Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kas žino?

Expand Messages
 • Bronius Tamulynas
  Sveiki, Vis dėl tos alkoholinės reklamos? 1. Kaip yra atlyginami nuostoliai, kuriuos mes patiriame dėl alumi ar kitais svaigalais apkvaitusių ar
  Message 1 of 1 , Jan 1, 2008
   Sveiki,
   Vis dėl tos alkoholinės reklamos?
   1. Kaip yra atlyginami nuostoliai, kuriuos mes patiriame
   dėl alumi ar kitais svaigalais apkvaitusių ar apkvaitintųjų?
   Mes mokame iš savo kišenės, ko gero?
   Ar neturėtų juos atlyginti tie, kas skatina ir stengiasi, kad būtų
   kuo daugiau tokių kvaiktelėjusių, t.y. turi nuostolius padengti aludariai
   ar Jų satelitai, degtindariai ir pan. (pagaliau ir ta bobutė, kuri įkišo
   buteliuką kam nors).

   2. Kas padengia nuostolius, kai siautėdami apkvaitę aistruoliai
   daužo vitrinas, varto suolus, laužo ir gadina želdinius? Manau blaiviam
   žmogui ranka
   nekiltų. Nebent kažin kas su protu būtų netaip. Taigi šiuos nuostolius irgi
   turėtų padengti tie, kas skatina ir visaip siūlo kuo daugiau ir daugiau
   užpilti
   smegenėles, kad tik pinigėlis į kišenę.

   3. Kai vyksta kokios šventės ar varžybos, telkiama papildoma apsauga.
   Kas padengia šias išlaidas? Ar tik ne mes iš savo kiaurų kišenėlių?

   Taigi, jau visi supranta, kad nusikaltimas padarytas apsvaigus yra
   sunkinanti
   aplinkybė. O, jei žmogui ir ypač NEPILNAMEČIUI įperšamas koks nors sidras,
   tai turi atsakyti ir tas kas įsiūlė. Sakysite tas, kas nupirko. Jei pagavo
   taip. O gi gal tas
   vaikis pats užsiprašė, sugundytas reklamos. Taigi reklama yra kaip
   nusikaltimo
   bendrininkas. Ir tas BENDRAS taip pat turi atsakyti pagal baudžiamąjį
   įstatymą.
   Tai yra gundymas, o gundymas nuodėmė ir dar daugiau - tai nusikaltimas.
   Kažin kas panašaus su savadavimu bendram nusikaltime.

   Taigi, kas galėtų pakomentuoti šitus dalykus. Gal jau ir yra kokie nors
   panašūs įstatymai, kurių aš nežinau, arba tiesiog į juos teisėjai žiūri pro
   pirštus?
   Jei gi nėra - tai ar neturėtų seimas į šitą neteisybę sutvarkyti per tą patį
   reklamos
   ribojimo ir jos pasekmių likvidavimo įstatymą?????

   Su geresnėmis viltimis į kitus metus,
   Bronius
   ----- Original Message -----
   From: "Andrius Kulikauskas" <ms@...>
   To: <minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>; <talka@yahoogroups.com>
   Sent: Tuesday, January 01, 2008 2:07 AM
   Subject: [Minciu_sodas_LT] Sueiga BarCampLithuania sekmadieni, sausio 6


   > Laimingų naujų metų visiems!
   >
   > Sausio 6 dieną, Vilniuje rengsime sueigą BarCampLithuania.
   > Talkininkausime įvairiausiems jūsų sumanymams. Numatome diegti Linuksą,
   > kurti atviro kodo programinę įrangą, taip pat ją taikyti lietuvių kalbai
   > bei padėti susitvarkyti su lietuviškais rašmenimis. Norėčiau sustatyti
   > lietuvišką pasišnekėjimo (chat) svetainę. Taip pat aptarsime, kaip
   > toliau palaikyti Zenono Anušausko užmojį http://www.kaimotv.lt Irena
   > Buinickaitė mums papasakojo apie naują Norvegijos fondą Lietuvos NVO,
   > pridedu žinių apie tai, pamąstysime kokias paraiškas galėtumėme rašyti.
   >
   > Dar ieškom kur surengti. Mums reikia patalpų su Interneto ryšiu. Tikimės
   > tarp 10 ir 20 žmonių. Justinas Jaronis tikisi ką nors pasiūlyti, bet
   > ačiū visiems, kas sugalvotų ar pasiūlytų, kur surengti.
   >
   > Ačiū taip pat Irenai už informaciją apie Gintaro Steponavičiaus fondą:
   > http://www.steponavicius.lt/fondas/index.php
   > Iki sausio 15 dienos priima paraiškas konkursui "Senjorai - integrali
   > Lietuvos visuomenės dalis".Paraiškas konkursui gali teikti
   > organizacijos, veikiančios Vilniaus apskrityje ir siūlančios būdus kaip
   > paskatinti ir padėti pagyvenusio amžiaus žmonėms tapti aktyvesniais
   > visuomeninio gyvenimo veikėjais, iš naujo atrasti ryšį su jaunesnėmis
   > kartomis. Galima prašyti iki 1500 litų. Manau tiktų Grytės Misevičienės
   > sumanymas alternatyva valiuta skatinti vyresniųjų ir jaunesniųjų
   > bendravimą. Galėtumėme prie to padirbėti sekmadienį, taip pat puoselėti
   > blaivybės temą.
   >
   > Andrius
   >
   > Andrius Kulikauskas
   > Minčių sodas
   > http://www.ms.lt
   > ms@...
   >
   >
   > -------------------------------------------------------------
   > http://www.ngo.lt/forumas/lt/docs/speeches/Agne_Bumblauskiene.ppt
   >
   > Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai: NVO
   > Fondas
   >
   > Finansų ministerijos ES programų valdymo departamento Tarptautinės
   > paramos koordinavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja
   >
   > Agnė Bumblauskienė
   >
   > Planuojami aptarti klausimai
   >
   > * Bendra informacija apie NVO fondą (tikslai, biudžetas, pareiškėjai,
   > remtinos sritys ir veiklos ir kt. fondo įgyvendinimo aspektai)
   > * Fondo valdymo sąranga ir funkcijų pasiskirstymas
   > * Fondo įgyvendinimas: padaryti darbai ir darbai kurie turi būti padaryti
   >
   > Tikslas, biudžetas, prioritetai
   >
   > * Tikslas -- remti Lietuvos NVO nedidelės apimties projektus nustatytose
   > fondo prioritetinėse srityse;
   > * Biudžetas -- 5,5 mln. eurų iki 2011 m., 10 proc. visų šių lėšų bus
   > skirta iš Lietuvos Respublikos biudžeto;
   > * Prioritetinės sritys:
   > -- tvari plėtra (aplinkosauga, bioįvairiovės apsauga, kultūros paveldo
   > apsaugos derinimas su bendruomenės plėtra, regioninė plėtra, socialinės
   > atskirties mažinimas, švietimo ir mokslo vaidmens stiprinimas);
   > -- demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimas (bendradarbiavimo
   > vystymas, žmogaus teisių ir lyčių lygybės užtikrinimas, NVO institucinis
   > stiprinimas).
   >
   >
   > Pareiškėjai, remtinos veiklos
   >
   > * Tinkami pareiškėjai, ne pelno siekiančios organizacijos, kurių
   > steigėjais nėra valstybės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos :
   > o asociacijos;
   > o viešosios įstaigos;
   > o labdaros ir paramos fondai.
   > * Remtinos veiklos:
   > o Tyrimai;
   > o Mokymai, konferencijos, seminarai ir kiti renginiai;
   > o Visuomenės informavimas ir bendruomenės narių mokymai (ugdymas)
   > o NVO institucinis stiprinimas;
   > o Partnerysčių kūrimas, geros patirties keitimasis;
   > o Tarptautinis bendradarbiavimas.
   >
   > Projektų dydis, bendrasis finansavimas
   >
   > * Projektų dydis - nuo 10 000 eurų -- 100 000 eurų.
   > * Yra atskirta:
   > o maži projektai: 10 000 -50 000 eurų, 50%
   > o didesni projektai: 50 001 -100 000 eurų, 50%
   > * Iš paramos lėšų finansuojama iki 90% tinkamų projekto išlaidų;
   > * Galutinis paramos gavėjas turi užtikrinti 10 % bendrąjį finansavimą;
   > * Bendrasis finansavimas galimas pinigais ir natūra (iki 2 % nuo įnašo
   > pinigais).
   >
   >
   > Projektų finansavimas
   >
   > * Paramos gavėjų išlaidos apmokamos kompensavimo su avanso mokėjimu
   > būdu. Paramos gavėjas teikia sekretoriatui du mokėjimo prašymus, pagal
   > jo nustatytą formą: projekto avanso mokėjimo prašymą ir projekto
   > galutinį mokėjimo prašymą.
   > * Avanso dydis paramos gavėjui nustatomas paramos ir projekto
   > įgyvendinimo sutartyje ir gali siekti iki 80 procentų paramos sumos.
   > * Kartu su projekto avanso mokėjimo prašymu paramos gavėjas turi
   > pateikti sekretoriatui projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytus
   > dokumentus ir banko garantiją arba laidavimo draudimo sutartį dėl
   > projekto avanso sumos, jeigu projekto avanso suma yra didesnė nei 10 000
   > litų. Banko garantija arba laidavimo draudimo sutartis turi galioti tol,
   > kol už gautą projekto avansą atsiskaitoma.
   >
   >
   > NVO fondo valdymo struktūra
   >
   > NVO
   >
   > Tarpinė institucija -- Finansų ministerija
   >
   > Fondo priežiūros komitetas
   >
   > NVO
   >
   > NVO
   >
   > NVO
   >
   > Sekretoriatas
   >
   > NVO
   >
   > Fondo priežiūros komitetas
   >
   >
   > * Siūloma komiteto sudėtis: Finansų ministerijos, CPVA, apie 10 NVO (1
   > NVO iš kiekvienos apskrities).
   > * Pagrindinės funkcijos:
   >
   > -- Kvietimo teikti paraiškas sąlygų tvirtinimas;
   >
   > -- Galutinio sprendimo priėmimas dėl finansuojamų projektų;
   >
   > -- Fondo įgyvendinimo priežiūra;
   >
   > -- Sekretoriato paruoštų metinių ataskaitų patvirtinimas/atmetimas ir kt.
   >
   >
   > Tarpinė institucija -- Finansų ministerija
   >
   > * Tarpinė institucija:
   >
   > -- visiškai atsakinga už su NVO fondo veiklos Lietuvoje valdymą,
   > įskaitant bendrą atsakomybę už lėšų naudojimą, finansinę kontrolę ir
   > auditą;
   >
   > -- užtikrina, kad lėšos bus veiksmingai ir teisingai naudojamos;
   >
   > -- užtikrina, kad bus reguliariai atsiskaitoma dėl NVO fondo
   > finansuojamų projektų įgyvendinimo, taip pat nedelsiant pranešama apie
   > bet kokius netikslumus;
   >
   > -- užtikrina informacijos apie turimas lėšas sklaidą ir viešumą;
   >
   > -- užtikrina, kad Sekretoriatas tinkamai atliktų savo funkcijas, teikia
   > jam visokeriopą pagalbą
   >
   >
   >
   >
   > Sekretoriatas
   >
   > * Patvirtinus Finansų ministerijos paruoštą paraišką sekretoriatas bus
   > atrinktas viešųjų pirkimų būdu.
   > * Numatomos pagrindinės funkcijos:
   >
   > -- Dokumentacijos kvietimams teikti paraiškas ir kitų dokumentų,
   > reikalingų įgyvendinti paramą rengimas;
   >
   > -- Priežiūros komiteto darbo organizavimas;
   >
   > -- Kvietimų teikti paraiškas organizavimas ir paraiškų vertinimas;
   >
   > -- Paramos gavėjų mokymai ir konsultavimas paraiškų rengimo ir projektų
   > įgyvendinimo klausimais;
   >
   > -- Projektų įgyvendinimo priežiūra ir vertinimas;
   >
   > -- Mokėjimo prašymų tikrinimas;
   >
   > -- Auditų organizavimas;
   >
   > -- Ataskaitų rengimas ir kt.
   >
   >
   >
   >
   >
   > Darbai kurie turi būti padaryti
   >
   > * Atlikti darbai:
   >
   > -- Finansų ministerija parengė paraišką;
   >
   > -- Paraiška pateikta donorams.
   >
   > * Ateities planai:
   >
   > -- 2006 m. gruodis -- paraiška patvirtinama donorų;
   >
   > -- 2007 m. 1 ketv. Finansų ministerija pasamdo Fondo sekretoriatą
   > (viešųjų pirkimų būdu);
   >
   > -- 2007 m. 2 ketv. pirmasis kvietimas teikti paraiškas (vertė apie 0,8
   > mln. eurų didesniems projektams ir 0,4 mln. eurų mažesnės)
   >
   > -- Iš viso numatoma apie 3 kvietimai didesniems projektams ir 6 mažesnės.
   >
   >
   >
   >
   > * Finansų ministerijos svetainėje
   >
   > www.finmin.lt arba
   >
   > www.eeagrants.lt
   >
   > * Agnė Bumblauskienė, Finansų ministerija
   >
   > Tel. 8 (5) 2390108 arba e. paštu a.bumblauskiene@...
   >
   >
   > Daugiau informacijos
   >
   >
   >
   > Ši Fondo administracinė sąranga įtvirtinta NVO fondo paraiškoje, kuri
   > jau pateikta donorams. Paraiškoje pateikta visa informacija pateikta
   > šiame pristatyme. Paraiškoje gan detaliai yra aprašyti visi NVO fondo
   > įgyvendinimo procesai pvz. aprašant paraiškų vertinimą yra identifikuoti
   > net pagrindinės temos, kurios privalomai bus vertinamos.
   >
   > Fondo priežiūros komitetas.
   >
   > 1. Paraiškoje įtvirtinta, kad personalinę sudėtį tvirtins Finansų
   > ministras.
   >
   > 2. Sudėtis: 2 Finansų ministerija (pirmininkas ir pavaduotojas), 1 CPVA,
   > iki 10 NVO.
   >
   > NVO atstovai bus kviečiami dalyvauti komiteto darbe regioniniu principu:
   > iš kiekvienos apskrities po 1 NVO. Jei vienos apskrities NVO nedeleguos
   > savo atstovų, atitinkamas NVO informavimo centras bus kviečiamas
   > deleguoti savo atstovą. Jiems nedelegavus savo atstovo, ši apskritis
   > nebus atstovaujama komitete. (Šio principo labai norėjo NVO, 2005 m.
   > lapkritį vykusioje konferencijoje).
   >
   > 3. Komiteto narys negalės balsuoti už jo organizacijos pateiktą paraišką.
   >
   > Kaip Finansų ministerija kvies NVO dalyvauti.
   >
   > Kiekvienoje apskrityje bus sukviesti tos apskrities NVO, kurie
   > susirinkimo metu turės paskirti 1 jų atstovą. Jei atsitiks taip kad NVO
   > nesugebės/nenorės išskirti 1 atstovo. Finansų ministerija prašys
   > atitinkamo NVO informavimo centro deleguoti savo atstovą.
   >
   >
   >
   >
   > Fondo priežiūros komitetas.
   >
   > 1. Paraiškoje įtvirtinta, kad personalinę sudėtį tvirtins Finansų
   > ministras.
   >
   > 2. Sudėtis: 2 Finansų ministerija (pirmininkas ir pavaduotojas), 1 CPVA,
   > iki 10 NVO. Kadangi NVO veikla nėra nė vienos ministerijos kompetencijos
   > sritis, tai nė viena šakinė ministerija nebus kviečiama dalyvauti
   > Priežiūros komiteto darbe.
   >
   > NVO atstovai bus kviečiami dalyvauti komiteto darbe regioniniu principu:
   > iš kiekvienos apskrities po 1 NVO. Jei vienos apskrities NVO nedeleguos
   > savo atstovų, atitinkamas NVO informavimo centras bus kviečiamas
   > deleguoti savo atstovą. Jiems nedelegavus savo atstovo, ši apskritis
   > nebus atstovaujama komitete. (Šio principo labai norėjo NVO, 2005 m.
   > lapkritį vykusioje konferencijoje).
   >
   > 3. Komiteto narys negalės balsuoti už jo organizacijos pateiktą paraišką.
   >
   > Kaip Finansų ministerija kvies NVO dalyvauti.
   >
   > Kiekvienoje apskrityje bus sukviesti tos apskrities NVO, kurie
   > susirinkimo metu turės paskirti 1 jų atstovą. Jei atsitiks taip kad NVO
   > nesugebės/nenorės išskirti 1 atstovo. Finansų ministerija prašys
   > atitinkamo NVO informavimo centro deleguoti savo atstovą.
   >
   >
   >
   > NVO fondo įgyvendinimo nuostatos buvo sukurtos remiantis konsultacijomis
   > su NVO (2005 m. lapkričio NVO konferencijoje).
   >
   > NVO pageidavimu projektai ir jų kvietimai bus skaidomi į mažesnės
   > apimties (10--50 000 eurų) ir didesnės apimties (50 001--100 000 eurų).
   > Ši nuostata užfiksuota aptakiai paraiškoje (iki 3 kvietimų didesnės
   > apimties ir iki 6 kvietimų maž. apimties projektams).
   >
   > Jų argumentai:
   >
   > -- visų paramos lėšų nepaims stipriosios ir didžiosios NVO organizacijos;
   >
   > -- didesnė tikimybė (kai dažnesni kvietimai) gauti paramą tęstiniams
   > projektukams t.y. įgyvendinti vieną ir applikuoti į kitą kvietimą dėl
   > projekto tęsinio.
   >
   > Kvietimo dokumentaciją rengs sekretoriatas atskirai kiekvienam
   > kvietimui. Šiuo metu donorai yra išreiškę norą susipažinti ir komentuoti
   > visus NVO fondo vidinius dokumentus t.y. tame tarpe ir gaires.
   >
   > Kvietimo biudžetas. Šiuo metu kartu su NVO fondo paraiška mes pateikėme
   > ir preliminarų kvietimų skaičių su fiksuotais biudžetais. Tačiau
   > paraiškoje yra įtraukta nuostata, kad Priežiūros komitetas tvirtina
   > kvietimų teikti sąlygas tame tarpe ir kvietimui skirtą biudžetą ir
   > galutinį fondo biudžeto pasiskirstymą tarp didelių ir mažų projektų.
   > Todėl teoriškai yra galimybė, kad priežiūros komitetas nuspręs vykdyti
   > tęstinius kvietimus.
   >
   >
   > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
   > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
   > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
   > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
   > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
   >
   > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
   > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.