Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[minciu_sodas_lt] darbai su Sauliumi

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Siunciu laiska, kuri Saulius man parase. Pradedame bendradarbiavima. Kam idomu, kvieciu pasisakyti musu svarstomais klausimais. Trumpai, Andrius
  Message 1 of 4 , Mar 10, 2000
   Siunciu laiska, kuri Saulius man parase. Pradedame bendradarbiavima.
   Kam idomu, kvieciu pasisakyti musu svarstomais klausimais. Trumpai,
   Andrius
   **************************

   Labas, Andriau,

   Pirmiausia, sveikinu su Lietuvos Nepriklausomybës atgavimo deðimtmeèiu
   !
   Kiek atsimenu, savo veikla nepriklausomybës prieðauðryje ir pats esi
   prisidëjæs: Tavo rokenrolas "Lietuva okupuota! - Lietuva OK, OK, OK !"
   viduje prisikaupusio sovietinio áðalo kontekste - kadaise budino
   iðsivadavimo nuo baimiø ir pasiryþimo siekti laisvës Lietuvai dràsà.

   Gavau, kà pats man siuntei. Aèiû !
   Ásidiegiau IE5.
   Labai nustebau, kad XML Bible ið tikro á CD ádëta pilnu tekstu:
   tokiu atveju - paèios knygos spausdintu pavidalu man nereikës.

   Lieku paèiam stipriai skolingas.
   Þiûrësim: jei mano galimybës prisidëti neatitiks to, ko reikëtø
   "Minèiø sodui", tai pinigus, uþ kuriuos nebûsiu atidirbæs, gràþinsiu.

   Matai, reikalas tame, kad:
   -- viena vertus, mano poþiûris yra ið esmës oponuojantis tam,
   kaip pats siûlai realizuoti HNS standartà;
   -- kita vertus, nenoriu bûti 'kenkëju'.
   T.y., jei laikai, kad diskusijos nuvairavimas tokia linkme, kokia
   raðiau praeituose laiðkuose tik sukels TheBrain ir MindJet
   bereikalingus norus, mums to negalint ir nenorint realizuoti - tada
   man geriau patylëti.

   Gal bus geriausia - raðysiu pirmiausia tik Tau, kà esu sumanæs
   lietuviø kalba [su teise bet kà ið to vieðai skelbti],
   o jei tai laikysi konstruktyviu dalyku - tada perraðysiu angliðkai
   ir siøsiu á [whetherwhat], o lietuviðkàjá variantà galësiu dar
   pasiøti ir á [minciu_sodas_lt] - jei tik pats ligtol nebûsi
   pasiuntæs.

   Apie dabartines savo mintis:

   I.
   Susipaþástu su TopicMaps (ið PDF straipsniø internete).
   Pirmas áspûdis : planuojamas HNS standartas - pilnai tilptø TopicMaps
   rëmuose:
   Mintis - tai Tema (angliðkai: Thought = Topic)
   Tai, kad daþnai mintá interpretuoji kaip siauresná dalykà nei
   TopicMaps pavyzdþiuose minimi dalykai - esmës poþiûriu nëra
   trûkumas: tiesiog dar vienas ið galimø Temos variantø.
   Nes juk pagal jø apibrëþimà: "Topic can be every thing".
   Tuo tarpu, tas daiktas - yra kaip ðeðëlis urvoPlatono metaforiðkai
   apraðyto urvo sienos, atspindys nuo pirminës idëjos.
   Hierarchija - tai "parent/child" asocijacijø tarp temø visuma.
   Tinklas - tai "jump" asocijacijø tarp temø visuma.
   Seka - tai "prieð/po", "next/previous", "preceded/followed by"
   asocijacijø tarp temø visuma.
   TopicMaps gerai tinka ir vienø santykiø atvaizdavimui virð kitø
   (nes asocijacijos irgi laikomos temomis, tarp kuriø (rekursiðkai
   pakirlus á aukðtesná lygá) irgi galima nurodyti asoccijacijos ryðius
   (taip gaunant kanonà, katalogà, atlasà, etc.).

   II.
   Pratæsiant diskusijà dël ðriftø dydþiø atsiminimo pereinant á
   standartná formatà:
   Jei perkeliama tarp gana panaðaus funkcionalumo sistemø - tai
   1:1 perkëlimo sprendimas yra universalesnis, priimtinesnis didesniam
   kiekiui naudotojø.
   (Be to, juk norint - pradaiginti ðriftø dydþius labai lengva bet
   kokioje sistemoje: viskà uþþymi ir nurodai viskam vienodà ðrifto
   dydá).
   Jei tam tikras asmuo ðriftø dydþius parinkinëja prasminai (pagal
   savo pasirinktà sistemà) ir jam tai jau áprasta, tai labai tikëtina,
   kad pereidamas á kità programinæ aplinkà ir toliau laikysis tos
   paèios sistemos.
   Perkëlimas 1:1 netrukdo vëliau keisti paþymëjimø prasmæ; ðitoks
   kelias (kai jo realizavimo galimybës jau paruoðtos) yra spartesnis,
   maþiau rizikingas.
   Prie naujos sistemos þmogui pereiti prireikia tada, kai senoji
   netenkina poreikiø ir ið jos norima tiesiog iðtrûkti. Idealus
   iðtrûkimas yra toks, kai neprarandi jokios informacijos.
   Þinoma, kai tai neámanoma (pvz., verèiant Word'o "x.doc" á "x.htm"),
   tai susitaikoma su tuo, kas yra, taèiau esant galimybei informacijos
   neprarasti - dauguma rinksis informacijos nepraradimo kelià.

   Siûlomass kelias, kai pereinama á standartiná formatà kartu paþymint
   ir keitimus, prasmës atitikmenis (pvz., fontø dydþiams) - yra
   dviejø veiksmø vykdymas vienu metu.
   Taèiau juk vykdyti transformavimà dviem maþais þingsniais yra
   paprasèiau ir saugiau, nei vienu dideliu: po pirmo 1:1
   transformacijos þingsnio patikrinus, kad klaidø nebuvo -
   gali pilnai susikoncentruoti antrojo þingsnio vykdymui. Be to, antrà
   þingsná atlikus su klaidom, nereikës kartoti dar ir pirmojo þingsnio.
   Galvoti apie kelis skirtingo pobûdþio dalykus (spræsti 2 rûðiø
   problemas) vienu metu yra sudëtingiau, nei pirmiau apie viena, o po
   to apie kita. Pvz., kai nori paraðyti straipsná kalba, kurià silpnai
   moki (t.y., gali reikðti mintis tik naudodamasis þodynu), tai geriau
   bûna pirmiau viskà uþraðyti kalba, kuria màstai, ir tik pasiekus
   pavidalà, kuriame jau nenori nieko keisti, - tai iðversti. Prieðingu
   atveju daþnai pasitaiko, kad kol þodyne ieðkai tinkamo vertimo tam
   tikram þodþiui - pameti norëtà iðversti mintá (lieka tik kaþkas
   migloto, be anksèiau suvoktø esminiø akcentø). Þinoma, kai spaudþia
   ceitnotas ir nebëra laiko atlikti tokius 2 þingsnius vienà po kito,
   tenka tai atlikti vienu ypu, bet tada jauti, kad rezultato kokybë yra
   prastesnë, nei kad galëtum atskirdamas minèiø iðreiðkimo ir
   iðvertimo etapus.

   III.
   Anksèiau raðiau apie siûlomà A -> A-XML -> B-XML -> B
   transformavimo kelià.
   Tai ið tikro susidëtø ið dar daugiau atskirø þingsniø:
   (1) A -> "pagrindinës A (kaip þiniø atvaizdavimo kalbos) sàvokos,
   konstrukcijos)"
   (2) A-XML struktûros, raktiniø terminø parinkimas pagal preito
   þingsnio rezultatà ir pasirinkto "thought-XML" standarto
   reikalavimus
   (3) B -> "pagrindinës B (kaip þiniø atvaizdavimo kalbos) sàvokos,
   konstrukcijos)"
   (4) B-XML struktûros, raktiniø terminø parinkimas pagal preito
   þingsnio rezultatà ir pasirinkto "thought-XML" standarto
   reikalavimus
   (5) konverterio A -> A-XML paruoðimas pagal (1) ir (2) þingsnio
   rezultatus
   (6) konverterio B-XML ->B paruoðimas pagal (3) ir (4) þingsnio
   rezultatus
   (7) atitikmenø tarp A baziniø sàvokø ir B baziniø sàvokø parinkimas
   (8) atitikmenø tarp A-XML ir B-XML specifikavimas pagal (7) þingsnio
   rezultatà
   (9) universalaus konverterio tarp ávairiø standartà atitinkanèiø
   ...-XML formø paruoðimas, t.y., parametrizavimas (8) þingsnio
   rezultato duomenimis
   (10) bet kokiø A formatu atvaizduotø minèiø konvertavimas:
   A -> A-XML -> B-XML -> B

   IV.
   Mano straipsná apie ontologijas ir TheBrain po tam tikro patobulinimo
   tvirtai priëmë spausdinimui "Informatica" þurnale; jau ir korektûrà
   sutikrino, tai artimiausiu metu tai bus publikuota Internete, ir
   galima bus á tai dëti nuorodas ið http://www.ms.lt (nes juk ten
   rimtai dëstau TheBrain privalumus).

   Viso !
   Saulius
  • Andrius Kulikauskas
   Saulius raso: Sveikas, Andriau, Dar lauksiu paties atsakymo į klausimą: ar tai, ką dėsčiau pastarajame laiške (ypač II ir III dalys) - paties
   Message 2 of 4 , Mar 11, 2000
    Saulius raso:

    "Sveikas, Andriau,

    Dar lauksiu paties atsakymo á klausimà:
    ar tai, kà dësèiau pastarajame laiðke (ypaè II ir III dalys) -
    paties poþiûriu yra tikslinga skelbti [whetherwhat] diskusijø
    grupëje?..."

    Sauliau, rasyk kas tik sauna i galva. Nesirupink, ka pats galvosiu, ar
    pritariu, ar ne. Svarbu viska iskloti dabar, kol dar sprendziame.

    Grizau is kelioniu, parasysiu daugiau apie bendradarbiavimo gaires.
    Trumpai paminesiu kelias:
    - Neuzmirsti skirti laiko duomenu rinkimui ir aprasymui.
    - Naudinga rasyti apie ivairias busimas ir esamas technologijas (kaip
    antai XML ar Topic Maps) musu standarto diegimui, bet svarbu tai
    atskirti nuo klausimo, koks turetu buti musu standartas, kodel ir kaip
    jis mums reikalingas. Pagrindini demesi skirkime naujo standarto
    kurimui, apibrezkime ji pagal musu poreikius, ir tik tada ziurekime
    kokiais kitais standartais galesime ji apibrezti. Pastaraji klausima
    spresime tik pabaigoje, nenoreciau kad jis mus dabar ribotu.

    Trumpai, Andrius    > II.
    > Pratæsiant diskusijà dël ðriftø dydþiø atsiminimo pereinant á
    > standartná formatà:
    > Jei perkeliama tarp gana panaðaus funkcionalumo sistemø - tai
    > 1:1 perkëlimo sprendimas yra universalesnis, priimtinesnis didesniam
    > kiekiui naudotojø.
    > (Be to, juk norint - pradaiginti ðriftø dydþius labai lengva bet
    > kokioje sistemoje: viskà uþþymi ir nurodai viskam vienodà ðrifto
    > dydá).
    > Jei tam tikras asmuo ðriftø dydþius parinkinëja prasminai (pagal
    > savo pasirinktà sistemà) ir jam tai jau áprasta, tai labai tikëtina,
    > kad pereidamas á kità programinæ aplinkà ir toliau laikysis tos
    > paèios sistemos.
    > Perkëlimas 1:1 netrukdo vëliau keisti paþymëjimø prasmæ; ðitoks
    > kelias (kai jo realizavimo galimybës jau paruoðtos) yra spartesnis,
    > maþiau rizikingas.
    > Prie naujos sistemos þmogui pereiti prireikia tada, kai senoji
    > netenkina poreikiø ir ið jos norima tiesiog iðtrûkti. Idealus
    > iðtrûkimas yra toks, kai neprarandi jokios informacijos.
    > Þinoma, kai tai neámanoma (pvz., verèiant Word'o "x.doc" á "x.htm"),
    > tai susitaikoma su tuo, kas yra, taèiau esant galimybei informacijos
    > neprarasti - dauguma rinksis informacijos nepraradimo kelià.
    >
    > Siûlomass kelias, kai pereinama á standartiná formatà kartu paþymint
    > ir keitimus, prasmës atitikmenis (pvz., fontø dydþiams) - yra
    > dviejø veiksmø vykdymas vienu metu.
    > Taèiau juk vykdyti transformavimà dviem maþais þingsniais yra
    > paprasèiau ir saugiau, nei vienu dideliu: po pirmo 1:1
    > transformacijos þingsnio patikrinus, kad klaidø nebuvo -
    > gali pilnai susikoncentruoti antrojo þingsnio vykdymui. Be to, antrà
    > þingsná atlikus su klaidom, nereikës kartoti dar ir pirmojo þingsnio.
    > Galvoti apie kelis skirtingo pobûdþio dalykus (spræsti 2 rûðiø
    > problemas) vienu metu yra sudëtingiau, nei pirmiau apie viena, o po
    > to apie kita. Pvz., kai nori paraðyti straipsná kalba, kurià silpnai
    > moki (t.y., gali reikðti mintis tik naudodamasis þodynu), tai geriau
    > bûna pirmiau viskà uþraðyti kalba, kuria màstai, ir tik pasiekus
    > pavidalà, kuriame jau nenori nieko keisti, - tai iðversti. Prieðingu
    > atveju daþnai pasitaiko, kad kol þodyne ieðkai tinkamo vertimo tam
    > tikram þodþiui - pameti norëtà iðversti mintá (lieka tik kaþkas
    > migloto, be anksèiau suvoktø esminiø akcentø). Þinoma, kai spaudþia
    > ceitnotas ir nebëra laiko atlikti tokius 2 þingsnius vienà po kito,
    > tenka tai atlikti vienu ypu, bet tada jauti, kad rezultato kokybë yra
    > prastesnë, nei kad galëtum atskirdamas minèiø iðreiðkimo ir
    > iðvertimo etapus.
    >
    > III.
    > Anksèiau raðiau apie siûlomà A -> A-XML -> B-XML -> B
    > transformavimo kelià.
    > Tai ið tikro susidëtø ið dar daugiau atskirø þingsniø:
    > (1) A -> "pagrindinës A (kaip þiniø atvaizdavimo kalbos) sàvokos,
    > konstrukcijos)"
    > (2) A-XML struktûros, raktiniø terminø parinkimas pagal preito
    > þingsnio rezultatà ir pasirinkto "thought-XML" standarto
    > reikalavimus
    > (3) B -> "pagrindinës B (kaip þiniø atvaizdavimo kalbos) sàvokos,
    > konstrukcijos)"
    > (4) B-XML struktûros, raktiniø terminø parinkimas pagal preito
    > þingsnio rezultatà ir pasirinkto "thought-XML" standarto
    > reikalavimus
    > (5) konverterio A -> A-XML paruoðimas pagal (1) ir (2) þingsnio
    > rezultatus
    > (6) konverterio B-XML ->B paruoðimas pagal (3) ir (4) þingsnio
    > rezultatus
    > (7) atitikmenø tarp A baziniø sàvokø ir B baziniø sàvokø parinkimas
    > (8) atitikmenø tarp A-XML ir B-XML specifikavimas pagal (7) þingsnio
    > rezultatà
    > (9) universalaus konverterio tarp ávairiø standartà atitinkanèiø
    > ...-XML formø paruoðimas, t.y., parametrizavimas (8) þingsnio
    > rezultato duomenimis
    > (10) bet kokiø A formatu atvaizduotø minèiø konvertavimas:
    > A -> A-XML -> B-XML -> B
   • Saulius Maskeliunas
    Sveiki, ... kuriame yra: -- PDF formatu pati knyga (!), virð 1000 psl. dydþio; -- All complete numbered code listings from this book. -- Web browsers that
    Message 3 of 4 , Mar 13, 2000
     Sveiki,

     Andrius man atsiuntė kompaktinį diską iš knygos:
     > "XML Bible" by Elliotte Rusty Harold
     > IDG Books Worldwide; ISBN: 0764532367 (July 1999)
     > http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0764532367/o/qid=942355905/sr=2-1/102-8291161-5735225
     kuriame yra:
     -- PDF formatu pati knyga (!), virš 1000 psl. dydžio;
     -- All complete numbered code listings from this book.
     -- Web browsers that support XML to a greater or lesser extent:
      Microsoft Internet Explorer 5.0 for Windows
      Microsoft Internet Explorer 4.5 for the Mac
      Microsoft Internet Explorer 4.0 for Windows
      Netscape Navigator 4.5.1 (various platforms)
      Netscape Navigator 4.0.4 (various platforms)
      Amaya 1.4b (various platforms)
     Of these, only Internet Explorer 5.0 for Windows can directly
     display XML files. The remainder use XML internally for various
     functions, such as NetscapeAEs WhatAEs Related or AmayaAEs MathML
     support.
     -- Silfide XML Parser (SXP) version 0.86 (a parser and a complete XML
     API in Java. The latest version is available at
     http://www.lori.fr/projets/XSilfide/EN/index.html.
     -- Specifications
      XML 1.0
      Namespaces in XML
      CSS Level 1
      CSS Level 2
      Document Object Model
      HTML 4.0
      XHTML
     -- Tidy utility, compiled for a variety of platforms. [Tidy can clean
     up most HTML files so that they become well-formed] XML.Tidy can
     correct many common problems and warn you about the ones you need to
     fix yourself. Tidy was written for the W3C by Dave Raggett. The
     latest version can be found at http://www.w3.org/People/Rggett/tidy .
     -- Examples:
      The 1998 major league season
      The complete works of Shakespeare (courtesy of Jon Bosak)
      The Old Testament (courtesy of Jon Bosak)
      The New Testament (courtesy of Jon Bosak)
      The Koran (courtesy of Jon Bosak)
      The Book of Mormon (courtesy of Jon Bosak)
      The Periodic Table of the Elements

     Jei Andrius neprieštaraus - galiu ją paskolinti "Minčių sodininkams",
     kuries planuoja prisidėti prie tolesnių Andriaus organizuojamų darbų.

     Viso,
     Saulius
    • Andrius Kulikauskas
     ... Sauliau, gera mintis. Nepriestarauju. Susipazindami su siais dalykais, juos apmastydami, mums padedate. Andrius
     Message 4 of 4 , Mar 15, 2000
      > Jei Andrius neprieðtaraus - galiu jà paskolinti "Minèiø sodininkams",
      > kuries planuoja prisidëti prie tolesniø Andriaus organizuojamø darbø.
      >
      > Viso,
      > Saulius


      Sauliau, gera mintis. Nepriestarauju. Susipazindami su siais dalykais,
      juos apmastydami, mums padedate. Andrius
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.