Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: [NTAKK] KVIETIMAS: galutinė renginio programa (prisegama)

Expand Messages
 • Audronė Anušauskienė
  Sveiki, Persiunčiu informaciją. Atsiprašau, jei kas nors jau esat gavę. Audronė Anušauskienė ... From: Jolita Malinauskaite Sent: Friday, August 01,
  Message 1 of 1 , Aug 1, 2008
  • 0 Attachment
   Sveiki,
   Persiun�iu informacij�. Atsipra�au, jei kas nors jau esat gav�.

   Audron� Anu�auskien�

   ----- Original Message -----
   From: Jolita Malinauskaite
   Sent: Friday, August 01, 2008 1:32 PM
   Subject: [NTAKK] KVIETIMAS: galutin� renginio programa (prisegama)


   Gerbiamieji,

   Visus maloniai kvie�iame � Vyskupo M. Valan�iaus blaivyst�s s�j�d�io organizuojam� konsensuso konferencij�-s�skryd� �Blaivyb� mano bendruomen�je" (projekto vadovas - dr. Aurelijus Veryga), kuris vyks 2008 m. rugpj��io 15-17 d. Kry�i� koply�ioje (Lazdij� rajono Staig�n� kaime, pla�iau �r.: http://www.meteliuparkas.lt/?id=1).


   � rengin� atvykite
   (Nuo Alytaus Lazdij� kryptimi (prava�iavus Seirij� miestel�) va�iuoti iki Jan�n� ir pasukti � de�in�, Dusios e�ero link, va�iuoti iki Kry�i� koply�ios, pla�iau �r: http://www.meteliuparkas.lt/?id=19)

   patys ir pasikvieskite draugus, nes dalyvi� skai�ius neribotas. Jums tereiks pasir�pinti palapin�mis ir maistu. P.S. Derinam su vietos versininkais, kad atvykt� paprekiauti maistu, kava, vaisvandeniais.

   Atvykdami pasiimkite savo organizacijos/institucijos v�liav� ir kit� atributik�, na, ir svarbiausia... ger� nuotaik�.

   B�t� malonu, kad � rengin� u�siregistruotum�te iki 2008 m. rugpj��io 10 d. el.p.: jolita.malinauskaite@... arba tel. +37064032039. �iuo telefonu galite kreiptis ir tuomet, jei turite speciali� pageidavim�, pasi�lym�, klausim�. Tie, kurie ketina vykti i� Vilniaus, gali kreiptis � Vilniaus skyriaus pirminink� Juoz� �aul� tel. +37061273935, +37061621980.

   Svetingai laukiame J�s�.

   Pagarbiai,

   Projekto �Blaivyb� mano bendruomen�je" koordinator�
   Jolita Malinauskait�

   --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
   J�s gavote �� lai�k�, nes esate u�sisak� �Google Groups� grup� �NACIONALIN� TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROL�S KOALICIJA�.
   Nor�dami skelbti prane�imus �ioje grup�je, i�si�skite el. pa�tu lai�k� NTAKK@...
   Nor�dami atsisakyti prane�im� i� �ios grup�s, si�skite lai�k� adresu NTAKK+unsubscribe@...
   Daugiau parink�i� rasite http://groups.google.lt/group/NTAKK?hl=lt
   -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.