lig�s apimti,
        priminsiu vieno angl� �viesuolio mint� apie JAV saus� �statym� -
        prad�ioje
        j� *palaik�* net tie, kurie buvo prie� j�, nes nusibodo girtuoklyst�,
        pabaigoje *prie� *j� buvo net tie, kurie j� prast�m�, nes id�ja atne��
        nenumatyt� i�krypim� ir niekam jokios naudos nedav�, tik visus nuvyl�.

        Ta�iau �mon�s mieli tuo kad stropiai kartoja savo ir kit� klaidas, an��
        dabar tai *tikrai *kitaip i�eis.
        �i�r�ti � visa tai, klausant rudeninio v�jo �vilpavimo - vienas i�
        nedaugelio malonum�, prieinam� Vilniaus kaime gyvenan�iam tutej�ui.

        Tomasz
        ------------------------------------

        Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
        yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
        pabr��tinai j� neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
        Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.

        Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

        Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
        minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Tomasz Czepaitis
        Gerai šneki. Tep ir yr. Ne veltui toks gražus vardas ir pavardė. Tomas Flamingaz:) bet tai sunku išspręst, nes pastrajina žmones, duoda jiems tas
        Message 7 of 27 , Oct 15, 2008
         Gerai �neki. Tep ir yr. Ne veltui toks gra�us vardas ir pavard�.

         Tomas Flamingaz:)

         bet tai sunku i�spr�st, nes "pastrajina" �mones, duoda jiems tas
         soc.kope�ias, ir - lipk, pratinkis.
         Ir tai vadina tauta. O kas nelipa, tas ne tauta. Ir lyg i� tikro tie -
         tauta, nugi ne �ydai gi:), ne negrai.

         O kaip kitaip apjungti lietuvius - na, yra neopagonys, yra visokie
         alternatyv�s s�jud�iai... bet juk valstyb�, tai socialinis lygmuo i�lieka
         rodikliu.

         Nors �ia kalb�jau vakar su autobaz�s direktoriumi, juokingai i��jo, man
         reik�jo i�versti kaip "kapotas" ar yra toks �odis lietuvi�kas, tai klausiu
         "Ar j�s turite ma�in�?". - "A�?" O jis turi vis� truck'� autopark�,
         kiekvienas kainuoja po 300 t�kst. doleri�. Net �si�eid�.

         Apie kapot� mes nieko nesugalvojom, tik i�siai�kinom, kad "valytuvai" tai
         "dvorniki", bet tuo tarpu ir tai, kad europin�se perve�imuose dirba vien
         lenkai ir rusai, nes lietuviai dirbt nenori - jiems ne fasonas. O jei dirba,
         tai prisigeria kur Pary�iuje, ir 5 d. nei�eina � darb�.

         Tai va �ia valstyb�s statymo i�laidos. Tur�t� visa tauta sed�ti seime, o
         ruskiai su p�ekais dirbti, tada b�t� tvarkel�:). O tai kitaip kam
         Nepriklausomyb� skelb�me? Kad ma�um� paverst daugum�, ir atvirk��iai.

         Apie g�rim� daugiau ne�nek�siu, bet i�siai�kinau, kad Bosnijoje be rakijos
         ir slivovicos geria "boz�" - tok� kaip ir gogol mogoli�k� samogon`, tir�tas,
         kaip kakava, ir atrodo gra�iai.


         T.

         On 10/15/08, Tomas Gerve <tomas_gerve@...> wrote:
         >
         > Sveiki,
         >
         > Kazkada girdejau zmones kalbant, kad prie katedros boksto, jei as neklystu,
         > bus irengtas paauglius atbaidanti signala siunciantis garso itaisas. Neva
         > tai turetu sumazinti betvarke.
         > Saulens pasake, kad nuo astuoniuolitas valandas parduotuvies nustuot
         > prekiaut maist, tad buobas nebut stuoras.
         > dabar kai kas is jusu postringaujate apie alkoholio isigijimo apribojima ir
         > naiviai viliates, kad zmones ims maziau gerti.
         > Na gal. Duok dieve. As nieko pries tuos sausuosius istatymus, nes pats nei
         > kazkokios priklausomybes nuo alkoholio vartojimo neturiu, nei alkoholines
         > psichozes apimtas ruosiuosi kirviu uzpulti Birute Vesaite. Bet kaip zmogus
         > vartojantys alkoholi, ironiskai zvelgiantis i groteskiska politine situacija
         > ant lietuvos, jau antri metai rugpjucio 31 diena uzsiperku pakankamai, kad
         > man neduok dieve prireiktu eiti i parduotuve kita diena. Ir, mano mieli
         > mastantys ir issilavine, saunus ir perspektyvus, nuostabus ir grazus,
         > dvasingi ir romus, tokiu kaip as lietuvoje tikrai netruksta. Kita vertus,
         > prekybos centrai rugpjucio 31 diena padaro tokia apyvarta prekiaudami
         > alkoholiu, kokios nepadarytu jei rugsejo pirmoji butu eiline diena kai
         > galima gerti gerti gerti... Tiesiog ta rugpjucio 31 yra pelningesne uz 3
         > paprastas dienas is eiles, kai galima prekiauti alkoholiu.
         > Mano nuomone, situacijos jokie draudimai neisspres. Sena kinu daktaru
         > patarle byloja, kad reikia gydyti ne ligos simptoma o jos priezasti. Kodel
         > zmones geria. Tuo, kad jauciasi nepatenkinti esama situacija ir nelabai
         > tiki, kad galetu ka nors pakeisti. Iniciatyvus, gabus protingi bei
         > perspektyvus sviesuliai gime kur nors juodupeje ar veisiejuose netrunka
         > tapti lojaliais bosams komformistais ir greitai atsiduria aukstesniuose
         > subordinacijos lygmenyse.
         > Gilejanti socialine atskirtis smelkiasi zmoniu emocijose, jie tampa liudni
         > ir pikti, formuojasi kazkas panasaus kaip angliskas issisluoksniavimas
         > filme apie Bili Eljota.
         > As manau, kad reikia is esmes daugiau kalbeti apie tai, kad zmogus nuo
         > vaikystes gali kur kas daugiau, nei jis pats mano galis. Ugdyti zmogui
         > pasitikejima savimi ne ta prasme kad jis gali sekmingai pritapti, o gali
         > nebijoti buti toks koks yra. Visuomene, zmones lietuvoje yra daugiau ar
         > maiziau nesveiki, nes negali saves realizuoti ir mano, jei bus laisvi ir
         > patys bandys daugiau kontroliuoti savo gyvenima, tai darbdavys, mokytojas ar
         > destytojas to tikrai nesupras. Jie yra uzspausti, bijantys buti kitokiais,
         > bijantys kazko siekti, nes is virsus jiems yra padiktuotos itin aiskiai
         > apibreztos islikimo salygos. Esant tokioms aplinkybems apie jokia
         > atstovaujama demokratija negali buti nei kalbos, nes ji neimanoma be rinkeju
         > samoningumo.
         > O butelio niekas neatims.
         >
         >
         > --- On Tue, 10/14/08, Darius SLAPAKAUSKAS <
         > darius.slapakauskas@...> wrote:
         > From: Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas@...>
         > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai
         > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
         > Date: Tuesday, October 14, 2008, 1:44 PM
         >
         > Sveiki
         > Sveikinu visus patekusius ir nepatekusius � seim�.
         > Sveikinu visus atsimerkusius ir galb�t prablaiv�jus.
         > Man nelabai �domu k� veikia amerikonai ar arab� pasaulis su alkoholiu. Man
         > svarbiau kas vyksta Lietuvoj.
         > Pasikartosiu, kad treti metai lietuvi� ma��ja (daugiau mir�ta nei gimsta).
         > Tai valdymo rodiklis (alkoholio liberavizavimas su i� to sekan�iu alkoholio
         > vartojimo padid�jimu, visi�ka visuomen�s apatija).
         > Prisiminkim - paskutinis gimstamumo padid�jimas 1987-89 metai. Dabar tai
         > m�s� a�tuoniolikme�iai. Daugiau mokyklose tiek klasi� nebuvo suformuota.
         > Tuo
         > metu Lietuvoje susiformavo saj�dis, o v�liau ir Nepriklausomyb�.
         > Visa tai ma�y�io alkoholio apribojimo prie Gorba�iovo pasekm�s. Sutinku,
         > kad
         > negalima �moni� laikyti be alkoholio, tada jie apsidairo ir pamato kas
         > aplinkui dedasi. :)) (�ia toks juokas apie politik�).
         > Alkoholio problemos per vyno taur� nesimato.
         > (c)vie�iausias problemos pavyzdys - paskutinis referendumas. Energetika tokia
         > nesvarbi, kad net nesiteik� pus� lietuvi� ateiti. Ra�au lietuvi�, nes
         > kitatau�iams atleid�iama, man irgi rus� energetika ner�pi.
         > Kaip uodegos nesuk - litas parne�tas namo vistiek bus geriau i�leistas nei
         > pragertas.
         > Prie� rei�kiant nuomon� - j� reikia tur�ti, o ne kartoti mit� apie
         > visokeriop� alkoholio nekaltyb�.
         > Pagarbiai
         > Darius
         >
         >
         >
         >
         > Kol esate kar�lig�s apimti,
         > priminsiu vieno angl� �viesuolio mint� apie JAV saus� �statym� -
         > prad�ioje
         > j� *palaik�* net tie, kurie buvo prie� j�, nes nusibodo girtuoklyst�,
         > pabaigoje *prie� *j� buvo net tie, kurie j� prast�m�, nes id�ja atne��
         > nenumatyt� i�krypim� ir niekam jokios naudos nedav�, tik visus nuvyl�.
         >
         > Ta�iau �mon�s mieli tuo kad stropiai kartoja savo ir kit� klaidas, an��
         > dabar tai *tikrai *kitaip i�eis.
         > �i�r�ti � visa tai, klausant rudeninio v�jo �vilpavimo - vienas i�
         > nedaugelio malonum�, prieinam� Vilniaus kaime gyvenan�iam tutej�ui.
         >
         > Tomasz
         >
         >
         >
         >
         > ------------------------------------
         >
         > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
         > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
         > pabr��tinai j� neaatsisakome.
         > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
         > Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
         >
         > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >
         > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
         > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
         >
         > ------------------------------------
         >
         > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
         > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
         > pabr��tinai j� neaatsisakome.
         > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
         > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
         >
         > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >
         > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
         > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
         >
         >
         >
         >


         [Non-text portions of this message have been removed]
        • Justinas Jaronis
         Kazkada girdejau gera palyginima - bandyti spresti alkoholizmo problemas ribojant priejima prie alkoholio yra tolygu gydyti paleistus vidurius ribojant
         Message 8 of 27 , Oct 15, 2008
          Kazkada girdejau gera palyginima - "bandyti spresti alkoholizmo
          problemas ribojant priejima prie alkoholio yra tolygu gydyti paleistus
          vidurius ribojant naudojimasi tuoletu".

          Vienintelis sansas kazkaip parodyti zmonems vaizda platesniu masteliu,
          kaip tai yra "lame", ir koks grazus ir galingas gali buti gyvenimas. Nes
          dauguma vaiku, kuriu tevai istrige amzinam darbo-vartojimo rate, o ju
          aplinka sudaro tik betonines sienos ir tokiu paciu kaimynu vaikai, net
          neisivaisduoja kad galima kazka veikti daugiau negu gerai prisigerti
          naktiniame klube o paskiau einant namo lauzyti zandikaulius kam
          papuola :)

          Tarp kitko, vienas i arestine vezamas veikejas is pastarosios
          kategorijos butent sita ir pripazino.. :)

          Tokiu yra daug. O tokiu, kurie sugeba parodyti ta gyvenima, zinau tik
          keleta.. :(

          On Wed, 2008-10-15 at 07:09 -0700, Tomas Gerve wrote:
          > Sveiki,
          >
          > Kazkada girdejau zmones kalbant, kad prie katedros boksto, jei as
          > neklystu, bus irengtas paauglius atbaidanti signala siunciantis garso
          > itaisas. Neva tai turetu sumazinti betvarke.
          > Saulens pasake, kad nuo astuoniuolitas valandas parduotuvies nustuot
          > prekiaut maist, tad buobas nebut stuoras.
          > dabar kai kas is jusu postringaujate apie alkoholio isigijimo
          > apribojima ir naiviai viliates, kad zmones ims maziau gerti.
          > Na gal. Duok dieve. As nieko pries tuos sausuosius istatymus, nes pats
          > nei kazkokios priklausomybes nuo alkoholio vartojimo neturiu, nei
          > alkoholines psichozes apimtas ruosiuosi kirviu uzpulti Birute Vesaite.
          > Bet kaip zmogus vartojantys alkoholi, ironiskai zvelgiantis i
          > groteskiska politine situacija ant lietuvos, jau antri metai rugpjucio
          > 31 diena uzsiperku pakankamai, kad man neduok dieve prireiktu eiti i
          > parduotuve kita diena. Ir, mano mieli mastantys ir issilavine, saunus
          > ir perspektyvus, nuostabus ir grazus, dvasingi ir romus, tokiu kaip as
          > lietuvoje tikrai netruksta. Kita vertus, prekybos centrai rugpjucio 31
          > diena padaro tokia apyvarta prekiaudami alkoholiu, kokios nepadarytu
          > jei rugsejo pirmoji butu eiline diena kai galima gerti gerti gerti...
          > Tiesiog ta rugpjucio 31 yra pelningesne uz 3 paprastas dienas is
          > eiles, kai galima prekiauti alkoholiu.
          > Mano nuomone, situacijos jokie draudimai neisspres. Sena kinu daktaru
          > patarle byloja, kad reikia gydyti ne ligos simptoma o jos priezasti.
          > Kodel zmones geria. Tuo, kad jauciasi nepatenkinti esama situacija ir
          > nelabai tiki, kad galetu ka nors pakeisti. Iniciatyvus, gabus protingi
          > bei perspektyvus sviesuliai gime kur nors juodupeje ar veisiejuose
          > netrunka tapti lojaliais bosams komformistais ir greitai atsiduria
          > aukstesniuose subordinacijos lygmenyse.
          > Gilejanti socialine atskirtis smelkiasi zmoniu emocijose, jie tampa
          > liudni ir pikti, formuojasi kazkas panasaus kaip angliskas
          > issisluoksniavimas filme apie Bili Eljota.
          > As manau, kad reikia is esmes daugiau kalbeti apie tai, kad zmogus nuo
          > vaikystes gali kur kas daugiau, nei jis pats mano galis. Ugdyti zmogui
          > pasitikejima savimi ne ta prasme kad jis gali sekmingai pritapti, o
          > gali nebijoti buti toks koks yra. Visuomene, zmones lietuvoje yra
          > daugiau ar maiziau nesveiki, nes negali saves realizuoti ir mano, jei
          > bus laisvi ir patys bandys daugiau kontroliuoti savo gyvenima, tai
          > darbdavys, mokytojas ar destytojas to tikrai nesupras. Jie yra
          > uzspausti, bijantys buti kitokiais, bijantys kazko siekti, nes is
          > virsus jiems yra padiktuotos itin aiskiai apibreztos islikimo salygos.
          > Esant tokioms aplinkybems apie jokia atstovaujama demokratija negali
          > buti nei kalbos, nes ji neimanoma be rinkeju samoningumo.
          > O butelio niekas neatims.
          >
          >
          > --- On Tue, 10/14/08, Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas@...> wrote:
          > From: Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas@...>
          > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai
          > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
          > Date: Tuesday, October 14, 2008, 1:44 PM
          >
          > Sveiki
          > Sveikinu visus patekusius ir nepatekusius seim.
          > Sveikinu visus atsimerkusius ir galbt prablaivjus.
          > Man nelabai domu k veikia amerikonai ar arab pasaulis su alkoholiu. Man
          > svarbiau kas vyksta Lietuvoj.
          > Pasikartosiu, kad treti metai lietuvi maja (daugiau mirta nei gimsta).
          > Tai valdymo rodiklis (alkoholio liberavizavimas su i to sekaniu alkoholio
          > vartojimo padidjimu, visika visuomens apatija).
          > Prisiminkim - paskutinis gimstamumo padidjimas 1987-89 metai. Dabar tai
          > ms atuoniolikmeiai. Daugiau mokyklose tiek klasi nebuvo suformuota.
          > Tuo
          > metu Lietuvoje susiformavo sajdis, o vliau ir Nepriklausomyb.
          > Visa tai mayio alkoholio apribojimo prie Gorbaiovo pasekms. Sutinku,
          > kad
          > negalima moni laikyti be alkoholio, tada jie apsidairo ir pamato kas
          > aplinkui dedasi. :)) (ia toks juokas apie politik).
          > Alkoholio problemos per vyno taur nesimato.
          > vieiausias problemos pavyzdys - paskutinis referendumas. Energetika tokia
          > nesvarbi, kad net nesiteik pus lietuvi ateiti. Raau lietuvi, nes
          > kitatauiams atleidiama, man irgi rus energetika nerpi.
          > Kaip uodegos nesuk - litas parnetas namo vistiek bus geriau ileistas nei
          > pragertas.
          > Prie reikiant nuomon - j reikia turti, o ne kartoti mit apie
          > visokeriop alkoholio nekaltyb.
          > Pagarbiai
          > Darius
          >
          >
          >
          >
          > Kol esate karligs apimti,
          > priminsiu vieno angl viesuolio mint apie JAV saus statym -
          > pradioje
          > j *palaik* net tie, kurie buvo prie j, nes nusibodo girtuoklyst,
          > pabaigoje *prie *j buvo net tie, kurie j prastm, nes idja atne
          > nenumatyt ikrypim ir niekam jokios naudos nedav, tik visus nuvyl.
          >
          > Taiau mons mieli tuo kad stropiai kartoja savo ir kit klaidas, an
          > dabar tai *tikrai *kitaip ieis.
          > irti visa tai, klausant rudeninio vjo vilpavimo - vienas i
          > nedaugelio malonum, prieinam Vilniaus kaime gyvenaniam tutejui.
          >
          > Tomasz
          >
          >
          >
          >
          > ------------------------------------
          >
          > Laikas minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomens nuosavyb, tai
          > yra, visuomens labui atsisakome autorini teisi, nebent tame laike
          > pabrtinai j neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
          > Kvieiame dalintis ms laikais, praome pripainti ms autorius.
          >
          > Laikus sisti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
          >
          > Atsisakyti ios konferencijos, siskite laik be teksto adresu:
          > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          > [Non-text portions of this message have been removed]
          >
          >
          > ------------------------------------
          >
          > Laikas minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomens nuosavyb, tai yra, visuomens labui atsisakome autorini teisi, nebent tame laike pabrtinai j neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieiame dalintis ms laikais, praome pripainti ms autorius.
          >
          > Laikus sisti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
          >
          > Atsisakyti ios konferencijos, siskite laik be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
          >
          >
          >
         • Audrone Anusauskiene
          Mielieji, Jus tikrai faini, kad rasot ir kad leidziat man protarpiais kai ka paaiskinti. Jei niekas nesigincytu, netureciau kaip tai daryti :) Dabar noreciau
          Message 9 of 27 , Oct 15, 2008
           Mielieji,
           Jus tikrai faini, kad rasot ir kad leidziat man protarpiais kai ka paaiskinti. Jei niekas nesigincytu, netureciau kaip tai daryti :)
           Dabar noreciau pasakyt Viliaus Brazeno zodziais ( http://www.internetinetv.lt/Videoirasopaieskapagal/pagaltema/Socialinevisuomenestema/Kadtiekkovunenueituveltui/ - pasiklausykit pries miega, graziai senelis kalba) - NEATIMKIT KGB DARBO, NES JIE UZ JI PINIGUS GAUNA, O JUMS TAIGI NIEKS NEMOKA! Pasakymas, kad jokie draudimai nesuveiks - KGB ( ar maksimos, ar pan.) ismislas ir ji visi kartoja kaip papugos. Jei draudimai neveikia, tai gal ir zudyti, prievartauti, vogti reiktu nebedrausti?

           O del alkoholio prieinamumo ribojimo. Tai jis skirtas ne alkoholikams, o normaliems zmonems ir ypac jaunimui. Jei nakti nebus prekybos, reiskia jiems nebus reikalo lekti i artimiausia degaline (pas mus uz 30 km) pritukus alkoholio dasibaigti. Pernai per Naujaka tokia masinike jaunimo gerokai susivarte belekdama.
           Sestadieniais sekmadieniais nebus pridauzyta buteliu, pritersta miestelio aiksteje, arba tikrai bus maziau, negu kai veikdavo naktine parduotuve.. Seimas paliko galioti rugsejo 1-osios draudimus ne siaip sau (kad prekybos centrai pelnytusi), o kad priemus draudima prekiauti nebeliko jaunimo alkoholiniu psichoziu (neatveze nieks tokiu medikams). Pasiieskokit straipsniu internete, surasciau, bet neturiu laiko...

           Del Justino pasiulymo, tai jis geras, bet cia reikia viso komplekso priemoniu - pirmiausia tevams. Vienas kunigas man pacitavo masonu suki:"Dirbk, pirk ir mirk". Nezinau ar jis tikrai masonu, bet pagal ji dabar gyvena tikrai daug suaugusiuju, nematydami sviesios dienos. Jie neturi laiko pasiziureti i dangu, pabuti su vaiku ar dometis politika. Jie dirba.

           Audrone

           ----- Original Message -----
           From: Justinas Jaronis
           To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
           Sent: Wednesday, October 15, 2008 5:54 PM
           Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai


           Kazkada girdejau gera palyginima - "bandyti spresti alkoholizmo
           problemas ribojant priejima prie alkoholio yra tolygu gydyti paleistus
           vidurius ribojant naudojimasi tuoletu".

           Vienintelis sansas kazkaip parodyti zmonems vaizda platesniu masteliu,
           kaip tai yra "lame", ir koks grazus ir galingas gali buti gyvenimas. Nes
           dauguma vaiku, kuriu tevai istrige amzinam darbo-vartojimo rate, o ju
           aplinka sudaro tik betonines sienos ir tokiu paciu kaimynu vaikai, net
           neisivaisduoja kad galima kazka veikti daugiau negu gerai prisigerti
           naktiniame klube o paskiau einant namo lauzyti zandikaulius kam
           papuola :)

           Tarp kitko, vienas i arestine vezamas veikejas is pastarosios
           kategorijos butent sita ir pripazino.. :)

           Tokiu yra daug. O tokiu, kurie sugeba parodyti ta gyvenima, zinau tik
           keleta.. :(

           On Wed, 2008-10-15 at 07:09 -0700, Tomas Gerve wrote:
           > Sveiki,
           >
           > Kazkada girdejau zmones kalbant, kad prie katedros boksto, jei as
           > neklystu, bus irengtas paauglius atbaidanti signala siunciantis garso
           > itaisas. Neva tai turetu sumazinti betvarke.
           > Saulens pasake, kad nuo astuoniuolitas valandas parduotuvies nustuot
           > prekiaut maist, tad buobas nebut stuoras.
           > dabar kai kas is jusu postringaujate apie alkoholio isigijimo
           > apribojima ir naiviai viliates, kad zmones ims maziau gerti.
           > Na gal. Duok dieve. As nieko pries tuos sausuosius istatymus, nes pats
           > nei kazkokios priklausomybes nuo alkoholio vartojimo neturiu, nei
           > alkoholines psichozes apimtas ruosiuosi kirviu uzpulti Birute Vesaite.
           > Bet kaip zmogus vartojantys alkoholi, ironiskai zvelgiantis i
           > groteskiska politine situacija ant lietuvos, jau antri metai rugpjucio
           > 31 diena uzsiperku pakankamai, kad man neduok dieve prireiktu eiti i
           > parduotuve kita diena. Ir, mano mieli mastantys ir issilavine, saunus
           > ir perspektyvus, nuostabus ir grazus, dvasingi ir romus, tokiu kaip as
           > lietuvoje tikrai netruksta. Kita vertus, prekybos centrai rugpjucio 31
           > diena padaro tokia apyvarta prekiaudami alkoholiu, kokios nepadarytu
           > jei rugsejo pirmoji butu eiline diena kai galima gerti gerti gerti...
           > Tiesiog ta rugpjucio 31 yra pelningesne uz 3 paprastas dienas is
           > eiles, kai galima prekiauti alkoholiu.
           > Mano nuomone, situacijos jokie draudimai neisspres. Sena kinu daktaru
           > patarle byloja, kad reikia gydyti ne ligos simptoma o jos priezasti.
           > Kodel zmones geria. Tuo, kad jauciasi nepatenkinti esama situacija ir
           > nelabai tiki, kad galetu ka nors pakeisti. Iniciatyvus, gabus protingi
           > bei perspektyvus sviesuliai gime kur nors juodupeje ar veisiejuose
           > netrunka tapti lojaliais bosams komformistais ir greitai atsiduria
           > aukstesniuose subordinacijos lygmenyse.
           > Gilejanti socialine atskirtis smelkiasi zmoniu emocijose, jie tampa
           > liudni ir pikti, formuojasi kazkas panasaus kaip angliskas
           > issisluoksniavimas filme apie Bili Eljota.
           > As manau, kad reikia is esmes daugiau kalbeti apie tai, kad zmogus nuo
           > vaikystes gali kur kas daugiau, nei jis pats mano galis. Ugdyti zmogui
           > pasitikejima savimi ne ta prasme kad jis gali sekmingai pritapti, o
           > gali nebijoti buti toks koks yra. Visuomene, zmones lietuvoje yra
           > daugiau ar maiziau nesveiki, nes negali saves realizuoti ir mano, jei
           > bus laisvi ir patys bandys daugiau kontroliuoti savo gyvenima, tai
           > darbdavys, mokytojas ar destytojas to tikrai nesupras. Jie yra
           > uzspausti, bijantys buti kitokiais, bijantys kazko siekti, nes is
           > virsus jiems yra padiktuotos itin aiskiai apibreztos islikimo salygos.
           > Esant tokioms aplinkybems apie jokia atstovaujama demokratija negali
           > buti nei kalbos, nes ji neimanoma be rinkeju samoningumo.
           > O butelio niekas neatims.
           >
           >
           > --- On Tue, 10/14/08, Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas@...> wrote:
           > From: Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas@...>
           > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai
           > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
           > Date: Tuesday, October 14, 2008, 1:44 PM
           >
           > Sveiki
           > Sveikinu visus patekusius ir nepatekusius seim.
           > Sveikinu visus atsimerkusius ir galbt prablaivjus.
           > Man nelabai domu k veikia amerikonai ar arab pasaulis su alkoholiu. Man
           > svarbiau kas vyksta Lietuvoj.
           > Pasikartosiu, kad treti metai lietuvi maja (daugiau mirta nei gimsta).
           > Tai valdymo rodiklis (alkoholio liberavizavimas su i to sekaniu alkoholio
           > vartojimo padidjimu, visika visuomens apatija).
           > Prisiminkim - paskutinis gimstamumo padidjimas 1987-89 metai. Dabar tai
           > ms atuoniolikmeiai. Daugiau mokyklose tiek klasi nebuvo suformuota.
           > Tuo
           > metu Lietuvoje susiformavo sajdis, o vliau ir Nepriklausomyb.
           > Visa tai mayio alkoholio apribojimo prie Gorbaiovo pasekms. Sutinku,
           > kad
           > negalima moni laikyti be alkoholio, tada jie apsidairo ir pamato kas
           > aplinkui dedasi. :)) (ia toks juokas apie politik).
           > Alkoholio problemos per vyno taur nesimato.
           > vieiausias problemos pavyzdys - paskutinis referendumas. Energetika tokia
           > nesvarbi, kad net nesiteik pus lietuvi ateiti. Raau lietuvi, nes
           > kitatauiams atleidiama, man irgi rus energetika nerpi.
           > Kaip uodegos nesuk - litas parnetas namo vistiek bus geriau ileistas nei
           > pragertas.
           > Prie reikiant nuomon - j reikia turti, o ne kartoti mit apie
           > visokeriop alkoholio nekaltyb.
           > Pagarbiai
           > Darius
           >
           >
           >
           >
           > Kol esate karligs apimti,
           > priminsiu vieno angl viesuolio mint apie JAV saus statym -
           > pradioje
           > j *palaik* net tie, kurie buvo prie j, nes nusibodo girtuoklyst,
           > pabaigoje *prie *j buvo net tie, kurie j prastm, nes idja atne
           > nenumatyt ikrypim ir niekam jokios naudos nedav, tik visus nuvyl.
           >
           > Taiau mons mieli tuo kad stropiai kartoja savo ir kit klaidas, an
           > dabar tai *tikrai *kitaip ieis.
           > irti visa tai, klausant rudeninio vjo vilpavimo - vienas i
           > nedaugelio malonum, prieinam Vilniaus kaime gyvenaniam tutejui.
           >
           > Tomasz
           >
           >
           >
           >
           > ------------------------------------
           >
           > Laikas minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomens nuosavyb, tai
           > yra, visuomens labui atsisakome autorini teisi, nebent tame laike
           > pabrtinai j neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
           > Kvieiame dalintis ms laikais, praome pripainti ms autorius.
           >
           > Laikus sisti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
           >
           > Atsisakyti ios konferencijos, siskite laik be teksto adresu:
           > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           > [Non-text portions of this message have been removed]
           >
           >
           > ------------------------------------
           >
           > Laikas minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomens nuosavyb, tai yra, visuomens labui atsisakome autorini teisi, nebent tame laike pabrtinai j neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieiame dalintis ms laikais, praome pripainti ms autorius.
           >
           > Laikus sisti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
           >
           > Atsisakyti ios konferencijos, siskite laik be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
           >
           >
           >

           [Non-text portions of this message have been removed]
          • Tomas Gerve
           Miela Audrone, tai kame skirtumas tarp alkoholiko ir to normalaus kuriam nuo 10 valandos vakaro nebus ko eiti i parduotuve. Ogi skirtumas tik tas, kad jam
           Message 10 of 27 , Oct 15, 2008
            Miela Audrone, tai kame skirtumas tarp alkoholiko ir to normalaus kuriam nuo 10 valandos vakaro nebus ko eiti i parduotuve. Ogi skirtumas tik tas, kad jam reikes atlikti buhalterini kaiciavima ir labai elementaru, ir iki tos valandos uzsitavarinti. Kita vertus, atsiras visada "nesausu" kaimynu ir tasku. O ir aplamai, tegul istatymu leidejai rupinasi kiek kitais klausimais, pavyzdziui aukstojo mokslo reforma. Nes kai mokslas bus prieinamas tik labai ju isrinktiesiems tai devintokai prades gerti toki alu kurio as ketvirtame kurse negeriau.
            o kas liecia socialine atskirti, tai as tikrai neslovinu egalitarines visuomenes idejos. Tiesiog, Thompsonas savo veikale "The mking of English working class" labai taikliai nurodo grieztais klasiniais barjerais suskirstytos visuomenes trukumus. Norite oligarchijos ir vienvaldystes? Prasau!!!! Tada bukime nuolankus, gyvenkime betoniniuose daugiabuciuose ir prospekto pabe padaugine sidro eikime dauzyti konkuruojancio patino tiuninginiu neonu.

            --- On Wed, 10/15/08, Audrone Anusauskiene <ekvjuc@...> wrote:
            From: Audrone Anusauskiene <ekvjuc@...>
            Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai
            To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
            Date: Wednesday, October 15, 2008, 12:02 PM            Mielieji,

            Jus tikrai faini, kad rasot ir kad leidziat man protarpiais kai ka paaiskinti. Jei niekas nesigincytu, netureciau kaip tai daryti :)

            Dabar noreciau pasakyt Viliaus Brazeno zodziais ( http://www.internet inetv.lt/ Videoirasopaiesk apagal/pagaltema /Socialinevisuom enestema/ Kadtiekkovunenue ituveltui/ - pasiklausykit pries miega, graziai senelis kalba) - NEATIMKIT KGB DARBO, NES JIE UZ JI PINIGUS GAUNA, O JUMS TAIGI NIEKS NEMOKA! Pasakymas, kad jokie draudimai nesuveiks - KGB ( ar maksimos, ar pan.) ismislas ir ji visi kartoja kaip papugos. Jei draudimai neveikia, tai gal ir zudyti, prievartauti, vogti reiktu nebedrausti?            O del alkoholio prieinamumo ribojimo. Tai jis skirtas ne alkoholikams, o normaliems zmonems ir ypac jaunimui. Jei nakti nebus prekybos, reiskia jiems nebus reikalo lekti i artimiausia degaline (pas mus uz 30 km) pritukus alkoholio dasibaigti. Pernai per Naujaka tokia masinike jaunimo gerokai susivarte belekdama.

            Sestadieniais sekmadieniais nebus pridauzyta buteliu, pritersta miestelio aiksteje, arba tikrai bus maziau, negu kai veikdavo naktine parduotuve.. Seimas paliko galioti rugsejo 1-osios draudimus ne siaip sau (kad prekybos centrai pelnytusi), o kad priemus draudima prekiauti nebeliko jaunimo alkoholiniu psichoziu (neatveze nieks tokiu medikams). Pasiieskokit straipsniu internete, surasciau, bet neturiu laiko...            Del Justino pasiulymo, tai jis geras, bet cia reikia viso komplekso priemoniu - pirmiausia tevams. Vienas kunigas man pacitavo masonu suki:"Dirbk, pirk ir mirk". Nezinau ar jis tikrai masonu, bet pagal ji dabar gyvena tikrai daug suaugusiuju, nematydami sviesios dienos. Jie neturi laiko pasiziureti i dangu, pabuti su vaiku ar dometis politika. Jie dirba.            Audrone            ----- Original Message -----

            From: Justinas Jaronis

            To: Minciu_sodas_ LT@yahoogroups. com

            Sent: Wednesday, October 15, 2008 5:54 PM

            Subject: Re: [Minciu_sodas_ LT] istatymai            Kazkada girdejau gera palyginima - "bandyti spresti alkoholizmo

            problemas ribojant priejima prie alkoholio yra tolygu gydyti paleistus

            vidurius ribojant naudojimasi tuoletu".            Vienintelis sansas kazkaip parodyti zmonems vaizda platesniu masteliu,

            kaip tai yra "lame", ir koks grazus ir galingas gali buti gyvenimas. Nes

            dauguma vaiku, kuriu tevai istrige amzinam darbo-vartojimo rate, o ju

            aplinka sudaro tik betonines sienos ir tokiu paciu kaimynu vaikai, net

            neisivaisduoja kad galima kazka veikti daugiau negu gerai prisigerti

            naktiniame klube o paskiau einant namo lauzyti zandikaulius kam

            papuola :)            Tarp kitko, vienas i arestine vezamas veikejas is pastarosios

            kategorijos butent sita ir pripazino.. :)            Tokiu yra daug. O tokiu, kurie sugeba parodyti ta gyvenima, zinau tik

            keleta.. :(            On Wed, 2008-10-15 at 07:09 -0700, Tomas Gerve wrote:

            > Sveiki,

            >

            > Kazkada girdejau zmones kalbant, kad prie katedros boksto, jei as

            > neklystu, bus irengtas paauglius atbaidanti signala siunciantis garso

            > itaisas. Neva tai turetu sumazinti betvarke.

            > Saulens pasake, kad nuo astuoniuolitas valandas parduotuvies nustuot

            > prekiaut maist, tad buobas nebut stuoras.

            > dabar kai kas is jusu postringaujate apie alkoholio isigijimo

            > apribojima ir naiviai viliates, kad zmones ims maziau gerti.

            > Na gal. Duok dieve. As nieko pries tuos sausuosius istatymus, nes pats

            > nei kazkokios priklausomybes nuo alkoholio vartojimo neturiu, nei

            > alkoholines psichozes apimtas ruosiuosi kirviu uzpulti Birute Vesaite.

            > Bet kaip zmogus vartojantys alkoholi, ironiskai zvelgiantis i

            > groteskiska politine situacija ant lietuvos, jau antri metai rugpjucio

            > 31 diena uzsiperku pakankamai, kad man neduok dieve prireiktu eiti i

            > parduotuve kita diena. Ir, mano mieli mastantys ir issilavine, saunus

            > ir perspektyvus, nuostabus ir grazus, dvasingi ir romus, tokiu kaip as

            > lietuvoje tikrai netruksta. Kita vertus, prekybos centrai rugpjucio 31

            > diena padaro tokia apyvarta prekiaudami alkoholiu, kokios nepadarytu

            > jei rugsejo pirmoji butu eiline diena kai galima gerti gerti gerti...

            > Tiesiog ta rugpjucio 31 yra pelningesne uz 3 paprastas dienas is

            > eiles, kai galima prekiauti alkoholiu.

            > Mano nuomone, situacijos jokie draudimai neisspres. Sena kinu daktaru

            > patarle byloja, kad reikia gydyti ne ligos simptoma o jos priezasti.

            > Kodel zmones geria. Tuo, kad jauciasi nepatenkinti esama situacija ir

            > nelabai tiki, kad galetu ka nors pakeisti. Iniciatyvus, gabus protingi

            > bei perspektyvus sviesuliai gime kur nors juodupeje ar veisiejuose

            > netrunka tapti lojaliais bosams komformistais ir greitai atsiduria

            > aukstesniuose subordinacijos lygmenyse.

            > Gilejanti socialine atskirtis smelkiasi zmoniu emocijose, jie tampa

            > liudni ir pikti, formuojasi kazkas panasaus kaip angliskas

            > issisluoksniavimas filme apie Bili Eljota.

            > As manau, kad reikia is esmes daugiau kalbeti apie tai, kad zmogus nuo

            > vaikystes gali kur kas daugiau, nei jis pats mano galis. Ugdyti zmogui

            > pasitikejima savimi ne ta prasme kad jis gali sekmingai pritapti, o

            > gali nebijoti buti toks koks yra. Visuomene, zmones lietuvoje yra

            > daugiau ar maiziau nesveiki, nes negali saves realizuoti ir mano, jei

            > bus laisvi ir patys bandys daugiau kontroliuoti savo gyvenima, tai

            > darbdavys, mokytojas ar destytojas to tikrai nesupras. Jie yra

            > uzspausti, bijantys buti kitokiais, bijantys kazko siekti, nes is

            > virsus jiems yra padiktuotos itin aiskiai apibreztos islikimo salygos.

            > Esant tokioms aplinkybems apie jokia atstovaujama demokratija negali

            > buti nei kalbos, nes ji neimanoma be rinkeju samoningumo.

            > O butelio niekas neatims.

            >

            >

            > --- On Tue, 10/14/08, Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas @unitedlinux. lt> wrote:

            > From: Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas @unitedlinux. lt>

            > Subject: Re: [Minciu_sodas_ LT] istatymai

            > To: Minciu_sodas_ LT@yahoogroups. com

            > Date: Tuesday, October 14, 2008, 1:44 PM

            >

            > Sveiki

            > Sveikinu visus patekusius ir nepatekusius seim.

            > Sveikinu visus atsimerkusius ir galbt prablaivjus.

            > Man nelabai domu k veikia amerikonai ar arab pasaulis su alkoholiu. Man

            > svarbiau kas vyksta Lietuvoj.

            > Pasikartosiu, kad treti metai lietuvi maja (daugiau mirta nei gimsta).

            > Tai valdymo rodiklis (alkoholio liberavizavimas su i to sekaniu alkoholio

            > vartojimo padidjimu, visika visuomens apatija).

            > Prisiminkim - paskutinis gimstamumo padidjimas 1987-89 metai. Dabar tai

            > ms atuoniolikmeiai. Daugiau mokyklose tiek klasi nebuvo suformuota.

            > Tuo

            > metu Lietuvoje susiformavo sajdis, o vliau ir Nepriklausomyb.

            > Visa tai mayio alkoholio apribojimo prie Gorbaiovo pasekms. Sutinku,

            > kad

            > negalima moni laikyti be alkoholio, tada jie apsidairo ir pamato kas

            > aplinkui dedasi. :)) (ia toks juokas apie politik).

            > Alkoholio problemos per vyno taur nesimato.

            > vieiausias problemos pavyzdys - paskutinis referendumas. Energetika tokia

            > nesvarbi, kad net nesiteik pus lietuvi ateiti. Raau lietuvi, nes

            > kitatauiams atleidiama, man irgi rus energetika nerpi.

            > Kaip uodegos nesuk - litas parnetas namo vistiek bus geriau ileistas nei

            > pragertas.

            > Prie reikiant nuomon - j reikia turti, o ne kartoti mit apie

            > visokeriop alkoholio nekaltyb.

            > Pagarbiai

            > Darius

            >

            >

            >

            >

            > Kol esate karligs apimti,

            > priminsiu vieno angl viesuolio mint apie JAV saus statym -

            > pradioje

            > j *palaik* net tie, kurie buvo prie j, nes nusibodo girtuoklyst,

            > pabaigoje *prie *j buvo net tie, kurie j prastm, nes idja atne

            > nenumatyt ikrypim ir niekam jokios naudos nedav, tik visus nuvyl.

            >

            > Taiau mons mieli tuo kad stropiai kartoja savo ir kit klaidas, an

            > dabar tai *tikrai *kitaip ieis.

            > irti visa tai, klausant rudeninio vjo vilpavimo - vienas i

            > nedaugelio malonum, prieinam Vilniaus kaime gyvenaniam tutejui.

            >

            > Tomasz

            >

            >

            >

            >

            > ------------ --------- --------- ------

            >

            > Laikas minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com tampa visuomens nuosavyb, tai

            > yra, visuomens labui atsisakome autorini teisi, nebent tame laike

            > pabrtinai j neaatsisakome. http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/

            > Kvieiame dalintis ms laikais, praome pripainti ms autorius.

            >

            > Laikus sisti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com

            >

            > Atsisakyti ios konferencijos, siskite laik be teksto adresu:

            > minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo! Groups Links

            >

            >

            >

            >

            >

            >

            >

            >

            > [Non-text portions of this message have been removed]

            >

            >

            > ------------ --------- --------- ------

            >

            > Laikas minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com tampa visuomens nuosavyb, tai yra, visuomens labui atsisakome autorini teisi, nebent tame laike pabrtinai j neaatsisakome. http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/ Kvieiame dalintis ms laikais, praome pripainti ms autorius.

            >

            > Laikus sisti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com

            >

            > Atsisakyti ios konferencijos, siskite laik be teksto adresu: minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo! Groups Links

            >

            >

            >            [Non-text portions of this message have been removed]

            [Non-text portions of this message have been removed]
           • Audrone Anusauskiene
            Na, gal ims apsiskaiciuos ir nenusipirks. Ir apsieis neisgeres. Arba duos uzdirbti taskui. Kodel butinai vis maksimai?:) Istatymu leidejai rupinasi viskuo.
            Message 11 of 27 , Oct 15, 2008
             Na, gal ims apsiskaiciuos ir nenusipirks. Ir apsieis neisgeres. Arba duos uzdirbti taskui. Kodel butinai vis maksimai?:)

             Istatymu leidejai rupinasi viskuo. Blogiau, kad visuomene nesirupina, kad jai svarbus istatymai butu priimti.Juk vakar turejo buti balsuota ir uz aukstojo mokslo istatymo pataisas, bet pritruko balsu.
             Mane vakar apstulbino Seimo nariu lakstymas po sale.Kaip jie speja susigaudyti per kuri istatyma reikia ateit balsuoti, o per kuri speti dingti.:) Tik Kubiliaus reakcijos deka buvo priimtas ir alkoholio kontroles istatymas. Jis iskart pasiule balsuoti po istatymo del indeliu draudimo indeksavimo. Pasiziurekit vaizdo irasa , kas nematet. Laikas apie 12,45.

             audra

             ----- Original Message -----
             From: Tomas Gerve
             To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
             Sent: Wednesday, October 15, 2008 10:32 PM
             Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai


             Miela Audrone, tai kame skirtumas tarp alkoholiko ir to normalaus kuriam nuo 10 valandos vakaro nebus ko eiti i parduotuve. Ogi skirtumas tik tas, kad jam reikes atlikti buhalterini kaiciavima ir labai elementaru, ir iki tos valandos uzsitavarinti. Kita vertus, atsiras visada "nesausu" kaimynu ir tasku. O ir aplamai, tegul istatymu leidejai rupinasi kiek kitais klausimais, pavyzdziui aukstojo mokslo reforma. Nes kai mokslas bus prieinamas tik labai ju isrinktiesiems tai devintokai prades gerti toki alu kurio as ketvirtame kurse negeriau.
             o kas liecia socialine atskirti, tai as tikrai neslovinu egalitarines visuomenes idejos. Tiesiog, Thompsonas savo veikale "The mking of English working class" labai taikliai nurodo grieztais klasiniais barjerais suskirstytos visuomenes trukumus. Norite oligarchijos ir vienvaldystes? Prasau!!!! Tada bukime nuolankus, gyvenkime betoniniuose daugiabuciuose ir prospekto pabe padaugine sidro eikime dauzyti konkuruojancio patino tiuninginiu neonu.

             --- On Wed, 10/15/08, Audrone Anusauskiene <ekvjuc@...> wrote:
             From: Audrone Anusauskiene <ekvjuc@...>
             Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai
             To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
             Date: Wednesday, October 15, 2008, 12:02 PM

             Mielieji,

             Jus tikrai faini, kad rasot ir kad leidziat man protarpiais kai ka paaiskinti. Jei niekas nesigincytu, netureciau kaip tai daryti :)

             Dabar noreciau pasakyt Viliaus Brazeno zodziais ( http://www.internet inetv.lt/ Videoirasopaiesk apagal/pagaltema /Socialinevisuom enestema/ Kadtiekkovunenue ituveltui/ - pasiklausykit pries miega, graziai senelis kalba) - NEATIMKIT KGB DARBO, NES JIE UZ JI PINIGUS GAUNA, O JUMS TAIGI NIEKS NEMOKA! Pasakymas, kad jokie draudimai nesuveiks - KGB ( ar maksimos, ar pan.) ismislas ir ji visi kartoja kaip papugos. Jei draudimai neveikia, tai gal ir zudyti, prievartauti, vogti reiktu nebedrausti?

             O del alkoholio prieinamumo ribojimo. Tai jis skirtas ne alkoholikams, o normaliems zmonems ir ypac jaunimui. Jei nakti nebus prekybos, reiskia jiems nebus reikalo lekti i artimiausia degaline (pas mus uz 30 km) pritukus alkoholio dasibaigti. Pernai per Naujaka tokia masinike jaunimo gerokai susivarte belekdama.

             Sestadieniais sekmadieniais nebus pridauzyta buteliu, pritersta miestelio aiksteje, arba tikrai bus maziau, negu kai veikdavo naktine parduotuve.. Seimas paliko galioti rugsejo 1-osios draudimus ne siaip sau (kad prekybos centrai pelnytusi), o kad priemus draudima prekiauti nebeliko jaunimo alkoholiniu psichoziu (neatveze nieks tokiu medikams). Pasiieskokit straipsniu internete, surasciau, bet neturiu laiko...

             Del Justino pasiulymo, tai jis geras, bet cia reikia viso komplekso priemoniu - pirmiausia tevams. Vienas kunigas man pacitavo masonu suki:"Dirbk, pirk ir mirk". Nezinau ar jis tikrai masonu, bet pagal ji dabar gyvena tikrai daug suaugusiuju, nematydami sviesios dienos. Jie neturi laiko pasiziureti i dangu, pabuti su vaiku ar dometis politika. Jie dirba.

             Audrone

             ----- Original Message -----

             From: Justinas Jaronis

             To: Minciu_sodas_ LT@yahoogroups. com

             Sent: Wednesday, October 15, 2008 5:54 PM

             Subject: Re: [Minciu_sodas_ LT] istatymai

             Kazkada girdejau gera palyginima - "bandyti spresti alkoholizmo

             problemas ribojant priejima prie alkoholio yra tolygu gydyti paleistus

             vidurius ribojant naudojimasi tuoletu".

             Vienintelis sansas kazkaip parodyti zmonems vaizda platesniu masteliu,

             kaip tai yra "lame", ir koks grazus ir galingas gali buti gyvenimas. Nes

             dauguma vaiku, kuriu tevai istrige amzinam darbo-vartojimo rate, o ju

             aplinka sudaro tik betonines sienos ir tokiu paciu kaimynu vaikai, net

             neisivaisduoja kad galima kazka veikti daugiau negu gerai prisigerti

             naktiniame klube o paskiau einant namo lauzyti zandikaulius kam

             papuola :)

             Tarp kitko, vienas i arestine vezamas veikejas is pastarosios

             kategorijos butent sita ir pripazino.. :)

             Tokiu yra daug. O tokiu, kurie sugeba parodyti ta gyvenima, zinau tik

             keleta.. :(

             On Wed, 2008-10-15 at 07:09 -0700, Tomas Gerve wrote:

             > Sveiki,

             >

             > Kazkada girdejau zmones kalbant, kad prie katedros boksto, jei as

             > neklystu, bus irengtas paauglius atbaidanti signala siunciantis garso

             > itaisas. Neva tai turetu sumazinti betvarke.

             > Saulens pasake, kad nuo astuoniuolitas valandas parduotuvies nustuot

             > prekiaut maist, tad buobas nebut stuoras.

             > dabar kai kas is jusu postringaujate apie alkoholio isigijimo

             > apribojima ir naiviai viliates, kad zmones ims maziau gerti.

             > Na gal. Duok dieve. As nieko pries tuos sausuosius istatymus, nes pats

             > nei kazkokios priklausomybes nuo alkoholio vartojimo neturiu, nei

             > alkoholines psichozes apimtas ruosiuosi kirviu uzpulti Birute Vesaite.

             > Bet kaip zmogus vartojantys alkoholi, ironiskai zvelgiantis i

             > groteskiska politine situacija ant lietuvos, jau antri metai rugpjucio

             > 31 diena uzsiperku pakankamai, kad man neduok dieve prireiktu eiti i

             > parduotuve kita diena. Ir, mano mieli mastantys ir issilavine, saunus

             > ir perspektyvus, nuostabus ir grazus, dvasingi ir romus, tokiu kaip as

             > lietuvoje tikrai netruksta. Kita vertus, prekybos centrai rugpjucio 31

             > diena padaro tokia apyvarta prekiaudami alkoholiu, kokios nepadarytu

             > jei rugsejo pirmoji butu eiline diena kai galima gerti gerti gerti...

             > Tiesiog ta rugpjucio 31 yra pelningesne uz 3 paprastas dienas is

             > eiles, kai galima prekiauti alkoholiu.

             > Mano nuomone, situacijos jokie draudimai neisspres. Sena kinu daktaru

             > patarle byloja, kad reikia gydyti ne ligos simptoma o jos priezasti.

             > Kodel zmones geria. Tuo, kad jauciasi nepatenkinti esama situacija ir

             > nelabai tiki, kad galetu ka nors pakeisti. Iniciatyvus, gabus protingi

             > bei perspektyvus sviesuliai gime kur nors juodupeje ar veisiejuose

             > netrunka tapti lojaliais bosams komformistais ir greitai atsiduria

             > aukstesniuose subordinacijos lygmenyse.

             > Gilejanti socialine atskirtis smelkiasi zmoniu emocijose, jie tampa

             > liudni ir pikti, formuojasi kazkas panasaus kaip angliskas

             > issisluoksniavimas filme apie Bili Eljota.

             > As manau, kad reikia is esmes daugiau kalbeti apie tai, kad zmogus nuo

             > vaikystes gali kur kas daugiau, nei jis pats mano galis. Ugdyti zmogui

             > pasitikejima savimi ne ta prasme kad jis gali sekmingai pritapti, o

             > gali nebijoti buti toks koks yra. Visuomene, zmones lietuvoje yra

             > daugiau ar maiziau nesveiki, nes negali saves realizuoti ir mano, jei

             > bus laisvi ir patys bandys daugiau kontroliuoti savo gyvenima, tai

             > darbdavys, mokytojas ar destytojas to tikrai nesupras. Jie yra

             > uzspausti, bijantys buti kitokiais, bijantys kazko siekti, nes is

             > virsus jiems yra padiktuotos itin aiskiai apibreztos islikimo salygos.

             > Esant tokioms aplinkybems apie jokia atstovaujama demokratija negali

             > buti nei kalbos, nes ji neimanoma be rinkeju samoningumo.

             > O butelio niekas neatims.

             >

             >

             > --- On Tue, 10/14/08, Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas @unitedlinux. lt> wrote:

             > From: Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas @unitedlinux. lt>

             > Subject: Re: [Minciu_sodas_ LT] istatymai

             > To: Minciu_sodas_ LT@yahoogroups. com

             > Date: Tuesday, October 14, 2008, 1:44 PM

             >

             > Sveiki

             > Sveikinu visus patekusius ir nepatekusius seim.

             > Sveikinu visus atsimerkusius ir galbt prablaivjus.

             > Man nelabai domu k veikia amerikonai ar arab pasaulis su alkoholiu. Man

             > svarbiau kas vyksta Lietuvoj.

             > Pasikartosiu, kad treti metai lietuvi maja (daugiau mirta nei gimsta).

             > Tai valdymo rodiklis (alkoholio liberavizavimas su i to sekaniu alkoholio

             > vartojimo padidjimu, visika visuomens apatija).

             > Prisiminkim - paskutinis gimstamumo padidjimas 1987-89 metai. Dabar tai

             > ms atuoniolikmeiai. Daugiau mokyklose tiek klasi nebuvo suformuota.

             > Tuo

             > metu Lietuvoje susiformavo sajdis, o vliau ir Nepriklausomyb.

             > Visa tai mayio alkoholio apribojimo prie Gorbaiovo pasekms. Sutinku,

             > kad

             > negalima moni laikyti be alkoholio, tada jie apsidairo ir pamato kas

             > aplinkui dedasi. :)) (ia toks juokas apie politik).

             > Alkoholio problemos per vyno taur nesimato.

             > vieiausias problemos pavyzdys - paskutinis referendumas. Energetika tokia

             > nesvarbi, kad net nesiteik pus lietuvi ateiti. Raau lietuvi, nes

             > kitatauiams atleidiama, man irgi rus energetika nerpi.

             > Kaip uodegos nesuk - litas parnetas namo vistiek bus geriau ileistas nei

             > pragertas.

             > Prie reikiant nuomon - j reikia turti, o ne kartoti mit apie

             > visokeriop alkoholio nekaltyb.

             > Pagarbiai

             > Darius

             >

             >

             >

             >

             > Kol esate karligs apimti,

             > priminsiu vieno angl viesuolio mint apie JAV saus statym -

             > pradioje

             > j *palaik* net tie, kurie buvo prie j, nes nusibodo girtuoklyst,

             > pabaigoje *prie *j buvo net tie, kurie j prastm, nes idja atne

             > nenumatyt ikrypim ir niekam jokios naudos nedav, tik visus nuvyl.

             >

             > Taiau mons mieli tuo kad stropiai kartoja savo ir kit klaidas, an

             > dabar tai *tikrai *kitaip ieis.

             > irti visa tai, klausant rudeninio vjo vilpavimo - vienas i

             > nedaugelio malonum, prieinam Vilniaus kaime gyvenaniam tutejui.

             >

             > Tomasz

             >

             >

             >

             >

             > ------------ --------- --------- ------

             >

             > Laikas minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com tampa visuomens nuosavyb, tai

             > yra, visuomens labui atsisakome autorini teisi, nebent tame laike

             > pabrtinai j neaatsisakome. http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/

             > Kvieiame dalintis ms laikais, praome pripainti ms autorius.

             >

             > Laikus sisti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com

             >

             > Atsisakyti ios konferencijos, siskite laik be teksto adresu:

             > minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo! Groups Links

             >

             >

             >

             >

             >

             >

             >

             >

             > [Non-text portions of this message have been removed]

             >

             >

             > ------------ --------- --------- ------

             >

             > Laikas minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com tampa visuomens nuosavyb, tai yra, visuomens labui atsisakome autorini teisi, nebent tame laike pabrtinai j neaatsisakome. http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/ Kvieiame dalintis ms laikais, praome pripainti ms autorius.

             >

             > Laikus sisti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com

             >

             > Atsisakyti ios konferencijos, siskite laik be teksto adresu: minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo! Groups Links

             >

             >

             >

             [Non-text portions of this message have been removed]             [Non-text portions of this message have been removed]

             [Non-text portions of this message have been removed]
            • Albertas Dusevicius
             Audrone, beje, per šiųmetinę rugsėjo pirmąją tikrai buvo atvežta pora panenkų, padauginusių. Tingiu ieškot inete, bet prisimenu per TV rodė.
             Message 12 of 27 , Oct 15, 2008
              Audrone,
              beje, per šiųmetinę rugsėjo pirmąją tikrai buvo atvežta pora panenkų,
              padauginusių. Tingiu ieškot inete, bet prisimenu per TV rodė.
              Gerbiamieji Tomai (ale geras - kaip tik Tomas, tai ir rašo protingai!), ačiū
              už gerus palyginimus, o ypač Justinui už tą apie trydą ir tuliką.
              Šiaip manau, kad kaip pagalbinės priemonės atpratinant tautą nuo girdyklų
              tokie visokie suvaržymai kažkiek turi racijos, bet man biškelį (na,
              nesupykit tiktai) sukelia šypseną tiek Audronės, tiek Dariaus ir kt.
              draudikų entuziazmas ir viltys, kad tie draudimai tai bus jau tokia
              šimtaprocentinė panacėja mūsų tautai. Na, ir dar visokie tokie pasvarstymai,
              kad gal bus mažiau prišiukšlinta, pridaužyta butelių...Na, gal ir bus,
              bet...Tuos sudaužytus butelius galima išluoti tai nėra didelė problema.
              Problemos esmė kaip rašė kažkuris Tomas - žmonės nemoka, negali, nežino, kad
              gali būti savimi. Jie būna tokiais, kokiais juos formuoja mūsų ta
              pseudomasovkinė kultūra. Dabartiniai jaunimo (o ir brandžių dėdžių) stabukai
              irgi yra pseudomasovkiniai. Jaunimo - visokios ten Zvonkės ir plastmasinių
              berniukų trio, o dėdžių - "Stiliai". Visi lietuviai gal ir nepasirašytų ant
              to, bet...tada ant ko? Žodžiu trūksta naujo "mūsų laikų herojaus" ir naujų
              savęs realizavimo formų. Tiksliau ne naujų, bet išpopuliarintų alternatyvių,
              kitokių, kuriose alkoholio vaidmuo būtų toks, koks ir turi būti - tik
              socialumą didinanti priemonė. Mane tikrai žavi Audronės pasiaukojantis ir
              kryptingas darbas su jaunimu, na, bet formą aš vistik rinkčiausi kitokią.
              Beje, jeigu kas norit iš tiesų pabūti savimi, atvykit į Šreko pelkę. Tai
              vieta, kaip vėlgi protingai sakė Tomas, panaši į stalkerio zoną, joje žmonės
              virsta...pačiais savimi. Ir patikėkit, tuo ką jie pamato tikrai ne visi būna
              patenkinti...

              adios, amigos!

              Albertas, pats sau pats              2008/10/15 Audrone Anusauskiene <ekvjuc@...>

              > Mielieji,
              > Jus tikrai faini, kad rasot ir kad leidziat man protarpiais kai ka
              > paaiskinti. Jei niekas nesigincytu, netureciau kaip tai daryti :)
              > Dabar noreciau pasakyt Viliaus Brazeno zodziais (
              > http://www.internetinetv.lt/Videoirasopaieskapagal/pagaltema/Socialinevisuomenestema/Kadtiekkovunenueituveltui/- pasiklausykit pries miega, graziai senelis kalba) - NEATIMKIT KGB DARBO,
              > NES JIE UZ JI PINIGUS GAUNA, O JUMS TAIGI NIEKS NEMOKA! Pasakymas, kad jokie
              > draudimai nesuveiks - KGB ( ar maksimos, ar pan.) ismislas ir ji visi
              > kartoja kaip papugos. Jei draudimai neveikia, tai gal ir zudyti,
              > prievartauti, vogti reiktu nebedrausti?
              >
              > O del alkoholio prieinamumo ribojimo. Tai jis skirtas ne alkoholikams, o
              > normaliems zmonems ir ypac jaunimui. Jei nakti nebus prekybos, reiskia jiems
              > nebus reikalo lekti i artimiausia degaline (pas mus uz 30 km) pritukus
              > alkoholio dasibaigti. Pernai per Naujaka tokia masinike jaunimo gerokai
              > susivarte belekdama.
              > Sestadieniais sekmadieniais nebus pridauzyta buteliu, pritersta miestelio
              > aiksteje, arba tikrai bus maziau, negu kai veikdavo naktine parduotuve..
              > Seimas paliko galioti rugsejo 1-osios draudimus ne siaip sau (kad prekybos
              > centrai pelnytusi), o kad priemus draudima prekiauti nebeliko jaunimo
              > alkoholiniu psichoziu (neatveze nieks tokiu medikams). Pasiieskokit
              > straipsniu internete, surasciau, bet neturiu laiko...
              >
              > Del Justino pasiulymo, tai jis geras, bet cia reikia viso komplekso
              > priemoniu - pirmiausia tevams. Vienas kunigas man pacitavo masonu
              > suki:"Dirbk, pirk ir mirk". Nezinau ar jis tikrai masonu, bet pagal ji dabar
              > gyvena tikrai daug suaugusiuju, nematydami sviesios dienos. Jie neturi laiko
              > pasiziureti i dangu, pabuti su vaiku ar dometis politika. Jie dirba.
              >
              > Audrone
              >
              > ----- Original Message -----
              > From: Justinas Jaronis
              > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
              > Sent: Wednesday, October 15, 2008 5:54 PM
              > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai
              >
              > Kazkada girdejau gera palyginima - "bandyti spresti alkoholizmo
              > problemas ribojant priejima prie alkoholio yra tolygu gydyti paleistus
              > vidurius ribojant naudojimasi tuoletu".
              >
              > Vienintelis sansas kazkaip parodyti zmonems vaizda platesniu masteliu,
              > kaip tai yra "lame", ir koks grazus ir galingas gali buti gyvenimas. Nes
              > dauguma vaiku, kuriu tevai istrige amzinam darbo-vartojimo rate, o ju
              > aplinka sudaro tik betonines sienos ir tokiu paciu kaimynu vaikai, net
              > neisivaisduoja kad galima kazka veikti daugiau negu gerai prisigerti
              > naktiniame klube o paskiau einant namo lauzyti zandikaulius kam
              > papuola :)
              >
              > Tarp kitko, vienas i arestine vezamas veikejas is pastarosios
              > kategorijos butent sita ir pripazino.. :)
              >
              > Tokiu yra daug. O tokiu, kurie sugeba parodyti ta gyvenima, zinau tik
              > keleta.. :(
              >
              > On Wed, 2008-10-15 at 07:09 -0700, Tomas Gerve wrote:
              > > Sveiki,
              > >
              > > Kazkada girdejau zmones kalbant, kad prie katedros boksto, jei as
              > > neklystu, bus irengtas paauglius atbaidanti signala siunciantis garso
              > > itaisas. Neva tai turetu sumazinti betvarke.
              > > Saulens pasake, kad nuo astuoniuolitas valandas parduotuvies nustuot
              > > prekiaut maist, tad buobas nebut stuoras.
              > > dabar kai kas is jusu postringaujate apie alkoholio isigijimo
              > > apribojima ir naiviai viliates, kad zmones ims maziau gerti.
              > > Na gal. Duok dieve. As nieko pries tuos sausuosius istatymus, nes pats
              > > nei kazkokios priklausomybes nuo alkoholio vartojimo neturiu, nei
              > > alkoholines psichozes apimtas ruosiuosi kirviu uzpulti Birute Vesaite.
              > > Bet kaip zmogus vartojantys alkoholi, ironiskai zvelgiantis i
              > > groteskiska politine situacija ant lietuvos, jau antri metai rugpjucio
              > > 31 diena uzsiperku pakankamai, kad man neduok dieve prireiktu eiti i
              > > parduotuve kita diena. Ir, mano mieli mastantys ir issilavine, saunus
              > > ir perspektyvus, nuostabus ir grazus, dvasingi ir romus, tokiu kaip as
              > > lietuvoje tikrai netruksta. Kita vertus, prekybos centrai rugpjucio 31
              > > diena padaro tokia apyvarta prekiaudami alkoholiu, kokios nepadarytu
              > > jei rugsejo pirmoji butu eiline diena kai galima gerti gerti gerti...
              > > Tiesiog ta rugpjucio 31 yra pelningesne uz 3 paprastas dienas is
              > > eiles, kai galima prekiauti alkoholiu.
              > > Mano nuomone, situacijos jokie draudimai neisspres. Sena kinu daktaru
              > > patarle byloja, kad reikia gydyti ne ligos simptoma o jos priezasti.
              > > Kodel zmones geria. Tuo, kad jauciasi nepatenkinti esama situacija ir
              > > nelabai tiki, kad galetu ka nors pakeisti. Iniciatyvus, gabus protingi
              > > bei perspektyvus sviesuliai gime kur nors juodupeje ar veisiejuose
              > > netrunka tapti lojaliais bosams komformistais ir greitai atsiduria
              > > aukstesniuose subordinacijos lygmenyse.
              > > Gilejanti socialine atskirtis smelkiasi zmoniu emocijose, jie tampa
              > > liudni ir pikti, formuojasi kazkas panasaus kaip angliskas
              > > issisluoksniavimas filme apie Bili Eljota.
              > > As manau, kad reikia is esmes daugiau kalbeti apie tai, kad zmogus nuo
              > > vaikystes gali kur kas daugiau, nei jis pats mano galis. Ugdyti zmogui
              > > pasitikejima savimi ne ta prasme kad jis gali sekmingai pritapti, o
              > > gali nebijoti buti toks koks yra. Visuomene, zmones lietuvoje yra
              > > daugiau ar maiziau nesveiki, nes negali saves realizuoti ir mano, jei
              > > bus laisvi ir patys bandys daugiau kontroliuoti savo gyvenima, tai
              > > darbdavys, mokytojas ar destytojas to tikrai nesupras. Jie yra
              > > uzspausti, bijantys buti kitokiais, bijantys kazko siekti, nes is
              > > virsus jiems yra padiktuotos itin aiskiai apibreztos islikimo salygos.
              > > Esant tokioms aplinkybems apie jokia atstovaujama demokratija negali
              > > buti nei kalbos, nes ji neimanoma be rinkeju samoningumo.
              > > O butelio niekas neatims.
              > >
              > >
              > > --- On Tue, 10/14/08, Darius SLAPAKAUSKAS <
              > darius.slapakauskas@... <darius.slapakauskas%40unitedlinux.lt>>
              > wrote:
              > > From: Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas@...<darius.slapakauskas%40unitedlinux.lt>
              > >
              > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai
              > > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
              > > Date: Tuesday, October 14, 2008, 1:44 PM
              > >
              > > Sveiki
              > > Sveikinu visus patekusius ir nepatekusius seim.
              > > Sveikinu visus atsimerkusius ir galbt prablaivjus.
              > > Man nelabai domu k veikia amerikonai ar arab pasaulis su alkoholiu. Man
              > > svarbiau kas vyksta Lietuvoj.
              > > Pasikartosiu, kad treti metai lietuvi maja (daugiau mirta nei gimsta).
              > > Tai valdymo rodiklis (alkoholio liberavizavimas su i to sekaniu alkoholio
              >
              > > vartojimo padidjimu, visika visuomens apatija).
              > > Prisiminkim - paskutinis gimstamumo padidjimas 1987-89 metai. Dabar tai
              > > ms atuoniolikmeiai. Daugiau mokyklose tiek klasi nebuvo suformuota.
              > > Tuo
              > > metu Lietuvoje susiformavo sajdis, o vliau ir Nepriklausomyb.
              > > Visa tai mayio alkoholio apribojimo prie Gorbaiovo pasekms. Sutinku,
              > > kad
              > > negalima moni laikyti be alkoholio, tada jie apsidairo ir pamato kas
              > > aplinkui dedasi. :)) (ia toks juokas apie politik).
              > > Alkoholio problemos per vyno taur nesimato.
              > > vieiausias problemos pavyzdys - paskutinis referendumas. Energetika tokia
              >
              > > nesvarbi, kad net nesiteik pus lietuvi ateiti. Raau lietuvi, nes
              > > kitatauiams atleidiama, man irgi rus energetika nerpi.
              > > Kaip uodegos nesuk - litas parnetas namo vistiek bus geriau ileistas nei
              > > pragertas.
              > > Prie reikiant nuomon - j reikia turti, o ne kartoti mit apie
              > > visokeriop alkoholio nekaltyb.
              > > Pagarbiai
              > > Darius
              > >
              > >
              > >
              > >
              > > Kol esate karligs apimti,
              > > priminsiu vieno angl viesuolio mint apie JAV saus statym -
              > > pradioje
              > > j *palaik* net tie, kurie buvo prie j, nes nusibodo girtuoklyst,
              > > pabaigoje *prie *j buvo net tie, kurie j prastm, nes idja atne
              > > nenumatyt ikrypim ir niekam jokios naudos nedav, tik visus nuvyl.
              > >
              > > Taiau mons mieli tuo kad stropiai kartoja savo ir kit klaidas, an
              > > dabar tai *tikrai *kitaip ieis.
              > > irti visa tai, klausant rudeninio vjo vilpavimo - vienas i
              > > nedaugelio malonum, prieinam Vilniaus kaime gyvenaniam tutejui.
              > >
              > > Tomasz
              > >
              > >
              > >
              > >
              > > ------------------------------------
              > >
              > > Laikas minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>tampa visuomens nuosavyb, tai
              > > yra, visuomens labui atsisakome autorini teisi, nebent tame laike
              > > pabrtinai j neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
              > > Kvieiame dalintis ms laikais, praome pripainti ms autorius.
              > >
              > > Laikus sisti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
              > >
              > > Atsisakyti ios konferencijos, siskite laik be teksto adresu:
              > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>!
              > Groups Links
              > >
              > >
              > >
              > >
              > >
              > >
              > >
              > >
              > > [Non-text portions of this message have been removed]
              > >
              > >
              > > ------------------------------------
              > >
              > > Laikas minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>tampa visuomens nuosavyb, tai yra, visuomens labui atsisakome autorini
              > teisi, nebent tame laike pabrtinai j neaatsisakome.
              > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieiame dalintis ms laikais,
              > praome pripainti ms autorius.
              > >
              > > Laikus sisti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
              > >
              > > Atsisakyti ios konferencijos, siskite laik be teksto adresu:
              > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>!
              > Groups Links
              > >
              > >
              > >
              >
              > [Non-text portions of this message have been removed]
              >
              >
              >


              [Non-text portions of this message have been removed]
             • Darius SLAPAKAUSKAS
              Sveiki, Referendumas yra visiØkas muilo burbulas, kalba eina apie visuomenes abejinguma. Toks pats muilo burbulas ir Europos Sajunga. Niekas iki galo neøino
              Message 13 of 27 , Oct 15, 2008
               Sveiki,

               Referendumas yra visiškas muilo burbulas, kalba eina apie visuomenes
               abejinguma.

               Toks pats muilo burbulas ir Europos Sajunga. Niekas iki galo nežino jos
               tikslingumo, bent jau garsiai nedeklaruoja tiesos. Savaime niekas nevyksta,
               už globalistiniu tikslu visada stovi suinteresuotos grupuotes. Kokie ju
               tikrieji tikslai, kas iš to Lietuvai?
               Praeito amžiaus pradžioj Rodšildas yra pasakes: "leiskit man valdyti šalies
               bankus ir man bus nesvarbu kas politinej valdžioj".
               Šendien matom, kad didžiausias problemas galima sukurti ir gražaus pinigelio
               pasidaryti per bankus. Dar geras posakis : "pinigai daro pinigus". Aš
               perfrazuociau: "skolos daro skolas".
               Lietuviams niekad neaišku buvo - ko toj ES mums reikia - gal pinigu duos?
               Gal gražint nereiks?
               Gal paaiškins kaip karves auginti, gal brangiai cukru pirks, gal bananai
               atpigs, gal darbo vietu sukurs? Europai geriau gamyba kelti i Kinija,
               Vietnama.
               Apšvieskit mane, kam aš jiems Europoj reikalingas? Kam man Europa
               reikalinga? Vistiek noredamas tureti - turiu dirbti. Kitaip nebuna. O ka
               galima Briusely dirbti? Negaliu Lietuvoj sededamas visko žinoti, bet norisi.
               Nesuprantu kodel lietuviai kariai turi kažkieno naftos versla Irake saugot ?
               Kodel reikia narkotiku versla Afganistane saugot ?
               Man toks jausmas, kad protingu dedžiu vedžiojami už nosies esam.
               Kas gali buti suinteresuotas atomines uždarymu?
               Tiktai tas kas ruošiasi mums elektra pardavineti. Negerai kai valstybe turi
               savo elektrine. Prichvatizuot atomines negalima (strateginis objektas),
               reiškia reikia uždaryti. Biznis pasidaro aiškus kai scenarijus pilnai
               igyvendinamas, dabar galim speliot, itarinet, numanyt. O gal kas jau dabar
               žino?

               Svarbiausias klausimas - kodel man tai turetu rupeti ?
               Yra dirbantys ir yra valdantys. Tie valdantys kartais renkami. Reiškia jei
               man nerupes - aš neisiu rinkti.
               Neisiu rinkti - nebus valdanciu ? Vadinasi mane reikia sudominti, bet
               saikingai, tiek, kad neklausineciau ir eiciau balsuoti. Tuom labai šnapsas
               padeda.
               Manau rinkimai i europarlamenta visai neivyks (paskutiniai rinkimai tai
               parodo). Kam ju reikia ?
               Musu konstitucija koleikas viršesne.

               pagarbiai
               > Sutinku su pirmaja laisko dalimi. Pora minciu apie referenduma del
               > energetikos. Dirbu Briuselyje, taigi zinau ka rasau. Pirmiausia Lietuva
               > jau prabalsavo del Ignalinos uzdarymo stojant i ES. Antra - LT vyriausybe
               > gavo uzdarymo pasekmem svelninti tiek lesu, kad dali nesugebejo
               > isisavinti, kita dali dalinai isvaiste net nesiruosdami (pasirodo)
               > uzdaryti antrojo bloko. Trecia - is Briuselio perspektyvos LT atrodo
               > apgailetinai siuo referendumu vien delto, kad gudruciai is Vyriausybes
               > bando prisidengti kvailinamais pilieciais ispraustais i ikaitu vieta (kas
               > uz Ignalinos uzdaryma- tas pries Lietuva). Apie LT vyriausybe Briuselyje
               > jau susidare adekvati nuomone, aciu Dievui LT pileciu pozicija yra
               > padoresne bent jau partneriu atzvilgiu.
               >
               > pagarbiai
               >
               >
               >>
               > Sveiki
               >> Sveikinu visus patekusius ir nepatekusius ç seim±.
               >> Sveikinu visus atsimerkusius ir galbþt prablaivìjus.
               >> Man nelabai çdomu k± veikia amerikonai ar arabù pasaulis su alkoholiu.
               >> Man
               >> svarbiau kas vyksta Lietuvoj.
               >> Pasikartosiu, kad treti metai lietuviù maŸìja (daugiau mir¹ta nei
               >> gimsta).
               >> Tai valdymo rodiklis (alkoholio liberavizavimas su i¹ to sekanèiu
               >> alkoholio
               >> vartojimo padidìjimu, visi¹ka visuomenìs apatija).
               >> Prisiminkim - paskutinis gimstamumo padidìjimas 1987-89 metai. Dabar tai
               >> mþsù a¹tuoniolikmeèiai. Daugiau mokyklose tiek klasiù nebuvo suformuota.
               >> Tuo
               >> metu Lietuvoje susiformavo sajþdis, o vìliau ir Nepriklausomybì.
               >> Visa tai maŸyèio alkoholio apribojimo prie Gorbaèiovo pasekmìs. Sutinku,
               >> kad
               >> negalima Ÿmoniù laikyti be alkoholio, tada jie apsidairo ir pamato kas
               >> aplinkui dedasi. :)) (èia toks juokas apie politik±).
               >> Alkoholio problemos per vyno taurê nesimato.
               >> ©vieŸiausias problemos pavyzdys - paskutinis referendumas. Energetika
               >> tokia
               >> nesvarbi, kad net nesiteikì pusì lietuviù ateiti. Ra¹au lietuviù, nes
               >> kitatauèiams atleidŸiama, man irgi rusù energetika nerþpi.
               >> Kaip uodegos nesuk - litas parne¹tas namo vistiek bus geriau i¹leistas
               >> nei
               >> pragertas.
               >> Prie¹ rei¹kiant nuomonê - j± reikia turìti, o ne kartoti mitù apie
               >> visokeriop± alkoholio nekaltybê.
               >> Pagarbiai
               >> Darius
               >>
               >>
               >>
              • Darius SLAPAKAUSKAS
               Sveiki Atsipra¹au u¾ laiko tržkum± prisģsti prie kompo ir atsakyti ē protingai i¹dģstytas mintis. Nesusikalbģjimo prie¾astimi yra po¾iuris ē
               Message 14 of 27 , Oct 15, 2008
                Sveiki
                Atsiprašau už laiko trūkumą prisėsti prie kompo ir atsakyti į protingai
                išdėstytas mintis.
                Nesusikalbėjimo priežastimi yra požiuris į alkoholį ir kitas narkotines
                medžiagas sukeliančias priklausomybę.
                Požiuris gali būtį TEIGIAMAS arba NEIGIAMAS.

                Žmogus turintis teigiamą požiūrį ir vartojantis alkoholį dėl to yra
                nekaltas. Jis yra auka.
                Nuo vaikystės jam formuojamas teigiamas požiūris į alkoholį ir alkoholio
                vartojimo "kultūra". Vaikai jau dabar žino ir moka "teisingai" vartoti
                alkoholį. Jie darniai papildys geriančiųjų gretas. Tam "reikalinga" reklama
                ir teigiamų herojų pavyzdys (tėvų, didvyrių ir t.t.).
                Pradėjus vartoti atsiranda tolerancija alkoholiui.(nustojama pykinti, tam
                labai padeda "Mixai", "Sidrai").
                Toliau atsiranda įpročiai (gimimo dienos, naujamečiai, prisirašymai,
                krepšiniai ir t.t.).
                Po to išsivysto priklausomybė, žmogaus organizmas ir psichika tiek pažeista,
                kad vien nuo minties apie alkoholį darosi gera. Dar pridėjus alkoholinę
                abstinenciją lieka vienas kelias - gerti ir šlovinti tą gėralą.

                Alkoholis turi labai didelę socialinę miną. Ji visuomenei baisiausia. Todėl
                visuomenė turi gintis. Jei nebausdama, tai bent jau apribodama alkoholio
                prieinamumą.
                Norėčiau vaizdingiau iliustruoti:
                Prakiuro kanalizacijos vamzdis. Mes užspaudžiam nosį ir paėme skudurą
                plaunam privarvėjusias grindis. Ir taip metų metus. Įkūriame specialias
                tarnybas, kurios prižiūri, kontroliuoja, valo. Kuriame ateities planus kaip
                efektyviau valysime. Logiška būtų sutvarkyti vamzdį, tačiau kažkuri
                visuomenės dalis priprato prie kvapo, kažkuri iš to pelnosi, kažkuriems
                nerūpi. Problema išlieka - varva, smirda ir valyt reikia.
                Tas pats ir su alkoholiu, kol išliks teigiamas požiūris, visos nelaimės
                tesis toliau.

                Viską mes darome patys, savo rankomis. Dar viena iliustracija:
                Mūsų visuomenę teoriškai galima padalinti į tris lygias dalis:
                1.Nevartojantys alkoholio (vaikai ir suvaikėje :) )
                2.Saikingai, "kultūringai" vartojantys
                3.Girtuokliai, alkoholikai (visai "suauge :) )
                Nevartojantys normali visuomenės dalis, girtuokliai - visuomenės našta,
                kenkėjai.
                Dabar pasižiūrim į šią visuomenę be vidurinės dalies. Nauji žmonės vis
                gimsta - didėja nevartojančių dalis, alkoholikai išmiršta - mažėja
                girtuoklių. Vaikai niekada pavyzdžiu neimtų apsimyžusio alkoholiko. Taip po
                keliasdešimt metų liktų blaivi visuomenė.
                Tačiau mes vis dar turim baisiausią visuomenės dalį - saikingai
                vartojančius. Jie išmokina vaikus gerti ir papildo vartojančių gretas, jie
                papildo iš savo gretų alkoholikų armiją. (Kur ta riba tarp saikingai ir
                nesaikingai, tarp įpročio ir priklausomybės). Saikingai vartojančiam
                sunkiausia paaiškinti apie alkoholio kenksmingumą (girtuoklis atsibudes pats
                tai mato).
                Taip yra.
                Taip yra nes tai kažkam naudinga. Jei nebūtų naudinga to nebūtų.
                Nebent sergam mazochizmu :)

                Manau mūsų reikalas perprasti ir užkirsti tam kelią.
                Aisku, kad negali rūkydamas, aiskinti apie rūkymo žalą.
                Alkoholis keičia žmogaus mąstymą - per taurę vyno alkoholio problemos
                nesimato.
                Vartojančiam žmogui būtina savę pateisinti. Apie alkoholio nauda kuriami
                mitai (pasakos), jie formuoja įdealoginę bazę, galimybę, pateisinti
                alkoholio vartojimą.
                PVZ.
                alkoholis - maisto produktas,
                alkoholis pagerina apetitą,
                alkoholis sušildo,
                alkoholis - gripo profilaktinė priemonė,
                alkoholis pakelia darbingumą,
                alkoholis padeda bendravimui, nuima susikaustymą, suteikia drąsos,
                alkoholis padeda kūrybai,
                draudimais nieko nepasieksi
                ir t.t.
                Tai pasakos neisigilinusiam žmogui. Tokių pasakų galybė, manau kiekvienas
                galim jų dar prirašyti (mielai išsklaidyčiau tokius mitus). Aš neradau nei
                vienos priežasties vartoti alkoholį, jos ir negali būti - juk alkoholis
                narkotinis nuodas.

                Esam įpročių vergai, tačiau mes turim jėgos formuot savo įpročius patys, tam
                reikia žinių ir NORO.

                Manau Lietuva dar kam nors rūpi, ne tik PINIGAS.
                Pagarbiai
                Darius
               • Tomasz Czepaitis
                *Vynas linksmina sielą* ** o tokie samprotavimai, Dariau, baugina ją. Geri buvo tie anglų puritonai, kas ginčija, bet visos tos kovos su ydom blogai
                Message 15 of 27 , Oct 16, 2008
                 *Vynas linksmina sielą*
                 **
                 o tokie samprotavimai, Dariau, baugina ją. Geri buvo tie anglų puritonai,
                 kas ginčija, bet visos tos kovos su ydom blogai baigiasi patiems kovotojams
                 - nepasiekę geidžiamo visuomenės stovio, jų idealistiškos sielos surambėja,
                 o tada - kas? griebtis nagano, kad greičiau sutvarkyti aną visuomenę.
                 Kovojama gi prieš stereotipą - tą socialinė miną, kurią jus minite, į
                 kurią gali netyčia įsipaišyti ir visai negeriantis žmogus, o šiaip
                 užsisvajojęs ir nesiskutęs. Tai būtų komedija, o gal net tragi -

                 Eric Berne aprašė tai savo knygoje "Žaidimai, kuriuos žmonės žaidžia"

                 vėl grįžtam prie to paties - kad gatvėj girti nesivoliuotų, ir kad girti
                 kitiems žandikaulių nelaužytų - štai tas būtų gerai.

                 o tokia totalinė ataka prieš vynus bei vodkes - kam jinai? sunkiausia
                 sutikti su savo netobulumu.

                 apskritai ši propaganda (antialkoholinė) remiasi *įžeista valia.* Jei
                 mes nenekenčiam girtuoklių, ir neniekiname jų ("aš tai ne toks..."), net jei
                 užjaučiam juos (pavyzdžiui, artimus savo), vis vien pikta, apmaudu - "Tu gi
                 gali! Gali negert. Na, susiimk. Tu gi žmogus, turi valią". Bet žmogaus *
                 siela*, *širdis*, visas mūsų ėjimas, gyvenimo kelias, net ir dvasinis
                 vystymas - paslaptingas dalykas. Ir nelabai kas nori, kad jam būtų *prikišama
                 kito valia*, kad ir gera, norinti padėti.

                 taigi, laisvalaikiu galima pamąstyti,
                 *kaip *nuvylioti
                 kad ir tuos paauglius, jei tai rūpi.
                 * kuo* mes žinome - sportu, menais,
                 karjera...užimtumu

                 o kaip tą pasakyti, kaip parinkti žodžius, pavyzdžius, pagrįsti - buch, ir
                 žmogus negeria. Anoniminių alkoholikų metodai gan vykę, jie remiasi
                 palaipsniškumu, tais savo 12 žingsniais - po truputį, po truputį... bet ir
                 pas juos daug neįtikinačių dalykų.


                 Vat jei mylimoji mane pamyluos, aš
                 negersiu.

                 Bet ji, jis neateis.

                 iš ilgesio visa tai.


                 Jūsų,
                 T.

                 On 10/15/08, Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas@...> wrote:
                 >
                 >
                 >
                 >
                 > Sveiki
                 > Atsiprašau už laiko trūkumą prisėsti prie kompo ir atsakyti į protingai
                 > išdėstytas mintis.
                 > Nesusikalbėjimo priežastimi yra požiuris į alkoholį ir kitas narkotines
                 > medžiagas sukeliančias priklausomybę.
                 > Požiuris gali būtį TEIGIAMAS arba NEIGIAMAS.
                 >
                 > Žmogus turintis teigiamą požiūrį ir vartojantis alkoholį dėl to yra
                 > nekaltas. Jis yra auka.
                 > Nuo vaikystės jam formuojamas teigiamas požiūris į alkoholį ir alkoholio
                 > vartojimo "kultūra". Vaikai jau dabar žino ir moka "teisingai" vartoti
                 > alkoholį. Jie darniai papildys geriančiųjų gretas. Tam "reikalinga" reklama
                 > ir teigiamų herojų pavyzdys (tėvų, didvyrių ir t.t.).
                 > Pradėjus vartoti atsiranda tolerancija alkoholiui.(nustojama pykinti, tam
                 > labai padeda "Mixai", "Sidrai").
                 > Toliau atsiranda įpročiai (gimimo dienos, naujamečiai, prisirašymai,
                 > krepšiniai ir t.t.).
                 > Po to išsivysto priklausomybė, žmogaus organizmas ir psichika tiek
                 > pažeista,
                 > kad vien nuo minties apie alkoholį darosi gera. Dar pridėjus alkoholinę
                 > abstinenciją lieka vienas kelias - gerti ir šlovinti tą gėralą.
                 >
                 > Alkoholis turi labai didelę socialinę miną. Ji visuomenei baisiausia. Todėl
                 > visuomenė turi gintis. Jei nebausdama, tai bent jau apribodama alkoholio
                 > prieinamumą.
                 > Norėčiau vaizdingiau iliustruoti:
                 > Prakiuro kanalizacijos vamzdis. Mes užspaudžiam nosį ir paėme skudurą
                 > plaunam privarvėjusias grindis. Ir taip metų metus. Įkūriame specialias
                 > tarnybas, kurios prižiūri, kontroliuoja, valo. Kuriame ateities planus kaip
                 > efektyviau valysime. Logiška būtų sutvarkyti vamzdį, tačiau kažkuri
                 > visuomenės dalis priprato prie kvapo, kažkuri iš to pelnosi, kažkuriems
                 > nerūpi. Problema išlieka - varva, smirda ir valyt reikia.
                 > Tas pats ir su alkoholiu, kol išliks teigiamas požiūris, visos nelaimės
                 > tesis toliau.
                 >
                 > Viską mes darome patys, savo rankomis. Dar viena iliustracija:
                 > Mūsų visuomenę teoriškai galima padalinti į tris lygias dalis:
                 > 1.Nevartojantys alkoholio (vaikai ir suvaikėje :) )
                 > 2.Saikingai, "kultūringai" vartojantys
                 > 3.Girtuokliai, alkoholikai (visai "suauge :) )
                 > Nevartojantys normali visuomenės dalis, girtuokliai - visuomenės našta,
                 > kenkėjai.
                 > Dabar pasižiūrim į šią visuomenę be vidurinės dalies. Nauji žmonės vis
                 > gimsta - didėja nevartojančių dalis, alkoholikai išmiršta - mažėja
                 > girtuoklių. Vaikai niekada pavyzdžiu neimtų apsimyžusio alkoholiko. Taip po
                 > keliasdešimt metų liktų blaivi visuomenė.
                 > Tačiau mes vis dar turim baisiausią visuomenės dalį - saikingai
                 > vartojančius. Jie išmokina vaikus gerti ir papildo vartojančių gretas, jie
                 > papildo iš savo gretų alkoholikų armiją. (Kur ta riba tarp saikingai ir
                 > nesaikingai, tarp įpročio ir priklausomybės). Saikingai vartojančiam
                 > sunkiausia paaiškinti apie alkoholio kenksmingumą (girtuoklis atsibudes
                 > pats
                 > tai mato).
                 > Taip yra.
                 > Taip yra nes tai kažkam naudinga. Jei nebūtų naudinga to nebūtų.
                 > Nebent sergam mazochizmu :)
                 >
                 > Manau mūsų reikalas perprasti ir užkirsti tam kelią.
                 > Aisku, kad negali rūkydamas, aiskinti apie rūkymo žalą.
                 > Alkoholis keičia žmogaus mąstymą - per taurę vyno alkoholio problemos
                 > nesimato.
                 > Vartojančiam žmogui būtina savę pateisinti. Apie alkoholio nauda kuriami
                 > mitai (pasakos), jie formuoja įdealoginę bazę, galimybę, pateisinti
                 > alkoholio vartojimą.
                 > PVZ.
                 > alkoholis - maisto produktas,
                 > alkoholis pagerina apetitą,
                 > alkoholis sušildo,
                 > alkoholis - gripo profilaktinė priemonė,
                 > alkoholis pakelia darbingumą,
                 > alkoholis padeda bendravimui, nuima susikaustymą, suteikia drąsos,
                 > alkoholis padeda kūrybai,
                 > draudimais nieko nepasieksi
                 > ir t.t.
                 > Tai pasakos neisigilinusiam žmogui. Tokių pasakų galybė, manau kiekvienas
                 > galim jų dar prirašyti (mielai išsklaidyčiau tokius mitus). Aš neradau nei
                 > vienos priežasties vartoti alkoholį, jos ir negali būti - juk alkoholis
                 > narkotinis nuodas.
                 >
                 > Esam įpročių vergai, tačiau mes turim jėgos formuot savo įpročius patys,
                 > tam
                 > reikia žinių ir NORO.
                 >
                 > Manau Lietuva dar kam nors rūpi, ne tik PINIGAS.
                 > Pagarbiai
                 > Darius
                 >
                 >
                 >
                 >
                 > ------------------------------------
                 >
                 > Laiđkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
                 > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiđke
                 > pabrëūtinai jø neaatsisakome.
                 > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mûsø
                 > laiđkais, prađome pripaūinti mûsø autorius.
                 >
                 > Laiđkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
                 >
                 > Atsisakyti đios konferencijos, siøskite laiđkā be teksto adresu:
                 > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
                 >
                 >
                 >
                 >


                 [Non-text portions of this message have been removed]
                • Justinas Jaronis
                 Ilgesys ateina iš psichologinio neišprusimo. http://www.wikihow.com/Be-Happy Nedaug kas laikantis save liūdnu ir pilnu ilgesio prisivers perskaityti kokią
                 Message 16 of 27 , Oct 16, 2008
                  Ilgesys ateina iš psichologinio neišprusimo.

                  http://www.wikihow.com/Be-Happy

                  Nedaug kas laikantis save liūdnu ir pilnu ilgesio prisivers perskaityti
                  kokią gerą psichologinę knygą. Juk kur kas lengviau nusipirkti puslitrį
                  degtinės :)

                  Apskritai, Lietuva neišprusėlių kraštas. Pastaruoju metu mane Lietuva
                  pradėjo labai užknisti dėl daugelio žmonių absoliutaus nekompetetingumo,
                  tačiau didelio noro vadovauti :) Šlykštu dirbti kartais pasidaro.

                  O niekas nesidomi, kaip ten mūsų galvoje skaičiukai spaudosi, tik nori
                  būti laimingi.
                  On Thu, 2008-10-16 at 03:36 -0700, Tomasz Czepaitis wrote:
                  > *Vynas linksmina sielą*
                  > **
                  > o tokie samprotavimai, Dariau, baugina ją. Geri buvo tie anglų
                  > puritonai,
                  > kas ginčija, bet visos tos kovos su ydom blogai baigiasi patiems
                  > kovotojams
                  > - nepasiekę geidžiamo visuomenės stovio, jų idealistiškos sielos
                  > surambėja,
                  > o tada - kas? griebtis nagano, kad greičiau sutvarkyti aną visuomenę.
                  > Kovojama gi prieš stereotipą - tą socialinė miną, kurią jus minite, į
                  > kurią gali netyčia įsipaišyti ir visai negeriantis žmogus, o šiaip
                  > užsisvajojęs ir nesiskutęs. Tai būtų komedija, o gal net tragi -
                  >
                  > Eric Berne aprašė tai savo knygoje "Žaidimai, kuriuos žmonės žaidžia"
                  >
                  > vėl grįžtam prie to paties - kad gatvėj girti nesivoliuotų, ir kad
                  > girti
                  > kitiems žandikaulių nelaužytų - štai tas būtų gerai.
                  >
                  > o tokia totalinė ataka prieš vynus bei vodkes - kam jinai? sunkiausia
                  > sutikti su savo netobulumu.
                  >
                  > apskritai ši propaganda (antialkoholinė) remiasi *įžeista valia.* Jei
                  > mes nenekenčiam girtuoklių, ir neniekiname jų ("aš tai ne toks..."),
                  > net jei
                  > užjaučiam juos (pavyzdžiui, artimus savo), vis vien pikta, apmaudu -
                  > "Tu gi
                  > gali! Gali negert. Na, susiimk. Tu gi žmogus, turi valią". Bet žmogaus
                  > *
                  > siela*, *širdis*, visas mūsų ėjimas, gyvenimo kelias, net ir dvasinis
                  > vystymas - paslaptingas dalykas. Ir nelabai kas nori, kad jam būtų
                  > *prikišama
                  > kito valia*, kad ir gera, norinti padėti.
                  >
                  > taigi, laisvalaikiu galima pamąstyti,
                  > *kaip *nuvylioti
                  > kad ir tuos paauglius, jei tai rūpi.
                  > * kuo* mes žinome - sportu, menais,
                  > karjera...užimtumu
                  >
                  > o kaip tą pasakyti, kaip parinkti žodžius, pavyzdžius, pagrįsti -
                  > buch, ir
                  > žmogus negeria. Anoniminių alkoholikų metodai gan vykę, jie remiasi
                  > palaipsniškumu, tais savo 12 žingsniais - po truputį, po truputį...
                  > bet ir
                  > pas juos daug neįtikinačių dalykų.
                  >
                  > Vat jei mylimoji mane pamyluos, aš
                  > negersiu.
                  >
                  > Bet ji, jis neateis.
                  >
                  > iš ilgesio visa tai.
                  >
                  > Jūsų,
                  > T.
                  >
                  > On 10/15/08, Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas@...>
                  > wrote:
                  > >
                  > >
                  > >
                  > >
                  > > Sveiki
                  > > Atsiprašau už laiko trūkumą prisėsti prie kompo ir atsakyti į
                  > protingai
                  > > išdėstytas mintis.
                  > > Nesusikalbėjimo priežastimi yra požiuris į alkoholį ir kitas
                  > narkotines
                  > > medžiagas sukeliančias priklausomybę.
                  > > Požiuris gali būtį TEIGIAMAS arba NEIGIAMAS.
                  > >
                  > > Žmogus turintis teigiamą požiūrį ir vartojantis alkoholį dėl to yra
                  > > nekaltas. Jis yra auka.
                  > > Nuo vaikystės jam formuojamas teigiamas požiūris į alkoholį ir
                  > alkoholio
                  > > vartojimo "kultūra". Vaikai jau dabar žino ir moka "teisingai"
                  > vartoti
                  > > alkoholį. Jie darniai papildys geriančiųjų gretas. Tam "reikalinga"
                  > reklama
                  > > ir teigiamų herojų pavyzdys (tėvų, didvyrių ir t.t.).
                  > > Pradėjus vartoti atsiranda tolerancija alkoholiui.(nustojama
                  > pykinti, tam
                  > > labai padeda "Mixai", "Sidrai").
                  > > Toliau atsiranda įpročiai (gimimo dienos, naujamečiai, prisirašymai,
                  > > krepšiniai ir t.t.).
                  > > Po to išsivysto priklausomybė, žmogaus organizmas ir psichika tiek
                  > > pažeista,
                  > > kad vien nuo minties apie alkoholį darosi gera. Dar pridėjus
                  > alkoholinę
                  > > abstinenciją lieka vienas kelias - gerti ir šlovinti tą gėralą.
                  > >
                  > > Alkoholis turi labai didelę socialinę miną. Ji visuomenei
                  > baisiausia. Todėl
                  > > visuomenė turi gintis. Jei nebausdama, tai bent jau apribodama
                  > alkoholio
                  > > prieinamumą.
                  > > Norėčiau vaizdingiau iliustruoti:
                  > > Prakiuro kanalizacijos vamzdis. Mes užspaudžiam nosį ir paėme
                  > skudurą
                  > > plaunam privarvėjusias grindis. Ir taip metų metus. Įkūriame
                  > specialias
                  > > tarnybas, kurios prižiūri, kontroliuoja, valo. Kuriame ateities
                  > planus kaip
                  > > efektyviau valysime. Logiška būtų sutvarkyti vamzdį, tačiau kažkuri
                  > > visuomenės dalis priprato prie kvapo, kažkuri iš to pelnosi,
                  > kažkuriems
                  > > nerūpi. Problema išlieka - varva, smirda ir valyt reikia.
                  > > Tas pats ir su alkoholiu, kol išliks teigiamas požiūris, visos
                  > nelaimės
                  > > tesis toliau.
                  > >
                  > > Viską mes darome patys, savo rankomis. Dar viena iliustracija:
                  > > Mūsų visuomenę teoriškai galima padalinti į tris lygias dalis:
                  > > 1.Nevartojantys alkoholio (vaikai ir suvaikėje :) )
                  > > 2.Saikingai, "kultūringai" vartojantys
                  > > 3.Girtuokliai, alkoholikai (visai "suauge :) )
                  > > Nevartojantys normali visuomenės dalis, girtuokliai - visuomenės
                  > našta,
                  > > kenkėjai.
                  > > Dabar pasižiūrim į šią visuomenę be vidurinės dalies. Nauji žmonės
                  > vis
                  > > gimsta - didėja nevartojančių dalis, alkoholikai išmiršta - mažėja
                  > > girtuoklių. Vaikai niekada pavyzdžiu neimtų apsimyžusio alkoholiko.
                  > Taip po
                  > > keliasdešimt metų liktų blaivi visuomenė.
                  > > Tačiau mes vis dar turim baisiausią visuomenės dalį - saikingai
                  > > vartojančius. Jie išmokina vaikus gerti ir papildo vartojančių
                  > gretas, jie
                  > > papildo iš savo gretų alkoholikų armiją. (Kur ta riba tarp saikingai
                  > ir
                  > > nesaikingai, tarp įpročio ir priklausomybės). Saikingai vartojančiam
                  > > sunkiausia paaiškinti apie alkoholio kenksmingumą (girtuoklis
                  > atsibudes
                  > > pats
                  > > tai mato).
                  > > Taip yra.
                  > > Taip yra nes tai kažkam naudinga. Jei nebūtų naudinga to nebūtų.
                  > > Nebent sergam mazochizmu :)
                  > >
                  > > Manau mūsų reikalas perprasti ir užkirsti tam kelią.
                  > > Aisku, kad negali rūkydamas, aiskinti apie rūkymo žalą.
                  > > Alkoholis keičia žmogaus mąstymą - per taurę vyno alkoholio
                  > problemos
                  > > nesimato.
                  > > Vartojančiam žmogui būtina savę pateisinti. Apie alkoholio nauda
                  > kuriami
                  > > mitai (pasakos), jie formuoja įdealoginę bazę, galimybę, pateisinti
                  > > alkoholio vartojimą.
                  > > PVZ.
                  > > alkoholis - maisto produktas,
                  > > alkoholis pagerina apetitą,
                  > > alkoholis sušildo,
                  > > alkoholis - gripo profilaktinė priemonė,
                  > > alkoholis pakelia darbingumą,
                  > > alkoholis padeda bendravimui, nuima susikaustymą, suteikia drąsos,
                  > > alkoholis padeda kūrybai,
                  > > draudimais nieko nepasieksi
                  > > ir t.t.
                  > > Tai pasakos neisigilinusiam žmogui. Tokių pasakų galybė, manau
                  > kiekvienas
                  > > galim jų dar prirašyti (mielai išsklaidyčiau tokius mitus). Aš
                  > neradau nei
                  > > vienos priežasties vartoti alkoholį, jos ir negali būti - juk
                  > alkoholis
                  > > narkotinis nuodas.
                  > >
                  > > Esam įpročių vergai, tačiau mes turim jėgos formuot savo įpročius
                  > patys,
                  > > tam
                  > > reikia žinių ir NORO.
                  > >
                  > > Manau Lietuva dar kam nors rūpi, ne tik PINIGAS.
                  > > Pagarbiai
                  > > Darius
                  > >
                  > >
                  > >
                  > >
                  > > ------------------------------------
                  > >
                  > > Laiđkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës
                  > nuosavybë, tai
                  > > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame
                  > laiđke
                  > > pabrëūtinai jø neaatsisakome.
                  > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mûsø
                  > > laiđkais, prađome pripaūinti mûsø autorius.
                  > >
                  > > Laiđkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
                  > >
                  > > Atsisakyti đios konferencijos, siøskite laiđkā be teksto adresu:
                  > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
                  > >
                  > >
                  > >
                  > >
                  >
                  > [Non-text portions of this message have been removed]
                  >
                  >
                  >
                  >
                  >
                 • Audronė Anušauskienė
                  Atsiprašau tų, kas gaus infromaciją pakartotinai. Bet atsakydama Tomui, Albertui bei kitiems, noriu pradžiuginti, kad alkoholio prieinamumo ribojimo
                  Message 17 of 27 , Oct 16, 2008
                   Atsiprašau tų, kas gaus infromaciją pakartotinai. Bet atsakydama Tomui, Albertui bei kitiems, noriu pradžiuginti, kad alkoholio prieinamumo ribojimo priemonės duoda labai gražių rezultatų. Nors jų nesistengiama viešinti, bet vistiek informacija kartais pasimato: http://www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=36
                   ir http://www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=74&naujiena_pavadinimas=Socdemai+ai%C5%A1kinosi+d%C4%97l+alkoholio+akcizo . Dar galit pasiskaityt ir apibendrinimą: http://www.elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=907746.

                   Audronė

                   ----- Original Message -----
                   From: Tomasz Czepaitis
                   To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
                   Sent: Thursday, October 16, 2008 1:36 PM
                   Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai


                   *Vynas linksmina sielą*
                   **
                   o tokie samprotavimai, Dariau, baugina ją. Geri buvo tie anglų puritonai,
                   kas ginčija, bet visos tos kovos su ydom blogai baigiasi patiems kovotojams
                   - nepasiekę geidžiamo visuomenės stovio, jų idealistiškos sielos surambėja,
                   o tada - kas? griebtis nagano, kad greičiau sutvarkyti aną visuomenę.
                   Kovojama gi prieš stereotipą - tą socialinė miną, kurią jus minite, į
                   kurią gali netyčia įsipaišyti ir visai negeriantis žmogus, o šiaip
                   užsisvajojęs ir nesiskutęs. Tai būtų komedija, o gal net tragi -

                   Eric Berne aprašė tai savo knygoje "Žaidimai, kuriuos žmonės žaidžia"

                   vėl grįžtam prie to paties - kad gatvėj girti nesivoliuotų, ir kad girti
                   kitiems žandikaulių nelaužytų - štai tas būtų gerai.

                   o tokia totalinė ataka prieš vynus bei vodkes - kam jinai? sunkiausia
                   sutikti su savo netobulumu.

                   apskritai ši propaganda (antialkoholinė) remiasi *įžeista valia.* Jei
                   mes nenekenčiam girtuoklių, ir neniekiname jų ("aš tai ne toks..."), net jei
                   užjaučiam juos (pavyzdžiui, artimus savo), vis vien pikta, apmaudu - "Tu gi
                   gali! Gali negert. Na, susiimk. Tu gi žmogus, turi valią". Bet žmogaus *
                   siela*, *širdis*, visas mūsų ėjimas, gyvenimo kelias, net ir dvasinis
                   vystymas - paslaptingas dalykas. Ir nelabai kas nori, kad jam būtų *prikišama
                   kito valia*, kad ir gera, norinti padėti.

                   taigi, laisvalaikiu galima pamąstyti,
                   *kaip *nuvylioti
                   kad ir tuos paauglius, jei tai rūpi.
                   * kuo* mes žinome - sportu, menais,
                   karjera...užimtumu

                   o kaip tą pasakyti, kaip parinkti žodžius, pavyzdžius, pagrįsti - buch, ir
                   žmogus negeria. Anoniminių alkoholikų metodai gan vykę, jie remiasi
                   palaipsniškumu, tais savo 12 žingsniais - po truputį, po truputį... bet ir
                   pas juos daug neįtikinačių dalykų.

                   Vat jei mylimoji mane pamyluos, aš
                   negersiu.

                   Bet ji, jis neateis.

                   iš ilgesio visa tai.

                   Jūsų,
                   T.

                   On 10/15/08, Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas@...> wrote:
                   >
                   >
                   >
                   >
                   > Sveiki
                   > Atsiprašau už laiko trūkumą prisėsti prie kompo ir atsakyti į protingai
                   > išdėstytas mintis.
                   > Nesusikalbėjimo priežastimi yra požiuris į alkoholį ir kitas narkotines
                   > medžiagas sukeliančias priklausomybę.
                   > Požiuris gali būtį TEIGIAMAS arba NEIGIAMAS.
                   >
                   > Žmogus turintis teigiamą požiūrį ir vartojantis alkoholį dėl to yra
                   > nekaltas. Jis yra auka.
                   > Nuo vaikystės jam formuojamas teigiamas požiūris į alkoholį ir alkoholio
                   > vartojimo "kultūra". Vaikai jau dabar žino ir moka "teisingai" vartoti
                   > alkoholį. Jie darniai papildys geriančiųjų gretas. Tam "reikalinga" reklama
                   > ir teigiamų herojų pavyzdys (tėvų, didvyrių ir t.t.).
                   > Pradėjus vartoti atsiranda tolerancija alkoholiui.(nustojama pykinti, tam
                   > labai padeda "Mixai", "Sidrai").
                   > Toliau atsiranda įpročiai (gimimo dienos, naujamečiai, prisirašymai,
                   > krepšiniai ir t.t.).
                   > Po to išsivysto priklausomybė, žmogaus organizmas ir psichika tiek
                   > pažeista,
                   > kad vien nuo minties apie alkoholį darosi gera. Dar pridėjus alkoholinę
                   > abstinenciją lieka vienas kelias - gerti ir šlovinti tą gėralą.
                   >
                   > Alkoholis turi labai didelę socialinę miną. Ji visuomenei baisiausia. Todėl
                   > visuomenė turi gintis. Jei nebausdama, tai bent jau apribodama alkoholio
                   > prieinamumą.
                   > Norėčiau vaizdingiau iliustruoti:
                   > Prakiuro kanalizacijos vamzdis. Mes užspaudžiam nosį ir paėme skudurą
                   > plaunam privarvėjusias grindis. Ir taip metų metus. Įkūriame specialias
                   > tarnybas, kurios prižiūri, kontroliuoja, valo. Kuriame ateities planus kaip
                   > efektyviau valysime. Logiška būtų sutvarkyti vamzdį, tačiau kažkuri
                   > visuomenės dalis priprato prie kvapo, kažkuri iš to pelnosi, kažkuriems
                   > nerūpi. Problema išlieka - varva, smirda ir valyt reikia.
                   > Tas pats ir su alkoholiu, kol išliks teigiamas požiūris, visos nelaimės
                   > tesis toliau.
                   >
                   > Viską mes darome patys, savo rankomis. Dar viena iliustracija:
                   > Mūsų visuomenę teoriškai galima padalinti į tris lygias dalis:
                   > 1.Nevartojantys alkoholio (vaikai ir suvaikėje :) )
                   > 2.Saikingai, "kultūringai" vartojantys
                   > 3.Girtuokliai, alkoholikai (visai "suauge :) )
                   > Nevartojantys normali visuomenės dalis, girtuokliai - visuomenės našta,
                   > kenkėjai.
                   > Dabar pasižiūrim į šią visuomenę be vidurinės dalies. Nauji žmonės vis
                   > gimsta - didėja nevartojančių dalis, alkoholikai išmiršta - mažėja
                   > girtuoklių. Vaikai niekada pavyzdžiu neimtų apsimyžusio alkoholiko. Taip po
                   > keliasdešimt metų liktų blaivi visuomenė.
                   > Tačiau mes vis dar turim baisiausią visuomenės dalį - saikingai
                   > vartojančius. Jie išmokina vaikus gerti ir papildo vartojančių gretas, jie
                   > papildo iš savo gretų alkoholikų armiją. (Kur ta riba tarp saikingai ir
                   > nesaikingai, tarp įpročio ir priklausomybės). Saikingai vartojančiam
                   > sunkiausia paaiškinti apie alkoholio kenksmingumą (girtuoklis atsibudes
                   > pats
                   > tai mato).
                   > Taip yra.
                   > Taip yra nes tai kažkam naudinga. Jei nebūtų naudinga to nebūtų.
                   > Nebent sergam mazochizmu :)
                   >
                   > Manau mūsų reikalas perprasti ir užkirsti tam kelią.
                   > Aisku, kad negali rūkydamas, aiskinti apie rūkymo žalą.
                   > Alkoholis keičia žmogaus mąstymą - per taurę vyno alkoholio problemos
                   > nesimato.
                   > Vartojančiam žmogui būtina savę pateisinti. Apie alkoholio nauda kuriami
                   > mitai (pasakos), jie formuoja įdealoginę bazę, galimybę, pateisinti
                   > alkoholio vartojimą.
                   > PVZ.
                   > alkoholis - maisto produktas,
                   > alkoholis pagerina apetitą,
                   > alkoholis sušildo,
                   > alkoholis - gripo profilaktinė priemonė,
                   > alkoholis pakelia darbingumą,
                   > alkoholis padeda bendravimui, nuima susikaustymą, suteikia drąsos,
                   > alkoholis padeda kūrybai,
                   > draudimais nieko nepasieksi
                   > ir t.t.
                   > Tai pasakos neisigilinusiam žmogui. Tokių pasakų galybė, manau kiekvienas
                   > galim jų dar prirašyti (mielai išsklaidyčiau tokius mitus). Aš neradau nei
                   > vienos priežasties vartoti alkoholį, jos ir negali būti - juk alkoholis
                   > narkotinis nuodas.
                   >
                   > Esam įpročių vergai, tačiau mes turim jėgos formuot savo įpročius patys,
                   > tam
                   > reikia žinių ir NORO.
                   >
                   > Manau Lietuva dar kam nors rūpi, ne tik PINIGAS.
                   > Pagarbiai
                   > Darius
                   >
                   >
                   >
                   >
                   > ------------------------------------
                   >
                   > Laiđkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
                   > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiđke
                   > pabrëūtinai jø neaatsisakome.
                   > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mûsø
                   > laiđkais, prađome pripaūinti mûsø autorius.
                   >
                   > Laiđkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
                   >
                   > Atsisakyti đios konferencijos, siøskite laiđkā be teksto adresu:
                   > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
                   >
                   >
                   >
                   >

                   [Non-text portions of this message have been removed]

                   [Non-text portions of this message have been removed]
                  • Audronė Anušauskienė
                   Visdėlto manau, kad žinių bei išprusimo, Justinai, neužtenka, reikia dar ir įgūdžių bei vertybinio nusistatymo. Pvz. visi žinome, kad rūkyti
                   Message 18 of 27 , Oct 16, 2008
                    Visdėlto manau, kad žinių bei išprusimo, Justinai, neužtenka, reikia dar ir įgūdžių bei vertybinio nusistatymo. Pvz. visi žinome, kad rūkyti kenksminga, tačiau jei rūkant matai nuo gimimo, o vėliau ir vartoti pradedi, tai to įpročio, įgūdžio atsikratyti nelengva. Arba jei rūkymas susijęs su nuostata, kad rūkydamas atrodau šauniai, tai ką nors keisti nesinorės. Tas pats ir su laimingo-nelaimingo būsena.
                    Na, jaunystėj ir aš buvau gan kategoriška, su laiku darausi pakantesnė :).

                    Mano amžiaus (ir vyresniems) priklausomiems piliečiams nelabai yra ir ką patarti. Nebent užsikrėstų blaivybės virusu?:)

                    Neseniai sutikau prie parduotuvės pensininką vyro giminaitį. Toks gražiai pražilęs, kaip ir Zenonas, aukštas, lieknas, protingas. Sakau, į jūsų pusę važiuoju, sėskit, parvešiu. Ne, sako. Einu į parduotuvę, man dar reikia išgert. Aš jam: "Negerkit, gyvenimas gražus, žiūrėkit, koks dangus mėlynas!" Tokia buvo bobų vasaros diena.O jis:"Aš jau savo atgyvenau. Man jau visko gana." Žinau, kad turi auksines rankas, statybininkas, stalius, galėtų dar kažinkiek visko nuveikti. Parvažiavus sakau močiutei: "O jeigu mes paprašytumėm dėdės grindis pakeisti? Jis toks atrodo niekam nereikalingas..." Ir papasakoju kaip jį sutikau. O močiutė atsako: "Jam visko užtenka: pensija didelė, visko turi, nieko jam ir nebereikia. O dar su prostata kažkas negerai..."
                    Belieka išgert. taškas.

                    Viruso platintoja Audronė

                    P.S. Aš tik persiunčiau kvietimą su virusais, renginį organizuoja kiti!


                    ----- Original Message -----
                    From: Justinas Jaronis
                    To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
                    Sent: Thursday, October 16, 2008 3:14 PM
                    Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai


                    Ilgesys ateina iš psichologinio neišprusimo.

                    http://www.wikihow.com/Be-Happy

                    Nedaug kas laikantis save liūdnu ir pilnu ilgesio prisivers perskaityti
                    kokią gerą psichologinę knygą. Juk kur kas lengviau nusipirkti puslitrį
                    degtinės :)

                    Apskritai, Lietuva neišprusėlių kraštas. Pastaruoju metu mane Lietuva
                    pradėjo labai užknisti dėl daugelio žmonių absoliutaus nekompetetingumo,
                    tačiau didelio noro vadovauti :) Šlykštu dirbti kartais pasidaro.

                    O niekas nesidomi, kaip ten mūsų galvoje skaičiukai spaudosi, tik nori
                    būti laimingi.

                    On Thu, 2008-10-16 at 03:36 -0700, Tomasz Czepaitis wrote:
                    > *Vynas linksmina sielą*
                    > **
                    > o tokie samprotavimai, Dariau, baugina ją. Geri buvo tie anglų
                    > puritonai,
                    > kas ginčija, bet visos tos kovos su ydom blogai baigiasi patiems
                    > kovotojams
                    > - nepasiekę geidžiamo visuomenės stovio, jų idealistiškos sielos
                    > surambėja,
                    > o tada - kas? griebtis nagano, kad greičiau sutvarkyti aną visuomenę.
                    > Kovojama gi prieš stereotipą - tą socialinė miną, kurią jus minite, į
                    > kurią gali netyčia įsipaišyti ir visai negeriantis žmogus, o šiaip
                    > užsisvajojęs ir nesiskutęs. Tai būtų komedija, o gal net tragi -
                    >
                    > Eric Berne aprašė tai savo knygoje "Žaidimai, kuriuos žmonės žaidžia"
                    >
                    > vėl grįžtam prie to paties - kad gatvėj girti nesivoliuotų, ir kad
                    > girti
                    > kitiems žandikaulių nelaužytų - štai tas būtų gerai.
                    >
                    > o tokia totalinė ataka prieš vynus bei vodkes - kam jinai? sunkiausia
                    > sutikti su savo netobulumu.
                    >
                    > apskritai ši propaganda (antialkoholinė) remiasi *įžeista valia.* Jei
                    > mes nenekenčiam girtuoklių, ir neniekiname jų ("aš tai ne toks..."),
                    > net jei
                    > užjaučiam juos (pavyzdžiui, artimus savo), vis vien pikta, apmaudu -
                    > "Tu gi
                    > gali! Gali negert. Na, susiimk. Tu gi žmogus, turi valią". Bet žmogaus
                    > *
                    > siela*, *širdis*, visas mūsų ėjimas, gyvenimo kelias, net ir dvasinis
                    > vystymas - paslaptingas dalykas. Ir nelabai kas nori, kad jam būtų
                    > *prikišama
                    > kito valia*, kad ir gera, norinti padėti.
                    >
                    > taigi, laisvalaikiu galima pamąstyti,
                    > *kaip *nuvylioti
                    > kad ir tuos paauglius, jei tai rūpi.
                    > * kuo* mes žinome - sportu, menais,
                    > karjera...užimtumu
                    >
                    > o kaip tą pasakyti, kaip parinkti žodžius, pavyzdžius, pagrįsti -
                    > buch, ir
                    > žmogus negeria. Anoniminių alkoholikų metodai gan vykę, jie remiasi
                    > palaipsniškumu, tais savo 12 žingsniais - po truputį, po truputį...
                    > bet ir
                    > pas juos daug neįtikinačių dalykų.
                    >
                    > Vat jei mylimoji mane pamyluos, aš
                    > negersiu.
                    >
                    > Bet ji, jis neateis.
                    >
                    > iš ilgesio visa tai.
                    >
                    > Jūsų,
                    > T.
                    >
                    > On 10/15/08, Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas@...>
                    > wrote:
                    > >
                    > >
                    > >
                    > >
                    > > Sveiki
                    > > Atsiprašau už laiko trūkumą prisėsti prie kompo ir atsakyti į
                    > protingai
                    > > išdėstytas mintis.
                    > > Nesusikalbėjimo priežastimi yra požiuris į alkoholį ir kitas
                    > narkotines
                    > > medžiagas sukeliančias priklausomybę.
                    > > Požiuris gali būtį TEIGIAMAS arba NEIGIAMAS.
                    > >
                    > > Žmogus turintis teigiamą požiūrį ir vartojantis alkoholį dėl to yra
                    > > nekaltas. Jis yra auka.
                    > > Nuo vaikystės jam formuojamas teigiamas požiūris į alkoholį ir
                    > alkoholio
                    > > vartojimo "kultūra". Vaikai jau dabar žino ir moka "teisingai"
                    > vartoti
                    > > alkoholį. Jie darniai papildys geriančiųjų gretas. Tam "reikalinga"
                    > reklama
                    > > ir teigiamų herojų pavyzdys (tėvų, didvyrių ir t.t.).
                    > > Pradėjus vartoti atsiranda tolerancija alkoholiui.(nustojama
                    > pykinti, tam
                    > > labai padeda "Mixai", "Sidrai").
                    > > Toliau atsiranda įpročiai (gimimo dienos, naujamečiai, prisirašymai,
                    > > krepšiniai ir t.t.).
                    > > Po to išsivysto priklausomybė, žmogaus organizmas ir psichika tiek
                    > > pažeista,
                    > > kad vien nuo minties apie alkoholį darosi gera. Dar pridėjus
                    > alkoholinę
                    > > abstinenciją lieka vienas kelias - gerti ir šlovinti tą gėralą.
                    > >
                    > > Alkoholis turi labai didelę socialinę miną. Ji visuomenei
                    > baisiausia. Todėl
                    > > visuomenė turi gintis. Jei nebausdama, tai bent jau apribodama
                    > alkoholio
                    > > prieinamumą.
                    > > Norėčiau vaizdingiau iliustruoti:
                    > > Prakiuro kanalizacijos vamzdis. Mes užspaudžiam nosį ir paėme
                    > skudurą
                    > > plaunam privarvėjusias grindis. Ir taip metų metus. Įkūriame
                    > specialias
                    > > tarnybas, kurios prižiūri, kontroliuoja, valo. Kuriame ateities
                    > planus kaip
                    > > efektyviau valysime. Logiška būtų sutvarkyti vamzdį, tačiau kažkuri
                    > > visuomenės dalis priprato prie kvapo, kažkuri iš to pelnosi,
                    > kažkuriems
                    > > nerūpi. Problema išlieka - varva, smirda ir valyt reikia.
                    > > Tas pats ir su alkoholiu, kol išliks teigiamas požiūris, visos
                    > nelaimės
                    > > tesis toliau.
                    > >
                    > > Viską mes darome patys, savo rankomis. Dar viena iliustracija:
                    > > Mūsų visuomenę teoriškai galima padalinti į tris lygias dalis:
                    > > 1.Nevartojantys alkoholio (vaikai ir suvaikėje :) )
                    > > 2.Saikingai, "kultūringai" vartojantys
                    > > 3.Girtuokliai, alkoholikai (visai "suauge :) )
                    > > Nevartojantys normali visuomenės dalis, girtuokliai - visuomenės
                    > našta,
                    > > kenkėjai.
                    > > Dabar pasižiūrim į šią visuomenę be vidurinės dalies. Nauji žmonės
                    > vis
                    > > gimsta - didėja nevartojančių dalis, alkoholikai išmiršta - mažėja
                    > > girtuoklių. Vaikai niekada pavyzdžiu neimtų apsimyžusio alkoholiko.
                    > Taip po
                    > > keliasdešimt metų liktų blaivi visuomenė.
                    > > Tačiau mes vis dar turim baisiausią visuomenės dalį - saikingai
                    > > vartojančius. Jie išmokina vaikus gerti ir papildo vartojančių
                    > gretas, jie
                    > > papildo iš savo gretų alkoholikų armiją. (Kur ta riba tarp saikingai
                    > ir
                    > > nesaikingai, tarp įpročio ir priklausomybės). Saikingai vartojančiam
                    > > sunkiausia paaiškinti apie alkoholio kenksmingumą (girtuoklis
                    > atsibudes
                    > > pats
                    > > tai mato).
                    > > Taip yra.
                    > > Taip yra nes tai kažkam naudinga. Jei nebūtų naudinga to nebūtų.
                    > > Nebent sergam mazochizmu :)
                    > >
                    > > Manau mūsų reikalas perprasti ir užkirsti tam kelią.
                    > > Aisku, kad negali rūkydamas, aiskinti apie rūkymo žalą.
                    > > Alkoholis keičia žmogaus mąstymą - per taurę vyno alkoholio
                    > problemos
                    > > nesimato.
                    > > Vartojančiam žmogui būtina savę pateisinti. Apie alkoholio nauda
                    > kuriami
                    > > mitai (pasakos), jie formuoja įdealoginę bazę, galimybę, pateisinti
                    > > alkoholio vartojimą.
                    > > PVZ.
                    > > alkoholis - maisto produktas,
                    > > alkoholis pagerina apetitą,
                    > > alkoholis sušildo,
                    > > alkoholis - gripo profilaktinė priemonė,
                    > > alkoholis pakelia darbingumą,
                    > > alkoholis padeda bendravimui, nuima susikaustymą, suteikia drąsos,
                    > > alkoholis padeda kūrybai,
                    > > draudimais nieko nepasieksi
                    > > ir t.t.
                    > > Tai pasakos neisigilinusiam žmogui. Tokių pasakų galybė, manau
                    > kiekvienas
                    > > galim jų dar prirašyti (mielai išsklaidyčiau tokius mitus). Aš
                    > neradau nei
                    > > vienos priežasties vartoti alkoholį, jos ir negali būti - juk
                    > alkoholis
                    > > narkotinis nuodas.
                    > >
                    > > Esam įpročių vergai, tačiau mes turim jėgos formuot savo įpročius
                    > patys,
                    > > tam
                    > > reikia žinių ir NORO.
                    > >
                    > > Manau Lietuva dar kam nors rūpi, ne tik PINIGAS.
                    > > Pagarbiai
                    > > Darius
                    > >
                    > >
                    > >
                    > >
                    > > ------------------------------------
                    > >
                    > > Laiđkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës
                    > nuosavybë, tai
                    > > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame
                    > laiđke
                    > > pabrëūtinai jø neaatsisakome.
                    > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mûsø
                    > > laiđkais, prađome pripaūinti mûsø autorius.
                    > >
                    > > Laiđkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
                    > >
                    > > Atsisakyti đios konferencijos, siøskite laiđkā be teksto adresu:
                    > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
                    > >
                    > >
                    > >
                    > >
                    >
                    > [Non-text portions of this message have been removed]
                    >
                    >
                    >
                    >
                    >

                    [Non-text portions of this message have been removed]
                   • Albertas Dusevicius
                    Supranti, Dariau, yra didelė klaida suvesti viską tik į diskusiją apie alkoholio žalą ar naudą. Visom penkiom tau pritariu, kad dideliais kiekiais ir
                    Message 19 of 27 , Oct 16, 2008
                     Supranti, Dariau, yra didelė klaida suvesti viską tik į diskusiją apie
                     alkoholio žalą ar naudą. Visom penkiom tau pritariu, kad dideliais kiekiais
                     ir ilgą laiką vartojamas alkoholis yra nuodas. Pažeidžia faktiškai visus
                     organus, gal net nagus ar ten subinę. Kaip ir kefyras,
                     vanduo arba vitaminai...
                     Aš vis bandau pasakyti ir diskutuoti apie tai, ką jau kažkiek pastebėjo
                     apačioje Tomas. Laisvė yra mano fundamentali vertybė...Viskam...Aš turiu
                     laisvę retsykiais išgerti to "narkotinio nuodo". Tu turi laisvę jo negerti.
                     Normaliomis sąlygomis, nesikišant valstybei kaip prievartos aparatui, *mano
                     laisvė gerti, nevaržo tavo laisvės negerti ir vice versa*. Aš net negalvoju
                     tave įkalbinėti arba dar blogiau - versti gerti tą "nuodą". Man visai dzin,
                     kad tu negeri. Bet čia, tavo inspiruota, įsikiša valstybė, ir pradeda
                     varžyti mano laisvę gerti, išplėsdama tavo laisvę negerti iki, atleisk, bet
                     šiokio tokio diktato mano atžvilgiu. Aš pasijuntu engiamuoju ir tai sukelia
                     manyje protestą. Tavo laisvė pradeda varžyti mano laisvę (mano
                     fundamentaliąją vertybę).
                     Na, gerai, tarkim šiuo atveju aš savanoriškai deleguoju dalelę savo laisvės
                     (nusipirkti kokio "linksmonado" nakties metu) kitai barikadų pusei ir
                     nekeliu vėjo. Nenumirsiu aš dėl to, o ir galų gale juk viskas juk "vardan
                     tos Lietuvos!". Bet man tai jau yra pavojingas precedentas. Gal kitą kartą
                     kas nors prastums kokį apribojimą vyrams dėl pasimylėjimų skaičiaus per savo
                     gyvenimėlį? Irgi motyvuodamas visuotiniu pasileidimu, lytiškai plintančiomis
                     ligomis ir tt. O tai jau būtų tikrai siaubinga! Ypač jei apribojimas būtų
                     labai griežtas :-)).
                     Štai Irenos ir Audronės atsiųsti pakvietimai į blaivybės viruso šventę yra
                     visiškai kito stiliaus metodai ir man jie visiškai priimtini! Aš turiu
                     laisvę nueiti ten ar nenueiti. Aš turiu laisvę nuėjęs ten priimti tas idėjas
                     ar jas atmesti. Tai normalus, neiškreiptas privartos žmogiškųjų vertybių
                     formavimo metodas. Ir tikrai ko gero nueisiu, tik tas vedantysis Linas
                     Karalius jau toks, mano akimis, "neščyras" žmogelis. Ir kam, kam, o jam apie
                     blaivybę geriau patylėt...
                     Ir dar, Dariau, nu, išgeriu aš kartais alaus bokalą ar vyno taurę, bet ne
                     auka aš, ne auka... :-DD

                     Visiems labai geros vakaro!

                     besiaukojantis Albertas


                     2008/10/16 Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas@...>

                     >
                     >
                     >
                     > Sveiki
                     > Atsiprašau už laiko trūkumą prisėsti prie kompo ir atsakyti į protingai
                     > išdėstytas mintis.
                     > Nesusikalbėjimo priežastimi yra požiuris į alkoholį ir kitas narkotines
                     > medžiagas sukeliančias priklausomybę.
                     > Požiuris gali būtį TEIGIAMAS arba NEIGIAMAS.
                     >
                     > Žmogus turintis teigiamą požiūrį ir vartojantis alkoholį dėl to yra
                     > nekaltas. Jis yra auka.
                     > Nuo vaikystės jam formuojamas teigiamas požiūris į alkoholį ir alkoholio
                     > vartojimo "kultūra". Vaikai jau dabar žino ir moka "teisingai" vartoti
                     > alkoholį. Jie darniai papildys geriančiųjų gretas. Tam "reikalinga" reklama
                     > ir teigiamų herojų pavyzdys (tėvų, didvyrių ir t.t.).
                     > Pradėjus vartoti atsiranda tolerancija alkoholiui.(nustojama pykinti, tam
                     > labai padeda "Mixai", "Sidrai").
                     > Toliau atsiranda įpročiai (gimimo dienos, naujamečiai, prisirašymai,
                     > krepšiniai ir t.t.).
                     > Po to išsivysto priklausomybė, žmogaus organizmas ir psichika tiek
                     > pažeista,
                     > kad vien nuo minties apie alkoholį darosi gera. Dar pridėjus alkoholinę
                     > abstinenciją lieka vienas kelias - gerti ir šlovinti tą gėralą.
                     >
                     > Alkoholis turi labai didelę socialinę miną. Ji visuomenei baisiausia. Todėl
                     > visuomenė turi gintis. Jei nebausdama, tai bent jau apribodama alkoholio
                     > prieinamumą.
                     > Norėčiau vaizdingiau iliustruoti:
                     > Prakiuro kanalizacijos vamzdis. Mes užspaudžiam nosį ir paėme skudurą
                     > plaunam privarvėjusias grindis. Ir taip metų metus. Įkūriame specialias
                     > tarnybas, kurios prižiūri, kontroliuoja, valo. Kuriame ateities planus kaip
                     > efektyviau valysime. Logiška būtų sutvarkyti vamzdį, tačiau kažkuri
                     > visuomenės dalis priprato prie kvapo, kažkuri iš to pelnosi, kažkuriems
                     > nerūpi. Problema išlieka - varva, smirda ir valyt reikia.
                     > Tas pats ir su alkoholiu, kol išliks teigiamas požiūris, visos nelaimės
                     > tesis toliau.
                     >
                     > Viską mes darome patys, savo rankomis. Dar viena iliustracija:
                     > Mūsų visuomenę teoriškai galima padalinti į tris lygias dalis:
                     > 1.Nevartojantys alkoholio (vaikai ir suvaikėje :) )
                     > 2.Saikingai, "kultūringai" vartojantys
                     > 3.Girtuokliai, alkoholikai (visai "suauge :) )
                     > Nevartojantys normali visuomenės dalis, girtuokliai - visuomenės našta,
                     > kenkėjai.
                     > Dabar pasižiūrim į šią visuomenę be vidurinės dalies. Nauji žmonės vis
                     > gimsta - didėja nevartojančių dalis, alkoholikai išmiršta - mažėja
                     > girtuoklių. Vaikai niekada pavyzdžiu neimtų apsimyžusio alkoholiko. Taip po
                     > keliasdešimt metų liktų blaivi visuomenė.
                     > Tačiau mes vis dar turim baisiausią visuomenės dalį - saikingai
                     > vartojančius. Jie išmokina vaikus gerti ir papildo vartojančių gretas, jie
                     > papildo iš savo gretų alkoholikų armiją. (Kur ta riba tarp saikingai ir
                     > nesaikingai, tarp įpročio ir priklausomybės). Saikingai vartojančiam
                     > sunkiausia paaiškinti apie alkoholio kenksmingumą (girtuoklis atsibudes
                     > pats
                     > tai mato).
                     > Taip yra.
                     > Taip yra nes tai kažkam naudinga. Jei nebūtų naudinga to nebūtų.
                     > Nebent sergam mazochizmu :)
                     >
                     > Manau mūsų reikalas perprasti ir užkirsti tam kelią.
                     > Aisku, kad negali rūkydamas, aiskinti apie rūkymo žalą.
                     > Alkoholis keičia žmogaus mąstymą - per taurę vyno alkoholio problemos
                     > nesimato.
                     > Vartojančiam žmogui būtina savę pateisinti. Apie alkoholio nauda kuriami
                     > mitai (pasakos), jie formuoja įdealoginę bazę, galimybę, pateisinti
                     > alkoholio vartojimą.
                     > PVZ.
                     > alkoholis - maisto produktas,
                     > alkoholis pagerina apetitą,
                     > alkoholis sušildo,
                     > alkoholis - gripo profilaktinė priemonė,
                     > alkoholis pakelia darbingumą,
                     > alkoholis padeda bendravimui, nuima susikaustymą, suteikia drąsos,
                     > alkoholis padeda kūrybai,
                     > draudimais nieko nepasieksi
                     > ir t.t.
                     > Tai pasakos neisigilinusiam žmogui. Tokių pasakų galybė, manau kiekvienas
                     > galim jų dar prirašyti (mielai išsklaidyčiau tokius mitus). Aš neradau nei
                     > vienos priežasties vartoti alkoholį, jos ir negali būti - juk alkoholis
                     > narkotinis nuodas.
                     >
                     > Esam įpročių vergai, tačiau mes turim jėgos formuot savo įpročius patys,
                     > tam
                     > reikia žinių ir NORO.
                     >
                     > Manau Lietuva dar kam nors rūpi, ne tik PINIGAS.
                     > Pagarbiai
                     > Darius
                     >
                     >
                     >
                     >
                     > ------------------------------------
                     >
                     > Laiđkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
                     > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiđke
                     > pabrëūtinai jø neaatsisakome.
                     > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mûsø
                     > laiđkais, prađome pripaūinti mûsø autorius.
                     >
                     > Laiđkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
                     >
                     > Atsisakyti đios konferencijos, siøskite laiđkā be teksto adresu:
                     > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
                     >
                     >
                     >
                     >


                     [Non-text portions of this message have been removed]
                    • Tomas Gerve
                     Brangus Albertai, Tiesa yra labai reliatyvi. Priklauso nuo to, is kurio galo pazvelgsi. Ar as neteisus sakydamas tokia fraze:) Skaitykite idemiai kaip vientisa
                     Message 20 of 27 , Oct 16, 2008
                      Brangus Albertai,

                      Tiesa yra labai reliatyvi. Priklauso nuo to, is kurio galo pazvelgsi.
                      Ar as neteisus sakydamas tokia fraze:)
                      Skaitykite idemiai kaip vientisa ir nedaloma fraze:)
                      "Alkoholis... Saikingai ji vartojant, svaikatai nekenkia. kad ir kiek jo beisgertum!"

                      --- On Thu, 10/16/08, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...> wrote:
                      From: Albertas Dusevicius <forcemajor79@...>
                      Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai
                      To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
                      Date: Thursday, October 16, 2008, 10:33 AM                      Supranti, Dariau, yra didelė klaida suvesti viską tik į diskusiją apie

                      alkoholio žalą ar naudą. Visom penkiom tau pritariu, kad dideliais kiekiais

                      ir ilgą laiką vartojamas alkoholis yra nuodas. Pažeidžia faktiškai visus

                      organus, gal net nagus ar ten subinÄ™. Kaip ir kefyras,

                      vanduo arba vitaminai...

                      Aš vis bandau pasakyti ir diskutuoti apie tai, ką jau kažkiek pastebėjo

                      apa�ioje Tomas. Laisvė yra mano fundamentali vertybė...Viskam... Aš turiu

                      laisvę retsykiais išgerti to "narkotinio nuodo". Tu turi laisvę jo negerti.

                      Normaliomis sąlygomis, nesikišant valstybei kaip prievartos aparatui, *mano

                      laisvė gerti, nevaržo tavo laisvės negerti ir vice versa*. Aš net negalvoju

                      tave įkalbinėti arba dar blogiau - versti gerti tą "nuodą". Man visai dzin,

                      kad tu negeri. Bet �ia, tavo inspiruota, įsikiša valstybė, ir pradeda

                      varžyti mano laisvę gerti, išplėsdama tavo laisvę negerti iki, atleisk, bet

                      šiokio tokio diktato mano atžvilgiu. Aš pasijuntu engiamuoju ir tai sukelia

                      manyje protestą. Tavo laisvė pradeda varžyti mano laisvę (mano

                      fundamentaliÄ…jÄ… vertybÄ™).

                      Na, gerai, tarkim šiuo atveju aš savanoriškai deleguoju dalelę savo laisvės

                      (nusipirkti kokio "linksmonado" nakties metu) kitai barikadų pusei ir

                      nekeliu vėjo. Nenumirsiu aš dėl to, o ir galų gale juk viskas juk "vardan

                      tos Lietuvos!". Bet man tai jau yra pavojingas precedentas. Gal kitÄ… kartÄ…

                      kas nors prastums kokį apribojimą vyrams dėl pasimylėjimų skai�iaus per savo

                      gyvenimėlį? Irgi motyvuodamas visuotiniu pasileidimu, lytiškai plintan�iomis

                      ligomis ir tt. O tai jau būtų tikrai siaubinga! Ypa� jei apribojimas būtų

                      labai griežtas :-)).

                      Štai Irenos ir Audronės atsiųsti pakvietimai į blaivybės viruso šventę yra

                      visiškai kito stiliaus metodai ir man jie visiškai priimtini! Aš turiu

                      laisvę nueiti ten ar nenueiti. Aš turiu laisvę nuėjęs ten priimti tas idėjas

                      ar jas atmesti. Tai normalus, neiškreiptas privartos žmogiškųjų vertybių

                      formavimo metodas. Ir tikrai ko gero nueisiu, tik tas vedantysis Linas

                      Karalius jau toks, mano akimis, "neš�yras" žmogelis. Ir kam, kam, o jam apie

                      blaivybÄ™ geriau patylÄ—t...

                      Ir dar, Dariau, nu, išgeriu aš kartais alaus bokalą ar vyno taurę, bet ne

                      auka aš, ne auka... :-DD                      Visiems labai geros vakaro!                      besiaukojantis Albertas                      2008/10/16 Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas @unitedlinux. lt>                      >

                      >

                      >

                      > Sveiki

                      > Atsiprašau už laiko trūkumą prisėsti prie kompo ir atsakyti į protingai

                      > išdėstytas mintis.

                      > Nesusikalbėjimo priežastimi yra požiuris į alkoholį ir kitas narkotines

                      > medžiagas sukelian�ias priklausomybę.

                      > Požiuris gali būtį TEIGIAMAS arba NEIGIAMAS.

                      >

                      > Žmogus turintis teigiamą požiūrį ir vartojantis alkoholį dėl to yra

                      > nekaltas. Jis yra auka.

                      > Nuo vaikystės jam formuojamas teigiamas požiūris į alkoholį ir alkoholio

                      > vartojimo "kultūra". Vaikai jau dabar žino ir moka "teisingai" vartoti

                      > alkoholį. Jie darniai papildys gerian�iųjų gretas. Tam "reikalinga" reklama

                      > ir teigiamų herojų pavyzdys (tėvų, didvyrių ir t.t.).

                      > PradÄ—jus vartoti atsiranda tolerancija alkoholiui.( nustojama pykinti, tam

                      > labai padeda "Mixai", "Sidrai").

                      > Toliau atsiranda įpro�iai (gimimo dienos, naujame�iai, prisirašymai,

                      > krepšiniai ir t.t.).

                      > Po to išsivysto priklausomybė, žmogaus organizmas ir psichika tiek

                      > pažeista,

                      > kad vien nuo minties apie alkoholį darosi gera. Dar pridėjus alkoholinę

                      > abstinencijÄ… lieka vienas kelias - gerti ir Å¡lovinti tÄ… gÄ—ralÄ….

                      >

                      > Alkoholis turi labai didelÄ™ socialinÄ™ minÄ…. Ji visuomenei baisiausia. TodÄ—l

                      > visuomenÄ— turi gintis. Jei nebausdama, tai bent jau apribodama alkoholio

                      > prieinamumÄ….

                      > Norė�iau vaizdingiau iliustruoti:

                      > Prakiuro kanalizacijos vamzdis. Mes užspaudžiam nosį ir paėme skudurą

                      > plaunam privarvėjusias grindis. Ir taip metų metus. Įkūriame specialias

                      > tarnybas, kurios prižiūri, kontroliuoja, valo. Kuriame ateities planus kaip

                      > efektyviau valysime. Logiška būtų sutvarkyti vamzdį, ta�iau kažkuri

                      > visuomenės dalis priprato prie kvapo, kažkuri iš to pelnosi, kažkuriems

                      > nerūpi. Problema išlieka - varva, smirda ir valyt reikia.

                      > Tas pats ir su alkoholiu, kol išliks teigiamas požiūris, visos nelaimės

                      > tesis toliau.

                      >

                      > ViskÄ… mes darome patys, savo rankomis. Dar viena iliustracija:

                      > Mūsų visuomenę teoriškai galima padalinti į tris lygias dalis:

                      > 1.Nevartojantys alkoholio (vaikai ir suvaikÄ—je :) )

                      > 2.Saikingai, "kultūringai" vartojantys

                      > 3.Girtuokliai, alkoholikai (visai "suauge :) )

                      > Nevartojantys normali visuomenės dalis, girtuokliai - visuomenės našta,

                      > kenkÄ—jai.

                      > Dabar pasižiūrim į šią visuomenę be vidurinės dalies. Nauji žmonės vis

                      > gimsta - didėja nevartojan�ių dalis, alkoholikai išmiršta - mažėja

                      > girtuoklių. Vaikai niekada pavyzdžiu neimtų apsimyžusio alkoholiko. Taip po

                      > keliasdešimt metų liktų blaivi visuomenė.

                      > Ta�iau mes vis dar turim baisiausią visuomenės dalį - saikingai

                      > vartojan�ius. Jie išmokina vaikus gerti ir papildo vartojan�ių gretas, jie

                      > papildo iš savo gretų alkoholikų armiją. (Kur ta riba tarp saikingai ir

                      > nesaikingai, tarp įpro�io ir priklausomybės). Saikingai vartojan�iam

                      > sunkiausia paaiškinti apie alkoholio kenksmingumą (girtuoklis atsibudes

                      > pats

                      > tai mato).

                      > Taip yra.

                      > Taip yra nes tai kažkam naudinga. Jei nebūtų naudinga to nebūtų.

                      > Nebent sergam mazochizmu :)

                      >

                      > Manau mūsų reikalas perprasti ir užkirsti tam kelią.

                      > Aisku, kad negali rūkydamas, aiskinti apie rūkymo žalą.

                      > Alkoholis kei�ia žmogaus mąstymą - per taurę vyno alkoholio problemos

                      > nesimato.

                      > Vartojan�iam žmogui būtina savę pateisinti. Apie alkoholio nauda kuriami

                      > mitai (pasakos), jie formuoja įdealoginę bazę, galimybę, pateisinti

                      > alkoholio vartojimÄ….

                      > PVZ.

                      > alkoholis - maisto produktas,

                      > alkoholis pagerina apetitÄ…,

                      > alkoholis sušildo,

                      > alkoholis - gripo profilaktinÄ— priemonÄ—,

                      > alkoholis pakelia darbingumÄ…,

                      > alkoholis padeda bendravimui, nuima susikaustymÄ…, suteikia drÄ…sos,

                      > alkoholis padeda kūrybai,

                      > draudimais nieko nepasieksi

                      > ir t.t.

                      > Tai pasakos neisigilinusiam žmogui. Tokių pasakų galybė, manau kiekvienas

                      > galim jų dar prirašyti (mielai išsklaidy�iau tokius mitus). Aš neradau nei

                      > vienos priežasties vartoti alkoholį, jos ir negali būti - juk alkoholis

                      > narkotinis nuodas.

                      >

                      > Esam įpro�ių vergai, ta�iau mes turim jėgos formuot savo įpro�ius patys,

                      > tam

                      > reikia žinių ir NORO.

                      >

                      > Manau Lietuva dar kam nors rūpi, ne tik PINIGAS.

                      > Pagarbiai

                      > Darius

                      >

                      >

                      >

                      >

                      > ------------ --------- --------- ------

                      >

                      > Laiđkas á minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com tampa visuomenës nuosavybë, tai

                      > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiđke

                      > pabrëūtinai jø neaatsisakome.

                      > http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/ Kvie�iame dalintis mûsø

                      > laiđkais, prađome pripaūinti mûsø autorius.

                      >

                      > Laiđkus siøsti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com

                      >

                      > Atsisakyti đios konferencijos, siøskite laiđk� be teksto adresu:

                      > minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo! Groups Links

                      >

                      >

                      >

                      >                      [Non-text portions of this message have been removed]

                      [Non-text portions of this message have been removed]
                     • Darius SLAPAKAUSKAS
                      neissisiuncia mano laiskai, gal kompiuteriui kas atsiprasau [Non-text portions of this message have been removed]
                      Message 21 of 27 , Oct 16, 2008
                       neissisiuncia mano laiskai, gal kompiuteriui kas
                       atsiprasau

                       [Non-text portions of this message have been removed]
                      • Tomasz Czepaitis
                       Na, ne, šį kartą nepataikei. Matematikoje šis teiginys nebūtų pripažintas absurdišku, ar alogišku. Gerdamas po 100 g. vyno 3 x per dieną (tai yra
                       Message 22 of 27 , Oct 16, 2008
                        Na, ne, šį kartą nepataikei.

                        Matematikoje šis teiginys nebūtų pripažintas absurdišku, ar alogišku.

                        Gerdamas po 100 g. vyno 3 x per dieną (tai yra l.saikingai), Normandijos
                        gyventojas Žakas Žopė per mėnesį išgeria 9 l, per metus 108 l, ir taip
                        toliau, ką jau galima pavadinti "kad ir kiek", suradus tam atitikmenį, pvz.
                        kirKx

                        pagarbiai,

                        Alisa pabūklų šalyje:)


                        On 10/16/08, Tomas Gerve <tomas_gerve@...> wrote:
                        >
                        > Brangus Albertai,
                        >
                        > Tiesa yra labai reliatyvi. Priklauso nuo to, is kurio galo pazvelgsi.
                        > Ar as neteisus sakydamas tokia fraze:)
                        > Skaitykite idemiai kaip vientisa ir nedaloma fraze:)
                        > "Alkoholis... Saikingai ji vartojant, svaikatai nekenkia. kad ir kiek jo
                        > beisgertum!"
                        >
                        > --- On Thu, 10/16/08, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...<forcemajor79%40gmail.com>>
                        > wrote:
                        > From: Albertas Dusevicius <forcemajor79@...<forcemajor79%40gmail.com>
                        > >
                        > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai
                        > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
                        > Date: Thursday, October 16, 2008, 10:33 AM
                        >
                        > Supranti, Dariau, yra didelė klaida suvesti viską tik į diskusiją apie
                        >
                        > alkoholio žalą ar naudą. Visom penkiom tau pritariu, kad dideliais
                        > kiekiais
                        >
                        > ir ilgą laiką vartojamas alkoholis yra nuodas. Pažeidžia faktiškai
                        > visus
                        >
                        > organus, gal net nagus ar ten subinÄ™. Kaip ir kefyras,
                        >
                        > vanduo arba vitaminai...
                        >
                        > Aš vis bandau pasakyti ir diskutuoti apie tai, ką jau kažkiek pastebėjo
                        >
                        > apa�ioje Tomas. Laisvė yra mano fundamentali vertybė...Viskam... Aš
                        > turiu
                        >
                        > laisvę retsykiais išgerti to "narkotinio nuodo". Tu turi laisvę jo
                        > negerti.
                        >
                        > Normaliomis sąlygomis, nesikišant valstybei kaip prievartos aparatui,
                        > *mano
                        >
                        > laisvė gerti, nevaržo tavo laisvės negerti ir vice versa*. Aš net
                        > negalvoju
                        >
                        > tave įkalbinėti arba dar blogiau - versti gerti tą "nuodą". Man visai
                        > dzin,
                        >
                        > kad tu negeri. Bet �ia, tavo inspiruota, įsikiša valstybė, ir pradeda
                        >
                        > varžyti mano laisvę gerti, išplėsdama tavo laisvę negerti iki,
                        > atleisk, bet
                        >
                        > šiokio tokio diktato mano atžvilgiu. Aš pasijuntu engiamuoju ir tai
                        > sukelia
                        >
                        > manyje protestą. Tavo laisvė pradeda varžyti mano laisvę (mano
                        >
                        > fundamentaliÄ…jÄ… vertybÄ™).
                        >
                        > Na, gerai, tarkim šiuo atveju aš savanoriškai deleguoju dalelę savo
                        > laisvÄ—s
                        >
                        > (nusipirkti kokio "linksmonado" nakties metu) kitai barikadų pusei ir
                        >
                        > nekeliu vėjo. Nenumirsiu aš dėl to, o ir galų gale juk viskas juk
                        > "vardan
                        >
                        > tos Lietuvos!". Bet man tai jau yra pavojingas precedentas. Gal kitÄ…
                        > kartÄ…
                        >
                        > kas nors prastums kokį apribojimą vyrams dėl pasimylėjimų skai�iaus
                        > per savo
                        >
                        > gyvenimėlį? Irgi motyvuodamas visuotiniu pasileidimu, lytiškai
                        > plintan�iomis
                        >
                        > ligomis ir tt. O tai jau būtų tikrai siaubinga! Ypa� jei apribojimas
                        > būtų
                        >
                        > labai griežtas :-)).
                        >
                        > Štai Irenos ir Audronės atsiųsti pakvietimai į blaivybės viruso
                        > Å¡ventÄ™ yra
                        >
                        > visiškai kito stiliaus metodai ir man jie visiškai priimtini! Aš turiu
                        >
                        > laisvę nueiti ten ar nenueiti. Aš turiu laisvę nuėjęs ten priimti tas
                        > idÄ—jas
                        >
                        > ar jas atmesti. Tai normalus, neiškreiptas privartos žmogiškųjų
                        > vertybių
                        >
                        > formavimo metodas. Ir tikrai ko gero nueisiu, tik tas vedantysis Linas
                        >
                        > Karalius jau toks, mano akimis, "neš�yras" žmogelis. Ir kam, kam, o jam
                        > apie
                        >
                        > blaivybÄ™ geriau patylÄ—t...
                        >
                        > Ir dar, Dariau, nu, išgeriu aš kartais alaus bokalą ar vyno taurę, bet
                        > ne
                        >
                        > auka aš, ne auka... :-DD
                        >
                        > Visiems labai geros vakaro!
                        >
                        > besiaukojantis Albertas
                        >
                        > 2008/10/16 Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas @unitedlinux. lt>
                        >
                        > >
                        >
                        > >
                        >
                        > >
                        >
                        > > Sveiki
                        >
                        > > Atsiprašau už laiko trūkumą prisėsti prie kompo ir atsakyti į
                        > protingai
                        >
                        > > išdėstytas mintis.
                        >
                        > > Nesusikalbėjimo priežastimi yra požiuris į alkoholį ir kitas
                        > narkotines
                        >
                        > > medžiagas sukelian�ias priklausomybę.
                        >
                        > > Požiuris gali būtį TEIGIAMAS arba NEIGIAMAS.
                        >
                        > >
                        >
                        > > Žmogus turintis teigiamą požiūrį ir vartojantis alkoholį dėl to
                        > yra
                        >
                        > > nekaltas. Jis yra auka.
                        >
                        > > Nuo vaikystės jam formuojamas teigiamas požiūris į alkoholį ir
                        > alkoholio
                        >
                        > > vartojimo "kultūra". Vaikai jau dabar žino ir moka "teisingai" vartoti
                        >
                        > > alkoholį. Jie darniai papildys gerian�iųjų gretas. Tam "reikalinga"
                        > reklama
                        >
                        > > ir teigiamų herojų pavyzdys (tėvų, didvyrių ir t.t.).
                        >
                        > > PradÄ—jus vartoti atsiranda tolerancija alkoholiui.( nustojama pykinti,
                        > tam
                        >
                        > > labai padeda "Mixai", "Sidrai").
                        >
                        > > Toliau atsiranda įpro�iai (gimimo dienos, naujame�iai, prisirašymai,
                        >
                        > > krepšiniai ir t.t.).
                        >
                        > > Po to išsivysto priklausomybė, žmogaus organizmas ir psichika tiek
                        >
                        > > pažeista,
                        >
                        > > kad vien nuo minties apie alkoholį darosi gera. Dar pridėjus
                        > alkoholinÄ™
                        >
                        > > abstinencijÄ… lieka vienas kelias - gerti ir Å¡lovinti tÄ… gÄ—ralÄ….
                        >
                        > >
                        >
                        > > Alkoholis turi labai didelÄ™ socialinÄ™ minÄ…. Ji visuomenei baisiausia.
                        > TodÄ—l
                        >
                        > > visuomenÄ— turi gintis. Jei nebausdama, tai bent jau apribodama alkoholio
                        >
                        > > prieinamumÄ….
                        >
                        > > Norė�iau vaizdingiau iliustruoti:
                        >
                        > > Prakiuro kanalizacijos vamzdis. Mes užspaudžiam nosį ir paėme
                        > skudurÄ…
                        >
                        > > plaunam privarvÄ—jusias grindis. Ir taip metų metus. Ä(R)kÅ«riame
                        > specialias
                        >
                        > > tarnybas, kurios prižiūri, kontroliuoja, valo. Kuriame ateities planus
                        > kaip
                        >
                        > > efektyviau valysime. Logiška būtų sutvarkyti vamzdį, ta�iau kažkuri
                        >
                        > > visuomenės dalis priprato prie kvapo, kažkuri iš to pelnosi,
                        > kažkuriems
                        >
                        > > nerūpi. Problema išlieka - varva, smirda ir valyt reikia.
                        >
                        > > Tas pats ir su alkoholiu, kol išliks teigiamas požiūris, visos
                        > nelaimÄ—s
                        >
                        > > tesis toliau.
                        >
                        > >
                        >
                        > > ViskÄ… mes darome patys, savo rankomis. Dar viena iliustracija:
                        >
                        > > Mūsų visuomenę teoriškai galima padalinti į tris lygias dalis:
                        >
                        > > 1.Nevartojantys alkoholio (vaikai ir suvaikÄ—je :) )
                        >
                        > > 2.Saikingai, "kultūringai" vartojantys
                        >
                        > > 3.Girtuokliai, alkoholikai (visai "suauge :) )
                        >
                        > > Nevartojantys normali visuomenÄ—s dalis, girtuokliai - visuomenÄ—s
                        > našta,
                        >
                        > > kenkÄ—jai.
                        >
                        > > Dabar pasižiūrim į šią visuomenę be vidurinės dalies. Nauji
                        > žmonės vis
                        >
                        > > gimsta - didėja nevartojan�ių dalis, alkoholikai išmiršta - mažėja
                        >
                        > > girtuoklių. Vaikai niekada pavyzdžiu neimtų apsimyžusio alkoholiko.
                        > Taip po
                        >
                        > > keliasdešimt metų liktų blaivi visuomenė.
                        >
                        > > Ta�iau mes vis dar turim baisiausią visuomenės dalį - saikingai
                        >
                        > > vartojan�ius. Jie išmokina vaikus gerti ir papildo vartojan�ių
                        > gretas, jie
                        >
                        > > papildo iš savo gretų alkoholikų armiją. (Kur ta riba tarp saikingai
                        > ir
                        >
                        > > nesaikingai, tarp įpro�io ir priklausomybės). Saikingai vartojan�iam
                        >
                        > > sunkiausia paaiškinti apie alkoholio kenksmingumą (girtuoklis atsibudes
                        >
                        > > pats
                        >
                        > > tai mato).
                        >
                        > > Taip yra.
                        >
                        > > Taip yra nes tai kažkam naudinga. Jei nebūtų naudinga to nebūtų.
                        >
                        > > Nebent sergam mazochizmu :)
                        >
                        > >
                        >
                        > > Manau mūsų reikalas perprasti ir užkirsti tam kelią.
                        >
                        > > Aisku, kad negali rūkydamas, aiskinti apie rūkymo žalą.
                        >
                        > > Alkoholis kei�ia žmogaus mąstymą - per taurę vyno alkoholio
                        > problemos
                        >
                        > > nesimato.
                        >
                        > > Vartojan�iam žmogui būtina savę pateisinti. Apie alkoholio nauda
                        > kuriami
                        >
                        > > mitai (pasakos), jie formuoja įdealoginę bazę, galimybę, pateisinti
                        >
                        > > alkoholio vartojimÄ….
                        >
                        > > PVZ.
                        >
                        > > alkoholis - maisto produktas,
                        >
                        > > alkoholis pagerina apetitÄ…,
                        >
                        > > alkoholis sušildo,
                        >
                        > > alkoholis - gripo profilaktinÄ— priemonÄ—,
                        >
                        > > alkoholis pakelia darbingumÄ…,
                        >
                        > > alkoholis padeda bendravimui, nuima susikaustymÄ…, suteikia drÄ…sos,
                        >
                        > > alkoholis padeda kūrybai,
                        >
                        > > draudimais nieko nepasieksi
                        >
                        > > ir t.t.
                        >
                        > > Tai pasakos neisigilinusiam žmogui. Tokių pasakų galybė, manau
                        > kiekvienas
                        >
                        > > galim jų dar prirašyti (mielai išsklaidy�iau tokius mitus). Aš
                        > neradau nei
                        >
                        > > vienos priežasties vartoti alkoholį, jos ir negali būti - juk
                        > alkoholis
                        >
                        > > narkotinis nuodas.
                        >
                        > >
                        >
                        > > Esam įpro�ių vergai, ta�iau mes turim jėgos formuot savo įpro�ius
                        > patys,
                        >
                        > > tam
                        >
                        > > reikia žinių ir NORO.
                        >
                        > >
                        >
                        > > Manau Lietuva dar kam nors rūpi, ne tik PINIGAS.
                        >
                        > > Pagarbiai
                        >
                        > > Darius
                        >
                        > >
                        >
                        > >
                        >
                        > >
                        >
                        > >
                        >
                        > > ------------ --------- --------- ------
                        >
                        > >
                        >
                        > > LaiÄ'kas á minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com tampa visuomenës
                        > nuosavybë, tai
                        >
                        > > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiÄ'ke
                        >
                        > > pabrëūtinai jø neaatsisakome.
                        >
                        > > http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/ Kvie�iame dalintis
                        > mûsø
                        >
                        > > laiÄ'kais, praÄ'ome pripaÅ«inti mûsø autorius.
                        >
                        > >
                        >
                        > > LaiÄ'kus siøsti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
                        >
                        > >
                        >
                        > > Atsisakyti Ä'ios konferencijos, siøskite laiÄ'kÄ� be teksto adresu:
                        >
                        > > minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo! Groups Links
                        >
                        > >
                        >
                        > >
                        >
                        > >
                        >
                        > >
                        >
                        > [Non-text portions of this message have been removed]
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        >
                        > [Non-text portions of this message have been removed]
                        >
                        >
                        >


                        [Non-text portions of this message have been removed]
                       • Tomas Gerve
                        Na, cia jau letinis Normandijos gyventoju alkoholizmas su labai tikslia matematine israiska....:) ... From: Tomasz Czepaitis
                        Message 23 of 27 , Oct 16, 2008
                         Na, cia jau letinis Normandijos gyventoju alkoholizmas su labai tikslia matematine israiska....:)

                         --- On Thu, 10/16/08, Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...> wrote:
                         From: Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...>
                         Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai
                         To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
                         Date: Thursday, October 16, 2008, 11:01 AM                         Na, ne, ���� kart�� nepataikei.                         Matematikoje ��is teiginys neb��t�� pripa��intas absurdi��ku, ar alogi��ku.                         Gerdamas po 100 g. vyno 3 x per dien�� (tai yra l.saikingai) , Normandijos

                         gyventojas ��akas ��op�� per m��nes�� i��geria 9 l, per metus 108 l, ir taip

                         toliau, k�� jau galima pavadinti "kad ir kiek", suradus tam atitikmen��, pvz.

                         kirKx                         pagarbiai,                         Alisa pab��kl�� ��alyje:)                         On 10/16/08, Tomas Gerve <tomas_gerve@ yahoo.com> wrote:

                         >

                         > Brangus Albertai,

                         >

                         > Tiesa yra labai reliatyvi. Priklauso nuo to, is kurio galo pazvelgsi.

                         > Ar as neteisus sakydamas tokia fraze:)

                         > Skaitykite idemiai kaip vientisa ir nedaloma fraze:)

                         > "Alkoholis.. . Saikingai ji vartojant, svaikatai nekenkia. kad ir kiek jo

                         > beisgertum!"

                         >

                         > --- On Thu, 10/16/08, Albertas Dusevicius <forcemajor79@ gmail.com<forcemajor79% 40gmail.com> >

                         > wrote:

                         > From: Albertas Dusevicius <forcemajor79@ gmail.com<forcemajor79% 40gmail.com>

                         > >

                         > Subject: Re: [Minciu_sodas_ LT] istatymai

                         > To: Minciu_sodas_ LT@yahoogroups. com <Minciu_sodas_ LT%40yahoogroups .com>

                         > Date: Thursday, October 16, 2008, 10:33 AM

                         >

                         > Supranti, Dariau, yra didel����� klaida suvesti visk����� tik ���� diskusij����� apie

                         >

                         > alkoholio ����al����� ar naud�����. Visom penkiom tau pritariu, kad dideliais

                         > kiekiais

                         >

                         > ir ilg����� laik����� vartojamas alkoholis yra nuodas. Pa����eid����ia fakti����kai

                         > visus

                         >

                         > organus, gal net nagus ar ten subin�����. Kaip ir kefyras,

                         >

                         > vanduo arba vitaminai...

                         >

                         > A���� vis bandau pasakyti ir diskutuoti apie tai, k����� jau ka����kiek pasteb�����jo

                         >

                         > apa�����ioje Tomas. Laisv����� yra mano fundamentali vertyb�����...Viskam... A����

                         > turiu

                         >

                         > laisv����� retsykiais i����gerti to "narkotinio nuodo". Tu turi laisv����� jo

                         > negerti.

                         >

                         > Normaliomis s�����lygomis, nesiki����ant valstybei kaip prievartos aparatui,

                         > *mano

                         >

                         > laisv����� gerti, nevar����o tavo laisv�����s negerti ir vice versa*. A���� net

                         > negalvoju

                         >

                         > tave ����kalbin�����ti arba dar blogiau - versti gerti t����� "nuod�����". Man visai

                         > dzin,

                         >

                         > kad tu negeri. Bet �����ia, tavo inspiruota, ����siki����a valstyb�����, ir pradeda

                         >

                         > var����yti mano laisv����� gerti, i����pl�����sdama tavo laisv����� negerti iki,

                         > atleisk, bet

                         >

                         > ����iokio tokio diktato mano at����vilgiu. A���� pasijuntu engiamuoju ir tai

                         > sukelia

                         >

                         > manyje protest�����. Tavo laisv����� pradeda var����yti mano laisv����� (mano

                         >

                         > fundamentali�����j����� vertyb�����).

                         >

                         > Na, gerai, tarkim ����iuo atveju a���� savanori����kai deleguoju dalel����� savo

                         > laisv�����s

                         >

                         > (nusipirkti kokio "linksmonado" nakties metu) kitai barikad���� pusei ir

                         >

                         > nekeliu v�����jo. Nenumirsiu a���� d�����l to, o ir gal���� gale juk viskas juk

                         > "vardan

                         >

                         > tos Lietuvos!". Bet man tai jau yra pavojingas precedentas. Gal kit�����

                         > kart�����

                         >

                         > kas nors prastums kok���� apribojim����� vyrams d�����l pasimyl�����jim���� skai�����iaus

                         > per savo

                         >

                         > gyvenim�����l����? Irgi motyvuodamas visuotiniu pasileidimu, lyti����kai

                         > plintan�����iomis

                         >

                         > ligomis ir tt. O tai jau b����t���� tikrai siaubinga! Ypa����� jei apribojimas

                         > b����t����

                         >

                         > labai grie����tas :-)).

                         >

                         > �� tai Irenos ir Audron�����s atsi����sti pakvietimai ���� blaivyb�����s viruso

                         > ����vent����� yra

                         >

                         > visi����kai kito stiliaus metodai ir man jie visi����kai priimtini! A���� turiu

                         >

                         > laisv����� nueiti ten ar nenueiti. A���� turiu laisv����� nu�����j�����s ten priimti tas

                         > id�����jas

                         >

                         > ar jas atmesti. Tai normalus, nei����kreiptas privartos ����mogi����k����j����

                         > vertybi����

                         >

                         > formavimo metodas. Ir tikrai ko gero nueisiu, tik tas vedantysis Linas

                         >

                         > Karalius jau toks, mano akimis, "ne���������yras" ����mogelis. Ir kam, kam, o jam

                         > apie

                         >

                         > blaivyb����� geriau patyl�����t...

                         >

                         > Ir dar, Dariau, nu, i����geriu a���� kartais alaus bokal����� ar vyno taur�����, bet

                         > ne

                         >

                         > auka a����, ne auka... :-DD

                         >

                         > Visiems labai geros vakaro!

                         >

                         > besiaukojantis Albertas

                         >

                         > 2008/10/16 Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauska s @unitedlinux. lt>

                         >

                         > >

                         >

                         > >

                         >

                         > >

                         >

                         > > Sveiki

                         >

                         > > Atsipra����au u���� laiko tr����kum����� pris�����sti prie kompo ir atsakyti ����

                         > protingai

                         >

                         > > i����d�����stytas mintis.

                         >

                         > > Nesusikalb�����jimo prie����astimi yra po����iuris ���� alkohol���� ir kitas

                         > narkotines

                         >

                         > > med����iagas sukelian�����ias priklausomyb�����.

                         >

                         > > Po����iuris gali b����t���� TEIGIAMAS arba NEIGIAMAS.

                         >

                         > >

                         >

                         > > ����mogus turintis teigiam����� po����i����r���� ir vartojantis alkohol���� d�����l to

                         > yra

                         >

                         > > nekaltas. Jis yra auka.

                         >

                         > > Nuo vaikyst�����s jam formuojamas teigiamas po����i����ris ���� alkohol���� ir

                         > alkoholio

                         >

                         > > vartojimo "kult����ra". Vaikai jau dabar ����ino ir moka "teisingai" vartoti

                         >

                         > > alkohol����. Jie darniai papildys gerian�����i����j���� gretas. Tam "reikalinga"

                         > reklama

                         >

                         > > ir teigiam���� heroj���� pavyzdys (t�����v����, didvyri���� ir t.t.).

                         >

                         > > Prad�����jus vartoti atsiranda tolerancija alkoholiui.( nustojama pykinti,

                         > tam

                         >

                         > > labai padeda "Mixai", "Sidrai").

                         >

                         > > Toliau atsiranda ����pro�����iai (gimimo dienos, naujame�����iai, prisira����ymai,

                         >

                         > > krep����iniai ir t.t.).

                         >

                         > > Po to i����sivysto priklausomyb�����, ����mogaus organizmas ir psichika tiek

                         >

                         > > pa����eista,

                         >

                         > > kad vien nuo minties apie alkohol���� darosi gera. Dar prid�����jus

                         > alkoholin�����

                         >

                         > > abstinencij����� lieka vienas kelias - gerti ir ����lovinti t����� g�����ral�����.

                         >

                         > >

                         >

                         > > Alkoholis turi labai didel����� socialin����� min�����. Ji visuomenei baisiausia.

                         > Tod�����l

                         >

                         > > visuomen����� turi gintis. Jei nebausdama, tai bent jau apribodama alkoholio

                         >

                         > > prieinamum�����.

                         >

                         > > Nor����������iau vaizdingiau iliustruoti:

                         >

                         > > Prakiuro kanalizacijos vamzdis. Mes u����spaud����iam nos���� ir pa�����me

                         > skudur�����

                         >

                         > > plaunam privarv�����jusias grindis. Ir taip met���� metus. ��(R)k����riame

                         > specialias

                         >

                         > > tarnybas, kurios pri����i����ri, kontroliuoja, valo. Kuriame ateities planus

                         > kaip

                         >

                         > > efektyviau valysime. Logi����ka b����t���� sutvarkyti vamzd����, ta�����iau ka����kuri

                         >

                         > > visuomen�����s dalis priprato prie kvapo, ka����kuri i���� to pelnosi,

                         > ka����kuriems

                         >

                         > > ner����pi. Problema i����lieka - varva, smirda ir valyt reikia.

                         >

                         > > Tas pats ir su alkoholiu, kol i����liks teigiamas po����i����ris, visos

                         > nelaim�����s

                         >

                         > > tesis toliau.

                         >

                         > >

                         >

                         > > Visk����� mes darome patys, savo rankomis. Dar viena iliustracija:

                         >

                         > > M����s���� visuomen����� teori����kai galima padalinti ���� tris lygias dalis:

                         >

                         > > 1.Nevartojantys alkoholio (vaikai ir suvaik�����je :) )

                         >

                         > > 2.Saikingai, "kult����ringai" vartojantys

                         >

                         > > 3.Girtuokliai, alkoholikai (visai "suauge :) )

                         >

                         > > Nevartojantys normali visuomen�����s dalis, girtuokliai - visuomen�����s

                         > na����ta,

                         >

                         > > kenk�����jai.

                         >

                         > > Dabar pasi����i����rim ���� ����i����� visuomen����� be vidurin�����s dalies. Nauji

                         > ����mon�����s vis

                         >

                         > > gimsta - did�����ja nevartojan�����i���� dalis, alkoholikai i����mir����ta - ma���������ja

                         >

                         > > girtuokli����. Vaikai niekada pavyzd����iu neimt���� apsimy����usio alkoholiko.

                         > Taip po

                         >

                         > > keliasde����imt met���� likt���� blaivi visuomen�����.

                         >

                         > > Ta�����iau mes vis dar turim baisiausi����� visuomen�����s dal���� - saikingai

                         >

                         > > vartojan�����ius. Jie i����mokina vaikus gerti ir papildo vartojan�����i����

                         > gretas, jie

                         >

                         > > papildo i���� savo gret���� alkoholik���� armij�����. (Kur ta riba tarp saikingai

                         > ir

                         >

                         > > nesaikingai, tarp ����pro�����io ir priklausomyb�����s). Saikingai vartojan�����iam

                         >

                         > > sunkiausia paai����kinti apie alkoholio kenksmingum����� (girtuoklis atsibudes

                         >

                         > > pats

                         >

                         > > tai mato).

                         >

                         > > Taip yra.

                         >

                         > > Taip yra nes tai ka����kam naudinga. Jei neb����t���� naudinga to neb����t����.

                         >

                         > > Nebent sergam mazochizmu :)

                         >

                         > >

                         >

                         > > Manau m����s���� reikalas perprasti ir u����kirsti tam keli�����.

                         >

                         > > Aisku, kad negali r����kydamas, aiskinti apie r����kymo ����al�����.

                         >

                         > > Alkoholis kei�����ia ����mogaus m�����stym����� - per taur����� vyno alkoholio

                         > problemos

                         >

                         > > nesimato.

                         >

                         > > Vartojan�����iam ����mogui b����tina sav����� pateisinti. Apie alkoholio nauda

                         > kuriami

                         >

                         > > mitai (pasakos), jie formuoja ����dealogin����� baz�����, galimyb�����, pateisinti

                         >

                         > > alkoholio vartojim�����.

                         >

                         > > PVZ.

                         >

                         > > alkoholis - maisto produktas,

                         >

                         > > alkoholis pagerina apetit�����,

                         >

                         > > alkoholis su����ildo,

                         >

                         > > alkoholis - gripo profilaktin����� priemon�����,

                         >

                         > > alkoholis pakelia darbingum�����,

                         >

                         > > alkoholis padeda bendravimui, nuima susikaustym�����, suteikia dr�����sos,

                         >

                         > > alkoholis padeda k����rybai,

                         >

                         > > draudimais nieko nepasieksi

                         >

                         > > ir t.t.

                         >

                         > > Tai pasakos neisigilinusiam ����mogui. Toki���� pasak���� galyb�����, manau

                         > kiekvienas

                         >

                         > > galim j���� dar prira����yti (mielai i����sklaidy�����iau tokius mitus). A����

                         > neradau nei

                         >

                         > > vienos prie����asties vartoti alkohol����, jos ir negali b����ti - juk

                         > alkoholis

                         >

                         > > narkotinis nuodas.

                         >

                         > >

                         >

                         > > Esam ����pro�����i���� vergai, ta�����iau mes turim j�����gos formuot savo ����pro�����ius

                         > patys,

                         >

                         > > tam

                         >

                         > > reikia ����ini���� ir NORO.

                         >

                         > >

                         >

                         > > Manau Lietuva dar kam nors r����pi, ne tik PINIGAS.

                         >

                         > > Pagarbiai

                         >

                         > > Darius

                         >

                         > >

                         >

                         > >

                         >

                         > >

                         >

                         > >

                         >

                         > > ------------ --------- --------- ------

                         >

                         > >

                         >

                         > > Lai��'kas ���� minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com tampa visuomen����s

                         > nuosavyb����, tai

                         >

                         > > yra, visuomen����s labui atsisakome autorini���� teisi����, nebent tame lai��'ke

                         >

                         > > pabr��������tinai j���� neaatsisakome.

                         >

                         > > http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/ Kvie�����iame dalintis

                         > m����s����

                         >

                         > > lai��'kais, pra��'ome pripa����inti m����s���� autorius.

                         >

                         > >

                         >

                         > > Lai��'kus si����sti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com

                         >

                         > >

                         >

                         > > Atsisakyti ��'ios konferencijos, si����skite lai��'k����� be teksto adresu:

                         >

                         > > minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo! Groups Links

                         >

                         > >

                         >

                         > >

                         >

                         > >

                         >

                         > >

                         >

                         > [Non-text portions of this message have been removed]

                         >

                         >

                         >

                         >

                         >

                         >

                         >

                         >

                         >

                         >

                         >

                         > [Non-text portions of this message have been removed]

                         >

                         >

                         >                         [Non-text portions of this message have been removed]

                         [Non-text portions of this message have been removed]
                        • Audronė Anušauskienė
                         Po šimts, tik išėjau į šokius, o čia tokia diskusija užvirus! Tai noriu pakviest ketvirtadieniais 19,30 į Eičiūnus, kur vyksta blaivūs liaudiški
                         Message 24 of 27 , Oct 16, 2008
                          Po šimts, tik išėjau į šokius, o čia tokia diskusija užvirus! Tai noriu pakviest ketvirtadieniais 19,30 į Eičiūnus, kur vyksta blaivūs liaudiški šokiai ir kitoks dzūkiškas folkloras, pastaruoju metu - partizaniškos dainos. Tikrai labai apsidžiaugtume. Kviečiu, nes esu girdėjus, kad Minčių sode daug dzūkų prijungta!

                          Dvi švilpynės -vienas tonas
                          Ten Berlynas, čia Maskva,
                          Kas negroja kaip jo ponas,
                          Tam nusirita galva.

                          Neria kilpą tau ant kaklo,
                          Sako Lietuva laisva,
                          O sukūrė šitą peklą
                          Ir Berlynas, ir Maskva.

                          Toks čia draugas, toks čia ponas
                          Toks ir būdas kaip spalva
                          Viens raudonas kaip šėtonas
                          Antras rudas kai šuva.

                          Ar seniai čia buvo kitokia demokratija, negu šiandien, Albertai? O tokias dainuškas vistiek dainavo, nors ir galvom rizikuodami. Tai buvo asmenybių laisvė!
                          Dabar laisvę suvedam į galimybę pagerti kada norim ir kur norim.Beje, sovietiniais laikais nieks neįsivaizdavo, kad alkoholiu gali prekiauti kitaip negu nuo 11 iki 19. Čia info Tomui
                          jaunesniajam.

                          Audronė


                          ----- Original Message -----
                          From: Tomasz Czepaitis
                          To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
                          Sent: Thursday, October 16, 2008 9:01 PM
                          Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai


                          Na, ne, šį kartą nepataikei.

                          Matematikoje šis teiginys nebūtų pripažintas absurdišku, ar alogišku.

                          Gerdamas po 100 g. vyno 3 x per dieną (tai yra l.saikingai), Normandijos
                          gyventojas Žakas Žopė per mėnesį išgeria 9 l, per metus 108 l, ir taip
                          toliau, ką jau galima pavadinti "kad ir kiek", suradus tam atitikmenį, pvz.
                          kirKx

                          pagarbiai,

                          Alisa pabūklų šalyje:)

                          On 10/16/08, Tomas Gerve <tomas_gerve@...> wrote:
                          >
                          > Brangus Albertai,
                          >
                          > Tiesa yra labai reliatyvi. Priklauso nuo to, is kurio galo pazvelgsi.
                          > Ar as neteisus sakydamas tokia fraze:)
                          > Skaitykite idemiai kaip vientisa ir nedaloma fraze:)
                          > "Alkoholis... Saikingai ji vartojant, svaikatai nekenkia. kad ir kiek jo
                          > beisgertum!"
                          >
                          > --- On Thu, 10/16/08, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...<forcemajor79%40gmail.com>>
                          > wrote:
                          > From: Albertas Dusevicius <forcemajor79@...<forcemajor79%40gmail.com>
                          > >
                          > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai
                          > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
                          > Date: Thursday, October 16, 2008, 10:33 AM
                          >
                          > Supranti, Dariau, yra didelė klaida suvesti viską tik į diskusiją apie
                          >
                          > alkoholio žalą ar naudą. Visom penkiom tau pritariu, kad dideliais
                          > kiekiais
                          >
                          > ir ilgą laiką vartojamas alkoholis yra nuodas. Pažeidžia faktiškai
                          > visus
                          >
                          > organus, gal net nagus ar ten subinÄ™. Kaip ir kefyras,
                          >
                          > vanduo arba vitaminai...
                          >
                          > Aš vis bandau pasakyti ir diskutuoti apie tai, ką jau kažkiek pastebėjo
                          >
                          > apa�ioje Tomas. Laisvė yra mano fundamentali vertybė...Viskam... Aš
                          > turiu
                          >
                          > laisvę retsykiais išgerti to "narkotinio nuodo". Tu turi laisvę jo
                          > negerti.
                          >
                          > Normaliomis sąlygomis, nesikišant valstybei kaip prievartos aparatui,
                          > *mano
                          >
                          > laisvė gerti, nevaržo tavo laisvės negerti ir vice versa*. Aš net
                          > negalvoju
                          >
                          > tave įkalbinėti arba dar blogiau - versti gerti tą "nuodą". Man visai
                          > dzin,
                          >
                          > kad tu negeri. Bet �ia, tavo inspiruota, įsikiša valstybė, ir pradeda
                          >
                          > varžyti mano laisvę gerti, išplėsdama tavo laisvę negerti iki,
                          > atleisk, bet
                          >
                          > šiokio tokio diktato mano atžvilgiu. Aš pasijuntu engiamuoju ir tai
                          > sukelia
                          >
                          > manyje protestą. Tavo laisvė pradeda varžyti mano laisvę (mano
                          >
                          > fundamentaliÄ…jÄ… vertybÄ™).
                          >
                          > Na, gerai, tarkim šiuo atveju aš savanoriškai deleguoju dalelę savo
                          > laisvÄ—s
                          >
                          > (nusipirkti kokio "linksmonado" nakties metu) kitai barikadų pusei ir
                          >
                          > nekeliu vėjo. Nenumirsiu aš dėl to, o ir galų gale juk viskas juk
                          > "vardan
                          >
                          > tos Lietuvos!". Bet man tai jau yra pavojingas precedentas. Gal kitÄ…
                          > kartÄ…
                          >
                          > kas nors prastums kokį apribojimą vyrams dėl pasimylėjimų skai�iaus
                          > per savo
                          >
                          > gyvenimėlį? Irgi motyvuodamas visuotiniu pasileidimu, lytiškai
                          > plintan�iomis
                          >
                          > ligomis ir tt. O tai jau būtų tikrai siaubinga! Ypa� jei apribojimas
                          > būtų
                          >
                          > labai griežtas :-)).
                          >
                          > Štai Irenos ir Audronės atsiųsti pakvietimai į blaivybės viruso
                          > Å¡ventÄ™ yra
                          >
                          > visiškai kito stiliaus metodai ir man jie visiškai priimtini! Aš turiu
                          >
                          > laisvę nueiti ten ar nenueiti. Aš turiu laisvę nuėjęs ten priimti tas
                          > idÄ—jas
                          >
                          > ar jas atmesti. Tai normalus, neiškreiptas privartos žmogiškųjų
                          > vertybių
                          >
                          > formavimo metodas. Ir tikrai ko gero nueisiu, tik tas vedantysis Linas
                          >
                          > Karalius jau toks, mano akimis, "neš�yras" žmogelis. Ir kam, kam, o jam
                          > apie
                          >
                          > blaivybÄ™ geriau patylÄ—t...
                          >
                          > Ir dar, Dariau, nu, išgeriu aš kartais alaus bokalą ar vyno taurę, bet
                          > ne
                          >
                          > auka aš, ne auka... :-DD
                          >
                          > Visiems labai geros vakaro!
                          >
                          > besiaukojantis Albertas
                          >
                          > 2008/10/16 Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas @unitedlinux. lt>
                          >
                          > >
                          >
                          > >
                          >
                          > >
                          >
                          > > Sveiki
                          >
                          > > Atsiprašau už laiko trūkumą prisėsti prie kompo ir atsakyti į
                          > protingai
                          >
                          > > išdėstytas mintis.
                          >
                          > > Nesusikalbėjimo priežastimi yra požiuris į alkoholį ir kitas
                          > narkotines
                          >
                          > > medžiagas sukelian�ias priklausomybę.
                          >
                          > > Požiuris gali būtį TEIGIAMAS arba NEIGIAMAS.
                          >
                          > >
                          >
                          > > Žmogus turintis teigiamą požiūrį ir vartojantis alkoholį dėl to
                          > yra
                          >
                          > > nekaltas. Jis yra auka.
                          >
                          > > Nuo vaikystės jam formuojamas teigiamas požiūris į alkoholį ir
                          > alkoholio
                          >
                          > > vartojimo "kultūra". Vaikai jau dabar žino ir moka "teisingai" vartoti
                          >
                          > > alkoholį. Jie darniai papildys gerian�iųjų gretas. Tam "reikalinga"
                          > reklama
                          >
                          > > ir teigiamų herojų pavyzdys (tėvų, didvyrių ir t.t.).
                          >
                          > > PradÄ—jus vartoti atsiranda tolerancija alkoholiui.( nustojama pykinti,
                          > tam
                          >
                          > > labai padeda "Mixai", "Sidrai").
                          >
                          > > Toliau atsiranda įpro�iai (gimimo dienos, naujame�iai, prisirašymai,
                          >
                          > > krepšiniai ir t.t.).
                          >
                          > > Po to išsivysto priklausomybė, žmogaus organizmas ir psichika tiek
                          >
                          > > pažeista,
                          >
                          > > kad vien nuo minties apie alkoholį darosi gera. Dar pridėjus
                          > alkoholinÄ™
                          >
                          > > abstinencijÄ… lieka vienas kelias - gerti ir Å¡lovinti tÄ… gÄ—ralÄ….
                          >
                          > >
                          >
                          > > Alkoholis turi labai didelÄ™ socialinÄ™ minÄ…. Ji visuomenei baisiausia.
                          > TodÄ—l
                          >
                          > > visuomenÄ— turi gintis. Jei nebausdama, tai bent jau apribodama alkoholio
                          >
                          > > prieinamumÄ….
                          >
                          > > Norė�iau vaizdingiau iliustruoti:
                          >
                          > > Prakiuro kanalizacijos vamzdis. Mes užspaudžiam nosį ir paėme
                          > skudurÄ…
                          >
                          > > plaunam privarvÄ—jusias grindis. Ir taip metų metus. Ä(R)kÅ«riame
                          > specialias
                          >
                          > > tarnybas, kurios prižiūri, kontroliuoja, valo. Kuriame ateities planus
                          > kaip
                          >
                          > > efektyviau valysime. Logiška būtų sutvarkyti vamzdį, ta�iau kažkuri
                          >
                          > > visuomenės dalis priprato prie kvapo, kažkuri iš to pelnosi,
                          > kažkuriems
                          >
                          > > nerūpi. Problema išlieka - varva, smirda ir valyt reikia.
                          >
                          > > Tas pats ir su alkoholiu, kol išliks teigiamas požiūris, visos
                          > nelaimÄ—s
                          >
                          > > tesis toliau.
                          >
                          > >
                          >
                          > > ViskÄ… mes darome patys, savo rankomis. Dar viena iliustracija:
                          >
                          > > Mūsų visuomenę teoriškai galima padalinti į tris lygias dalis:
                          >
                          > > 1.Nevartojantys alkoholio (vaikai ir suvaikÄ—je :) )
                          >
                          > > 2.Saikingai, "kultūringai" vartojantys
                          >
                          > > 3.Girtuokliai, alkoholikai (visai "suauge :) )
                          >
                          > > Nevartojantys normali visuomenÄ—s dalis, girtuokliai - visuomenÄ—s
                          > našta,
                          >
                          > > kenkÄ—jai.
                          >
                          > > Dabar pasižiūrim į šią visuomenę be vidurinės dalies. Nauji
                          > žmonės vis
                          >
                          > > gimsta - didėja nevartojan�ių dalis, alkoholikai išmiršta - mažėja
                          >
                          > > girtuoklių. Vaikai niekada pavyzdžiu neimtų apsimyžusio alkoholiko.
                          > Taip po
                          >
                          > > keliasdešimt metų liktų blaivi visuomenė.
                          >
                          > > Ta�iau mes vis dar turim baisiausią visuomenės dalį - saikingai
                          >
                          > > vartojan�ius. Jie išmokina vaikus gerti ir papildo vartojan�ių
                          > gretas, jie
                          >
                          > > papildo iš savo gretų alkoholikų armiją. (Kur ta riba tarp saikingai
                          > ir
                          >
                          > > nesaikingai, tarp įpro�io ir priklausomybės). Saikingai vartojan�iam
                          >
                          > > sunkiausia paaiškinti apie alkoholio kenksmingumą (girtuoklis atsibudes
                          >
                          > > pats
                          >
                          > > tai mato).
                          >
                          > > Taip yra.
                          >
                          > > Taip yra nes tai kažkam naudinga. Jei nebūtų naudinga to nebūtų.
                          >
                          > > Nebent sergam mazochizmu :)
                          >
                          > >
                          >
                          > > Manau mūsų reikalas perprasti ir užkirsti tam kelią.
                          >
                          > > Aisku, kad negali rūkydamas, aiskinti apie rūkymo žalą.
                          >
                          > > Alkoholis kei�ia žmogaus mąstymą - per taurę vyno alkoholio
                          > problemos
                          >
                          > > nesimato.
                          >
                          > > Vartojan�iam žmogui būtina savę pateisinti. Apie alkoholio nauda
                          > kuriami
                          >
                          > > mitai (pasakos), jie formuoja įdealoginę bazę, galimybę, pateisinti
                          >
                          > > alkoholio vartojimÄ….
                          >
                          > > PVZ.
                          >
                          > > alkoholis - maisto produktas,
                          >
                          > > alkoholis pagerina apetitÄ…,
                          >
                          > > alkoholis sušildo,
                          >
                          > > alkoholis - gripo profilaktinÄ— priemonÄ—,
                          >
                          > > alkoholis pakelia darbingumÄ…,
                          >
                          > > alkoholis padeda bendravimui, nuima susikaustymÄ…, suteikia drÄ…sos,
                          >
                          > > alkoholis padeda kūrybai,
                          >
                          > > draudimais nieko nepasieksi
                          >
                          > > ir t.t.
                          >
                          > > Tai pasakos neisigilinusiam žmogui. Tokių pasakų galybė, manau
                          > kiekvienas
                          >
                          > > galim jų dar prirašyti (mielai išsklaidy�iau tokius mitus). Aš
                          > neradau nei
                          >
                          > > vienos priežasties vartoti alkoholį, jos ir negali būti - juk
                          > alkoholis
                          >
                          > > narkotinis nuodas.
                          >
                          > >
                          >
                          > > Esam įpro�ių vergai, ta�iau mes turim jėgos formuot savo įpro�ius
                          > patys,
                          >
                          > > tam
                          >
                          > > reikia žinių ir NORO.
                          >
                          > >
                          >
                          > > Manau Lietuva dar kam nors rūpi, ne tik PINIGAS.
                          >
                          > > Pagarbiai
                          >
                          > > Darius
                          >
                          > >
                          >
                          > >
                          >
                          > >
                          >
                          > >
                          >
                          > > ------------ --------- --------- ------
                          >
                          > >
                          >
                          > > LaiÄ'kas á minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com tampa visuomenës
                          > nuosavybë, tai
                          >
                          > > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiÄ'ke
                          >
                          > > pabrëūtinai jø neaatsisakome.
                          >
                          > > http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/ Kvie�iame dalintis
                          > mûsø
                          >
                          > > laiÄ'kais, praÄ'ome pripaÅ«inti mûsø autorius.
                          >
                          > >
                          >
                          > > LaiÄ'kus siøsti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
                          >
                          > >
                          >
                          > > Atsisakyti Ä'ios konferencijos, siøskite laiÄ'kÄ� be teksto adresu:
                          >
                          > > minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo! Groups Links
                          >
                          > >
                          >
                          > >
                          >
                          > >
                          >
                          > >
                          >
                          > [Non-text portions of this message have been removed]
                          >
                          >
                          >
                          >
                          >
                          >
                          >
                          >
                          >
                          >
                          >
                          > [Non-text portions of this message have been removed]
                          >
                          >
                          >

                          [Non-text portions of this message have been removed]

                          [Non-text portions of this message have been removed]
                         • Tomasz Czepaitis
                          Jo, vienas nori špėk, šnaps , kitas reikalauja salo, vodki . apie Dzūkija ir dzūkus planuoju filmą, tik vot kameros nėra, gal Irena paskolintų tam
                          Message 25 of 27 , Oct 16, 2008
                           Jo, vienas nori "špėk, šnaps", kitas reikalauja "salo, vodki".

                           apie Dzūkija ir dzūkus planuoju filmą, tik vot kameros nėra, gal Irena
                           paskolintų
                           tam kartui? Kuriam ketvirtadieniui?

                           apie geografija: yra tokia gera allegorija senoviška, kad ašis Pietūs-Šiaurė
                           bloga, o Rytai-Vakarai gera.
                           kitąvertus, tą Maskva su Berlynu reiktų pakeisti kuo kitu, nes realiai tas
                           pavojus praėjęs.
                           Algirds Patackas turėjo teorija apie ašį Aleksandrija (Egipte)-Helsinkį (?).
                           Bet ji atstovauja kraštutinumus: karštą lėbavimą ir karingą šaltą jėgos
                           kultą.
                           Gal bent teorijoje reiktų sugalvot Lietuvai kitus orientirus toj pačioj
                           Rytų-Vakarų ašyje?

                           Tarkim Tokio -Londonas. Vladivostokas - New Yorkas. Na, pagaliau
                           Minskas-Varšuva: Realiau, bent jie neskriaudžia.

                           dabar kaip ir iš vienos pusės spaudimas: Briuselis.
                           Iš kitos, manau irgi yra spaudimas - tų indiškų ar arabiškų filosofijų ir
                           gyvensenos, kurią daugelis jau seniai susižavėję.

                           Nors ir ne taip akivaizdžiai, čia gali būt pakastas irgi *Šuo
                           Šarikovas*šokančiams lietuviams.

                           Du sitarai - vienas tonas,
                           Čia Briuselis, ten New Delis,
                           kas negroja kaip jo ponas
                           Tam nusirita šnobelis...

                           matote, net meliodija pasiketė kažkiek... Ir kirčiuoja keistai...
                           Nenustebkit, tai Krišna su europarlamentaro kostiumu.

                           Nakties sargybinis
                           *Tomasz*


                           On 10/16/08, Audronė Anušauskienė <ekvjuc@...> wrote:
                           >
                           > Po šimts, tik išėjau į šokius, o čia tokia diskusija užvirus! Tai noriu
                           > pakviest ketvirtadieniais 19,30 į Eičiūnus, kur vyksta blaivūs liaudiški
                           > šokiai ir kitoks dzūkiškas folkloras, pastaruoju metu - partizaniškos
                           > dainos. Tikrai labai apsidžiaugtume. Kviečiu, nes esu girdėjus, kad Minčių
                           > sode daug dzūkų prijungta!
                           >
                           > Dvi švilpynės -vienas tonas
                           > Ten Berlynas, čia Maskva,
                           > Kas negroja kaip jo ponas,
                           > Tam nusirita galva.
                           >
                           > Neria kilpą tau ant kaklo,
                           > Sako Lietuva laisva,
                           > O sukūrė šitą peklą
                           > Ir Berlynas, ir Maskva.
                           >
                           > Toks čia draugas, toks čia ponas
                           > Toks ir būdas kaip spalva
                           > Viens raudonas kaip šėtonas
                           > Antras rudas kai šuva.
                           >
                           > Ar seniai čia buvo kitokia demokratija, negu šiandien, Albertai? O tokias
                           > dainuškas vistiek dainavo, nors ir galvom rizikuodami. Tai buvo asmenybių
                           > laisvė!
                           > Dabar laisvę suvedam į galimybę pagerti kada norim ir kur norim.Beje,
                           > sovietiniais laikais nieks neįsivaizdavo, kad alkoholiu gali prekiauti
                           > kitaip negu nuo 11 iki 19. Čia info Tomui
                           > jaunesniajam.
                           >
                           > Audronė
                           >
                           > ----- Original Message -----
                           > From: Tomasz Czepaitis
                           > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
                           > Sent: Thursday, October 16, 2008 9:01 PM
                           > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai
                           >
                           > Na, ne, šį kartą nepataikei.
                           >
                           > Matematikoje šis teiginys nebūtų pripažintas absurdišku, ar alogišku.
                           >
                           > Gerdamas po 100 g. vyno 3 x per dieną (tai yra l.saikingai), Normandijos
                           > gyventojas Žakas Žopė per mėnesį išgeria 9 l, per metus 108 l, ir taip
                           > toliau, ką jau galima pavadinti "kad ir kiek", suradus tam atitikmenį, pvz.
                           > kirKx
                           >
                           > pagarbiai,
                           >
                           > Alisa pabūklų šalyje:)
                           >
                           > On 10/16/08, Tomas Gerve <tomas_gerve@... <tomas_gerve%40yahoo.com>>
                           > wrote:
                           > >
                           > > Brangus Albertai,
                           > >
                           > > Tiesa yra labai reliatyvi. Priklauso nuo to, is kurio galo pazvelgsi.
                           > > Ar as neteisus sakydamas tokia fraze:)
                           > > Skaitykite idemiai kaip vientisa ir nedaloma fraze:)
                           > > "Alkoholis... Saikingai ji vartojant, svaikatai nekenkia. kad ir kiek jo
                           > > beisgertum!"
                           > >
                           > > --- On Thu, 10/16/08, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...<forcemajor79%40gmail.com>
                           > <forcemajor79%40gmail.com>>
                           > > wrote:
                           > > From: Albertas Dusevicius <forcemajor79@...<forcemajor79%40gmail.com>
                           > <forcemajor79%40gmail.com>
                           > > >
                           > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] istatymai
                           > > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
                           > 40yahoogroups.com>
                           > > Date: Thursday, October 16, 2008, 10:33 AM
                           > >
                           > > Supranti, Dariau, yra didelė klaida suvesti viską tik į diskusiją
                           > apie
                           > >
                           > > alkoholio žalą ar naudą. Visom penkiom tau pritariu, kad dideliais
                           > > kiekiais
                           > >
                           > > ir ilgą laiką vartojamas alkoholis yra nuodas. Pažeidžia faktiškai
                           > > visus
                           > >
                           > > organus, gal net nagus ar ten subinÄ™. Kaip ir kefyras,
                           > >
                           > > vanduo arba vitaminai...
                           > >
                           > > Aš vis bandau pasakyti ir diskutuoti apie tai, ką jau kažkiek
                           > pastebÄ—jo
                           > >
                           > > apa�ioje Tomas. Laisvė yra mano fundamentali vertybė...Viskam... Aš
                           > > turiu
                           > >
                           > > laisvę retsykiais išgerti to "narkotinio nuodo". Tu turi laisvę jo
                           > > negerti.
                           > >
                           > > Normaliomis sąlygomis, nesikišant valstybei kaip prievartos aparatui,
                           > > *mano
                           > >
                           > > laisvė gerti, nevaržo tavo laisvės negerti ir vice versa*. Aš net
                           > > negalvoju
                           > >
                           > > tave įkalbinėti arba dar blogiau - versti gerti tą "nuodą". Man visai
                           > > dzin,
                           > >
                           > > kad tu negeri. Bet �ia, tavo inspiruota, įsikiša valstybė, ir pradeda
                           > >
                           > > varžyti mano laisvę gerti, išplėsdama tavo laisvę negerti iki,
                           > > atleisk, bet
                           > >
                           > > šiokio tokio diktato mano atžvilgiu. Aš pasijuntu engiamuoju ir tai
                           > > sukelia
                           > >
                           > > manyje protestą. Tavo laisvė pradeda varžyti mano laisvę (mano
                           > >
                           > > fundamentaliÄ…jÄ… vertybÄ™).
                           > >
                           > > Na, gerai, tarkim šiuo atveju aš savanoriškai deleguoju dalelę savo
                           > > laisvÄ—s
                           > >
                           > > (nusipirkti kokio "linksmonado" nakties metu) kitai barikadų pusei ir
                           > >
                           > > nekeliu vėjo. Nenumirsiu aš dėl to, o ir galų gale juk viskas juk
                           > > "vardan
                           > >
                           > > tos Lietuvos!". Bet man tai jau yra pavojingas precedentas. Gal kitÄ…
                           > > kartÄ…
                           > >
                           > > kas nors prastums kokį apribojimą vyrams dėl pasimylėjimų skai�iaus
                           > > per savo
                           > >
                           > > gyvenimėlį? Irgi motyvuodamas visuotiniu pasileidimu, lytiškai
                           > > plintan�iomis
                           > >
                           > > ligomis ir tt. O tai jau būtų tikrai siaubinga! Ypa� jei apribojimas
                           > > būtų
                           > >
                           > > labai griežtas :-)).
                           > >
                           > > Štai Irenos ir Audronės atsiųsti pakvietimai į blaivybės viruso
                           > > Å¡ventÄ™ yra
                           > >
                           > > visiškai kito stiliaus metodai ir man jie visiškai priimtini! Aš turiu
                           > >
                           > > laisvę nueiti ten ar nenueiti. Aš turiu laisvę nuėjęs ten priimti
                           > tas
                           > > idÄ—jas
                           > >
                           > > ar jas atmesti. Tai normalus, neiškreiptas privartos žmogiškųjų
                           > > vertybių
                           > >
                           > > formavimo metodas. Ir tikrai ko gero nueisiu, tik tas vedantysis Linas
                           > >
                           > > Karalius jau toks, mano akimis, "neš�yras" žmogelis. Ir kam, kam, o
                           > jam
                           > > apie
                           > >
                           > > blaivybÄ™ geriau patylÄ—t...
                           > >
                           > > Ir dar, Dariau, nu, išgeriu aš kartais alaus bokalą ar vyno taurę,
                           > bet
                           > > ne
                           > >
                           > > auka aš, ne auka... :-DD
                           > >
                           > > Visiems labai geros vakaro!
                           > >
                           > > besiaukojantis Albertas
                           > >
                           > > 2008/10/16 Darius SLAPAKAUSKAS <darius.slapakauskas @unitedlinux. lt>
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > > Sveiki
                           > >
                           > > > Atsiprašau už laiko trūkumą prisėsti prie kompo ir atsakyti į
                           > > protingai
                           > >
                           > > > išdėstytas mintis.
                           > >
                           > > > Nesusikalbėjimo priežastimi yra požiuris į alkoholį ir kitas
                           > > narkotines
                           > >
                           > > > medžiagas sukelian�ias priklausomybę.
                           > >
                           > > > Požiuris gali būtį TEIGIAMAS arba NEIGIAMAS.
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > > Žmogus turintis teigiamą požiūrį ir vartojantis alkoholį dėl to
                           > > yra
                           > >
                           > > > nekaltas. Jis yra auka.
                           > >
                           > > > Nuo vaikystės jam formuojamas teigiamas požiūris į alkoholį ir
                           > > alkoholio
                           > >
                           > > > vartojimo "kultūra". Vaikai jau dabar žino ir moka "teisingai"
                           > vartoti
                           > >
                           > > > alkoholį. Jie darniai papildys gerian�iųjų gretas. Tam "reikalinga"
                           > > reklama
                           > >
                           > > > ir teigiamų herojų pavyzdys (tėvų, didvyrių ir t.t.).
                           > >
                           > > > PradÄ—jus vartoti atsiranda tolerancija alkoholiui.( nustojama pykinti,
                           > > tam
                           > >
                           > > > labai padeda "Mixai", "Sidrai").
                           > >
                           > > > Toliau atsiranda įpro�iai (gimimo dienos, naujame�iai,
                           > prisirašymai,
                           > >
                           > > > krepšiniai ir t.t.).
                           > >
                           > > > Po to išsivysto priklausomybė, žmogaus organizmas ir psichika tiek
                           > >
                           > > > pažeista,
                           > >
                           > > > kad vien nuo minties apie alkoholį darosi gera. Dar pridėjus
                           > > alkoholinÄ™
                           > >
                           > > > abstinencijÄ… lieka vienas kelias - gerti ir Å¡lovinti tÄ… gÄ—ralÄ….
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > > Alkoholis turi labai didelÄ™ socialinÄ™ minÄ…. Ji visuomenei
                           > baisiausia.
                           > > TodÄ—l
                           > >
                           > > > visuomenÄ— turi gintis. Jei nebausdama, tai bent jau apribodama
                           > alkoholio
                           > >
                           > > > prieinamumÄ….
                           > >
                           > > > Norė�iau vaizdingiau iliustruoti:
                           > >
                           > > > Prakiuro kanalizacijos vamzdis. Mes užspaudžiam nosį ir paėme
                           > > skudurÄ…
                           > >
                           > > > plaunam privarvÄ—jusias grindis. Ir taip metų metus. Ä(R)kÅ«riame
                           > > specialias
                           > >
                           > > > tarnybas, kurios prižiūri, kontroliuoja, valo. Kuriame ateities
                           > planus
                           > > kaip
                           > >
                           > > > efektyviau valysime. Logiška būtų sutvarkyti vamzdį, ta�iau
                           > kažkuri
                           > >
                           > > > visuomenės dalis priprato prie kvapo, kažkuri iš to pelnosi,
                           > > kažkuriems
                           > >
                           > > > nerūpi. Problema išlieka - varva, smirda ir valyt reikia.
                           > >
                           > > > Tas pats ir su alkoholiu, kol išliks teigiamas požiūris, visos
                           > > nelaimÄ—s
                           > >
                           > > > tesis toliau.
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > > ViskÄ… mes darome patys, savo rankomis. Dar viena iliustracija:
                           > >
                           > > > Mūsų visuomenę teoriškai galima padalinti į tris lygias dalis:
                           > >
                           > > > 1.Nevartojantys alkoholio (vaikai ir suvaikÄ—je :) )
                           > >
                           > > > 2.Saikingai, "kultūringai" vartojantys
                           > >
                           > > > 3.Girtuokliai, alkoholikai (visai "suauge :) )
                           > >
                           > > > Nevartojantys normali visuomenÄ—s dalis, girtuokliai - visuomenÄ—s
                           > > našta,
                           > >
                           > > > kenkÄ—jai.
                           > >
                           > > > Dabar pasižiūrim į šią visuomenę be vidurinės dalies. Nauji
                           > > žmonės vis
                           > >
                           > > > gimsta - didėja nevartojan�ių dalis, alkoholikai išmiršta -
                           > mažėja
                           > >
                           > > > girtuoklių. Vaikai niekada pavyzdžiu neimtų apsimyžusio alkoholiko.
                           > > Taip po
                           > >
                           > > > keliasdešimt metų liktų blaivi visuomenė.
                           > >
                           > > > Ta�iau mes vis dar turim baisiausią visuomenės dalį - saikingai
                           > >
                           > > > vartojan�ius. Jie išmokina vaikus gerti ir papildo vartojan�ių
                           > > gretas, jie
                           > >
                           > > > papildo iš savo gretų alkoholikų armiją. (Kur ta riba tarp
                           > saikingai
                           > > ir
                           > >
                           > > > nesaikingai, tarp įpro�io ir priklausomybės). Saikingai
                           > vartojan�iam
                           > >
                           > > > sunkiausia paaiškinti apie alkoholio kenksmingumą (girtuoklis
                           > atsibudes
                           > >
                           > > > pats
                           > >
                           > > > tai mato).
                           > >
                           > > > Taip yra.
                           > >
                           > > > Taip yra nes tai kažkam naudinga. Jei nebūtų naudinga to nebūtų.
                           > >
                           > > > Nebent sergam mazochizmu :)
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > > Manau mūsų reikalas perprasti ir užkirsti tam kelią.
                           > >
                           > > > Aisku, kad negali rūkydamas, aiskinti apie rūkymo žalą.
                           > >
                           > > > Alkoholis kei�ia žmogaus mąstymą - per taurę vyno alkoholio
                           > > problemos
                           > >
                           > > > nesimato.
                           > >
                           > > > Vartojan�iam žmogui būtina savę pateisinti. Apie alkoholio nauda
                           > > kuriami
                           > >
                           > > > mitai (pasakos), jie formuoja įdealoginę bazę, galimybę, pateisinti
                           > >
                           > > > alkoholio vartojimÄ….
                           > >
                           > > > PVZ.
                           > >
                           > > > alkoholis - maisto produktas,
                           > >
                           > > > alkoholis pagerina apetitÄ…,
                           > >
                           > > > alkoholis sušildo,
                           > >
                           > > > alkoholis - gripo profilaktinÄ— priemonÄ—,
                           > >
                           > > > alkoholis pakelia darbingumÄ…,
                           > >
                           > > > alkoholis padeda bendravimui, nuima susikaustymÄ…, suteikia drÄ…sos,
                           > >
                           > > > alkoholis padeda kūrybai,
                           > >
                           > > > draudimais nieko nepasieksi
                           > >
                           > > > ir t.t.
                           > >
                           > > > Tai pasakos neisigilinusiam žmogui. Tokių pasakų galybė, manau
                           > > kiekvienas
                           > >
                           > > > galim jų dar prirašyti (mielai išsklaidy�iau tokius mitus). Aš
                           > > neradau nei
                           > >
                           > > > vienos priežasties vartoti alkoholį, jos ir negali būti - juk
                           > > alkoholis
                           > >
                           > > > narkotinis nuodas.
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > > Esam įpro�ių vergai, ta�iau mes turim jėgos formuot savo
                           > įpro�ius
                           > > patys,
                           > >
                           > > > tam
                           > >
                           > > > reikia žinių ir NORO.
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > > Manau Lietuva dar kam nors rūpi, ne tik PINIGAS.
                           > >
                           > > > Pagarbiai
                           > >
                           > > > Darius
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > > ------------ --------- --------- ------
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > > LaiÄ'kas á minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com tampa visuomenës
                           > > nuosavybë, tai
                           > >
                           > > > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame
                           > laiÄ'ke
                           > >
                           > > > pabrëūtinai jø neaatsisakome.
                           > >
                           > > > http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/ Kvie�iame dalintis
                           > > mûsø
                           > >
                           > > > laiÄ'kais, praÄ'ome pripaÅ«inti mûsø autorius.
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > > LaiÄ'kus siøsti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > > Atsisakyti Ä'ios konferencijos, siøskite laiÄ'kÄ� be teksto adresu:
                           > >
                           > > > minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo! Groups Links
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > >
                           > >
                           > > [Non-text portions of this message have been removed]
                           > >
                           > >
                           > >
                           > >
                           > >
                           > >
                           > >
                           > >
                           > >
                           > >
                           > >
                           > > [Non-text portions of this message have been removed]
                           > >
                           > >
                           > >
                           >
                           > [Non-text portions of this message have been removed]
                           >
                           > [Non-text portions of this message have been removed]
                           >
                           >
                           >


                           [Non-text portions of this message have been removed]
                          • Viktoras Dagys
                           Sveiki! Panašu, kad liaudiškų šokių virusas taip pat sustiprėjo :-) Aš irgi grįžau iš šokių (šokti mėgsta ne tik dzūkai :-)) ir dabar skaitau
                           Message 26 of 27 , Oct 16, 2008
                            Sveiki!

                            Panašu, kad liaudiškų šokių virusas taip pat sustiprėjo :-)

                            Aš irgi grįžau iš šokių (šokti mėgsta ne tik dzūkai :-)) ir dabar
                            skaitau visokius laiškus -- apie laisvę, alkoholį, šokius. Labai
                            gražiai ir išmintingai čia diskutuojat, taikliai Valdas parašė.
                            Tikrai smagiau, kai ir pats esi aktyvus, ne tik kažkoks linksmintoja
                            scenoje.

                            O ketvirtadieniais gal jau kokiu nerašytu įstatymu yra įteisinti
                            liaudiškų šokių vakarai, jei ir Kaune, ir Eičiūnuose, ir Kaune tą
                            dieną šoka?

                            Viktoras

                            Ta proga keli šįvakar gauti skelbimai apie šokius.

                            * Vilnius *
                            Kiekvieną ketvirtadienį -- liaudiškų šokių mokykla „Mulen Ružo“
                            kavinės salėje (buvę Profsąjungų rūmai): nuo 18 val. pamoka, nuo 20
                            val. -- ką muzikantai groja, tą visi šoka. Mokestis -- 5 Lt į kepurę
                            (už salę ir muzikantams).

                            * Kaunas *
                            spalio 23 d. 18 val. Purienų vidurinėje mokykloje (S. Lozoraičio g.
                            13) vyks tradicinė tradicinių šokių vakaronė su kapela "Lipk ant
                            sienų", galėsite išmokti naujų šokių, susirasti naujų draugų.

                            * Kelmė *
                            > kviečia visus į respublikinę liaudiškos muzikos ir šokių
                            > vakaronę, kuri vyks spalio 24-25 dienomis, Kelmėje.
                            > Dalyvio mokestis- 15Lt. (5 Lt muzikantui, ir 10Lt už maitinimą).
                            > Būtina registruotis iki šios savaitės pabaigos adresu
                            > spokauskasv@....

                            ~~~~~~~~~~~~~~~
                            2008 m. spalio 16 d. 21:52 Audronė Anušauskienė rašė:

                            > Po šimts, tik išėjau į šokius, o čia tokia diskusija užvirus! Tai
                            > noriu pakviest ketvirtadieniais 19,30 į Eičiūnus, kur vyksta blaivūs
                            > liaudiški šokiai ir kitoks dzūkiškas folkloras
                           Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.