Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

uždrauskite alkoholio reklamą

Expand Messages
 • EKVJUC
  Sveiki, Norint sustabdyti nuo sausio 1 alkoholio reklam± per TVR reikia siłsti lai¹k± Seimui internetu (galima i¹ Seimo tinklalapio: nuoroda Lai¹kas
  Message 1 of 1 , Dec 11, 2007
   Sveiki,
   Norint sustabdyti nuo sausio 1 alkoholio reklam� per TVR reikia si�sti lai�k� Seimui internetu (galima i� Seimo tinklalapio: nuoroda Lai�kas Seimui; arba tiesiog e-adresu priim@... ). B�tina adresuoti Lietuvos Respublikos Seimui.Tada j� perduos tiesiai � komitetus, nes berods rytoj vyks �statymo svarstymas.Pavyzdys �emiau.

   Argument� kod�l b�tina drausti reklam� rasite �ia: http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/63581.

   Linkiu pilieti�kos nuotaikos!

   Audron� Anu�auskien�
   Ei�i�n� jaunimo centras

   ----- Original Message -----
   From: EKVJUC
   To: priim@...
   Sent: Monday, December 10, 2007 9:32 AM
   Subject: u�drauskite alkoholio reklam�


   Lietuvos Respublikos Seimui

   D�l Lietuvos Respublikos alkoholio politikos   Gerbiamieji Seimo nariai,   Ei�i�n� kaimo vaik� ir jaunimo u�imtumo centro darbuotojai savanoriai nuolat vykdo projektus vaik� ir jaunimo prasmingam u�imtumui, kad jaunimas ne�gyt� �aling� �pro�i�, kad pasirinkt� teisingus gyvenimo prioritetus. Ei�i�n� ir aplinkiniuose kaimuose yra buv� labai skaud�i� nelaimi� d�l alkoholio vartojimo. Ta�iau nuolatin� alkoholio reklama paver�ia m�s� darb� bever�iu, vaikams atrodo labai �aunu gerti nuolat reklamuojam� alkohol�.   Kreipiam�s � Jus pra�ydami atsi�velgti � vis blog�jan�i� pad�t� Lietuvoje d�l alkoholio daromos did�iul�s �alos visuomen�s sveikatai ir �alies �kiui. Did�ia dalimi tai priklauso nuo J�s� priimam� �statym� ir j� vykdymo. Deja, visuomen�s sveikatai palank�s �statymai, alkoholio pramonei spaud�iant, da�nai yra kei�iami dar jiems ne�sigaliojus, o priimt�j� nevykdo Vyriausyb�. Taip pakertamas pasitik�jimas Lietuvos vald�ia, sudaromos s�lygos alkoholio prekeiviams �vairiais pa�adais, o gal ir papirkin�jimu, siekti, kad b�t� �lugdoma visa alkoholio kontrol�s sistema.

   Daugelis pasaulio valstybi� skai�iuoja alkoholio daromus �moni� sveikatai ir �alies �kiui nuostolius. Nustatyta, kad jie labai dideli ir bent 4 kartus vir�ija pajamas i� akciz�. Vadinasi, �iomis pajamomis jokiu b�du ne�manoma padengti min�t� nuostoli�. Vienintel� i�eitis - visais �manomais b�dais ma�inti alkoholio suvartojim�, girtavim�. Tai �manoma tik tuo atveju, jeigu �io darbo imasi valstyb�, nes tam reikia tinkam� �statym�, ilgalaiki� plan� ir program�, ry�tingai ir nenumaldomai vykdom� visos �alies mastu. Ypa� svarbu, kad b�t� taikomos efektyvios priemon�s apsaugoti nuo alkoholio vaikus ir paauglius. �iais laikais ypatingai svarbu apsaugoti vaik� psichik� nuo alkoholio reklamos �alingo poveikio.

   Tur�tum�te �inoti, kad alkoholio reklama:

   1) veikia vaiko ar paauglio pasamon� ir j� u�programuoja, t.y. paver�ia zombiu - primeta jam to ne�inant nusistatym� gerti, da�niausiai nepasiekus �statymais nustatyto am�iaus (Lietuvoje, ESPAD tyrim� duomenimis, jau geria 97,5 proc. vyresni�j� klasi� mokini�);

   2) skatina da�niau gerti jau prad�jus� suaugus�j�, nors jis to nedaryt�, jeigu nematyt� reklamos; vadinasi, traukia j� � alkoholizm�;

   3) gundo v�l prad�ti gerti atsikra�ius� alkoholio priklausomyb�s asmen� (alkoholik�), taip pasmerkdama j� da�niems atkry�iams ir sunkiai ligai.

   Alkoholio reklama ypa� kenksminga m�s� �aliai, labiausiai tarp ES valstybi� ken�ian�iai nuo alkoholio.

   �statym� leid�iamoji vald�ia turi i�leisti �statymus, kuriais, daugelio pasaulio �ali� pavyzd�iu, alkoholio kontrol� yra grie�tinama, ypa� atsi�velgiant � jaunimui alkoholio darom� �al�, ir atmesti projektus, kuriais m�ginama �i� kontrol� su�lugdyti.

   Pra�ome atmesti �iuos �statym� projektus:

   1. Seimo nario E.Masiulio 2007 11 15 projekto XP-2689 projekto baigiam�j� variant�, kuriuo numatoma panaikinti Seimo anks�iau priimt� �statym�, nesp�jus jam �sigalioti. Pagal ankstesn�j� �statym� nuo 2008 m. sausio turi �sigalioti alkoholio reklamos draudimas Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausan�i� transliuotoj� ir retransliuotoj� programose nuo 6 iki 23 valandos. Seimo narys E.Masiulis si�lo reklamos nedrausti, nors gerai �inoma, kad alkoholio reklama luo�ina vaik� psichik�, traukia � girtuoklyst� ir alkoholizm� suaugusius. E.Masiulio pasi�lymas prie�tarauja LR alkoholio kontrol�s �statymo esmei - ma�inti alkoholio suvartojim� ir jo darom� ��l�.

   2. Seimo nari� E.Masiulio, G.Steponavi�iaus ir V.Grubliausko 2007 11 15 �statymo projeko XP-2688 variant�, kuriuo panaikinamas anks�iau priimtas ir jau �sigalioj�s �statymas drausti prekyb� alkoholiu kiekvien� met� rugs�jo 1 d. Min�to projekto autori� pasi�lymu numatoma daugyb� i�im�i� tokiam draudimui. 2007m. rugs�jo pirmosios patirtis akivaizd�iai patvirtino prekybos alkoholiu visi�ko draudimo teigiam� �tak� mokini� elgesiui. Tod�l Seimas turi ry�tis i�laikyti savo pozicijas ir apginti tai, kas yra svarbiausia kiekvienai tautai - savo vaik� sveikat�.

   3. Seimo nari� A.Matulo ir A.Endzino 2007 11 27 analogi�k� projekto XP-2688 variant�, kuriuo numatoma nema�a i�im�i� min�tam draudimui prekiauti alkoholiu rugs�jo 1 d.

   Si�lome pritarti Seimo nario A.Matulo 2007 11 27 projekto XP-2689 variantui, kuriuo numatoma nekeisti �statymo, draud�ian�io reklam� nuo 6 iki 23 valandos.

   Audron� Anu�auskien�

   V�� Ei�i�n� kaimo vaik� ir jaunimo u�imtumo centro vadov�

   8 315 41210; 8 616 81179


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.