Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Susitikime!

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Labas Mindaugai, Raimundai, Mudi, Siulau rinktis si antradieni, 18:30, Minciu sodo buste, Liaudies kurybos klube Atzalyne, Grudu g 6, Aukstutiniame Pavilnyje,
  Message 1 of 10 , Jul 19, 2001
  • 0 Attachment
   Labas Mindaugai, Raimundai, Mudi,
   Siulau rinktis si antradieni, 18:30, Minciu sodo buste, Liaudies
   kurybos klube Atzalyne, Grudu g 6, Aukstutiniame Pavilnyje, Vilniuje.
   Ar tinka laikas, diena?
   Butu gerai rasti diena, laika kada galetumeme pastoviai rinktis kas
   savaite, koordinuoti veikla. (Aisku, nebutinai nuo to pradeti.)
   Bus smagu susitikti! Pasiilgau...
   Andrius

   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 (2) 60-67-38


   mudis1 wrote:
   >
   > Kvietima gavau. Esu pasiruoses susitikimams. Praneskite is anksto kur ir kada.
   >
   > Mudis
   >
   > mslab@... wrote:
   >
   > > Kaip gyvename?
   > >
   > > Á Lietuvà gráðiu ðeðtadiená.  Kibsiu á darbà.
   > >
   > > Ar kam nors bûtø ádomu susitikti kità savaitæ?  Galim susitikti Pavilnyje,
   > > taip pat ir kitur Lietuvoje.
   > >
   > > Man atrodo, kad galësiu Lietuvoje pragyventi ið darbø darbeliø kuriuos tikiu
   > > susirasti per http://www.guru.com  Jeigu taip, tikiu Lietuvoje bûti nors
   > > metus, toliau keliauti á vargingesnes ðalis (pvz. Indijà, Kinijà) vystyti
   > > veiklà, ieðkoti savarankiðkø màstytojø.
   > >
   > > Ðià vasarà ketinu:
   > > - Mokytis programavimo:  ASP, Java, XML, Perl, PHP, MySQL, Python, COM
   > > - Ieðkoti Lietuvoje norinèiø ásijungti á laboratorijos veiklà.  Puoselëti
   > > susiraðinëjimà lietuviø kalba, rinkti ir puoselëti mums rûpimus uþmojus.
   > > - Organizuoti màstymo reikmenø kûrëjø tarptautines komandas, dalyvausianèias
   > > Minèiø sodo konkursiniame fonde (jau turime 1000 Lt).
   > > - Ieðkoti darbeliø ið kuriø galëèiau uþsidirbti, taip pat lygiagreèiai
   > > mokyti laboratorijos narius Lietuvoje, kurie galëtø ateityje patys taip
   > > uþsidirbti.  Artimiau susipaþinti taip bendradarbiaujant.
   > > - Klausimais-atsakymais suraðyti laboratorijos pasaulëþiûrà, jos principø
   > > sistemà, kad laboratorijos dalyviai galëtø màstymo reikmenimis ávairiai
   > > prisidëti prie jos vystymo.
   > >
   > > Ásivaizduoju, galëtumëme kartà á savaitæ rinktis, derinti veiklà.
   > >
   > > Kas norëtø ásijungti?  Kvieèiu atsiliepti èia, arba raðyti man ms@...
   > >
   > > Jûsø,
   > >
   > > Andrius
   > >
   > > Andrius Kulikauskas
   > > Direktorius
   > > Minèiø sodas
   > >
   > > Laiskus siusti:   minciu_sodas_lt@...
   > >
   > > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto: minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
   > >
   > > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >  
   >
   > Laiskus siusti: minciu_sodas_lt@...
   >
   > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto: minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • ipcalgis
   Ar galiu prisideti? Algis ... From: Andrius Kulikauskas To: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com Date: 2001 m. liepos
   Message 2 of 10 , Jul 20, 2001
   • 0 Attachment
    Ar galiu prisideti?
    Algis
    -----Original Message-----
    From: Andrius Kulikauskas <ms@...>
    To: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com <minciu_sodas_lt@yahoogroups.com>
    Date: 2001 m. liepos 19 d. 20:47
    Subject: [minciu_sodas_lt] Re: Susitikime!

    >Labas Mindaugai, Raimundai, Mudi,
    >    Siulau rinktis si antradieni, 18:30, Minciu sodo
    buste, Liaudies
    >kurybos klube Atzalyne, Grudu g 6, Aukstutiniame
    Pavilnyje, Vilniuje.
    >    Ar tinka laikas,
    diena?
    >    Butu gerai rasti diena, laika kada galetumeme
    pastoviai rinktis kas
    >savaite, koordinuoti veikla.  (Aisku,
    nebutinai nuo to pradeti.)
    >    Bus smagu susitikti! 
    Pasiilgau...
    >        
    Andrius
    >
    >http://www.ms.lt
    >
    href="mailto:ms@...">ms@...
    >+370 (2)
    60-67-38
    >
    >
    >mudis1 wrote:
    >>
    >> Kvietima
    gavau. Esu pasiruoses susitikimams. Praneskite is anksto kur ir kada.
    >>
    >> Mudis
    >>
    >>
    href="mailto:mslab@...">mslab@... wrote:
    >>
    >> > Kaip gyvename?
    >> >
    >> > Á
    Lietuvà gráðiu ðeðtadiená. Kibsiu á darbà.
    >> >
    >> > Ar kam nors bûtø
    ádomu susitikti kità savaitæ? Galim susitikti Pavilnyje,
    >> > taip pat ir kitur Lietuvoje.
    >> >
    >> > Man atrodo, kad galësiu Lietuvoje pragyventi ið
    darbø darbeliø kuriuos tikiu
    >> > susirasti per
    href="http://www.guru.com">http://www.guru.com Jeigu taip, tikiu Lietuvoje bûti nors
    >> > metus, toliau keliauti á vargingesnes
    ðalis (pvz. Indijà, Kinijà) vystyti
    >> >
    veiklà, ieðkoti savarankiðkø màstytojø.
    >> >
    >> > Ðià
    vasarà ketinu:
    >> > - Mokytis programavimo: ASP, Java, XML,
    Perl, PHP, MySQL, Python, COM
    >> > - Ieðkoti Lietuvoje
    norinèiø ásijungti á laboratorijos veiklà. Puoselëti
    >> > susiraðinëjimà lietuviø
    kalba, rinkti ir puoselëti mums rûpimus uþmojus.
    >> > - Organizuoti màstymo reikmenø kûrëjø
    tarptautines komandas, dalyvausianèias
    >> >
    Minèiø sodo konkursiniame fonde (jau turime 1000 Lt).
    >> > - Ieðkoti darbeliø ið kuriø galëèiau
    uþsidirbti, taip pat lygiagreèiai
    >> > mokyti
    laboratorijos narius Lietuvoje, kurie galëtø ateityje patys taip
    >> > uþsidirbti. Artimiau susipaþinti taip
    bendradarbiaujant.
    >> > - Klausimais-atsakymais suraðyti
    laboratorijos pasaulëþiûrà, jos principø
    >> > sistemà, kad laboratorijos dalyviai
    galëtø màstymo reikmenimis ávairiai
    >> >
    prisidëti prie jos vystymo.
    >> >
    >> >
    Ásivaizduoju, galëtumëme kartà á savaitæ rinktis, derinti veiklà.
    >> >
    >> > Kas
    norëtø ásijungti? Kvieèiu atsiliepti èia, arba raðyti man ms@...
    >> >
    >> > Jûsø,
    >> >
    >> >
    Andrius
    >> >
    >> > Andrius Kulikauskas
    >> >
    Direktorius
    >> > Minèiø sodas
    >> >
    >> > Laiskus siusti:
    href="mailto:minciu_sodas_lt@...">minciu_sodas_lt@...
    >> >
    >> > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
    href="mailto:minciu_sodas_lt-unsubscribe@...">minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
    >> >
    >> > Your use of Yahoo! Groups is subject to
    href="http://docs.yahoo.com/info/terms/">http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >>
    >>
    >>
    >> Laiskus siusti:  
    href="mailto:minciu_sodas_lt@...">minciu_sodas_lt@...
    >>
    >> Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
    href="mailto:minciu_sodas_lt-unsubscribe@...">minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
    >>
    >> Your use of Yahoo! Groups is subject to
    href="http://docs.yahoo.com/info/terms/">http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >
    >Laiskus
    siusti:   minciu_sodas_lt@...
    >
    >Atsisakyti
    konferencijos, siuskite laiska be teksto: minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
    >
    >Your use of Yahoo! Groups is subject to
    href="http://docs.yahoo.com/info/terms/">http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >
    >
   • Raimundas Vaitkevicius
    Man tinka. Raimundas
    Message 3 of 10 , Jul 20, 2001
    • 0 Attachment
     Man tinka.

     Raimundas

     minciu_sodas_lt@yahoogroups.com writes:
     >Labas Mindaugai, Raimundai, Mudi,
     > Siulau rinktis si antradieni, 18:30, Minciu sodo buste, Liaudies
     >kurybos klube Atzalyne, Grudu g 6, Aukstutiniame Pavilnyje, Vilniuje.
     > Ar tinka laikas, diena?
     > Butu gerai rasti diena, laika kada galetumeme pastoviai rinktis kas
     >savaite, koordinuoti veikla. (Aisku, nebutinai nuo to pradeti.)
     > Bus smagu susitikti! Pasiilgau...
     > Andrius
     >
     >http://www.ms.lt
     >ms@...
     >+370 (2) 60-67-38
     >
     >
     >mudis1 wrote:
     >>
     >> Kvietima gavau. Esu pasiruoses susitikimams. Praneskite is anksto kur
     >ir kada.
     >>
     >> Mudis
     >>
     >> mslab@... wrote:
     >>
     >> > Kaip gyvename?
     >> >
     >> > Į Lietuvą grįšiu šeštadienį.  Kibsiu į darbą.
     >> >
     >> > Ar kam nors būtų įdomu susitikti kitą savaitę?  Galim susitikti
     >Pavilnyje,
     >> > taip pat ir kitur Lietuvoje.
     >> >
     >> > Man atrodo, kad galėsiu Lietuvoje pragyventi iš darbų darbelių
     >kuriuos tikiu
     >> > susirasti per http://www.guru.com  Jeigu taip, tikiu Lietuvoje būti
     >nors
     >> > metus, toliau keliauti į vargingesnes šalis (pvz. Indiją, Kiniją)
     >vystyti
     >> > veiklą, ieškoti savarankiškų mąstytojų.
     >> >
     >> > Šią vasarą ketinu:
     >> > - Mokytis programavimo:  ASP, Java, XML, Perl, PHP, MySQL, Python, COM
     >> > - Ieškoti Lietuvoje norinčių įsijungti į laboratorijos veiklą. 
     >Puoselėti
     >> > susirašinėjimą lietuvių kalba, rinkti ir puoselėti mums rūpimus
     >užmojus.
     >> > - Organizuoti mąstymo reikmenų kūrėjų tarptautines komandas,
     >dalyvausiančias
     >> > Minčių sodo konkursiniame fonde (jau turime 1000 Lt).
     >> > - Ieškoti darbelių iš kurių galėčiau užsidirbti, taip pat lygiagrečiai
     >> > mokyti laboratorijos narius Lietuvoje, kurie galėtų ateityje patys
     >taip
     >> > užsidirbti.  Artimiau susipažinti taip bendradarbiaujant.
     >> > - Klausimais-atsakymais surašyti laboratorijos pasaulėžiūrą, jos
     >principų
     >> > sistemą, kad laboratorijos dalyviai galėtų mąstymo reikmenimis
     >įvairiai
     >> > prisidėti prie jos vystymo.
     >> >
     >> > Įsivaizduoju, galėtumėme kartą į savaitę rinktis, derinti veiklą.
     >> >
     >> > Kas norėtų įsijungti?  Kviečiu atsiliepti čia, arba rašyti man
     >ms@...
     >> >
     >> > Jūsų,
     >> >
     >> > Andrius
     >> >
     >> > Andrius Kulikauskas
     >> > Direktorius
     >> > Minčių sodas
     >> >
     >> > Laiskus siusti:   minciu_sodas_lt@...
     >> >
     >> > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
     >minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
     >> >
     >> > Your use of Yahoo! Groups is subject to
     >http://docs.yahoo.com/info/terms/
     >>
     >>  
     >>
     >> Laiskus siusti: minciu_sodas_lt@...
     >>
     >> Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
     >minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
     >>
     >> Your use of Yahoo! Groups is subject to
     >http://docs.yahoo.com/info/terms/
     >
     >Laiskus siusti: minciu_sodas_lt@...
     >
     >Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
     >minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
     >
     >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
     >
     >
    • Mindaugas
     labas, Taip, manau, kad toks laikas tinka. iki Mindaugas ˇukas ... From: Andrius Kulikauskas To: Sent:
     Message 4 of 10 , Jul 20, 2001
     • 0 Attachment
      labas,

      Taip, manau, kad toks laikas tinka.

      iki

      Mindaugas Žukas

      ----- Original Message -----
      From: "Andrius Kulikauskas" <ms@...>
      To: <minciu_sodas_lt@yahoogroups.com>
      Sent: Thursday, July 19, 2001 6:50 PM
      Subject: [minciu_sodas_lt] Re: Susitikime!


      > Labas Mindaugai, Raimundai, Mudi,
      > Siulau rinktis si antradieni, 18:30, Minciu sodo buste, Liaudies
      > kurybos klube Atzalyne, Grudu g 6, Aukstutiniame Pavilnyje, Vilniuje.
      > Ar tinka laikas, diena?
      > Butu gerai rasti diena, laika kada galetumeme pastoviai rinktis kas
      > savaite, koordinuoti veikla. (Aisku, nebutinai nuo to pradeti.)
      > Bus smagu susitikti! Pasiilgau...
      > Andrius
      >
      > http://www.ms.lt
      > ms@...
      > +370 (2) 60-67-38
      >
      >
      > mudis1 wrote:
      > >
      > > Kvietima gavau. Esu pasiruoses susitikimams. Praneskite is anksto kur ir
      kada.
      > >
      > > Mudis
      > >
      > > mslab@... wrote:
      > >
      > > > Kaip gyvename?
      > > >
      > > > Á Lietuvà gráðiu ðeðtadiená. Kibsiu á darbà.
      > > >
      > > > Ar kam nors bûtø ádomu susitikti kità savaitæ? Galim susitikti
      Pavilnyje,
      > > > taip pat ir kitur Lietuvoje.
      > > >
      > > > Man atrodo, kad galësiu Lietuvoje pragyventi ið darbø darbeliø kuriuos
      tikiu
      > > > susirasti per http://www.guru.com Jeigu taip, tikiu Lietuvoje bûti
      nors
      > > > metus, toliau keliauti á vargingesnes ðalis (pvz. Indijà, Kinijà)
      vystyti
      > > > veiklà, ieðkoti savarankiðkø màstytojø.
      > > >
      > > > Ðià vasarà ketinu:
      > > > - Mokytis programavimo: ASP, Java, XML, Perl, PHP, MySQL, Python, COM
      > > > - Ieðkoti Lietuvoje norinèiø ásijungti á laboratorijos veiklà.
      Puoselëti
      > > > susiraðinëjimà lietuviø kalba, rinkti ir puoselëti mums rûpimus
      uþmojus.
      > > > - Organizuoti màstymo reikmenø kûrëjø tarptautines komandas,
      dalyvausianèias
      > > > Minèiø sodo konkursiniame fonde (jau turime 1000 Lt).
      > > > - Ieðkoti darbeliø ið kuriø galëèiau uþsidirbti, taip pat lygiagreèiai
      > > > mokyti laboratorijos narius Lietuvoje, kurie galëtø ateityje patys
      taip
      > > > uþsidirbti. Artimiau susipaþinti taip bendradarbiaujant.
      > > > - Klausimais-atsakymais suraðyti laboratorijos pasaulëþiûrà, jos
      principø
      > > > sistemà, kad laboratorijos dalyviai galëtø màstymo reikmenimis
      ávairiai
      > > > prisidëti prie jos vystymo.
      > > >
      > > > Ásivaizduoju, galëtumëme kartà á savaitæ rinktis, derinti veiklà.
      > > >
      > > > Kas norëtø ásijungti? Kvieèiu atsiliepti èia, arba raðyti man ms@...
      > > >
      > > > Jûsø,
      > > >
      > > > Andrius
      > > >
      > > > Andrius Kulikauskas
      > > > Direktorius
      > > > Minèiø sodas
      > > >
      > > > Laiskus siusti: minciu_sodas_lt@...
      > > >
      > > > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
      minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
      > > >
      > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
      http://docs.yahoo.com/info/terms/
      > >
      > >
      > >
      > > Laiskus siusti: minciu_sodas_lt@...
      > >
      > > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
      minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
      > >
      > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
      http://docs.yahoo.com/info/terms/
      >
      > Laiskus siusti: minciu_sodas_lt@...
      >
      > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
      minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
      >
      > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
      >
     • Andrius Kulikauskas
      Gerai, sutarta! Algi, visi kvieciami. Kas dar norite isijungti, perspekite mane adresu ms@ms.lt arba mus visus per minciu_sodas_lt@yahoogroups.com Jusu,
      Message 5 of 10 , Jul 20, 2001
      • 0 Attachment
       Gerai, sutarta!
       Algi, visi kvieciami.
       Kas dar norite isijungti, perspekite mane adresu ms@... arba mus visus
       per minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       Jusu, Andrius

       mudis1 wrote:
       >
       > Ir man tinka.
       > Mudis
       >
       > ipcalgis wrote:
       >
       > >  Ar galiu prisideti?Algis-----Original Message-----
       > > From: Andrius Kulikauskas <ms@...>
       > > To: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       > > <minciu_sodas_lt@yahoogroups.com>
       > > Date: 2001 m. liepos 19 d. 20:47
       > > Subject: [minciu_sodas_lt] Re: Susitikime!>Labas Mindaugai,
       > > Raimundai, Mudi,
       > > >    Siulau rinktis si antradieni, 18:30, Minciu sodo buste,
       > > Liaudies
       > > >kurybos klube Atzalyne, Grudu g 6, Aukstutiniame Pavilnyje,
       > > Vilniuje.
       > > >    Ar tinka laikas, diena?
       > > >    Butu gerai rasti diena, laika kada galetumeme pastoviai rinktis
       > > kas
       > > >savaite, koordinuoti veikla.  (Aisku, nebutinai nuo to pradeti.)
       > > >    Bus smagu susitikti!  Pasiilgau...
       > > >         Andrius
       > > >
       > > >http://www.ms.lt
       > > >ms@...
       > > >+370 (2) 60-67-38
       > > >
       > > >
       > > >mudis1 wrote:
       > > >>
       > > >> Kvietima gavau. Esu pasiruoses susitikimams. Praneskite is anksto
       > > kur ir kada.
       > > >>
       > > >> Mudis
       > > >>
       > > >> mslab@... wrote:
       > > >>
       > > >> > Kaip gyvename?
       > > >> >
       > > >> > ? Lietuv? gr??iu ?e?tadien?. Kibsiu ? darb?.
       > > >> >
       > > >> > Ar kam nors b?t? ?domu susitikti kit? savait?? Galim susitikti
       > > Pavilnyje,
       > > >> > taip pat ir kitur Lietuvoje.
       > > >> >
       > > >> > Man atrodo, kad gal?siu Lietuvoje pragyventi i? darb? darbeli?
       > > kuriuos tikiu
       > > >> > susirasti per http://www.guru.com Jeigu taip, tikiu Lietuvoje
       > > b?ti nors
       > > >> > metus, toliau keliauti ? vargingesnes ?alis (pvz. Indij?,
       > > Kinij?) vystyti
       > > >> > veikl?, ie?koti savaranki?k? m?stytoj?.
       > > >> >
       > > >> > ?i? vasar? ketinu:
       > > >> > - Mokytis programavimo: ASP, Java, XML, Perl, PHP, MySQL,
       > > Python, COM
       > > >> > - Ie?koti Lietuvoje norin?i? ?sijungti ? laboratorijos veikl?.
       > > Puosel?ti
       > > >> > susira?in?jim? lietuvi? kalba, rinkti ir puosel?ti mums r?pimus
       > > u?mojus.
       > > >> > - Organizuoti m?stymo reikmen? k?r?j? tarptautines komandas,
       > > dalyvausian?ias
       > > >> > Min?i? sodo konkursiniame fonde (jau turime 1000 Lt).
       > > >> > - Ie?koti darbeli? i? kuri? gal??iau u?sidirbti, taip pat
       > > lygiagre?iai
       > > >> > mokyti laboratorijos narius Lietuvoje, kurie gal?t? ateityje
       > > patys taip
       > > >> > u?sidirbti. Artimiau susipa?inti taip bendradarbiaujant.
       > > >> > - Klausimais-atsakymais sura?yti laboratorijos pasaul??i?r?,
       > > jos princip?
       > > >> > sistem?, kad laboratorijos dalyviai gal?t? m?stymo reikmenimis
       > > ?vairiai
       > > >> > prisid?ti prie jos vystymo.
       > > >> >
       > > >> > ?sivaizduoju, gal?tum?me kart? ? savait? rinktis, derinti
       > > veikl?.
       > > >> >
       > > >> > Kas nor?t? ?sijungti? Kvie?iu atsiliepti ?ia, arba ra?yti man
       > > ms@...
       > > >> >
       > > >> > J?s?,
       > > >> >
       > > >> > Andrius
       > > >> >
       > > >> > Andrius Kulikauskas
       > > >> > Direktorius
       > > >> > Min?i? sodas
       > > >> >
       > > >> > Laiskus siusti: minciu_sodas_lt@...
       > > >> >
       > > >> > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
       > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
       > > >> >
       > > >> > Your use of Yahoo! Groups is subject to
       > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
       > > >>
       > > >>
       > > >>
       > > >> Laiskus siusti:   minciu_sodas_lt@...
       > > >>
       > > >> Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
       > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
       > > >>
       > > >> Your use of Yahoo! Groups is subject to
       > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
       > > >
       > > >Laiskus siusti:   minciu_sodas_lt@...
       > > >
       > > >Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
       > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
       > > >
       > > >Your use of Yahoo! Groups is subject to
       > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
       > > >
       > > >
       > > Laiskus siusti:   minciu_sodas_lt@...
       > >
       > > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
       > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
       > >
       > > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
       >
       >  
       > Laiskus siusti:   minciu_sodas_lt@...
       >
       > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
       > minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
       >
       > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
      • mudis1
       Ir man tinka. Mudis ...   Ir man tinka. Mudis ipcalgis wrote: Ar galiu prisideti? Algis -----Original Message----- From: Andrius Kulikauskas To:
       Message 6 of 10 , Jul 20, 2001
       • 0 Attachment
        Ir man tinka.
        Mudis

        ipcalgis wrote:

         Ar galiu prisideti?Algis-----Original Message-----
        From: Andrius Kulikauskas <ms@...>
        To: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com <minciu_sodas_lt@yahoogroups.com>
        Date: 2001 m. liepos 19 d. 20:47
        Subject: [minciu_sodas_lt] Re: Susitikime!>Labas Mindaugai, Raimundai, Mudi,
        >    Siulau rinktis si antradieni, 18:30, Minciu sodo buste, Liaudies
        >kurybos klube Atzalyne, Grudu g 6, Aukstutiniame Pavilnyje, Vilniuje.
        >    Ar tinka laikas, diena?
        >    Butu gerai rasti diena, laika kada galetumeme pastoviai rinktis kas
        >savaite, koordinuoti veikla.  (Aisku, nebutinai nuo to pradeti.)
        >    Bus smagu susitikti!  Pasiilgau...
        >         Andrius
        >
        >http://www.ms.lt
        >ms@...
        >+370 (2) 60-67-38
        >
        >
        >mudis1 wrote:
        >>
        >> Kvietima gavau. Esu pasiruoses susitikimams. Praneskite is anksto kur ir kada.
        >>
        >> Mudis
        >>
        >> mslab@... wrote:
        >>
        >> > Kaip gyvename?
        >> >
        >> > ? Lietuv? gr??iu ?e?tadien?. Kibsiu ? darb?.
        >> >
        >> > Ar kam nors b?t? ?domu susitikti kit? savait?? Galim susitikti Pavilnyje,
        >> > taip pat ir kitur Lietuvoje.
        >> >
        >> > Man atrodo, kad gal?siu Lietuvoje pragyventi i? darb? darbeli? kuriuos tikiu
        >> > susirasti per http://www.guru.com Jeigu taip, tikiu Lietuvoje b?ti nors
        >> > metus, toliau keliauti ? vargingesnes ?alis (pvz. Indij?, Kinij?) vystyti
        >> > veikl?, ie?koti savaranki?k? m?stytoj?.
        >> >
        >> > ?i? vasar? ketinu:
        >> > - Mokytis programavimo: ASP, Java, XML, Perl, PHP, MySQL, Python, COM
        >> > - Ie?koti Lietuvoje norin?i? ?sijungti ? laboratorijos veikl?. Puosel?ti
        >> > susira?in?jim? lietuvi? kalba, rinkti ir puosel?ti mums r?pimus u?mojus.
        >> > - Organizuoti m?stymo reikmen? k?r?j? tarptautines komandas, dalyvausian?ias
        >> > Min?i? sodo konkursiniame fonde (jau turime 1000 Lt).
        >> > - Ie?koti darbeli? i? kuri? gal??iau u?sidirbti, taip pat lygiagre?iai
        >> > mokyti laboratorijos narius Lietuvoje, kurie gal?t? ateityje patys taip
        >> > u?sidirbti. Artimiau susipa?inti taip bendradarbiaujant.
        >> > - Klausimais-atsakymais sura?yti laboratorijos pasaul??i?r?, jos princip?
        >> > sistem?, kad laboratorijos dalyviai gal?t? m?stymo reikmenimis ?vairiai
        >> > prisid?ti prie jos vystymo.
        >> >
        >> > ?sivaizduoju, gal?tum?me kart? ? savait? rinktis, derinti veikl?.
        >> >
        >> > Kas nor?t? ?sijungti? Kvie?iu atsiliepti ?ia, arba ra?yti man ms@...
        >> >
        >> > J?s?,
        >> >
        >> > Andrius
        >> >
        >> > Andrius Kulikauskas
        >> > Direktorius
        >> > Min?i? sodas
        >> >
        >> > Laiskus siusti: minciu_sodas_lt@...
        >> >
        >> > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto: minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
        >> >
        >> > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        >>
        >>
        >>
        >> Laiskus siusti:   minciu_sodas_lt@...
        >>
        >> Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto: minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
        >>
        >> Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        >
        >Laiskus siusti:   minciu_sodas_lt@...
        >
        >Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto: minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
        >
        >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        >
        >
        Laiskus siusti:   minciu_sodas_lt@...

        Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto: minciu_sodas_lt-unsubscribe@...

        Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

         
       • Andrius Kulikauskas
        Sveikinu is Lietuvos, Bus smagu susitikti, pasiilgau! Andrius
        Message 7 of 10 , Jul 23, 2001
        • 0 Attachment
         Sveikinu is Lietuvos,
         Bus smagu susitikti, pasiilgau!
         Andrius

         Andrius Kulikauskas wrote:
         >
         > Gerai, sutarta!
         > Algi, visi kvieciami.
         > Kas dar norite isijungti, perspekite mane adresu ms@... arba mus visus
         > per minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         > Jusu, Andrius
         >
         > mudis1 wrote:
         > >
         > > Ir man tinka.
         > > Mudis
         > >
         > > ipcalgis wrote:
         > >
         > > >  Ar galiu prisideti?Algis-----Original Message-----
         > > > From: Andrius Kulikauskas <ms@...>
         > > > To: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         > > > <minciu_sodas_lt@yahoogroups.com>
         > > > Date: 2001 m. liepos 19 d. 20:47
         > > > Subject: [minciu_sodas_lt] Re: Susitikime!>Labas Mindaugai,
         > > > Raimundai, Mudi,
         > > > >    Siulau rinktis si antradieni, 18:30, Minciu sodo buste,
         > > > Liaudies
         > > > >kurybos klube Atzalyne, Grudu g 6, Aukstutiniame Pavilnyje,
         > > > Vilniuje.
         > > > >    Ar tinka laikas, diena?
         > > > >    Butu gerai rasti diena, laika kada galetumeme pastoviai rinktis
         > > > kas
         > > > >savaite, koordinuoti veikla.  (Aisku, nebutinai nuo to pradeti.)
         > > > >    Bus smagu susitikti!  Pasiilgau...
         > > > >         Andrius
         > > > >
         > > > >http://www.ms.lt
         > > > >ms@...
         > > > >+370 (2) 60-67-38
         > > > >
         > > > >
         > > > >mudis1 wrote:
         > > > >>
         > > > >> Kvietima gavau. Esu pasiruoses susitikimams. Praneskite is anksto
         > > > kur ir kada.
         > > > >>
         > > > >> Mudis
         > > > >>
         > > > >> mslab@... wrote:
         > > > >>
         > > > >> > Kaip gyvename?
         > > > >> >
         > > > >> > ? Lietuv? gr??iu ?e?tadien?. Kibsiu ? darb?.
         > > > >> >
         > > > >> > Ar kam nors b?t? ?domu susitikti kit? savait?? Galim susitikti
         > > > Pavilnyje,
         > > > >> > taip pat ir kitur Lietuvoje.
         > > > >> >
         > > > >> > Man atrodo, kad gal?siu Lietuvoje pragyventi i? darb? darbeli?
         > > > kuriuos tikiu
         > > > >> > susirasti per http://www.guru.com Jeigu taip, tikiu Lietuvoje
         > > > b?ti nors
         > > > >> > metus, toliau keliauti ? vargingesnes ?alis (pvz. Indij?,
         > > > Kinij?) vystyti
         > > > >> > veikl?, ie?koti savaranki?k? m?stytoj?.
         > > > >> >
         > > > >> > ?i? vasar? ketinu:
         > > > >> > - Mokytis programavimo: ASP, Java, XML, Perl, PHP, MySQL,
         > > > Python, COM
         > > > >> > - Ie?koti Lietuvoje norin?i? ?sijungti ? laboratorijos veikl?.
         > > > Puosel?ti
         > > > >> > susira?in?jim? lietuvi? kalba, rinkti ir puosel?ti mums r?pimus
         > > > u?mojus.
         > > > >> > - Organizuoti m?stymo reikmen? k?r?j? tarptautines komandas,
         > > > dalyvausian?ias
         > > > >> > Min?i? sodo konkursiniame fonde (jau turime 1000 Lt).
         > > > >> > - Ie?koti darbeli? i? kuri? gal??iau u?sidirbti, taip pat
         > > > lygiagre?iai
         > > > >> > mokyti laboratorijos narius Lietuvoje, kurie gal?t? ateityje
         > > > patys taip
         > > > >> > u?sidirbti. Artimiau susipa?inti taip bendradarbiaujant.
         > > > >> > - Klausimais-atsakymais sura?yti laboratorijos pasaul??i?r?,
         > > > jos princip?
         > > > >> > sistem?, kad laboratorijos dalyviai gal?t? m?stymo reikmenimis
         > > > ?vairiai
         > > > >> > prisid?ti prie jos vystymo.
         > > > >> >
         > > > >> > ?sivaizduoju, gal?tum?me kart? ? savait? rinktis, derinti
         > > > veikl?.
         > > > >> >
         > > > >> > Kas nor?t? ?sijungti? Kvie?iu atsiliepti ?ia, arba ra?yti man
         > > > ms@...
         > > > >> >
         > > > >> > J?s?,
         > > > >> >
         > > > >> > Andrius
         > > > >> >
         > > > >> > Andrius Kulikauskas
         > > > >> > Direktorius
         > > > >> > Min?i? sodas
         > > > >> >
         > > > >> > Laiskus siusti: minciu_sodas_lt@...
         > > > >> >
         > > > >> > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
         > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
         > > > >> >
         > > > >> > Your use of Yahoo! Groups is subject to
         > > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
         > > > >>
         > > > >>
         > > > >>
         > > > >> Laiskus siusti:   minciu_sodas_lt@...
         > > > >>
         > > > >> Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
         > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
         > > > >>
         > > > >> Your use of Yahoo! Groups is subject to
         > > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
         > > > >
         > > > >Laiskus siusti:   minciu_sodas_lt@...
         > > > >
         > > > >Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
         > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
         > > > >
         > > > >Your use of Yahoo! Groups is subject to
         > > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
         > > > >
         > > > >
         > > > Laiskus siusti:   minciu_sodas_lt@...
         > > >
         > > > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
         > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
         > > >
         > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
         > >
         > >  
         > > Laiskus siusti:   minciu_sodas_lt@...
         > >
         > > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto:
         > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
         > >
         > > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
         >
         > Laiskus siusti: minciu_sodas_lt@...
         >
         > Atsisakyti konferencijos, siuskite laiska be teksto: minciu_sodas_lt-unsubscribe@...
         >
         > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.