Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Sueiga BarCampLithuania sekmadieni, sausio 6

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Laimingų naujų metų visiems! Sausio 6 dieną, Vilniuje rengsime sueigą BarCampLithuania. Talkininkausime įvairiausiems jūsų sumanymams. Numatome diegti
  Message 1 of 1 , Dec 31, 2007
   Laimingų naujų metų visiems!

   Sausio 6 dieną, Vilniuje rengsime sueigą BarCampLithuania.
   Talkininkausime įvairiausiems jūsų sumanymams. Numatome diegti Linuksą,
   kurti atviro kodo programinę įrangą, taip pat ją taikyti lietuvių kalbai
   bei padėti susitvarkyti su lietuviškais rašmenimis. Norėčiau sustatyti
   lietuvišką pasišnekėjimo (chat) svetainę. Taip pat aptarsime, kaip
   toliau palaikyti Zenono Anušausko užmojį http://www.kaimotv.lt Irena
   Buinickaitė mums papasakojo apie naują Norvegijos fondą Lietuvos NVO,
   pridedu žinių apie tai, pamąstysime kokias paraiškas galėtumėme rašyti.

   Dar ieškom kur surengti. Mums reikia patalpų su Interneto ryšiu. Tikimės
   tarp 10 ir 20 žmonių. Justinas Jaronis tikisi ką nors pasiūlyti, bet
   ačiū visiems, kas sugalvotų ar pasiūlytų, kur surengti.

   Ačiū taip pat Irenai už informaciją apie Gintaro Steponavičiaus fondą:
   http://www.steponavicius.lt/fondas/index.php
   Iki sausio 15 dienos priima paraiškas konkursui "Senjorai - integrali
   Lietuvos visuomenės dalis".Paraiškas konkursui gali teikti
   organizacijos, veikiančios Vilniaus apskrityje ir siūlančios būdus kaip
   paskatinti ir padėti pagyvenusio amžiaus žmonėms tapti aktyvesniais
   visuomeninio gyvenimo veikėjais, iš naujo atrasti ryšį su jaunesnėmis
   kartomis. Galima prašyti iki 1500 litų. Manau tiktų Grytės Misevičienės
   sumanymas alternatyva valiuta skatinti vyresniųjų ir jaunesniųjų
   bendravimą. Galėtumėme prie to padirbėti sekmadienį, taip pat puoselėti
   blaivybės temą.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...


   -------------------------------------------------------------
   http://www.ngo.lt/forumas/lt/docs/speeches/Agne_Bumblauskiene.ppt

   Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai: NVO Fondas

   Finansų ministerijos ES programų valdymo departamento Tarptautinės
   paramos koordinavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja

   Agnė Bumblauskienė

   Planuojami aptarti klausimai

   * Bendra informacija apie NVO fondą (tikslai, biudžetas, pareiškėjai,
   remtinos sritys ir veiklos ir kt. fondo įgyvendinimo aspektai)
   * Fondo valdymo sąranga ir funkcijų pasiskirstymas
   * Fondo įgyvendinimas: padaryti darbai ir darbai kurie turi būti padaryti

   Tikslas, biudžetas, prioritetai

   * Tikslas -- remti Lietuvos NVO nedidelės apimties projektus nustatytose
   fondo prioritetinėse srityse;
   * Biudžetas -- 5,5 mln. eurų iki 2011 m., 10 proc. visų šių lėšų bus
   skirta iš Lietuvos Respublikos biudžeto;
   * Prioritetinės sritys:
   -- tvari plėtra (aplinkosauga, bioįvairiovės apsauga, kultūros paveldo
   apsaugos derinimas su bendruomenės plėtra, regioninė plėtra, socialinės
   atskirties mažinimas, švietimo ir mokslo vaidmens stiprinimas);
   -- demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimas (bendradarbiavimo
   vystymas, žmogaus teisių ir lyčių lygybės užtikrinimas, NVO institucinis
   stiprinimas).


   Pareiškėjai, remtinos veiklos

   * Tinkami pareiškėjai, ne pelno siekiančios organizacijos, kurių
   steigėjais nėra valstybės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos :
   o asociacijos;
   o viešosios įstaigos;
   o labdaros ir paramos fondai.
   * Remtinos veiklos:
   o Tyrimai;
   o Mokymai, konferencijos, seminarai ir kiti renginiai;
   o Visuomenės informavimas ir bendruomenės narių mokymai (ugdymas)
   o NVO institucinis stiprinimas;
   o Partnerysčių kūrimas, geros patirties keitimasis;
   o Tarptautinis bendradarbiavimas.

   Projektų dydis, bendrasis finansavimas

   * Projektų dydis - nuo 10 000 eurų -- 100 000 eurų.
   * Yra atskirta:
   o maži projektai: 10 000 -50 000 eurų, 50%
   o didesni projektai: 50 001 -100 000 eurų, 50%
   * Iš paramos lėšų finansuojama iki 90% tinkamų projekto išlaidų;
   * Galutinis paramos gavėjas turi užtikrinti 10 % bendrąjį finansavimą;
   * Bendrasis finansavimas galimas pinigais ir natūra (iki 2 % nuo įnašo
   pinigais).


   Projektų finansavimas

   * Paramos gavėjų išlaidos apmokamos kompensavimo su avanso mokėjimu
   būdu. Paramos gavėjas teikia sekretoriatui du mokėjimo prašymus, pagal
   jo nustatytą formą: projekto avanso mokėjimo prašymą ir projekto
   galutinį mokėjimo prašymą.
   * Avanso dydis paramos gavėjui nustatomas paramos ir projekto
   įgyvendinimo sutartyje ir gali siekti iki 80 procentų paramos sumos.
   * Kartu su projekto avanso mokėjimo prašymu paramos gavėjas turi
   pateikti sekretoriatui projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytus
   dokumentus ir banko garantiją arba laidavimo draudimo sutartį dėl
   projekto avanso sumos, jeigu projekto avanso suma yra didesnė nei 10 000
   litų. Banko garantija arba laidavimo draudimo sutartis turi galioti tol,
   kol už gautą projekto avansą atsiskaitoma.


   NVO fondo valdymo struktūra

   NVO

   Tarpinė institucija -- Finansų ministerija

   Fondo priežiūros komitetas

   NVO

   NVO

   NVO

   Sekretoriatas

   NVO

   Fondo priežiūros komitetas


   * Siūloma komiteto sudėtis: Finansų ministerijos, CPVA, apie 10 NVO (1
   NVO iš kiekvienos apskrities).
   * Pagrindinės funkcijos:

   -- Kvietimo teikti paraiškas sąlygų tvirtinimas;

   -- Galutinio sprendimo priėmimas dėl finansuojamų projektų;

   -- Fondo įgyvendinimo priežiūra;

   -- Sekretoriato paruoštų metinių ataskaitų patvirtinimas/atmetimas ir kt.


   Tarpinė institucija -- Finansų ministerija

   * Tarpinė institucija:

   -- visiškai atsakinga už su NVO fondo veiklos Lietuvoje valdymą,
   įskaitant bendrą atsakomybę už lėšų naudojimą, finansinę kontrolę ir auditą;

   -- užtikrina, kad lėšos bus veiksmingai ir teisingai naudojamos;

   -- užtikrina, kad bus reguliariai atsiskaitoma dėl NVO fondo
   finansuojamų projektų įgyvendinimo, taip pat nedelsiant pranešama apie
   bet kokius netikslumus;

   -- užtikrina informacijos apie turimas lėšas sklaidą ir viešumą;

   -- užtikrina, kad Sekretoriatas tinkamai atliktų savo funkcijas, teikia
   jam visokeriopą pagalbą
   Sekretoriatas

   * Patvirtinus Finansų ministerijos paruoštą paraišką sekretoriatas bus
   atrinktas viešųjų pirkimų būdu.
   * Numatomos pagrindinės funkcijos:

   -- Dokumentacijos kvietimams teikti paraiškas ir kitų dokumentų,
   reikalingų įgyvendinti paramą rengimas;

   -- Priežiūros komiteto darbo organizavimas;

   -- Kvietimų teikti paraiškas organizavimas ir paraiškų vertinimas;

   -- Paramos gavėjų mokymai ir konsultavimas paraiškų rengimo ir projektų
   įgyvendinimo klausimais;

   -- Projektų įgyvendinimo priežiūra ir vertinimas;

   -- Mokėjimo prašymų tikrinimas;

   -- Auditų organizavimas;

   -- Ataskaitų rengimas ir kt.

   Darbai kurie turi būti padaryti

   * Atlikti darbai:

   -- Finansų ministerija parengė paraišką;

   -- Paraiška pateikta donorams.

   * Ateities planai:

   -- 2006 m. gruodis -- paraiška patvirtinama donorų;

   -- 2007 m. 1 ketv. Finansų ministerija pasamdo Fondo sekretoriatą
   (viešųjų pirkimų būdu);

   -- 2007 m. 2 ketv. pirmasis kvietimas teikti paraiškas (vertė apie 0,8
   mln. eurų didesniems projektams ir 0,4 mln. eurų mažesnės)

   -- Iš viso numatoma apie 3 kvietimai didesniems projektams ir 6 mažesnės.
   * Finansų ministerijos svetainėje

   www.finmin.lt arba

   www.eeagrants.lt

   * Agnė Bumblauskienė, Finansų ministerija

   Tel. 8 (5) 2390108 arba e. paštu a.bumblauskiene@...


   Daugiau informacijos   Ši Fondo administracinė sąranga įtvirtinta NVO fondo paraiškoje, kuri
   jau pateikta donorams. Paraiškoje pateikta visa informacija pateikta
   šiame pristatyme. Paraiškoje gan detaliai yra aprašyti visi NVO fondo
   įgyvendinimo procesai pvz. aprašant paraiškų vertinimą yra identifikuoti
   net pagrindinės temos, kurios privalomai bus vertinamos.

   Fondo priežiūros komitetas.

   1. Paraiškoje įtvirtinta, kad personalinę sudėtį tvirtins Finansų ministras.

   2. Sudėtis: 2 Finansų ministerija (pirmininkas ir pavaduotojas), 1 CPVA,
   iki 10 NVO.

   NVO atstovai bus kviečiami dalyvauti komiteto darbe regioniniu principu:
   iš kiekvienos apskrities po 1 NVO. Jei vienos apskrities NVO nedeleguos
   savo atstovų, atitinkamas NVO informavimo centras bus kviečiamas
   deleguoti savo atstovą. Jiems nedelegavus savo atstovo, ši apskritis
   nebus atstovaujama komitete. (Šio principo labai norėjo NVO, 2005 m.
   lapkritį vykusioje konferencijoje).

   3. Komiteto narys negalės balsuoti už jo organizacijos pateiktą paraišką.

   Kaip Finansų ministerija kvies NVO dalyvauti.

   Kiekvienoje apskrityje bus sukviesti tos apskrities NVO, kurie
   susirinkimo metu turės paskirti 1 jų atstovą. Jei atsitiks taip kad NVO
   nesugebės/nenorės išskirti 1 atstovo. Finansų ministerija prašys
   atitinkamo NVO informavimo centro deleguoti savo atstovą.
   Fondo priežiūros komitetas.

   1. Paraiškoje įtvirtinta, kad personalinę sudėtį tvirtins Finansų ministras.

   2. Sudėtis: 2 Finansų ministerija (pirmininkas ir pavaduotojas), 1 CPVA,
   iki 10 NVO. Kadangi NVO veikla nėra nė vienos ministerijos kompetencijos
   sritis, tai nė viena šakinė ministerija nebus kviečiama dalyvauti
   Priežiūros komiteto darbe.

   NVO atstovai bus kviečiami dalyvauti komiteto darbe regioniniu principu:
   iš kiekvienos apskrities po 1 NVO. Jei vienos apskrities NVO nedeleguos
   savo atstovų, atitinkamas NVO informavimo centras bus kviečiamas
   deleguoti savo atstovą. Jiems nedelegavus savo atstovo, ši apskritis
   nebus atstovaujama komitete. (Šio principo labai norėjo NVO, 2005 m.
   lapkritį vykusioje konferencijoje).

   3. Komiteto narys negalės balsuoti už jo organizacijos pateiktą paraišką.

   Kaip Finansų ministerija kvies NVO dalyvauti.

   Kiekvienoje apskrityje bus sukviesti tos apskrities NVO, kurie
   susirinkimo metu turės paskirti 1 jų atstovą. Jei atsitiks taip kad NVO
   nesugebės/nenorės išskirti 1 atstovo. Finansų ministerija prašys
   atitinkamo NVO informavimo centro deleguoti savo atstovą.   NVO fondo įgyvendinimo nuostatos buvo sukurtos remiantis konsultacijomis
   su NVO (2005 m. lapkričio NVO konferencijoje).

   NVO pageidavimu projektai ir jų kvietimai bus skaidomi į mažesnės
   apimties (10--50 000 eurų) ir didesnės apimties (50 001--100 000 eurų).
   Ši nuostata užfiksuota aptakiai paraiškoje (iki 3 kvietimų didesnės
   apimties ir iki 6 kvietimų maž. apimties projektams).

   Jų argumentai:

   -- visų paramos lėšų nepaims stipriosios ir didžiosios NVO organizacijos;

   -- didesnė tikimybė (kai dažnesni kvietimai) gauti paramą tęstiniams
   projektukams t.y. įgyvendinti vieną ir applikuoti į kitą kvietimą dėl
   projekto tęsinio.

   Kvietimo dokumentaciją rengs sekretoriatas atskirai kiekvienam
   kvietimui. Šiuo metu donorai yra išreiškę norą susipažinti ir komentuoti
   visus NVO fondo vidinius dokumentus t.y. tame tarpe ir gaires.

   Kvietimo biudžetas. Šiuo metu kartu su NVO fondo paraiška mes pateikėme
   ir preliminarų kvietimų skaičių su fiksuotais biudžetais. Tačiau
   paraiškoje yra įtraukta nuostata, kad Priežiūros komitetas tvirtina
   kvietimų teikti sąlygas tame tarpe ir kvietimui skirtą biudžetą ir
   galutinį fondo biudžeto pasiskirstymą tarp didelių ir mažų projektų.
   Todėl teoriškai yra galimybė, kad priežiūros komitetas nuspręs vykdyti
   tęstinius kvietimus.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.